ครูผู้ช่วย

ครูผู้
ช่วย
ภารกิจการ
เรียนรู้

   ห้องเรีย
    นที่ 1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ภารกิจ
     ที่1
1.ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้
ของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวนทัศน์
การออกแบบการสอนใด และมีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
ะบวนทัศน์การออกแบบการสอน ้นฐานการจัดการเรียนรู้
            พื เน้นครูเป็นศูนย์กลาง
              ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
 การสอนแบบฝ่ายเดียว
          เน้นการจดจำา ไม่ทำาให้เกิดการเร
ยนไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ะบวนทัศน์การออกแบบการสอน ้นฐานการจัดการเรียนรู้
            พื เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
 ครูจะเน้นให้นักเรียนเกิดรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
             ผู้เ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือทำา
 โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งครูเป็นผู้แนะนำา
ะบวนทัศน์การออกแบบการสอน ้นฐานการจัดการเรียนรู้
            พื   เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม
ห้นกเรียนจดจำำ จำกกำรฟังครูซึ่สอที่หลำกหลำย ในกำรสอ
  ั           ครูใช้ง ื่
 เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเดียวไม่เกิดกำรเรียนรู้ดวยตนเอ
             ผู้เรียน         ้
ภารกิจ
    ที่2
วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดี
    และข้อเด่นอย่างไรบ้าง
ข้อดี        ข้อเด่น
-ใช้บทเรียนโประแก  -ท่องศัพท์วันละ 5คำำ
รมและชุดกำรสอน   -คัดลำยมือมำส่ง
-สอบใหม่จนกว่ำจะ  -สอบเก็บคะแนนทุก
ผ่ำน        คำบเรียน
          -เน้นยำำำ จดบันทึก
          ท่องจำำ
ข้อดี        ข้อเด่น
-สอนโดยใช้ควำมรู้   -ครูจะเป็นเพียงผู้
เชือมโยงกับ
  ่         แนะนำำเท่ำนัำนในกำร
ประสบกำรณ์เดิม    ลงมือหำคำำตอบ
ของนักเรียน      -ใช้กำรทดลอง
-แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ  ทำำงำนเป็นกลุ่ม
หนังสือ เว็บไซต์
ข้อดี         ข้อเด่น
-มีวิธีทำำให้จำำศัพท์  -มีเทคนิคกำรสอน
ได้           แต่งเพลง ใช้คำำ
-เชื่อมประสบกำรณ์    คล้องจอง แผนภูมิ
เดิมมำช่วยในกำร     -ใช้คำำพ้องเสียงเช่น
จดจำำคำำศัพท์      pic กับ พริก
ภารกิจ
     ที่2
วิธีการจัดการเรียนรูของใครที่สอดคล้อง
           ้
 กับพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ
          ิ
  พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด เพราะเหตุใด
            ่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
      ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มวด 4 แนวการจัดศึกษา มาตรา 22
 รจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักกำรว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำ
ยนรู้ และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำำคัญที่ส
ะบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำ
 มธรรมชำติและเต็มตำมศักภำพ
ครูบญช่วย มีควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
      ุ
กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. ๒๕๔๒ มำกที่สด เพรำะเน้น
                     ุ
ผู้เรียนเป็นสำำคัญ ผู้เรียนมีควำมสำำคัญที่สุด กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำม
ธรรมชำติและเต็มตำมศักภำพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนกำรเรียนรู้ ผ่ำนกำรทำำงำนกลุ่ม และทดลองหำ
ควำมรู้
ภำรกิจกำร
เรียนรู้

    ห้องเรีย
    นที่ 2
ภารกิจ
         ที่1
ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอ
จากตัว
          ครู
รูไม่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรแก้ปญหำ และสร้ำงควำม
                   ั
รูไม่สร้ำงปัญหำให้นกเรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรทำำ
            ั
ม่มีคำำถำมปลำยเปิดในกำรสอนนักเรียน
ม่มีเทคนิคกำรสอนที่เหมำะสม
จากตัว
     นักเรียน
-ไม่เห็นควำมสำำคัญของ
          -มีอคติไม่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร
 กำรเรียนคณิตศำสตร์      -นักเรียนขำดแรงจูงใจ
     ในกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
ภารกิจ
       ที่2
เคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการสอน
      ที่สามารถแก้ปัญหาได้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยให้เด็กได้ลองคิดหำคำำตอบ
  เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
  และเน้นคำำถำมปลำยเปิด เชื่อมโยงกำรเรียนกับชีวิต
             ประจำำวัน ให้สอดคล้องกัน
             และมีกำรใช้ควำมรู้เดิมมำใช
              เพื่อควำมเข้ำใจที่ต่อเนือง
                          ่
การออกแบบการสอน


  สร้ำงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
แห่งกำรเรียนรู้โดยเน้นกระบวนกำรกลุ่ม ชำคณิตศำสตร์
                 ทำำวิ
ในกำรทำำโจทย์ปัญหำและทำำงำนต่ำงๆ ให้เป็นวิชำ
                   ที่สนุกสนำน
    มีกำรสอนที่หลำกหลำย เพื่อลบควำมน่ำเบือ  ่
 มีเทคนิคที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิด ในกำรเรียน
มำกกว่ำกำรฟังกำรบรรยำยจำกครูผู้สอน
ภารกิจ
        ที่3

อกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
   สามารถแก้ปัญหาได้

น้นกระบวนการกลุ่ม ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร


ญหาปลายเปิดที่นักเรียนสามารถหาคำาตอบที่หลากหล

 ออกแบบสื่อการสอน ให้มีความน่าสนใจ
 และเชื่อมโยงกับความรุ้เดิมของนักเรียน
รายชื่อสมาชิก

   1.นำงสำวจุฑำมำส บังทอง 543050012-3
            ำ
   2.นำงสำววสิษฐำ ชูผอม 543050316-3
   3.นำงสำววรำภรณ์ แสงมูล 543050364-2

ณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศกษา ชันป
               ึ   ้
1 von 26

Recomendados

ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการArpaporn Mapun
227 views14 Folien
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น von
Best practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นBest practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นatunya2530
9.8K views22 Folien
ครูปฏิบัติการ von
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการPamkritsaya3147
178 views14 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 views25 Folien
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยMuBenny Nuamin
251 views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Best practices von
Best practicesBest practices
Best practicesthkitiya
10.2K views7 Folien
ระดับครูปฏิบัติการ von
ระดับครูปฏิบัติการระดับครูปฏิบัติการ
ระดับครูปฏิบัติการVachii Ra
118 views17 Folien
สังเกตการสอน von
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอนFern's Supakyada
1.2K views11 Folien
วิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้น von
วิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้นวิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้น
วิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้นFern's Phatchariwan
9.9K views12 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย2 von
ภารกิจครูผู้ช่วย2ภารกิจครูผู้ช่วย2
ภารกิจครูผู้ช่วย2โอลีฟ กะ โกโก้
199 views21 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
124 views23 Folien

Was ist angesagt?(19)

Best practices von thkitiya
Best practicesBest practices
Best practices
thkitiya10.2K views
ระดับครูปฏิบัติการ von Vachii Ra
ระดับครูปฏิบัติการระดับครูปฏิบัติการ
ระดับครูปฏิบัติการ
Vachii Ra118 views
สังเกตการสอน von Fern's Supakyada
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Fern's Supakyada1.2K views
วิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้น von Fern's Phatchariwan
วิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้นวิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้น
วิธีสอนการแก้ปัญหาแบบ 5 ขั้น
Fern's Phatchariwan9.9K views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
งานเดี่ยวโครงร่างคณิต von krunum11
งานเดี่ยวโครงร่างคณิตงานเดี่ยวโครงร่างคณิต
งานเดี่ยวโครงร่างคณิต
krunum111.8K views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน von krurutsamee
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
krurutsamee2.2K views
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2 von krupornpana55
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
krupornpana559.5K views
ครูปฏิบัติการ von Arm Watcharin
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
Arm Watcharin69 views
สังเกตชั้นเรียน von Wiparat Khangate
สังเกตชั้นเรียนสังเกตชั้นเรียน
สังเกตชั้นเรียน
Wiparat Khangate19.6K views
การเรียนรู้แบบโครงงาน von Nongaoylove
การเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้แบบโครงงาน
การเรียนรู้แบบโครงงาน
Nongaoylove2.3K views
รายงานการวิจัยบทเรียนแก้ไข von krurutsamee
รายงานการวิจัยบทเรียนแก้ไข รายงานการวิจัยบทเรียนแก้ไข
รายงานการวิจัยบทเรียนแก้ไข
krurutsamee3.4K views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 views

Destacado

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 von
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
5.2K views7 Folien
การแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียน von
การแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียนการแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียน
การแก้ปัญหา ลืม User รหัสผ่าน wordpress สำหรับนักเรียนปกรณ์กฤช ออนไลน์
1.8K views4 Folien
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ von
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบtunyapisit
29.4K views47 Folien
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 von
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 Weerachat Martluplao
9.7K views11 Folien

Destacado(20)

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 von Nattapon
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon5.2K views
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ von tunyapisit
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
tunyapisit29.4K views
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 von Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
เอกสารประกอบการพิจารณา von Pinmanas Kotcha
เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
Pinmanas Kotcha14.5K views
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivism von คน ขี้เล่า
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivismทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivism
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivism
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : แก้ไขเพิ่มเติม von Boonlert Aroonpiboon
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : แก้ไขเพิ่มเติม
Boonlert Aroonpiboon63.1K views
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง von Khunkrunuch
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
Khunkrunuch46.6K views
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ von Capitano Oishi
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
Capitano Oishi43.2K views
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย von Wichai Likitponrak
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
Wichai Likitponrak127K views
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา von Rawiwan Promlee
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
Rawiwan Promlee50.1K views
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat214.8K views

Similar a ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
247 views25 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยนภสร ยั่งยืน
121 views25 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยRsmay Saengkaew
131 views25 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 views28 Folien

Similar a ครูผู้ช่วย(20)

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Rsmay Saengkaew
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Rsmay Saengkaew131 views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
ภารกิจครูมือใหม่ von Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh162 views
การสอบแบบวิทยาศสาตร์ von citylong117
การสอบแบบวิทยาศสาตร์การสอบแบบวิทยาศสาตร์
การสอบแบบวิทยาศสาตร์
citylong117429 views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย von Aekapong Hemathulin
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

 • 2. ภารกิจการ เรียนรู้ ห้องเรีย นที่ 1
 • 6. ภารกิจ ที่1 1.ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ ของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนใด และมีพื้นฐาน มาจากทฤษฎีใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
 • 7. ะบวนทัศน์การออกแบบการสอน ้นฐานการจัดการเรียนรู้ พื เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม การสอนแบบฝ่ายเดียว เน้นการจดจำา ไม่ทำาให้เกิดการเร ยนไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • 8. ะบวนทัศน์การออกแบบการสอน ้นฐานการจัดการเรียนรู้ พื เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ครูจะเน้นให้นักเรียนเกิดรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือทำา โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งครูเป็นผู้แนะนำา
 • 9. ะบวนทัศน์การออกแบบการสอน ้นฐานการจัดการเรียนรู้ พื เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม ห้นกเรียนจดจำำ จำกกำรฟังครูซึ่สอที่หลำกหลำย ในกำรสอ ั ครูใช้ง ื่ เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเดียวไม่เกิดกำรเรียนรู้ดวยตนเอ ผู้เรียน ้
 • 10. ภารกิจ ที่2 วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดี และข้อเด่นอย่างไรบ้าง
 • 11. ข้อดี ข้อเด่น -ใช้บทเรียนโประแก -ท่องศัพท์วันละ 5คำำ รมและชุดกำรสอน -คัดลำยมือมำส่ง -สอบใหม่จนกว่ำจะ -สอบเก็บคะแนนทุก ผ่ำน คำบเรียน -เน้นยำำำ จดบันทึก ท่องจำำ
 • 12. ข้อดี ข้อเด่น -สอนโดยใช้ควำมรู้ -ครูจะเป็นเพียงผู้ เชือมโยงกับ ่ แนะนำำเท่ำนัำนในกำร ประสบกำรณ์เดิม ลงมือหำคำำตอบ ของนักเรียน -ใช้กำรทดลอง -แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ทำำงำนเป็นกลุ่ม หนังสือ เว็บไซต์
 • 13. ข้อดี ข้อเด่น -มีวิธีทำำให้จำำศัพท์ -มีเทคนิคกำรสอน ได้ แต่งเพลง ใช้คำำ -เชื่อมประสบกำรณ์ คล้องจอง แผนภูมิ เดิมมำช่วยในกำร -ใช้คำำพ้องเสียงเช่น จดจำำคำำศัพท์ pic กับ พริก
 • 14. ภารกิจ ที่2 วิธีการจัดการเรียนรูของใครที่สอดคล้อง ้ กับพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด เพราะเหตุใด ่
 • 15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มวด 4 แนวการจัดศึกษา มาตรา 22 รจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักกำรว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำ ยนรู้ และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำำคัญที่ส ะบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำ มธรรมชำติและเต็มตำมศักภำพ
 • 16. ครูบญช่วย มีควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ ุ กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. ๒๕๔๒ มำกที่สด เพรำะเน้น ุ ผู้เรียนเป็นสำำคัญ ผู้เรียนมีควำมสำำคัญที่สุด กระบวนกำร จัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำม ธรรมชำติและเต็มตำมศักภำพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กระบวนกำรเรียนรู้ ผ่ำนกำรทำำงำนกลุ่ม และทดลองหำ ควำมรู้
 • 17. ภำรกิจกำร เรียนรู้ ห้องเรีย นที่ 2
 • 18. ภารกิจ ที่1 ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอ
 • 19. จากตัว ครู รูไม่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรแก้ปญหำ และสร้ำงควำม ั รูไม่สร้ำงปัญหำให้นกเรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรทำำ ั ม่มีคำำถำมปลำยเปิดในกำรสอนนักเรียน ม่มีเทคนิคกำรสอนที่เหมำะสม
 • 20. จากตัว นักเรียน -ไม่เห็นควำมสำำคัญของ -มีอคติไม่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร กำรเรียนคณิตศำสตร์ -นักเรียนขำดแรงจูงใจ ในกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
 • 21. ภารกิจ ที่2 เคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการสอน ที่สามารถแก้ปัญหาได้
 • 22. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้เด็กได้ลองคิดหำคำำตอบ เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และเน้นคำำถำมปลำยเปิด เชื่อมโยงกำรเรียนกับชีวิต ประจำำวัน ให้สอดคล้องกัน และมีกำรใช้ควำมรู้เดิมมำใช เพื่อควำมเข้ำใจที่ต่อเนือง ่
 • 23. การออกแบบการสอน สร้ำงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน แห่งกำรเรียนรู้โดยเน้นกระบวนกำรกลุ่ม ชำคณิตศำสตร์ ทำำวิ ในกำรทำำโจทย์ปัญหำและทำำงำนต่ำงๆ ให้เป็นวิชำ ที่สนุกสนำน มีกำรสอนที่หลำกหลำย เพื่อลบควำมน่ำเบือ ่ มีเทคนิคที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิด ในกำรเรียน มำกกว่ำกำรฟังกำรบรรยำยจำกครูผู้สอน
 • 24. ภารกิจ ที่3 อกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
 • 25. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถแก้ปัญหาได้ น้นกระบวนการกลุ่ม ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ญหาปลายเปิดที่นักเรียนสามารถหาคำาตอบที่หลากหล ออกแบบสื่อการสอน ให้มีความน่าสนใจ และเชื่อมโยงกับความรุ้เดิมของนักเรียน
 • 26. รายชื่อสมาชิก 1.นำงสำวจุฑำมำส บังทอง 543050012-3 ำ 2.นำงสำววสิษฐำ ชูผอม 543050316-3 3.นำงสำววรำภรณ์ แสงมูล 543050364-2 ณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศกษา ชันป ึ ้