Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Anzeige

Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osahanke 5: Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia?

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina Osahanke 5: Miten sosiaalityö kykenee vähentämään asumiseen liittyviä ongelmia? Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen 9.12.2022
 2. Tutkimuskysymykset Miten sosiaalityö kykenee vähentämään segregaatioon liittyviä ongelmia lähiökontekstissa? 1. Millä tavoin segregaatio ja alueellinen huono-osaisuus näkyvät ilmiöinä sosiaalityössä? 2. Miten sosiaalityössä vaikutetaan (tai vaikutetaanko mitenkään) siihen, mistä asiakkaille löytyy asunto? (Liittyy lähiösegregaatioon joko lisäävästi tai vähentävästi). 3. Miten sosiaalitoimistojen aikuissosiaalityö ja toisaalta yhdyskuntatyö, asumissosiaalinen työ, etsivä sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut sekä rakenteellinen sosiaalityö ottavat huomioon ja vaikuttavat lähiöalueiden segregaatioon ja huono-osaisuuteen? 4. Pyritäänkö sosiaalityössä hyödyntämään tai luomaan paikallisia (lähiö/kaupunginosatason) resursseja/palveluja? Miten sosiaalityö voi osaltaan kehittää lähiympäristöä tai edistää asiakkaiden pärjäämistä asumisessaan ja/tai hyödyntää lähiympäristöä siinä? 9.12.2022
 3. Asumiseen liittyvä huono-osaisuus • Useamman kuin yhden tekijän samanaikainen esiintyminen: • Asunnon saaminen tai pitäminen vaikeaa. • Asuminen puutteellisesti tai ahtaasti. • Vähäiset tai puuttuvat verotettavat tulot (alin tuloneljännes) vaikeuttavat asumiskulujen hoitamista. • Terveydelliset tai/ja sosiaaliset syyt vaikeuttavat asumista, asunnon saamista tai pitämistä. • Asumiskuluihin tarvitaan viimesijaisia etuuksia. (ks. esim. Kainulainen 2006; Zitting & Anundi 2021) 9.12.2022
 4. Segregaatio ja huono-osaisuus • Pääkaupunkiseudulla on havaittu, että alueellinen erilaistumiskehitys on edennyt korttelitasolla viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan ajan (Kortteinen & Vaattovaara 2015). • Eriytyminen syntyperän mukaan myös hieman vahvistunut vuosien 2005– 2014 aikana, ja tulotason mukainen eriytyminen on voimistunut Turun ja Tampereen seuduilla (Saikkonen ym. 2018). • Alueellisesti keskittyneiksi ilmiöiksi nimetty sosiaalityössä mielenterveysongelmat, köyhyys, elämänhallinnan ongelmat, velkaongelmat, työttömyys ja asumiseen liittyvät ongelmat (Kivipelto & Karjalainen 2022). • Pääkaupunkiseudulla sosiaalityön ammattilaiset arvioivat olevan eniten asumiseen liittyvien ongelmien alueellista keskittymistä. (Kivipelto & Karjalainen 2022). • Pääkaupunkiseudulla myös työttömyys ja velkaongelmat painottuvat tietyille alueille (Kivipelto & Karjalainen 2022). 9.12.2022
 5. Aineistot • Kysely sosiaalityöntekijöille ja kuntien asumisneuvojille (syksy 2021) • Haastattelut kolmen kunnan aikuissosiaalityön ammattilaisille (kevät 2022) 9.12.2022
 6. Segregaation ja huono-osaisuuden näkyminen sosiaalityössä (1/2) • Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat usein myös Kelan asiakkaita. • Asunto valikoituu sen mukaan, miten Kelan asumis- ja toimeentulotuen normit säätelevät hyväksyttäviä asumismenoja. • Kelan normeihin sopivia asuntoja on yleensä muualla, kuin kaupunkien lähiöissä, laitamilla ja syrjäkylillä. • Näillä alueilla on puolestaan yleensä heikommin palveluja, kuin kaupunkikeskuksissa. • Asukkaiden vähävaraisuuden vuoksi myös liikkuminen palvelujen piiriin on vaikeampaa. 9.12.2022
 7. Segregaation ja huono-osaisuuden näkyminen sosiaalityössä (2/2) • Aikuissosiaalityön asiakkaiden huono-osaisuus näkyy vaikeuksina monilla eri osa-alueilla, kuten terveys, talous ja sosiaaliset suhteet. • Heikko terveys. Esim. liikkumisen vaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat olla esteenä työllistymiselle vapaille työmarkkinoille. • Heikko talous. Asumisolosuhteet voivat olla huonot, asutaan kaukana palveluista eikä apua ole saatavilla läheltä. • Sosiaaliset suhteet. Vähäiset, puuttuvat tai ongelmalliset. Esimerkiksi ikääntynyt henkilö voi ajautua huono-osaisuuteen, jos hänellä ei ole lähiverkostoja tukenaan. Tilanteet kriisiytyvät ja tulevat esiin vasta, kun tapahtuu jotain äkillistä ja odottamatonta, kuten sairauskohtaus, tulipalo tai häiriökäyttäytymistä. 9.12.2022
 8. Sosiaalityön mahdollisuudet vaikuttaa huono-osaisuuteen 9.12.2022 • Parhaiten voidaan vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, taloustilanteeseen ja harrastus- ja liikkumismahdollisuuksiin . • Heikoiten voidaan vaikuttaa tuloeroihin, rikollisuuteen, alueen turvallisuuteen ja työpaikkojen saamiseen.
 9. Segregaation huomioiminen aikuissosiaalityössä • Etuuksista eniten kritiikkiä saivat vähimmäisturvaetuudet, kuten Kelan asumistuen ja perustoimeentulotuen normit, joilla nähtiin olevan segregoitumista kiihdyttävä vaikutus. • Yhdistettynä mikrotasolla oleviin terveydellisiin ja toimintakyvyllisiin haasteisiin, haastateltavien mukaan Kelan normit tukevat sitä, että asuinalueiden eriytyminen jatkuu. • Sosiaalityön keinot nähtiin liittyvän lähinnä tiedon välittämiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön, joihin kuitenkin koetaan olevan liian niukasti resursseja. 9.12.2022
 10. Huono-osaisuuden purkaminen edellyttää toimia yhteiskunnan eri tasoilla 9.12.2022
 11. Julkaisut • Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2022) Alueellinen eriytyminen ja huono-osaisuus sosiaalityössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2022, Helsinki. • Tutkimusartikkeli: Kivipelto, Minna & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka (2022) Sosiaalityön ammattilaisten näkemyksiä asumisesta ja siihen liittyvästä huono- osaisuudesta. (Arvioitavana Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä) • THL blogi: Köyhä ei voi valita asuinpaikkaansa (linkki). Esitykset • Karjalainen, Pekka. Huono-osaisuuden alueellinen keskittyminen. Alustus Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen vuosikokousseminaarissa 22.3.2022 (webinaari). 9.12.2022
 12. Medianäkyvyys Karjalainen, Pekka: • Haastattelu. Yle, Radio Suomen Päivä, 17.1.2022. https://areena.yle.fi/audio/1- 61039534?utm_source=twitter-share • Lähiöiden ongelmat kasautuvat THL: mukaan tiettyihin vuokrataloihin ja jopa rappuihin – "Ruotsin tiellä ei olla, mutta hereillä pitää pysyä”. Yle 18.1.2022. Toim. Mikko Haapanen. • Haastattelu. "Huono-osaisuus keskittyy - hyvinvointialueilta tarvitaan täsmätoimia, ettei osattomuus yleisty". YLE Joensuu 23.3.2022. Toim. Marja-Liisa Kämppi. Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna: • Pääkaupunkiseudulla huono-osaisuudessa korostuu asuminen, muualla mielenterveys- ja elämänhallinnan ongelmat. Kansan Uutiset. 17.1.2022. • Ongelmalähiöt ovat jo arkipäivää Suomessa – THL: Lähipalvelut voivat loppua joiltain alueilta ja se voi ruokkia huonoa kehitystä (Etelä-Suomen Media). 17.1.2022. 9.12.2022
Anzeige