Personaliseren netwerk personaliserenl

Kennisnet
KennisnetKennisnet
Gepersonaliseerd onderwijs in Nederland
Netwerk gepersonaliseerd leren

4 december 2013

F. Schouwenburg, Kennisnet

Twitter: @allfrans
Is er wel ontwikkeling?
expectations
Big Data
Gamification

Adaptieve leersystemen
3D-printing

Hype Cycle voor Nederlands onderwijs

Wearables
Non-formele leeromgevingen
Learning analytics

Internet der dingen

BYOD Strategie

Do-It-Yourself

Affective Computing

Sociaal leerplatform
E-Portfolios
Tablets
Wifi
Digitaal Leermateriaal

School App Store

Mobiel leren
Cloud Computing

Onderwijs tablet

Quantified self

September 2013

Technology Trigger Peak of
Trough of Disillusionment
Inflated Expectations

Slope of Enlightenment

Plateau of
Productivity

time
Years to mainstream adoption:

less than 2 years

2 to 5 years

5 to 10 years

more than 10 years

obsolete
before plateau
Adaptief
leermateriaal
Innovatie van nieuwe toetreders
Moocs
Personaliseren netwerk personaliserenl
Khan het ook om de school heen?
Personaliseren netwerk personaliserenl
Is kennisoverdracht de belangrijkste taak?
Vaardigheden voor de 21e eeuw

De zeven belangrijkste
competenties van belang
voor succes:
1. samenwerken
2. probleemoplossend
vermogen
3. ict geletterdheid
4. creativiteit
5. kritisch denken
6. communiceren
7. sociale en culturele
vaardigheden
Meer weten? Studie
Universiteit Twente.
Klassieke ict-kloof
Lessen over pionieren

Voorwaarden voor succes:



Aan de basis staat vaak wel een pionier



Betrokkenheid van vroege gebruikers



Aandacht voor de didactische inzet van ict



Aansluiting bij de bestaande visie op onderwijs



Heldere toegevoegde waarde



Gebruiksgemak van de toepassing

Jos Franssen
Kunskapskolan – ZO.LEER.IK! (10 december!)
Implementatiestappen
Volgorde van te implementeren elementen
1. Introduceren van een dagstart:
Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de
leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc.
2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling
Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en
tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem)
3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten
Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als
compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren.
4. Digitaal curriculum inclusief toetsen
Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van
de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan)
5. Leerportaal introduceren
Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject
6. Ruimte geschikt maken
Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen
instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en
grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
Stratosphere – Michael Fullan

technologie

veranderkennis

pedagogiek
Criteria leerervaring voor ALLE leerlingen
1. Onweerstaanbaar boeiend (voor leerling en leraar)
2. Efficient en eenvoudig in gebruik
3. Gebruik maken van overal beschikbare technologie
4. Gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen
Veranderingen eenvoudiger en succesvol maken
Investeren in doelgerichte relaties met leerling en dmv beperkt aantal
ambitieuze doelen met doordachte aanpak:
• Intrinsieke motivatie

• Vergroten verbeter- en verandervermogen
• Transparante resultaten en praktijken
• Leiderschap op alle lagen
• Positieve, proactieve houding tav voortgang

Michael Fullan, Stratosphere
Aan NL onderwijs: werk liever data
informed dan data driven. De angst
voor deze omslag moet Nederland
aanpakken. #fullan
Accelerated learning framework
http://acceleratedlearningframework.wordpress.com/
Lessen van Hattie (visible learning)
Lessen van Fullan
Wil je de groep veranderen, begin dan bij de (hele) groep.
Vergt betrokken leiderschap!
Professionaliseren is vaak het vermijden van verandering
Personaliseren is niet individualiseren!

Nieuwe pedagogiek: leren om te leren in 21e eeuwse context
Cultuurverandering door meer samen te werken (intern en extern)
7 leiderschapscompetenties (Kirtman 2013)
1 Challenge status quo
2 Build trust with clear communication and expectations
3 Create a (short) commonly owned plan for succes
4. Focus on team over self - how many good leaders you
leave behind in your team?
5. Keep a high sense of urgency and sustainable results - data
6. Commit to Continuous Improvement for self
7. Schools that do better are in networks and partnerships
Ervaringen in Canada

Ict heeft een natuurlijke plek In het proces
De simpelste ict-middelen blijken het krachtigst
Sluit aan bij de ervaring van docent en bouwt daarop voort

Michael Fullan, Stratosphere
Lessen van LeerKRACHT

Overtuiging
creeren

Rolmodel zijn

Vaardigheden
verzorgen

Processen en
systemen
inrichten
Wat is jouw rol als schoolleiding voor een
succesvolle transformatie?
De schoolleiding op een leerKRACHT school:
Overtuiging
creëren

1
2

Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over
kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school
Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren weg

Geeft het goede voorbeeld door…
▪ …zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les
voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies
▪ …zelf een rolmodel te zijn voor „elke dag samen een beetje beter‟ door te leren van
leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen
Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals
het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord

5
Processen en
systemen
inrichten

3

4

Rolmodellen

Faciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het
rooster, de weekplanning en ondersteunende materialen
Meet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de
resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen

6

Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als „normale manier van
werken‟, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen

8

Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals
aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren

9
Vaardigheden
verzorgen

7

Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of
verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach
Het grijpt in elkaar
Alle onderzoek: Creating a collaborative culture is the single most
important factor

Fullan

McKinsey

Vaste
koers
Hattie

Vier in Balans
4 w‟s
Route naar gepersonaliseerd leren..

Korte termijn

•
•
•
•
•
•

Lange termijn

Van goed bedoeld naar goed gericht
Deskundigheid docent
Tijdwinst en hoger rendement zoeken
Methode verrijken
Differentiatie versterken met ict
“Samen iedere dag een stukje beter”

•
•
•
•
•
•

Informatiemanagement regelen
Programma van eisen met sector
Consumentenorganisatie
Afspraken met producenten
Bredere productie adaptieve systemen
Koppelen systemen

School als volwassen vrager
Leraar als professional
Markt als volwassen leverancier
Checklist
Op enig moment een koers gewijzigd of losgelaten?
Wordt u afgeleid door extra kansen zoals regelingen, subsidiepotjes?
Vinden anderen dat ook?
…

…
…
Vraag voor de mindmap
 Hoe dichten we de kloof?
 Zijn er andere redenen voor stremming te noemen?
 In kaart brengen
 Oplossingsrichtingen bedenken

 (leermaterialen, volgsystemen, hardware, deskundigheid, organisatie,
visie, wet/regelgeving, leiderschap)
Personaliseren netwerk personaliserenl
Personaliseren netwerk personaliserenl
Extra slides
Van onderwijsvisie naar ict
Wat komen we tegen?
• De School – Zandvoort
• Steve Jobsscholen

• Sterrenscholen
• Slimfit!
• Zo.Leer.Ik!
• PulseOn!
• (Netwerkschool)
Waar beginnen?
Resultaat: Overzicht van mogelijkheden en ideeen om te beginnen in de
school.
De School - Zandvoort

Maatwerk

Flexibele
tijden

Gelijkwaardig
in
besluitvorming

Thematisch
onderwijs
Gerealiseerd (zonder subsidies)

Positieve resultaten
Erkenning onderwijstijden
Inspectie
Cao-afspraken
GGD
Aanleiding tot
0% uitstroom SBO landelijk
Innovatie
Akkoord met
experiment
Vervolgonderwijs
Financieel gezond
Integratie onderwijs
en opvang

bonden over
werktijden

Onderwijskundig
Organisatorisch
Mix vast en zzp-ers
werkt
Nationale issues zijn geen issues

Passend onderwijs

Ouderbetrokkenheid

• Individueel leerplan
• Elke tien weken vastgesteld in
driehoek
• Bekostiging via totaalpakket

• Gerealiseerd in vier lagen
organisatie (kind, groep, school,
bestuur)
• Geborgd in
besluitvormingsstructuur
Nationale issues zijn geen issues

Opbrengstgericht
werken

Professionals

•Alle 58 kerndoelen gerealiseerd
•21e eeuwse vaardigheden!
•Kiezen voor breedte:
Talentontwikkeling in alle 58 gebieden

• Doorlopende ontwikkeling door
heterogene groepen en individuele
leerplannen
• Talentontwikkeling van de docent
Wat lossen we en passant nog op?

maatwerk
• Doorkleuteren
of doubleren?
• Niemand valt
buiten de norm

Flexibele tijden
•
•
•
•

Meer
Spreiding
Besteding
Enorme
stressreductie
(kind)
• Combinatie
werk en gezin

Gelijkwaardige
besluitvorming

Thematisch
onderwijs

• Ouder
betrokken
• Kind betrokken
• Medewerker
betrokken
• Bestuur
betrokken
• Nergens
geisoleerde
besluitvorming

• ALLE 58
kerndoelen!
• Burgerschap
• Boeiend
onderwijs
• Levensecht
• Verrijkt aanbod
Kunskapskolan – ZO.LEER.IK! (10 december!)
Implementatiestappen

Volgorde van te implementeren elementen
1. Introduceren van een dagstart:
Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de
leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc.
2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling
Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en
tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem)
3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten
Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als
compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren.
4. Digitaal curriculum inclusief toetsen
Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van
de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan)
5. Leerportaal introduceren
Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject
6. Ruimte geschikt maken
Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen
instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en
grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
Steve Jobsscholen
Personaliseren netwerk personaliserenl
Personaliseren netwerk personaliserenl
slimfit
Overeenkomsten

Maatwerk betekent:
• Een andere organisatie van tijd
• Andere rol van de leraar

• Doorlopend in gesprek met leerling (en ouders)
• Vastlegging!
• Beschikbaarheid materialen
• Liefst ict-systemen die gekoppeld zijn
• Liefst adaptieve materialen
• Maar hoe staat dit ervoor?
Waar lopen we tegen aan?
1. Leren: er is geen (vindbaar) aanbod en
geintegreerde omgeving

2. Profiel: Er is geen digital kindprofiel waarin ook
leerresultaten worden geregistreerd

3. Profiel: Koppeling leeromgeving met kindprofiel
en met planning
(uwlr standaard van kennisnet wordt hopelijk
geimplementeerd)
4. Profiel: Om educatief partnerschap te realiseren
moeten de profielen opengesteld worden voor
ouders
5. Planning: Planning en optimalisering
middeleninzet (personeel, ruimte, ict, etc) op basis
van de individuele planning
McKinsey
Personaliseren netwerk personaliserenl
www.stichting-leerkracht.nl
Ik ga investeren, maar..

levert het
tijdwinst
op?

leidt het tot
betere
resultaten?

wat weten
we erover
uit
onderzoek?

kan ik het
met
collega‟s
delen?
1 von 51

Recomendados

Personaliseren in nederland lucas onderwijs von
Personaliseren in nederland lucas onderwijsPersonaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijsKennisnet
974 views61 Folien
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014) von
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Kennisnet
918 views63 Folien
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs von
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsLeren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsNoordhoff Health
288 views39 Folien
Onderwijsgroep noord von
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noordKennisnet
579 views66 Folien
De consequenties van consequent zijn von
De consequenties van consequent zijnDe consequenties van consequent zijn
De consequenties van consequent zijnKennisnet
1.2K views42 Folien
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict von
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ictI xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ictMarijke van Vijfeijken
1K views32 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Deskundigheid bij cpoz 2016 von
Deskundigheid bij cpoz 2016Deskundigheid bij cpoz 2016
Deskundigheid bij cpoz 2016Kennisnet
508 views52 Folien
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland von
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en FlevolandRegiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en FlevolandKennisnet
638 views42 Folien
4 in balans sen congres von
 4 in balans sen congres 4 in balans sen congres
4 in balans sen congresKennisnet
583 views33 Folien
Kind en onderwijs nov 2017 von
Kind en onderwijs nov 2017Kind en onderwijs nov 2017
Kind en onderwijs nov 2017Kennisnet
177 views52 Folien
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12 von
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Evert-Jan Ulrich
1.5K views65 Folien
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016 von
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Kennisnet
497 views33 Folien

Was ist angesagt?(19)

Deskundigheid bij cpoz 2016 von Kennisnet
Deskundigheid bij cpoz 2016Deskundigheid bij cpoz 2016
Deskundigheid bij cpoz 2016
Kennisnet508 views
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland von Kennisnet
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en FlevolandRegiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland
Kennisnet638 views
4 in balans sen congres von Kennisnet
 4 in balans sen congres 4 in balans sen congres
4 in balans sen congres
Kennisnet583 views
Kind en onderwijs nov 2017 von Kennisnet
Kind en onderwijs nov 2017Kind en onderwijs nov 2017
Kind en onderwijs nov 2017
Kennisnet177 views
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12 von Evert-Jan Ulrich
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Evert-Jan Ulrich1.5K views
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016 von Kennisnet
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Kennisnet497 views
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf von Kennisnet
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdfGebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Gebruik de ict-leerkracht van leerlingen.pdf
Kennisnet360 views
Leidschendam aan zet von Kennisnet
Leidschendam aan zetLeidschendam aan zet
Leidschendam aan zet
Kennisnet706 views
ICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiek von WilfredRubens.com
ICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiekICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiek
ICT voor actief en samenwerkend leren Leon van Gelder publiek
WilfredRubens.com820 views
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education von Jeroen Bottema
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Jeroen Bottema1.7K views
Hoe hangen de componenten van de digitale leeromgeving technisch samen? von SURF Events
Hoe hangen de componenten van de digitale leeromgeving technisch samen?Hoe hangen de componenten van de digitale leeromgeving technisch samen?
Hoe hangen de componenten van de digitale leeromgeving technisch samen?
SURF Events510 views
Projecten voor sterrenscholen alv von Kennisnet
Projecten voor sterrenscholen alvProjecten voor sterrenscholen alv
Projecten voor sterrenscholen alv
Kennisnet498 views
Van SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpak von SURF Events
Van SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpakVan SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpak
Van SPOCS naar MOOCS: de omgekeerde aanpak
SURF Events754 views
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag von Jeroen Bottema
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagPresentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Jeroen Bottema535 views
Keuzes voor leren singaporenext von Kennisnet
Keuzes voor leren singaporenextKeuzes voor leren singaporenext
Keuzes voor leren singaporenext
Kennisnet695 views
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning von Jeroen Bottema
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Jeroen Bottema1.2K views

Destacado

Rechazorenuncia intendentebreitenstein von
Rechazorenuncia intendentebreitensteinRechazorenuncia intendentebreitenstein
Rechazorenuncia intendentebreitensteinSergio Segui Rollauser
226 views4 Folien
Higiene industrial von
Higiene industrial Higiene industrial
Higiene industrial AlJes
184 views14 Folien
Velocidad (1) von
Velocidad (1)Velocidad (1)
Velocidad (1)efrainlop87
1.6K views24 Folien
Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013 von
Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013
Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013Intact
2.5K views23 Folien
Presentation_Diesel_Deliver von
Presentation_Diesel_DeliverPresentation_Diesel_Deliver
Presentation_Diesel_DeliverNic Zdunich
815 views28 Folien
78 von
7878
78setu2
2.8K views28 Folien

Destacado(7)

Higiene industrial von AlJes
Higiene industrial Higiene industrial
Higiene industrial
AlJes184 views
Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013 von Intact
Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013
Présentation aux investisseurs (anglais seulement) decembre 2013
Intact2.5K views
Presentation_Diesel_Deliver von Nic Zdunich
Presentation_Diesel_DeliverPresentation_Diesel_Deliver
Presentation_Diesel_Deliver
Nic Zdunich815 views
78 von setu2
7878
78
setu22.8K views

Similar a Personaliseren netwerk personaliserenl

Onderwijscentrum detwijn von
Onderwijscentrum detwijnOnderwijscentrum detwijn
Onderwijscentrum detwijnKennisnet
223 views42 Folien
Meetingpoint speciaal 22 maart13 von
Meetingpoint speciaal 22 maart13Meetingpoint speciaal 22 maart13
Meetingpoint speciaal 22 maart13Kennisnet
228 views56 Folien
Ksu 13 09-12 resi1 von
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1Kennisnet
255 views60 Folien
Personaliseren autumn school von
Personaliseren autumn schoolPersonaliseren autumn school
Personaliseren autumn schoolKennisnet
352 views42 Folien
De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011 von
De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011
De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011VMcommunities
297 views55 Folien
Almerescholen 18 09-12 von
Almerescholen 18 09-12 Almerescholen 18 09-12
Almerescholen 18 09-12 Kennisnet
201 views57 Folien

Similar a Personaliseren netwerk personaliserenl(20)

Onderwijscentrum detwijn von Kennisnet
Onderwijscentrum detwijnOnderwijscentrum detwijn
Onderwijscentrum detwijn
Kennisnet223 views
Meetingpoint speciaal 22 maart13 von Kennisnet
Meetingpoint speciaal 22 maart13Meetingpoint speciaal 22 maart13
Meetingpoint speciaal 22 maart13
Kennisnet228 views
Ksu 13 09-12 resi1 von Kennisnet
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1
Kennisnet255 views
Personaliseren autumn school von Kennisnet
Personaliseren autumn schoolPersonaliseren autumn school
Personaliseren autumn school
Kennisnet352 views
De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011 von VMcommunities
De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011
De toekomst van social media - workshop Willem Karssenberg 7 okt 2011
VMcommunities 297 views
Almerescholen 18 09-12 von Kennisnet
Almerescholen 18 09-12 Almerescholen 18 09-12
Almerescholen 18 09-12
Kennisnet201 views
Ambulante begeleiding met ict von Kennisnet
Ambulante begeleiding met ictAmbulante begeleiding met ict
Ambulante begeleiding met ict
Kennisnet369 views
Quadraam 2010 von Kennisnet
Quadraam 2010Quadraam 2010
Quadraam 2010
Kennisnet331 views
Visie op leren voor het beroepsonderwijs von Noordhoff Health
Visie op leren voor het beroepsonderwijsVisie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
Noordhoff Health487 views
201301218 Gerrit Komrij College - meer met ict von Kennisnet
201301218  Gerrit Komrij College - meer met ict201301218  Gerrit Komrij College - meer met ict
201301218 Gerrit Komrij College - meer met ict
Kennisnet472 views
Ict Studiemiddag 5 November 2008 Henk Def.Ppt von Henk Orsel
Ict Studiemiddag 5 November 2008 Henk Def.PptIct Studiemiddag 5 November 2008 Henk Def.Ppt
Ict Studiemiddag 5 November 2008 Henk Def.Ppt
Henk Orsel482 views
Uitvoeren nu! i&i 2010 von Kennisnet
Uitvoeren nu! i&i 2010Uitvoeren nu! i&i 2010
Uitvoeren nu! i&i 2010
Kennisnet254 views
Kennisnet en onderwijsadviseurs von Kennisnet
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet475 views
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden von Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
Lucas informatiemanagement von Kennisnet
Lucas informatiemanagementLucas informatiemanagement
Lucas informatiemanagement
Kennisnet479 views
Implementeren van onderwijstechnologie von Tim Remmers
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologie
Tim Remmers361 views
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013 von Yves Blieck
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
Yves Blieck293 views
Leraar van de toekomst von Kennisnet
Leraar van de toekomstLeraar van de toekomst
Leraar van de toekomst
Kennisnet407 views

Más de Kennisnet

Webinar menselijkheid en digitalisering.pdf von
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdfWebinar menselijkheid en digitalisering.pdf
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdfKennisnet
69 views41 Folien
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri... von
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...Kennisnet
21 views5 Folien
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks von
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen HindriksSessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen HindriksKennisnet
32 views62 Folien
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E... von
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...Kennisnet
31 views10 Folien
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict von
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ictSessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ictKennisnet
20 views18 Folien
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen von
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels TaatgenSessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels TaatgenKennisnet
17 views26 Folien

Más de Kennisnet(20)

Webinar menselijkheid en digitalisering.pdf von Kennisnet
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdfWebinar menselijkheid en digitalisering.pdf
Webinar menselijkheid en digitalisering.pdf
Kennisnet69 views
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri... von Kennisnet
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...
Sessie Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?_Handout tips en tri...
Kennisnet21 views
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks von Kennisnet
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen HindriksSessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks
Sessie - Sociale robots in het onderwijs - Koen Hindriks
Kennisnet32 views
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E... von Kennisnet
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...
Sessie - Kansengelijkheid en digitalisering - Bart Karstens, Remco Pijpers, E...
Kennisnet31 views
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict von Kennisnet
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ictSessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict
Sessie Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict
Kennisnet20 views
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen von Kennisnet
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels TaatgenSessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen
Sessie 'De slimste computer zit in ons hoofd' - Niels Taatgen
Kennisnet17 views
gastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptx von Kennisnet
gastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptxgastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptx
gastcollege Chr Hogeschool Ede 2022.pptx
Kennisnet108 views
Huisacademies po en vo von Kennisnet
Huisacademies po en voHuisacademies po en vo
Huisacademies po en vo
Kennisnet178 views
Onderwijs, technologie en de leraar von Kennisnet
Onderwijs, technologie en de leraarOnderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraar
Kennisnet184 views
Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v... von Kennisnet
Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v...Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v...
Ronde C: Masterclass - Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering v...
Kennisnet286 views
Ronde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld von Kennisnet
Ronde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereldRonde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld
Ronde B: Onderwijsorganisatie - onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld
Kennisnet144 views
Ronde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijs von Kennisnet
Ronde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijsRonde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijs
Ronde C: Belemmeringen voor innovaties in het basisonderwijs
Kennisnet122 views
Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm... von Kennisnet
Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm...Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm...
Ronde A: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verm...
Kennisnet133 views
Ronde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes von Kennisnet
Ronde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzesRonde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes
Ronde A: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes
Kennisnet106 views
Ronde A: Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas von Kennisnet
Ronde A: Artificial intelligence – verdieping op het TechnologiekompasRonde A: Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas
Ronde A: Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas
Kennisnet80 views
Ronde A: Succesvol samenwerken met publieke partijen von Kennisnet
Ronde A: Succesvol samenwerken met publieke partijenRonde A: Succesvol samenwerken met publieke partijen
Ronde A: Succesvol samenwerken met publieke partijen
Kennisnet134 views
Ronde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheid von Kennisnet
Ronde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheidRonde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheid
Ronde B: Weet waar je staat - inzicht in didactische ict-bekwaamheid
Kennisnet109 views
Keynote Technologiekompas - von Kennisnet
Keynote Technologiekompas - Keynote Technologiekompas -
Keynote Technologiekompas -
Kennisnet100 views
Ronde C: Toetsen om van te leren von Kennisnet
Ronde C: Toetsen om van te leren Ronde C: Toetsen om van te leren
Ronde C: Toetsen om van te leren
Kennisnet85 views
Ronde C: Van centraal tot decentraal - besturen is richting geven von Kennisnet
Ronde C: Van centraal tot decentraal - besturen is richting gevenRonde C: Van centraal tot decentraal - besturen is richting geven
Ronde C: Van centraal tot decentraal - besturen is richting geven
Kennisnet85 views

Personaliseren netwerk personaliserenl

 • 1. Gepersonaliseerd onderwijs in Nederland Netwerk gepersonaliseerd leren 4 december 2013 F. Schouwenburg, Kennisnet Twitter: @allfrans
 • 2. Is er wel ontwikkeling?
 • 3. expectations Big Data Gamification Adaptieve leersystemen 3D-printing Hype Cycle voor Nederlands onderwijs Wearables Non-formele leeromgevingen Learning analytics Internet der dingen BYOD Strategie Do-It-Yourself Affective Computing Sociaal leerplatform E-Portfolios Tablets Wifi Digitaal Leermateriaal School App Store Mobiel leren Cloud Computing Onderwijs tablet Quantified self September 2013 Technology Trigger Peak of Trough of Disillusionment Inflated Expectations Slope of Enlightenment Plateau of Productivity time Years to mainstream adoption: less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years obsolete before plateau
 • 5. Innovatie van nieuwe toetreders
 • 8. Khan het ook om de school heen?
 • 10. Is kennisoverdracht de belangrijkste taak?
 • 11. Vaardigheden voor de 21e eeuw De zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. samenwerken 2. probleemoplossend vermogen 3. ict geletterdheid 4. creativiteit 5. kritisch denken 6. communiceren 7. sociale en culturele vaardigheden Meer weten? Studie Universiteit Twente.
 • 13. Lessen over pionieren Voorwaarden voor succes:  Aan de basis staat vaak wel een pionier  Betrokkenheid van vroege gebruikers  Aandacht voor de didactische inzet van ict  Aansluiting bij de bestaande visie op onderwijs  Heldere toegevoegde waarde  Gebruiksgemak van de toepassing Jos Franssen
 • 15. Implementatiestappen Volgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
 • 16. Stratosphere – Michael Fullan technologie veranderkennis pedagogiek
 • 17. Criteria leerervaring voor ALLE leerlingen 1. Onweerstaanbaar boeiend (voor leerling en leraar) 2. Efficient en eenvoudig in gebruik 3. Gebruik maken van overal beschikbare technologie 4. Gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen
 • 18. Veranderingen eenvoudiger en succesvol maken Investeren in doelgerichte relaties met leerling en dmv beperkt aantal ambitieuze doelen met doordachte aanpak: • Intrinsieke motivatie • Vergroten verbeter- en verandervermogen • Transparante resultaten en praktijken • Leiderschap op alle lagen • Positieve, proactieve houding tav voortgang Michael Fullan, Stratosphere
 • 19. Aan NL onderwijs: werk liever data informed dan data driven. De angst voor deze omslag moet Nederland aanpakken. #fullan
 • 21. Lessen van Hattie (visible learning)
 • 22. Lessen van Fullan Wil je de groep veranderen, begin dan bij de (hele) groep. Vergt betrokken leiderschap! Professionaliseren is vaak het vermijden van verandering Personaliseren is niet individualiseren! Nieuwe pedagogiek: leren om te leren in 21e eeuwse context Cultuurverandering door meer samen te werken (intern en extern)
 • 23. 7 leiderschapscompetenties (Kirtman 2013) 1 Challenge status quo 2 Build trust with clear communication and expectations 3 Create a (short) commonly owned plan for succes 4. Focus on team over self - how many good leaders you leave behind in your team? 5. Keep a high sense of urgency and sustainable results - data 6. Commit to Continuous Improvement for self 7. Schools that do better are in networks and partnerships
 • 24. Ervaringen in Canada Ict heeft een natuurlijke plek In het proces De simpelste ict-middelen blijken het krachtigst Sluit aan bij de ervaring van docent en bouwt daarop voort Michael Fullan, Stratosphere
 • 25. Lessen van LeerKRACHT Overtuiging creeren Rolmodel zijn Vaardigheden verzorgen Processen en systemen inrichten
 • 26. Wat is jouw rol als schoolleiding voor een succesvolle transformatie? De schoolleiding op een leerKRACHT school: Overtuiging creëren 1 2 Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren weg Geeft het goede voorbeeld door… ▪ …zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies ▪ …zelf een rolmodel te zijn voor „elke dag samen een beetje beter‟ door te leren van leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord 5 Processen en systemen inrichten 3 4 Rolmodellen Faciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het rooster, de weekplanning en ondersteunende materialen Meet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen 6 Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als „normale manier van werken‟, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen 8 Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren 9 Vaardigheden verzorgen 7 Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach
 • 27. Het grijpt in elkaar Alle onderzoek: Creating a collaborative culture is the single most important factor Fullan McKinsey Vaste koers Hattie Vier in Balans 4 w‟s
 • 28. Route naar gepersonaliseerd leren.. Korte termijn • • • • • • Lange termijn Van goed bedoeld naar goed gericht Deskundigheid docent Tijdwinst en hoger rendement zoeken Methode verrijken Differentiatie versterken met ict “Samen iedere dag een stukje beter” • • • • • • Informatiemanagement regelen Programma van eisen met sector Consumentenorganisatie Afspraken met producenten Bredere productie adaptieve systemen Koppelen systemen School als volwassen vrager Leraar als professional Markt als volwassen leverancier
 • 29. Checklist Op enig moment een koers gewijzigd of losgelaten? Wordt u afgeleid door extra kansen zoals regelingen, subsidiepotjes? Vinden anderen dat ook? … … …
 • 30. Vraag voor de mindmap  Hoe dichten we de kloof?  Zijn er andere redenen voor stremming te noemen?  In kaart brengen  Oplossingsrichtingen bedenken  (leermaterialen, volgsystemen, hardware, deskundigheid, organisatie, visie, wet/regelgeving, leiderschap)
 • 34. Van onderwijsvisie naar ict Wat komen we tegen? • De School – Zandvoort • Steve Jobsscholen • Sterrenscholen • Slimfit! • Zo.Leer.Ik! • PulseOn! • (Netwerkschool) Waar beginnen? Resultaat: Overzicht van mogelijkheden en ideeen om te beginnen in de school.
 • 35. De School - Zandvoort Maatwerk Flexibele tijden Gelijkwaardig in besluitvorming Thematisch onderwijs
 • 36. Gerealiseerd (zonder subsidies) Positieve resultaten Erkenning onderwijstijden Inspectie Cao-afspraken GGD Aanleiding tot 0% uitstroom SBO landelijk Innovatie Akkoord met experiment Vervolgonderwijs Financieel gezond Integratie onderwijs en opvang bonden over werktijden Onderwijskundig Organisatorisch Mix vast en zzp-ers werkt
 • 37. Nationale issues zijn geen issues Passend onderwijs Ouderbetrokkenheid • Individueel leerplan • Elke tien weken vastgesteld in driehoek • Bekostiging via totaalpakket • Gerealiseerd in vier lagen organisatie (kind, groep, school, bestuur) • Geborgd in besluitvormingsstructuur
 • 38. Nationale issues zijn geen issues Opbrengstgericht werken Professionals •Alle 58 kerndoelen gerealiseerd •21e eeuwse vaardigheden! •Kiezen voor breedte: Talentontwikkeling in alle 58 gebieden • Doorlopende ontwikkeling door heterogene groepen en individuele leerplannen • Talentontwikkeling van de docent
 • 39. Wat lossen we en passant nog op? maatwerk • Doorkleuteren of doubleren? • Niemand valt buiten de norm Flexibele tijden • • • • Meer Spreiding Besteding Enorme stressreductie (kind) • Combinatie werk en gezin Gelijkwaardige besluitvorming Thematisch onderwijs • Ouder betrokken • Kind betrokken • Medewerker betrokken • Bestuur betrokken • Nergens geisoleerde besluitvorming • ALLE 58 kerndoelen! • Burgerschap • Boeiend onderwijs • Levensecht • Verrijkt aanbod
 • 41. Implementatiestappen Volgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
 • 46. Overeenkomsten Maatwerk betekent: • Een andere organisatie van tijd • Andere rol van de leraar • Doorlopend in gesprek met leerling (en ouders) • Vastlegging! • Beschikbaarheid materialen • Liefst ict-systemen die gekoppeld zijn • Liefst adaptieve materialen • Maar hoe staat dit ervoor?
 • 47. Waar lopen we tegen aan? 1. Leren: er is geen (vindbaar) aanbod en geintegreerde omgeving 2. Profiel: Er is geen digital kindprofiel waarin ook leerresultaten worden geregistreerd 3. Profiel: Koppeling leeromgeving met kindprofiel en met planning (uwlr standaard van kennisnet wordt hopelijk geimplementeerd) 4. Profiel: Om educatief partnerschap te realiseren moeten de profielen opengesteld worden voor ouders 5. Planning: Planning en optimalisering middeleninzet (personeel, ruimte, ict, etc) op basis van de individuele planning
 • 51. Ik ga investeren, maar.. levert het tijdwinst op? leidt het tot betere resultaten? wat weten we erover uit onderzoek? kan ik het met collega‟s delen?

Hinweis der Redaktion

 1. Als het gaat om kennisoverdracht: Bezuinig! Geen leraar nodig. Dit is veel efficienter. Of zeggen leraren dat ze er meer aan willen toevoegen?
 2. Fullan zegt: het is omdat de rechterzijde vaak slecht wordt uitgevoerd. Didactisch te complex. Ik zie dus een ontwikkellijn van Activator naar Facilitator: dichter bij pedagogische aanpka blijven en pas met meer ervaring grijpen naar de ict middelen, zoals ook gaming en web-based learning en individualized teachingHet wederzijdse akkoordTeacher as change agentHattie concludes in visible learning which actions are more effective in impact on learning. Facilitator .17 (simulation, gaming, inquiry based, smaller classes, indiv instruction, problem based, web-based learning). Often used poorly pedagogicallyActivator .60The guide on the side is a weak pedagogue (feedback, teacher student self verbalisation, goal challenging. 
 3. Leerplanaanpakbekijktinhoud, proces, tijd en verwachteresultaten
 4. Leerplanaanpakbekijktinhoud, proces, tijd en verwachteresultatenBijafwijkendleergedragwordt de docent behandeld, niet de leerlingDe talenten van de docent wordtontwikkeld!
 5. Analyseert nauwgezet de resultaten van leerlingen om verbetermogelijkheden te vindenBesteedt 40% van zijn of haar tijd met leraren om lesmaterialen te verbeteren en om hen te coachen in de klasBetrekt ouders bij het onderwijs en creëert bij de leraren een cultuur van met elkaar lerenIn excellente schoolsystemen worden schoolleiders in staat gesteld van andere schoolleiders te leren.