SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 122
© Gunilla lundgren, Forum fφr levande historia
© bild: amanda Eriksson Faktagranskning: stιphane bruchfeld
Isbn 978-91-86261-37-5
Μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά: Κατερίνα Προκοπίου, 2016
Η Σόφια Taikon γεννικθκε το 1931 και ανικε ςε μια πολωνικι
οικογζνεια τςιγγάνων Ρομά. Ήταν 12 χρονϊν, όταν τον Μάρτιο του
1943 φυλακίςτθκε ςτο Zigeunerlager (καταυλιςμό τςιγγάνων) ςτο
Άουςβιτσ-Μπίρκεναου. Αφοφ τθ χϊριςαν από τθν οικογζνειά τθσ, ςτισ
2 Αυγοφςτου 1944 τθν πιγαν ςτο ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ
Ravensbrück ςτθ Γερμανία κι ζτςι απζφυγε τθ κανάτωςθ με αζριο ςε
αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ Σςιγγάνουσ ςτο Άουςβιτσ. Η ΢όφια
επζηθςε του πολζμου και μεταφζρκθκε ςτθ ΢ουθδία ωσ πρόςφυγασ με
τα «λευκά λεωφορεία» του ΢ουθδικοφ Ερυκροφ ΢ταυροφ. Προςπάκθςε
να βρει τθν οικογζνειά τθσ, αλλά δεν το κατόρκωςε, παρζμεινε εκεί και
γνϊριςε τον ςφηυγό τθσ, Γιάνκο. Αφθγικθκε τθν εμπειρία τθσ ςτα
εγγόνια τθσ και ςτθ ςυγγραφζα Gunilla Lundgren
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunilla_Lundgren ).
Η ΢οφία πζκανε το 2005, λίγουσ μόλισ μινεσ πριν τθν κυκλοφορία του
βιβλίου ςτθ ΢ουθδία.
http://www.levandehistoria.se/material/seriealbumet-sofia-z-4515
http://hmd.org.uk/resources/books-for-adults/sofia-z-4515
sofia – 4515
ΕΓΩ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗ΢Ω,
ΑΛΛΑ Ο ΕΓΓΟΝΟ΢ ΜΟΤ
ΕΠΕΜΕΝΕ ΝΑ ΡΩΣΑ...
* Γκζτο: οι Ναηί ανάγκαςαν τουσ Εβραίουσ κατά κφριο λόγο, αλλά και τουσ Ρομά, να
ηουν ςε απομονωμενεσ περιοχζσ που ονομάηονταν γκζτο. ΢τα γκζτο οι άνκρωποι
παγιδεφονταν, ςυνωςτίηονταν ςε μικρό χϊρο και μαςτίηονταν από τθ φτϊχεια, τθν
πείνα και τισ αρρϊςτιεσ.
Στρατόπεδο Εργαςίασ: καταυλιςμόσ όπου οι άνκρωποι εξαναγκάηονταν ςε ςκλθρι εργαςία
χωρίσ αμοιβι. Όταν οι κρατοφμενοι που είχαν επιλεγεί για εργαςία, δεν ιταν πλζον ςε κζςθ
να εργαςτοφν ςτζλνονταν ςυνικωσ για εκτζλεςθ.
Οι θάλαμοι αερίων : οι κρατοφμενοι ιταν αναγκαςμζνοι να κάνουν ντουσ που
ςκορποφςαν κανατθφόρο αζριο. πολλοί κρατοφμενοι δολοφονικθκαν ςε καλάμουσ
αερίων.
Ravensbrück: ιταν ζνα ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ κοντά ςτο Βερολίνο τθσ
Γερμανίασ. Ήταν ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ καταυλιςμοφσ γυναικϊν
κρατουμζνων. Εκεί οι κρατοφμενεσ υποχρεϊνονταν ςε καταναγκαςτικι εργαςία,
υποβάλλονταν ςε ιατρικά πειράματα και πολλζσ ςτειρϊνονταν.
Λευκά λεωφορεία: τθν άνοιξθ του 1945, θ ςουθδικι κυβζρνθςθ αποφάςιςε να ςτθρίξει τισ
προςπάκειεσ για τθ διάςωςθ κρατουμζνων από τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ. Εκελοντζσ
του Ερυκροφ ΢ταυροφ οδθγοφςαν τα "λευκά λεωφορεία» ςτισ χϊρεσ που ιταν ςε εμπόλεμθ
κατάςταςθ και 15.000 τρόφιμοι ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ ςϊκθκαν. Η ΢οφία ιταν ζνασ
από αυτοφσ.
http://evenemang.malmo.se/sv/evenemanget/a843172/valkommen_till_sverige_-
_malmo_museum_som_flyktingforlaggnin/detaljer
https://en.wikipedia.org/wiki/White_Buses
Σο κόμικ Sofia Z-4515 αφθγείται τθν αλθκινι ιςτορία τθσ ΢όφιασ
Taikon, μιασ τςιγγάνασ Ρομά τθσ Πολωνίασ, που επζηθςε του Άουςβιτσ.
Αρχικά δθμοςιεφκθκε ςτα ςουθδικά το 2005 και μεταφράςτθκε ςτα
αγγλικά το 2012.
Η ιςτορία ξετυλίγεται ωσ εξισ: θ θλικιωμζνθ ΢όφια εξιςτορεί τθν
εμπειρία τθσ ςτον εγγονό τθσ. Αρχικά θ ΢όφια διςτάηει να αρχίςει τθν
εξιςτόρθςθ, αλλά ο εγγονόσ τθσ επιμζνει. Η ιςτορία τθσ αρχίηει ζξω από
τθν Βαρςοβία το 1938, περιγράφοντασ τθν ευτυχιςμζνθ οικογενειακι
ηωι που γνϊριςε ωσ παιδί. Η μικρι ΢οφία τότε πίςτευε ότι ανικει ςε
μια ςυνθκιςμζνθ οικογζνεια Πολωνϊν.
Όςο όμωσ θ ΢όφια μεγαλϊνει, ςυνειδθτοποιεί ότι οι άλλοι
άνκρωποι δεν τουσ βλζπουν ωσ μια τυπικι πολωνικι οικογζνεια. Σουσ
ςυμπεριφζρονται διαφορετικά, γιατί είναι τςιγγάνοι.
΢τθ ςυνζχεια, το ΢επτζμβριο του 1939 οι Ναηί ειςβάλλουν ςτθν
Πολωνία. Η οικογζνεια τθσ ΢όφιασ αρχικά κρφβεται, αλλά τελικά
ςυλλαμβάνεται. Μεταφζρονται ςε γκζτο και ςτθ ςυνζχεια ςτο
Άουςβιτσ-Μπίρκεναου.
Η οικογζνεια χωρίηεται και θ ΢οφία μεταφζρεται ςτο
Ravensbrück. Επιςθμαίνει ότι κατά τθν παραμονι τθσ ςε
αυτά τα ςτρατόπεδα τθ βοικθςαν αρκετοί άνκρωποι.
Η ΢όφια επζηθςε από τα ςτρατόπεδα και μετά τον
πόλεμο μεταφζρεται με τα «λευκα λεωφορεία» του
΢ουθδικοφ Ερυκροφ ΢ταυροφ ωσ πρόςφυγασ ςτθ ΢ουθδία.
΢ιγά ςιγά προςαρμόηεται ςτθν εκεί ηωι, ερωτεφεται,
παντρεφεται και αποκτά παιδιά. Μάταια ψάχνει τθ χαμζνθ
οικογζνειά τθσ.
Μετά από διςταγμοφσ αποφαςίηει να διθγθκεί τθν
ιςτορία τθσ ςτον εγγονό τθσ και ςτθ ςυγγραφζα Gunilla
Lundgren (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunilla_Lundgren ).
Άουςβιτσ-Μπίρκεναου
Ο Robert Ritter
παίρνει δείγματα
αίματοσ από μια
γυναίκα Ρομά
https://en.wikiped
ia.org/wiki/Robert
_Ritter
Auschwitz 2003.
Μζςα ςε ζναν από τουσ ςτρατϊνεσ.
Ravensbrück ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ για γυναίκεσ.
Ravensbrück.
Επιβιϊνοντασ ςε
ςτρατόπεδο
κρατουμζνων ςε
καραντίνα ςτθ
΢ουθδία.
Η φίλθ τθσ ΢όφιασ,
Carola,
ςτθ μζςθ.
Μάιοσ, 1945.
Η ΢οφία μαηί
με τον Sven-Arne και
τθ Viola Karlsson
ςτο Jönköping.
Οκτϊβριοσ του 1945.
Η ΢οφία ςτο πάρκο
Tantolunden ςτθ
΢τοκχόλμθ ςτθ
δεκαετία του 1950.
Ο γάοσ τθσ
΢οφίασ και
του Γιάνκο.
΢τοκχόλμθ,
1962.
Σο ςπίτι τθσ
΢οφίασ και του
Γιάνκο.
΢τοκχόλμθ, 2004.
Μετάφραςθ ςτα ελλθνικά :
Κατερίνα Προκοπίου
katproko@hotmail.com
Ιανουάριοσ 2016
https://www.facebook.com/%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%99%
CE%91-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-graphic-novel-
655339751235725/

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

O B’ παγκόσμιος πόλεμος
O B’ παγκόσμιος πόλεμοςO B’ παγκόσμιος πόλεμος
O B’ παγκόσμιος πόλεμοςirinikel
 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣarischatzis
 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣarischatzis
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουKvarnalis75
 
Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;
Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;
Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΒ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑmarialenaki
 
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμοςο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμοςsomakris
 
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη καιη επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη καιTania Apostolopoulou
 
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Β’ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΒ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Β’ Παγκόσμιος ΠόλεμοςThanos Fafoutis
 
Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...
Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...
Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα
Διδάσκοντας για το ΟλοκαύτωμαΔιδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα
Διδάσκοντας για το ΟλοκαύτωμαKiki Sakka
 
Αλβανία - Κατοχή - Αντίσταση
Αλβανία - Κατοχή - ΑντίστασηΑλβανία - Κατοχή - Αντίσταση
Αλβανία - Κατοχή - Αντίστασηdromeas
 
Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.saniktheteacher
 
Greece In Ww2
Greece In Ww2Greece In Ww2
Greece In Ww2ageor
 

Was ist angesagt? (20)

O B’ παγκόσμιος πόλεμος
O B’ παγκόσμιος πόλεμοςO B’ παγκόσμιος πόλεμος
O B’ παγκόσμιος πόλεμος
 
To ολοκαύτωμα των Eλλήνων Eβραίων
To ολοκαύτωμα των Eλλήνων EβραίωνTo ολοκαύτωμα των Eλλήνων Eβραίων
To ολοκαύτωμα των Eλλήνων Eβραίων
 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
 
"Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος"
"Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος""Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος"
"Το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος"
 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
 
Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;
Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;
Τί σημαίνει "φασισμός" και "κατοχή", σου είπανε;
 
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΒ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
 
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμοςο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
 
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη καιη επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
 
World War 2
World War 2World War 2
World War 2
 
Ενότητα 31, Η αφορμή – τα αντίπαλα στρατόπεδα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. Ιστο...
Ενότητα 31, Η αφορμή – τα αντίπαλα στρατόπεδα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. Ιστο...Ενότητα 31, Η αφορμή – τα αντίπαλα στρατόπεδα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. Ιστο...
Ενότητα 31, Η αφορμή – τα αντίπαλα στρατόπεδα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. Ιστο...
 
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Β’ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΒ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
 
Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...
Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...
Εικόνες Κατοχής (Ολοκαυτώματα, Μπλόκα, Χώροι Βασανιστηρίων και Εκτελέσεων, Πε...
 
Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα
Διδάσκοντας για το ΟλοκαύτωμαΔιδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα
Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα
 
Αλβανία - Κατοχή - Αντίσταση
Αλβανία - Κατοχή - ΑντίστασηΑλβανία - Κατοχή - Αντίσταση
Αλβανία - Κατοχή - Αντίσταση
 
Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ε8. Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
 
B’παγκόσμιος πόλεμος (πελοπόννησος)2
B’παγκόσμιος πόλεμος (πελοπόννησος)2B’παγκόσμιος πόλεμος (πελοπόννησος)2
B’παγκόσμιος πόλεμος (πελοπόννησος)2
 
Greece In Ww2
Greece In Ww2Greece In Ww2
Greece In Ww2
 
αντισταση
αντιστασηαντισταση
αντισταση
 

Andere mochten auch

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank Κατερίνα Προκοπίου
 
κεφ. 24 εικονομαχία
κεφ. 24 εικονομαχίακεφ. 24 εικονομαχία
κεφ. 24 εικονομαχίαatavar
 
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μεροςκεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μεροςatavar
 
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέροςκεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέροςatavar
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟAlexandra Gerakini
 
Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματαΔιαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματαΓιάννης Φερεντίνος
 
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμαΔιαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμαΓιάννης Φερεντίνος
 
Mονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
Mονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπέςMονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
Mονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπέςΓιάννης Φερεντίνος
 
τα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντο
τα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντοτα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντο
τα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντοatavar
 
Καλοκαιρινές κακές συνήθειες
Καλοκαιρινές κακές συνήθειεςΚαλοκαιρινές κακές συνήθειες
Καλοκαιρινές κακές συνήθειεςparkouk Koukoulis
 
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...Κατερίνα Προκοπίου
 
1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται
1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται
1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ταιgeorge papadopoulos
 
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα ΜαθημάτωνΙστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα ΜαθημάτωνΗλιάδης Ηλίας
 

Andere mochten auch (20)

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
 
Οι Τρεις Ιεράρχες
Οι Τρεις ΙεράρχεςΟι Τρεις Ιεράρχες
Οι Τρεις Ιεράρχες
 
κεφ. 24 εικονομαχία
κεφ. 24 εικονομαχίακεφ. 24 εικονομαχία
κεφ. 24 εικονομαχία
 
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μεροςκεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος
 
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέροςκεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματαΔιαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
 
Σύνθετα προβλήματα επαλήθευση
Σύνθετα προβλήματα  επαλήθευσηΣύνθετα προβλήματα  επαλήθευση
Σύνθετα προβλήματα επαλήθευση
 
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμαΔιαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
 
Προβλήματα γεωμετρίας
Προβλήματα γεωμετρίαςΠροβλήματα γεωμετρίας
Προβλήματα γεωμετρίας
 
Mονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
Mονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπέςMονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
Mονάδες μέτρησης επιφάνειας - μετατροπές
 
τα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντο
τα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντοτα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντο
τα λουλούδια που φυτρώνουν στο τσιμέντο
 
νεράιδες και ξωτικά
νεράιδες και ξωτικάνεράιδες και ξωτικά
νεράιδες και ξωτικά
 
Καλοκαιρινές κακές συνήθειες
Καλοκαιρινές κακές συνήθειεςΚαλοκαιρινές κακές συνήθειες
Καλοκαιρινές κακές συνήθειες
 
Βρίσκω την αρχική τιμή
Βρίσκω την αρχική τιμήΒρίσκω την αρχική τιμή
Βρίσκω την αρχική τιμή
 
Βρίσκω το ποσοστό %
Βρίσκω το ποσοστό %Βρίσκω το ποσοστό %
Βρίσκω το ποσοστό %
 
Διάθλαση του φωτός
Διάθλαση του φωτόςΔιάθλαση του φωτός
Διάθλαση του φωτός
 
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
 
1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται
1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται
1. η φίλη μας η θάλασσα, οικο ρηματικές καταλήξεις -τε -ται
 
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα ΜαθημάτωνΙστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
Ιστορία Γ' Δημοτικού Σχεδιαγράμματα Μαθημάτων
 

Ähnlich wie SOFIA -Z- 4515

Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦράνκΤο ημερολόγιο της Άννας Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦράνκIrene Salvaraki
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)aggpet
 
Η Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docx
Η Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docxΗ Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docx
Η Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docxeucharis
 
Το ημερολόγιο της Άννα Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννα ΦράνκΤο ημερολόγιο της Άννα Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννα Φράνκlykialys
 
ΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣSaltis Moisis
 
ολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχής
ολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχήςολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχής
ολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχήςΝτίνα Στουμποβίκου
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦρανκΤο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκaggpet
 
κεφαλόβρυσο 1943
κεφαλόβρυσο 1943κεφαλόβρυσο 1943
κεφαλόβρυσο 1943spmentis
 
Ναζιστικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης
Ναζιστικά Στρατόπεδα ΣυγκέντρωσηςΝαζιστικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης
Ναζιστικά Στρατόπεδα ΣυγκέντρωσηςElvira Athanasopoulou
 
Εχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορία
Εχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορίαΕχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορία
Εχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορίαangitan
 
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.docΤο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doceucharis
 
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;"
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;""ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;"
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;"KATERINA NANNOU
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟMZaxou
 

Ähnlich wie SOFIA -Z- 4515 (20)

Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦράνκΤο ημερολόγιο της Άννας Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2)
 
Καλάβρυτα 1943
Καλάβρυτα 1943Καλάβρυτα 1943
Καλάβρυτα 1943
 
Η Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docx
Η Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docxΗ Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docx
Η Σφαγή τωνΚαλαβρύτων (ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων).docx
 
Το ημερολόγιο της Άννα Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννα ΦράνκΤο ημερολόγιο της Άννα Φράνκ
Το ημερολόγιο της Άννα Φράνκ
 
Anna Frank
Anna FrankAnna Frank
Anna Frank
 
ΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΚΕΤΟ: Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
Πρόγραμμα Crocus
Πρόγραμμα CrocusΠρόγραμμα Crocus
Πρόγραμμα Crocus
 
ολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχής
ολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχήςολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχής
ολοκαυτώματα την περίοδο της γερμανικής κατοχής
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦρανκΤο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
 
κεφαλόβρυσο 1943
κεφαλόβρυσο 1943κεφαλόβρυσο 1943
κεφαλόβρυσο 1943
 
Ναζιστικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης
Ναζιστικά Στρατόπεδα ΣυγκέντρωσηςΝαζιστικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης
Ναζιστικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης
 
Εχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορία
Εχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορίαΕχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορία
Εχθρός προ των πυλών - ταινία vs ιστορία
 
Η Σφαγή των Καλαβρύτων
Η Σφαγή των ΚαλαβρύτωνΗ Σφαγή των Καλαβρύτων
Η Σφαγή των Καλαβρύτων
 
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.docΤο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.doc
 
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;"
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;""ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;"
"ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ ΚΟΡΤΣΑΚ ;"
 
Anna frank
Anna frankAnna frank
Anna frank
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟ
 
Οι Εβραίοι της θεσσαλονίκης
Οι Εβραίοι της θεσσαλονίκης Οι Εβραίοι της θεσσαλονίκης
Οι Εβραίοι της θεσσαλονίκης
 
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης
Οι Εβραίοι της ΘεσσαλονίκηςΟι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης
Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης
 

Mehr von Κατερίνα Προκοπίου

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...Κατερίνα Προκοπίου
 
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroomΗ αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroomΚατερίνα Προκοπίου
 
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...Κατερίνα Προκοπίου
 
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκηςΗ ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκηςΚατερίνα Προκοπίου
 
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016 Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016 Κατερίνα Προκοπίου
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΚατερίνα Προκοπίου
 
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVEΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVEΚατερίνα Προκοπίου
 
εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...
εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...
εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...Κατερίνα Προκοπίου
 
Γ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμα
Γ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμαΓ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμα
Γ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμαΚατερίνα Προκοπίου
 

Mehr von Κατερίνα Προκοπίου (20)

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
 
Odysseus Elytis: Axion esti, Genesis III
Odysseus Elytis: Axion esti, Genesis IIIOdysseus Elytis: Axion esti, Genesis III
Odysseus Elytis: Axion esti, Genesis III
 
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroomΗ αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
 
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
 
Λ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, ΛήθηΛ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, Λήθη
 
Ελληνική γλώσσα: μάθημα πρώτο
Ελληνική γλώσσα: μάθημα πρώτοΕλληνική γλώσσα: μάθημα πρώτο
Ελληνική γλώσσα: μάθημα πρώτο
 
ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑ
ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑ
ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑ
 
ΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ
 
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
ΘΟΥΡΙΟΣ
ΘΟΥΡΙΟΣΘΟΥΡΙΟΣ
ΘΟΥΡΙΟΣ
 
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκηςΗ ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
 
Σπάρτη - Sparta
Σπάρτη - SpartaΣπάρτη - Sparta
Σπάρτη - Sparta
 
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016 Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
 
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVEΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
 
εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...
εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...
εισηγηση στην επιορφωτική συνάνηση εκπαιδευτικών της Δ΄τάξης Δημοτικού : Τα κ...
 
Γ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμα
Γ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμαΓ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμα
Γ.Θ.Βαφόπουλος: πολιτιστικό πρόγραμμα
 

Kürzlich hochgeladen

ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxMichail Desperes
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
Οι στόχοι των παιδιών
Οι στόχοι των            παιδιώνΟι στόχοι των            παιδιών
Οι στόχοι των παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfIrini Panagiotaki
 

Kürzlich hochgeladen (20)

ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιών
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
Οι στόχοι των παιδιών
Οι στόχοι των            παιδιώνΟι στόχοι των            παιδιών
Οι στόχοι των παιδιών
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
 

SOFIA -Z- 4515

 • 1.
 • 2. © Gunilla lundgren, Forum fφr levande historia © bild: amanda Eriksson Faktagranskning: stιphane bruchfeld Isbn 978-91-86261-37-5 Μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά: Κατερίνα Προκοπίου, 2016
 • 3. Η Σόφια Taikon γεννικθκε το 1931 και ανικε ςε μια πολωνικι οικογζνεια τςιγγάνων Ρομά. Ήταν 12 χρονϊν, όταν τον Μάρτιο του 1943 φυλακίςτθκε ςτο Zigeunerlager (καταυλιςμό τςιγγάνων) ςτο Άουςβιτσ-Μπίρκεναου. Αφοφ τθ χϊριςαν από τθν οικογζνειά τθσ, ςτισ 2 Αυγοφςτου 1944 τθν πιγαν ςτο ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ Ravensbrück ςτθ Γερμανία κι ζτςι απζφυγε τθ κανάτωςθ με αζριο ςε αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ Σςιγγάνουσ ςτο Άουςβιτσ. Η ΢όφια επζηθςε του πολζμου και μεταφζρκθκε ςτθ ΢ουθδία ωσ πρόςφυγασ με τα «λευκά λεωφορεία» του ΢ουθδικοφ Ερυκροφ ΢ταυροφ. Προςπάκθςε να βρει τθν οικογζνειά τθσ, αλλά δεν το κατόρκωςε, παρζμεινε εκεί και γνϊριςε τον ςφηυγό τθσ, Γιάνκο. Αφθγικθκε τθν εμπειρία τθσ ςτα εγγόνια τθσ και ςτθ ςυγγραφζα Gunilla Lundgren (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunilla_Lundgren ). Η ΢οφία πζκανε το 2005, λίγουσ μόλισ μινεσ πριν τθν κυκλοφορία του βιβλίου ςτθ ΢ουθδία. http://www.levandehistoria.se/material/seriealbumet-sofia-z-4515 http://hmd.org.uk/resources/books-for-adults/sofia-z-4515
 • 5. ΕΓΩ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗ΢Ω, ΑΛΛΑ Ο ΕΓΓΟΝΟ΢ ΜΟΤ ΕΠΕΜΕΝΕ ΝΑ ΡΩΣΑ...
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. * Γκζτο: οι Ναηί ανάγκαςαν τουσ Εβραίουσ κατά κφριο λόγο, αλλά και τουσ Ρομά, να ηουν ςε απομονωμενεσ περιοχζσ που ονομάηονταν γκζτο. ΢τα γκζτο οι άνκρωποι παγιδεφονταν, ςυνωςτίηονταν ςε μικρό χϊρο και μαςτίηονταν από τθ φτϊχεια, τθν πείνα και τισ αρρϊςτιεσ.
 • 30. Στρατόπεδο Εργαςίασ: καταυλιςμόσ όπου οι άνκρωποι εξαναγκάηονταν ςε ςκλθρι εργαςία χωρίσ αμοιβι. Όταν οι κρατοφμενοι που είχαν επιλεγεί για εργαςία, δεν ιταν πλζον ςε κζςθ να εργαςτοφν ςτζλνονταν ςυνικωσ για εκτζλεςθ.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55. Οι θάλαμοι αερίων : οι κρατοφμενοι ιταν αναγκαςμζνοι να κάνουν ντουσ που ςκορποφςαν κανατθφόρο αζριο. πολλοί κρατοφμενοι δολοφονικθκαν ςε καλάμουσ αερίων.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66. Ravensbrück: ιταν ζνα ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ κοντά ςτο Βερολίνο τθσ Γερμανίασ. Ήταν ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ καταυλιςμοφσ γυναικϊν κρατουμζνων. Εκεί οι κρατοφμενεσ υποχρεϊνονταν ςε καταναγκαςτικι εργαςία, υποβάλλονταν ςε ιατρικά πειράματα και πολλζσ ςτειρϊνονταν.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78. Λευκά λεωφορεία: τθν άνοιξθ του 1945, θ ςουθδικι κυβζρνθςθ αποφάςιςε να ςτθρίξει τισ προςπάκειεσ για τθ διάςωςθ κρατουμζνων από τα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ. Εκελοντζσ του Ερυκροφ ΢ταυροφ οδθγοφςαν τα "λευκά λεωφορεία» ςτισ χϊρεσ που ιταν ςε εμπόλεμθ κατάςταςθ και 15.000 τρόφιμοι ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ ςϊκθκαν. Η ΢οφία ιταν ζνασ από αυτοφσ. http://evenemang.malmo.se/sv/evenemanget/a843172/valkommen_till_sverige_- _malmo_museum_som_flyktingforlaggnin/detaljer https://en.wikipedia.org/wiki/White_Buses
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98.
 • 99.
 • 100.
 • 101.
 • 102.
 • 103.
 • 104.
 • 105.
 • 106.
 • 107.
 • 108.
 • 109. Σο κόμικ Sofia Z-4515 αφθγείται τθν αλθκινι ιςτορία τθσ ΢όφιασ Taikon, μιασ τςιγγάνασ Ρομά τθσ Πολωνίασ, που επζηθςε του Άουςβιτσ. Αρχικά δθμοςιεφκθκε ςτα ςουθδικά το 2005 και μεταφράςτθκε ςτα αγγλικά το 2012. Η ιςτορία ξετυλίγεται ωσ εξισ: θ θλικιωμζνθ ΢όφια εξιςτορεί τθν εμπειρία τθσ ςτον εγγονό τθσ. Αρχικά θ ΢όφια διςτάηει να αρχίςει τθν εξιςτόρθςθ, αλλά ο εγγονόσ τθσ επιμζνει. Η ιςτορία τθσ αρχίηει ζξω από τθν Βαρςοβία το 1938, περιγράφοντασ τθν ευτυχιςμζνθ οικογενειακι ηωι που γνϊριςε ωσ παιδί. Η μικρι ΢οφία τότε πίςτευε ότι ανικει ςε μια ςυνθκιςμζνθ οικογζνεια Πολωνϊν. Όςο όμωσ θ ΢όφια μεγαλϊνει, ςυνειδθτοποιεί ότι οι άλλοι άνκρωποι δεν τουσ βλζπουν ωσ μια τυπικι πολωνικι οικογζνεια. Σουσ ςυμπεριφζρονται διαφορετικά, γιατί είναι τςιγγάνοι. ΢τθ ςυνζχεια, το ΢επτζμβριο του 1939 οι Ναηί ειςβάλλουν ςτθν Πολωνία. Η οικογζνεια τθσ ΢όφιασ αρχικά κρφβεται, αλλά τελικά ςυλλαμβάνεται. Μεταφζρονται ςε γκζτο και ςτθ ςυνζχεια ςτο Άουςβιτσ-Μπίρκεναου.
 • 110. Η οικογζνεια χωρίηεται και θ ΢οφία μεταφζρεται ςτο Ravensbrück. Επιςθμαίνει ότι κατά τθν παραμονι τθσ ςε αυτά τα ςτρατόπεδα τθ βοικθςαν αρκετοί άνκρωποι. Η ΢όφια επζηθςε από τα ςτρατόπεδα και μετά τον πόλεμο μεταφζρεται με τα «λευκα λεωφορεία» του ΢ουθδικοφ Ερυκροφ ΢ταυροφ ωσ πρόςφυγασ ςτθ ΢ουθδία. ΢ιγά ςιγά προςαρμόηεται ςτθν εκεί ηωι, ερωτεφεται, παντρεφεται και αποκτά παιδιά. Μάταια ψάχνει τθ χαμζνθ οικογζνειά τθσ. Μετά από διςταγμοφσ αποφαςίηει να διθγθκεί τθν ιςτορία τθσ ςτον εγγονό τθσ και ςτθ ςυγγραφζα Gunilla Lundgren (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunilla_Lundgren ).
 • 112. Ο Robert Ritter παίρνει δείγματα αίματοσ από μια γυναίκα Ρομά https://en.wikiped ia.org/wiki/Robert _Ritter
 • 114. Μζςα ςε ζναν από τουσ ςτρατϊνεσ.
 • 117. Επιβιϊνοντασ ςε ςτρατόπεδο κρατουμζνων ςε καραντίνα ςτθ ΢ουθδία. Η φίλθ τθσ ΢όφιασ, Carola, ςτθ μζςθ. Μάιοσ, 1945.
 • 118. Η ΢οφία μαηί με τον Sven-Arne και τθ Viola Karlsson ςτο Jönköping. Οκτϊβριοσ του 1945.
 • 119. Η ΢οφία ςτο πάρκο Tantolunden ςτθ ΢τοκχόλμθ ςτθ δεκαετία του 1950.
 • 120. Ο γάοσ τθσ ΢οφίασ και του Γιάνκο. ΢τοκχόλμθ, 1962.
 • 121. Σο ςπίτι τθσ ΢οφίασ και του Γιάνκο. ΢τοκχόλμθ, 2004.
 • 122. Μετάφραςθ ςτα ελλθνικά : Κατερίνα Προκοπίου katproko@hotmail.com Ιανουάριοσ 2016 https://www.facebook.com/%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%99% CE%91-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-graphic-novel- 655339751235725/