پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

گیتس عقیده دارد که شایسته ترین راه شاخص نمودن شرکت در میان رقیبان و بهترین راه پیش افتادن از دیگران، بهره بردارى کارآمد از »اطالعات« است و چگونگى و روش گردآوری، مدیریت و کاربرد اطالعات است که سرنوشت برد و یا باخت ما را رقم مى زند. http://kasbokareshoma.com/

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ • ‫مدل‬ ‫بازار‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫آفرینان‬ ‫ثروت‬
‫اولین‬‫دیدگاه‬‫را‬‫ثبت‬‫کنید‬
‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫آفرینان‬ ‫ثروت‬
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫توصیه‬ ‫پنج‬‫جهان‬ ‫مرد‬ ‫ثروتمندترین‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬
) ‫نخست‬ ‫(بخش‬
‫که‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫مرد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬۱۱‫حدود‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫دارایی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عنوان‬ ‫این‬ ‫برنده‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬
۵۱‫سن‬ ‫در‬ ‫گیتس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬۴۳‫سن‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫بود‬ ‫جهان‬ ‫مرد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫سالگی‬۲۰
‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫رئیس‬ ‫تاکنون‬ ‫سالگی‬۵۰‫بی‬.‫است‬ ‫دالر‬ ‫لیون‬
‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بازیگر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫دگرگونى‬ ‫با‬ ‫گیتس‬
‫برنامه‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫خیلى‬ ‫رشد‬ ‫جهت‬ ‫بسترى‬ ‫ایجاد‬ ‫براى‬ ‫جدید‬ ‫برتر‬‫ظهور‬ ‫منصه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فکر‬ ‫کاربردى‬ ‫هاى‬
‫بخواهد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫زود‬ ‫خیلى‬ ‫و‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫گیتس‬ .‫گذاشت‬‫و‬ ‫الزم‬ ،‫برساند‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فکرش‬
‫مى‬ ‫همچنین‬ ‫او‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫صنعتى‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضرورى‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫زودتر‬ ‫هرکسى‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دانست‬
‫همه‬‫مهم‬ ‫شانس‬ ‫و‬ ‫فرصت‬ ‫برسد‬ ‫آنجا‬ ‫به‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫داشتن‬ ‫براى‬ ‫ترى‬
‫و‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫گیتس‬ ‫ثروت‬‫کنجکاوی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫رشک‬ ‫مایه‬ ‫هم‬ ‫خود‬ ‫این‬
‫مدیران‬ ‫به‬ ‫گیتس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گیتس‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ .‫انگیزاند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ما‬
‫دهد؛‬ ‫مى‬ ‫هشدار‬«‫رقیب‬ ‫بی‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫تاکنون‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهم‬ ‫می‬ ‫هشدار‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫همه‬ ‫به‬
‫بازیگ‬ ‫هجوم‬ ‫مورد‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫هستید‬!‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫اینترنتی‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ران‬»
‫با‬ ‫همراه‬ ‫وی‬ ‫آسای‬ ‫برق‬ ‫طلوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫غول‬ ‫بزرگترین‬ ‫یعنی‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫پدیده‬ ‫گیتس‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫به‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫در‬ ‫گیتس‬ .‫است‬ ‫جدید‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫نظم‬ ‫یک‬ ‫ظهور‬ ‫موید‬ ،‫اقبالش‬ ‫و‬ ‫شهرت‬
‫با‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مى‬ ‫توصیه‬ ‫مدیران‬«‫اینترن‬ ‫زندگى‬ ‫الگوى‬‫تی‬»‫شوند؛‬ ‫آشنا‬«‫بایستى‬ !‫اندازید‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستهاى‬
‫چشم‬ ‫به‬ ‫باید‬ .‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫خوب‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫دیجیتالى‬ ‫ابزار‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫پست‬ ‫با‬
‫که‬ ‫ببینید‬«‫سایت‬»‫در‬ ‫کتاب‬ ‫چندین‬ ‫گردید؛‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫بایستى‬ .‫است‬ ‫چگونه‬ ‫رقیبان‬ ‫اینترنتى‬
‫بخوانی‬ ‫زمینه‬ ‫این‬!‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫جهانى‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫سفر‬ ‫و‬ ‫د‬»
‫توصیه‬:‫اول‬‫جریان‬‫اطالعات‬‫را‬‫خون‬‫زندگى‬‫بخش‬‫بدانید‬
‫رقیبان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫نمودن‬ ‫شاخص‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫شایسته‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫عقیده‬ ‫گیتس‬‫افتادن‬ ‫پیش‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬
‫از‬ ‫کارآمد‬ ‫بردارى‬ ‫بهره‬ ،‫دیگران‬ ‫از‬«‫اطالعات‬»‫مدیریت‬ ،‫گردآوری‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫چگونگى‬ ‫و‬ ‫است‬‫اطالعات‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬
‫برپا‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫آنهایى‬ ‫برندگان‬ ‫گیتس‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫زند‬ ‫مى‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫باخت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫سرنوشت‬ ‫که‬ ‫است‬
‫یک‬ ‫کردن‬«‫سراسری‬ ‫دیجیتالى‬ ‫عصبى‬ ‫دستگاه‬»‫وابسته‬ ‫مشترکهاى‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫جریان‬ ،
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫سازى‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ،‫آن‬ ‫سایه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ،‫خود‬ ‫به‬‫بپردازند‬ ‫پیوسته‬ ‫یادگیرى‬ ‫و‬.
:‫شمارد‬ ‫برمى‬ ‫را‬ ‫بنیادین‬ ‫گام‬ ‫دوازده‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پیوسته‬ ‫جریان‬ ‫ساختن‬ ‫روان‬ ‫براى‬ ‫گیتس‬
۱.‫راه‬ ‫از‬ ‫سازمانى‬ ‫ارتباطات‬ ‫انجام‬ ‫در‬«‫الکترونیکی‬ ‫پست‬»‫با‬ ‫تازه‬ ‫خبرهاى‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫مى‬ ‫زیرا‬ ،‫کنید‬ ‫پافشارى‬
.‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫عصبى‬ ‫هاى‬ ‫بازتاب‬ ‫شتاب‬
۲.‫صورت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬«‫خط‬ ‫در‬»)‫(مستقیم‬–‫از‬‫روى‬‫نمایشگر‬‫رایانه‬‫ـ‬‫بررسى‬‫کنید‬‫تا‬
‫به‬‫آسانى‬‫به‬‫سهم‬‫و‬.‫نمایید‬ ‫توجه‬ ‫مشتریان‬ ‫موردى‬ ‫خدمات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کلى‬ ‫روند‬ ‫به‬ .‫شوید‬ ‫آگاه‬ ‫بازار‬ ‫روند‬
۳.( ‫شخصى‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫وضعیت‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫در‬PCS)‫در‬ ‫را‬ ‫فرهیخته‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫بهره‬
.‫بگمارید‬ ‫سودآورى‬ ‫و‬ ،‫خدمات‬ ،‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫فکرى‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬ ‫بخشهاى‬
۴.‫ابزار‬ ‫یارى‬ ‫به‬،‫دیجیتالی‬«‫فراسازمانی‬ )‫(مجازى‬ ‫نمادین‬ ‫هاى‬ ‫تیم‬»‫را‬ ‫همدیگر‬ ‫آگاهیهاى‬ ‫بتوانند‬ ‫اعضا‬ ‫تا‬ ‫بیافرینید‬
.‫بیفزایند‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬
۵.‫فرآیندهاى‬ ‫همه‬«‫کاغذی‬»‫به‬ ‫را‬«‫دیجیتالی‬»‫گونه‬ ‫بدین‬ .‫نمایید‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫ادارى‬ ‫تنگناهاى‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬
‫ه‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫براى‬ ‫فرهیخته‬ ‫کارکنان‬.‫شوند‬ ‫مى‬ ‫آزاد‬ ‫مهمتر‬ ‫اى‬
6.‫فعالیتهاى‬ ‫از‬ ‫دیجیتالى‬ ‫ابزار‬ ‫بکارگیرى‬ ‫با‬«‫تک‬-‫وظیفه‬‫ای‬»‫فعالیتهاى‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بکاهید‬«‫ارزش‬‫افزا‬»‫تبدیل‬
.‫گیرید‬ ‫بکار‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫فرهیخته‬ ‫کارکنان‬ ‫مهارتهاى‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬
7.‫جریان‬ ‫یک‬«‫بازخورد‬»،‫کمی‬ ‫فعالیتهاى‬ ‫کارآیى‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آورید‬ ‫بوجود‬ ‫دیجیتالى‬،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬
.‫کنند‬ ‫پیگیرى‬ ‫را‬ ‫اصلى‬ ‫استانداردهاى‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫رعایت‬ ‫که‬ ‫بتوانند‬ ‫آسانى‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫همه‬ ‫بایستى‬ .‫بیفزاید‬
8.‫بهسازى‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫که‬ ‫کارکنانى‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫شکایتهاى‬ ‫و‬ ‫دیدگاهها‬ ‫انتقال‬ ‫براى‬ ‫را‬ ‫دیجیتالى‬ ‫نظام‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرآورده‬.‫گیرید‬ ‫بکار‬ ،
9.‫یا‬ ‫به‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫بررسى‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫پیرامون‬ ‫و‬ ،‫مرزها‬ ،‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫طبیعت‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫ارتباطات‬ ‫رى‬
‫یا‬ /‫مهمتر‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ،‫مشتریان‬ ‫وضعیت‬ ‫دگرگونى‬ ‫از‬ ‫ناشى‬ ‫اخطارهاى‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ .‫بشناسید‬ ‫خوب‬
‫خودمانى‬ ‫و‬ ‫کوچکتر‬‫(صمیمى‬ ‫تر‬.‫کنید‬ )‫مشترى‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫نزدیکتر‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫بازرگ‬ ‫اطالعات‬‫را‬ ‫اسناد‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫چرخه‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫جابجایى‬ ‫روش‬ ‫بکارگیرى‬ ‫با‬ .‫دهید‬ ‫انتقال‬ ‫شتاب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انى‬
.‫باشید‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کوتاه‬ ،‫شریکان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫با‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫موفق‬

Recomendados

Exposicion contexto contable sistematizado von
Exposicion contexto contable sistematizadoExposicion contexto contable sistematizado
Exposicion contexto contable sistematizadopaola peña
133 views3 Folien
کسب و کار خود را متحول سازید von
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار شما
32 views5 Folien
Transformada de fourier von
Transformada de fourierTransformada de fourier
Transformada de fourierCesar Ontiveros
65 views12 Folien
Permata pulsa von
Permata pulsaPermata pulsa
Permata pulsaPermata Pulsa
86 views7 Folien
Period 3 memes von
Period 3 memesPeriod 3 memes
Period 3 memesMr. Krupyak
97 views132 Folien
Modulo 6 Proceso de comprensión von
Modulo 6   Proceso de comprensiónModulo 6   Proceso de comprensión
Modulo 6 Proceso de comprensiónHenry Casa
120 views6 Folien

Más contenido relacionado

Similar a پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…

ثروت افرینان. von
ثروت افرینان.ثروت افرینان.
ثروت افرینان.کسب و کار شما
44 views4 Folien
ترندهای مهم استارتاپی 2018 von
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018aliaalistartup
7 views6 Folien
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار von
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار efazati
147 views38 Folien
Efazati opendata slides von
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slidesHosseinieh Ershad Public Library
116 views38 Folien
استارتاپهای برتر سال 2018 von
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018aliaalistartup
7 views51 Folien
Karafarini3 von
Karafarini3Karafarini3
Karafarini3karafarini_tehran
617 views31 Folien

Similar a پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…(20)

ترندهای مهم استارتاپی 2018 von aliaalistartup
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018
aliaalistartup7 views
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار von efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 views
استارتاپهای برتر سال 2018 von aliaalistartup
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
aliaalistartup7 views
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی von Sadegh Pourzadeh
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
Sadegh Pourzadeh1.2K views
Idea to Business Model Workshop von Sohail Abbasi
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
Sohail Abbasi4.7K views
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم von کسب و کار شما
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیمکسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
IOT-Startup-Business-Model-Canvas von Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K views
ترتیب 10 تا از ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2022.pdf von saeed mokhtary
ترتیب 10 تا از ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2022.pdfترتیب 10 تا از ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2022.pdf
ترتیب 10 تا از ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2022.pdf
saeed mokhtary11 views
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده von Meisam Asgari
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم دادهسمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
سمینار کاربردهای تحلیل عظیم داده
Meisam Asgari107 views
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri) von Mahdi Nasseri
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri4.3K views
آینده بانکداری دیجیتال von Ahad Zare Ravasan
آینده بانکداری دیجیتالآینده بانکداری دیجیتال
آینده بانکداری دیجیتال
Ahad Zare Ravasan117 views
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور von Mostafa ani
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
Mostafa ani340 views
Hbr 10 must reads on innovation von Ali Ganjizadeh
Hbr 10 must reads on innovationHbr 10 must reads on innovation
Hbr 10 must reads on innovation
Ali Ganjizadeh121 views

پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…

  • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
  • 2. 2 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ • ‫مدل‬ ‫بازار‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آفرینان‬ ‫ثروت‬ ‫اولین‬‫دیدگاه‬‫را‬‫ثبت‬‫کنید‬ ‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫آفرینان‬ ‫ثروت‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
  • 3. 3 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫توصیه‬ ‫پنج‬‫جهان‬ ‫مرد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ) ‫نخست‬ ‫(بخش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫مرد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬۱۱‫حدود‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫دارایی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عنوان‬ ‫این‬ ‫برنده‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬ ۵۱‫سن‬ ‫در‬ ‫گیتس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬۴۳‫سن‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫بود‬ ‫جهان‬ ‫مرد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫سالگی‬۲۰ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫رئیس‬ ‫تاکنون‬ ‫سالگی‬۵۰‫بی‬.‫است‬ ‫دالر‬ ‫لیون‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بازیگر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫دگرگونى‬ ‫با‬ ‫گیتس‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫خیلى‬ ‫رشد‬ ‫جهت‬ ‫بسترى‬ ‫ایجاد‬ ‫براى‬ ‫جدید‬ ‫برتر‬‫ظهور‬ ‫منصه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فکر‬ ‫کاربردى‬ ‫هاى‬ ‫بخواهد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫زود‬ ‫خیلى‬ ‫و‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫گیتس‬ .‫گذاشت‬‫و‬ ‫الزم‬ ،‫برساند‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فکرش‬ ‫مى‬ ‫همچنین‬ ‫او‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫صنعتى‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضرورى‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫زودتر‬ ‫هرکسى‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫همه‬‫مهم‬ ‫شانس‬ ‫و‬ ‫فرصت‬ ‫برسد‬ ‫آنجا‬ ‫به‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫داشتن‬ ‫براى‬ ‫ترى‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫گیتس‬ ‫ثروت‬‫کنجکاوی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫رشک‬ ‫مایه‬ ‫هم‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫گیتس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گیتس‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ .‫انگیزاند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫دهد؛‬ ‫مى‬ ‫هشدار‬«‫رقیب‬ ‫بی‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫تاکنون‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهم‬ ‫می‬ ‫هشدار‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫بازیگ‬ ‫هجوم‬ ‫مورد‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫هستید‬!‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫اینترنتی‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ران‬» ‫با‬ ‫همراه‬ ‫وی‬ ‫آسای‬ ‫برق‬ ‫طلوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫غول‬ ‫بزرگترین‬ ‫یعنی‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫پدیده‬ ‫گیتس‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫در‬ ‫گیتس‬ .‫است‬ ‫جدید‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫نظم‬ ‫یک‬ ‫ظهور‬ ‫موید‬ ،‫اقبالش‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مى‬ ‫توصیه‬ ‫مدیران‬«‫اینترن‬ ‫زندگى‬ ‫الگوى‬‫تی‬»‫شوند؛‬ ‫آشنا‬«‫بایستى‬ !‫اندازید‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستهاى‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫باید‬ .‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫خوب‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫دیجیتالى‬ ‫ابزار‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫پست‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ببینید‬«‫سایت‬»‫در‬ ‫کتاب‬ ‫چندین‬ ‫گردید؛‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫بایستى‬ .‫است‬ ‫چگونه‬ ‫رقیبان‬ ‫اینترنتى‬ ‫بخوانی‬ ‫زمینه‬ ‫این‬!‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫جهانى‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫سفر‬ ‫و‬ ‫د‬» ‫توصیه‬:‫اول‬‫جریان‬‫اطالعات‬‫را‬‫خون‬‫زندگى‬‫بخش‬‫بدانید‬ ‫رقیبان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫نمودن‬ ‫شاخص‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫شایسته‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫عقیده‬ ‫گیتس‬‫افتادن‬ ‫پیش‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫کارآمد‬ ‫بردارى‬ ‫بهره‬ ،‫دیگران‬ ‫از‬«‫اطالعات‬»‫مدیریت‬ ،‫گردآوری‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫چگونگى‬ ‫و‬ ‫است‬‫اطالعات‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫برپا‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫آنهایى‬ ‫برندگان‬ ‫گیتس‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫زند‬ ‫مى‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫باخت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫سرنوشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یک‬ ‫کردن‬«‫سراسری‬ ‫دیجیتالى‬ ‫عصبى‬ ‫دستگاه‬»‫وابسته‬ ‫مشترکهاى‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫جریان‬ ،
  • 4. 4 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫سازى‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ،‫آن‬ ‫سایه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ،‫خود‬ ‫به‬‫بپردازند‬ ‫پیوسته‬ ‫یادگیرى‬ ‫و‬. :‫شمارد‬ ‫برمى‬ ‫را‬ ‫بنیادین‬ ‫گام‬ ‫دوازده‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پیوسته‬ ‫جریان‬ ‫ساختن‬ ‫روان‬ ‫براى‬ ‫گیتس‬ ۱.‫راه‬ ‫از‬ ‫سازمانى‬ ‫ارتباطات‬ ‫انجام‬ ‫در‬«‫الکترونیکی‬ ‫پست‬»‫با‬ ‫تازه‬ ‫خبرهاى‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫مى‬ ‫زیرا‬ ،‫کنید‬ ‫پافشارى‬ .‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫عصبى‬ ‫هاى‬ ‫بازتاب‬ ‫شتاب‬ ۲.‫صورت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬«‫خط‬ ‫در‬»)‫(مستقیم‬–‫از‬‫روى‬‫نمایشگر‬‫رایانه‬‫ـ‬‫بررسى‬‫کنید‬‫تا‬ ‫به‬‫آسانى‬‫به‬‫سهم‬‫و‬.‫نمایید‬ ‫توجه‬ ‫مشتریان‬ ‫موردى‬ ‫خدمات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کلى‬ ‫روند‬ ‫به‬ .‫شوید‬ ‫آگاه‬ ‫بازار‬ ‫روند‬ ۳.( ‫شخصى‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫وضعیت‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫در‬PCS)‫در‬ ‫را‬ ‫فرهیخته‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫بهره‬ .‫بگمارید‬ ‫سودآورى‬ ‫و‬ ،‫خدمات‬ ،‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫فکرى‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬ ‫بخشهاى‬ ۴.‫ابزار‬ ‫یارى‬ ‫به‬،‫دیجیتالی‬«‫فراسازمانی‬ )‫(مجازى‬ ‫نمادین‬ ‫هاى‬ ‫تیم‬»‫را‬ ‫همدیگر‬ ‫آگاهیهاى‬ ‫بتوانند‬ ‫اعضا‬ ‫تا‬ ‫بیافرینید‬ .‫بیفزایند‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ۵.‫فرآیندهاى‬ ‫همه‬«‫کاغذی‬»‫به‬ ‫را‬«‫دیجیتالی‬»‫گونه‬ ‫بدین‬ .‫نمایید‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫ادارى‬ ‫تنگناهاى‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫ه‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫براى‬ ‫فرهیخته‬ ‫کارکنان‬.‫شوند‬ ‫مى‬ ‫آزاد‬ ‫مهمتر‬ ‫اى‬ 6.‫فعالیتهاى‬ ‫از‬ ‫دیجیتالى‬ ‫ابزار‬ ‫بکارگیرى‬ ‫با‬«‫تک‬-‫وظیفه‬‫ای‬»‫فعالیتهاى‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بکاهید‬«‫ارزش‬‫افزا‬»‫تبدیل‬ .‫گیرید‬ ‫بکار‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫فرهیخته‬ ‫کارکنان‬ ‫مهارتهاى‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬ 7.‫جریان‬ ‫یک‬«‫بازخورد‬»،‫کمی‬ ‫فعالیتهاى‬ ‫کارآیى‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آورید‬ ‫بوجود‬ ‫دیجیتالى‬،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫پیگیرى‬ ‫را‬ ‫اصلى‬ ‫استانداردهاى‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ ‫رعایت‬ ‫که‬ ‫بتوانند‬ ‫آسانى‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫همه‬ ‫بایستى‬ .‫بیفزاید‬ 8.‫بهسازى‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫که‬ ‫کارکنانى‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫شکایتهاى‬ ‫و‬ ‫دیدگاهها‬ ‫انتقال‬ ‫براى‬ ‫را‬ ‫دیجیتالى‬ ‫نظام‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرآورده‬.‫گیرید‬ ‫بکار‬ ، 9.‫یا‬ ‫به‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫بررسى‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫پیرامون‬ ‫و‬ ،‫مرزها‬ ،‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫طبیعت‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫ارتباطات‬ ‫رى‬ ‫یا‬ /‫مهمتر‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ،‫مشتریان‬ ‫وضعیت‬ ‫دگرگونى‬ ‫از‬ ‫ناشى‬ ‫اخطارهاى‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ .‫بشناسید‬ ‫خوب‬ ‫خودمانى‬ ‫و‬ ‫کوچکتر‬‫(صمیمى‬ ‫تر‬.‫کنید‬ )‫مشترى‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫نزدیکتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫بازرگ‬ ‫اطالعات‬‫را‬ ‫اسناد‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫چرخه‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫جابجایى‬ ‫روش‬ ‫بکارگیرى‬ ‫با‬ .‫دهید‬ ‫انتقال‬ ‫شتاب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انى‬ .‫باشید‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کوتاه‬ ،‫شریکان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫موفق‬