Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

L'educador social: de la formació a la construcció professional. Rafael Merino

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Article cee bdn guix 389
Article cee bdn guix 389
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie L'educador social: de la formació a la construcció professional. Rafael Merino (20)

Weitere von Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

L'educador social: de la formació a la construcció professional. Rafael Merino

 1. 1. III jornada d’educadors socials de centres de Justícia Juvenil Ponència L’educador social: de la formació a la construcció professional Ponent: Sr. Rafael Merino Pareja Barcelona, 26 de març de 2009 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia). La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca. 1
 2. 2. L’educador social: de la formació a la construcció professional • Què és l’educació social? • La formació de l’educador social: – Els condicionants de la formació – Les competències clau • La construcció professional • Reflexions per a educadors dels centres de justícia juvenil 2
 3. 3. És l’educació social…? • Una eina de transformació o de control social? – Institucionalització de l’educació social dintre dels estats del benestar – Principi de realitat: • Límits de l’acció socioeducativa • Resultats a llarg termini i importància dels petits canvis – Expectatives molt altes augmenten risc de frustració 3
 4. 4. • Una vocació o una tècnica? – Vocació mal vista però condició necessària – Tècnica imprescindible però no suficient 4
 5. 5. La funció de l’educador social és… • Orientació d’individus o grups en la construcció/reconstrucció d’itineraris vitals d’integració social – En una societat més complexa i accelerada (“líquida” -Bauman-), i de major individualització (i “de risc” -Beck-) , especialment per als joves – L’educador com a guia no és un concepte nou – Idea clau: acompanyament (Funes) 5
 6. 6. Quina formació? • Condicionants: – Regulació dels perfils professionals – Autoregulació del col·legi professional – Amplitud de contextos • Normalitzats / de privació • Comunitari / individual – Estructura i dinàmica universitària 6
 7. 7. Els dilemes de la formació • Genèrica o especialitzada • Fins a on la formació inicial / des d’on la formació contínua • Paradigma comú / diversitat de paradigmes (intervenció/acció) • Lligam formació teòrica-formació pràctica (el pràcticum) • Lligam universitat-agents socials: pla d’estudis, professorat, recerca 7
 8. 8. Les competències • Competències generals (UAB) – Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, en les llengües pròpies i en una tercera llengua. – Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. – Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. – Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l’activitat professional. 8
 9. 9. Les competències de l’educador social • Competència de comprensió i anàlisi crítica – Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents ciències de l’educació que li permetin desenvolupar la capacitat d’anàlisi i observació de la realitat social i educativa. – Contextualitzar l’acció educativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l’educació i en funció del context sociohistòric dels individus, grups i institucions. – Participar en els debats teòrics que afecten la professió i els diferents àmbits d’actuació. 9
 10. 10. • Competència per a la programació, planificació i anticipació de la intervenció – Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius. – Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció sociocomunitària. 10
 11. 11. • Competència per al treball amb les persones – Liderar processos socioeducatius per crear un bon clima de treball, promoure el treball cooperatiu i la comunicació oberta i igualitària. – Fomentar l’autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa. – Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions humanes. 11
 12. 12. • Competència per avaluar – Dissenyar plans i processos d’avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments, moments i perspectives de l’avaluació educativa. – Desenvolupar processos d’obtenció, registre, anàlisi i presa de decisions per a l’acció socioeducativa. 12
 13. 13. • Competència organitzacional – Analitzar l’organització i gestió d’institucions socioeducatives. – Comprendre i implicar-se en les realitats institucionals per integrar-se i desenvolupar-se professionalment. – Gestionar institucions d’educació social. 13
 14. 14. • Competència per a l’orientació i l’assessorament – Conèixer els diferents models i estratègies d’orientació. – Orientar i assessorar els grups i les persones per establir reptes i itineraris educatius. – Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i d’emancipació. 14
 15. 15. • Competència de recerca – Utilitzar informació i coneixement de fonts i contextos diferents (informes, articles, etc.) propis de les ciències socials. – Conèixer i aplicar processos de recollida de la informació, anàlisi, tractament i valoració d’aquesta, per a la millora de la pròpia pràctica professional i la fundamentació de l’acció professional. 15
 16. 16. Competències transversals • Gestionar la informació relativa a l’àmbit professional per a la presa de decisions i l’elaboració d’informes. • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional. • Treballar en equip i amb equips (del mateix àmbit o pluridisciplinars). • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d’acord als principis deontològics de la professió. • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l’acció. 16
 17. 17. • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a què es pertany. • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de punts forts, potencialitats i punts febles) per desenvolupar les necessàries en el seu desenvolupament professional. • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques sostenibles, que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans. • Utilitzar les TIC per aprendre, per comunicar-se i per col·laborar en contextos educatius. 17
 18. 18. La construcció professional • La transició cap al treball: mites i realitats • Acollida / adaptació a la institució / entorn de treball • La carrera professional: – Enriquiment i expertesa: de l’heteronomia a l’autonomia – Formació permanent – Identitat professional 18
 19. 19. Reflexions per als educadors socials dels centres de Justícia Juvenil • De guia de bones pràctiques a “manual” de l’educador • Bona eina no només de competències específiques • Bona eina d’adaptació / acollida i construcció professional • Útil, utilitzable, utilitzada (?), avaluada i revisada (?) 19

×