Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Kelly Adegeest(20)

Último(20)

Anzeige

Diana Kole - Kritische succesfactoren voor zelforganiserende teams

 1. Kritische factoren voor zelforganisatie in de zorg Diana Kole Kennismanager In voor zorg! en Waardigheid en trots
 2. Ontwikkelingen Van • doelmatigheid: met minder middelen meer cliënten ondersteunen Lean, de klantwaarde als uitgangspunt Naar • Van Anglo-Saksisch naar een Rijnlands model. Van controle en hiërarchie naar vertrouwen en vakmanschap En verder…. * Naar persoonlijk leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid
 3. Toekomstbestendige organisaties Wat is dat? • Flexibel mee kunnen bewegen met cliëntvragen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verschillende financierders • Samenredzaamheid en eigen regie en kracht van de cliënt voorop • Doelmatig, slim, slank en dichtbij de cliënt georganiseerd, geen verspilling ipv eff • Samenwerken intern, extern, interdisciplinaire • Continu lerende organisatie
 4. En wat brengt de toekomst?  Snelheid van informatieverzameling  Technologie, zelfmanagement  Burger en cliëntinitiatieven, coöperaties: cliënt betaalt en bepaalt  Maatschappelijk bewustzijn groter dan de eigen organisatie, werken in netwerkstructuren  Individuele professionals die daarin hun eigen rol nemen ongeacht wie je betaalt
 5. Matrix voor 3 modellen van zelfsturing: communicerende vaten SCAN vragen Zelfsturend Zelforganiserend Coachend Leiderschap Hoeveel ruimte is er voor de medewerkers? Ruimte voor leren, maatwerk, couleur locale, diversiteit in aanpak van teams en eigen ondernemerschap Ruimte voor leren en experimenteren, fouten maken mag om aanpak eigen te maken Ruimte om zich te ontwikkelen in de functioneren Hoe is het proces ingericht? Cliënt heeft volledig inzage in eigen zorg- en ondersteuningsplan en dossier en heeft zoveel mogelijk eigen regie, team heeft met cliënt en zijn sociaal netwerk volledig regie over de uitvoering ervan Zorg- en ondersteuningsplan is opgesteld met cliënt, team heeft regie over zorgplan en binnen kaders van de organisatie regie over de uitvoering ervan Zorg- en ondersteuningsplan wordt opgesteld met cliënt, blijft eigendom van organisatie, organisatie heeft verantwoordelijkheid voor uitvoering ervan Welke attitude wordt er waargenomen in de organisatie? Veel medewerkers zijn ondernemend, pro- actief, hebben een grote drive om cliëntgericht te werken, zijn generalisten, werken samen en zoeken creatieve oplossingen. Veel medewerkers willen meer ruimte en zelfstandigheid voor eigen vakmanschap en invulling van eigen werk. Wel behoefte aan kaders en sturing op resultaat Er is behoefte aan een professionaliseringsslag naar meer vraaggericht werken, gericht op de behoeften en wensen van de cliënt en zelfstandigheid van medewerkers in hun huidige functie. In welke mate wordt de organisatie regelarm en slim en slank ingericht? Alle bestaande organisatieprocessen zijn afgebouwd. De organisatie is volledig ingericht ten dienste van het primaire proces. Alle administratieve processen dienen dit doel of worden niet meer gedaan. De organisatie wordt slim en slank ingericht vanuit de klantwaarde. Er blijven wel beperkte administratieve processen gehandhaafd om te sturen op resultaat De huidige organisatie kan gehandhaafd blijven
 6. Wie is de baas?
 7. Zelfsturing is een middel GEEN doel !
 8. Wat is het doel? Doel van de organisatie is gebaseerd op de visie, het wenkend perspectief, een verlangen, waarbij de klant voorop staat.
 9. Leidende principes • De visie en de kernwaarden zijn leidend. • Fouten maken mag, durven leren en experimenteren wordt gewaardeerd. • De organisatie is transparant: je hebt inzage in hoe je het doet en daarin wil je jezelf steeds verbeteren. • In gelijkwaardige gesprekken met elkaar (medewerkers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers) wordt bepaald wat nodig is. • Bestuur en management tonen voorbeeldgedrag in het nastreven van de visie en vertrouwen in de medewerkers.
 10. Visie en kernwaarden * Helder geformuleerd vanuit het belang van de cliënt * Bestuur en management laten het zien in de praktijk * Een meetlat bij keuzes, beslissingen en discussies * Door de medewerkers in hun eigen bewoordingen te vertalen naar de betekenis voor hun eigen werk; • Dit ondersteunt het proces voor herinrichting van de werkprocessen
 11. Fouten maken mag: experimenteer en leer Doen is de beste manier van denken De meeste zorgprofessionals zijn doeners Coach on the job, samen op expeditie do learn do learn do
 12. Transparantie en transpiratie Wat doet er echt toe? (de visie is de meetlat) Stoppen met verantwoorden van verkeerde vragen (dat ruimt zo lekker op) Ga steeds weer in gesprek (vertrouwen moet groeien)
 13. Vergeet cliënten, hun naasten en vrijwilligers niet Doe het samen, zij kunnen pas echt prioriteren en relativeren
 14. 10 tips Tip 1 Formuleer de stip op de horizon zo krachtig mogelijk. Werk steeds vanuit deze visie. Tip 2 Maak de vraag van de cliënt het uitgangspunt van alles. Het moet –linksom of rechtsom- beter worden voor de cliënt. Tip 3 Zorg vanaf het begin voor heldere communicatie over doelen en koers. Waar wil je naartoe en waarom? Ga hierover in gesprek met alle betrokkenen. Zo creëer je draagvlak.
 15. Tip 4 Zorg dat de cliënt, zijn familie en netwerk vanaf het begin consequent betrokken worden bij de veranderingen (en vergeet ook vrijwilligers niet). Tip 5 Laat bestuur en directie steeds de overtuiging uitdragen dat zelforganiserende teams helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Tip 6 Vertrouw op vakmanschap van je medewerkers en sluit aan bij hun passies en drijfveren.
 16. Tip 7 Laat de teams hun eigen werkprocessen zelf inrichten Tip 8 Geef initiatieven echt de ruimte en juich deze toe. Waardeer de inbreng en laat zien dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Tip 9 Zorg voor heldere informatie over de manier waarop teams gefaciliteerd worden en door wie. Tip 10 Bied teams niet te veel trainingen aan. Kies voor coaching-on-the- job. Bied trainingen vraaggericht aan zodat het echt een toegevoegde waarde heeft voor de teams.
 17. Wat moeten we NIET doen: • klakkeloos overnemen wat de manager deed, • visie maken op zelfsturing, dan wordt het een doel en het is slechts een middel, • de aanpak top-down voorschrijven, • leren in het tempo en op de manier die het management voorschrijft • haast hebben en ingrijpen als het niet snel genoeg gaat, • onverschillig zijn (loslaten vraagt om het leren van andere houvast) • Het persoonlijke belang uit het oog verliezen als het teambelang de boventoon voert
 18. In voor zorg! = langdurigezorg.nl
Anzeige