ตัวอย่างหนังสือราชการ

J

4

ตัวอย่างหนังสือราชการ
ตัวอย่างหนังสือราชการ
ตัวอย่างหนังสือราชการ
ตัวอย่างหนังสือราชการ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
ที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เรื่อง ขออนุมัติทาวิจัย
เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ด้วยดิฉัน นางศิริพร มณีชูเกตุ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก มีความประสงค์ดาเนินการวิจัยเรื่อง คาสันสกฤตในภาษาอินโดนีเซียกับในภาษาไทย :
ความต่างในความเหมือน (The Sanskrit Words in Indonesian Language and Thai Language :
Differences in Sameness)
ทั้งนี้ดิฉันได้เนินการวิจัยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ซึ่งคาดว่า
งานวิจัยดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 และส่งตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว จะได้แจ้งต่อคณะฯเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ)
อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
ที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง การดาเนินการโครงการวิจัยเรื่องโลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจากภาษิต
เรียน อธิการบดี (ผ่านหัวหน้าชุดโครงการโลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต)
ตามที่ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ ได้โอนย้ายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และมา
ช่วยราชการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2557 และกลับต้องไปรับราชการที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2557 แต่เนื่องจากดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจากภาษิต ภายใต้ชุด
โครงการโลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต ซึ่งการดาเนินโครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จนั้น
ดิฉันจึงใคร่ขอนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ)
หัวหน้าโครงการวิจัย
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
เรื่อง ขอเปิดรายวิชาใหม่ จานวน 6 รายวิชา
เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่างยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมียุทธศาสตร์ความว่า “บัณฑิตต้องเรียนรู้ความเป็น
อาเซียนในทุกมิติ รวมถึงสังคม วัฒนธรรมและภาษาในอาเซียน” และมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายสอดคล้อง
กับร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวของสกอ.เช่นกันนั้น
ดิฉันนางศิริพร มณีชูเกตุ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก จึงมีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาใหม่จานวน 6 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 1
2. รายวิชาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 2
3. รายวิชาการฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1
4. รายวิชาการอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1
5. รายวิชาการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1
6. รายวิชาภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
ทั้งนี้รายวิชาทั้ง 6 รายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออกเรียบร้อยแล้ว และดิฉันได้แนบแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และมคอ. 3 จานวน 6 รายวิชา มา
พร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ)
อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หนังสือภายใน
ทาบันทึกส่งบทความ
เนื้อหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์ประจาวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ให้ทา
บทความส่ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
หนังสือภายนอก
ทาบันทึกขอใช้สถานที่
1. ให้นักศึกษาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอใช้สถานที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดสัมมนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557
2. ทาบันทึกถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ที่อยู่เจ้าของหนังสือคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
4. ที่อยู่เจ้าของเรื่อง คือ กองกิจการการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-53123-456 โทรสาร 0-
53123-457 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stu@mju.ac.th
5. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน
7. มีโครงการและกาหนดการ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สาขาวิชาภาษากับความดีงาม คณะศิลปศาสตร์
ที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง ขอส่งบทความ
เรียน อาจารย์ประจาวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์ประจาวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียนบทความ จานวน 1 บทความ โดยกาหนดส่งบทความ ใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ดิฉัน นางสาวพิมพ์ทอง พิลาส นักศึกษาสาขาวิชาภาษากับความดีงาม คณะศิลปศาสตร์ ได้
เขียนบทความเรื่อง ขโมยซีน : ความไร้จรรยาบรรณที่ไม่เสียจรรยาบรรณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงใคร่ขอ
ส่งบทความดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ประจาวิชาได้ประเมินคุณภาพของบทความต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวพิมพ์ทอง พิลาส)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษากับความดีงาม
คณะศิลปศาสตร์
ที่ ศธ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนา
๒. กาหนดการสัมมนา
ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการสัมมนากิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา โดยมีความจาเป็นต้องใช้หอประชุมที่สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๔๐๐ คน ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามโครงการและกาหนดการที่
ส่งมาด้วย
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๒๓-๔๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๑๒๓-๔๕๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stu@mju.ac.th

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
วลัยลักษณ์ ยมพินิจ216.7K views
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
เรียนฟิสิกส์กับครูเอ็ม Miphukham92K views
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
ศุภกรณ์ วัฒนศรี26.7K views
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
น้องยีน' ปีนโต๊ะ277.8K views

ตัวอย่างหนังสือราชการ

  • 5. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติทาวิจัย เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ด้วยดิฉัน นางศิริพร มณีชูเกตุ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาไทยและ ภาษาตะวันออก มีความประสงค์ดาเนินการวิจัยเรื่อง คาสันสกฤตในภาษาอินโดนีเซียกับในภาษาไทย : ความต่างในความเหมือน (The Sanskrit Words in Indonesian Language and Thai Language : Differences in Sameness) ทั้งนี้ดิฉันได้เนินการวิจัยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ซึ่งคาดว่า งานวิจัยดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 และส่งตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว จะได้แจ้งต่อคณะฯเพื่อ ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ) อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  • 6. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การดาเนินการโครงการวิจัยเรื่องโลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจากภาษิต เรียน อธิการบดี (ผ่านหัวหน้าชุดโครงการโลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต) ตามที่ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ มนุษยศาสตร์ ได้โอนย้ายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และมา ช่วยราชการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 และกลับต้องไปรับราชการที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 แต่เนื่องจากดิฉันเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจากภาษิต ภายใต้ชุด โครงการโลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต ซึ่งการดาเนินโครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จนั้น ดิฉันจึงใคร่ขอนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ) หัวหน้าโครงการวิจัย
  • 7. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอเปิดรายวิชาใหม่ จานวน 6 รายวิชา เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่างยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมียุทธศาสตร์ความว่า “บัณฑิตต้องเรียนรู้ความเป็น อาเซียนในทุกมิติ รวมถึงสังคม วัฒนธรรมและภาษาในอาเซียน” และมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายสอดคล้อง กับร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวของสกอ.เช่นกันนั้น ดิฉันนางศิริพร มณีชูเกตุ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษา ตะวันออก จึงมีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาใหม่จานวน 6 รายวิชา ดังนี้ 1. รายวิชาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 1 2. รายวิชาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 2 3. รายวิชาการฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1 4. รายวิชาการอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1 5. รายวิชาการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1 6. รายวิชาภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ทั้งนี้รายวิชาทั้ง 6 รายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษา ตะวันออกเรียบร้อยแล้ว และดิฉันได้แนบแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และมคอ. 3 จานวน 6 รายวิชา มา พร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ) อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  • 8. หนังสือภายใน ทาบันทึกส่งบทความ เนื้อหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์ประจาวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ให้ทา บทความส่ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 หนังสือภายนอก ทาบันทึกขอใช้สถานที่ 1. ให้นักศึกษาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอใช้สถานที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดสัมมนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 2. ทาบันทึกถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ที่อยู่เจ้าของหนังสือคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 4. ที่อยู่เจ้าของเรื่อง คือ กองกิจการการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-53123-456 โทรสาร 0- 53123-457 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stu@mju.ac.th 5. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา 6. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน 7. มีโครงการและกาหนดการ
  • 9. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สาขาวิชาภาษากับความดีงาม คณะศิลปศาสตร์ ที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอส่งบทความ เรียน อาจารย์ประจาวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์ประจาวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียนบทความ จานวน 1 บทความ โดยกาหนดส่งบทความ ใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ดิฉัน นางสาวพิมพ์ทอง พิลาส นักศึกษาสาขาวิชาภาษากับความดีงาม คณะศิลปศาสตร์ ได้ เขียนบทความเรื่อง ขโมยซีน : ความไร้จรรยาบรรณที่ไม่เสียจรรยาบรรณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันจึงใคร่ขอ ส่งบทความดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ประจาวิชาได้ประเมินคุณภาพของบทความต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (นางสาวพิมพ์ทอง พิลาส) นักศึกษาสาขาวิชาภาษากับความดีงาม คณะศิลปศาสตร์
  • 10. ที่ ศธ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนา ๒. กาหนดการสัมมนา ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการสัมมนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา โดยมีความจาเป็นต้องใช้หอประชุมที่สามารถรองรับ ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๔๐๐ คน ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามโครงการและกาหนดการที่ ส่งมาด้วย ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๒๓-๔๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๑๒๓-๔๕๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stu@mju.ac.th