Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Giao an 3

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Giao an 3

  1. 1. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT Soá : 03 Moân hoïc : KEÁ TOAÙN HAØNH CHÍNH SÖÏ NGHIEÄP Teân baøi hoïc :Teân baøi hoïc : CHÖÔNG 2 :CHÖÔNG 2 : KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ VAÄT TÖ, SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ Soá tieát : 5 tieát Thôøi gian: 225 Phút Toång soá tieát ñaõ giaûng : 10 tieát Lôùp : TCKT11 Ngaøy soaïn : 23/12/2012 Ngaøy thöïc hieän : 24/12/2012 I – PHAÀN GIÔÙI THIEÄUI – PHAÀN GIÔÙI THIEÄU II – MUÏC TIEÂU BAØI HOÏCII – MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC Sau khi keát thuùc caùc tieát giaûng naøy, caùc em hoïc sinh coù khaû naêng : - Veà tri thöùc : + Trình baøy ñöôïc ND, keát caáu TK 121, TK152 + Trình baøy ñöôïc PP haïch toaùn caùc NV TK121, TK152 + Trình baøy ñöôïc PP xuaát kho NVL - Veà kyõ naêng: + Laøm ñöôïc caùc baøi taäp coù lieân quan ñeán haïch toaùn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn, NVL - Veà thaùi ñoä : + Nghieâm tuùc laéng nghe, hoïc taäp, laøm baøi taäp III – CHUAÅN BÒIII – CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân1. Giaùo vieân - Chöông trình giaûng daïy: heä tuyeån hoïc sinh toát nghieäp THPT- Chöông trình giaûng daïy: heä tuyeån hoïc sinh toát nghieäp THPT Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 1
  2. 2. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su - Ñeà cöông baøi giaûng, Giaùo aùn, giaùo trình moân hoïc : Keá toaùn HCSN- Ñeà cöông baøi giaûng, Giaùo aùn, giaùo trình moân hoïc : Keá toaùn HCSN - Chuaån bò phöông tieän, ñoà duøng daïy hoïc: phaán baûng, maùy tính, maùy phoùng, phieáu hoïc taäp.- Chuaån bò phöông tieän, ñoà duøng daïy hoïc: phaán baûng, maùy tính, maùy phoùng, phieáu hoïc taäp. - Döï kieán hình thöùc, phöông phaùp ñaùnh giaù kieán thöùc, kyõ naêng cuûa hoïc sinh nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu baøi- Döï kieán hình thöùc, phöông phaùp ñaùnh giaù kieán thöùc, kyõ naêng cuûa hoïc sinh nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu baøi hoïc, sau khi hoïc xong : laøm ví duï toång hôïp, kieåm tra nhanh (traéc nghieäm)hoïc, sau khi hoïc xong : laøm ví duï toång hôïp, kieåm tra nhanh (traéc nghieäm) 2. Hoïc sinh2. Hoïc sinh - Nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm lieân quan ñeán baøi hoïc:- Nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm lieân quan ñeán baøi hoïc: - Taøi lieäu hoïc taäp: giaùo trình, ñeà cöông moân hoïc, thöôùc keû, vieát nhieàu maøu- Taøi lieäu hoïc taäp: giaùo trình, ñeà cöông moân hoïc, thöôùc keû, vieát nhieàu maøu IV – TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙPIV – TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 1 – Oån ñònh toå chöùc1 – Oån ñònh toå chöùc Thôøi gian :Thôøi gian : 22 phuùtphuùt - Kieåm tra sæ soá lôùp hoïc:- Kieåm tra sæ soá lôùp hoïc: - Noäi dung nhaéc nhôû HS:- Noäi dung nhaéc nhôû HS: 2. Kieåm tra baûi cu2. Kieåm tra baûi cuõ(thôøi gian…)õ(thôøi gian…) Döï kieán thôøi gian kieåm traDöï kieán thôøi gian kieåm tra Döï kieán hoïc sinh kieåm traDöï kieán hoïc sinh kieåm tra STTSTT HOÏ VAØ TEÂNHOÏ VAØ TEÂN ÑIEÅMÑIEÅM NHAÄN XEÙTNHAÄN XEÙT 11 Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 2
  3. 3. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su 22 33 Caâu hoûi döï kieán kieåm tra hoïc sinhCaâu hoûi döï kieán kieåm tra hoïc sinh 3 – Giaûng baøi môùi3 – Giaûng baøi môùi Thôøi gian :Thôøi gian : phuùtphuùt * Ñaët vaán ñeà:* Ñaët vaán ñeà: Thôøi gian :Thôøi gian : 22 phuùtphuùt * Noäi dung baøi môùi :* Noäi dung baøi môùi : Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 3
  4. 4. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su Noäi dung giaûng daïy ThôøThôø ii giangian (phu(phu ùt)ùt) PhöôngPhöông phaùpphaùp Caùc hoaït ñoängCaùc hoaït ñoäng Phöông tieän, ñoàPhöông tieän, ñoà duøng, taøi lieäuduøng, taøi lieäu daïy vaø hoïcdaïy vaø hoïc Giaùo vieânGiaùo vieân Hoïc sinhHoïc sinh II-KEÁ TOAÙN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN 1/ Haïch toaùn TK 121- Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn. 1515 ThuyeátThuyeát trìnhtrình Phaùt vaánPhaùt vaán Tröïc quanTröïc quan - Phaùt vaán +- Phaùt vaán + nhaän xeùtnhaän xeùt - Chieáu ND keá- Chieáu ND keá toaùn ñaàu tö taøitoaùn ñaàu tö taøi chínhchính - Nghe vaø traû lôøi- Nghe vaø traû lôøi - ghi cheùp- ghi cheùp Maùy phoùng, ñeàMaùy phoùng, ñeà cöông, phieáu hoïccöông, phieáu hoïc taäp, maùy tính,taäp, maùy tính, vieát .vieát . 2/ Keát caáu vaø noäi dung TK 121- Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn. 1515 ThuyeátThuyeát trìnhtrình Phaùt vaánPhaùt vaán Tröïc quanTröïc quan - Phaùt vaán +- Phaùt vaán + nhaän xeùtnhaän xeùt - Chieáu ND keát- Chieáu ND keát caáu taøi khoaûn 121caáu taøi khoaûn 121 - Nghe , nhìn vaø- Nghe , nhìn vaø traû lôøitraû lôøi - ghi cheùp- ghi cheùp Maùy phoùng, ñeàMaùy phoùng, ñeà cöông, phieáu hoïccöông, phieáu hoïc taäp, maùy tính,taäp, maùy tính, vieát .vieát . Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 4
  5. 5. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su 3/ Phöông phaùp haïch toaùn keá toaùn a)Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn. b)Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn khaùc b.1) Göûi tieàn coù kyø haïn b.2)Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn khaùc c) Ví duï: 7070 ThuyeátThuyeát trìnhtrình Phaùt vaánPhaùt vaán Tröïc quanTröïc quan - Phaùt vaán +- Phaùt vaán + nhaän xeùtnhaän xeùt - Chieáu ND phöông- Chieáu ND phöông phaùp haïch toaùnphaùp haïch toaùn - Höôùng daãn laøm- Höôùng daãn laøm ví duïví duï - Nghe vaø traû lôøi- Nghe vaø traû lôøi - suy nghó vaø- suy nghó vaø laøm VDlaøm VD Maùy phoùng, ñeàMaùy phoùng, ñeà cöông, phieáu hoïccöông, phieáu hoïc taäp, maùy tính,taäp, maùy tính, vieát .vieát . Baøi taäp SGKBaøi taäp SGK Baøi taäp 1Baøi taäp 1 Cho baøi taäpCho baøi taäp Laøm baøi taäpLaøm baøi taäp 6060 Giao BT,Giao BT, ThuyeátThuyeát trìnhtrình Phaân coâng giaoPhaân coâng giao BT, quan saùt, nhaänBT, quan saùt, nhaän xeùt, giaûng giaûixeùt, giaûng giaûi Laéng nghe, laømLaéng nghe, laøm BT, theo doõi,BT, theo doõi, nhaän xeùt, chænhnhaän xeùt, chænh söõa.söõa. Phaán, baûng, taäpPhaán, baûng, taäp vôû, ñeà cöông, saùchvôû, ñeà cöông, saùch BTBT Baøi taäp SGKBaøi taäp SGK Baøi taäp 2Baøi taäp 2 Cho baøi taäpCho baøi taäp Laøm baøi taäpLaøm baøi taäp 5050 Giao BT,Giao BT, ThuyeátThuyeát trìnhtrình Phaân coâng giaoPhaân coâng giao BT, quan saùt, nhaänBT, quan saùt, nhaän xeùt, giaûng giaûixeùt, giaûng giaûi Laéng nghe, laømLaéng nghe, laøm BT, theo doõi,BT, theo doõi, nhaän xeùt, chænhnhaän xeùt, chænh söõa.söõa. Phaán, baûng, taäpPhaán, baûng, taäp vôû, ñeà cöông, saùchvôû, ñeà cöông, saùch BTBT Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 5
  6. 6. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su 4 – Toång keát baøi hoïc: Toùm taét noäi dung baøi hoïc Kieåm tra traéc nghieäm nhanh 1010 ThuyeátThuyeát trìnhtrình Nhaéc laïi ND caùcNhaéc laïi ND caùc TK, sô ñoà haïchTK, sô ñoà haïch toaùn caùc NVKTtoaùn caùc NVKT chuû yeáu, chieáuchuû yeáu, chieáu caâu traéc nghieäm.caâu traéc nghieäm. Laéng nge, laømLaéng nge, laøm ñöôïc caâu traécñöôïc caâu traéc nghieämnghieäm Baûng, maùyBaûng, maùy phoùngphoùng 5 – Giao nhieäm vuï veà nhaø cho hs5 – Giao nhieäm vuï veà nhaø cho hs - Caâu hoûi vaø baøi taäp : (Ñeà cöông ñaõ coù ) - Taøi lieäu tham khaûi baøi sau: + Ñeà cöông moân hoïc KTHCSN + Giaùo trình moân hoïc KTHCSN boä GDÑT (heä trung caáp) 6 – Töï ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân6 – Töï ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân Bình Phước, ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2012 HIEÄU TRÖÔÛNG TOÅ BOÄ MOÂN THOÂNG QUA Ngöôøi soaïn baøi Nguyeãn Duy Kha Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 6
  7. 7. Tröôøng cao đẳng công nghiệp Cao Su 4 – Toång keát baøi hoïc: Toùm taét noäi dung baøi hoïc Kieåm tra traéc nghieäm nhanh 1010 ThuyeátThuyeát trìnhtrình Nhaéc laïi ND caùcNhaéc laïi ND caùc TK, sô ñoà haïchTK, sô ñoà haïch toaùn caùc NVKTtoaùn caùc NVKT chuû yeáu, chieáuchuû yeáu, chieáu caâu traéc nghieäm.caâu traéc nghieäm. Laéng nge, laømLaéng nge, laøm ñöôïc caâu traécñöôïc caâu traéc nghieämnghieäm Baûng, maùyBaûng, maùy phoùngphoùng 5 – Giao nhieäm vuï veà nhaø cho hs5 – Giao nhieäm vuï veà nhaø cho hs - Caâu hoûi vaø baøi taäp : (Ñeà cöông ñaõ coù ) - Taøi lieäu tham khaûi baøi sau: + Ñeà cöông moân hoïc KTHCSN + Giaùo trình moân hoïc KTHCSN boä GDÑT (heä trung caáp) 6 – Töï ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân6 – Töï ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân Bình Phước, ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2012 HIEÄU TRÖÔÛNG TOÅ BOÄ MOÂN THOÂNG QUA Ngöôøi soaïn baøi Nguyeãn Duy Kha Giaùo aùn Lyù thuyeát Trang 6

×