Sunum son

Kaan Cingi
Kaan CingiHaskahve Evi Buca
Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterlikleri
(Devam)
Mustafa Tektaş No:2010215036 Böte/3-B
Öğrenciler bu konunun sonunda:
Öğretmen mesleği genel yeterliklerinden;
1. Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve
değerlendirme,
2. Okul-aile ve toplum ilişkileri,
3. Program ve içerik bilgisi,
4. Sonuç değerlendirmesinin
Alt alan yeterlik alanları ve performans
göstergeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Hedef ve Kazanımlar
2
O Öğretim ortamlarının temel unsurlarından
biri olan ölçme ve
değerlendirme, öğretmene öğrencilerinin
gelişimini izleme ve hedeflenen başarıya
ne derece ulaşıldığını tespit etme imkanı
sağlar.
D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme (1/3)
3
O Öğretmen ölçme ve değerlendirme
görevini öğrenme sürecinin tamamını
kapsayacak şekilde organize etmelidir.
O Bu kapsam sürecinde sürekli bir şekilde
öğrencilerini değerlendirmeli ve
değerlendirme sonucunda öğrenme
eksiklerini tespit edip bunların giderilmesi
için çalışmalıdır.
4
D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme (2/3)
Ölçme ve değerlendirme işi planlı bir
şekilde yapılmalıdır. Planda, ölçme ve
değerlendirmenin amaçları belirlenir ve bu
amaca uygun ölçme aracı geliştirilir.
Ayrıca öğretmen, öğrencilerinin kendilerini
ve akranlarını geliştirmeleri için çeşitli
stratejiler belirlemelidir.
5
D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve
Değerlendirme (3/3)
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans
Göstergeleri (1/2)
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Ölçme ve değerlendirme yöntem
ve tekniklerini belirleme.
 Öğretmen ölçme ve değerlendirme
konusunda sahip olduğu kuramsal
bilgiyi kullanarak ölçme ve
değerlendirme stratejileri ve bunlar
için gerekli ölçme araçları geliştirir, bu
araçların geçerlik ve güvenirlik
testlerini yapar, uygular.
 Değişik ölçme tekniklerini
kullanarak öğrencinin öğrenmelerini
ölçme.
 Ölçme sonuçlarını organize eder,
kullanılır biçime getirir,sonuçların
değerlendirilmesini yaparak sonuçlar
ışığında öğretim ortamının gelişimini
gözden geçirir.
6
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Verileri analiz ederek yorumlama,
öğrencinin gelişim ve öğrenmesi
hakkında geri bildirim sağlama.
 Öğrencilerin, öğretim ortamının,
ölçme araçlarının sürekli bir şekilde
gözden geçirerek bunları daha verimli
hâle getirir.
 Sonuçlara göre öğretme-öğrenme
sürecini gözden geçirme
 Değerlendirme sonuçları
öğrencinin gelişimini desteklemek
doğrultusunda ilgili kişi ve birimler ile
paylaşılır.
7
Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans
Göstergeleri (2/2)
E. Okul-Aile ve Toplum
İlişkileri 1/3
Öğrenme üzerine ortaya atılan
öğrenme kuramlarının büyük bir
çoğunluğu çevrenin öğrenme üzerindeki
etkisini kabul etmişlerdir.
Dolayısıyla etki derecesi farklı
olmakla beraber öğrencinin içinde
yaşadığı aile, toplum, okul vb. sosyal
çevrelerin öğrencinin öğrenmesi üzerinde
etkili olduğu bilimsel bir gerçektir.
8
Öğretmen bu bilimsel gerçekten yola
çıkarak öğrenme sürecinin sadece sınıf
ortamı ile sınırlı olmayıp, öğrencinin
sosyal çevresi ile de sürdürülebilirliğini
sağlamalıdır. Öğretmen öğrencilerinin
içinde yaşadığı sosyal çevreyi
tanımalı, öğrencinin öğrenmesini
destekleyecek dinamikleri bulmalı ve
kullanmalıdır.
9
E. Okul-Aile ve Toplum
İlişkileri 2/3
Öğretmen, okulu öğrencinin hayatının
bir parçası haline getirmeli, bu konuda
liderlik yapmalı, planlanan aktivitelere
katılmalı ve bir parçası olmalıdır.
Öğrenci kitaplar arasında
boğulmamalı, okul içinde düzenlenen
bilimsel eğlenceler, yarışmalar, araştırma
çalışmaları, bilimsel ve sosyal aktiviteler
içerisinde yer alarak da okul ile iletişim
hâlinde olmalıdır.
10
E. Okul-Aile ve Toplum
İlişkileri 3/3
Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt
Alan Yeterlikleri ve Performans
Göstergeleri (1/2)
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Çevreyi tanıma
 Çevre olanaklarından yararlanma
 Okulu kültür merkezi durumuna
getirme
 Öğrencilerin içerisinde yaşadığı
çevreyi tanır, öğretim plan ve
aktivitelerini çevresel faktörlere göre
düzenler ve yürütür.
 Okul çevresinde yer alan kurum,
kuruluş, sivil toplum örgütleri, aileler
vb gruplar ile sürekli bir iletişim kurar
ve işbirliği yapar, öğrencinin, okulun
ve çevrenin gelişimi yönünde çalışır.
11
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerde
tarafsızlık
 Aile katılımı ve işbirliği sağlama
 Öğretim aktivitelerinde çevresel
değerlere yer verir, alan ile ilgili
içerikte çevresel şartlara göre
düzenlemeler, değişiklikler yapar.
 Aileler ile iletişim hâlinde olur,
seminer,toplantı ve benzeri faaliyetler
ile onları tanır, onların değerlerine
saygı duyar, ön yargısız
davranır,öğretim sürecine aktif
katılımlarını sağlar.
12
Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt
Alan Yeterlikleri ve Performans
Göstergeleri (2/2)
F. Program ve İçerik Bilgisi
Öğretmenden beklenen nihai
görev, millî eğitim amaç ve hedeflerini
gerçekleştirmesidir. Ayrıca, uzmanlık
alanı ile ilgili bir programı
uygulaması, değerlendirmesi ve
gerektiğinde değişikliler yapabilmesi
beklenmektedir.
Bu yeterlik alanı ile
öğretmenin, formal eğitimin en temel
öğesinin gereklerini yerine getirebilmesi
bir yeterlik olarak tanımlanmaktadır.
13
Program ve İçerik Bilgisi Alt Alan
Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri
ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
 Türk Millî Eğitiminin amaçları ve
ilkeleri
 Özle alan öğretim programı bilgisi
ve uygulama becerisi
 Özel alan öğretim programını
izleme değerlendirme ve geliştirme
 Türk Millî Eğitiminin temel amaç ve
ilkelerini bilir, ve eğitim öğretim
faaliyetlerini bu doğrultuda
gerçekleştirir.
 Alana ait programın amaç ve
ilkelerini bilir, uygular ve gerektiğinde
değişiklikler yaparak gelişimine
katkıda bulunur.
 Alanı ile ilgili öğrencilerin
öğrenmede zorluk çektiği konuları
belirler, bunlar için farklı pedagojik
yaklaşımları uygulayarak öğrencilere
yardımcı olur. 14
G. Sonuç Değerlendirmesi(1/4)
Her meslekte olduğu gibi
öğretmenlikte de başarının
ölçülmesi, görevlerin ne derece yerine
getirildiğinin değerlendirilmesi, hem
mesleğin gelişimi hem de bireylerin
gelişimi açısından önemlidir. Bunlardan en
önemlisi öğretmenliğe yeni katılacak bir
öğretmenin kendisinden nelerin
beklendiğini bilmesi onun ve öğrencilerin
başarısı açısından önemlidir.
15
Günümüzde, geleneksel yaklaşım
terk edilerek yerine yapılandırmacı
yaklaşım ile, öğrencilerin merkezde
olduğu bir sistem sürdürülmektedir.
Öğretmen, öğrencinin okul hayatı
dışındaki sosyal çevresi hakkında bilgi
sahibi olan öğretim ortam ve sürecini
bunlara göre
düzenleyen, değerlendirmeler yapan ve
gerektiğinde değişiklikler yapan bir
konuma getirilmiştir.
16
G. Sonuç Değerlendirmesi(2/4)
Bu yeterlikler ile öğretmenden
öğrencinin öğrenmesinde etkili olan aile,
sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar
gibi diğer paydaşlar ile iletişim kurma,
işbirliği geliştirme ve onların eğitim ve
öğretim sürecine aktif katılımlarını
sağlaması beklenmektedir.
17
G. Sonuç Değerlendirmesi(3/4)
Bu yeterlikler çerçevesinde çizilen
görevlerin yerine getirilmesinde özellikle
vurgu yapılan noktalardan bir tanesi
de, öğretmenin, eğitim-öğretim sürecine
dahil olan bireylerin bireysel farklıklarını
göz önüne alarak demokratik bir ortam
oluşturmasına yardımcı olması
sağlanmalıdır.
18
G. Sonuç Değerlendirmesi(4/4)
A) Öğrenme sürecinin sonunda
gerçekleştirmelidir.
B) Öğrenme süreci bitmeden çoğu
konuyu işledikten sonra
gerçekleştirmelidir.
C) Öğrenme sürecinin tamamını
kapsayacak şekilde organize etmelidir.
D) Öğrenme sürecinin başında
gerçekleştirmelidir.
19
1. Öğretmen ölçme ve değerlendirme
görevini nasıl bir süreçte
gerçekleştirmelidir? (1/2)
A) Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyi
tanır.
B) Aileler öğretim sürecine katılım
sağlamaz.
C) Öğretim aktivitelerinde çevresel
değerlere yön verir.
D) Aileler ile iletişim halinde olur.
20
2-Okul, aile ve toplum ilişkileri alt
alan yeterlilikleri ile ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?(2/2)
1 von 20

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(17)

BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrıBaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
BaşArıLı OlmanıN 7 SıRrı
SecilmiSurveying MAP-SOFTWARE@2009933 views
Program geliştirme tablosuProgram geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosu
kagankapgan7.3K views
Sunu4 okuldeneyimiSunu4 okuldeneyimi
Sunu4 okuldeneyimi
nihalmenzi322 views
Program GelişTirmeProgram GelişTirme
Program GelişTirme
derslopedi16.3K views
Filiz özyaprakFiliz özyaprak
Filiz özyaprak
Filiz Özyaprak204 views
Acik ve uzaktan_ogretim_yonetimiAcik ve uzaktan_ogretim_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogretim_yonetimi
ZeynepYorulmaz288 views
Denetim modelleriiDenetim modellerii
Denetim modellerii
yasemin ünsal13.5K views
Kliniksel denetimKliniksel denetim
Kliniksel denetim
Dokuz Eylül University869 views
AA
A
KazmEnesAKKU23 views
Başarıyı etkileyen etmenlerBaşarıyı etkileyen etmenler
Başarıyı etkileyen etmenler
Uğur Sever7.9K views

Destacado

KolbKolb
KolbKaan Cingi
763 views68 Folien
FotografiasFotografias
FotografiasJose Murillo
198 views5 Folien
Web2.0 blogWeb2.0 blog
Web2.0 blogKaan Cingi
377 views24 Folien

Destacado(12)

KolbKolb
Kolb
Kaan Cingi763 views
能量守恆與能源 國中篇A能量守恆與能源 國中篇A
能量守恆與能源 國中篇A
Holmes Lin1.1K views
App score app portfolioApp score app portfolio
App score app portfolio
Philippe 0402218896123 views
My neighborhood dataMy neighborhood data
My neighborhood data
Nora Gonzalez383 views
FotografiasFotografias
Fotografias
Jose Murillo198 views
Web2.0 blogWeb2.0 blog
Web2.0 blog
Kaan Cingi377 views
Receta1Receta1
Receta1
belenmuso118 views
Ats casa espana mohaliAts casa espana mohali
Ats casa espana mohali
Future Estates137 views
TVP KULTURATVP KULTURA
TVP KULTURA
Monika567802 views
Patriotic symbols - National AnthemPatriotic symbols - National Anthem
Patriotic symbols - National Anthem
Nora Gonzalez275 views

Similar a Sunum son

Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme poyraz92
601 views24 Folien
Aktif öğrenmeAktif öğrenme
Aktif öğrenmebetulword
1.3K views24 Folien
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme poyraz92
8.7K views46 Folien
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme haticepress
414 views24 Folien

Similar a Sunum son(20)

Más de Kaan Cingi

SunumwikiSunumwiki
SunumwikiKaan Cingi
579 views52 Folien
Bt ortamlariBt ortamlari
Bt ortamlariKaan Cingi
443 views107 Folien
Mali 2010215039Mali 2010215039
Mali 2010215039Kaan Cingi
530 views83 Folien

Más de Kaan Cingi(15)

SunumwikiSunumwiki
Sunumwiki
Kaan Cingi579 views
Bt ortamlariBt ortamlari
Bt ortamlari
Kaan Cingi443 views
5 e öğretim modeli  slayt5 e öğretim modeli  slayt
5 e öğretim modeli slayt
Kaan Cingi699 views
Mali 2010215039Mali 2010215039
Mali 2010215039
Kaan Cingi530 views
öLçme sunuöLçme sunu
öLçme sunu
Kaan Cingi388 views
EtikEtik
Etik
Kaan Cingi276 views
Mikro öğretimMikro öğretim
Mikro öğretim
Kaan Cingi647 views
öğRetimde yeni yaklasımlaröğRetimde yeni yaklasımlar
öğRetimde yeni yaklasımlar
Kaan Cingi227 views
öğRenci̇ özelli̇kleri̇öğRenci̇ özelli̇kleri̇
öğRenci̇ özelli̇kleri̇
Kaan Cingi848 views
öğRetim yöntemleriöğRetim yöntemleri
öğRetim yöntemleri
Kaan Cingi780 views
Meslek etigiMeslek etigi
Meslek etigi
Kaan Cingi435 views
Bilişim etiği ve öğretimiBilişim etiği ve öğretimi
Bilişim etiği ve öğretimi
Kaan Cingi1.4K views
Bilişim Teknolojileri ve EtikBilişim Teknolojileri ve Etik
Bilişim Teknolojileri ve Etik
Kaan Cingi942 views

Sunum son

 • 2. Öğrenciler bu konunun sonunda: Öğretmen mesleği genel yeterliklerinden; 1. Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, 2. Okul-aile ve toplum ilişkileri, 3. Program ve içerik bilgisi, 4. Sonuç değerlendirmesinin Alt alan yeterlik alanları ve performans göstergeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Hedef ve Kazanımlar 2
 • 3. O Öğretim ortamlarının temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, öğretmene öğrencilerinin gelişimini izleme ve hedeflenen başarıya ne derece ulaşıldığını tespit etme imkanı sağlar. D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (1/3) 3
 • 4. O Öğretmen ölçme ve değerlendirme görevini öğrenme sürecinin tamamını kapsayacak şekilde organize etmelidir. O Bu kapsam sürecinde sürekli bir şekilde öğrencilerini değerlendirmeli ve değerlendirme sonucunda öğrenme eksiklerini tespit edip bunların giderilmesi için çalışmalıdır. 4 D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (2/3)
 • 5. Ölçme ve değerlendirme işi planlı bir şekilde yapılmalıdır. Planda, ölçme ve değerlendirmenin amaçları belirlenir ve bu amaca uygun ölçme aracı geliştirilir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerinin kendilerini ve akranlarını geliştirmeleri için çeşitli stratejiler belirlemelidir. 5 D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme (3/3)
 • 6. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans Göstergeleri (1/2) ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleme.  Öğretmen ölçme ve değerlendirme konusunda sahip olduğu kuramsal bilgiyi kullanarak ölçme ve değerlendirme stratejileri ve bunlar için gerekli ölçme araçları geliştirir, bu araçların geçerlik ve güvenirlik testlerini yapar, uygular.  Değişik ölçme tekniklerini kullanarak öğrencinin öğrenmelerini ölçme.  Ölçme sonuçlarını organize eder, kullanılır biçime getirir,sonuçların değerlendirilmesini yaparak sonuçlar ışığında öğretim ortamının gelişimini gözden geçirir. 6
 • 7. ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Verileri analiz ederek yorumlama, öğrencinin gelişim ve öğrenmesi hakkında geri bildirim sağlama.  Öğrencilerin, öğretim ortamının, ölçme araçlarının sürekli bir şekilde gözden geçirerek bunları daha verimli hâle getirir.  Sonuçlara göre öğretme-öğrenme sürecini gözden geçirme  Değerlendirme sonuçları öğrencinin gelişimini desteklemek doğrultusunda ilgili kişi ve birimler ile paylaşılır. 7 Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Alt Alan Yeterlilikleri ve Performans Göstergeleri (2/2)
 • 8. E. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 1/3 Öğrenme üzerine ortaya atılan öğrenme kuramlarının büyük bir çoğunluğu çevrenin öğrenme üzerindeki etkisini kabul etmişlerdir. Dolayısıyla etki derecesi farklı olmakla beraber öğrencinin içinde yaşadığı aile, toplum, okul vb. sosyal çevrelerin öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkili olduğu bilimsel bir gerçektir. 8
 • 9. Öğretmen bu bilimsel gerçekten yola çıkarak öğrenme sürecinin sadece sınıf ortamı ile sınırlı olmayıp, öğrencinin sosyal çevresi ile de sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Öğretmen öğrencilerinin içinde yaşadığı sosyal çevreyi tanımalı, öğrencinin öğrenmesini destekleyecek dinamikleri bulmalı ve kullanmalıdır. 9 E. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 2/3
 • 10. Öğretmen, okulu öğrencinin hayatının bir parçası haline getirmeli, bu konuda liderlik yapmalı, planlanan aktivitelere katılmalı ve bir parçası olmalıdır. Öğrenci kitaplar arasında boğulmamalı, okul içinde düzenlenen bilimsel eğlenceler, yarışmalar, araştırma çalışmaları, bilimsel ve sosyal aktiviteler içerisinde yer alarak da okul ile iletişim hâlinde olmalıdır. 10 E. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 3/3
 • 11. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt Alan Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri (1/2) ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Çevreyi tanıma  Çevre olanaklarından yararlanma  Okulu kültür merkezi durumuna getirme  Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyi tanır, öğretim plan ve aktivitelerini çevresel faktörlere göre düzenler ve yürütür.  Okul çevresinde yer alan kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, aileler vb gruplar ile sürekli bir iletişim kurar ve işbirliği yapar, öğrencinin, okulun ve çevrenin gelişimi yönünde çalışır. 11
 • 12. ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerde tarafsızlık  Aile katılımı ve işbirliği sağlama  Öğretim aktivitelerinde çevresel değerlere yer verir, alan ile ilgili içerikte çevresel şartlara göre düzenlemeler, değişiklikler yapar.  Aileler ile iletişim hâlinde olur, seminer,toplantı ve benzeri faaliyetler ile onları tanır, onların değerlerine saygı duyar, ön yargısız davranır,öğretim sürecine aktif katılımlarını sağlar. 12 Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Alt Alan Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri (2/2)
 • 13. F. Program ve İçerik Bilgisi Öğretmenden beklenen nihai görev, millî eğitim amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesidir. Ayrıca, uzmanlık alanı ile ilgili bir programı uygulaması, değerlendirmesi ve gerektiğinde değişikliler yapabilmesi beklenmektedir. Bu yeterlik alanı ile öğretmenin, formal eğitimin en temel öğesinin gereklerini yerine getirebilmesi bir yeterlik olarak tanımlanmaktadır. 13
 • 14. Program ve İçerik Bilgisi Alt Alan Yeterlikleri ve Performans Göstergeleri ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilkeleri  Özle alan öğretim programı bilgisi ve uygulama becerisi  Özel alan öğretim programını izleme değerlendirme ve geliştirme  Türk Millî Eğitiminin temel amaç ve ilkelerini bilir, ve eğitim öğretim faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirir.  Alana ait programın amaç ve ilkelerini bilir, uygular ve gerektiğinde değişiklikler yaparak gelişimine katkıda bulunur.  Alanı ile ilgili öğrencilerin öğrenmede zorluk çektiği konuları belirler, bunlar için farklı pedagojik yaklaşımları uygulayarak öğrencilere yardımcı olur. 14
 • 15. G. Sonuç Değerlendirmesi(1/4) Her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de başarının ölçülmesi, görevlerin ne derece yerine getirildiğinin değerlendirilmesi, hem mesleğin gelişimi hem de bireylerin gelişimi açısından önemlidir. Bunlardan en önemlisi öğretmenliğe yeni katılacak bir öğretmenin kendisinden nelerin beklendiğini bilmesi onun ve öğrencilerin başarısı açısından önemlidir. 15
 • 16. Günümüzde, geleneksel yaklaşım terk edilerek yerine yapılandırmacı yaklaşım ile, öğrencilerin merkezde olduğu bir sistem sürdürülmektedir. Öğretmen, öğrencinin okul hayatı dışındaki sosyal çevresi hakkında bilgi sahibi olan öğretim ortam ve sürecini bunlara göre düzenleyen, değerlendirmeler yapan ve gerektiğinde değişiklikler yapan bir konuma getirilmiştir. 16 G. Sonuç Değerlendirmesi(2/4)
 • 17. Bu yeterlikler ile öğretmenden öğrencinin öğrenmesinde etkili olan aile, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar gibi diğer paydaşlar ile iletişim kurma, işbirliği geliştirme ve onların eğitim ve öğretim sürecine aktif katılımlarını sağlaması beklenmektedir. 17 G. Sonuç Değerlendirmesi(3/4)
 • 18. Bu yeterlikler çerçevesinde çizilen görevlerin yerine getirilmesinde özellikle vurgu yapılan noktalardan bir tanesi de, öğretmenin, eğitim-öğretim sürecine dahil olan bireylerin bireysel farklıklarını göz önüne alarak demokratik bir ortam oluşturmasına yardımcı olması sağlanmalıdır. 18 G. Sonuç Değerlendirmesi(4/4)
 • 19. A) Öğrenme sürecinin sonunda gerçekleştirmelidir. B) Öğrenme süreci bitmeden çoğu konuyu işledikten sonra gerçekleştirmelidir. C) Öğrenme sürecinin tamamını kapsayacak şekilde organize etmelidir. D) Öğrenme sürecinin başında gerçekleştirmelidir. 19 1. Öğretmen ölçme ve değerlendirme görevini nasıl bir süreçte gerçekleştirmelidir? (1/2)
 • 20. A) Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyi tanır. B) Aileler öğretim sürecine katılım sağlamaz. C) Öğretim aktivitelerinde çevresel değerlere yön verir. D) Aileler ile iletişim halinde olur. 20 2-Okul, aile ve toplum ilişkileri alt alan yeterlilikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?(2/2)