Tervezés 3

Zoltán Kern
Zoltán KernSzakértő tanácsadó um Általános Iskola Mesztegnyő
eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  1
1.  Igényfelmérés (Érintettek azonosítása, igényeik felmérése..)

2.Célkitűzés, célmeghatározás • Intézményi (referencia Intézményi) célok
   meghatározása

3. Tervezésre vonatkozó feladatok
     Szervező team megalakítása

     Érintettek körének meghatározása

      Erőforrás terv készítése (személy-feladat)

     Eszköz és költségvetési terv készítése Kommunikációs terv készítése (külső, belső
      kommunikáció)

     Éves munkatervbe való illesztés (ütemezés)

      Foglalkozások tervezése
                         eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  2
  A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia
  értékű működési és pedagógiai gyakorlattal
  rendelkező közoktatási Intézmények -
  intézményi fejlesztési tervük alapján -
  felkészüljenek ezen gyakorlatuk
  továbbadására, elterjesztésére,
  megismertetésére, illetve ezzel segítsék más
  közoktatási intézmények szakmai fejlesztő
  tevékenységét.              eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  3
  A konstrukció támogatja azt a
  szakmapolitikai célt, hogy országos
  referencia-intézményi hálózat működjön, és
  ezáltal az önfejlesztő intézményi gyakorlat és
  pedagógiai kultúra az egyenlő hozzáférés
  elvének érvényesülésével azt az intézményi
  kört is hatókörébe vonja, mely eddig távol
  maradt az innovációtól.
              eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  4
  Érintettek körének, ezen belül a partnerek
  meghatározása (közvetlen, közvetett)
  Kik az érintettek?
  Kik a partnerek? Ki a közvetlen és ki a közvetett
   partner?
  Kiemelt partnerlista készítése
  Partnerek jellemzőinek meghatározása
  (kommunikációs csatornák, elérhetőség,
  felmérés módjának meghatározása)               eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  5
1.  Igényfelmérés céljának meghatározása
   (igényfelmérés, ezen belül az elvárások
   összegyűjtése)
2.  Igényfelmérés és elvárások összegyűjtési
   módszertanának, eszközeinek meghatározása
3.  Igényfelmérés eszközei:

    Kérdőíves felmérés
   Elektronikus igényfelmérés (honlap, e-mail)
   Interjú
   Személyes megkeresés


                 eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  6
4.  Az igényfelmérés kiterjedtségének
   meghatározása:
   Szűkebb környezet igényfelmérése
   Tágabb környezet igényfelmérése
   Potenciális résztvevők igényfelmérése
5.  Az igényfelmérés és elvárások összegzése
   és elemzése

Bemenő Információk célmeghatározáshoz, és
 tervezéshez


                eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  7
Mit akarunk elérni?
 Előnyös különbözőség (Elismertség és ennek
 a kommunikációs lehetőségei)
 Ismertség
 Hozzáadott érték (pl.: referencia intézmény
 és a vendég intézmény szempontjából)
 Védettség
 Innovációs képesség fejlesztése
 „MI" tudat
 Támogatottságot hoz (Gyerek, tanár)
            eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  8
  referencia területeket stabilizálása,
  pedagógusok bevonása,
  jó gyakorlatok számának fejlesztése,
  több szolgáltatás nyújtása,
  több esemény biztosítása,
  referencia területek kiterjesztése,
  mentorált intézmények számának növelése
  országos partnerek, nemzetközi jó
  gyakorlatok, új intézmények bevonása.


            eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  9
I.   Referencia intézményi tevékenységet irányító
    és ellátó team megalakítását, működését
II.   Érintettek körének meghatározása
III.  Erőforrás terv készítése (személy-feladat)
IV.   Eszköz és költségvetési terv készítése
V.   Kommunikációs terv készítése (külső, belső
    kommunikáció)
VI.   Éves munkatervbe való illesztés (ütemezés)
VII.  Foglalkozások tervezése
VIII.  Projektterv elkészítése (projektterv elkészítése,
    hirdetés stb)


                eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  10
Teamek működési céljainak meghatározása:
 pl.:
 A referencia intézményi működési célok
 megvalósítása.
 A referencia intézményi célok,
 alapelvek,értékek, szakmai és irányítási
 követelmények,működési rend és eljárásrend
 kialakítása.
 Tervezze, irányítsa, támogassa, értékelje és
 fejlessze a referencia intézményi munkát.

            eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  11
Teamek szakmai kiválasztása: pl.:
 Teamek számának meghatározása
 (Intézmény nagyságától és feladattól
 függően) Pl.:
   irányító team (referencia intézményi működést
   irányítja
   szakmai team (referencia intézményi tevékenységet
   ellátó)
  Team típusok feladatainak meghatározása
  (feladat, felelősség, hatáskör)
  A team nagyságának meghatározása (3-5 fős
  team kialakítása?)

               eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  12
Teamek kiválasztása: pl.:
- Team kiválasztási szempontok meghatározása
 ◦ Pl.:előnyt élveznek azok a munkatársak, akik:
   Elkötelezettek az intézményfejlesztés iránt
  Megfelelő rálátással rendelkeznek az intézmény működésére
  Tantestület elfogadja őt
  Gyakorlati tapasztalattal rendelkezik
- Referencia intézményi működéshez szükséges
 munkatársi kompetenciák felmérése, értékelése,
 fejlesztése
   - A team kialakításánál javasolt figyelembe
 venni a már korábban is működő teameket.


                eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  13
  Teamek vezetőjének kiválasztása (referencia
  intézményi működésért felelős egyszemélyi
  felelős)
  Teamek tagjainak felkérése és megbízása
  - Felkérés alapján a vezetés dönt, majd a          tantestület
   tájékoztatása
  Teamek vezetőinek felkérésére javaslat:
  - a team tagok választják maguk Közül a vezetőt
  Team megbízása:
  - Intézményvezető adja a megbízást
  Team finanszírozásának megtervezése
  - Team működési költségeinek megtervezése


                eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  14
A team tagok megbízását javasoljuk dokumentálni.
 A Megbízás formájára, tartalmára nincsenek
 kötelező elemek. Intézményi gyakorlatot
 érdemes figyelembe venni.
 A munkaköri leírásba, SZMSZ-be, intézményi
 éves munkatervbe kerüljön be a team működése,
 valamint érdemes Megbízólevelet adni a team
 tagoknak a munka elvégzésére.
 •  A referencia intézményi működés
 folyamatosságának biztosítása érdekében a team
 megbízatása a határozatlan időtartamra szól.
 Érdemes meghatározni, hogy kilépésre, új tag
 megválasztására mikor kerülhet


            eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  15
  A Megbízólevél javasolt tartalmi elemei:
   Elvégzendő feladat, Felelősségi kör, Hatáskör
   Kommunikáció
   Team teljesítményének értékelési szempontjai
   Team elismerésének módja ( bérpótlék,
   órakedvezmény, egyéb)
  Amennyiben nem volt ennek még az
  Intézményben gyakorlata, akkor érdemes
  most kialakítani a belső megbízás formáját,
  hogy a későbbiekben is tudja az intézmény
  használni.

                eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  16
Javaslatok a teamek munkájának
 dokumentálására:
 A dokumentáció készítése, tárolása
 számítógépen (külön könyvtárban) történjen.
 A referencia intézményi működéssel
 kapcsolatos dokumentumokat papír alapon is
 tárolni szükséges (külön dossziéban).
 Team találkozókról emlékeztetőt kell
 készíteni
 Online tárolás            eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  17
Javaslatok a teamek munkájának
 dokumentálására:
 Látogatásokról jelenléti ívet, emlékeztetőt kell
 készíteni.
 Fotó dokumentáció készítése szükséges az
 eseményekről, találkozókról.
 A jó gyakorlat dokumentációjának
 megtervezése
             eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  18
Tantestületi   tájékoztató          megtervezése,
 szervezése
 Team bemutatása

 Team működésének, feladatának bemutatása

 Team felelősségi köreinek ismertetése
             eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  19
A team felkészítése, felkészülése a feladat
 ellátására
 Képzés

 Szakértői támogatás

 EDUCATIO együttműködés

 ESZA kapcsolattartás

 Önálló felkészülés


             eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  20
A működés költségeinek megtervezése
 Források meghatározása
 Költséghelyek Elszámolása
 Ellenőrzés
 Pénzügyi   hatékonyság szempontjainak
 megtervezése
 Fajlagos költségek
 www.nfu.hu
           eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  21
Kommunikáció megtervezése

  Kommunikáció céljának meghatározása

  Kommunikáció irányának meghatározása
    Belső kommunikáció megtervezése

    Külső kommunikáció megtervezése

  Kommunikációs csatornák és tartalmak megtervezése
    Honlap

    Sajtó

    Kiadványok, bemutatkozó anyagok

  Kommunikáció értékelési módjának meghatározása


                     eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  22
Ellenőrzés, értékelés megtervezése
 Referencia intézményi ellenőrzés, értékelés
 szempontjainak megtervezése (pl.: 8 db
 rendezvény tervezése, ehhez képest mennyi
 valósult meg. Jelentkezők, jelenlévők aránya
 stb.)
 Indikátorok meghatározása erre vonatkozóan
  Számszerűsíthető mutatók    (Résztvevők
  száma, Bejelentkezők száma)
  Kiadványok száma, 1 főre eső költségek száma
  Bevont munkatársak száma


              eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  23
  Működési rend: (célok, teamek, felelősségek
  és hatáskörök, értékelés, elismerés)

  Eljárásrend: a referencia intézményi működés
  tervezésének, megvalósításának,
  értékelésének, fejlesztésének leírása

  Forgatókönyv: egy -egy jó gyakorlat
  átadásának menetét (előkészítéstől a
  továbbfejlesztésig) leíró dokumentum

             eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  24
Forgatókönyv kidolgozása az intézményi jó
 gyakorlatok átadására (az eljárásrend
 részeként)
 Intézménybe érkezés, regisztráció
 Köszöntő, intézményi bemutatkozás
 Jó gyakorlatok átadása (pl: nyílt tanítási órák)
 Konzultáció a jó gyakorlatot átadó pedagógusokkal
 Ebéd, vendéglátás
 Feltételek biztosítása


              eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  25
Az eljárásrend tartalmazza:
 Célmeghatározást
 Vonatkozási területet
 Folyamatszabályozást
 Fogalmakat
 Az eljárásrend formai elemei minimálisan
 intézményneve,
 az eljárás megnevezése,
 jóváhagyta (név, aláírás),
 érvényesség  dátuma (alkalmazás kezdő-
 és végidőpontja


            eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  26
Folyamatszabályozás elkészítése
• Tervezés szakasza
 Igényfelmérés (ki, mit, mikor, hogyan)
 Célmeghatározás
 Teamek kialakítása, létrehozása
 Költségvetés tervezése (referencia intézményi
 működés)
 Kommunikáció megtervezése
 Forgatókönyvek készítése
 Ellenőrzés, értékelés megtervezése, beépítése a
 folyamatba


             eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  27
Folyamatszabályozás elkészítése
• Megvalósítás szakasza
 Teamek megbízása, felkészítése, Tantestületi
 tájékoztató
 Forgatókönyv alapján a „jó" gyakorlat átadása
 Ellenőrzés, értékelés megvalósítása
 Visszacsatolás (Értékelő lapok fejlesztések
 kialakítása, illetve ezek visszacsatolási
 eljárásrendjének kidolgozása)
 Fejlesztés             eDidakt Pedagógiai Szolgáltató  2012.04.23.  28
◦ a referencia intézmény etikai és működési kódexét
 és jövőképét.
◦ mekkora erőforrást és kapacitást biztosít a
 referencia intézmény tevékenység ellátására.
◦ Mérlegeli, hogy hány darab intézményt tud fogadni
 egyszerre, hány eseményt képes megszervezni az
 intézményi működés minőségi romlása nélkül.
◦ Meg kell tervezni, hogy mentorál-e?
◦ Éves intézményi munkatervbe való beépítése a
 referencia intézményi célrendszert megvalósító
 terveknek,
◦ munkaköri leírásokban a feladatok megjelenítése.
◦ hospitálások részletes tematikájának elkészítése.
1 von 30

Recomendados

Megvalósítás 4 von
Megvalósítás 4Megvalósítás 4
Megvalósítás 4Zoltán Kern
451 views15 Folien
A referencia intézményi működés szakmai, szervezeti hozadékai von
A referencia intézményi működés szakmai, szervezeti hozadékaiA referencia intézményi működés szakmai, szervezeti hozadékai
A referencia intézményi működés szakmai, szervezeti hozadékaiZoltán Kern
528 views29 Folien
Referncia összegző 2 von
Referncia összegző 2Referncia összegző 2
Referncia összegző 2Zoltán Kern
407 views31 Folien
Tájékoztatás 5 von
Tájékoztatás 5Tájékoztatás 5
Tájékoztatás 5Zoltán Kern
407 views11 Folien
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31 von
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Otp előadás anyaga mentorálás jan.31
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Eszter Séra
2.2K views13 Folien
Team feladatok 11 von
Team feladatok 11Team feladatok 11
Team feladatok 11Zoltán Kern
357 views11 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Tervezés 3

Takácsné palásthy erika.pdf2 von
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2palasthyerika
345 views14 Folien
Referencia intézményi felkészítés von
Referencia intézményi felkészítésReferencia intézményi felkészítés
Referencia intézményi felkészítésZoltán Kern
668 views41 Folien
Bevezetés 1 von
Bevezetés 1Bevezetés 1
Bevezetés 1Zoltán Kern
352 views12 Folien
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai von
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjaiVidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjaikszrsomogyi
1K views31 Folien
Munkatársak fejlesztése complett von
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettFerenc Pajor
992 views35 Folien
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával von
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalKrisztina Ilosfai
609 views30 Folien

Similar a Tervezés 3(20)

Takácsné palásthy erika.pdf2 von palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika345 views
Referencia intézményi felkészítés von Zoltán Kern
Referencia intézményi felkészítésReferencia intézményi felkészítés
Referencia intézményi felkészítés
Zoltán Kern668 views
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai von kszrsomogyi
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjaiVidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
Vidra-Szabo Konyvtari önértékelés szakmai_szempontjai
kszrsomogyi1K views
Munkatársak fejlesztése complett von Ferenc Pajor
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor992 views
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával von Krisztina Ilosfai
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Krisztina Ilosfai609 views
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410 von Tibor Gyulay
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Elmű émász tm projekt_koncepció_ ambrus attila_140410
Tibor Gyulay775 views
OTP Bővített Műhely von Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K views
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos von Eszter Séra
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra492 views
Az ePortfolió Szerepe Az Oktatásban von Papp Gyula
Az ePortfolió Szerepe Az OktatásbanAz ePortfolió Szerepe Az Oktatásban
Az ePortfolió Szerepe Az Oktatásban
Papp Gyula1.3K views
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel von Bertalan Péter Farkas
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkelFormatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel
Qualitas-kínálat von csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 views
Céges kínálat von csgyorgyi
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
csgyorgyi201 views
Önértékelésről tantestületi tájékoztató von PAKS
Önértékelésről tantestületi tájékoztatóÖnértékelésről tantestületi tájékoztató
Önértékelésről tantestületi tájékoztató
PAKS1.7K views
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) von Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 views
Tudásmenedzsment I. von Imre Vitenyi
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.
Imre Vitenyi3.4K views

Más de Zoltán Kern

OfI konferencia 20160127_kz von
OfI konferencia 20160127_kzOfI konferencia 20160127_kz
OfI konferencia 20160127_kzZoltán Kern
361 views45 Folien
Inyr oktatás von
Inyr oktatásInyr oktatás
Inyr oktatásZoltán Kern
2.1K views91 Folien
Szovegertes matematika jellemzok von
Szovegertes matematika jellemzokSzovegertes matematika jellemzok
Szovegertes matematika jellemzokZoltán Kern
637 views18 Folien
A szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetősége von
A szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetőségeA szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetősége
A szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetőségeZoltán Kern
554 views20 Folien
Okm2014 tanuloi kerdoiv von
Okm2014 tanuloi kerdoivOkm2014 tanuloi kerdoiv
Okm2014 tanuloi kerdoivZoltán Kern
633 views12 Folien
Fejlesztési tervek von
Fejlesztési tervekFejlesztési tervek
Fejlesztési tervekZoltán Kern
16.8K views243 Folien

Más de Zoltán Kern(20)

OfI konferencia 20160127_kz von Zoltán Kern
OfI konferencia 20160127_kzOfI konferencia 20160127_kz
OfI konferencia 20160127_kz
Zoltán Kern361 views
Szovegertes matematika jellemzok von Zoltán Kern
Szovegertes matematika jellemzokSzovegertes matematika jellemzok
Szovegertes matematika jellemzok
Zoltán Kern637 views
A szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetősége von Zoltán Kern
A szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetőségeA szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetősége
A szövegértési kompetencia fejlesztésének néhány problémája és lehetősége
Zoltán Kern554 views
Okm2014 tanuloi kerdoiv von Zoltán Kern
Okm2014 tanuloi kerdoivOkm2014 tanuloi kerdoiv
Okm2014 tanuloi kerdoiv
Zoltán Kern633 views
Fejlesztési tervek von Zoltán Kern
Fejlesztési tervekFejlesztési tervek
Fejlesztési tervek
Zoltán Kern16.8K views
Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása 20140908 von Zoltán Kern
Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása 20140908Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása 20140908
Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása 20140908
Zoltán Kern862 views
Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása bp mk p_kz02v von Zoltán Kern
Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása bp mk p_kz02vAz integrált nyomonkövető rendszer bemutatása bp mk p_kz02v
Az integrált nyomonkövető rendszer bemutatása bp mk p_kz02v
Zoltán Kern786 views
Vezetés feladatai új kompetenciák 1 von Zoltán Kern
Vezetés feladatai új kompetenciák 1Vezetés feladatai új kompetenciák 1
Vezetés feladatai új kompetenciák 1
Zoltán Kern494 views
Valtozasvez szervtanulas 5 von Zoltán Kern
Valtozasvez szervtanulas 5Valtozasvez szervtanulas 5
Valtozasvez szervtanulas 5
Zoltán Kern750 views
Klímamérés jellemzők 3 von Zoltán Kern
Klímamérés jellemzők 3Klímamérés jellemzők 3
Klímamérés jellemzők 3
Zoltán Kern317 views
Projekmenedzsment szervezeti felépítés 1 von Zoltán Kern
Projekmenedzsment szervezeti felépítés 1Projekmenedzsment szervezeti felépítés 1
Projekmenedzsment szervezeti felépítés 1
Zoltán Kern1.7K views
Hallgatói ismertető zöldmező von Zoltán Kern
Hallgatói ismertető zöldmezőHallgatói ismertető zöldmező
Hallgatói ismertető zöldmező
Zoltán Kern390 views
Digitális generáció von Zoltán Kern
Digitális generációDigitális generáció
Digitális generáció
Zoltán Kern417 views
korszerű internethasználat-tanfolyam von Zoltán Kern
korszerű internethasználat-tanfolyamkorszerű internethasználat-tanfolyam
korszerű internethasználat-tanfolyam
Zoltán Kern334 views
A pedagógiai szolgáltatás von Zoltán Kern
A pedagógiai szolgáltatásA pedagógiai szolgáltatás
A pedagógiai szolgáltatás
Zoltán Kern323 views
Helyesírási játékok von Zoltán Kern
Helyesírási játékokHelyesírási játékok
Helyesírási játékok
Zoltán Kern1.4K views

Tervezés 3

 • 2. 1. Igényfelmérés (Érintettek azonosítása, igényeik felmérése..) 2.Célkitűzés, célmeghatározás • Intézményi (referencia Intézményi) célok meghatározása 3. Tervezésre vonatkozó feladatok  Szervező team megalakítása  Érintettek körének meghatározása  Erőforrás terv készítése (személy-feladat)  Eszköz és költségvetési terv készítése Kommunikációs terv készítése (külső, belső kommunikáció)  Éves munkatervbe való illesztés (ütemezés)  Foglalkozások tervezése eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 2
 • 3. A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási Intézmények - intézményi fejlesztési tervük alapján - felkészüljenek ezen gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 3
 • 4. A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy országos referencia-intézményi hálózat működjön, és ezáltal az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, mely eddig távol maradt az innovációtól. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 4
 • 5. Érintettek körének, ezen belül a partnerek meghatározása (közvetlen, közvetett) Kik az érintettek? Kik a partnerek? Ki a közvetlen és ki a közvetett partner?  Kiemelt partnerlista készítése  Partnerek jellemzőinek meghatározása (kommunikációs csatornák, elérhetőség, felmérés módjának meghatározása) eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 5
 • 6. 1. Igényfelmérés céljának meghatározása (igényfelmérés, ezen belül az elvárások összegyűjtése) 2. Igényfelmérés és elvárások összegyűjtési módszertanának, eszközeinek meghatározása 3. Igényfelmérés eszközei:  Kérdőíves felmérés Elektronikus igényfelmérés (honlap, e-mail) Interjú Személyes megkeresés eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 6
 • 7. 4. Az igényfelmérés kiterjedtségének meghatározása: Szűkebb környezet igényfelmérése Tágabb környezet igényfelmérése Potenciális résztvevők igényfelmérése 5. Az igényfelmérés és elvárások összegzése és elemzése Bemenő Információk célmeghatározáshoz, és tervezéshez eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 7
 • 8. Mit akarunk elérni?  Előnyös különbözőség (Elismertség és ennek a kommunikációs lehetőségei)  Ismertség  Hozzáadott érték (pl.: referencia intézmény és a vendég intézmény szempontjából)  Védettség  Innovációs képesség fejlesztése  „MI" tudat  Támogatottságot hoz (Gyerek, tanár) eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 8
 • 9. referencia területeket stabilizálása,  pedagógusok bevonása,  jó gyakorlatok számának fejlesztése,  több szolgáltatás nyújtása,  több esemény biztosítása,  referencia területek kiterjesztése,  mentorált intézmények számának növelése  országos partnerek, nemzetközi jó gyakorlatok, új intézmények bevonása. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 9
 • 10. I. Referencia intézményi tevékenységet irányító és ellátó team megalakítását, működését II. Érintettek körének meghatározása III. Erőforrás terv készítése (személy-feladat) IV. Eszköz és költségvetési terv készítése V. Kommunikációs terv készítése (külső, belső kommunikáció) VI. Éves munkatervbe való illesztés (ütemezés) VII. Foglalkozások tervezése VIII. Projektterv elkészítése (projektterv elkészítése, hirdetés stb) eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 10
 • 11. Teamek működési céljainak meghatározása: pl.:  A referencia intézményi működési célok megvalósítása.  A referencia intézményi célok, alapelvek,értékek, szakmai és irányítási követelmények,működési rend és eljárásrend kialakítása.  Tervezze, irányítsa, támogassa, értékelje és fejlessze a referencia intézményi munkát. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 11
 • 12. Teamek szakmai kiválasztása: pl.:  Teamek számának meghatározása (Intézmény nagyságától és feladattól függően) Pl.: irányító team (referencia intézményi működést irányítja szakmai team (referencia intézményi tevékenységet ellátó)  Team típusok feladatainak meghatározása (feladat, felelősség, hatáskör)  A team nagyságának meghatározása (3-5 fős team kialakítása?) eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 12
 • 13. Teamek kiválasztása: pl.: - Team kiválasztási szempontok meghatározása ◦ Pl.:előnyt élveznek azok a munkatársak, akik:  Elkötelezettek az intézményfejlesztés iránt Megfelelő rálátással rendelkeznek az intézmény működésére Tantestület elfogadja őt Gyakorlati tapasztalattal rendelkezik - Referencia intézményi működéshez szükséges munkatársi kompetenciák felmérése, értékelése, fejlesztése  - A team kialakításánál javasolt figyelembe venni a már korábban is működő teameket. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 13
 • 14. Teamek vezetőjének kiválasztása (referencia intézményi működésért felelős egyszemélyi felelős)  Teamek tagjainak felkérése és megbízása - Felkérés alapján a vezetés dönt, majd a tantestület tájékoztatása  Teamek vezetőinek felkérésére javaslat: - a team tagok választják maguk Közül a vezetőt  Team megbízása: - Intézményvezető adja a megbízást  Team finanszírozásának megtervezése - Team működési költségeinek megtervezése eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 14
 • 15. A team tagok megbízását javasoljuk dokumentálni.  A Megbízás formájára, tartalmára nincsenek kötelező elemek. Intézményi gyakorlatot érdemes figyelembe venni.  A munkaköri leírásba, SZMSZ-be, intézményi éves munkatervbe kerüljön be a team működése, valamint érdemes Megbízólevelet adni a team tagoknak a munka elvégzésére.  • A referencia intézményi működés folyamatosságának biztosítása érdekében a team megbízatása a határozatlan időtartamra szól. Érdemes meghatározni, hogy kilépésre, új tag megválasztására mikor kerülhet eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 15
 • 16. A Megbízólevél javasolt tartalmi elemei: Elvégzendő feladat, Felelősségi kör, Hatáskör Kommunikáció Team teljesítményének értékelési szempontjai Team elismerésének módja ( bérpótlék, órakedvezmény, egyéb)  Amennyiben nem volt ennek még az Intézményben gyakorlata, akkor érdemes most kialakítani a belső megbízás formáját, hogy a későbbiekben is tudja az intézmény használni. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 16
 • 17. Javaslatok a teamek munkájának dokumentálására:  A dokumentáció készítése, tárolása számítógépen (külön könyvtárban) történjen.  A referencia intézményi működéssel kapcsolatos dokumentumokat papír alapon is tárolni szükséges (külön dossziéban).  Team találkozókról emlékeztetőt kell készíteni  Online tárolás eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 17
 • 18. Javaslatok a teamek munkájának dokumentálására:  Látogatásokról jelenléti ívet, emlékeztetőt kell készíteni.  Fotó dokumentáció készítése szükséges az eseményekről, találkozókról.  A jó gyakorlat dokumentációjának megtervezése eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 18
 • 19. Tantestületi tájékoztató megtervezése, szervezése Team bemutatása Team működésének, feladatának bemutatása Team felelősségi köreinek ismertetése eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 19
 • 20. A team felkészítése, felkészülése a feladat ellátására Képzés Szakértői támogatás EDUCATIO együttműködés ESZA kapcsolattartás Önálló felkészülés eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 20
 • 21. A működés költségeinek megtervezése  Források meghatározása  Költséghelyek Elszámolása  Ellenőrzés  Pénzügyi hatékonyság szempontjainak megtervezése  Fajlagos költségek  www.nfu.hu eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 21
 • 22. Kommunikáció megtervezése  Kommunikáció céljának meghatározása  Kommunikáció irányának meghatározása  Belső kommunikáció megtervezése  Külső kommunikáció megtervezése  Kommunikációs csatornák és tartalmak megtervezése  Honlap  Sajtó  Kiadványok, bemutatkozó anyagok  Kommunikáció értékelési módjának meghatározása eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 22
 • 23. Ellenőrzés, értékelés megtervezése  Referencia intézményi ellenőrzés, értékelés szempontjainak megtervezése (pl.: 8 db rendezvény tervezése, ehhez képest mennyi valósult meg. Jelentkezők, jelenlévők aránya stb.)  Indikátorok meghatározása erre vonatkozóan Számszerűsíthető mutatók (Résztvevők száma, Bejelentkezők száma) Kiadványok száma, 1 főre eső költségek száma Bevont munkatársak száma eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 23
 • 24. Működési rend: (célok, teamek, felelősségek és hatáskörök, értékelés, elismerés)  Eljárásrend: a referencia intézményi működés tervezésének, megvalósításának, értékelésének, fejlesztésének leírása  Forgatókönyv: egy -egy jó gyakorlat átadásának menetét (előkészítéstől a továbbfejlesztésig) leíró dokumentum eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 24
 • 25. Forgatókönyv kidolgozása az intézményi jó gyakorlatok átadására (az eljárásrend részeként) Intézménybe érkezés, regisztráció Köszöntő, intézményi bemutatkozás Jó gyakorlatok átadása (pl: nyílt tanítási órák) Konzultáció a jó gyakorlatot átadó pedagógusokkal Ebéd, vendéglátás Feltételek biztosítása eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 25
 • 26. Az eljárásrend tartalmazza:  Célmeghatározást  Vonatkozási területet  Folyamatszabályozást  Fogalmakat  Az eljárásrend formai elemei minimálisan  intézményneve,  az eljárás megnevezése,  jóváhagyta (név, aláírás),  érvényesség dátuma (alkalmazás kezdő- és végidőpontja eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 26
 • 27. Folyamatszabályozás elkészítése • Tervezés szakasza Igényfelmérés (ki, mit, mikor, hogyan) Célmeghatározás Teamek kialakítása, létrehozása Költségvetés tervezése (referencia intézményi működés) Kommunikáció megtervezése Forgatókönyvek készítése Ellenőrzés, értékelés megtervezése, beépítése a folyamatba eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 27
 • 28. Folyamatszabályozás elkészítése • Megvalósítás szakasza Teamek megbízása, felkészítése, Tantestületi tájékoztató Forgatókönyv alapján a „jó" gyakorlat átadása Ellenőrzés, értékelés megvalósítása Visszacsatolás (Értékelő lapok fejlesztések kialakítása, illetve ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása) Fejlesztés eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2012.04.23. 28
 • 29. ◦ a referencia intézmény etikai és működési kódexét és jövőképét. ◦ mekkora erőforrást és kapacitást biztosít a referencia intézmény tevékenység ellátására. ◦ Mérlegeli, hogy hány darab intézményt tud fogadni egyszerre, hány eseményt képes megszervezni az intézményi működés minőségi romlása nélkül.
 • 30. ◦ Meg kell tervezni, hogy mentorál-e? ◦ Éves intézményi munkatervbe való beépítése a referencia intézményi célrendszert megvalósító terveknek, ◦ munkaköri leírásokban a feladatok megjelenítése. ◦ hospitálások részletes tematikájának elkészítése.