Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Kgn www.kotly.pl 03 .200 8  Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła ?
Dom z pompą ciepła Instalacja pracuje w domu jednorodzinnym znajdującym się pod Opolem. W III strefie klimatycznej - obl...
Schemat instalacji
Zasada działania instalacji Pompa ciep ł a 1 przekazuje „wyprodukowane” ciep ł o za po ś rednictwem wody grzewczej t ł oc...
Zasada działania instalacji Zasobnik buforowy jest to zbiornik, w którym magazynowana jest woda grzewcza ogrzana przez p...
Wskaźnik efektywności COP Wska ź nik efektywno ś ci COP pompy ciep ł a jest to stosunek mocy grzewczej urz ą dzenia (tego ...
Wskaźnik efektywności COP Wska ź nik COP dotyczy samej pompy ciep ł a i ulega du ż ym wahaniom ze wzgl ę du na zmienne war...
Wskaźnik efektywności COP Im wy ż szy wska ź nik efektywno ś ci pompy ciep ł a i ca ł ej instalacji, tym ni ż sze koszty ...
Charakterystyka pompy ciepła Vitocal 300 typ BW 110  <ul><li>Dane techniczne: </li></ul><ul><li>moc grzewcza: 10,8 kW (B...
Zastosowane rozwiązania Pompa ciep ł a Vitocal 300 typ BW110 firmy Viessmann – jedyne ź ród ło ciep ł a do ogrzewania b...
Zastosowane rozwiązania P omp a solanki (wymiennika gruntowego), Wilo TOP S 30/7, która pracuje na II biegu: 130 W . P o...
Koszty ogrzewania <ul><li>Instalacja w opisywanym domu pracuje od 01.09.2006 . </li></ul><ul><li>Pompa ciep ł a i obiegi g...
Koszty ogrzewania <ul><li>Koszt ogrzewania: od 01.09.2006 do 01.09.2007 </li></ul><ul><li>Zu ż ycie energii elektryczne w...
Koszty ogrzewania <ul><li>Koszt ogrzewania w sezonie grzewczym: od 01.09.2006 do 30.04.2007 </li></ul><ul><li>Warto ś ci ...
Koszty ogrzewania <ul><li>Koszt ogrzewania: od 01.10.2007 do 29.07.2008 </li></ul><ul><li>Zu ż ycie energii elektryczne w...
Koszty ogrzewania Warto ś ci miesi ę czne 2007/2008: * Kwota uwzgl ę dnia podwy ż k ę ceny energii elektrycznej  117 16...
Podsumowanie Styczeń 2006 roku był miesiącem stosunkowo zimnym, średnia temperatura zewnętrzna wynosiła –5,5  C (średnia ...
Podsumowanie Pompa ciepła pracuje zwykle przez 7 do 10 godzin w ci ą gu doby (równie ż przy temperaturach zewn ę trznych ...
Podsumowanie G ł ównym zało ż eniem u ż ytkownika instalacji jest zapewnienie niskich kosztów ogrzewania budynku, ale równ...
Podsumowanie Temperatura zewn ę trzna 16 /17 .02.2008
Podsumowanie Szacunkowe koszty ogrzewania ró ż nymi ź ród ł ami ciep ł a
Podsumowanie Pompa ciep ł a jest jednym z najta ń szych w eksploatacji ź róde ł ciep ł a. Realny czas zwrotu inwestycji ...
Podsumowanie Pompa ciep ła produkowane obecnie s ą niezawodnym, oszcz ę dnym i przyjaznym ś rodowisku ź ródłem ciep ł...
Wizualizacja instalacji z pompą ciepła Jak pracuje instalacja mo ż na zobaczy ć on-line na „ Wizualizacji pracy instalacj...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pompa ciepła - koszt ogrzewania

96.296 Aufrufe

Veröffentlicht am

Rzeczywiste koszty ogrzewania budynku z pompą ciepła

Veröffentlicht in: Business
 • Well composed and presented, you did a great job with this slide! Stan from http://www.heartgardplus.org/
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • http://funkylaptopbags.org.uk/index.html
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Pompa ciepła - koszt ogrzewania

 1. 1. Kgn www.kotly.pl 03 .200 8 Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła ?
 2. 2. Dom z pompą ciepła Instalacja pracuje w domu jednorodzinnym znajdującym się pod Opolem. W III strefie klimatycznej - obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20  C . Powierzchnia u ż ytkowa : 160 m 2 P owierzchnia pomieszcze ń ogrzewanych : 200 m 2 K ubatura : 550 m 3 Liczba mieszkańców: 4 osoby (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci) Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku: 11,3 kW ( uwzględnia straty ciepła przez przegrody zewn ę trzne budynku i ogrzewanie powietrza wentylacyjnego – wentylacja grawitacyjna ) Instalacja grzewcza: ogrzewanie podłogowe w całym budynku
 3. 3. Schemat instalacji
 4. 4. Zasada działania instalacji Pompa ciep ł a 1 przekazuje „wyprodukowane” ciep ł o za po ś rednictwem wody grzewczej t ł oczonej przez pomp ę 4 do zaworu prze łą czaj ą cego 5. Zawór „puszcza” ciep ł o na zasobnik buforowy wody grzewczej 3 lub w ęż ownic ę podgrzewacza wody u ż ytkowej 6. Temperatura w górnej strefie „bufora” mierzona jest czujnikiem 2, w dolnej – czujnikiem 9. Ciepło z zasobnika buforowego, pompą 8 „transportowane” jest do instalacji ogrzewania podłogowego C. Temperatura na zasilaniu podłogówki (mierzona czujnik ie m 18) , regulowana jest zawor em mieszaj ą cym 16. Zaw ór upustow y 19 pozwala zapewni ć w ł a ś ciwy przep ł yw obj ę to ś ciowy – zabezpieczenie pom py podłogówki . Ciep ł o nieodebrane przez podłogówkę z zasobnika buforowego zostaje w nim zakumulowane (zmagazynowane) i wykorzystane np. gdy pompa ciepła nie pracuje . Temperatura wody u ż ytkowej w podgrzewaczu kontrolowana jest czujnikiem 10. Jej dogrzewanie umo ż liwia grza ł ka elektryczna 11. Inne u ż yte w schemacie oznaczenia to: VL – zasilanie, RL – powrót, 12 – elementy zabezpieczaj ą ce (zawór bezpiecze ń stwa, naczynie wzbiorcze, manometr), A – czujnik temperatury zewn ę trznej.
 5. 5. Zasada działania instalacji Zasobnik buforowy jest to zbiornik, w którym magazynowana jest woda grzewcza ogrzana przez pomp ę ciep ł a (równie ż przez dodatkowe ź ród ł a ciepła np. kolektory słoneczne, kominek ) i sk ą d pobierana jest przez instalacj ę centralnego ogrzewania. Z asob nik buforowy pozwala gromadzi ć wytwarzane ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania , np. z ta ń szej energii elektrycznej (taryfa nocna), z kot ł a na paliwo stałe czy kolektorów s ł onecznych. Niezale ż nie od temperatury wody w zasobniku instalacja grzewcza pobiera tyle ciep ł a ile w danej chwili potrzeba dla zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach – regulacja pogodowa. Oprócz akumulacji taniej energii, zasobnik pe ł ni równie ż funkcj ę sprz ę g ł a hydraulicznego. Niezale ż nie od przep ł ywu wody grzewczej przez instalacj ę zapewnia wymagany minimalny przep ł yw przez pomp ę ciep ł a. W okresach niskiego zapotrzebowania ciep ł a zastosowanie zasobnika eliminuje cz ę ste zał ą czanie i wy łą czanie si ę pompy ciep ł a zwi ę kszaj ą c tym samym trwało ść jej elementów i wyd ł u ż aj ą c ż ywotno ść .
 6. 6. Wskaźnik efektywności COP Wska ź nik efektywno ś ci COP pompy ciep ł a jest to stosunek mocy grzewczej urz ą dzenia (tego co przekazywane jest do instalacji grzewczej) do poboru mocy elektrycznej (tego za co si ę p ł aci). Wska ź nik COP pompy ciep ł a okre ś lony na podstawie zu ż ycia energii elektrycznej i dostarczonego ciepła grzewczego: Q G – ciep ł o grzewcze przekazane przez pomp ę ciep ł a do instalacji [kWh] E PC – energia elektryczna pobrana przez pomp ę ciepła [kWh]
 7. 7. Wskaźnik efektywności COP Wska ź nik COP dotyczy samej pompy ciep ł a i ulega du ż ym wahaniom ze wzgl ę du na zmienne warunki pracy pompy ciep ł a. Dla oceny rzeczywistych kosztów ogrzewania uwzgl ę dnia si ę wska ź nik efektywno ś ci ca ł ej instalacji – wszystkich urz ą dze ń zasilanych energi ą elektryczn ą . Czyli, jest to stosunek mocy grzewczej do poboru energii elektrycznej wszystkich urz ą dze ń pracuj ą cych w instalacji. Wska ź nik COP IN instalacji – całego systemu grzewczego: Q G – ciep ł o grzewcze przekazane przez pomp ę ciep ł a do instalacji [kWh] E PC – energia elektryczna pobrana przez pomp ę ciep ł a [kWh] E UE – energia elektryczna pobrana przez wszystkie urz ą dzenia pracuj ą ce w instalacji: pompy obiegowe, pompa wymiennika gruntowego , grza ł ka elektryczna [kWh]
 8. 8. Wskaźnik efektywności COP Im wy ż szy wska ź nik efektywno ś ci pompy ciep ł a i ca ł ej instalacji, tym ni ż sze koszty ogrzewania . Na przykład COP=4 – oznacza to , ż e p ł ac ą c 0,35 zł za 1 kWh zu ż ytej energii elektrycznej otrzymujemy 4 kWh ciep ł a grzewczego. Czyli 1 kWh ciep ł a grzewczego kosztuje nas 9 groszy. Wielko ść wska ź nika efektywno ś ci COP zale ż y mi ę dzy innymi od temperatury dolnego ź ród ł a ciep ł a, oraz od temperatury wody grzewczej na wyj ś ciu z pompy ciep ł a (na zasilaniu instalacji). Dla tego, zaleca si ę aby instalacja grzewcza w budynku by ł a wykonana jako niskotemperaturowa – o niskiej temperaturze wody grzewczej, jak np. ogrzewanie pod ł ogowe. Zgodnie z Europejsk ą Norm ą, parametry urz ą dze ń (moc grzewcza, COP) podawane s ą dla nast ę puj ą cych warto ś ci temperatury wody grzewczej na zasilaniu instalacji (W), temperatur y solanki – płynu krążącego w wymienniku gruntowym (B) : B0/W35 . Dla innych parametrów np. temperatury wody grzewczej 45  C nale ż y odczyta ć dane urz ą dzenia ze specjalnych wykresów podawanych przez producenta w danych technicznych urz ą dze ń . Przykładowo, moc pompy ciepła Vitocal 300 typ BW110 przy temperaturze solanki B=0  C i wody grzewczej na wyj ś ciu z pompy ciep ł a W=35  C wynosi 10,8 kW, COP = 4,5. A, dla B=2  C i W=45  C moc grzewcza wyniesie 11,1 kW natomiast ws kaźnik COP=3,7.
 9. 9. Charakterystyka pompy ciepła Vitocal 300 typ BW 110 <ul><li>Dane techniczne: </li></ul><ul><li>moc grzewcza: 10,8 kW (B0/W35) </li></ul><ul><li>wydajno ść ch ł odnicza: 8,4 kW </li></ul><ul><li>pobór mocy elektrycznej: 2,4 kW </li></ul><ul><li>COP: 4,5 (B0/W35) </li></ul><ul><li>maksymalna temperatura na zasilaniu wod ą grzewcz ą : 55  C </li></ul><ul><li>czynnik roboczy pompy ciep ł a: R407 C </li></ul><ul><li>spr ęż arka: spiralna Scroll </li></ul>
 10. 10. Zastosowane rozwiązania Pompa ciep ł a Vitocal 300 typ BW110 firmy Viessmann – jedyne ź ród ło ciep ł a do ogrzewania budynku. P rzy ogrzewaniu wody u ż ytkowej wspomagana przez grza ł k ę elektryczn ą zamontowan ą w podgrzewaczu ( wygrzew higieniczn y wody u ż ytkowej - ochrona przed rozwojem bakterii legionella). W całym budynku zastosowano ogrzewanie podłogowe. P odgrzewacz wody u ż ytkowej Vitocell 100-B 300 litrów firmy Viessmann , z dodatkow ą grzałk ą elektryczn ą z trójstopniow ą regulacj ą mocy 2, 4, 6 kW . Licznik ciepła - mierzy ilo ść ciepła „wyprodukowanego” przez pomp ę ciep ł a . Licznik zu ż ycia energii elektrycznej – dwutaryfowy; mierzy zu ż ycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i wszystkie urz ą dzenia w instalacji .
 11. 11. Zastosowane rozwiązania P omp a solanki (wymiennika gruntowego), Wilo TOP S 30/7, która pracuje na II biegu: 130 W . P omp a wtórn ą Grundfos UPS 25-60 – pracuje na II biegu: 65 W . P ompa zasilaj ą c a instalacj ę ogrzewania pod ł ogowego Grundfos UPS 25-60 – pracuje na II biegu: 65 W . Pompa ciep ł a pobiera energi ę z gruntu przez wymiennik pionowy - sondy gruntowe. Wykonano dwa odwierty, ka ż dy o g łę boko ś ci 91 m. Do ka ż dego odwiertu wprowadzono wymienniki rurowe – pojedyncza rura polietylenowa w kształcie litery „U” (rury PE40x3 o ł ącznej d ł ugo ś ci ok. 430 mb.).
 12. 12. Koszty ogrzewania <ul><li>Instalacja w opisywanym domu pracuje od 01.09.2006 . </li></ul><ul><li>Pompa ciep ł a i obiegi grzewcze pracuj ą wg czasów łą czeniowych – w okre ś lonych godzinach w ci ą gu doby. </li></ul><ul><li>Obecne ustawienia godzin pracy (19.02.2008) : </li></ul><ul><li>pompa ciepła - ogrzewanie ciep ł ej wody u ż ytkowej: od 00:45 do 01:30 </li></ul><ul><li>pompa ciepła - ogrzewanie zasobnika buforowego: od 02:45 do 06:00; od 13:00 do 15:00; od 22:00 do 00:45 </li></ul><ul><li>praca ogrzewania pod ł ogowego: od 22:00 do 05:15; od 08:00 do 09:45; od 12:30 do 14:30; od 17:15 do 18:45 </li></ul>
 13. 13. Koszty ogrzewania <ul><li>Koszt ogrzewania: od 01.09.2006 do 01.09.2007 </li></ul><ul><li>Zu ż ycie energii elektryczne w taryfie dziennej: 178,9 kWh </li></ul><ul><li>Zu ż ycie energii elektrycznej w taryfie nocnej: 4094,3 kWh </li></ul><ul><li>Koszt ogrzewania budynku i wody u ż ytkowej w ciągu roku: 1076 zł brutto (obliczenia wykonano w dniu 13.09.2007 kalkulatorem Vattenfall, taryfa G12). </li></ul><ul><li>Czas, liczba godzin pracy poszczególnych urz ą dze ń w ci ą gu roku: </li></ul><ul><li>pompa ciep ł a: 81158 min (1353 godzin) </li></ul><ul><li>grza ł ka elektryczna w podgrzewaczu wody u ż ytkowej: 1751 min (29 h) </li></ul><ul><li>pompa solanki: 82505 min (1375 h) </li></ul><ul><li>pompa wtórna: 101492 min (1692 h) </li></ul><ul><li>pompa ogrzewania pod ł ogowego: 167165 min (2786 h) </li></ul>
 14. 14. Koszty ogrzewania <ul><li>Koszt ogrzewania w sezonie grzewczym: od 01.09.2006 do 30.04.2007 </li></ul><ul><li>Warto ś ci ś rednie miesi ę czne: </li></ul><ul><li>wska ź nik COP pompy ciep ł a: 3,9 </li></ul><ul><li>wska ź nik COP IN ca ł ej instalacji: 3,5 </li></ul><ul><li>udzia ł energii elektrycznej: 28% </li></ul><ul><li>udzia ł energii z otoczenia - gruntu: 72% </li></ul><ul><li>ca ł kowita kwota brutto wydana na energi ę elektryczn ą w taryfie G12 w ci ą gu jednego miesi ą ca: 115 zł </li></ul><ul><li>ś rednia temperatura zewn ę trzna: 5,6  C </li></ul><ul><li>ś rednia temperatura wewn ą trz budynku: 22  C </li></ul>
 15. 15. Koszty ogrzewania <ul><li>Koszt ogrzewania: od 01.10.2007 do 29.07.2008 </li></ul><ul><li>Zu ż ycie energii elektryczne w taryfie dziennej: 333 ,0 kWh </li></ul><ul><li>Zu ż ycie energii elektrycznej w taryfie nocnej: 4245 , 4 kWh </li></ul><ul><li>I lo ść energii cieplnej dostarczonej przez pomp ę ciep ł a (c.o. i c.w.u.): 15904 kWh </li></ul><ul><li>Czas, liczba godzin pracy poszczególnych urz ą dze ń : </li></ul><ul><li>pompa ciep ł a: 89684 min (1 495 godzin) </li></ul><ul><li>grza ł ka elektryczna w podgrzewaczu wody u ż ytkowej: 0 min ( zosta ł a wy łą czona przez u ż ytkownika instalacji) </li></ul><ul><li>pompa solanki: 90848 min (1 514 h) </li></ul><ul><li>pompa wtórna: 103954 min (1 733 h) </li></ul><ul><li>pompa ogrzewania pod ł ogowego: 1 50110 min ( 2502 h) </li></ul>
 16. 16. Koszty ogrzewania Warto ś ci miesi ę czne 2007/2008: * Kwota uwzgl ę dnia podwy ż k ę ceny energii elektrycznej 117 167 174 227 * 215 174 86 Kwota brutto wydana na energię elektryczną (dla całej instalacji c.o.+c.w.u.) w taryfie G12 [PLN] 22,1 21,6 21,6 21,8 22,1 21,1 20,8 Średnia temperatura wewnątrz budynku [  C] +8,7 +4,3 +3,4 +2,8 +0,4 +2,8 +8,0 Średnia temperatura zewnętrzna [  C] 71 71 71 71 71 72 74 Udział energii z otoczenia [%] 29 29 29 29 29 28 26 Udział energii elektrycznej [%] 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,9 Wskaźnik efektywności instalacji [-] 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 4,3 Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 04.08 03.08 02.08 01.08 12.07 11.07 10.07 Miesiąc
 17. 17. Podsumowanie Styczeń 2006 roku był miesiącem stosunkowo zimnym, średnia temperatura zewnętrzna wynosiła –5,5  C (średnia w sezonie grzewczym +1,9  C). Również w obecnym okresie grzewczym występowały dni o temperaturze zewnętrznej dochodzącej do -10  C. Jednak, poprzedni ą i obecn ą zim ę mo ż na uzna ć za ł agodne. Zu ż ycie energii elektrycznej i ilo ść dostarczonego ciep ł a dotycz ą ca ł ej instalacji, która pracuje na potrzeby c.o. i c.w.u.. O ile na potrzeby c.o. pompa ciep ł a pracuje z wysokim wska ź nikiem COP, to na potrzeby c.w.u., jest on znacznie ni ż szy. Wynika to z wymaganej wysokiej temperatury ciep ł ej wody u ż ytkowej, która wynosi 48  C. Aby uzyska ć tak ą temperatur ę pompa ciep ł a musi ogrzewa ć wod ę grzewcz ą do temp. ok. 55  C. Ponad 70% ciep ł a potrzebnego do ogrzewania pobierane jest z gruntu - darmowa energia odnawialna. A, jedynie w 30% wykorzystywana jest energia elektryczna. Udzia ł zu ż ycia energii elektrycznej przez urz ą dzenia dodatkowe (pompy obiegowe, grza ł k ę itd.), w całkowitym zu ż yciu energii elektrycznej (przez ca łą instalacj ę ) wynosi w ci ą gu roku ok. 10-15%.
 18. 18. Podsumowanie Pompa ciepła pracuje zwykle przez 7 do 10 godzin w ci ą gu doby (równie ż przy temperaturach zewn ę trznych -10  C). Tak krótki czas pracy mo ż liwy jest dzi ę ki dobrej izolacji cieplnej przegród zewn ę trznych budynku, wykorzystaniu bezw ł adno ś ci i w ł asno ś ci akumulacji ciep ł a ogrzewania pod ł ogowego, dzi ę ki zastosowaniu zasobnika buforowego wody grzewczej o du ż ej pojemno ś ci i pompy ciep ł a o odpowiedniej mocy grzewczej. Pompa ciep ł a pracuje praktycznie wył ą cznie w ta ń szej taryfie – nocnej (w godzinach od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 06:00). D ł ugie przerwy w pracy pompy ciep ł a i ma ł a cz ę stotliwo ść zał ą cze ń spr ęż arki wyd ł u ż aj ą znacznie jej ż ywotno ść , która okre ś lana jest na 100 000 godzin pracy. Przyjmuj ą c ż e pompa ciep ł a pracuje w ci ą gu roku przez 1600 godzin – jej ż ywotno ść wyniesie 62 lata. Z astosowano pomp ę ciep ł a o mocy 10,8 kW – zbli ż onej do zapotrzebowania ciepła budynku, które wynosi 11,3 kW. Przy temperaturze zewn ę trznej 0  C zapotrzebowanie ciep ł a wyn ie si e ok. 6 kW – „ du ż a ” moc grzewcza umo ż liwia ogrzanie wody w zasobniku buforowym i jednocze ś nie zasilanie instalacji grzewczej budynku – jednocze ś nie pracuje pompa ciep ł a i pompa ogrzewania pod ł ogowego. Dzi ę ki temu , pompa ciep ł a mo ż e pracowa ć wy łą cznie w ta ń szej taryfie i z d ł ugimi przerwami.
 19. 19. Podsumowanie G ł ównym zało ż eniem u ż ytkownika instalacji jest zapewnienie niskich kosztów ogrzewania budynku, ale równie ż ochrona dolnego ź ród ł a ciep ł a (gruntu), przed nadmiernym wych ł odzeniem. D ł ugie przerwy w pracy pompy ciep ł a w ci ą gu doby sprzyjaj ą regeneracji gruntu. Przez ca ł y okres grzewczy i pod koniec obecnego temperatura solanki zasilaj ą cej pomp ę ciep ł a wynosi od +3 do +5  C. Rozk ł ad temperatury solanki w dniu 16 /17 .02.2008
 20. 20. Podsumowanie Temperatura zewn ę trzna 16 /17 .02.2008
 21. 21. Podsumowanie Szacunkowe koszty ogrzewania ró ż nymi ź ród ł ami ciep ł a
 22. 22. Podsumowanie Pompa ciep ł a jest jednym z najta ń szych w eksploatacji ź róde ł ciep ł a. Realny czas zwrotu inwestycji wynosi 5 do 7 lat, w stosunku do kot ł owni na olej opa ł owy, gaz p ł ynny czy ogrzewania elektrycznego. Praca pompy ciep ł a jest przyjazna dla ś rodowiska naturalnego – ł atwo mo ż na uzyska ć niskooprocentowany kredyt na inwestycj ę proekologiczn ą . Jest urz ą dzeniem wygodnym w obs ł udze, która sprowadza si ę jedynie od odpowiednich ustawie ń regulatora i dostosowani a pracy instalacji do indywidualnych potrzeb u ż ytkowników. Pompa ciepła oprócz ogrzewania, umożliwia wykorzystanie niskich temperatur gruntu do chłodzenia pomieszczeń w lecie. Do instalacji mo ż na ł atwo podł ą czy ć dodatkowe ź ród ł a ciep ł a, jak kolektory s ł oneczne czy kominek z p ł aszczem wodnym.
 23. 23. Podsumowanie Pompa ciep ła produkowane obecnie s ą niezawodnym, oszcz ę dnym i przyjaznym ś rodowisku ź ródłem ciep ł a o zapewnionej przyszło ś ci Sprzedaż pomp ciepła w Polsce w latach 1999-2007 (źródło: BGR Consult 2008 r.)
 24. 24. Wizualizacja instalacji z pompą ciepła Jak pracuje instalacja mo ż na zobaczy ć on-line na „ Wizualizacji pracy instalacji z pomp ą ciep ł a ”, która znajduje si ę na stronie www.viessmann.pl > Produkty > Pompy ciep ł a Wizualizacja umo ż liwia obserwacj ę : temperatur w charakterystycznych punktach instalacji , ś redniej temperatury zewn ę trznej i w budynku , czasu pracy - pompy ciep ł a, pomp obiegowych, grza ł ki elektrycznej , ilo ść ciep ł a dostarczon ą przez pomp ę ciep ł a , zu ż ycie energii elektrycznej we taryfie dziennej i nocnej , stan pracy urz ą dze ń – w łą czone/wy łą czone .

×