Anzeige

Tajuk 2 Penubuhan Unit-Unit Kokurikulum

Teacher Trainer um IPGKBA
7. Jan 2019
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Tajuk 2 Penubuhan Unit-Unit Kokurikulum

 1. Penubuhan Unit-Unit Kokurikulum
 2. Hasil Pembelajaran • Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan • Mengenalpasti unit yang mempunyai badan induk • Menjelaskan Perlembagaan dan undang-undang • Menjelaskan bidang tugas jawatankuasa
 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan
 4. ‘Sekolah-sekolah digalakkan menubuh persatuan atau kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada pelajar. Pemilihan persatuan atau kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dan kesesuaian dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan’. (Laporan JK Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979)
 5. Penubuhan unit yang mempunyai badan induk • Penubuhan unit mempunyai 2 kategori  Persatuan yang mempunyai badan induk  Persatuan yang tiada badan induk
 6. Persatuan yang mempunyai badan induk • Persatuan yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen • Ini melibatkan Unit beruniform – Pengakap/BSMM/PP/KRS/KB • Perlu mengikut prosedur yg ditetapkan oleh induk • Badan induk akan menyelaras, mentadbir dan mendaftar keahlian • Pihak sekolah perlu mengadakan perbincangan awal dan mengisi borang permohonan dgn badan induk dengan maklumat spt jurulatih tauliah serta pemimpin • Pengumuman pendaftaran blh dibuat pada murid untuk menjadi ahli sementara kelulusan drp ibu pejabat
 7. Persatuan yang tidak mempunyai badan induk • Ditubuhkan di peringkat sekolah sahaja dan tiada penyelarasan oleh badan induk. • Sekolah tidak perlu mendaftar secara rasmi dengan persatuan di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan • Pendaftaran hanya perundingan antara guru besar dengan guru yang terlibat sebagai penasihat • Sekolah hanya perlu memaklumkan pada PPD • Pendaftaran dilakukan di peringkat sekolah sahaja
 8. Perlembagaan dan undang-undang Unit-unit Kokurikulum, • Fungsi Perlembagaan dan peraturan persatuan  Panduan dan pedoman untuk menggerakkan persatuan  Melicinkan perjalanan sesuatu pertubuhan  Menetapkan bidang kuasa jawatankuasa  Sebagai rujukan apabila timbul masalah  Mengelakkan penyalahgunaan kuasa
 9. Kandungan Perlembagaan dan Undang-undanag  Nama dan alamat pertubuhan  Matlamat  Keahlian  Jawatankuasa  Kewangan  Pembatalan dan pembubaran persatuan  Pindaan perlembagaan dan undang-undang persatuan  Mesyuarat (agung, jawatankuasa, tergempar)
 10. Tambahan: • Lencana atau logo pertubuhan • Cogan kata, contohnya: “Selalu Sedia” adalah cogan kata bagi Persatuan Pandu Puteri Malaysia • Disiplin dan tatatertib pertubuhan Perlembagaan dan peraturan sesebuah pertubuhan perlu dikemaskini supaya selaras dengan kehendak semasa.
 11. Perlantikan Jawatankuasa • Secara umum jawatankuasa dilantik dalam Mesyuarat Agung atau di pilih atas kuasa tertentu. • Terdapat jawatankuasa dilantik dengan kebolehan atau lulus ujian tertentu
 12. Carta Organisasi Persatuan Sekolah Penaung (Guru besar) Guru penolong Kanan kokurikulum Guru penasihat Pengerusi Naib pengerusi Setiausaha Bendahari AJK kecil
 13. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa PengerusiPengerusi Mengurus dan mentadbir pertubuhan mengikut perlembagaan . Melaksanakan keputusan mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa kecil. Mempengerusikan mesyuarat pertubuhan.
 14. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Samb...Samb... PengerusiPengerusi Merancang, melaksana dan menyelia aktiviti pertubuhan. Menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan.
 15. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa SetiausahaSetiausaha Menyimpan pendaftaran keahlian. Bertanggungjawab dalam urusan surat menyurat dengan badan luar, pentadbir sekolah dan ahli pertubuhan. Menjemput dan mengedar surat memanggil semua jenis mesyuarat.
 16. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Samb….Samb…. SetiausahaSetiausaha Bekerjasama dengan pengerusi bagi mentadbir dan mengurus pertubuhan. Menjalankan tugas seperti ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan.
 17. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa BendahariBendahari Menyimpan rekod dan stok hartaMenyimpan rekod dan stok harta pertubuhan.pertubuhan. Memungut yuran dan menyimoan penyataMemungut yuran dan menyimoan penyata pemugutan yuran.pemugutan yuran. Memungut dan menyimpan penyata keluarMemungut dan menyimpan penyata keluar masuk wang.masuk wang.
 18. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Sambungan…Sambungan… BendahariBendahari Mengurus dan mentadbir pembelian danMengurus dan mentadbir pembelian dan kewangan .kewangan . Menyimpan dan menyiapkan penyata kira-Menyimpan dan menyiapkan penyata kira- kira.kira. Menjalankan tugas mengikut ketetapanMenjalankan tugas mengikut ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan.yang diperuntukkan dalam perlembagaan.
 19. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Peranan Guru PenasihatPeranan Guru Penasihat Memberi panduan, nasihat, bimbingan danMemberi panduan, nasihat, bimbingan dan sebagainya kepada Jawatankuasa dalam aspeksebagainya kepada Jawatankuasa dalam aspek pentadbiran dan melaksanakan aktiviti.pentadbiran dan melaksanakan aktiviti. Melaksana dan menentukan polisi KementerianMelaksana dan menentukan polisi Kementerian Pendidikan, Pejabat Pendidikan Negeri & Daerah,Pendidikan, Pejabat Pendidikan Negeri & Daerah, sekolah dijalankan dengan berkesan.sekolah dijalankan dengan berkesan. Menghadiri dan memberi nasihat dalamMenghadiri dan memberi nasihat dalam mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasamesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa..
 20. Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Samb.....Samb..... Peranan Guru PenasihatPeranan Guru Penasihat Menjadi pengantara antara pentadbirMenjadi pengantara antara pentadbir sekolah dengan murid.sekolah dengan murid. Berperanan aktif memberi tunjuk ajar danBerperanan aktif memberi tunjuk ajar dan latihan kepada ahli (murid)latihan kepada ahli (murid)
 21. Sekian Terima kasih
Anzeige