Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 76 Anzeige

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Herunterladen, um offline zu lesen

από την Κατερίνα Προκοπίου για την Επιμορφωτική Ημερίδα για φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου που οργάνωσε η Περιφεριακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας στις 11/12/2017

από την Κατερίνα Προκοπίου για την Επιμορφωτική Ημερίδα για φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου που οργάνωσε η Περιφεριακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας στις 11/12/2017

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (20)

Anzeige

Weitere von Κατερίνα Προκοπίου (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 1. 1. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
 2. 2. Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων 2017
 3. 3. Η διδαςκαλία των επιμζρουσ γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων είναι
 4. 4. Οι μακθτζσ/τριεσ ζρχονται ςε επαφι με τθν αρχαία γλϊςςα και με τρόπο διερευνθτικό μακαίνουν τα γραμματικά και ςυντακτικά φαινόμενα τθσ γλϊςςασ
 5. 5. 1θ πρόταςθ
 6. 6. • Ποιοσ είναι ο ςυγγραφζασ του κειμζνου που κα διαβάςουμε; • Ποιο νομίηετε ςφμφωνα με τον τίτλο ότι κα είναι το κζμα του κειμζνου;
 7. 7. • Γιατί ο Αίςωποσ περιτριγυρίηεται από ηϊα; • Σι είδουσ κείμενα ζγραψε ο Αίςωποσ; • Ποιο είναι το κζμα των μφκων του Αιςϊπου; • Γιατί οι μφκοι του Αιςϊπου είναι διδακτικό ανάγνωςμα; • Ποιο ειναι το κζμα του ςυγκεκριμζνου μφκου;
 8. 8. Να περιγράψετε τθν εικονογράφθςθ του καρζ (ποφ βρίςκεται το ελάφι και τι κάνει;)
 9. 9. Σι καυμάηει το ελάφι;
 10. 10. Σι δεν του άρεςε ςτο ςϊμα του;
 11. 11. Και ενϊ ςκζφτεται αυτά το ελάφι, τι ακοφει και τι βλζπει;
 12. 12. Σι ζκανε το ελάφι μόλισ άκουςε το γάβγιςμα των ςκφλων και μόλισ είδε τουσ κυνθγοφσ;
 13. 13. Όμωσ κακϊσ προςπακοφςε να φφγει ποφ μπλζχκθκαν τα κζρατά του;
 14. 14. • Σι ζγινε τελικά; • Γιατί το ελάφι λζει ότι ιταν άδικοσ κριτισ των κεράτων και των ποδιϊν του;
 15. 15. Κατακτιςαμε το νόθμα Περνάμε ςτο κείμενο
 16. 16. Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσἜλαφοσ
 17. 17. Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσ ὥρᾳ κζρουσ Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσ ὥρᾳ χειμῶνοσ
 18. 18. Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσ ὥρᾳ κζρουσ διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πθγὴν διαυγῆ καὶ βακεῖαν
 19. 19. καὶ πιὼν ὅςον ἤκελεν Γκλουπ! Γκλουπ!
 20. 20. προςεῖχεν τῇ τοῦ ςϊματοσ ἰδζᾳ.
 21. 21. Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσ ὥρᾳ κζρουσ διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πθγὴν διαυγῆ καὶ βακεῖαν καὶ πιὼν ὅςον ἤκελεν προςεῖχεν τῇ τοῦ ςϊματοσ ἰδζᾳ.
 22. 22. ποιοσ; πότε; τι ζκανε; Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσ ὥρᾳ κζρουσ παραγίνεται ἐπί τινα πθγὴν προςεῖχεν τῇ τοῦ ςϊματοσ ἰδζᾳ Αντιςτοιχίηω:
 23. 23. τὸ ςῶμα τοῡ ςὼματοσ τὸ κζρασ τοῡ κζρατοσ τά κζρατα τὸ ςκζλοσ τοῡ ςκζλουσ τά ςκζλθ τῶν ςκελῶν κόςμοσ
 24. 24. Σι παίνευε περιςςότερο από όλα το ελάφι; Σι πίςτευε για τα κζρατά του;
 25. 25. Αντιςτοιχίηω: Σι παίνευε περιςςότερο από όλα το ελάφι; Σι πίςτευε για τα κζρατά του; • τὴν φφςιν τῶν κεράτων • ὡσ κόςμοσ εἴθ παντὶ τῷ ςϊματι • τὴν τῶν ςκελῶν λεπτότθτα • τιν ὠκφτθτα τῶν ςκελῶν
 26. 26. Ποιο μζροσ του ςϊματόσ του κεωροφςε ψεγάδι το ελάφι και για ποιο λόγο;
 27. 27. Αντιςτοιχίηω: Σι ζψεγε το ελάφι; • τὴν φφςιν τῶν κεράτων • τὴν τῶν ςκελῶν λεπτότθτα • τὴν τῶν ςκελῶν ὠκφτθτα για ποιο λόγο; • ὡσ κόςμοσ εἴθ παντὶ τῷ ςϊματι • ὡσ οὐχ οἵων τε ὄντων φζρειν πᾶν τὸ βάροσ
 28. 28. ὁ, ἡ κῠ́ων τοῦ, τῆσ κῠνόσ οἱ, αἱ κῠ́νες ηῶν κῠνῶν ἡ ὑλακή ὁ κσνηγέηης οἱ κσνηγέηαι κυνόδοντασ κυνοκομείο
 29. 29. ἐν ᾧ δὲ πρὸσ τοφτοισ ἦν = κι ενϊ αςχολοφνταν με αυτά
 30. 30. Σι ακοφγεται ξαφνικά και ποιοι πλθςιάηουν;
 31. 31. Αντιςτοιχίηω: Σι ακοφγεται ξαφνικά; ποιοι πλθςιάηουν; • ὑλακι κυνῶν • Ἔλαφοσ εὐμεγζκθσ • κυνθγζται • ἄδικοσ κριτὴσ
 32. 32. Ὁ δὲ (ἒλαθος ) ὥρμα πρὸς θσγὴν
 33. 33. καὶ μέτρις ὅποσ διὰ πεδίοσ ἐποιεῖηο ηὸν δρόμον = όζο έηρετε ζε ομαλό έδαθος τό πεδίον
 34. 34. • Σι ζκανε το ελάφι, όταν είδε τουσ κυνθγοφσ; • Σι το ζςωηε όςο ζτρεχε ςε ομαλό ζδαφοσ;
 35. 35. Σι ζκανε το ελάφι, όταν είδε τουσ κυνθγοφσ; Σι το ζςωηε όςο ζτρεχε ςε ομαλό ζδαφοσ; • πρὸσ φυγὴν ὥρμα • ἐπῄνει τὴν φφςιν τῶν κεράτων • Ἔψεγεν τὴν τῶν ςκελῶν λεπτότθτα • ἡ ὠκφτισ τῶν ςκελῶν • ἡ φφςισ τῶν κεράτων Αντιςτοιχίηω:
 36. 36. ἡ δαζεῖα ὕλη υλοτόμοσ υλοτομία
 37. 37. Τι έπαθε ηο ελάθι όηαν έπεζε ζε πσκνό δάζος;
 38. 38. Αντιςτοιχίηω: Ποφ ζπεςε το ελάφι κακϊσ όρμθςε να φφγει; Σι ζπακε, όταν μπλζχτθκαν τα κζρατά του; • ἐπί τινα πθγὴν • εἰσ πυκνὴν καὶ δαςεῖαν ὕλθν • εἰσ πεδίον • ἑάλω • Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν ςκελῶν λεπτότθτα
 39. 39. Γιατί το ελάφι ιταν άδικοσ κριτισ των δικϊν του πραγμάτων;
 40. 40. Αντιςτοιχίηω: Από τι ζμακε (διδάχτθκε) το ελάφι; • πείρᾳ Σι διδάχτθκε ; • ὅτι ἄδικοσ ἦν τῶν ἰδίων κριτὴσ ἄδικοσ ἦν κριτὴσ ψζγων ἄδικοσ ἦν κριτὴσ ἐπαινῶν • τὰ ςῲηοντα αὑτόν • τὰ προδόντα αὑτόν.
 41. 41. άρα
 42. 42. Βάηω λεηάντεσ και μπαλόνια λόγου ςτισ εικόνεσ του βιβλίου
 43. 43. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
 44. 44. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
 45. 45. ἡ ………….ἡ ………….
 46. 46. ὁ…………… ὁ…………… ἡ φ………….
 47. 47. Θεωρείτε το μάκθμα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ δφςκολο; Όταν διαβάηετε ζνα κείμενο του βιβλίου ςασ ςτα αρχαία ελλθνικά καταλαβαίνετε με τθν πρϊτθ ανάγνωςθ το νόθμά του; ΟΧΙ Όταν διαβάηετε ζνα κείμενο του βιβλίου ςασ ςτα αρχαία ελλθνικά ςασ διευκολφνει ςτθν κατανόθςι του να το χωρίηετε ςε μικρζσ ενότθτεσ; ΝΑΙ Όταν διαβάηετε το αρχαίο κείμενο ςε κόμικσ, το καταλαβαίνετε πιο εφκολα; ΝΑΙ
 48. 48. Όταν καταλάβετε το νόθμα του αρχαίου κειμζνου από το κόμικ είναι πιο εφκολο να μεταφράςετε το κείμενο ςτθ ςυνζχεια; ΝΑΙ Η διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ με κόμικσ κάνει το μάκθμα: ΕΤΧΆΡΙ΢ΣΟ / ΒΑΡΕΣΟ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟ Πιςτεφετε ότι θ διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ με κόμικσ υποβακμίηει το μάκθμα; ΟΧΙ Προτιμάτε να διδάςκεςτε το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ με κόμικσ ι με τον παραδοςιακό τρόπο; ΜΕ ΚΟΜΙΚ΢
 49. 49. Θα κζλατε να ςυνεχιςτεί θ διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ με κόμικσ ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου; ΝΑΙ Θα κζλατε να διδάςκονται με κόμικσ και άλλα μακιματα; ΝΑΙ

×