Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κόμικς στη διδασκαλία. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Λ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, Λήθη
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 89 Anzeige

εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κόμικς στη διδασκαλία. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή

Herunterladen, um offline zu lesen

μετατροπή κειμένου σε πολυτροπικό κείμενο, κόμικς: "Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου" από το βιβλίο ιστορίας της Δ΄Δημοτικού

μετατροπή κειμένου σε πολυτροπικό κείμενο, κόμικς: "Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου" από το βιβλίο ιστορίας της Δ΄Δημοτικού

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κόμικς στη διδασκαλία. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή (20)

Weitere von Κατερίνα Προκοπίου (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κόμικς στη διδασκαλία. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή

 1. 1. ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΖ ΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ Γ΄ ΣΑΞΖ΢ ΣΑ ΚΟΜΗΚ΢ ΢ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ
 2. 2. Η μεηαηνμπή εκόξ κειμέμοσ ζε πολσηροπικό κείμεμο
 3. 3. Δηαβάδμομε ημ θείμεκμ θαη ημ πςνίδμομε ζε εικόμες Γηα θάζε εηθόκα ζθεθηόμαζηε : • πμημξ μηιάεη • ηη ιέεη • πώξ είκαη μ πενηβάιιςκ πώνμξ • πμηα είκαη ε ζοκαηζζεμαηηθή θαηάζηαζε ηςκ ενώςκ
 4. 4. Φαπκς ζημ δηαδίθηομ clipart ή κόμικς ζπεηηθά με ημ ζέμα
 5. 5. Ενεύκεζα ηζηόημπμοξ με clipart θαη comics Ancient greece clipart ancient greece comics Ancient greek symposium clipart Ancient greek theatre
 6. 6. Σα clipart πμο επέιελα κα πνεζημμπμηήζς
 7. 7. Επίζεξ πνεζημμπμίεζα οιηθό από: • Σηξ θςμςδίεξ ημο Ανηζημθάκε ηςκ Σ. Απμζημιίδε – Γ. Αθμθαιίδε • Σμ θόμηθξ «ΑΡΙ΢ΣΟΚΛΗ΢, έκαξ οπενέηεξ ημο Δημκύζμο», ζεκάνημ – ζπέδημ: Πέηνμξ Υνηζημύιηαξ http://www.calameo.co m/read/0044700834252 6182446d?authid=b2ytr HZkUCBR
 8. 8. Μεηαθένς ζημ ppt ηα clipart θαη ηα θόμηθξ θαη βάδς ιεδάκηεξ θαη μπαιμκάθηα.
 9. 9. Στθν Ακινα γιορτάηονται αυτό τον καιρό οι μεγάλεσ γιορτζσ του Διόνυςου. Οη Αζεκαίμη αοηόκ ημκ θαηνό γημνηάδμοκ πνμξ ηημή μμο ηα Μεγάια Δημκύζηα! Γιόνσσος
 10. 10. Στθν Ακινα γιορτάηονται αυτό τον καιρό οι μεγάλεσ γιορτζσ του Διόνυςου.
 11. 11. Oι κεατρικοί αγώνεσ διαρκοφν τζςςερισ μζρεσ:
 12. 12. τρεισ θμζρεσ για το διαγωνιςμό τθσ τραγωδίασ και μια για τισ κωμωδίεσ. ...θαη μία μένα γειάμε Υα πα πα!!! Σνεηξ μένεξ θιαίμε Κιαρ ! Κιαρ! Τι γιορτι κι αυτι!!!
 13. 13. Όλοι ςθκϊνονται πολφ πρωί, για να μπορζςουν να πιάςουν μια καλι κζςθ, αφοφ οι πιο πολλοί πολίτεσ τθσ πόλθσ κα είναι εκεί. ΢ήθς κα πάμε ζηα μεγάια Δημκύζηα ! Να πνμιάβμομε θαμηά θαιή ζεζε! Σόζμ πνςί!!
 14. 14. Πριν από λίγο καιρό μοιράςτθκαν τα κεωρικά κι ζτςι όλοι μποροφν να πάρουν ζνα ειςιτιριο, για να παρακολουκιςουν τισ παραςτάςεισ: φτωχοί και πλοφςιοι, γυναίκεσ, νζοι και μζτοικοι. Πάνηε πνήμαηα, κα αγμνάζεηε εηζηήνηα γηα ημ ζεαηνμ! Γηαηί μμηνάδμοκ ζεςνηθα; Μα, γηαηί ημ ζέαηνμ είκαη ζπμιείμ γηα όιμοξ!
 15. 15. Σε κάκε ςπίτι ετοιμάηονται τα φαγθτά και τα ποτά που κα πάρουν μαηί τουσ ςτο κζατρο, γιατί θ μζρα κα είναι μεγάλθ. Έημημμ ημ θαγεηό! Παθεηάνμομε θαη θύγαμε γηα ζέαηνμ!
 16. 16. Έημημμ ημ θαγεηό! Παθεηάνμομε θαη θύγαμε γηα ζέαηνμ! Σε κάκε ςπίτι ετοιμάηονται τα φαγθτά και τα ποτά που κα πάρουν μαηί τουσ ςτο κζατρο, γιατί θ μζρα κα είναι μεγάλθ.
 17. 17. Oι γυναίκεσ κάκονται ςτισ ψθλότερεσ κερκίδεσ του κεάτρου. Πιο κάτω, ςτισ καλφτερεσ κζςεισ κάκονται οι άρχοντεσ τθσ πόλθσ και οι ιερείσ Καιά είκαη θη εδώ! Μηα πανά βιέπμομε θαη αθμύμε!
 18. 18. Σιμερα (472 π. Χ.) ο ποιθτισ που μετζχει ςτουσ αγϊνεσ είναι ο Αιςχφλοσ που κα παρουςιάςει τθν τριλογία του «Πζρςεσ». ΔΤΓΔ! ΑΗ΢ΥΤΛΔ! ΣΗ ΔΗΝΑΗ «ΣΡΗΛΟΓΗΑ»; ΣΡΗΛΟΓΗΑ = 3 ΣΡΑΓΩΓΗΔ΢ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ Ω΢ ΤΠΟΘΔ΢Ζ ΔΝΑ ΜΔΓΑΛΟ ΓΔΓΟΝΟ΢.
 19. 19. Φζτοσ οι χορθγοί ζδωςαν πολλά χριματα και, επειδι τα ζργα του Αιςχφλου είναι πάντα πολφ καλά, κα είναι μια εξαιρετικι παράςταςθ. Αυτοί είναι υπεφκυνοι για τουσ υποκριτζσ, το χορό και τα κοςτοφμια. O κόςμοσ επευφθμεί ζναν χορθγό, όταν χρθματοδοτεί ζνα καλό ζργο. ΜΗΝ ΑΝΗ΢ΤΥΕΙΣΕ! ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΤ ΠΛΟΤ΢ΙΟ΢! ΘΑ ΠΛΗΡΩ΢Ω ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΤΠΟΚΡΙΣΕ΢, ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΟ΢ΣΟΤΜΙΑ! ΕΙΜΑΙ Ο ΥΟΡΗΓΟ΢ ΣΗ΢ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Η΢! ΘΑ ΚΑΝΩ ΔΝΑ ΤΠΔΡΟΥΟ ΚΟ΢ΣΟΤΜΗ!
 20. 20. Oι θκοποιοί είναι όλοι άντρεσ. Φοροφν μάςκεσ και ζτςι μποροφν να παίηουν και γυναικείουσ ρόλουσ βάηοντασ και τα κατάλλθλα κοςτοφμια.
 21. 21. Oι άντρεσ του χοροφ μιλοφν όλοι μαηί και μόνο ο πρϊτοσ, ο κορυφαίοσ, μπορεί να ςυνομιλεί με τουσ υποκριτζσ. ΓΝΩΡΗΕΔΗ΢ ΣΟΝ ΑΗΣΗΟ; ΟΤΥΗ!
 22. 22. Όλοι βιάηονται! Το κζατρο είναι ιδθ γεμάτο! O κόςμοσ αγωνιά να δει ποιοι κα κερδίςουν φζτοσ τουσ αγϊνεσ. Oι νικθτζσ αμείβονται μ' ζνα απλό ςτεφάνι από κιςςό. Η δόξα τουσ όμωσ φτάνει ςε όλα τα ςθμεία τθσ Ελλάδασ. ΕΙΜΑΙ Ο ΦΕΣΙΝΟ΢ ΝΙΚΗΣΗ΢!
 23. 23. Όλοι βιάηονται! Το κζατρο είναι ιδθ γεμάτο! O κόςμοσ αγωνιά να δει ποιοι κα κερδίςουν φζτοσ τουσ αγϊνεσ. Oι νικθτζσ αμείβονται μ' ζνα απλό ςτεφάνι από κιςςό. Η δόξα τουσ όμωσ φτάνει ςε όλα τα ςθμεία τθσ Ελλάδασ. ΕΙΜΑΙ Ο ΦΕΣΙΝΟ΢ ΝΙΚΗΣΗ΢!
 24. 24. ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ;
 25. 25. ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ
 26. 26. ηα θεωρικά είκαη ηα τρήμαηα πμο έδηκε ημ δεμόζημ ηαμείμ ηεξ Αζήκαξ ζημοξ θηςπμύξ πμιίηεξ, γηα κα πιενώζμοκ ημ ειζιηήριο ηςκ ζεαηνηθώκ αγώκςκ.
 27. 27. ηα θεωρικά είκαη ηα τρήμαηα πμο έδηκε ημ δεμόζημ ηαμείμ ηεξ Αζήκαξ ζημοξ θηςπμύξ πμιίηεξ, γηα κα πιενώζμοκ ημ ειζιηήριο ηςκ ζεαηνηθώκ αγώκςκ.
 28. 28. Τριλογία μκμμάδμκηακ μη ηρεις ηραγωδίες πμο είπακ ςξ οπόζεζε έκα μεγάιμ γεγμκόξ, με ηηξ μπμίεξ ιάβαηκε μένμξ θάπμημξ ζογγναθέαξ ζημ δηαγςκηζμό γηα ηεκ θαιύηενε ηναγςδία.
 29. 29. http://eapilektoi.blogspot.gr/2013/09/blog-post.html Oι «Πζρςεσ», το αρχαιότερο ςωηόμενο δράμα του Aιςχφλου, και βζβαια όλθσ τθσ ελλθνικισ δραματουργίασ, είναι το δεφτερο ζργο τθσ χαμζνθσ κατά τα άλλα τετραλογίασ «Φινεφσ», «ΠEPΣAI», «Γλαφκοσ Ποτνιεφσ» και «Προμθκεφσ Πυρκαεφσ» (ςατυρικό). Eίναι θ μοναδικι τετραλογία με κζματα των δραμάτων τθσ ανεξάρτθτα.
 30. 30. ο σποκριηής (ζημ ζέαηνμ) είκαη μ εζμπμηόξ
 31. 31. ο τορός είμαι μη εζμπμημί ημο ανπαίμο ζεάηνμο πμο πόνεοακ θαη ηναγμοδμύζακ.
 32. 32. Επεσθημώ ζεμαίκεη εθθνάδς με δεηςθναογέξ ηε πανά μμο.
 33. 33. ο κορσθαίος είκαη θάπμημξ από ημ πμνό πμο ζηε δηάνθεηα ηεξ πανάζηαζεξ ζοδεηεί με ημοξ οπμθνηηέξ
 34. 34. ΥΟΡΟ΢ ΚΟΡΤΦΑΗΟ΢ ΤΠΟΚΡΗΣΖ΢
 35. 35. Λέγε πώξ έγηκε ε ανπή ηεξ καομαπίαξ; Πνώημη νηπηήθακ μη Έιιεκεξ ή μ γημξ μμο πενήθακμξ γηα ηα θαιά θανάβηα; Oιμκοπηίξ ζηε ζάιαζζα ανμεκίδακ μη θοβενκήηεξ λάγνοπκμοξ θναηώκηαξ ημοξ καύηεξ...
 36. 36. ΠΔΡ΢Δ΢ ,2000, ΑΗ΢ΥΤΛΟ΢, ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ https://www.youtube.com/watch?v=n6x4IZPh_tQ
 37. 37. Μεηαθένς ηηξ δηαθάκεηεξ ημο ppt ζε word, ακ ζέις κα δώζς ημ πμιοηνμπηθό θείμεκμ ςξ άζθεζε ζημοξ μαζεηέξ
 38. 38. ΜΗΑ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ
 39. 39. Δίνουμε το κόμικσ χωρίσ λεηάντεσ και ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να ςυμπθρϊςουν τισ λεηάντεσ επιλζγοντασ τα κατάλλθλα χωρία από το βιβλίο
 40. 40. Δίνουμε τα καρζ και τισ λεηάντεσ του κόμικ ανακατεμζνα και ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να τα ςυνδυάςουν τρεισ θμζρεσ για το διαγωνιςμό τθσ τραγωδίασ και μια για τισ κωμωδίεσ.
 41. 41. Δίνουμε τα καρζ του κόμικσ ανακατεμζνα και ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ μασ να τα βάλουν ςτθ ςωςτι ςειρά, αφοφ πρότα διαβάςουν προςεκτικά το μάκθμα.
 42. 42. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το κόμικσ ςτθν αξιολόγθςθ του μακθτι
 43. 43. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το κόμικσ ωσ αφόρμθςθ
 44. 44. Δημιοσργία αθίζας
 45. 45. ΜΗΑ ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΓΗΑ ΣΖ ΓΛΩ΢΢Α ΠΟΤ ΒΡΖΚΑΜΔ ΢ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΑΜΔ Mr. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑΚΖ΢ ΣΟΤ BRIAN BOUD
 46. 46. http://www.slideshare.net/katerina60/geometric-period-in-comic?related=1
 47. 47. http://www.slideshare.net/katerina60/ss-25134674
 48. 48. http://www.slideshare.net/katerina60/justinian
 49. 49. http://www.slideshare.net/katerina60/comics-53030528
 50. 50. http://issuu.com/katerinaprokopiou/docs/____________-________/1 Τα comics ςτθν τάξθ
 51. 51. http://www.slideshare.net/katerina60/ss12721566
 52. 52. http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.gr "... φζγγε μου να περπατϊ, να πθγαίνω ςτο ςχολειό" https://www.facebook.com/comicsinclassroom?fref=ts Τα κόμικσ ςτθν τάξθ http://issuu.com/katerinaprokopiou/docs/____________-________/1 Τα comics ςτθν τάξθ http://www.slideshare.net/katerina60/ ΢ας εσταριστώ Κατερίνα Προκοπίοσ katproko@hotmail.com

×