Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 54 Anzeige

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Herunterladen, um offline zu lesen

από την Κατερίνα Προκοπίου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄Γυμνασίου

από την Κατερίνα Προκοπίου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄Γυμνασίου

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (8)

Anzeige

Weitere von Κατερίνα Προκοπίου (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

 1. 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Γ΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΢ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ
 2. 2. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
 3. 3. ENOTHTA 2 ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΩΝ ὑψθλόσ ὑψθλότεροσ ὑψθλότατοσ
 4. 4. ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ
 5. 5. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ : ΕΝΟΣΗΣΑ 3 Σα ςυνθρθμζνα ριματα
 6. 6. Α΄ τάξθ ςυνθρθμζνων ρθμάτων (-άω, -ῶ) Οι ςυναιρζςεισ
 7. 7. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ: ΕΝΟΣΗΣΑ 4 Β΄ τάξθ ςυνθρθμζνων ρθμάτων (-έω, -ῶ)
 8. 8. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ : ΕΝΟΣΗΣΑ 5 Γ′ τάξθ ςυνθρθμζνων ρθμάτων (-όω, -ῶ)
 9. 9. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ : ΕΝΟΣΗΣΑ 6 Αόριςτοσ β΄ ενεργθτικισ και μζςθσ φωνισ
 10. 10. Πίνακασ ςυνθκζςτερων ρθμάτων με αόριςτο β΄
 11. 11. Η κλίςθ των ουςιαςτικών ἡ γυνή, ὁ/ἡ παῖς ἡ γυνι τῆσ γυναικόσ τῇ γυναικί τιν γυναῖκα (ὦ) γφναι αἱ γυναῖκεσ τῶν γυναικῶν ταῖσ γυναιξί / γυναιξίν τάσ γυναῖκασ (ὦ) γυναῖκεσ παῖσ (δ-σ) παιδ-ὸσ παιδ-ὶ παῖδ-α παῖ παῖδ-εσ παίδ-ων παιςὶ (δ-ςι) παῖδ-ασ παῖδ-εσ
 12. 12. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ : ΕΝΟΣΗΣΑ 7 Μζλλοντασ και αόριςτοσ ενρινόλθκτων (-μ,ν-) και υγρόλθκτων (-λ,ρ-) ρθμάτων ενεργθτικισ και μζςθσ φωνισ
 13. 13. στελούμενος
 14. 14. ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢ ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΚΣΙΚ ΕΤΚΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑΚΣΙ ΑΠΑΡ ΜΕΣΟΧΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗΦΩΝΗ ἔςτειλα ἔςτειλασ ἔςτειλε ἐςτείλαμεν ἐςτείλατε ἔςτειλαν ςτείλω ςτείλῃσ ςτείλῃ ςτείλωμεν ςτείλθτε ςτείλωςι ςτείλαιμι ςτείλαισ ςτείλαι ςτείλαιμε ςτείλαιτε ςτείλαιεν -------- ςτεῖλον ςτειλάτω ---------- ςτείλατε ςτειλάντων ςτεῖλαι ςτείλασ ςτείλαςα ςτεῖλαν ΜΕ΢ΗΦΩΝΗ ἐςτειλάμθν ἐςτείλω ἐςτείλατο ἐςτειλάμεκα ἐςτείλαςκε ἐςτείλαντο ςτείλωμαι ςτείλῃ ςτείλθται ςτειλϊμεκα ςτείλθςκε ςτείλωνται ςτειλαίμθν ςτείλαιο ςτείλετο ςτειλαίμεκα ςτείλαιςκε ςτείλαιντο ------ ςτεῖλαι ςτειλάςκω ------ ςτείλαςκε ςτειλάςκων ςτείλαςκαι ςτειλάμενοσ ςτειλαμζνθ ςτειλάμενον
 15. 15. Η κλίςθ των ανώμαλων ουςιαςτικών ἡ ναῦς και ἡ χείρ
 16. 16. Πακθτικοί χρόνοι φωνθεντόλθκτων και αφωνόλθκτων ρθμάτων • Α΄πακθτικόσ μζλλοντασ: λυκιςομαι • Α΄ πακθτικόσ αόριςτοσ: ἐλφκθν • Β΄ πακθτικοσ μζλλοντασ: γραφιςομαι • Β΄πακθτικόσ αόριςτοσ: ἐγράφθν ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ : ΕΝΟΣΗΣΑ 8
 17. 17. • Α΄πακθτικόσ μζλλοντασ: λυκιςομαι Α΄ πακθτικόσ αόριςτοσ: ἐλφκθν
 18. 18. Αυτοπακθτικζσ αντωνυμίεσ
 19. 19. ΢ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ
 20. 20. ΕΝΟΣΗΣΑ 2 ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟ΢ΔΙΟΡΙ΢ΜΟΙ ΥΡΗ΢΢ΕΙ΢ ΣΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΠΣΩ΢ΕΩΝ
 21. 21. ΠΡΟ΢ΔΙΟΡΙ΢ΜΟΙ
 22. 22. ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΧΡΗ΢ΕΙ΢ ΣΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΠΣΩ΢ΕΩΝ
 23. 23. ΕΝΟΣΗΣΑ 8 ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΙΣΙΟ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ
 24. 24. ὑπό ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΙΣΙΟ
 25. 25. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Ενεργθτικι ςφνταξθ Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐνίκθςαν τοὺσ Ἀκθναίουσ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑ ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΙΣΙΟ Πακθτικι ςφνταξθ Οἱ Άκθναῖοι ἐνικικθςαν ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ΢ ΢Ε ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ
 26. 26. ΕΝΟΣΗΣΑ 9 ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢
 27. 27. ΢ε μια δευτερεφουςα προταςθ εξετάηουμε: 1.Από τι εξαρτάται 2.Με τι ειςάγεται 3.Πϊσ εκφζρεται 4.Ποιο ςυντακτικό ρόλο ζχει
 28. 28. Οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ ειςάγονται με: 1. ΢υνδζςμουσ 2. Αναφορικζσ αντωνυμίεσ 3. Αναφορικά επιρριματα 4. Ερωτθματικζσ αντωνυμίεσ 5. Ερωτθματικά επιρριματα Οἱ ςτρατιῶται λζγουςιν ὅτι Κῦροσ τζκνθκε
 29. 29. Ἀναφορικαὶ ἀντωνυμίαι τῆσ ἀρχαίασ γλωςςθσ εἶναι : 1) ὅσ, ἥ, ὃ (= ὁ ὁποῖοσ, ἡ ὁποία, τὸ ὁποῖον)· 2) ὅςπερ, ἥπερ, ὅπερ (= ὁ ὁποῖοσ ἀκριβῶσ)· 3) ὅςτισ, ἥτισ, ὅ,τι (= ὅποιοσ, ὅποια, ὅποιο)· 4) ὁπότεροσ, ὁποτέρα, ὁπότερον (= ὅποιοσ ἀπὸ τοὺσ δφο)· 5) ὅςοσ, ὅςθ, ὅςον 6) οἷοσ, οἵα, οἷον (= τέτοιοσ πού˙)˙ 7) ὁποῖοσ, ὁποία, ὁποῖον (= ὅποιασ λογῆσ·)· 8) ἡλίκοσ, ἡλίκθ, ἡλίκον ὁπθλίκοσ, ὁπθλίκθ, ὁπθλίκον } (= ὅςον μέγασ·)˙ 9) ὁποδαπόσ, ὁποδαπή, ὁποδαπὸν
 30. 30. ΕΚΦΕΡΟΝΣΑΙ
 31. 31. ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΕ΢ γάρ, ὅτι, διότι, ὡσ, ἐπεί, ἐπειδι Θαυμάηω ςε, ὡσ πράωσ φζρεισ τάσ ςυμφοράσ ΣΕΛΙΚΕ΢ ἵνα, ὅπωσ, ὡσ Κφνασ τρζφομεν, ἵνα φυλάττωςι τὰσ οἰκίασ. ΧΡΟΝΙΚΕ΢ ὡσ, ὅτε, ἐπεὶ, ἐπειδὴ (= αφοφ,αφότου), πρὶν, ὁςάκισ, μζχρι Σαῦτα ἐποίουν, μζχρι ςκότοσ ἐγζνετο. ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙΚΕ΢ Ή ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΙΚΕ΢ ὥςτε, ὡσ Κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν, ὥςτε καὶ οἱ πολζμιοι ἠκουον ΤΠΟΘΕΣΙΚΕ΢ εἰ, ἐάν, ἂν, ἤν ἂν ἔλκῃ κάνατοσ, οὐδείσ βοφλεται κνιςκειν. ΕΝΑΝΣΙΩΜΑΣΙΚΕ΢ εἰ καί, ἐὰν καί, ἂν καί, ἤν καί Εἰ καὶ χριματα ἒχομεν, οὐκ εὐτυχοῦμεν ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΚΕ΢ καί εἰ, κεἰ, καί ἐὰν, κἄν, καί ἂν, καί ἤν, οὐδ'εἰ, μθδ'εἰ, οὐδ' ἐάν, οὐδ' ἂν Ἀνὴρ πονθρὸσ δυςτυχεῖ, κἄν εὐτυχῇ
 32. 32. ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤ΢Ε΢ ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢
 33. 33. Να αναγνωριςτοφν οι δευτερεφουςεσ ονοματικζσ προτάςεισ (είδοσ, ειςαγωγι, εκφορά, ςυντακτικι λειτουργία): • Ἐφοβεῖτο μι ὁ πάπποσ ἀποκάνῃ • Κίνδυνοσ ἐςτί μι γζνωνται μετά τῶν πολεμίων. • Δζδοικα μι ἐπιλακϊμεκα τῆσ οἴκαδε ὁδοῦ. • Κερκυραῖοι ἐφοβικθςαν μι αἱ νῆεσ πολζμιαι ὦςι. • Αὐτό τοῦτο φοβοῦμαι μι διά τιν ἀπειρίαν οὐ δυνθκῶ δθλῶςαι περί τῶν πραγμάτων ὐμίν.
 34. 34. • ἡμᾶσ κελεφομεν, ἵνα τά παρά βαςιλζωσ ἀκοφςθτε • Εὐδαίμων μοι ὁ ἀνιρ φαίνεται, ἐπεὶ ἀδεῶσ καί γενναίωσ ἐτελεφτα. • Ἐνταῦκα ἐπιπίπτει χιϊν ἄπλετοσ, ὥςτε ἀπζκρυψε τά ὅπλα. • Σῷ κυνί ὁ δεςπότθσ κϊδωνα ἐκρζμαςεν , ὧςτε πρόδθλον εἶναι τοισ πᾶςιν • Καί ἄν οἱ πολζμιοι τό ναυτικόν ἡμῶν νικιςωςι, κρατιςομεν αὐτῶν • Μαχόμεκα , ἵνα τοφσ ἐχκροφσ διϊξομεν • Εἰ εἰςὶ βωμοί, εἰςὶ καὶ κεοί Να αναγνωριςτοφν οι δευτερεφουςεσ επιρρθματικζσ προτάςεισ
 35. 35. Θα το πιω το κϊνειο, να θςυχάςω, δε μακαίνονται όλα αυτά!

×