Geografická data v informační společnosti

Karel Charvat
Karel CharvatKarel Charvat

Na základě dohody řešitelských pracovišť, vydavatele editorů a spoluautorů jsme přistoupili k uveřejnění digitální kopie knihy GEOGRAFICKÁ DATA v informační společnosti. Domníváme se, že přesto že tato kniha vyšla již před třemi roky, obsahuje řadu faktů, která jsou obecně platná i dnes. A jelikož na našem trhu obdobné publikace chybí, domníváme se, že publikace může být například dobrou pomůckou pro středoškolské učitelé, ale může pomoci k objasnění základních pojmů i odborníkům z dalších oborů. Pokud se domníváte, že tato publikace může být užitečná i pro vaše kolegy a známé pošlete jím informaci, že si mohou publikaci volně stáhnout.

Geografická data v informační společnosti
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
      Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
                Lesprojekt Služby, s.r.o.


Ročník 53                            Publikace č. 43
        Geografická data
      v informační společnosti


                Karel Charvát
                 Milan Kocáb
                Milan Konečný
                Petr Kubíček
                 Zdiby 2007
Recenzenti:


Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Masarykova univerzita v Brně
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
ISBN 978-80-85881-28-8
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY


Tato publikace byla vydaná na základě výsledků řešení projektů Akademie věd České
republiky „Informační společnost“ tematického programu „ II. Národní program výzkumu
– TP2“ (2004 – 2007):
•   Management geografických informací a znalostí
   (Reg.č.T206030407)
Cílem projektu bylo vytvoření uceleného systému managementu geografických informací
a znalostí a jejich uplatnění v praktických aplikacích.
Řešitel:     Ing. Milan Kocáb, MBA
Spoluřešitelé:  Ing. Stanislav Holý, Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.


•   Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase
   (Reg.č. T101630421)
Cílem řešeného projektu bylo vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání
prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení.
Řešitel:     Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Spoluřešitelé:  Ing. Milan Kocáb, MBA, Ing. Jiří Krejza


•   Navigační a logistické systémy
   (Reg.č.T109890411)
Základním cílem projektu bylo vyvinutí modulárního logistického GIS systému.
Řešitel:     Ing. Zbyněk Křivánek
Spoluřešitelé:  Ing. Jaroslav Jansa, Ing. Milan Kocáb, MBA


•   Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému
   státní správy zeměměřictví a katastru
   (Reg.č.1ET206030506)
Cílem projektu byl rozvoj informačních technologií ve sféře tvorby aktualizačních souborů
pro státní správu zeměměřictví a katastru.
Řešitel:     Ing. Milan Kocáb, MBA
Spoluřešitelé:  Ing. Stanislav Holý, Ing. Pavel Kosta
Geografická data v informační společnosti
KOLEKTIV AUTORŮ:
         Lesprojekt Služby, s.r.o., Kostelec nad Labem:
         RNDr. Karel Charvát


         Výzkumný ústav geodetický, topografický
         a kartografický, v.v.i., Zdiby:
         Ing. Milan Kocáb, MBA


         Geografický ústav,
         Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně:
         Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.


         Geografický ústav,
         Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně:
         RNDr. Petr Kubíček, CSc.

    Seznam pracovníků, kteří se dále podíleli na zpracování publikace:
Brázdilová J. (MU Brno), Cajthaml T. (VÚGTK), Čepický J. (HSRS), Drbal A. (VÚGTK),
Dutka M. (VÚGTK), Dvořák P. (Wirelessinfo), Friedmannová L. (MU Brno), Gnip P.
(Wirelessinfo), Holý S. (HSRS), Horák P. (HelpForest), Ježek J. (HSRS), Kafka Š. (HSRS),
Karavdić J. (VÚGTK), Kosta P. (GESKO), Krejza J. (LESP), Křivánek Z. (LESP), Musil M.
(Wirelessinfo), Řezník T. (MU Brno), Stachoň Z. (MU Brno), Staněk K. (MU Brno), Střelková
J. (VÚGTK), Talhofer V. (MU Brno), Tryhubová P. (VÚGTK), Valdová I. (VÚGTK, ČÚZK),
Vaniš P. (VÚGTK), Vlk M. (Wirelessinfo), Zaoralová J. (VÚGTK), Zbořil J. (MU Brno)                  Odborná redakce
                    Petr Kubíček


                  Technická redakce
Alexandr Drbal, Václav Nejedlý, Filip Antoš, Jaroslava Matesová, Ivana Skulínková,
Václava Skulínková, Štěpán Böhm, Helena Vovsová
Geografická data v informační společnosti
OBSAH


Úvod                            9
Použitá terminologie                    13
Hlavní používané zkratky                  15


ČÁST I     SPRAVADAT

Kapitola 1:  SPRAVADAT                  21
Kapitola 2:  GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V NÁRODNÍ
        GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTUŘE        23
Kapitola 3:  METADATA, TEZAURY A KATALOGOVÉ SLUŽBY    29
Kapitola 4:  INTEROPERABILITA, DATOVÉ MODELY
        A GENERALIZACE DAT             49
Kapitola 5:  ARCHITEKTURA PRO SDI A JEDNOTLIVÉ STANDARDY
        PRO JEJÍ PODPORU              63
Kapitola 6:  SDÍLENÍ PROSTOROVÝCH DAT A SLUŽEB
        A MOŽNÉ OBCHODNÍ MODELY           69
Kapitola 7:  VYBRANÁ PILOTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU SPRAVADAT  85


ČÁST II    MOBILDAT

Kapitola 1:  VYBRANÉ PROBLÉMY MOBILNÍHO SBĚRU GEODAT   99
Kapitola 2:  HLAVNÍ ČINNOSTI PŘI VKLÁDÁNÍ GEODAT
        V MOBILNÍM PROSTŘEDÍ            105
Kapitola 3:  VYUŽITÍ WEBOVÝCH SLUŽEB PRO MOBILNÍ SBĚR
        GEODAT                   113
Kapitola 4:  ARCHITEKTURA SYSTÉMU MOBILDAT        121
Kapitola 5:  METADATOVÉ PROFILY V MOBILNÍM MAPOVÁNÍ   125
Kapitola 6:  NÁČRTOVÝ SYSTÉM A JEHO VYUŽITÍ V MOBILNÍM
        MAPOVÁNÍ                  131
Kapitola 7:  TEMATICKÉ MOBILNÍ MAPOVÁNÍ - ZKUŠENOSTI
        Z PILOTNÍHO PROJEKTU            141
Kapitola 8:  VELKOMĚŘÍTKOVÉ MOBILNÍ MAPOVÁNÍ - ZKUŠENOSTI
        Z PILOTNÍHO PROJEKTU            149
ČÁST III   NAVLOG

Kapitola 1:  NAVLOG                   157
Kapitola 2:  METODIKA TESTOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘIJÍMAČE
       GPS EGNOS                 161
Kapitola 3:  PŘEHLED SOUČASNÝCH METOD URČOVÁNÍ POLOHY  169
Kapitola 4:  MOŽNOSTI MOBILNÍHO PŘENOSU DAT A VÝVOJ
       KOMUNIKAČNÍHO MODULU            177
Kapitola 5:  JAK ŘEŠIT NAVIGAČNÍ A LOGISTICKÉ ÚLOHY NA
       ZÁKLADĚ STANDARDŮ OGC/SERVEROVÉ ŘEŠENÍ
       NAVIGAČNÍCH A LOGISTICKÝCH ÚLOH       189
Kapitola 6:  IMPLEMENTACE KLIENTSKÝCH ŘEŠENÍ       203


ČÁST IV    GEOPLAN

Kapitola 1:  GEODATA PRO AKTUALIZACI INFORMAČNÍHO
       SYSTÉMU ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU       215
Kapitola 2:  DATA GEOMETRICKÉHO PLÁNU OBSAŽENÁ VE
       VÝMĚNNÉM FORMÁTU              223
Kapitola 3:  VYUŽITÍ PŘÍMÉHO PŘÍSTUPU KE GEODATŮM V
       ZEMĚMĚŘICTVÍ                229
Kapitola 4:  KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ VHODNÉ PRO ZEMĚMĚŘIČE   235
Kapitola 5:  ÚLOHA NÁČRTŮ V NOVÉM MAPOVÁNÍ A PŘI TVORBĚ
       GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ            245
Kapitola 6:  ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ
       PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ APLIKACE       255


Doslov                          269
Literatura                        271
ÚVOD


    Po až hvězdném a zejména úspěšném období zavádění geografických informačních
systémů (GIS) do každodenního života se komunita specialistů, ale i laických uživatelů
zabývajících se či využívajících geografickou (prostorovou informaci), vrátila jako by
zpět, právě k ní.
   Zatímco v počátcích využití GIS se hodila veškerá data a informace, která byla
v digitální formě k dispozici, a ne vždy byla kombinována a spojována oprávněně, v
pozdějším období se jasně ukázalo, že geografická data bez standardů a metadatových
služeb, bez zajištění harmonizace a interoperability nejsou to, co by nám pomáhalo nalézt
pravdivou a správnou informaci pro naše řešení.
    Svět kolem nás také nezůstal stát a výrazně se změnil od doby, kdy kanadský vědec
Roger Tomlinson přišel poprvé s teorií a praxí GIS. Postupně přicházely nové informační
a komunikační technologie, nejprve malé počítače, posléze laptopy. Vzrůstala i nabídka
nových podrobných zdrojů prostorových dat, které již nevznikaly pouhou digitalizací
map, ale stále více přicházejí ze satelitů, digitálních fotogrammetrických snímků, radarů
či skenerů umístěných na letadlech. Přenosu a využití dat napomohl i nárust paměťových
datových medií a zejména nové, progresivně se rozvíjející možnosti internetu a Webu
(obě média nebyla ještě ani počátkem 80.let v učebnicích GIS vůbec zmiňována). I díky
internetu se objevují a stávají populárními mezi širokou veřejností nové typy vyhledávačů
pracujících s geografickými daty, jakými je například Google. Ve všech těchto procesech
hrají významnou úlohu GIS, čímž došlo k obrovskému navýšení potenciálu jejich využití.
    Technologie se nevyvíjejí ve vzduchoprázdnu a jejich úspěšnost je závislá také na
tom, jak napomáhají řešení každodenních problémů. Svět se v minulých letech globalizoval,
kdysi industriální společnost se v rozvinutých a ekonomicky silnějších zemích změnila
na společnost informační s ambicemi směřujícími ke společnosti znalostní. A právě
požadavek znalostní společnosti směřuje opět k datům a informacím, či na vyšší úrovni
znalostem, které budeme pomocí nových technologií doručovat našim uživatelům, ať už
v rámci e-governmentu, e-commerce, realizací projektů jako je Digitální Země, e-Europe,
či dalších.
    Ve své památné prezidentské řeči na kongresu ICA v Barceloně v r. 1995 tehdejší
prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) Joel Morrison upozornil, že uplatnění
geografických informací v tehdejší době záleželo na rozvoji geografického myšlení,
které je výrazně pomalejší, než druhá složka procesu, rozvoj moderních technologií.
V té době často docházelo k diskuzím, jak nejlépe využít rychle se rozvíjející technologie.
Podíváme-li se několik let zpátky na projevy představitelů největších firem, skutečných
leaderů v oblasti GI byznysu, jakými jsou americké globálně operující firmy Intergraph,
ESRI či Bentley, zjistíme, že i v této oblasti se situace změnila. S prudkým rozvojem
informační společnosti, zejména v ekonomicky rozvinutých zemích, vidíme, že řada
nových požadavků společnosti si přímo vynucuje použití geografických informací.
Elektronické vládnutí (e-government) nebo požadavky na kontrolu kvality životního
prostředí, inteligentní dopravu, moderní zbrojní systémy atp., nelze bez prostorové složky
uspokojivě řešit.
Nejnovějším příkladem, který znamená výrazný obrat v přístupu k prostorovým
datům, byla několikaletá diskuze o evropské iniciativě, později legislativní směrnici
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Po dřívějších neúspěšných
pokusech vybudovat geoinformační infrastrukturu v Evropě (GII resp. SDI) se v
návaznosti na iniciativy přicházející z oblasti životního prostředí, zejména snahu pokrytí
požadavků na neustálou informovanost o stavu životního prostředí pro evropské obyvatele
kdykoliv a kdekoliv, se země Evropské unie sice obtížně, ale nakonec přece jenom
dohodly na vybudování zmíněné informační infrastruktury. Ta by měla navazovat na již
dříve uskutečněné kroky nejen v rámci Společenství, ale i v jednotlivých zemích. Jedním
z klíčových předpokladů, jež jsou také diskutovány v této knize, je interoperabilita. Řada
významných aktivit vychází z tzv. Evropského interoperabilního rámce.
    Evropský interoperabilní rámec (IDABC; Interoperable Delivery of European
eGoverment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) představuje
využití informačních a komunikačních technologií pro podporu přeshraničních služeb
veřejného sektoru pro všechny občany a společnosti. Tato iniciativa by tak měla zajistit
kvalitní elektronické služby veřejné správy pro všechny koncové uživatele. Konkrétně se
jedná o zajištění konzistentních elektronických služeb v oblastech zemědělství, vzdělávání,
zaměstnanosti, sociálních věcí, životního prostředí, statistik či výběrových řízení. Jedním
ze základních kamenů implementačních projektů je zapojení Open Source software.
Výsledkem aktivit budou certifikované služby IDABC v roce 2009.
    Vznik SDI, v našem případě INSPIRE, je předpokladem pro nový rozvoj vědeckých
disciplín, například kartografie. V současnosti je prostřednictvím inteligentního přístupu do
databází a interaktivní uživatelské podpory možné nejen nalézt vhodné mapy na Internetu,
ale také je vytvářet a modifikovat podle specifických a individuálních požadavků. Namísto
pouhého užití map, které byly někým vytvořeny předem, dovolují tyto nové výzkumné
možnosti jednotlivcům využívat kartografii interaktivně, na základně přání individuálního
uživatele, zkoumat a reprezentovat prostorové informace. Nové technologie umožňují “živé
spojení” mezi instinktivní vnitřní sférou naší prostorové kognice prostřednictvím přímé
interakce s novou generací kartografických vizualizací, a tím i s potenciálně nekonečnými
zdroji na Internetu.
    Uvedené příklady dokumentují, že dochází k progresivnímu rozvoji sběru
a dostupnosti geografických dat a informací. Ty jsou pomocí nových technologií
zpracovávány a vizualizovány pro potřeby co nejširšího okruhu uživatelů. V souvislosti s
tím je také potřeba zásadně řešit složitou problematiku zapojení geografických informací
do širokého proudu informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací a naopak,
aplikovat vlivy rozvoje informační společnosti na celou oblast geografických informací.
   V tomto duchu byly formulovány a řešeny i projekty, jež jsou popisovány v
předkládané knize. Všechny byly financovány Grantovou agenturou Akademie věd České
republiky v rámci programu Informační společnost, tématického programu”II. Národní
program výzkumu - TP2. Jde o následující:
   •   Management geografických informací a znalostí (SPRAVADAT).
   Jeho cílem bylo vytvoření uceleného systému managementu geografických
informací a znalostí a jejich uplatnění v praktických aplikacích. Jde o vyřešení tvorby,
uložení a distribuci velkých datových souborů typu katastr nemovitostí, Státní mapa 1 :
5000, báze geografických dat apod.
•   Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase (MOBILDAT).
   Cílem projektu bylo vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání
prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení. Řešitelé
vytvořily serverovou služby, které bude tvořit rozhraní mezi distribuovaným GIS a
mobilním zařízením uživatele. Služba také poskytuje možnost interaktivních korekcí
vkládaných údajů přímo v terénu a výrazně usnadní a zrychlí proces aktualizace dat v
GIS.
   •   Navigační a logistické systémy (NAVLOG).
   Základním cílem projektu bylo vyvinutí modulárního logistického GIS systému,
sloužícího pro potřeby českého aplikovaného a průmyslového výzkumu a pro výběr
optimálních praktických řešení pro energetiku a dopravní telematiku.
   •   Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému
       státní správy zeměměřictví a katastru (GEOPLAN)
   Cílem projektu byl další rozvoj informačních technologií ve sféře tvorbyaktualizačních
souborů pro státní správu zeměměřictví a katastru. Vyřešení podmínek přímé datové
aktualizace souborů informačního systému katastru nemovitostí s využitím jak výměnných
formátů dat, tak i nových webových technologií.

   Řada tezí a výstupů z výše uvedených projektů byla ověřována i v rámci výzkumného
záměru MŠMT ČR, projekt MSM0021622418 s názvem „Dynamická geovizualizace v
krizovém managementu“.
    Autoři knihy nemají ambici popsat podrobně všechny otázky související s řešenými
projekty. Řada z nich je v široké vědecké komunitě otevřena a zatím nedořešena. Ambicí
autorů je ale ukázat, na jaké úrovni vývoje je výzkum v České republice resp. v EU a ve
světě v uvedených oblastech a tam, kde jsou nedořešené otázky, ukázat, jaké směry řešení
v budoucnosti vidí.
   Vzhledem k omezenému rozsahu publikace byla pro potřeby čtenářů na adrese
www.spravageodat.cz vytvořena doplňková informační stránka o výše zmíněných
projektech, barevné verze obrázků a další důležité veřejné výstupy.


                                    MILAN KONEČNÝ
Geografická data v informační společnosti
POUŽITÁ TERMINOLOGIE

   Následující výčet obsahuje vysvětlení vybraných terminologických výrazů z
publikace. Pro ucelenější přehled a vysvětlení odborných termínů v oblasti geoinformačních
technologií odkazujeme na Terminologický slovník VÚGTK [160] a oborovou normu
– překlad odpovídajících CEN norem.


Ambiguita            Neznámý počet celých vlnových délek nacházejících se mezi družicemi GPS
                a přijímačem, nejednoznačnost.
Bezdrátové sítě         Bezdrátový typ počítačové sítě, která jako přenosové médium používá elektro-
                magnetické rádiové vlny v pásmech řádu GHz (gigahertzů).
Digitální náčrt         Náčrt v digitálním vyjádření obsahu předmětů a šetření pro potřebu
                velkoměřítkového mapování a katastru.
Gazeteer, prostorový tezaurus  Seznam toponym seřazený dle abecedy nebo jinak, určující polohu a přednostně
                též variantní jména, typ objektu a další informace.
Geodata             1: data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi
                2: počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo
                nepřímo přidružených k místu na Zemi
                3: data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropo-
                genních jevů a hranic mezi nimi.
Geodetický systém        Společný název pro souřadnicový, výškový a tíhový systém.
Geometrický plán        Je grafickou částí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovi-
                tostí. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací v terénu
                a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další údaje
                podle stanovených požadavků.
Geoprvek            Modelový obraz lokalizovatelného objektu reálného světa, který je dále
                nedělitelný na jednotky stejné třídy a který zahrnuje lokalizaci.
INSPIRE             INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské
                komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit
                evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury
                prostorových informací. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství
                kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření
                a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.
Integrace geodat        Spojování a kombinace geodat z různých zdrojů, v poslední době především
                v kontextu s využitím webových XML služeb.
Internetová síť         Světová komunikační síť, umožňující připojeným počítačům komunikovat
                s ostatními veřejnými segmenty napojenými na tuto síť.
Interoperabilita geodat     1: schopnost komunikovat, realizovat programy nebo přenášet data mezi
                různými funkčními jednotkami způsobem, který vyžaduje od uživatele malé
                nebo žádné znalosti o jednotlivých charakteristikách těchto jednotek
                2: schopnost technického zařízení či softwaru od různých výrobců spolu
                úspěšně komunikovat a spolupracovat.
Kálmanův filtr          Filtr, který odhaduje stav pohyblivého systému ze série neúplných a rušených
                měření.
Katastrální operát       1: souhrn měřického a písemného operátu pozemkového katastru
                2: souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu
                katastru nemovitostí ČR (soubor geodetických informací katastru nemovitostí,
                soubor popisných informací katastru nemovitostí, souhrnné přehledy o půdním
                fondu z katastru nemovitostí, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení
                a obnovu souboru geodetických informací, sbírka listin).
Metadata            Data popisující a dokumentující data, data o datech.
Místopisný náčrt       Náčrt situace umístění bodu bodového pole vzhledem k okolním objektům,
               součást formuláře geodetických údajů.
Mobilní klient        Klientská část v architektuře klient-server, která je součástí přenosného zařízení
               (např. PDA, mobilního telefonu apod.).
ON LINE přístup ke      Zpřístupnění ke geodatům formou webových XML služeb nebo webových
geodatům           aplikací.
Open Source         Způsob distribuce programů, dat apod., která splňují jak otevřenost zdrojového
               kódu, tak umožnění jeho dalšího šíření a úprav.
Pilotní studie        Primární studie užitá pro ověření fungování systému.
Případová studie       Vzorové zpracování zadaného tematu.
Scénář            Podrobný technický popis postupu.
Senzor            Prvek nebo zařízení určené k měření fyzikální veličiny.
Souřadnicový systém     1: systém, určený údaji o referenční ploše, orientaci sítě na ni, jejím měřítku,
               referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení
               2: sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou
               souřadnice přiřazovány k bodům (ČSN ISO 19111).
Standardizace geodat     Soubor opatření zabezpečující jednotnou podobu geografických dat.
Státní souřadnicový systém  1: systém, určený údaji o referenční ploše, orientaci sítě na ni, jejím měřítku,
               referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení
               2: sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou
               souřadnice přiřazovány k bodům (ČSN ISO 19111)
               3: systém, určený pro specifické práce v určeném prostoru v rámci státu.
Tablet            Zařízení na převod obrazu do digitální formy ; skládá se z pevné podložky obsa-
               hující elektronické zařízení generující elektromagnetické pole a z pohyblivého
               snímacího zařízení v podobě pera nebo grafického kurzoru se záměrným křížem
               a lupou.
Telematika          Obor zaměřující se na určování polohy pohybujícího se objektu.
Tenký klient         Klientský software v architektuře sítě klient-server, jehož funkčnost je závislá
               na centrálním serveru.
Tezaurus           Hierarchicky uspořádaný terminologický slovník lexikálních jednotek obsahu-
               jící popisovače a vztahy mezi nimi.
Tlustý klient        Klientský software v architektuře sítě klient-server, který pracuje nezávisle na
               centrálním serveru. Obvykle poskytuje větší funkcionalitu než tenký klient.
Triangulační list      Plošná evidenční jednotka v bývalé československé trigonometrické síti.
Výměnný formát geodat    Kódový záznam dat, který se používá k přenosu mezi jednotlivými programy
               nebo zařízeními.
Vzhled jevu         Abstrakce jevů reálného světa, překlad termínu feature v ČSN ISO normách
               řady 19100, ekvivalent k pojmu geoprvek.
Webové mapové služby     Poskytování mapových výstupů prostřednictvím internetu bez nutnosti přenosu
               zdrojových souborů dat.
Webové služby        Systém umožňující součinnou spolupráci počítačů v síti. Poskytovatel služby
               nabízí prostřednictvím standardních rozhraní určitá data a služby. Klient najde
               adresu služby v registru webových služeb, načte si její popis a využívá ji.
HLAVNÍ POUŽÍVANÉ ZKRATKY

A-GPS        Asistované GPS
AGS         Astronomicko-geodetická síť
AJAX        Asynchronous Javascript And XML
ANSI        American National Standards Institute
AOA         Angle Of Arrival
AP         Access Point
AST position paper Architecture & Standards Position Paper
AV ČR        Akademie věd České republiky
BBWA        Broadband Wireless Access (bezdrátové metropolitní sítě)
BIH         Bureau International de I’Heure
BPEJ        Bonitní půdně ekologická jednotka
Bpv         Výškový systém baltský - po vyrovnání
BSS         Basic Service Set
CAGI        Česká asociace pro geoinformace
CBCH        Cell Broadcast Channel
CDMA        Code Division Multiple Access
CLI         Command Line Interface
CORBA        Common Object Request Broker Architecture
CTRS        Konvenční terestrický systém
CQL         Common Query Language
CSMA/CA       Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance
CSW         Catalogue Services for the Web
CZEPOS       Česká permanentní síť pro určování polohy
ČR         Česká republika
ČSJNS        Československá jednotná nivelační síť
ČSN         České technické normy
ČSÚ         Český statistický úřad
CSV         Comma Separated Value(s) (importní/exportní formát do databáze)
ČÚZK        Český úřad zeměměřický a katastrální
DBU         Deutsche Bundesstiftung Umwelt
DCMI        Dublin Core Metadata Initiative
DGN         Design (formát výkresů v produktech firmy Bentley Systeme)
DGPS        Diferenční GPS
DKM         Digitální katastrální mapa
DIKAT        Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území a automatizované vyhotovení
          geometrického plánu
E-CGI        Enhanced Cell Global Identity
E-OTD        Enhanced Observed Time Diference
ebRIM        Electronic Bussiness Registry Information Model
EGM         Earth Gravity Model
EGNOS        European Geostationary Navigation Overlay Service
EPSG        European Petroleum Survey Group
ESS     Extended Service Set
ETRF    European Terrestrial Reference Frame (Evropský terestrický referenční rámec)
ETRS    European Terrestrial Reference System (Evropský terestrický referenční systém)
ETSI    European Telecommunications Standards Institute
EUREF    European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic
      Services
EVRF    European Vertical Reference System
EXIF    EXchangeable Image File Format
FHSS    Frequency Hopping Spread Spectrum
FKP     Flächenkorrekturparameter
FTP     File Transfer Protocol
FSC     Fujitsu-Siemens Computers
FSÚ     Federální statistický úřad
GALILEO   Evropský družicový navigační systém
GDAL    Geospatial Data Abstraction Library
GDI     Geographic Data Infrastructure
GeoSl AČR  Geografická služba Armády ČR
GFM     General Feature Model
GII     Geospatial Information Infrastructure
GIS     Geografický informační systém
GLONASS   GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistěma (ruský družicový navigační systém)
GML     Geography Markup Language
GNSS    Global Navigation Satellite System
GP     Geometrický plán
GPL     General Public Licence (všeobecná veřejná licence)
GPRS    General Packet Radio Service
GPS     Global Positions System (americký družicový navigační systém)
GRASS    Geographic Resources Analysis Support System
GSM     Mobilní bezdrátové sítě (GPRS, UMTS)
GUI     Graphic User Interface
IAPP    Inter-Access Point Protocol
IBO     Information Bearing Objects
ICAO    International Civil Aviation Organisation
IEEE    Institute of Electrical and Electronical Engineers
IERS    International Earth Rotation Service (Mezinárodní služba rotace Země)
IIM     Information Interchanges Model
IMO     International Maritime Organisation
INSPIRE   INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
IPR     Intellectual Property Rights
IPTC    International Press and Telecommunications Council
IrDA    Infrared Data Association
IS     Informační systém
ISO     International Organisation for Standardisation
ISKN    Informační systém katastru nemovitostí v ČR
ISM     Industry, Science, Medical
ITRF   International Terrestrial Reference System
ETRS   European Terrestrial Reference System (uživatelský geocentrický souřadnicový systém)
ITU-T  International Telecommunications Union - Telecommunications Standardization Sector
KM-D   Katastrální mapa v digitální formě
KN    Katastr nemovitosti
LADGPS  Local Area DGPS
LAN   Local Area Network (místní síť)
LMU   Location Measurement Unit
MAC   Media Access Protocol
MetaIS  Metainformační systém
MLC   Mobile Location Center
MMC   MultiMedia Computer
MS    Mobilní stanice
MT    Mobile Terminal
N.N.   Normal Null
NAA   Newspaper Association of America
NATO   North Atlantic Treaty Organisation (Organizace Severoatlantické smlouvy)
NavLog  Navigation Log
NGII   Národní geoinformační infrastruktura ČR
NMEA   National Marine Electronics Association
NNSS   Navy Navigation Satellite System (Námořní navigační družicový systém)
NVF   Nový výměnný formát KN
OGC   Open Geospatial Consortium
PBPP   Podrobné body polohového pole
PC    Výpočetní technika, komunikační technika
PDA   Personal Data Assistant
PDOP   Position Dilution of Precision
PII   Prostorová informační infrastruktura
PKMP   Prvky katastrální mapy
POS   Personal Operating Space
PPP   Public Private Partnership
PROJ   Cartographic Projections Library
PRS   Pseudoreferenční stanice
PyWPS  Python Web Processing Service
QoS   Quality of Service
RDF   Resource Description Framework
RINEX  Receiver Independent Exchange
RTK   Real Time Kinematic
RETM   Rastrové ekvivalenty topografických map
S-42   Souřadnicový systém 1942
S-Gr95  Tíhový systém 1995
S-JTSK  Státní souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
S-SK   Souřadnicový systém stabilního katastru
SDI   Spatial Data Infrastructure
SGI      Soubor geodetických informací
SGS      Srovnávací grafický soubor
SIG      Special Industry Group
SLD      Styled Layer Descriptor
SLR      Satellite Laser Ranging
SMLC      Serving Mobile Location Center
SMPS      Simple Mobile Positioning System
SPI      Soubor popisných informací
SQL      Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk)
SW       Software
SWOT      Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TDD      Time-Division Duplex
TS AČR     Topografická služba Armády ČR
UML      Unified Modeling Language (grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování
        a dokumentaci programových systémů)
UMTS      Universal Mobile Telecommunications System (Universální mobilní telekomunikační
        systém)
UTM      Universal Transversal Mercator
VFK      Výměnný formát katastru
VGA      Video Graphics Array (grafický adapter pro PC)
VPN      Virtual Private Network
VÚGTK     Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
WADGPS     Wide Area DGPS
WCS      Web Coverage Service
WECA      Wireless Ethernet Compatibility Aliance
WEP      Wired Equivalent Privacy
WEP      Wireless Encryption Protocol
WFS      Web Feature Service
WGS 84     World Geodetic System 1984 (Světový geodetický systém 1984)
WiFi      Wireless Fidelity
Wirelessinfo  Virtuální výzkumné a inovační centrum se zaměřením na GIS
WLAN      Wireless Local Area Network
WMC      Web Map Context
WMS      Web Map Service
WPAN      Wireless Personal Area Network
WPS      Web Processing Service
WWW      World Wide Web
XML      eXtensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk)
XMP      eXtensible Metadata Platform
ZABAGED    Základní báze geografických dat
ZÚ       Zeměměřický úřad
ZHB      Zhušťovací bod
ZPH      Zjišťování průběhu hranic
ZPMZ      Záznam podrobného měření změn
ČÁST I
SPRAVADAT
20
Kapitola 1: SPRAVADAT
MILAN KONEČNÝ, PETR KUBÍČEK, KAREL CHARVÁT1.  Úvod

    Cílem projektu SpravaDat - Management geografických informací a znalostí bylo
napomoci rozvoji geoinformační infrastruktury (SDI) v ČR a přispět k řešení otázky
komercializace prostorových (geografických) dat. Hlavním úkolem projektu SpravaDat
bylo navrhnout a implementovat takové modely využívání prostorových dat, které umožní
jejich co nejširší využití.
    Projekt výrazně napomohl analyzovat současnou situaci a vytvořit podmínky vedoucí
k zavádění INSPIRE v ČR. Tým autorů se podílel i na formování národního stanoviska
k některým dokumentům INSPIRE a jeho výsledky jsou dnes již přímo součástí postupně
vytvářené Národní geoinformační infrastruktury (NSDI) pro implementaci INSPIRE.
Projekt ale nebyl přímo svázán s praktickým zaváděním INSPIRE a jelikož se jednalo
o projekt výzkumný, v některých částech výrazně překračoval i rámce dané INSPIRE.
    Jak již bylo řečeno, hlavním cílem projektu bylo napomoci lepšímu využívání
prostorových dat. V posledních letech byly v ČR pilotně implementovány i standardizované
technologie umožňující vytváření skutečného trhu s daty a prostorové infrastruktury.
Přesto se však ještě nedá plně hovořit o existenci národní prostorové infrastruktury a již
vůbec ne o plně rozvinutém trhu s geoprostorovými daty. Existuje zde jednak výrazná
poptávka po efektivnější práci s daty v oblasti státní správy a samosprávy, a to především
v oblasti přístupu k datům a jejich sdílení (náznak řešení demonstruje kraj Vysočina), ale
i rozsáhlý tržní potenciál pro využívání prostorových dat jak jednotlivci, tak i organizacemi.
V budoucnosti bude vzrůstat požadavek na poskytování dat pomocí integrovaných
služeb (viz kapitola 6, 7). Zkušenosti v Evropě i u nás ukazují, že budoucnost v práci s
prostorovými daty je v prostředí Webu. Plnému rozvití však dosud bránila řada faktorů.
Jako hlavní lze zmínit:
•   Nevyjasnění některých legislativních otázek v oblasti přístupu k prostorovým datům
    v rámci státní správy a samosprávy (zde již dochází k výraznému posunu především
    zásluhou činnosti Nemofora).
•   Vysoká cena geoprostorových dat, která je obvykle dána dvěma hlavními faktory:
    ·   Současné modely nabízení dat jsou orientovány především na nabízení
       ucelených datových setů, které jsou pro mnoho uživatelů cenově nedostupné.
       To na druhou stranu ovlivňuje, že neexistuje dostatečně velká poptávka po
       datech, která by pak umožnila tato data zlevnit.
    ·   Na trhu jsou nabízena obvykle data, ne služby. Velká většina budoucích
       potenciálních zákazníků bude požadovat informační a znalostní služby, ne
       primární data.
•   Nedostatečná informovanost mezi uživateli i poskytovateli prostorových dat
    o nejnovějších standardech a technologiích v oblasti sdílení geoprostorových dat
    a služeb.

                      21
•   Nedostatečná podpora těmto technologiím a standardům ze strany vývojářských
   týmů.
   Projekt SpravaDat se snažil reagovat na tyto překážky a poskytl jak teoretické
analýzy, tak prakticky prezentoval výsledky výzkumu vedoucí k překonání těchto bariér.
    Následující text je rozčleněn do kapitol, které v jistém smyslu kopírují organizaci
pracovních týmů INSPIRE. I přesto, že v publikaci popsané výsledky projektů se někdy
liší od doporučení týmů INSPIRE (doporučení pracovních týmů a výzkumy v rámci
SpravaDat probíhaly paralelně), domníváme se, že toto členění může napomoci čtenářům
lépe pochopit a implementovat doporučení, která z INSPIRE přicházejí. Budování
NSDI bude na jedné straně plně v souladu s požadavky INSPIRE, ale na druhé straně
bude postihovat i národní specifika. Možné odlišnosti oproti doporučením pracovních
týmů INSPIRE mohou vycházet i z toho, že především v oblasti budování technologické
infrastruktury pro SDI je Česká republika výrazně nad průměrem Evropy.
   Členění kapitoly věnované projektu SpravaDat je následující:
   ·  GIS v národní geoinformační infrastruktuře.
   ·  Metadata a katalogové služby.
   ·  Interoperabilita, datové modely a generalizace dat.
   ·  Architektura pro SDI a jednotlivé standardy pro její podporu.
   ·  Sdílení prostorových dat a služeb a možné obchodní modely.
   ·  Popis konkrétních pilotních řešení, která jsou výstupem z projektu
      SpravaDat.
                     22
Kapitola 2: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
V NÁRODNÍ GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTUŘE
PAVLA TRYHUBOVÁ1.  Národní geoinformační infrastruktura (NGII)

    Bez prostorových dat si dnes nedokážeme život představit. Každý z nás v životě už
někdy něco hledal nebo hledá a geodata mu pomohou najít správný směr, ať už použije
klasickou papírovou mapu nebo moderní GPS navigaci. Problém nastává, když chceme
najít „správnou“ klasickou mapu nebo „správná“ data pro GPS navigaci.
    Prostorová data hrají důležitou roli nejen při hledání cest, ale i při rozhodování
vládních složek a organizací. Vláda plánuje politiku pro zemědělství, průmysl, regionální
rozvoj, dopravu a bezpečnost, sleduje postup řešení své strategie a ověření dosažených
výsledků. Kvalitní geodatové a mapové podklady jsou důležité pro efektivní vývoj tržního
hospodářství. Podobné příklady můžeme uvést i z dalších evropských zemí, například
při navrhování dopravní sítě nebo sledování znečištění životního prostředí. Zvládat tyto
procesy na evropské úrovni ale není možné bez určité úrovně integrace, harmonizace
a interoperability dat (Pauknerová, Tryhubová [140]).
   Díky těmto požadavkům je v současné době vyvíjena řada aktivit na globální,
evropské i národní úrovni s cílem zabezpečit tyto podmínky pomocí jednotné infrastruktury
prostorových informací, která je často označována dalšími termíny, např. infrastruktura
prostorových dat, prostorové informační infrastruktury (PII), v globálním kontextu známé
jako SDI (Spatial Data Infrastructure), či GDI (Geographic Data Infrastructure). V této
knize je použit termín GII - Geospatial Information Infrastructure. Zimová [179] uvádí,
že více než polovina z celkového počtu zemí světa deklaruje své aktivity v nějaké formě
budování SDI.
   Funkční geoinformační infrastruktura se stává přirozeným požadavkem informační
společnosti, a proto v řadě významných dokumentů z poslední doby - z oblasti veřejné
správy i z profesní sféry - je vyjádřena nutnost formulovat strategii vytváření národní
geoinformační infrastruktury v podmínkách České republiky a určit cíle a projekty, které
vedou k její realizaci. Specifikace programu Národní geoinformační infrastruktury České
republiky (NGII) je součástí cílů uvedených v dokumentech Státní informační politika,
Koncepce budování informačních systémů veřejné správy a Akční plán realizace státní
informační politiky.
   Národní geoinformační infrastrukturu České republiky lze popsat jako soubor
vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí ČR umožňují zajistit a zpřístupnit co
největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací uživatelsky vhodnou formou při
plném využití potenciálu moderních (geo)informačních a komunikačních technologií.
[117]                     23
2.  Podmínky pro fungování NGII

   Shrňme si základní podmínky pro fungování NGII - existence geodat a geoinformací,
harmonizace a interoperabilita dat, jejich snadná dostupnost a znalost podmínek, za kterých
mohou být využívána. Aby výše uvedené podmínky byly splněny, musíme znát vlastnosti
geodat a způsoby jejich využívání.
    Z vlastností jsou to především dva možné modely dat: vektorový a rastrový model
dat. V GIS mohou být také použity snímky a obrázky (mapky, letecké snímky) nebo
soubory vektorových dat stažitelné ve formátech SHP, DGN a podobně. Výrazně se
prosazuje používání internetu. Internetové stránky umožňují kopírovat databáze a nebo
výpisy z informačních systémů využitelné v GIS. V informačních systémech jsou použity
textové formáty dat nazývané registry a číselníky. Data jsou doplněna údaji o geografické
lokalizaci, kterou mohou být gegrafické souřadnice místa, nebo přesná adresa, označení
určitého regionu, a podobně. Statistické klasifikace a číselníky vyhlašuje Český statistický
úřad. Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů.
Číselníky jsou součástí statistického informačního systému. Statistická data lze zejména
použít v tematickém mapování, při tvorbě kartogramů, kartodiagramů a podobně. Český
statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů.
    Umístění geodat na webové stránky skrývá několik úskalí souvisejících s jejich
objemem a rozsahem. Některé zdroje nabízejí pokrytí celé České republiky, jiné pouze
určité zájmové oblasti. Příkladem jsou ortofotomapy nebo již existující tematické mapy.
Problémy nastávají tam, kde poskytovatelé geodat nemají dostatečně velký internetový
prostor pro umístění dat nebo nechtějí nabídnout vše zdarma, a tak na webové stránky
umísťují pouze ukázky dat nebo metadata. S tímto problémem úzce souvisí poskytování
geodat. Poskytovatelé mají dvě možnosti: za úplatu nebo zdarma – většina poskytovatelů
nabízí geodata především za úplatu, pokud jsou zdarma ke stažení, tak pouze pro
nekomerční účely.
    Další vlastností je dostupnost umístěných geodat. Nejsnadnější, nejrychlejší
a nejlevnější dostupnost je pomocí internetu. To znamená stažení geodat přímo z
webových stránek. Tato forma dostupnosti ale není příliš oblíbená mezi poskytovateli
geodat. Důvodem je nebezpečí jejich zneužití, které může vést až k nekontrolovanému
šíření geodat mezi uživateli a jejich využíváním v komerčním prostředí, a tím i porušování
autorského zákona. Poskytovatelé řeší tuto situaci několika způsoby. Nutnou registrací
vstupu do informačního systému, ve kterém si lze data vyhledávat, kupovat a stahovat (e-
obchod) nebo osobní návštěvou firmy, kdy je potřeba vyplnit formuláře a písemně o data
zažádat. Teprve později po vyřízení všech formalit dochází k dodání geodat na CD-ROM.
Internet poskytovatelé využívají k poskytování informací o vlastnictví geodat. Z těchto a
dalších důvodů je důležitou součástí geodat jejich popis.
   Popis dat je označován obvykle jako metadata a v minulosti byl velmi často
podceňován a opomíjen. Pro informovanost o geodatech jsou metadata důležitou
složkou prostorově lokalizovaných dat. Metadata jsou definována jako „data o datech”
a v nejrůznějších podobách jsou využívána již poměrně dlouhou dobu v oblastech
zabývajících se uchováváním a zpřístupňováním informací a samozřejmě také v GIS.

                     24
Problematika metadat byla diskutována a řešena i v projektu INSPIRE. Detailně danou
problematiku rozebírá a komentuje kapitola 3.

3.  INSPIRE

   Iniciativa INSPIRE se stala evropskou směrnicí po jejím schválení Evropským
parlamentem v listopadu roku 2006. Směrnice INSPIRE a její přijetí představuje klíčový
moment pro budoucnost tvorby infrastruktury prostorových informací v Evropské Unii.
INSPIRE podporuje harmonizaci prostorových formátů dat, dostupnost datových sad
a schopnost vyhledat různé datové sady.
   INSPIRE je založena na souboru základních principů:
•   data by měla být sbírána pouze jednou a udržována na té úrovni, kde je sbírání dat
   nejúčinnější;
•   mělo by být možné propojit prostorové informace z různých evropských zdrojů a
   mezi mnoho uživatelů a aplikací;
•   mělo by být možné pro informace sebrané na jedné úrovni jejich sdílení do všech
   ostatních úrovní;
•   na všech úrovních by mělo být dostatečné množství geodat za podmínek, které
   umožní jejich rozsáhlé použití;
•   mělo by být snadné najít, která geodata jsou dostupná, která se hodí pro zvláštní
   použití a za jakých podmínek mohou být získána a používána;
•   geodata by měla být snadno pochopitelná a interpretovatelná.
   Směrnice chce zajistit vytvoření evropské prostorové informační infrastruktury,
která zpřístupní uživatelům integrované prostorové informační služby. Tyto služby
by měly umožnit uživatelům pomoci při vyhledávání a zpřístupňování geografických
informací z široké škály zdrojů, od místní úrovně ke globální úrovni, interoperabilní
cestou. Uživatelské cíle INSPIRE zahrnují politiky a evropské manažery na národní a
místní úrovni, občany a organizace [51].
    INSPIRE bude provozován na jednom webovém portálu, kde bude možné nalézt
existující data. Jestliže tato data neexistují, členské státy EU budou muset takové datové
sady vytvořit. Datové sady musí vyhovovat standardům, které zajistí propojení s daty
z jiných zemí a z podkladů různých měřítek. Výhody pro Evropskou unii, jakož i běžného
občana jsou zřejmé. Pokud stát zpřístupní a otevře používání prostorových dat, umožní
mimo jiné prostřednictvím internetu jejich kontrolu, například plnění územního plánu
nebo zapsání osobního vlastnictví, s použitím mobilního telefonu nalezení nejbližší banky
nebo zdravotního střediska [162].
                     25
3.1 Obsah směrnice INSPIRE

   Směrnice obsahuje následující kapitoly:
   Kap. 1     Obecná ustanovení
   Kap. 2     Metadata
   Kap. 3     Interoperabilita prostorových datových sad a služeb
   Kap. 4     Síťové služby
   Kap. 5     Sdílení dat a znovu využití dat
   Kap. 6     Koordinace a doplňující opatření
   Kap. 7     Závěrečná ustanovení
   Přílohy I, II, III.
   Konkrétní znění české verze směrnice a aktuální vývoj situace související s její
implementací lze nalézt na adrese: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/
MZPMSFGR0A25.

3.2 Obecné principy se vztahem ke geodatům
•   Pro geodata zavést koordinační opatření a koordinační struktury na úrovni veřejné
   správy pro spojení informací a znalostí z různých odvětví, které by zohledňovaly
   rozdělení pravomocí a odpovědností v členských státech.
•   Propojení geodat s dalšími informačními oblastmi (školství, vzdělávání a politika).
•   Data by měla být sbírána jednou a držena na té úrovni, kde je sbírání dat
   nejefektivnější.
•   Orgány a instituce Společenství mají mít harmonizované podmínky a integrovaný
   přístup k souborům prostorových dat a službám zohledňující regionální rozdíly.
•   Poskytovat o geodatech objektivní, důvěryhodné a srovnatelné informace na úrovni
   Společenství.
•   Zajistit propojené síťové služby, které naleznou, transformují, zobrazí a stáhnou
   prostorová data.
•   Usnadnit finanční náhrady za využívání prostorových dat a nadstandardních služeb.
•   Je třeba usnadnit přístup a zajistit možnost opakovaného použití prostorových dat,
   jež přesahují správní a státní hranice.
•   Členské státy zajistí přístup ke službám uvedeným prostřednictvím geoportálu
   Společenství.
•   Členské státy umožní veřejným orgánům a institucím členských států přístup ke
   geodatům a zajistí jejich dostupnost bez omezení (transakční, procesní, zákonné,
   institucionální nebo finanční povahy).
•   Zajistit snadno použitelné služby pro veřejnost a přístup k nim pomocí
   komunikačního prostředku. Jde o služby vyhledávací (na základě obsahu metadat),
   prohlížecí, stahování, transformační a vyvolávací.
•   Pro účely služeb je třeba zavést několik vyhledávajících kritérií: klíčová slova,
   třídění prostorových dat a služeb, kvalita a přesnost prostorových dat, úroveň
   souladu se specifikacemi pro harmonizaci prostorových dat, zeměpisná poloha,
   podmínky přístupu a použití geodat a služeb, veřejné orgány, které jsou pověřeny
   vypracováním, řízením, údržbou a šířením souborů prostorových dat a služeb.

                     26
•   Členské státy nesmějí omezit přístup k informací o emisích do životního prostředí.
•   Členské státy zajistí, aby vyhledávací a prohlížecí služby byly veřejnosti přístupné
   zdarma.
•   Data mohou být poskytována pomocí prohlížecích služeb ve formě zabraňující
   opětovnému použití a mohou obsahovat licenční smlouvu.
•   Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky za transformační a vyvolávací služby,
   musí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu.
•   Otevřenost národních infrastruktur pro další vlastníky geodat (třetí stranu).
•   Členské státy přijmou příslušná opatření, aby zabránily narušení hospodářské
   soutěže.
•   Zajistit propojení sítí pro zpřístupnění metadat veřejným orgánům a třetím stranám
   na základě žádosti.
•   Implementační pravidla stanovující podmínky pro harmonizaci prostorových dat
   a předpisy pro výměnu prostorových dat zajistí interoperabilitu prostorových dat
   nebo interakci služeb.
•   Komise stanoví implementační pravidla tak, aby zvýšila možnost opakovaného
   využití souborů prostorových dat a jejich služeb třetími stranami. Tato prováděcí
   pravidla mohou obsahovat zavedení společných podmínek pro udělování licencí.

4.  Závěr

   Žijeme v době, kdy kvalita a kvantita informací o světě kolem nás se vyvíjí úžasnou
rychlostí. Zvyšují se požadavky na uchovávání a zpracovávání informací.
   V současnosti je vyvíjena řada aktivit na globální, evropské i národní úrovni s cílem
zabezpečit výše zmiňované podmínky (harmonizace, informovanost a dostupnost geodat)
pomocí jednotné infrastruktury prostorových informací. Jak již bylo řečeno, v INSPIRE
je řada klíčových doporučení nezbytných pro podporu vysoké úrovně NGII. Odborná
komunita pracující s prostorovými daty věří, že INSPIRE je prvním krokem pro vytvoření
Evropského SDI. Pro realizaci této myšlenky je nutné zvyšovat povědomí o NGII mezi
všemi zainteresovanými složkami - poskytovateli ostatních dat, ministerstvy, privátním
sektorem a veřejností.
    V průběhu posledních let se situace v ČR mění k lepšímu – rozvíjí se informační
systémy, na webových stránkách přibývají portály. Veřejná správa poskytuje stále více
informací. Dostupnost geodat se rok od roku zlepšuje. Díky vznikajícím informačním
portálům a geoportálům snadněji vyhledává a má geografické informace k dispozici
stále více uživatelů. Česká republika tak vytváří podmínky pro fungování NGII a splňuje
požadavky INSPIRE. Menší nedostatky existují v harmonizaci dat, např. chybí národní
profil metadat. Dalším krokem na cestě k úspěšnému vybudování NGII bude naplnění
požadavků směrnice INSPIRE.
                     27
28
Kapitola 3: METADATA, TEZAURY A KATALOGOVÉ
SLUŽBY
ŠTĚPÁN KAFKA, TOMÁŠ ŘEZNÍK, PETR KUBÍČEK, KAREL CHARVÁT, TOMÁŠ
CAJTHAML1.  Metadata
   Potřeba metadat se objevila již v době, kdy byly pořizovány první rastrové mapové
podklady a digitální data vůbec. Tehdy se začala objevovat i poptávka po informacích
o prostorových datech. Tyto informace tak vlastně navazují na mimorámové údaje map
v analogové podobě, zpracovávané v předchozích letech, které poskytovaly obdobným
způsobem zásadní informace o prostorových datech.
   Metadata lze definovat jako data o datech nebo datových sadách, tedy jako množinu
informací popisujících daná data. Jde o popis obsahu, reprezentaci, geografický a časový
rozsah, prostorové reference, jakost a správu sady geografických dat. Je důležité, že právě
metadata umožňují integrovat geodata z různých datových sad a zdrojů (organizací,
segmentů veřejné správy apod.), čímž naplňují jeden z hlavních principů a požadavků na
interoperabilitu dat a informačních systémů (především charakteru GIS).
   Pro správu metadat se používá metainformační systém. Metainformační systém
(MetaIS) je informační systém, který dokáže sofistikovaně pracovat s metadaty a vyřizovat
požadavky na něho kladené. Důležitými charakteristikami MetaIS jsou především tyto
operace nad metadaty:
•   Identifikace metadat (schopnost zpracovat neomezené množství metadat).
•   Verifikace metadat (ověření správnosti testováním).
•   Interpretace metadat (zpracování obsahu metadat, validita).
•   Distribuce metadat (prezentace ve vhodné formě).
    Uživatelé MetaIS mohou vyhledávat metadata o požadovaných datových sadách s
využitím standardních vyhledávacích mechanismů. MetaIS většinou publikuje svá metadata
prostřednictvím služby WWW. Z metadatových standardů relevantních pro projekt
SpravaDat a i pro budování NSDI je třeba zmínit dva, Dublin Core a ISO19115/19119.
               Obr. 1: Využití metadat v praxi
                     29
1.1 Dublin Core - ISO 15836

    Dublin Core je standard určený      Tab. 1: Dublin Core Metadata Element Set
k vytváření metadat dokumentů na         Anglicky     Česky
internetu. Vychází z knihovních systémů.     Title       Název
Jde o jednoduchý systém složený z         Creator      Tvůrce
několika položek s prefixem „DC“. Je        Subject      Předmět
možno vytvářet další podtřídy rozšířením     Description    Popis
předdefinovaných pomocí tečky. Tato
                         Publisher     Vydavatel
metadata je možno vkládat do hlaviček
                         Contributor    Přispěvatel
HTML dokumentů. Existují vyhledávače,
                         Date       Datum
které je umí zpracovávat a tak poskytovat
tříděné informace na rozdíl od „textových“    Type       Typ
webových vyhledávačů.               Format      Formát
                         Identifier     Identifikátor
   Standard Dublin Core obsahuje
                         Source      Zdroj
základní sadu patnácti prvků (Dublin Core
                         Language     Jazyk
Metadata Element Set), z nichž žádný není
povinný: viz tab. 1.               Relation     Vztah
                         Coverage     Pokrytí
                         Rights      Práva
1.2 ISO 19115/19119 metadata

1.2.1 ISO19115
    Norma ISO 19115 standardizuje metapopis prostorových dat. Počítá se s tím, že
bude postupně nahrazovat současně používané standardy: FGDC (USA), ANZLIC
(Austrálie), CEN (EU). Z informací uveřejněných na internetu vyplývá, že jak výrobci
softwaru, tak i producenti dat postupně na tuto normu přecházejí. Současné aktivity EU v
oblasti prostorové infrastruktury (INSPIRE) počítají s touto normou jako jedinou pro popis
prostorových dat. V ČR byly zrušeny předběžné normy CEN a do češtiny byla přeložena
norma ISO (překlad dalších souvisejících norem ISO 191xx v současné době postupně
probíhá), která také byla přijata za normu ČSN.
    Norma byla inspirována stávajícími metadatovými normami, je však značně
rozsáhlejší a snaží se implementovat řadu číselníků, které omezují zadávání volného textu.
Měla by přispět k ujednocení interpretace jednotlivých položek. Textových položek však
nadále zůstává velké množství. Norma navazuje na další normy série ISO 191xx (ISO
19103 Conceptual Schema Language, ISO 19107 Spatial Schema, ISO 19108 Temporal
schema, ISO 19109 Rules for Application Schema, ISO 19118 Encoding). Vychází
z jednotného „General feature“ modelu používaného jak OGC tak v rámci norem ISO
191xx. Obsahuje povinné, nepovinné a podmíněně povinné položky. Norma také definuje
jakési jádro metadat (Core metadata), které by mělo být doporučeným základem pro
všechny metadatové záznamy. Norma předkládá popis struktury metadat ve formě UML
modelů a datového slovníku metadat, který poskytuje detailnější informace o jednotlivých
položkách. Datový slovník obsahuje normalizované krátké a dlouhé jednoznačné názvy
jednotlivých položek, které jsou dále používány v návazných normách.
                     30
S použitím této normy se počítá nejen pro popis datových sad, ale také webových
služeb (WMS apod.).
    Základní (implicitní) jednotkou pro metadatový popis je datová sada (dataset).
Norma umožňuje také popisovat metadaty jednotlivé třídy geoprvků (feature types), třídy
atributů (feature attributes), instance geoprvků (feature instances) a atributů (attribute
instance). Je uplatněn také mechanismus pro popis jednotlivých listů mapového díla (tiles)
nebo pro definování vzájemné hierarchie (superset, subset).
    Pro přehlednost je norma tematicky rozčleněna do 12 balíčků (tab. 2, obr. 2).
Tab. 2: Metadatové balíčky
 Č   Název balíčku           Obsah
 1.  MD_Metadata            Základní balíček agreguje další balíčky. Dále obsahuje
                     informace o jazyku a znakových sadách dat i metadat, iden-
                     tifikátor metadatového záznamu, datumové razítko apod.
 2.  MD_Identification         Citace, formát dat, ukázka, užití, zda je součástí jiné datové
                     sady (DS)
 3.  MD_Constraints          Omezení použití, autorská práva …
 4.  DQ_DataQuality          Kvalita dat, údaje o historii vzniku apod.
 5.  MD_MaintenanceInformation     Způsob údržby, údaje o aktualizaci
 6.  MD_SpatialRepresentation     Rastr/vektor, geometrie, topologie…
 7.  MD_ReferenceSystem        Souřadnicové systémy, projekce
 8.  MD_ContentInformation       Popis rastrových dat nebo citace katalogu atributů
 9.  MD_PortrayalCatalogueReference  Způsob grafické prezentace dat
 10.  MD_Distribution          Poskytované formáty dat, on-line přístup, ceny apod.
 11.  MD_MetadataExtensionInformation  Uživatelská rozšíření
 12.  MD_ApplicationSchemaInformation  Dokumentace aplikačního schématu DS
          Obr. 2: UML model metadat na úrovni základních balíčků
                      31
CORE metadata:
   Standard definuje seznam položek, které tvoří jádro (CORE) metadat (viz tab. 3).
Ne všechny položky jsou zde povinné, ale jsou doporučené pro základní popis dat.
Tab. 3: CORE metadata (M – povinný, O=volitelný, C = povinný za urč. podmínek)
 Prvek                Povinný Umístění
 Název datové sady          M    MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Cita-
                       tion.title
 Typ prostorové reprezentace     O    (MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialRepresen-
                       tationType
 Referenční kalendářní datum     M    MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Cita-
 datové sady                 tion.date
 Referenční systém          M    MD_Metadata > MD_ReferenceSystem
 Odpovědná strana          O    MD_Metadata > MD_DataIdentification.pointOfContact >
                       CI_ResponsibleParty
 Původ (rodokmen)          O    MD_Metadata > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage
 Geografická poloha datové      C    MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Ex-
 sady (4 souřadnicemi nebo          tent > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBounding-
 geografickým identifikátorem)         Box or EX_GeographicDescription
 On-line zdroj            O    MD_Metadata > MD_Distribution > MD_DigitalTransfer-
                       Option.onLine > CI_OnlineResource
 Jazyk datové sady          M    MD_Metadata > MD_DataIdentification.language
 Identifikátor souboru metadat    O    MD_Metadata.fileIdentifier
 Znaková sada datové sady      C    MD_Metadata > MD_DataIdentification.characterSet
 Název metadatové normy       O    MD_Metadata.metadataStandardName
 Tematická kategorie datové sady M      MD_Metadata > MD_DataIdentification.topicCategory
 Metadata standard version      O    MD_Metadata.metadataStandardVersion
 Prostorové rozlišení datové sady  O    MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialResolution >
                       MD_Resolution.equivalentScale or MD_Resolution.distance
 Jazyk metadat            C    MD_Metadata.language
 Abstrakt (výtah) popisující dato-  M    MD_Metadata > MD_DataIdentification.abstract
 vou sadu
 Znaková sada metadat        C    MD_Metadata.characterSet
 Distribuční formát         O    MD_Metadata > MD_Distribution > MD_Format.name and
                       MD_Format.version
 Kontaktní místo pro metadata    M    MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty
 Doplňková informace o rozsahu    O    MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Ex-
 datové sady (vertikálním a         tent> EX_TemporalExtent or EX_VerticalExtent
 časovém)
 Datumové razítko metadat      M    MD_Metadata.dateStamp

     Kompatibilita s Dublin Core:
   Dublin Core (dále DC) je standard pro vytváření metadat pro popis internetových
zdrojů. Vychází z knihovnických systémů a definuje jen velice omezené množství
základních položek s možností jejich další strukturalizace ve stromové struktuře podle
potřeb uživatelů. Položky jsou pouze textového charakteru a pro popis geografických dat
                        32
jsou nedostatečné. Protože jde o normu, která má být používaná i v rámci Informačních
systémů veřejné správy v ČR, je třeba zhodnotit její kompatibilitu s ISO. Již tvůrci normy
ISO 19115 deklarují kompatibilitu s DC. Kompatibilita je možná převodem komplexních
položek ISO 19115 do Dublin Core. Vzhledem k nižší úrovni strukturovanosti DC se
s převodem v opačném směru příliš nepočítá. Tabulka nám ukazuje možnost vzájemného
mapovaní jednotlivých položek těchto norem (viz tab. 4).
Tab. 4: Příklad mapování položek ISO 19115 na DC
 Dublin Core            ISO 19115
 DC.Title              MD_DataIdentification/citation/title
 DC.Title.Alternative        MD_DataIdentification/citation/alternateTitle
 DC.Creator.PersonalName      MD_DataIdentification/citation/citedResponsibleParty/individu-
                  alName
 DC.Creator.PersonalName.Address  MD_DataIdentification/citation/citedResponsibleParty/con-
                  tactInfo/address
 DC.Subject.Keywords        MD_DataIdentification/descriptiveKeywords
 DC.Description           MD_DataIdentification/abstract
 DC.Publisher            MD_DataIdentification/citation/citedResponsibleParty/organi-
                  sationName
 DC.Date              MD_DataIdentification/citation/date/date
 DC.Type              Dáno kontextem = „Data.Spatial“
 DC.Format             MD_dataIndentification/resourceFormat
 DC.Identifier            fileIdentifier
 DC.Source             dataSet
 DC.Language” SCHEME=”ISO639-1”   language/isoCode
 CONTENT=”cz”>
 DC.Relation” CONTENT=”5468”>    parentIdentifier, další vazby v různých částech normy
 DC.Coverage            MD_DataIdentification/extent
 DC.Rights             MD_DataIdentification/citation + MD_DataIdentification/re-
                  sourceConstraints

    Komunitní profily:
     Standard    ISO    je
rozšiřitelný. Jeho součástí je postup
pro rozšiřování (extensions) a
komunitní profily. Profil musí
vždy obsahovat CORE položky
(jádro) a použít další standardně
definované položky pro účely profilu
(viz obr. 3). Teprve nenajde-li se
odpovídající položka, je možno
vytvářet    jednotlivá rozšíření.
Vytváření profilů je popsáno
v normě ISO 19106.           Obr. 3: Vytváření komunitního profilu


                     33
Identifikátory:
    Jednoznačný identifikátor metadatového záznamu je možno volitelně zadat
v elementu FileIdentifier. Obsahem může být libovolný řetězec. Identifikátor dat (a dalších
entit) je možno zadat volitelně v elementu <citation>. Pomocí těchto identifikátorů se
mohou jednotlivé části metadat na sebe odkazovat (např. v elementu parentIdentifier).
Kromě toho je v normě definován typ MD_IdentifierType (obrázek), který je používán
v MD_Citation, MD_AggregateInformation apod… Řetězcový kód je zde doplněn
informací o zodpovědné autoritě (citací) (viz obr.4).
               Obr. 4: Struktura MD_IdetifierType

   Norma dále neřeší způsob vedení a tvar unikátních identifikátorů. Vzhledem
k očekávané výměně dat v rámci národní či nadnárodní prostorové infrastruktury je velice
důležité stanovit takové identifikátory, které budou jednoznačné i v takovémto kontextu.
Tento problém se řeší v některých systémech přidělením počítačem vygenerovaného
náhodného řetězce, který je s vysokou pravděpodobností neopakovatelný.
   Doporučováno je spíše použití způsobu známého k označování tříd v jazyce Java
nebo jmenných prostorů v XML schématech, tedy řetězce odpovídajícího URL dané
organizace a další části odpovídající identifikaci v rámci této organizace.
   Popis struktury dat:
    Podrobný popis datového modelu vlastních dat je velice důležitý pro jejich
praktické využití. Zatímco norma ISO 19115 umožňuje podrobný popis obsahu rastrových
dat, vlastní popis struktury vektorových dat zde není řešen (narozdíl od FGDC apod.).
K popisu datového modelu mají sloužit normy ISO 19109 – „Rules for application schema“
a 19110 – „Feature catalog“.
   K odkazu na Feature katalog slouží element MD_FeatureCatalogueDescription,
v němž je možnost katalog citovat pomocí třídy CI_CitationType. Tato citace je spíše
popisného charakteru a nemá předpoklady pro automatické zpracování (jednoznačná
vazba např. pomocí URI apod.)
   Aplikační schéma je možno zařadit do metadatového záznamu pomocí elementu
ApplicationSchemaInfo, kde se předpokládá vložení modelu v binárním tvaru tak, jak byl
pořízen v některém modelovacím nástroji (UML), a grafické reprezentace tohoto modelu.
Vlastní formát těchto dat je ponechán na uživateli. Interoperabilita v tomto případě není
opět příliš zaručena.
   Z General Feature Modelu (GFM) vyplývá opačná možnost – přiřadit metadata jako
jeden z atributů objektů na různých úrovních aplikačního schématu, a to jak třídám prvků
                     34
(features) a atributů, tak jejich jednotlivým instancím. V praxi je také očekáván přístup od
datového modelu směrem k metadatům, nikoli obráceně.
   I když ve světě existuje řada příkladů použití metadat, autorům není známo řešení
problematiky popisu datového modelu v návaznosti na metadata. Je však jasné, že
k úplnému popisu datové sady potřebujeme popsat datový model (např. pomocí ISO 19190
nebo 19110).

1.2.2 ISO 19119 metadata
   Tato norma poskytuje normalizované zásady pro vývoj softwaru podporujícího
uvažované geografické služby, který uživatelům umožní zpřístupnění potřebných
geografických dat z rozmanitých zdrojů a jejich zpracování přes generické rozhraní
spojující jinak neslučitelné softwarové prostředky.
    V souvislosti s tím norma podrobně pojednává o architektuře geografických služeb
a analyzuje výpočetní, informační, inženýrský a technologický pohled na otevřené
distribuované zpracování dat. V jeho přílohách je ošetřena shoda geografických služeb s
touto normou, uvedeny jejich příklady, definován datový sborník metadat geografických
služeb a popsáno zobrazení do existujících platforem distribuovaného zpracování dat.
   Dle ISO 19119 jsou instance metadat kategorizovány podle následující taxonomie
•   Geografické služby pro interakci s uživatelem - Geographic human interaction
   service.
•   Geografické služby pro správu informací a modelů - Geographic model/information
   management services.
•   Geografické služby řídící návaznost úloh - Geographic workflow/task management
   services.
•   Geografické služby pro zpracování prostorových informací - Geographic processing
   services – spatial.
•   Geografické služby pro zpracování tematických informací - Geographic processing
   services – thematic.
•   Geografické služby pro zpracování časových informací - Geographic processing
   services – temporal.
•   Geografické služby pro zpracování metadat - Geographic processing services –
   metadata.
•   Geografické komunikační služby - Geographic communication services.
•   Správa geografických systémů - Geographic system management services.

1.2.3 Implementace
   Vlastní implementaci řeší standard ISO 19139. Jde o soubor XML schémat,
která slouží pro definování XML dokumentu s metadaty. Zde jsou provedena některá
zjednodušení, například všechny odkazy na externí zdroje jsou nahrazeny datovými typy.
Jsou zjednodušeny i některé datové typy a vypuštěny elementy popisující dokumentaci
služby (MD_ServiceIdentification). Norma je dosud ve stavu draft dokumentu, proto např.
ESRI dosud nepodporuje export metadat v tomto formátu.


                     35
1.2.4 Kritická místa platforem spojená s integrací metadat
•   Standard je značně rozsáhlý, nesymetrický a nepřehledný (v řadě případů jsou
   zde zachyceny podrobnosti DS, v jiných chybí potřebné elementy). Je vidět, že šlo
   o konsensus široké komunity uživatelů vytvářený extenzivním způsobem.
•   Data jsou uspořádána tak, že některé typy (např. Citation nebo responsibleParty) se
   vyskytují na různých místech hierarchické struktury metadat v různých kontextech,
   jejichž význam se může překrývat. Interpretace takovéto struktury nemusí být
   jednoznačná a různými uživateli může být různě chápána a vyplňována.
•   Celý standard je spíše postaven na textovém způsobu práce s informací, tedy
   redundantní textové údaje není možné dekomponovat zpět do relační databáze.
   Předpokládá se opětovné zadávání např. organizace či adresy na různých místech
   v textovém tvaru. Výměna metadat mezi systémy bude patrně založena na tomto
   „textovém“ tvaru.
    Vlastní popis struktury dat není řešen v rámci standardu (narozdíl např. od FGDC
či aplikací ESRI). Předpokládá se datový model mimo tato metadata, ovšem není jasně
řečeno vzájemné provázání

1.3 Metadatové profily v rámci Evropy

    V rámci různých projektů vznikla celá řada metadatových profilů, které představují
víceméně podmnožinu položek standardu ISO 19115 (ESA, Evropská vodní směrnice
atd.). V rámci projektu INSPIRE vznikl draft metadatového profilu pro vyhledávání
a oceňování metadat. Tento profil je nezávislý na standardech, ovšem implementace počítá
s normou ISO 19115/19119/19139. Výhodou je, že profil je velice úzký (v podstatě málo
nad rámec jádra ISO. Obsahuje ovšem i elementy potřebné pro popis webových služeb,
nikoli pouze dat). V současné době navrhované projekty vycházejí z tohoto standardu
(např. eWater [9]).

1.4 Metadatové profily v ČR

    V ČR stále existuje řada aplikací používajících starý standard ISVS. Zavádění
norem ISO probíhá pomalu. Dosud nebyl stanoven národní profil metadat, spíše se počítá
s převzetím profilu INSPIRE. Vyplňování dalších položek nad rámec tohoto profilu bude
na potřebách jednotlivých uživatelů či komunit.
    Vzhledem k určitým národním potřebám však bude pravděpodobně muset vzniknout
několik rozšíření, případně návodů / kuchařek pro vyplňování metadat. Jednak pro kódování
českých znakových sad (používané windows-1250 není součástí předdefinovaného
číselníku ISO), jednak bude potřeba definovat použití prostorových identifikátorů, tezaurů
apod.
    V současné době jsou vytvářeny resortní profily Ministerstva životního prostředí
(MŽP) a Zeměměřického úřadu (ZÚ). Vycházejí z profilu INSPIRE a budou patrně
obsahovat další položky. Autoři systému Micka vytvořili stejnojmenný profil, který
vychází z profilu INSPIRE, z resortního profilu MŽP a je rozšířen o položky na základě
praktických potřeb jednotlivých uživatelů systému.
                     36
2.  Tezaury
    Systémy pro vyhledávání a třídění informací v počítačovém prostředí procházejí
v posledních létech bouřlivým vývojem. Původně bylo vyhledávání počítačových informací
komplikovanou činností, která mohla být vykonávána pouze zaškolenými profesionály.
Postupně došlo v souvislosti s technologickým rozvojem k enormnímu nárůstu objemu
dostupných informací. Kromě nových zdrojů vytvářených přímo v digitálním prostředí
dochází i k digitalizaci původně jen papírových (analogových) zdrojů dat. S rozvojem
Internetu se nárůst objemu dostupných informací týká nejen databází obsahujících vědecké
texty, ale i běžných publikací jako jsou noviny, časopisy, krásná literatura i osobní zápisky
řady lidí ve formě webových stránek.
   Zvýšený objem dostupných dat výrazně zkomplikoval vyhledávání relevantních
informací, obzvláště pro běžné koncové uživatele. Objevuje se však řada přístupů, které
různým skupinám uživatelů poskytují různě strukturovaný přístup ke zdrojům dat. Jedním
z nejčastěji využívaných přístupů k této problematice jsou řízené slovníky (controlled
vocabularies), konkrétně pak především tezaury (česky též thesaury, angl. thesaurus, pl.
thesauri).
    Kontrolovaným slovníkem rozumíme seznam dohodnutých termínů převzatých
z běžného jazyka, u nichž je podchycena (kontrolována) gramatická forma (v cizojazyčných
kontrolovaných slovnících je navíc třeba sjednotit hláskování). V tezaurech jsou tyto
termíny navíc uspořádány v hierarchické struktuře, což přináší významné výhody při
vyhledávání informací (viz níže). Tezaury lze používat k indexování, ukládání, případně
vyhledávání záznamů. Mohou pracovat v kombinaci s řadou různých vyhledávacích
algoritmů a lze je využít ke zlepšení výsledků vyhledávání v různých typech záznamů (od
hledání v strukturovaných indexovaných databázích přes částečně strukturované sady dat
až po vyhledávání v heterogenních fulltextových dokumentech).
   Tezaury se mohou pro zvýšení své využitelnosti různým způsobem sdružovat do
multitezaurových systémů, např. do multitezaurových prostředí, přepínacích tezaurových
systémů, složených tezaurů apod.
   Tezaurus lze využít jak k vyhledávání, tak k indexování záznamů. Při indexování
jsou záznamy označovány pomocí řízených termínů. Při vyhledávání může uživatel buď
manuálně zadat všechny vyhledávané řetězce nebo zadá jeden termín a systém automaticky
zahrne všechna synonyma a gramatické tvary termínu.
   Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních rysů tezaurů je využití hierarchických
a relačních vazeb, konkrétně vztahů označovaných ekvivalence, hierarchie a asociace.
Ekvivalence je vztah mezi synonymy. Všechna synonyma mohou být rovnocenná, obvykle
je však jeden z termínů zvolen jako preferovaný termín (preferred term), další synonyma
jsou pak označena jako alternativy k danému termínu. Vyhledávání je pak pro koncového
uživatele usnadněno tím, že ke vstupu do tezauru může použít kterékoliv z daných
synonym. Vzácně jsou navíc definovány vztahy mezi pseudosynonymy (quasi-synonyms)
– mezi slovy, která mají podobný, ne však totožný význam.
   Hierarchie (na rozdíl od ekvivalence není symetrická) je v tezaurech vytvořena
vymezením vztahů mezi podřazenými pojmy (narrower term) – podtřídami (subclass)
                      37
a nadřazenými pojmy (broader term) – nadtřídami (superclass). Nejčastěji se v tezaurech
používá pouze jeden typ této vazby, výjimečně lze definovat více typů hierarchické
vazby.
   Asociace (symetrický vztah) se používá k vytvoření vazby tehdy, pokud mezi
termíny existuje sémantický vztah, ale nelze jej označit pomocí ekvivalence ani hierarchie.
Pomocí asociace lze například spojit antonyma (slova s opačným významem) apod.
   V případě multilinguálních (vícejazyčných) tezaurů pak navíc do hry vstupuje další
vztah – mezijazyková ekvivalence. Ta je obvykle definována pouze mezi preferovanými
termíny.

2.1 Tvorba tezaurů
    Pokud pomineme možnost převzetí (a případné adaptace) již existujícího tezauru
(která bývá obvykle nerealizovatelná, protože drtivá většina tezaurů je vytvářena pro
specifickou databázi nebo sadu záznamů, což prakticky vylučuje jejich přenos a použití
v jiném než původním systému), je v případě potřeby nutno přikročit k vytvoření vlastního
tezauru.
    Vytvářením tezaurů se zabývá několik mezinárodních standardů. Mezinárodní
standard ISO 2788 a americký národní standard ANSI/NISO Z39.19 obsahují doporučení
pro budování monolinguálních tezaurů, standard ISO 5964 pak pokrývá oblast budování
multilinguálních tezaurů.
   Lze vymezit dva základní přístupy ke tvorbě tezaurů (v praxi se obvykle aplikují
oba přístupy společně):
•   Postup shora dolů (top-down method):
   ·   je sestavena skupina expertů, která rozhodne o rozsahu a přibližném okruhu
       termínům které budou do tezauru zahrnuty,
   ·   s využitím případných stávajících slovníků a/nebo tezaurů se rozhodne o
       vztazích vybraných termínů,
   ·   upřesní se okruh termínů vybraný dříve, zvolí se preferované termíny; stanoví
       se ekvivalence mezi preferovanými termíny a jejich alternativami; stanoví se
       hierarchie a asociace mezi preferovanými termíny,
   ·   vytvoří se předběžná verze tezauru, následuje testování a úpravy.
•   Postup zdola nahoru (bottom-up method)
   ·   sestaví se skupina expertů sloužících jako poradci,
   ·   vybere se sada již indexovaných dokumentů (pokud existují)
       a indexové termíny z této sady se použijí jako předběžný seznam termínů,
   ·   pokud nejsou k dispozici indexované dokumenty, vezme se sada dokumentů
       používajících přirozený (tj. neřízený) jazyk a postupuje se analogicky,
   ·   tezaurus se začne budovat na základě takto získané předběžné sady termínů:
       ve spolupráci s experty a dalšími zdroji informací se upřesní význam všech
       termínů, stanoví se vztahy mezi termíny,
   ·   vytvoří se předběžná verze tezauru, následuje testování a úpravy.                     38
2.2 Integrace tezaurů

   Integrace tezaurů nabývá na významu se vzrůstajícím počtem existujících tezaurů.
Tento jev je podmíněn nutností pokrýt všechny vědy, případně vědní disciplíny u věd
komplikovanějších (jako např. fyzika či geografie). Řešením je tvorba několika tezaurů. Ty
se mohou v určitých termínech vzájemně překrývat, případně mohou mít shodné termíny
zpracované v rozdílné kvalitě (stejně tak jako v atlasech bývají mapy, jejichž obsah se
překrývá, ale měřítko je odlišné).
    Z předchozího odstavce vyplývá, že v těchto případech není možný přímý
automatický překlad dotazu z jednoho jazyka do jazyka jiného. I přesto lze vytvořit
multilinguální tezaurus. Za použití existujících slovníků může být využita existující
struktura pro překlad a rovněž pro kontrolu adekvátnosti daného překladu. Je třeba
zdůraznit, že pro multilinguální tezaury není třeba překlad samotných slov (což je účel
slovníků), ale klíčových frází.
    Moderní informační systémy, jako např. WWW a digitální knihovny, obsahují více
dat, než kdy předtím. Tyto systémy je snadné používat; mají globální rozložení. Proto
jsou dostupné velkému množství heterogenních skupin. Na straně druhé právě velké
množství heterogenní informace vytváří požadavek takového nástroje pro uživatele, který
by mu umožnil pracovat s (pro něj) významnou částí dat. Jedním z těchto nástrojů jsou
tezaury. Osvědčily se jako způsob jednotného a stálého slovníku pro indexaci a získávání
tzv. informačních objektů (information bearing objects, IBO). Moderní multilinguální
a mezioborová informace vyžaduje více než jen tradiční jednojazyčné úzce zaměřené
tezaury. Široké spektrum klientů informačních systémů požaduje tezaury, které mohou být
použity „nespecialisty“.
    Tezaury jsou dostupné pro různé oblasti zájmu se specifickou strukturou
a terminologií. Mnohdy však nejsou sjednoceny ani tezaury v rámci jednoho oboru
(zabývají se pouze specifickými oblastmi). V důsledku vzrůstu počtu informačních systémů
se zvyšuje poptávka po rozsáhlejších slovnících, které pokrývají širší oblasti informací
a současně jsou mnohem více selektivní. Jedním z řešení je použití sbírky tezaurů v souladu
se strukturou lidských znalostí. Tyto tezaury mohou být na sobě nezávislé nebo jsou ve
více či méně provázaném vztahu. V minulosti bylo mnoho tezaurů manuálně integrováno
do jednoho supertezauru. To je však nedostatečné pro vytvoření volněji spojených
informačních systémů, kde volné spojení (také tzv. federace) tezaurů je vhodnější
– umožňuje každému tezauru ponechat si svoji autonomii. Snaha o integraci tezaurů ve
federaci je nižší, než v jiných multi-tezaurových systémech. Důvodem je především fakt, že
po akceptování autonomie tezauru následuje akceptování určitých nekonzistencí. Federace
tezaurů nabízí nové způsoby indexování a vyhledávání. Proces indexování, stejně jako
vyhledávání v tezauru, těží z přístupu k různým (obecným a specializovaným) tezaurům,
které tvoří federaci tezaurů. Jeden či více tezaurů poskytují vstupní bod pro uživatele.
Automatické využití jiných tezaurů umožňuje uživatelům integraci obsahů jednotlivých
tezaurů okamžitě. Abychom se vyhnuli slovníku, který mate uživatele svojí obsáhlostí,
odlišujeme indexované tezaury od neindexovaných. Základní snahou je integrovat tezaury
při zachování jejich autonomie. Tento fakt je významný pro prostředí, jež podporuje platbu
za individuální používání tezauru. Federace tezaurů je zvláště užitečná pro indexování

                     39
a vyhledávání ve velkých informačních systémech. Těmi jsou například informační
systémy obsahující data z několika informačních systémů nebo informační systémy
integrující distribuované autonomní informační zdroje.
   Příklady užitečnosti federace tezaurů jsou metainformace či katalogové systémy.
V posledních letech bylo sestaveno několik metadatových standardů a metainformačních
systémů. Klíčovými tématy pro poskytnutí jednotného vstupního bodu je interoperabilita
metainformačních systémů (která může existovat na regionální, národní a mezinárodní
úrovni) a k nim příslušející tezaury. Proto je jedním z účelů kostry federace tezaurů vyřešit
problém dotazování informačních objektů (IBO) indexovaných různými, potenciálně
se překrývajícími tezaury. Jiným příkladem v tomto směru jsou digitální knihovny,
jež obsahují široce distribuované informační objekty (jako např. textové dokumenty
v rozdílných jazycích). V podobném smyslu může být federace tezaurů použita jako nástroj
pro podporu vyhledávání mezi jazyky.

2.3 Způsoby integrace tezaurů

   V minulosti byly tezaury manuálně integrovány do jednoho velkého „supertezauru“.
Naproti tomuto způsobu řešení je pro technickou interoperabilitu distribuovaných
informačních systémů vhodnější volnější integrace (loosely integration), zvaná federace
(viz dále). Tento způsob integrace umožňuje zachovat autonomii zúčastněných tezaurů.
V posledních letech navíc integrace nabývá jiných možností, které jsou důsledkem nových
technologií – jako např. WWW (World Wide Web), CORBA (Common Object Request
Broker Architecture) či programovacího jazyka Java.
   Tezaury je možné integrovat třemi hlavními způsoby: federace (federation),
sjednocení (unions) a spojení (couplings).
•   Federace je kombinace několika tezaurů při zachování jejich autonomie. Tezaury
   zapojené do federace mohou být uchovávány v rozdílných databázích a spravovány
   nezávisle na ostatních. Federace se skládá ze všech termínů a vztahů „členských“
   tezaurů. Navíc obsahují informace o vztazích mezi termíny z různých tezaurů.
   Koncepty, které existují ve více než jednom tezauru, jsou kombinovány do jednoho
   federativního konceptu. Mohou být přidány jiné vztahy (jako např. hierarchické),
   aby bylo zajištěno vhodnější odkazování mezi jednotlivými slovníky.
   ·   Tato jednoduchá forma integrace tezaurů může vést k nekonzistencím, které
       mohou být odstraněny pouze vyjmutím některých termínů či vztahů z jednoho
       či více tezaurů. Akceptování těchto nekonzistencí je cenou za zachování
       autonomie každého z integrovaných tezaurů. Jinými slovy můžeme říci, že
       federace tezaurů není sama o sobě konzistentním tezaurem. Tato nevýhoda je
       vyvážena snadností tvorby federace, zachováním autonomie integrovaných
       tezaurů a užitečností v řadě aplikací – i přes určitou nekonzistenci.
•   Sjednocení je (oproti federaci) považováno za krok dále při integraci tezaurů.
   Integrovaný slovník prošel revizí, aby byla odstraněna nekonzistence. Výsledkem
   je nový korektní tezaurus. Sjednocení tezaurů může tvořit základ nového tezauru,
   který bude (po dokončení) nezávisle zlepšovat své zdrojové tezaury. Hlavní aplikací
   u sjednocení je tvorba metatezaurů. Metatezaurus by se neměl vytvářet nezávisle

                      40
na zdrojových tezaurech. Na straně druhé je třeba, aby byl jednou za čas znovu
   sestaven kvůli adaptaci na provedené změny. Praktickým příkladem metatezauru je
   „Meta“, který vznikl sjednocením několika lékařských tezaurů [152].
•   Spojení je zvláštním případem integrace mikrotezaurů (tj. tezaurů se
   specializovanými slovníky; nazývané také jako subtezaury) s více obecnými
   makrotezaury. Mikro- a makrotezaury se musí vzájemně přizpůsobit. Příkladem je
   European Educational Thesaurus [155].

2.4 Metadata a tezaurus

   Síťové systémy pro organizaci znalostí obvykle obsahují objekty různých typů. Tyto
objekty jsou popsány za použití velkého množství odlišných metadatových schémat. Z toho
důvodu je vytvořen stroj, který rozumí metadatovým popisům odpovídajícím schématům
různých oborů. Existují především tyto tři základní scénáře, podle kterých je požadována
interoperabilita mezi metadatovými popisy:
•   Umožnit jednoduché vyhledávací rozhraní napříč heterogenními metadatovými
   popisy.
•   Umožnit integraci či spojení metadatových popisů, které jsou založeny na
   doplňujících, avšak potenciálně se překrývajících metadatových schématech nebo
   standardech.
•   Umožnit rozdílné pohledy základních a kompletních metadatových popisů
   závisejících na zájmu, úhlu pohledu a požadavcích uživatelů.
    Metadatové popisy z rozdílných oborů nejsou sémanticky odlišné, nýbrž se vzájemně
překrývají a komplexním způsobem jsou příbuzné mezi sebou. Dosažení interoperability
mezi takovými metadatovými popisy je manuální tvorbou užitečné; manuální přiřazení
jeden k jednomu ale nevyhovuje mnoha existujícím metadatovým slovníkům. Výhodnějším
přístupem je využití faktu, že mnoho entit a vztahů se vyskytuje napříč všemi oblastmi
zájmu (např. lidé, místa, organizace, události, atd.).
   Přístupem k heterogenním datovým zdrojům v síťové struktuře vznikly nové
problémy v oblastech zajištění terminologie a interoperability. Jsou zapotřebí řešení ke
zlepšení fulltextových vyhledávání a průvodce návrhem schémat kontrolovaných termínů
pro užití ve strukturovaných datech, včetně metadat.
   Tezaury jsou vytvářeny v odlišných jazycích, s rozdílným účelem, úhlem pohledu
a na rozdílných úrovních abstrakce a detailu pro společný přístup ke specifickým sadám
sbírek informací. Proto je při integraci kladen důraz také na metadata. Ta mohou být
zpracována podle dvou základních norem:
•   Dublin Core je obecným standardem pro metadata, který může být použit při popisu
   dokumentů pro jejich hledání.
•   ISO 19115 představuje normu, která je současně přijata za ČSN. Rozsah aplikačních
   oblastí je v porovnání s Dublin Core širší.
                    41
2.5 Prostorové tezaury

    Prostorové tezaury začaly vznikat ve Velké Británii v 19. století jako výčet
geografických názvů tehdy známého světa s cílem dokumentovat rostoucí anglický vliv.
Na tuto tradici se opět začalo navazovat na počátku 90. let 20. století, kdy začal vznikat
web v takové podobě, jak jej známe dnes. Tehdy vyhledávače buď neexistovaly nebo
neposkytovaly dostatečně relevantní výsledky. Hlavní úlohu při hledání požadovaných
dat či informací tak hrály internetové portály, tj. webové servery, které slouží jako brána
do světa internetu. Typicky obsahovaly katalog odkazů, díky kterému plnily funkci
internetových rozcestníků. Teprve v pozdější době (druhá polovina 90. let) se začaly
vytvářet vyhledávače v podobě, jakou známe dodnes.
    Pro oblast geografie jsou však tyto vyhledávače nedostačující, ve většině případů
obsahují podporu tzv. fulltextového vyhledávání, které je pouze jednou z částí geografického
vyhledávání. Proto bylo třeba obohatit „klasické“ vyhledávače o možnost jiných forem
vyhledávání. I tato snaha se postupem času ukázala jako nedostatečná, začíná proto tvorba
prostorových tezaurů, ve webovém podání někdy označovaných jako gazetteer – podle
Wikipedie definovaný jako geografický adresář dodávající důležité reference k vybranému
místu (místům), často v kombinaci s atlasem.
    Formální definice tezaurů jsou uvedeny v mezinárodních i amerických standardech.
Jednak jde o ANSI/NISO Z39.19 stanovující pravidla pro tvorbu, formátování a správu
jednojazyčného tezauru. O stupeň výše jsou pak standardizační snahy Technické komise
46 Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), která vytvořila dvojici standardů
– ISO 2788 (pro monolingvální standardy; tj. odpovídající Z39.19) a ISO 5964 (pro
multilingvální standardy).
    Podle výše uvedených standardů můžeme prostorové tezaury chápat jako sadu
organizovaných geografických názvů a sadu standardizovaných recipročních vztahů
mezi těmito názvy. Název je pak v tomto významu slovo nebo fráze reprezentující
konceptuální kategorii. Vztahy mezi těmito pojmy jsou významné při vyhledávání
– kromě nadřazených a podřazených pojmů (jako např. kraj a okres v administrativní
hierarchii) – rozlišujeme také synonyma. Jinými slovy řečeno, pokud uživatel vyhledává
řeky, v běžném vyhledávači nenalezne výsledek, zatímco prostorový tezaurus jej navede
např. na databázi označenou vodní toky. Prostorové tezaury řeší sémantickou heterogenitu
mezi datovými zdroji, protože pomáhají rozvíjet popis pokrytý metadaty o hierarchickou
strukturu pojmů a synonyma velmi podobného významu. Nicméně je třeba dodat, že počet
slov obsažených v tezaurech je i tak omezen. Největší šance na získání požadovaných dat
jsou proto v té chvíli, kdy uživateli oznámíme, jaký prostorový tezaurus (tj. jaký konkrétní
výčet klíčových slov) je při popisu používán.
    Z výše uvedených přístupů je patrné, že ideální popis tematického a prostorového
obsahu geografických dat si vyžaduje nejen metadata, ale také prostorový tezaurus. S tímto
přístupem počítají současné standardizační snahy v oblasti metadat – tj. standard CSDGM
(častěji v literatuře označovaný jako FGDC) a norma ISO 19115. U obou je možné
doplňovat klíčová slova konzistentním způsobem z formálně registrovaného tezauru.
Klíčová slova lze do metadat zadat také v libovolné podobě, čímž se však snižuje snadnost
nalezení potřebné informace. Kromě toho odebíráme jeden ze stavebních kamenů moderní
infrastruktury prostorových dat.
                     42
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti
Geografická data v informační společnosti

Recomendados

Mapy v pocítací von
Mapy v pocítacíMapy v pocítací
Mapy v pocítacíKarel Charvat
587 views9 Folien
Geogame experience from secondary school von
Geogame experience from secondary schoolGeogame experience from secondary school
Geogame experience from secondary schoolKarel Charvat
437 views15 Folien
Role of voluntary initiatives in building spatial data infrastructure von
Role of voluntary initiatives in building spatial data infrastructureRole of voluntary initiatives in building spatial data infrastructure
Role of voluntary initiatives in building spatial data infrastructureKarel Charvat
628 views34 Folien
Invitation for P4b end user-ws von
Invitation for P4b end user-wsInvitation for P4b end user-ws
Invitation for P4b end user-wsKarel Charvat
1.1K views3 Folien
Habitats mobile full von
Habitats mobile fullHabitats mobile full
Habitats mobile fullKarel Charvat
1K views15 Folien
Hindu Law Presentation Final von
Hindu Law Presentation FinalHindu Law Presentation Final
Hindu Law Presentation Finaldiegovinicius55
426 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Geografická data v informační společnosti

Fossgis inspire von
Fossgis inspireFossgis inspire
Fossgis inspireJachym Cepicky
555 views52 Folien
Workshop invite - Big GI Data and Open GI Software von
Workshop invite - Big GI Data and Open GI SoftwareWorkshop invite - Big GI Data and Open GI Software
Workshop invite - Big GI Data and Open GI Softwareplan4all
810 views3 Folien
Workshop Lávka von
Workshop LávkaWorkshop Lávka
Workshop Lávkaplan4all
112 views3 Folien
Závěrečný úkol KPI von
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIgaucana
237 views7 Folien
ICTU von
ICTUICTU
ICTUJaromir Novak
323 views8 Folien
Integrální taktový grafikon v ČR 2012 von
Integrální taktový grafikon v ČR 2012Integrální taktový grafikon v ČR 2012
Integrální taktový grafikon v ČR 2012Zdeněk Michl
438 views13 Folien

Similar a Geografická data v informační společnosti(16)

Workshop invite - Big GI Data and Open GI Software von plan4all
Workshop invite - Big GI Data and Open GI SoftwareWorkshop invite - Big GI Data and Open GI Software
Workshop invite - Big GI Data and Open GI Software
plan4all810 views
Workshop Lávka von plan4all
Workshop LávkaWorkshop Lávka
Workshop Lávka
plan4all112 views
Závěrečný úkol KPI von gaucana
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
gaucana237 views
Integrální taktový grafikon v ČR 2012 von Zdeněk Michl
Integrální taktový grafikon v ČR 2012Integrální taktový grafikon v ČR 2012
Integrální taktový grafikon v ČR 2012
Zdeněk Michl438 views
2. cirkulář GIS Ostrava 2012: Současné výzvy geoinformatiky von Geokomunita
2. cirkulář GIS Ostrava 2012: Současné výzvy geoinformatiky2. cirkulář GIS Ostrava 2012: Současné výzvy geoinformatiky
2. cirkulář GIS Ostrava 2012: Současné výzvy geoinformatiky
Geokomunita246 views
Online služba Georeferencer / Vyhledávání pomocí MapRank von Petr Pridal
Online služba Georeferencer / Vyhledávání pomocí MapRankOnline služba Georeferencer / Vyhledávání pomocí MapRank
Online služba Georeferencer / Vyhledávání pomocí MapRank
Petr Pridal578 views
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr von CTU_cz
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetrJ.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
J.Peterka: Otevřená data v projektu NetMetr
CTU_cz440 views
Indikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat final von WirelessInfo
Indikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat finalIndikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat final
Indikátory pro územní plánování nejen v turistice na bázi otevřených dat final
WirelessInfo153 views
KGE/GIS: přednáška 1 - úvod do problematiky von Jiří Šmída
KGE/GIS: přednáška 1 - úvod do problematikyKGE/GIS: přednáška 1 - úvod do problematiky
KGE/GIS: přednáška 1 - úvod do problematiky
Jiří Šmída1K views
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016) von Petr Koubský
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Digitální technologie: celkový pohled (VŠE Praha, 4IT461, letní semestr 2016)
Petr Koubský1K views

Más de Karel Charvat

Process Model von
Process ModelProcess Model
Process ModelKarel Charvat
353 views23 Folien
Foodie Geoss aip 8 presentation new von
Foodie Geoss aip 8 presentation newFoodie Geoss aip 8 presentation new
Foodie Geoss aip 8 presentation newKarel Charvat
636 views60 Folien
ISAF 2015 Farmtelemetry von
ISAF 2015 FarmtelemetryISAF 2015 Farmtelemetry
ISAF 2015 FarmtelemetryKarel Charvat
540 views35 Folien
Envirofi FOODIE Data model von
Envirofi FOODIE Data modelEnvirofi FOODIE Data model
Envirofi FOODIE Data modelKarel Charvat
681 views11 Folien
Pomodore@1 von
Pomodore@1Pomodore@1
Pomodore@1Karel Charvat
637 views12 Folien
Hive OS von
Hive OSHive OS
Hive OSKarel Charvat
1.2K views20 Folien

Más de Karel Charvat(20)

Foodie Geoss aip 8 presentation new von Karel Charvat
Foodie Geoss aip 8 presentation newFoodie Geoss aip 8 presentation new
Foodie Geoss aip 8 presentation new
Karel Charvat636 views
Envirofi FOODIE Data model von Karel Charvat
Envirofi FOODIE Data modelEnvirofi FOODIE Data model
Envirofi FOODIE Data model
Karel Charvat681 views
Ict for a sustainable agriculture – public support needs von Karel Charvat
Ict for a sustainable agriculture – public support needsIct for a sustainable agriculture – public support needs
Ict for a sustainable agriculture – public support needs
Karel Charvat497 views
Aplication of remote sensing in Foodie von Karel Charvat
Aplication of remote sensing in FoodieAplication of remote sensing in Foodie
Aplication of remote sensing in Foodie
Karel Charvat659 views
Plan4 business vison for suistenable future final von Karel Charvat
Plan4 business  vison for suistenable future finalPlan4 business  vison for suistenable future final
Plan4 business vison for suistenable future final
Karel Charvat1.1K views
The habitats approach to build the inspire infrastructure von Karel Charvat
The habitats approach to build the inspire infrastructureThe habitats approach to build the inspire infrastructure
The habitats approach to build the inspire infrastructure
Karel Charvat807 views
Plan4business technical solution von Karel Charvat
Plan4business technical solutionPlan4business technical solution
Plan4business technical solution
Karel Charvat842 views
Statement club of ossiach von Karel Charvat
Statement club of ossiachStatement club of ossiach
Statement club of ossiach
Karel Charvat1.4K views
Inspire in pocket dresden 2 von Karel Charvat
Inspire in pocket dresden 2Inspire in pocket dresden 2
Inspire in pocket dresden 2
Karel Charvat771 views
Gi2013 presentation mildorf+team_plan4_business_dresden von Karel Charvat
Gi2013 presentation mildorf+team_plan4_business_dresdenGi2013 presentation mildorf+team_plan4_business_dresden
Gi2013 presentation mildorf+team_plan4_business_dresden
Karel Charvat678 views
Gi2013 vohnout&team-enviro grids von Karel Charvat
Gi2013 vohnout&team-enviro gridsGi2013 vohnout&team-enviro grids
Gi2013 vohnout&team-enviro grids
Karel Charvat941 views
Gi2013 presentation mildorf+team_pprd_erra von Karel Charvat
Gi2013 presentation mildorf+team_pprd_erraGi2013 presentation mildorf+team_pprd_erra
Gi2013 presentation mildorf+team_pprd_erra
Karel Charvat503 views

Último

Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart von
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
26 views38 Folien
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita von
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
19 views22 Folien
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... von
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
30 views38 Folien
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... von
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
22 views60 Folien
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI von
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
19 views48 Folien
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... von
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
14 views22 Folien

Último(6)

Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart von Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste26 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita von Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste19 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... von Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste30 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... von Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste22 views
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI von Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste19 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... von Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste14 views

Geografická data v informační společnosti

 • 2. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Lesprojekt Služby, s.r.o. Ročník 53 Publikace č. 43 Geografická data v informační společnosti Karel Charvát Milan Kocáb Milan Konečný Petr Kubíček Zdiby 2007
 • 3. Recenzenti: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Masarykova univerzita v Brně Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze ISBN 978-80-85881-28-8
 • 4. AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Tato publikace byla vydaná na základě výsledků řešení projektů Akademie věd České republiky „Informační společnost“ tematického programu „ II. Národní program výzkumu – TP2“ (2004 – 2007): • Management geografických informací a znalostí (Reg.č.T206030407) Cílem projektu bylo vytvoření uceleného systému managementu geografických informací a znalostí a jejich uplatnění v praktických aplikacích. Řešitel: Ing. Milan Kocáb, MBA Spoluřešitelé: Ing. Stanislav Holý, Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. • Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase (Reg.č. T101630421) Cílem řešeného projektu bylo vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení. Řešitel: Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. Spoluřešitelé: Ing. Milan Kocáb, MBA, Ing. Jiří Krejza • Navigační a logistické systémy (Reg.č.T109890411) Základním cílem projektu bylo vyvinutí modulárního logistického GIS systému. Řešitel: Ing. Zbyněk Křivánek Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Jansa, Ing. Milan Kocáb, MBA • Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru (Reg.č.1ET206030506) Cílem projektu byl rozvoj informačních technologií ve sféře tvorby aktualizačních souborů pro státní správu zeměměřictví a katastru. Řešitel: Ing. Milan Kocáb, MBA Spoluřešitelé: Ing. Stanislav Holý, Ing. Pavel Kosta
 • 6. KOLEKTIV AUTORŮ: Lesprojekt Služby, s.r.o., Kostelec nad Labem: RNDr. Karel Charvát Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby: Ing. Milan Kocáb, MBA Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně: RNDr. Petr Kubíček, CSc. Seznam pracovníků, kteří se dále podíleli na zpracování publikace: Brázdilová J. (MU Brno), Cajthaml T. (VÚGTK), Čepický J. (HSRS), Drbal A. (VÚGTK), Dutka M. (VÚGTK), Dvořák P. (Wirelessinfo), Friedmannová L. (MU Brno), Gnip P. (Wirelessinfo), Holý S. (HSRS), Horák P. (HelpForest), Ježek J. (HSRS), Kafka Š. (HSRS), Karavdić J. (VÚGTK), Kosta P. (GESKO), Krejza J. (LESP), Křivánek Z. (LESP), Musil M. (Wirelessinfo), Řezník T. (MU Brno), Stachoň Z. (MU Brno), Staněk K. (MU Brno), Střelková J. (VÚGTK), Talhofer V. (MU Brno), Tryhubová P. (VÚGTK), Valdová I. (VÚGTK, ČÚZK), Vaniš P. (VÚGTK), Vlk M. (Wirelessinfo), Zaoralová J. (VÚGTK), Zbořil J. (MU Brno) Odborná redakce Petr Kubíček Technická redakce Alexandr Drbal, Václav Nejedlý, Filip Antoš, Jaroslava Matesová, Ivana Skulínková, Václava Skulínková, Štěpán Böhm, Helena Vovsová
 • 8. OBSAH Úvod 9 Použitá terminologie 13 Hlavní používané zkratky 15 ČÁST I SPRAVADAT Kapitola 1: SPRAVADAT 21 Kapitola 2: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V NÁRODNÍ GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTUŘE 23 Kapitola 3: METADATA, TEZAURY A KATALOGOVÉ SLUŽBY 29 Kapitola 4: INTEROPERABILITA, DATOVÉ MODELY A GENERALIZACE DAT 49 Kapitola 5: ARCHITEKTURA PRO SDI A JEDNOTLIVÉ STANDARDY PRO JEJÍ PODPORU 63 Kapitola 6: SDÍLENÍ PROSTOROVÝCH DAT A SLUŽEB A MOŽNÉ OBCHODNÍ MODELY 69 Kapitola 7: VYBRANÁ PILOTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU SPRAVADAT 85 ČÁST II MOBILDAT Kapitola 1: VYBRANÉ PROBLÉMY MOBILNÍHO SBĚRU GEODAT 99 Kapitola 2: HLAVNÍ ČINNOSTI PŘI VKLÁDÁNÍ GEODAT V MOBILNÍM PROSTŘEDÍ 105 Kapitola 3: VYUŽITÍ WEBOVÝCH SLUŽEB PRO MOBILNÍ SBĚR GEODAT 113 Kapitola 4: ARCHITEKTURA SYSTÉMU MOBILDAT 121 Kapitola 5: METADATOVÉ PROFILY V MOBILNÍM MAPOVÁNÍ 125 Kapitola 6: NÁČRTOVÝ SYSTÉM A JEHO VYUŽITÍ V MOBILNÍM MAPOVÁNÍ 131 Kapitola 7: TEMATICKÉ MOBILNÍ MAPOVÁNÍ - ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO PROJEKTU 141 Kapitola 8: VELKOMĚŘÍTKOVÉ MOBILNÍ MAPOVÁNÍ - ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO PROJEKTU 149
 • 9. ČÁST III NAVLOG Kapitola 1: NAVLOG 157 Kapitola 2: METODIKA TESTOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘIJÍMAČE GPS EGNOS 161 Kapitola 3: PŘEHLED SOUČASNÝCH METOD URČOVÁNÍ POLOHY 169 Kapitola 4: MOŽNOSTI MOBILNÍHO PŘENOSU DAT A VÝVOJ KOMUNIKAČNÍHO MODULU 177 Kapitola 5: JAK ŘEŠIT NAVIGAČNÍ A LOGISTICKÉ ÚLOHY NA ZÁKLADĚ STANDARDŮ OGC/SERVEROVÉ ŘEŠENÍ NAVIGAČNÍCH A LOGISTICKÝCH ÚLOH 189 Kapitola 6: IMPLEMENTACE KLIENTSKÝCH ŘEŠENÍ 203 ČÁST IV GEOPLAN Kapitola 1: GEODATA PRO AKTUALIZACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU 215 Kapitola 2: DATA GEOMETRICKÉHO PLÁNU OBSAŽENÁ VE VÝMĚNNÉM FORMÁTU 223 Kapitola 3: VYUŽITÍ PŘÍMÉHO PŘÍSTUPU KE GEODATŮM V ZEMĚMĚŘICTVÍ 229 Kapitola 4: KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ VHODNÉ PRO ZEMĚMĚŘIČE 235 Kapitola 5: ÚLOHA NÁČRTŮ V NOVÉM MAPOVÁNÍ A PŘI TVORBĚ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ 245 Kapitola 6: ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ APLIKACE 255 Doslov 269 Literatura 271
 • 10. ÚVOD Po až hvězdném a zejména úspěšném období zavádění geografických informačních systémů (GIS) do každodenního života se komunita specialistů, ale i laických uživatelů zabývajících se či využívajících geografickou (prostorovou informaci), vrátila jako by zpět, právě k ní. Zatímco v počátcích využití GIS se hodila veškerá data a informace, která byla v digitální formě k dispozici, a ne vždy byla kombinována a spojována oprávněně, v pozdějším období se jasně ukázalo, že geografická data bez standardů a metadatových služeb, bez zajištění harmonizace a interoperability nejsou to, co by nám pomáhalo nalézt pravdivou a správnou informaci pro naše řešení. Svět kolem nás také nezůstal stát a výrazně se změnil od doby, kdy kanadský vědec Roger Tomlinson přišel poprvé s teorií a praxí GIS. Postupně přicházely nové informační a komunikační technologie, nejprve malé počítače, posléze laptopy. Vzrůstala i nabídka nových podrobných zdrojů prostorových dat, které již nevznikaly pouhou digitalizací map, ale stále více přicházejí ze satelitů, digitálních fotogrammetrických snímků, radarů či skenerů umístěných na letadlech. Přenosu a využití dat napomohl i nárust paměťových datových medií a zejména nové, progresivně se rozvíjející možnosti internetu a Webu (obě média nebyla ještě ani počátkem 80.let v učebnicích GIS vůbec zmiňována). I díky internetu se objevují a stávají populárními mezi širokou veřejností nové typy vyhledávačů pracujících s geografickými daty, jakými je například Google. Ve všech těchto procesech hrají významnou úlohu GIS, čímž došlo k obrovskému navýšení potenciálu jejich využití. Technologie se nevyvíjejí ve vzduchoprázdnu a jejich úspěšnost je závislá také na tom, jak napomáhají řešení každodenních problémů. Svět se v minulých letech globalizoval, kdysi industriální společnost se v rozvinutých a ekonomicky silnějších zemích změnila na společnost informační s ambicemi směřujícími ke společnosti znalostní. A právě požadavek znalostní společnosti směřuje opět k datům a informacím, či na vyšší úrovni znalostem, které budeme pomocí nových technologií doručovat našim uživatelům, ať už v rámci e-governmentu, e-commerce, realizací projektů jako je Digitální Země, e-Europe, či dalších. Ve své památné prezidentské řeči na kongresu ICA v Barceloně v r. 1995 tehdejší prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) Joel Morrison upozornil, že uplatnění geografických informací v tehdejší době záleželo na rozvoji geografického myšlení, které je výrazně pomalejší, než druhá složka procesu, rozvoj moderních technologií. V té době často docházelo k diskuzím, jak nejlépe využít rychle se rozvíjející technologie. Podíváme-li se několik let zpátky na projevy představitelů největších firem, skutečných leaderů v oblasti GI byznysu, jakými jsou americké globálně operující firmy Intergraph, ESRI či Bentley, zjistíme, že i v této oblasti se situace změnila. S prudkým rozvojem informační společnosti, zejména v ekonomicky rozvinutých zemích, vidíme, že řada nových požadavků společnosti si přímo vynucuje použití geografických informací. Elektronické vládnutí (e-government) nebo požadavky na kontrolu kvality životního prostředí, inteligentní dopravu, moderní zbrojní systémy atp., nelze bez prostorové složky uspokojivě řešit.
 • 11. Nejnovějším příkladem, který znamená výrazný obrat v přístupu k prostorovým datům, byla několikaletá diskuze o evropské iniciativě, později legislativní směrnici INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Po dřívějších neúspěšných pokusech vybudovat geoinformační infrastrukturu v Evropě (GII resp. SDI) se v návaznosti na iniciativy přicházející z oblasti životního prostředí, zejména snahu pokrytí požadavků na neustálou informovanost o stavu životního prostředí pro evropské obyvatele kdykoliv a kdekoliv, se země Evropské unie sice obtížně, ale nakonec přece jenom dohodly na vybudování zmíněné informační infrastruktury. Ta by měla navazovat na již dříve uskutečněné kroky nejen v rámci Společenství, ale i v jednotlivých zemích. Jedním z klíčových předpokladů, jež jsou také diskutovány v této knize, je interoperabilita. Řada významných aktivit vychází z tzv. Evropského interoperabilního rámce. Evropský interoperabilní rámec (IDABC; Interoperable Delivery of European eGoverment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) představuje využití informačních a komunikačních technologií pro podporu přeshraničních služeb veřejného sektoru pro všechny občany a společnosti. Tato iniciativa by tak měla zajistit kvalitní elektronické služby veřejné správy pro všechny koncové uživatele. Konkrétně se jedná o zajištění konzistentních elektronických služeb v oblastech zemědělství, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních věcí, životního prostředí, statistik či výběrových řízení. Jedním ze základních kamenů implementačních projektů je zapojení Open Source software. Výsledkem aktivit budou certifikované služby IDABC v roce 2009. Vznik SDI, v našem případě INSPIRE, je předpokladem pro nový rozvoj vědeckých disciplín, například kartografie. V současnosti je prostřednictvím inteligentního přístupu do databází a interaktivní uživatelské podpory možné nejen nalézt vhodné mapy na Internetu, ale také je vytvářet a modifikovat podle specifických a individuálních požadavků. Namísto pouhého užití map, které byly někým vytvořeny předem, dovolují tyto nové výzkumné možnosti jednotlivcům využívat kartografii interaktivně, na základně přání individuálního uživatele, zkoumat a reprezentovat prostorové informace. Nové technologie umožňují “živé spojení” mezi instinktivní vnitřní sférou naší prostorové kognice prostřednictvím přímé interakce s novou generací kartografických vizualizací, a tím i s potenciálně nekonečnými zdroji na Internetu. Uvedené příklady dokumentují, že dochází k progresivnímu rozvoji sběru a dostupnosti geografických dat a informací. Ty jsou pomocí nových technologií zpracovávány a vizualizovány pro potřeby co nejširšího okruhu uživatelů. V souvislosti s tím je také potřeba zásadně řešit složitou problematiku zapojení geografických informací do širokého proudu informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací a naopak, aplikovat vlivy rozvoje informační společnosti na celou oblast geografických informací. V tomto duchu byly formulovány a řešeny i projekty, jež jsou popisovány v předkládané knize. Všechny byly financovány Grantovou agenturou Akademie věd České republiky v rámci programu Informační společnost, tématického programu”II. Národní program výzkumu - TP2. Jde o následující: • Management geografických informací a znalostí (SPRAVADAT). Jeho cílem bylo vytvoření uceleného systému managementu geografických informací a znalostí a jejich uplatnění v praktických aplikacích. Jde o vyřešení tvorby, uložení a distribuci velkých datových souborů typu katastr nemovitostí, Státní mapa 1 : 5000, báze geografických dat apod.
 • 12. Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase (MOBILDAT). Cílem projektu bylo vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení. Řešitelé vytvořily serverovou služby, které bude tvořit rozhraní mezi distribuovaným GIS a mobilním zařízením uživatele. Služba také poskytuje možnost interaktivních korekcí vkládaných údajů přímo v terénu a výrazně usnadní a zrychlí proces aktualizace dat v GIS. • Navigační a logistické systémy (NAVLOG). Základním cílem projektu bylo vyvinutí modulárního logistického GIS systému, sloužícího pro potřeby českého aplikovaného a průmyslového výzkumu a pro výběr optimálních praktických řešení pro energetiku a dopravní telematiku. • Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru (GEOPLAN) Cílem projektu byl další rozvoj informačních technologií ve sféře tvorbyaktualizačních souborů pro státní správu zeměměřictví a katastru. Vyřešení podmínek přímé datové aktualizace souborů informačního systému katastru nemovitostí s využitím jak výměnných formátů dat, tak i nových webových technologií. Řada tezí a výstupů z výše uvedených projektů byla ověřována i v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR, projekt MSM0021622418 s názvem „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu“. Autoři knihy nemají ambici popsat podrobně všechny otázky související s řešenými projekty. Řada z nich je v široké vědecké komunitě otevřena a zatím nedořešena. Ambicí autorů je ale ukázat, na jaké úrovni vývoje je výzkum v České republice resp. v EU a ve světě v uvedených oblastech a tam, kde jsou nedořešené otázky, ukázat, jaké směry řešení v budoucnosti vidí. Vzhledem k omezenému rozsahu publikace byla pro potřeby čtenářů na adrese www.spravageodat.cz vytvořena doplňková informační stránka o výše zmíněných projektech, barevné verze obrázků a další důležité veřejné výstupy. MILAN KONEČNÝ
 • 14. POUŽITÁ TERMINOLOGIE Následující výčet obsahuje vysvětlení vybraných terminologických výrazů z publikace. Pro ucelenější přehled a vysvětlení odborných termínů v oblasti geoinformačních technologií odkazujeme na Terminologický slovník VÚGTK [160] a oborovou normu – překlad odpovídajících CEN norem. Ambiguita Neznámý počet celých vlnových délek nacházejících se mezi družicemi GPS a přijímačem, nejednoznačnost. Bezdrátové sítě Bezdrátový typ počítačové sítě, která jako přenosové médium používá elektro- magnetické rádiové vlny v pásmech řádu GHz (gigahertzů). Digitální náčrt Náčrt v digitálním vyjádření obsahu předmětů a šetření pro potřebu velkoměřítkového mapování a katastru. Gazeteer, prostorový tezaurus Seznam toponym seřazený dle abecedy nebo jinak, určující polohu a přednostně též variantní jména, typ objektu a další informace. Geodata 1: data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi 2: počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi 3: data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropo- genních jevů a hranic mezi nimi. Geodetický systém Společný název pro souřadnicový, výškový a tíhový systém. Geometrický plán Je grafickou částí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovi- tostí. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další údaje podle stanovených požadavků. Geoprvek Modelový obraz lokalizovatelného objektu reálného světa, který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy a který zahrnuje lokalizaci. INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států. Integrace geodat Spojování a kombinace geodat z různých zdrojů, v poslední době především v kontextu s využitím webových XML služeb. Internetová síť Světová komunikační síť, umožňující připojeným počítačům komunikovat s ostatními veřejnými segmenty napojenými na tuto síť. Interoperabilita geodat 1: schopnost komunikovat, realizovat programy nebo přenášet data mezi různými funkčními jednotkami způsobem, který vyžaduje od uživatele malé nebo žádné znalosti o jednotlivých charakteristikách těchto jednotek 2: schopnost technického zařízení či softwaru od různých výrobců spolu úspěšně komunikovat a spolupracovat. Kálmanův filtr Filtr, který odhaduje stav pohyblivého systému ze série neúplných a rušených měření. Katastrální operát 1: souhrn měřického a písemného operátu pozemkového katastru 2: souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu katastru nemovitostí ČR (soubor geodetických informací katastru nemovitostí, soubor popisných informací katastru nemovitostí, souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, sbírka listin). Metadata Data popisující a dokumentující data, data o datech.
 • 15. Místopisný náčrt Náčrt situace umístění bodu bodového pole vzhledem k okolním objektům, součást formuláře geodetických údajů. Mobilní klient Klientská část v architektuře klient-server, která je součástí přenosného zařízení (např. PDA, mobilního telefonu apod.). ON LINE přístup ke Zpřístupnění ke geodatům formou webových XML služeb nebo webových geodatům aplikací. Open Source Způsob distribuce programů, dat apod., která splňují jak otevřenost zdrojového kódu, tak umožnění jeho dalšího šíření a úprav. Pilotní studie Primární studie užitá pro ověření fungování systému. Případová studie Vzorové zpracování zadaného tematu. Scénář Podrobný technický popis postupu. Senzor Prvek nebo zařízení určené k měření fyzikální veličiny. Souřadnicový systém 1: systém, určený údaji o referenční ploše, orientaci sítě na ni, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení 2: sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům (ČSN ISO 19111). Standardizace geodat Soubor opatření zabezpečující jednotnou podobu geografických dat. Státní souřadnicový systém 1: systém, určený údaji o referenční ploše, orientaci sítě na ni, jejím měřítku, referenčním bodu a užitém kartografickém zobrazení 2: sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům (ČSN ISO 19111) 3: systém, určený pro specifické práce v určeném prostoru v rámci státu. Tablet Zařízení na převod obrazu do digitální formy ; skládá se z pevné podložky obsa- hující elektronické zařízení generující elektromagnetické pole a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě pera nebo grafického kurzoru se záměrným křížem a lupou. Telematika Obor zaměřující se na určování polohy pohybujícího se objektu. Tenký klient Klientský software v architektuře sítě klient-server, jehož funkčnost je závislá na centrálním serveru. Tezaurus Hierarchicky uspořádaný terminologický slovník lexikálních jednotek obsahu- jící popisovače a vztahy mezi nimi. Tlustý klient Klientský software v architektuře sítě klient-server, který pracuje nezávisle na centrálním serveru. Obvykle poskytuje větší funkcionalitu než tenký klient. Triangulační list Plošná evidenční jednotka v bývalé československé trigonometrické síti. Výměnný formát geodat Kódový záznam dat, který se používá k přenosu mezi jednotlivými programy nebo zařízeními. Vzhled jevu Abstrakce jevů reálného světa, překlad termínu feature v ČSN ISO normách řady 19100, ekvivalent k pojmu geoprvek. Webové mapové služby Poskytování mapových výstupů prostřednictvím internetu bez nutnosti přenosu zdrojových souborů dat. Webové služby Systém umožňující součinnou spolupráci počítačů v síti. Poskytovatel služby nabízí prostřednictvím standardních rozhraní určitá data a služby. Klient najde adresu služby v registru webových služeb, načte si její popis a využívá ji.
 • 16. HLAVNÍ POUŽÍVANÉ ZKRATKY A-GPS Asistované GPS AGS Astronomicko-geodetická síť AJAX Asynchronous Javascript And XML ANSI American National Standards Institute AOA Angle Of Arrival AP Access Point AST position paper Architecture & Standards Position Paper AV ČR Akademie věd České republiky BBWA Broadband Wireless Access (bezdrátové metropolitní sítě) BIH Bureau International de I’Heure BPEJ Bonitní půdně ekologická jednotka Bpv Výškový systém baltský - po vyrovnání BSS Basic Service Set CAGI Česká asociace pro geoinformace CBCH Cell Broadcast Channel CDMA Code Division Multiple Access CLI Command Line Interface CORBA Common Object Request Broker Architecture CTRS Konvenční terestrický systém CQL Common Query Language CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance CSW Catalogue Services for the Web CZEPOS Česká permanentní síť pro určování polohy ČR Česká republika ČSJNS Československá jednotná nivelační síť ČSN České technické normy ČSÚ Český statistický úřad CSV Comma Separated Value(s) (importní/exportní formát do databáze) ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt DCMI Dublin Core Metadata Initiative DGN Design (formát výkresů v produktech firmy Bentley Systeme) DGPS Diferenční GPS DKM Digitální katastrální mapa DIKAT Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území a automatizované vyhotovení geometrického plánu E-CGI Enhanced Cell Global Identity E-OTD Enhanced Observed Time Diference ebRIM Electronic Bussiness Registry Information Model EGM Earth Gravity Model EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service EPSG European Petroleum Survey Group
 • 17. ESS Extended Service Set ETRF European Terrestrial Reference Frame (Evropský terestrický referenční rámec) ETRS European Terrestrial Reference System (Evropský terestrický referenční systém) ETSI European Telecommunications Standards Institute EUREF European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services EVRF European Vertical Reference System EXIF EXchangeable Image File Format FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum FKP Flächenkorrekturparameter FTP File Transfer Protocol FSC Fujitsu-Siemens Computers FSÚ Federální statistický úřad GALILEO Evropský družicový navigační systém GDAL Geospatial Data Abstraction Library GDI Geographic Data Infrastructure GeoSl AČR Geografická služba Armády ČR GFM General Feature Model GII Geospatial Information Infrastructure GIS Geografický informační systém GLONASS GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistěma (ruský družicový navigační systém) GML Geography Markup Language GNSS Global Navigation Satellite System GP Geometrický plán GPL General Public Licence (všeobecná veřejná licence) GPRS General Packet Radio Service GPS Global Positions System (americký družicový navigační systém) GRASS Geographic Resources Analysis Support System GSM Mobilní bezdrátové sítě (GPRS, UMTS) GUI Graphic User Interface IAPP Inter-Access Point Protocol IBO Information Bearing Objects ICAO International Civil Aviation Organisation IEEE Institute of Electrical and Electronical Engineers IERS International Earth Rotation Service (Mezinárodní služba rotace Země) IIM Information Interchanges Model IMO International Maritime Organisation INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe IPR Intellectual Property Rights IPTC International Press and Telecommunications Council IrDA Infrared Data Association IS Informační systém ISO International Organisation for Standardisation ISKN Informační systém katastru nemovitostí v ČR ISM Industry, Science, Medical
 • 18. ITRF International Terrestrial Reference System ETRS European Terrestrial Reference System (uživatelský geocentrický souřadnicový systém) ITU-T International Telecommunications Union - Telecommunications Standardization Sector KM-D Katastrální mapa v digitální formě KN Katastr nemovitosti LADGPS Local Area DGPS LAN Local Area Network (místní síť) LMU Location Measurement Unit MAC Media Access Protocol MetaIS Metainformační systém MLC Mobile Location Center MMC MultiMedia Computer MS Mobilní stanice MT Mobile Terminal N.N. Normal Null NAA Newspaper Association of America NATO North Atlantic Treaty Organisation (Organizace Severoatlantické smlouvy) NavLog Navigation Log NGII Národní geoinformační infrastruktura ČR NMEA National Marine Electronics Association NNSS Navy Navigation Satellite System (Námořní navigační družicový systém) NVF Nový výměnný formát KN OGC Open Geospatial Consortium PBPP Podrobné body polohového pole PC Výpočetní technika, komunikační technika PDA Personal Data Assistant PDOP Position Dilution of Precision PII Prostorová informační infrastruktura PKMP Prvky katastrální mapy POS Personal Operating Space PPP Public Private Partnership PROJ Cartographic Projections Library PRS Pseudoreferenční stanice PyWPS Python Web Processing Service QoS Quality of Service RDF Resource Description Framework RINEX Receiver Independent Exchange RTK Real Time Kinematic RETM Rastrové ekvivalenty topografických map S-42 Souřadnicový systém 1942 S-Gr95 Tíhový systém 1995 S-JTSK Státní souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru SDI Spatial Data Infrastructure
 • 19. SGI Soubor geodetických informací SGS Srovnávací grafický soubor SIG Special Industry Group SLD Styled Layer Descriptor SLR Satellite Laser Ranging SMLC Serving Mobile Location Center SMPS Simple Mobile Positioning System SPI Soubor popisných informací SQL Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) SW Software SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats TDD Time-Division Duplex TS AČR Topografická služba Armády ČR UML Unified Modeling Language (grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů) UMTS Universal Mobile Telecommunications System (Universální mobilní telekomunikační systém) UTM Universal Transversal Mercator VFK Výměnný formát katastru VGA Video Graphics Array (grafický adapter pro PC) VPN Virtual Private Network VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický WADGPS Wide Area DGPS WCS Web Coverage Service WECA Wireless Ethernet Compatibility Aliance WEP Wired Equivalent Privacy WEP Wireless Encryption Protocol WFS Web Feature Service WGS 84 World Geodetic System 1984 (Světový geodetický systém 1984) WiFi Wireless Fidelity Wirelessinfo Virtuální výzkumné a inovační centrum se zaměřením na GIS WLAN Wireless Local Area Network WMC Web Map Context WMS Web Map Service WPAN Wireless Personal Area Network WPS Web Processing Service WWW World Wide Web XML eXtensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) XMP eXtensible Metadata Platform ZABAGED Základní báze geografických dat ZÚ Zeměměřický úřad ZHB Zhušťovací bod ZPH Zjišťování průběhu hranic ZPMZ Záznam podrobného měření změn
 • 21. 20
 • 22. Kapitola 1: SPRAVADAT MILAN KONEČNÝ, PETR KUBÍČEK, KAREL CHARVÁT 1. Úvod Cílem projektu SpravaDat - Management geografických informací a znalostí bylo napomoci rozvoji geoinformační infrastruktury (SDI) v ČR a přispět k řešení otázky komercializace prostorových (geografických) dat. Hlavním úkolem projektu SpravaDat bylo navrhnout a implementovat takové modely využívání prostorových dat, které umožní jejich co nejširší využití. Projekt výrazně napomohl analyzovat současnou situaci a vytvořit podmínky vedoucí k zavádění INSPIRE v ČR. Tým autorů se podílel i na formování národního stanoviska k některým dokumentům INSPIRE a jeho výsledky jsou dnes již přímo součástí postupně vytvářené Národní geoinformační infrastruktury (NSDI) pro implementaci INSPIRE. Projekt ale nebyl přímo svázán s praktickým zaváděním INSPIRE a jelikož se jednalo o projekt výzkumný, v některých částech výrazně překračoval i rámce dané INSPIRE. Jak již bylo řečeno, hlavním cílem projektu bylo napomoci lepšímu využívání prostorových dat. V posledních letech byly v ČR pilotně implementovány i standardizované technologie umožňující vytváření skutečného trhu s daty a prostorové infrastruktury. Přesto se však ještě nedá plně hovořit o existenci národní prostorové infrastruktury a již vůbec ne o plně rozvinutém trhu s geoprostorovými daty. Existuje zde jednak výrazná poptávka po efektivnější práci s daty v oblasti státní správy a samosprávy, a to především v oblasti přístupu k datům a jejich sdílení (náznak řešení demonstruje kraj Vysočina), ale i rozsáhlý tržní potenciál pro využívání prostorových dat jak jednotlivci, tak i organizacemi. V budoucnosti bude vzrůstat požadavek na poskytování dat pomocí integrovaných služeb (viz kapitola 6, 7). Zkušenosti v Evropě i u nás ukazují, že budoucnost v práci s prostorovými daty je v prostředí Webu. Plnému rozvití však dosud bránila řada faktorů. Jako hlavní lze zmínit: • Nevyjasnění některých legislativních otázek v oblasti přístupu k prostorovým datům v rámci státní správy a samosprávy (zde již dochází k výraznému posunu především zásluhou činnosti Nemofora). • Vysoká cena geoprostorových dat, která je obvykle dána dvěma hlavními faktory: · Současné modely nabízení dat jsou orientovány především na nabízení ucelených datových setů, které jsou pro mnoho uživatelů cenově nedostupné. To na druhou stranu ovlivňuje, že neexistuje dostatečně velká poptávka po datech, která by pak umožnila tato data zlevnit. · Na trhu jsou nabízena obvykle data, ne služby. Velká většina budoucích potenciálních zákazníků bude požadovat informační a znalostní služby, ne primární data. • Nedostatečná informovanost mezi uživateli i poskytovateli prostorových dat o nejnovějších standardech a technologiích v oblasti sdílení geoprostorových dat a služeb. 21
 • 23. Nedostatečná podpora těmto technologiím a standardům ze strany vývojářských týmů. Projekt SpravaDat se snažil reagovat na tyto překážky a poskytl jak teoretické analýzy, tak prakticky prezentoval výsledky výzkumu vedoucí k překonání těchto bariér. Následující text je rozčleněn do kapitol, které v jistém smyslu kopírují organizaci pracovních týmů INSPIRE. I přesto, že v publikaci popsané výsledky projektů se někdy liší od doporučení týmů INSPIRE (doporučení pracovních týmů a výzkumy v rámci SpravaDat probíhaly paralelně), domníváme se, že toto členění může napomoci čtenářům lépe pochopit a implementovat doporučení, která z INSPIRE přicházejí. Budování NSDI bude na jedné straně plně v souladu s požadavky INSPIRE, ale na druhé straně bude postihovat i národní specifika. Možné odlišnosti oproti doporučením pracovních týmů INSPIRE mohou vycházet i z toho, že především v oblasti budování technologické infrastruktury pro SDI je Česká republika výrazně nad průměrem Evropy. Členění kapitoly věnované projektu SpravaDat je následující: · GIS v národní geoinformační infrastruktuře. · Metadata a katalogové služby. · Interoperabilita, datové modely a generalizace dat. · Architektura pro SDI a jednotlivé standardy pro její podporu. · Sdílení prostorových dat a služeb a možné obchodní modely. · Popis konkrétních pilotních řešení, která jsou výstupem z projektu SpravaDat. 22
 • 24. Kapitola 2: GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V NÁRODNÍ GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTUŘE PAVLA TRYHUBOVÁ 1. Národní geoinformační infrastruktura (NGII) Bez prostorových dat si dnes nedokážeme život představit. Každý z nás v životě už někdy něco hledal nebo hledá a geodata mu pomohou najít správný směr, ať už použije klasickou papírovou mapu nebo moderní GPS navigaci. Problém nastává, když chceme najít „správnou“ klasickou mapu nebo „správná“ data pro GPS navigaci. Prostorová data hrají důležitou roli nejen při hledání cest, ale i při rozhodování vládních složek a organizací. Vláda plánuje politiku pro zemědělství, průmysl, regionální rozvoj, dopravu a bezpečnost, sleduje postup řešení své strategie a ověření dosažených výsledků. Kvalitní geodatové a mapové podklady jsou důležité pro efektivní vývoj tržního hospodářství. Podobné příklady můžeme uvést i z dalších evropských zemí, například při navrhování dopravní sítě nebo sledování znečištění životního prostředí. Zvládat tyto procesy na evropské úrovni ale není možné bez určité úrovně integrace, harmonizace a interoperability dat (Pauknerová, Tryhubová [140]). Díky těmto požadavkům je v současné době vyvíjena řada aktivit na globální, evropské i národní úrovni s cílem zabezpečit tyto podmínky pomocí jednotné infrastruktury prostorových informací, která je často označována dalšími termíny, např. infrastruktura prostorových dat, prostorové informační infrastruktury (PII), v globálním kontextu známé jako SDI (Spatial Data Infrastructure), či GDI (Geographic Data Infrastructure). V této knize je použit termín GII - Geospatial Information Infrastructure. Zimová [179] uvádí, že více než polovina z celkového počtu zemí světa deklaruje své aktivity v nějaké formě budování SDI. Funkční geoinformační infrastruktura se stává přirozeným požadavkem informační společnosti, a proto v řadě významných dokumentů z poslední doby - z oblasti veřejné správy i z profesní sféry - je vyjádřena nutnost formulovat strategii vytváření národní geoinformační infrastruktury v podmínkách České republiky a určit cíle a projekty, které vedou k její realizaci. Specifikace programu Národní geoinformační infrastruktury České republiky (NGII) je součástí cílů uvedených v dokumentech Státní informační politika, Koncepce budování informačních systémů veřejné správy a Akční plán realizace státní informační politiky. Národní geoinformační infrastrukturu České republiky lze popsat jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí ČR umožňují zajistit a zpřístupnit co největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací uživatelsky vhodnou formou při plném využití potenciálu moderních (geo)informačních a komunikačních technologií. [117] 23
 • 25. 2. Podmínky pro fungování NGII Shrňme si základní podmínky pro fungování NGII - existence geodat a geoinformací, harmonizace a interoperabilita dat, jejich snadná dostupnost a znalost podmínek, za kterých mohou být využívána. Aby výše uvedené podmínky byly splněny, musíme znát vlastnosti geodat a způsoby jejich využívání. Z vlastností jsou to především dva možné modely dat: vektorový a rastrový model dat. V GIS mohou být také použity snímky a obrázky (mapky, letecké snímky) nebo soubory vektorových dat stažitelné ve formátech SHP, DGN a podobně. Výrazně se prosazuje používání internetu. Internetové stránky umožňují kopírovat databáze a nebo výpisy z informačních systémů využitelné v GIS. V informačních systémech jsou použity textové formáty dat nazývané registry a číselníky. Data jsou doplněna údaji o geografické lokalizaci, kterou mohou být gegrafické souřadnice místa, nebo přesná adresa, označení určitého regionu, a podobně. Statistické klasifikace a číselníky vyhlašuje Český statistický úřad. Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselníky jsou součástí statistického informačního systému. Statistická data lze zejména použít v tematickém mapování, při tvorbě kartogramů, kartodiagramů a podobně. Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů. Umístění geodat na webové stránky skrývá několik úskalí souvisejících s jejich objemem a rozsahem. Některé zdroje nabízejí pokrytí celé České republiky, jiné pouze určité zájmové oblasti. Příkladem jsou ortofotomapy nebo již existující tematické mapy. Problémy nastávají tam, kde poskytovatelé geodat nemají dostatečně velký internetový prostor pro umístění dat nebo nechtějí nabídnout vše zdarma, a tak na webové stránky umísťují pouze ukázky dat nebo metadata. S tímto problémem úzce souvisí poskytování geodat. Poskytovatelé mají dvě možnosti: za úplatu nebo zdarma – většina poskytovatelů nabízí geodata především za úplatu, pokud jsou zdarma ke stažení, tak pouze pro nekomerční účely. Další vlastností je dostupnost umístěných geodat. Nejsnadnější, nejrychlejší a nejlevnější dostupnost je pomocí internetu. To znamená stažení geodat přímo z webových stránek. Tato forma dostupnosti ale není příliš oblíbená mezi poskytovateli geodat. Důvodem je nebezpečí jejich zneužití, které může vést až k nekontrolovanému šíření geodat mezi uživateli a jejich využíváním v komerčním prostředí, a tím i porušování autorského zákona. Poskytovatelé řeší tuto situaci několika způsoby. Nutnou registrací vstupu do informačního systému, ve kterém si lze data vyhledávat, kupovat a stahovat (e- obchod) nebo osobní návštěvou firmy, kdy je potřeba vyplnit formuláře a písemně o data zažádat. Teprve později po vyřízení všech formalit dochází k dodání geodat na CD-ROM. Internet poskytovatelé využívají k poskytování informací o vlastnictví geodat. Z těchto a dalších důvodů je důležitou součástí geodat jejich popis. Popis dat je označován obvykle jako metadata a v minulosti byl velmi často podceňován a opomíjen. Pro informovanost o geodatech jsou metadata důležitou složkou prostorově lokalizovaných dat. Metadata jsou definována jako „data o datech” a v nejrůznějších podobách jsou využívána již poměrně dlouhou dobu v oblastech zabývajících se uchováváním a zpřístupňováním informací a samozřejmě také v GIS. 24
 • 26. Problematika metadat byla diskutována a řešena i v projektu INSPIRE. Detailně danou problematiku rozebírá a komentuje kapitola 3. 3. INSPIRE Iniciativa INSPIRE se stala evropskou směrnicí po jejím schválení Evropským parlamentem v listopadu roku 2006. Směrnice INSPIRE a její přijetí představuje klíčový moment pro budoucnost tvorby infrastruktury prostorových informací v Evropské Unii. INSPIRE podporuje harmonizaci prostorových formátů dat, dostupnost datových sad a schopnost vyhledat různé datové sady. INSPIRE je založena na souboru základních principů: • data by měla být sbírána pouze jednou a udržována na té úrovni, kde je sbírání dat nejúčinnější; • mělo by být možné propojit prostorové informace z různých evropských zdrojů a mezi mnoho uživatelů a aplikací; • mělo by být možné pro informace sebrané na jedné úrovni jejich sdílení do všech ostatních úrovní; • na všech úrovních by mělo být dostatečné množství geodat za podmínek, které umožní jejich rozsáhlé použití; • mělo by být snadné najít, která geodata jsou dostupná, která se hodí pro zvláštní použití a za jakých podmínek mohou být získána a používána; • geodata by měla být snadno pochopitelná a interpretovatelná. Směrnice chce zajistit vytvoření evropské prostorové informační infrastruktury, která zpřístupní uživatelům integrované prostorové informační služby. Tyto služby by měly umožnit uživatelům pomoci při vyhledávání a zpřístupňování geografických informací z široké škály zdrojů, od místní úrovně ke globální úrovni, interoperabilní cestou. Uživatelské cíle INSPIRE zahrnují politiky a evropské manažery na národní a místní úrovni, občany a organizace [51]. INSPIRE bude provozován na jednom webovém portálu, kde bude možné nalézt existující data. Jestliže tato data neexistují, členské státy EU budou muset takové datové sady vytvořit. Datové sady musí vyhovovat standardům, které zajistí propojení s daty z jiných zemí a z podkladů různých měřítek. Výhody pro Evropskou unii, jakož i běžného občana jsou zřejmé. Pokud stát zpřístupní a otevře používání prostorových dat, umožní mimo jiné prostřednictvím internetu jejich kontrolu, například plnění územního plánu nebo zapsání osobního vlastnictví, s použitím mobilního telefonu nalezení nejbližší banky nebo zdravotního střediska [162]. 25
 • 27. 3.1 Obsah směrnice INSPIRE Směrnice obsahuje následující kapitoly: Kap. 1 Obecná ustanovení Kap. 2 Metadata Kap. 3 Interoperabilita prostorových datových sad a služeb Kap. 4 Síťové služby Kap. 5 Sdílení dat a znovu využití dat Kap. 6 Koordinace a doplňující opatření Kap. 7 Závěrečná ustanovení Přílohy I, II, III. Konkrétní znění české verze směrnice a aktuální vývoj situace související s její implementací lze nalézt na adrese: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/ MZPMSFGR0A25. 3.2 Obecné principy se vztahem ke geodatům • Pro geodata zavést koordinační opatření a koordinační struktury na úrovni veřejné správy pro spojení informací a znalostí z různých odvětví, které by zohledňovaly rozdělení pravomocí a odpovědností v členských státech. • Propojení geodat s dalšími informačními oblastmi (školství, vzdělávání a politika). • Data by měla být sbírána jednou a držena na té úrovni, kde je sbírání dat nejefektivnější. • Orgány a instituce Společenství mají mít harmonizované podmínky a integrovaný přístup k souborům prostorových dat a službám zohledňující regionální rozdíly. • Poskytovat o geodatech objektivní, důvěryhodné a srovnatelné informace na úrovni Společenství. • Zajistit propojené síťové služby, které naleznou, transformují, zobrazí a stáhnou prostorová data. • Usnadnit finanční náhrady za využívání prostorových dat a nadstandardních služeb. • Je třeba usnadnit přístup a zajistit možnost opakovaného použití prostorových dat, jež přesahují správní a státní hranice. • Členské státy zajistí přístup ke službám uvedeným prostřednictvím geoportálu Společenství. • Členské státy umožní veřejným orgánům a institucím členských států přístup ke geodatům a zajistí jejich dostupnost bez omezení (transakční, procesní, zákonné, institucionální nebo finanční povahy). • Zajistit snadno použitelné služby pro veřejnost a přístup k nim pomocí komunikačního prostředku. Jde o služby vyhledávací (na základě obsahu metadat), prohlížecí, stahování, transformační a vyvolávací. • Pro účely služeb je třeba zavést několik vyhledávajících kritérií: klíčová slova, třídění prostorových dat a služeb, kvalita a přesnost prostorových dat, úroveň souladu se specifikacemi pro harmonizaci prostorových dat, zeměpisná poloha, podmínky přístupu a použití geodat a služeb, veřejné orgány, které jsou pověřeny vypracováním, řízením, údržbou a šířením souborů prostorových dat a služeb. 26
 • 28. Členské státy nesmějí omezit přístup k informací o emisích do životního prostředí. • Členské státy zajistí, aby vyhledávací a prohlížecí služby byly veřejnosti přístupné zdarma. • Data mohou být poskytována pomocí prohlížecích služeb ve formě zabraňující opětovnému použití a mohou obsahovat licenční smlouvu. • Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky za transformační a vyvolávací služby, musí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu. • Otevřenost národních infrastruktur pro další vlastníky geodat (třetí stranu). • Členské státy přijmou příslušná opatření, aby zabránily narušení hospodářské soutěže. • Zajistit propojení sítí pro zpřístupnění metadat veřejným orgánům a třetím stranám na základě žádosti. • Implementační pravidla stanovující podmínky pro harmonizaci prostorových dat a předpisy pro výměnu prostorových dat zajistí interoperabilitu prostorových dat nebo interakci služeb. • Komise stanoví implementační pravidla tak, aby zvýšila možnost opakovaného využití souborů prostorových dat a jejich služeb třetími stranami. Tato prováděcí pravidla mohou obsahovat zavedení společných podmínek pro udělování licencí. 4. Závěr Žijeme v době, kdy kvalita a kvantita informací o světě kolem nás se vyvíjí úžasnou rychlostí. Zvyšují se požadavky na uchovávání a zpracovávání informací. V současnosti je vyvíjena řada aktivit na globální, evropské i národní úrovni s cílem zabezpečit výše zmiňované podmínky (harmonizace, informovanost a dostupnost geodat) pomocí jednotné infrastruktury prostorových informací. Jak již bylo řečeno, v INSPIRE je řada klíčových doporučení nezbytných pro podporu vysoké úrovně NGII. Odborná komunita pracující s prostorovými daty věří, že INSPIRE je prvním krokem pro vytvoření Evropského SDI. Pro realizaci této myšlenky je nutné zvyšovat povědomí o NGII mezi všemi zainteresovanými složkami - poskytovateli ostatních dat, ministerstvy, privátním sektorem a veřejností. V průběhu posledních let se situace v ČR mění k lepšímu – rozvíjí se informační systémy, na webových stránkách přibývají portály. Veřejná správa poskytuje stále více informací. Dostupnost geodat se rok od roku zlepšuje. Díky vznikajícím informačním portálům a geoportálům snadněji vyhledává a má geografické informace k dispozici stále více uživatelů. Česká republika tak vytváří podmínky pro fungování NGII a splňuje požadavky INSPIRE. Menší nedostatky existují v harmonizaci dat, např. chybí národní profil metadat. Dalším krokem na cestě k úspěšnému vybudování NGII bude naplnění požadavků směrnice INSPIRE. 27
 • 29. 28
 • 30. Kapitola 3: METADATA, TEZAURY A KATALOGOVÉ SLUŽBY ŠTĚPÁN KAFKA, TOMÁŠ ŘEZNÍK, PETR KUBÍČEK, KAREL CHARVÁT, TOMÁŠ CAJTHAML 1. Metadata Potřeba metadat se objevila již v době, kdy byly pořizovány první rastrové mapové podklady a digitální data vůbec. Tehdy se začala objevovat i poptávka po informacích o prostorových datech. Tyto informace tak vlastně navazují na mimorámové údaje map v analogové podobě, zpracovávané v předchozích letech, které poskytovaly obdobným způsobem zásadní informace o prostorových datech. Metadata lze definovat jako data o datech nebo datových sadách, tedy jako množinu informací popisujících daná data. Jde o popis obsahu, reprezentaci, geografický a časový rozsah, prostorové reference, jakost a správu sady geografických dat. Je důležité, že právě metadata umožňují integrovat geodata z různých datových sad a zdrojů (organizací, segmentů veřejné správy apod.), čímž naplňují jeden z hlavních principů a požadavků na interoperabilitu dat a informačních systémů (především charakteru GIS). Pro správu metadat se používá metainformační systém. Metainformační systém (MetaIS) je informační systém, který dokáže sofistikovaně pracovat s metadaty a vyřizovat požadavky na něho kladené. Důležitými charakteristikami MetaIS jsou především tyto operace nad metadaty: • Identifikace metadat (schopnost zpracovat neomezené množství metadat). • Verifikace metadat (ověření správnosti testováním). • Interpretace metadat (zpracování obsahu metadat, validita). • Distribuce metadat (prezentace ve vhodné formě). Uživatelé MetaIS mohou vyhledávat metadata o požadovaných datových sadách s využitím standardních vyhledávacích mechanismů. MetaIS většinou publikuje svá metadata prostřednictvím služby WWW. Z metadatových standardů relevantních pro projekt SpravaDat a i pro budování NSDI je třeba zmínit dva, Dublin Core a ISO19115/19119. Obr. 1: Využití metadat v praxi 29
 • 31. 1.1 Dublin Core - ISO 15836 Dublin Core je standard určený Tab. 1: Dublin Core Metadata Element Set k vytváření metadat dokumentů na Anglicky Česky internetu. Vychází z knihovních systémů. Title Název Jde o jednoduchý systém složený z Creator Tvůrce několika položek s prefixem „DC“. Je Subject Předmět možno vytvářet další podtřídy rozšířením Description Popis předdefinovaných pomocí tečky. Tato Publisher Vydavatel metadata je možno vkládat do hlaviček Contributor Přispěvatel HTML dokumentů. Existují vyhledávače, Date Datum které je umí zpracovávat a tak poskytovat tříděné informace na rozdíl od „textových“ Type Typ webových vyhledávačů. Format Formát Identifier Identifikátor Standard Dublin Core obsahuje Source Zdroj základní sadu patnácti prvků (Dublin Core Language Jazyk Metadata Element Set), z nichž žádný není povinný: viz tab. 1. Relation Vztah Coverage Pokrytí Rights Práva 1.2 ISO 19115/19119 metadata 1.2.1 ISO19115 Norma ISO 19115 standardizuje metapopis prostorových dat. Počítá se s tím, že bude postupně nahrazovat současně používané standardy: FGDC (USA), ANZLIC (Austrálie), CEN (EU). Z informací uveřejněných na internetu vyplývá, že jak výrobci softwaru, tak i producenti dat postupně na tuto normu přecházejí. Současné aktivity EU v oblasti prostorové infrastruktury (INSPIRE) počítají s touto normou jako jedinou pro popis prostorových dat. V ČR byly zrušeny předběžné normy CEN a do češtiny byla přeložena norma ISO (překlad dalších souvisejících norem ISO 191xx v současné době postupně probíhá), která také byla přijata za normu ČSN. Norma byla inspirována stávajícími metadatovými normami, je však značně rozsáhlejší a snaží se implementovat řadu číselníků, které omezují zadávání volného textu. Měla by přispět k ujednocení interpretace jednotlivých položek. Textových položek však nadále zůstává velké množství. Norma navazuje na další normy série ISO 191xx (ISO 19103 Conceptual Schema Language, ISO 19107 Spatial Schema, ISO 19108 Temporal schema, ISO 19109 Rules for Application Schema, ISO 19118 Encoding). Vychází z jednotného „General feature“ modelu používaného jak OGC tak v rámci norem ISO 191xx. Obsahuje povinné, nepovinné a podmíněně povinné položky. Norma také definuje jakési jádro metadat (Core metadata), které by mělo být doporučeným základem pro všechny metadatové záznamy. Norma předkládá popis struktury metadat ve formě UML modelů a datového slovníku metadat, který poskytuje detailnější informace o jednotlivých položkách. Datový slovník obsahuje normalizované krátké a dlouhé jednoznačné názvy jednotlivých položek, které jsou dále používány v návazných normách. 30
 • 32. S použitím této normy se počítá nejen pro popis datových sad, ale také webových služeb (WMS apod.). Základní (implicitní) jednotkou pro metadatový popis je datová sada (dataset). Norma umožňuje také popisovat metadaty jednotlivé třídy geoprvků (feature types), třídy atributů (feature attributes), instance geoprvků (feature instances) a atributů (attribute instance). Je uplatněn také mechanismus pro popis jednotlivých listů mapového díla (tiles) nebo pro definování vzájemné hierarchie (superset, subset). Pro přehlednost je norma tematicky rozčleněna do 12 balíčků (tab. 2, obr. 2). Tab. 2: Metadatové balíčky Č Název balíčku Obsah 1. MD_Metadata Základní balíček agreguje další balíčky. Dále obsahuje informace o jazyku a znakových sadách dat i metadat, iden- tifikátor metadatového záznamu, datumové razítko apod. 2. MD_Identification Citace, formát dat, ukázka, užití, zda je součástí jiné datové sady (DS) 3. MD_Constraints Omezení použití, autorská práva … 4. DQ_DataQuality Kvalita dat, údaje o historii vzniku apod. 5. MD_MaintenanceInformation Způsob údržby, údaje o aktualizaci 6. MD_SpatialRepresentation Rastr/vektor, geometrie, topologie… 7. MD_ReferenceSystem Souřadnicové systémy, projekce 8. MD_ContentInformation Popis rastrových dat nebo citace katalogu atributů 9. MD_PortrayalCatalogueReference Způsob grafické prezentace dat 10. MD_Distribution Poskytované formáty dat, on-line přístup, ceny apod. 11. MD_MetadataExtensionInformation Uživatelská rozšíření 12. MD_ApplicationSchemaInformation Dokumentace aplikačního schématu DS Obr. 2: UML model metadat na úrovni základních balíčků 31
 • 33. CORE metadata: Standard definuje seznam položek, které tvoří jádro (CORE) metadat (viz tab. 3). Ne všechny položky jsou zde povinné, ale jsou doporučené pro základní popis dat. Tab. 3: CORE metadata (M – povinný, O=volitelný, C = povinný za urč. podmínek) Prvek Povinný Umístění Název datové sady M MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Cita- tion.title Typ prostorové reprezentace O (MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialRepresen- tationType Referenční kalendářní datum M MD_Metadata > MD_DataIdentification.citation > CI_Cita- datové sady tion.date Referenční systém M MD_Metadata > MD_ReferenceSystem Odpovědná strana O MD_Metadata > MD_DataIdentification.pointOfContact > CI_ResponsibleParty Původ (rodokmen) O MD_Metadata > DQ_DataQuality.lineage > LI_Lineage Geografická poloha datové C MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Ex- sady (4 souřadnicemi nebo tent > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBounding- geografickým identifikátorem) Box or EX_GeographicDescription On-line zdroj O MD_Metadata > MD_Distribution > MD_DigitalTransfer- Option.onLine > CI_OnlineResource Jazyk datové sady M MD_Metadata > MD_DataIdentification.language Identifikátor souboru metadat O MD_Metadata.fileIdentifier Znaková sada datové sady C MD_Metadata > MD_DataIdentification.characterSet Název metadatové normy O MD_Metadata.metadataStandardName Tematická kategorie datové sady M MD_Metadata > MD_DataIdentification.topicCategory Metadata standard version O MD_Metadata.metadataStandardVersion Prostorové rozlišení datové sady O MD_Metadata > MD_DataIdentification.spatialResolution > MD_Resolution.equivalentScale or MD_Resolution.distance Jazyk metadat C MD_Metadata.language Abstrakt (výtah) popisující dato- M MD_Metadata > MD_DataIdentification.abstract vou sadu Znaková sada metadat C MD_Metadata.characterSet Distribuční formát O MD_Metadata > MD_Distribution > MD_Format.name and MD_Format.version Kontaktní místo pro metadata M MD_Metadata.contact > CI_ResponsibleParty Doplňková informace o rozsahu O MD_Metadata > MD_DataIdentification.extent > EX_Ex- datové sady (vertikálním a tent> EX_TemporalExtent or EX_VerticalExtent časovém) Datumové razítko metadat M MD_Metadata.dateStamp Kompatibilita s Dublin Core: Dublin Core (dále DC) je standard pro vytváření metadat pro popis internetových zdrojů. Vychází z knihovnických systémů a definuje jen velice omezené množství základních položek s možností jejich další strukturalizace ve stromové struktuře podle potřeb uživatelů. Položky jsou pouze textového charakteru a pro popis geografických dat 32
 • 34. jsou nedostatečné. Protože jde o normu, která má být používaná i v rámci Informačních systémů veřejné správy v ČR, je třeba zhodnotit její kompatibilitu s ISO. Již tvůrci normy ISO 19115 deklarují kompatibilitu s DC. Kompatibilita je možná převodem komplexních položek ISO 19115 do Dublin Core. Vzhledem k nižší úrovni strukturovanosti DC se s převodem v opačném směru příliš nepočítá. Tabulka nám ukazuje možnost vzájemného mapovaní jednotlivých položek těchto norem (viz tab. 4). Tab. 4: Příklad mapování položek ISO 19115 na DC Dublin Core ISO 19115 DC.Title MD_DataIdentification/citation/title DC.Title.Alternative MD_DataIdentification/citation/alternateTitle DC.Creator.PersonalName MD_DataIdentification/citation/citedResponsibleParty/individu- alName DC.Creator.PersonalName.Address MD_DataIdentification/citation/citedResponsibleParty/con- tactInfo/address DC.Subject.Keywords MD_DataIdentification/descriptiveKeywords DC.Description MD_DataIdentification/abstract DC.Publisher MD_DataIdentification/citation/citedResponsibleParty/organi- sationName DC.Date MD_DataIdentification/citation/date/date DC.Type Dáno kontextem = „Data.Spatial“ DC.Format MD_dataIndentification/resourceFormat DC.Identifier fileIdentifier DC.Source dataSet DC.Language” SCHEME=”ISO639-1” language/isoCode CONTENT=”cz”> DC.Relation” CONTENT=”5468”> parentIdentifier, další vazby v různých částech normy DC.Coverage MD_DataIdentification/extent DC.Rights MD_DataIdentification/citation + MD_DataIdentification/re- sourceConstraints Komunitní profily: Standard ISO je rozšiřitelný. Jeho součástí je postup pro rozšiřování (extensions) a komunitní profily. Profil musí vždy obsahovat CORE položky (jádro) a použít další standardně definované položky pro účely profilu (viz obr. 3). Teprve nenajde-li se odpovídající položka, je možno vytvářet jednotlivá rozšíření. Vytváření profilů je popsáno v normě ISO 19106. Obr. 3: Vytváření komunitního profilu 33
 • 35. Identifikátory: Jednoznačný identifikátor metadatového záznamu je možno volitelně zadat v elementu FileIdentifier. Obsahem může být libovolný řetězec. Identifikátor dat (a dalších entit) je možno zadat volitelně v elementu <citation>. Pomocí těchto identifikátorů se mohou jednotlivé části metadat na sebe odkazovat (např. v elementu parentIdentifier). Kromě toho je v normě definován typ MD_IdentifierType (obrázek), který je používán v MD_Citation, MD_AggregateInformation apod… Řetězcový kód je zde doplněn informací o zodpovědné autoritě (citací) (viz obr.4). Obr. 4: Struktura MD_IdetifierType Norma dále neřeší způsob vedení a tvar unikátních identifikátorů. Vzhledem k očekávané výměně dat v rámci národní či nadnárodní prostorové infrastruktury je velice důležité stanovit takové identifikátory, které budou jednoznačné i v takovémto kontextu. Tento problém se řeší v některých systémech přidělením počítačem vygenerovaného náhodného řetězce, který je s vysokou pravděpodobností neopakovatelný. Doporučováno je spíše použití způsobu známého k označování tříd v jazyce Java nebo jmenných prostorů v XML schématech, tedy řetězce odpovídajícího URL dané organizace a další části odpovídající identifikaci v rámci této organizace. Popis struktury dat: Podrobný popis datového modelu vlastních dat je velice důležitý pro jejich praktické využití. Zatímco norma ISO 19115 umožňuje podrobný popis obsahu rastrových dat, vlastní popis struktury vektorových dat zde není řešen (narozdíl od FGDC apod.). K popisu datového modelu mají sloužit normy ISO 19109 – „Rules for application schema“ a 19110 – „Feature catalog“. K odkazu na Feature katalog slouží element MD_FeatureCatalogueDescription, v němž je možnost katalog citovat pomocí třídy CI_CitationType. Tato citace je spíše popisného charakteru a nemá předpoklady pro automatické zpracování (jednoznačná vazba např. pomocí URI apod.) Aplikační schéma je možno zařadit do metadatového záznamu pomocí elementu ApplicationSchemaInfo, kde se předpokládá vložení modelu v binárním tvaru tak, jak byl pořízen v některém modelovacím nástroji (UML), a grafické reprezentace tohoto modelu. Vlastní formát těchto dat je ponechán na uživateli. Interoperabilita v tomto případě není opět příliš zaručena. Z General Feature Modelu (GFM) vyplývá opačná možnost – přiřadit metadata jako jeden z atributů objektů na různých úrovních aplikačního schématu, a to jak třídám prvků 34
 • 36. (features) a atributů, tak jejich jednotlivým instancím. V praxi je také očekáván přístup od datového modelu směrem k metadatům, nikoli obráceně. I když ve světě existuje řada příkladů použití metadat, autorům není známo řešení problematiky popisu datového modelu v návaznosti na metadata. Je však jasné, že k úplnému popisu datové sady potřebujeme popsat datový model (např. pomocí ISO 19190 nebo 19110). 1.2.2 ISO 19119 metadata Tato norma poskytuje normalizované zásady pro vývoj softwaru podporujícího uvažované geografické služby, který uživatelům umožní zpřístupnění potřebných geografických dat z rozmanitých zdrojů a jejich zpracování přes generické rozhraní spojující jinak neslučitelné softwarové prostředky. V souvislosti s tím norma podrobně pojednává o architektuře geografických služeb a analyzuje výpočetní, informační, inženýrský a technologický pohled na otevřené distribuované zpracování dat. V jeho přílohách je ošetřena shoda geografických služeb s touto normou, uvedeny jejich příklady, definován datový sborník metadat geografických služeb a popsáno zobrazení do existujících platforem distribuovaného zpracování dat. Dle ISO 19119 jsou instance metadat kategorizovány podle následující taxonomie • Geografické služby pro interakci s uživatelem - Geographic human interaction service. • Geografické služby pro správu informací a modelů - Geographic model/information management services. • Geografické služby řídící návaznost úloh - Geographic workflow/task management services. • Geografické služby pro zpracování prostorových informací - Geographic processing services – spatial. • Geografické služby pro zpracování tematických informací - Geographic processing services – thematic. • Geografické služby pro zpracování časových informací - Geographic processing services – temporal. • Geografické služby pro zpracování metadat - Geographic processing services – metadata. • Geografické komunikační služby - Geographic communication services. • Správa geografických systémů - Geographic system management services. 1.2.3 Implementace Vlastní implementaci řeší standard ISO 19139. Jde o soubor XML schémat, která slouží pro definování XML dokumentu s metadaty. Zde jsou provedena některá zjednodušení, například všechny odkazy na externí zdroje jsou nahrazeny datovými typy. Jsou zjednodušeny i některé datové typy a vypuštěny elementy popisující dokumentaci služby (MD_ServiceIdentification). Norma je dosud ve stavu draft dokumentu, proto např. ESRI dosud nepodporuje export metadat v tomto formátu. 35
 • 37. 1.2.4 Kritická místa platforem spojená s integrací metadat • Standard je značně rozsáhlý, nesymetrický a nepřehledný (v řadě případů jsou zde zachyceny podrobnosti DS, v jiných chybí potřebné elementy). Je vidět, že šlo o konsensus široké komunity uživatelů vytvářený extenzivním způsobem. • Data jsou uspořádána tak, že některé typy (např. Citation nebo responsibleParty) se vyskytují na různých místech hierarchické struktury metadat v různých kontextech, jejichž význam se může překrývat. Interpretace takovéto struktury nemusí být jednoznačná a různými uživateli může být různě chápána a vyplňována. • Celý standard je spíše postaven na textovém způsobu práce s informací, tedy redundantní textové údaje není možné dekomponovat zpět do relační databáze. Předpokládá se opětovné zadávání např. organizace či adresy na různých místech v textovém tvaru. Výměna metadat mezi systémy bude patrně založena na tomto „textovém“ tvaru. Vlastní popis struktury dat není řešen v rámci standardu (narozdíl např. od FGDC či aplikací ESRI). Předpokládá se datový model mimo tato metadata, ovšem není jasně řečeno vzájemné provázání 1.3 Metadatové profily v rámci Evropy V rámci různých projektů vznikla celá řada metadatových profilů, které představují víceméně podmnožinu položek standardu ISO 19115 (ESA, Evropská vodní směrnice atd.). V rámci projektu INSPIRE vznikl draft metadatového profilu pro vyhledávání a oceňování metadat. Tento profil je nezávislý na standardech, ovšem implementace počítá s normou ISO 19115/19119/19139. Výhodou je, že profil je velice úzký (v podstatě málo nad rámec jádra ISO. Obsahuje ovšem i elementy potřebné pro popis webových služeb, nikoli pouze dat). V současné době navrhované projekty vycházejí z tohoto standardu (např. eWater [9]). 1.4 Metadatové profily v ČR V ČR stále existuje řada aplikací používajících starý standard ISVS. Zavádění norem ISO probíhá pomalu. Dosud nebyl stanoven národní profil metadat, spíše se počítá s převzetím profilu INSPIRE. Vyplňování dalších položek nad rámec tohoto profilu bude na potřebách jednotlivých uživatelů či komunit. Vzhledem k určitým národním potřebám však bude pravděpodobně muset vzniknout několik rozšíření, případně návodů / kuchařek pro vyplňování metadat. Jednak pro kódování českých znakových sad (používané windows-1250 není součástí předdefinovaného číselníku ISO), jednak bude potřeba definovat použití prostorových identifikátorů, tezaurů apod. V současné době jsou vytvářeny resortní profily Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Zeměměřického úřadu (ZÚ). Vycházejí z profilu INSPIRE a budou patrně obsahovat další položky. Autoři systému Micka vytvořili stejnojmenný profil, který vychází z profilu INSPIRE, z resortního profilu MŽP a je rozšířen o položky na základě praktických potřeb jednotlivých uživatelů systému. 36
 • 38. 2. Tezaury Systémy pro vyhledávání a třídění informací v počítačovém prostředí procházejí v posledních létech bouřlivým vývojem. Původně bylo vyhledávání počítačových informací komplikovanou činností, která mohla být vykonávána pouze zaškolenými profesionály. Postupně došlo v souvislosti s technologickým rozvojem k enormnímu nárůstu objemu dostupných informací. Kromě nových zdrojů vytvářených přímo v digitálním prostředí dochází i k digitalizaci původně jen papírových (analogových) zdrojů dat. S rozvojem Internetu se nárůst objemu dostupných informací týká nejen databází obsahujících vědecké texty, ale i běžných publikací jako jsou noviny, časopisy, krásná literatura i osobní zápisky řady lidí ve formě webových stránek. Zvýšený objem dostupných dat výrazně zkomplikoval vyhledávání relevantních informací, obzvláště pro běžné koncové uživatele. Objevuje se však řada přístupů, které různým skupinám uživatelů poskytují různě strukturovaný přístup ke zdrojům dat. Jedním z nejčastěji využívaných přístupů k této problematice jsou řízené slovníky (controlled vocabularies), konkrétně pak především tezaury (česky též thesaury, angl. thesaurus, pl. thesauri). Kontrolovaným slovníkem rozumíme seznam dohodnutých termínů převzatých z běžného jazyka, u nichž je podchycena (kontrolována) gramatická forma (v cizojazyčných kontrolovaných slovnících je navíc třeba sjednotit hláskování). V tezaurech jsou tyto termíny navíc uspořádány v hierarchické struktuře, což přináší významné výhody při vyhledávání informací (viz níže). Tezaury lze používat k indexování, ukládání, případně vyhledávání záznamů. Mohou pracovat v kombinaci s řadou různých vyhledávacích algoritmů a lze je využít ke zlepšení výsledků vyhledávání v různých typech záznamů (od hledání v strukturovaných indexovaných databázích přes částečně strukturované sady dat až po vyhledávání v heterogenních fulltextových dokumentech). Tezaury se mohou pro zvýšení své využitelnosti různým způsobem sdružovat do multitezaurových systémů, např. do multitezaurových prostředí, přepínacích tezaurových systémů, složených tezaurů apod. Tezaurus lze využít jak k vyhledávání, tak k indexování záznamů. Při indexování jsou záznamy označovány pomocí řízených termínů. Při vyhledávání může uživatel buď manuálně zadat všechny vyhledávané řetězce nebo zadá jeden termín a systém automaticky zahrne všechna synonyma a gramatické tvary termínu. Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních rysů tezaurů je využití hierarchických a relačních vazeb, konkrétně vztahů označovaných ekvivalence, hierarchie a asociace. Ekvivalence je vztah mezi synonymy. Všechna synonyma mohou být rovnocenná, obvykle je však jeden z termínů zvolen jako preferovaný termín (preferred term), další synonyma jsou pak označena jako alternativy k danému termínu. Vyhledávání je pak pro koncového uživatele usnadněno tím, že ke vstupu do tezauru může použít kterékoliv z daných synonym. Vzácně jsou navíc definovány vztahy mezi pseudosynonymy (quasi-synonyms) – mezi slovy, která mají podobný, ne však totožný význam. Hierarchie (na rozdíl od ekvivalence není symetrická) je v tezaurech vytvořena vymezením vztahů mezi podřazenými pojmy (narrower term) – podtřídami (subclass) 37
 • 39. a nadřazenými pojmy (broader term) – nadtřídami (superclass). Nejčastěji se v tezaurech používá pouze jeden typ této vazby, výjimečně lze definovat více typů hierarchické vazby. Asociace (symetrický vztah) se používá k vytvoření vazby tehdy, pokud mezi termíny existuje sémantický vztah, ale nelze jej označit pomocí ekvivalence ani hierarchie. Pomocí asociace lze například spojit antonyma (slova s opačným významem) apod. V případě multilinguálních (vícejazyčných) tezaurů pak navíc do hry vstupuje další vztah – mezijazyková ekvivalence. Ta je obvykle definována pouze mezi preferovanými termíny. 2.1 Tvorba tezaurů Pokud pomineme možnost převzetí (a případné adaptace) již existujícího tezauru (která bývá obvykle nerealizovatelná, protože drtivá většina tezaurů je vytvářena pro specifickou databázi nebo sadu záznamů, což prakticky vylučuje jejich přenos a použití v jiném než původním systému), je v případě potřeby nutno přikročit k vytvoření vlastního tezauru. Vytvářením tezaurů se zabývá několik mezinárodních standardů. Mezinárodní standard ISO 2788 a americký národní standard ANSI/NISO Z39.19 obsahují doporučení pro budování monolinguálních tezaurů, standard ISO 5964 pak pokrývá oblast budování multilinguálních tezaurů. Lze vymezit dva základní přístupy ke tvorbě tezaurů (v praxi se obvykle aplikují oba přístupy společně): • Postup shora dolů (top-down method): · je sestavena skupina expertů, která rozhodne o rozsahu a přibližném okruhu termínům které budou do tezauru zahrnuty, · s využitím případných stávajících slovníků a/nebo tezaurů se rozhodne o vztazích vybraných termínů, · upřesní se okruh termínů vybraný dříve, zvolí se preferované termíny; stanoví se ekvivalence mezi preferovanými termíny a jejich alternativami; stanoví se hierarchie a asociace mezi preferovanými termíny, · vytvoří se předběžná verze tezauru, následuje testování a úpravy. • Postup zdola nahoru (bottom-up method) · sestaví se skupina expertů sloužících jako poradci, · vybere se sada již indexovaných dokumentů (pokud existují) a indexové termíny z této sady se použijí jako předběžný seznam termínů, · pokud nejsou k dispozici indexované dokumenty, vezme se sada dokumentů používajících přirozený (tj. neřízený) jazyk a postupuje se analogicky, · tezaurus se začne budovat na základě takto získané předběžné sady termínů: ve spolupráci s experty a dalšími zdroji informací se upřesní význam všech termínů, stanoví se vztahy mezi termíny, · vytvoří se předběžná verze tezauru, následuje testování a úpravy. 38
 • 40. 2.2 Integrace tezaurů Integrace tezaurů nabývá na významu se vzrůstajícím počtem existujících tezaurů. Tento jev je podmíněn nutností pokrýt všechny vědy, případně vědní disciplíny u věd komplikovanějších (jako např. fyzika či geografie). Řešením je tvorba několika tezaurů. Ty se mohou v určitých termínech vzájemně překrývat, případně mohou mít shodné termíny zpracované v rozdílné kvalitě (stejně tak jako v atlasech bývají mapy, jejichž obsah se překrývá, ale měřítko je odlišné). Z předchozího odstavce vyplývá, že v těchto případech není možný přímý automatický překlad dotazu z jednoho jazyka do jazyka jiného. I přesto lze vytvořit multilinguální tezaurus. Za použití existujících slovníků může být využita existující struktura pro překlad a rovněž pro kontrolu adekvátnosti daného překladu. Je třeba zdůraznit, že pro multilinguální tezaury není třeba překlad samotných slov (což je účel slovníků), ale klíčových frází. Moderní informační systémy, jako např. WWW a digitální knihovny, obsahují více dat, než kdy předtím. Tyto systémy je snadné používat; mají globální rozložení. Proto jsou dostupné velkému množství heterogenních skupin. Na straně druhé právě velké množství heterogenní informace vytváří požadavek takového nástroje pro uživatele, který by mu umožnil pracovat s (pro něj) významnou částí dat. Jedním z těchto nástrojů jsou tezaury. Osvědčily se jako způsob jednotného a stálého slovníku pro indexaci a získávání tzv. informačních objektů (information bearing objects, IBO). Moderní multilinguální a mezioborová informace vyžaduje více než jen tradiční jednojazyčné úzce zaměřené tezaury. Široké spektrum klientů informačních systémů požaduje tezaury, které mohou být použity „nespecialisty“. Tezaury jsou dostupné pro různé oblasti zájmu se specifickou strukturou a terminologií. Mnohdy však nejsou sjednoceny ani tezaury v rámci jednoho oboru (zabývají se pouze specifickými oblastmi). V důsledku vzrůstu počtu informačních systémů se zvyšuje poptávka po rozsáhlejších slovnících, které pokrývají širší oblasti informací a současně jsou mnohem více selektivní. Jedním z řešení je použití sbírky tezaurů v souladu se strukturou lidských znalostí. Tyto tezaury mohou být na sobě nezávislé nebo jsou ve více či méně provázaném vztahu. V minulosti bylo mnoho tezaurů manuálně integrováno do jednoho supertezauru. To je však nedostatečné pro vytvoření volněji spojených informačních systémů, kde volné spojení (také tzv. federace) tezaurů je vhodnější – umožňuje každému tezauru ponechat si svoji autonomii. Snaha o integraci tezaurů ve federaci je nižší, než v jiných multi-tezaurových systémech. Důvodem je především fakt, že po akceptování autonomie tezauru následuje akceptování určitých nekonzistencí. Federace tezaurů nabízí nové způsoby indexování a vyhledávání. Proces indexování, stejně jako vyhledávání v tezauru, těží z přístupu k různým (obecným a specializovaným) tezaurům, které tvoří federaci tezaurů. Jeden či více tezaurů poskytují vstupní bod pro uživatele. Automatické využití jiných tezaurů umožňuje uživatelům integraci obsahů jednotlivých tezaurů okamžitě. Abychom se vyhnuli slovníku, který mate uživatele svojí obsáhlostí, odlišujeme indexované tezaury od neindexovaných. Základní snahou je integrovat tezaury při zachování jejich autonomie. Tento fakt je významný pro prostředí, jež podporuje platbu za individuální používání tezauru. Federace tezaurů je zvláště užitečná pro indexování 39
 • 41. a vyhledávání ve velkých informačních systémech. Těmi jsou například informační systémy obsahující data z několika informačních systémů nebo informační systémy integrující distribuované autonomní informační zdroje. Příklady užitečnosti federace tezaurů jsou metainformace či katalogové systémy. V posledních letech bylo sestaveno několik metadatových standardů a metainformačních systémů. Klíčovými tématy pro poskytnutí jednotného vstupního bodu je interoperabilita metainformačních systémů (která může existovat na regionální, národní a mezinárodní úrovni) a k nim příslušející tezaury. Proto je jedním z účelů kostry federace tezaurů vyřešit problém dotazování informačních objektů (IBO) indexovaných různými, potenciálně se překrývajícími tezaury. Jiným příkladem v tomto směru jsou digitální knihovny, jež obsahují široce distribuované informační objekty (jako např. textové dokumenty v rozdílných jazycích). V podobném smyslu může být federace tezaurů použita jako nástroj pro podporu vyhledávání mezi jazyky. 2.3 Způsoby integrace tezaurů V minulosti byly tezaury manuálně integrovány do jednoho velkého „supertezauru“. Naproti tomuto způsobu řešení je pro technickou interoperabilitu distribuovaných informačních systémů vhodnější volnější integrace (loosely integration), zvaná federace (viz dále). Tento způsob integrace umožňuje zachovat autonomii zúčastněných tezaurů. V posledních letech navíc integrace nabývá jiných možností, které jsou důsledkem nových technologií – jako např. WWW (World Wide Web), CORBA (Common Object Request Broker Architecture) či programovacího jazyka Java. Tezaury je možné integrovat třemi hlavními způsoby: federace (federation), sjednocení (unions) a spojení (couplings). • Federace je kombinace několika tezaurů při zachování jejich autonomie. Tezaury zapojené do federace mohou být uchovávány v rozdílných databázích a spravovány nezávisle na ostatních. Federace se skládá ze všech termínů a vztahů „členských“ tezaurů. Navíc obsahují informace o vztazích mezi termíny z různých tezaurů. Koncepty, které existují ve více než jednom tezauru, jsou kombinovány do jednoho federativního konceptu. Mohou být přidány jiné vztahy (jako např. hierarchické), aby bylo zajištěno vhodnější odkazování mezi jednotlivými slovníky. · Tato jednoduchá forma integrace tezaurů může vést k nekonzistencím, které mohou být odstraněny pouze vyjmutím některých termínů či vztahů z jednoho či více tezaurů. Akceptování těchto nekonzistencí je cenou za zachování autonomie každého z integrovaných tezaurů. Jinými slovy můžeme říci, že federace tezaurů není sama o sobě konzistentním tezaurem. Tato nevýhoda je vyvážena snadností tvorby federace, zachováním autonomie integrovaných tezaurů a užitečností v řadě aplikací – i přes určitou nekonzistenci. • Sjednocení je (oproti federaci) považováno za krok dále při integraci tezaurů. Integrovaný slovník prošel revizí, aby byla odstraněna nekonzistence. Výsledkem je nový korektní tezaurus. Sjednocení tezaurů může tvořit základ nového tezauru, který bude (po dokončení) nezávisle zlepšovat své zdrojové tezaury. Hlavní aplikací u sjednocení je tvorba metatezaurů. Metatezaurus by se neměl vytvářet nezávisle 40
 • 42. na zdrojových tezaurech. Na straně druhé je třeba, aby byl jednou za čas znovu sestaven kvůli adaptaci na provedené změny. Praktickým příkladem metatezauru je „Meta“, který vznikl sjednocením několika lékařských tezaurů [152]. • Spojení je zvláštním případem integrace mikrotezaurů (tj. tezaurů se specializovanými slovníky; nazývané také jako subtezaury) s více obecnými makrotezaury. Mikro- a makrotezaury se musí vzájemně přizpůsobit. Příkladem je European Educational Thesaurus [155]. 2.4 Metadata a tezaurus Síťové systémy pro organizaci znalostí obvykle obsahují objekty různých typů. Tyto objekty jsou popsány za použití velkého množství odlišných metadatových schémat. Z toho důvodu je vytvořen stroj, který rozumí metadatovým popisům odpovídajícím schématům různých oborů. Existují především tyto tři základní scénáře, podle kterých je požadována interoperabilita mezi metadatovými popisy: • Umožnit jednoduché vyhledávací rozhraní napříč heterogenními metadatovými popisy. • Umožnit integraci či spojení metadatových popisů, které jsou založeny na doplňujících, avšak potenciálně se překrývajících metadatových schématech nebo standardech. • Umožnit rozdílné pohledy základních a kompletních metadatových popisů závisejících na zájmu, úhlu pohledu a požadavcích uživatelů. Metadatové popisy z rozdílných oborů nejsou sémanticky odlišné, nýbrž se vzájemně překrývají a komplexním způsobem jsou příbuzné mezi sebou. Dosažení interoperability mezi takovými metadatovými popisy je manuální tvorbou užitečné; manuální přiřazení jeden k jednomu ale nevyhovuje mnoha existujícím metadatovým slovníkům. Výhodnějším přístupem je využití faktu, že mnoho entit a vztahů se vyskytuje napříč všemi oblastmi zájmu (např. lidé, místa, organizace, události, atd.). Přístupem k heterogenním datovým zdrojům v síťové struktuře vznikly nové problémy v oblastech zajištění terminologie a interoperability. Jsou zapotřebí řešení ke zlepšení fulltextových vyhledávání a průvodce návrhem schémat kontrolovaných termínů pro užití ve strukturovaných datech, včetně metadat. Tezaury jsou vytvářeny v odlišných jazycích, s rozdílným účelem, úhlem pohledu a na rozdílných úrovních abstrakce a detailu pro společný přístup ke specifickým sadám sbírek informací. Proto je při integraci kladen důraz také na metadata. Ta mohou být zpracována podle dvou základních norem: • Dublin Core je obecným standardem pro metadata, který může být použit při popisu dokumentů pro jejich hledání. • ISO 19115 představuje normu, která je současně přijata za ČSN. Rozsah aplikačních oblastí je v porovnání s Dublin Core širší. 41
 • 43. 2.5 Prostorové tezaury Prostorové tezaury začaly vznikat ve Velké Británii v 19. století jako výčet geografických názvů tehdy známého světa s cílem dokumentovat rostoucí anglický vliv. Na tuto tradici se opět začalo navazovat na počátku 90. let 20. století, kdy začal vznikat web v takové podobě, jak jej známe dnes. Tehdy vyhledávače buď neexistovaly nebo neposkytovaly dostatečně relevantní výsledky. Hlavní úlohu při hledání požadovaných dat či informací tak hrály internetové portály, tj. webové servery, které slouží jako brána do světa internetu. Typicky obsahovaly katalog odkazů, díky kterému plnily funkci internetových rozcestníků. Teprve v pozdější době (druhá polovina 90. let) se začaly vytvářet vyhledávače v podobě, jakou známe dodnes. Pro oblast geografie jsou však tyto vyhledávače nedostačující, ve většině případů obsahují podporu tzv. fulltextového vyhledávání, které je pouze jednou z částí geografického vyhledávání. Proto bylo třeba obohatit „klasické“ vyhledávače o možnost jiných forem vyhledávání. I tato snaha se postupem času ukázala jako nedostatečná, začíná proto tvorba prostorových tezaurů, ve webovém podání někdy označovaných jako gazetteer – podle Wikipedie definovaný jako geografický adresář dodávající důležité reference k vybranému místu (místům), často v kombinaci s atlasem. Formální definice tezaurů jsou uvedeny v mezinárodních i amerických standardech. Jednak jde o ANSI/NISO Z39.19 stanovující pravidla pro tvorbu, formátování a správu jednojazyčného tezauru. O stupeň výše jsou pak standardizační snahy Technické komise 46 Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), která vytvořila dvojici standardů – ISO 2788 (pro monolingvální standardy; tj. odpovídající Z39.19) a ISO 5964 (pro multilingvální standardy). Podle výše uvedených standardů můžeme prostorové tezaury chápat jako sadu organizovaných geografických názvů a sadu standardizovaných recipročních vztahů mezi těmito názvy. Název je pak v tomto významu slovo nebo fráze reprezentující konceptuální kategorii. Vztahy mezi těmito pojmy jsou významné při vyhledávání – kromě nadřazených a podřazených pojmů (jako např. kraj a okres v administrativní hierarchii) – rozlišujeme také synonyma. Jinými slovy řečeno, pokud uživatel vyhledává řeky, v běžném vyhledávači nenalezne výsledek, zatímco prostorový tezaurus jej navede např. na databázi označenou vodní toky. Prostorové tezaury řeší sémantickou heterogenitu mezi datovými zdroji, protože pomáhají rozvíjet popis pokrytý metadaty o hierarchickou strukturu pojmů a synonyma velmi podobného významu. Nicméně je třeba dodat, že počet slov obsažených v tezaurech je i tak omezen. Největší šance na získání požadovaných dat jsou proto v té chvíli, kdy uživateli oznámíme, jaký prostorový tezaurus (tj. jaký konkrétní výčet klíčových slov) je při popisu používán. Z výše uvedených přístupů je patrné, že ideální popis tematického a prostorového obsahu geografických dat si vyžaduje nejen metadata, ale také prostorový tezaurus. S tímto přístupem počítají současné standardizační snahy v oblasti metadat – tj. standard CSDGM (častěji v literatuře označovaný jako FGDC) a norma ISO 19115. U obou je možné doplňovat klíčová slova konzistentním způsobem z formálně registrovaného tezauru. Klíčová slova lze do metadat zadat také v libovolné podobě, čímž se však snižuje snadnost nalezení potřebné informace. Kromě toho odebíráme jeden ze stavebních kamenů moderní infrastruktury prostorových dat. 42