Academiebouwkunstgroningen

Jurgen Hoogendoorn
Jurgen Hoogendoornadviseur Master Urban Management at Hogeschool van Amsterdam um Het Breedschap
Twitter @jrgnhoogendoorn
De wereld wordt steeds ronder en de
samenleving platter (liquidity)
 Academie voor bouwkunst Groningen
 2 februari 2013

 Jurgen Hoogendoorn
 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Wat the hack is going on?

1. Economie vanuit historisch perspectief + sociologische
  duiding; liquid modernity
2. Noord Oost Groningen
3. Ruimtelijke Economische werkelijkheid na 2008
4. Ontwikkelingen in de samenleving
5. Innovatie in de ruimtelijke sector
6. Braakliggen als voorbeeld
7. Opbrengsten, zoekrichtingen en nieuwe competenties
  ruimtelijke professional
8. Zeevaartschool in Delfzijl
Industriële revolutie

 •  Ontstaan economie als wetenschap (gebonden aan
   naties; BNP)
 •  Mens kwam los van zijn oorspronkelijke omgeving
   (vaak platteland)
 •  Werken in fabrieken ergens anders (meestal in stad)
 •  Met grote kans op ontslag en armoede
 •  Na WO II gingen bedrijven op zoek naar plek met
   meest goedkope arbeid
 •  Sinds jaren ’60 Globalisering
 •  versneld door IT technologie
Globalisering

•  Door neo-liberale hoogtij en ict in afgelopen decennia
•  Crises lijkt een fundamenteel en structureel breekpunt
•  Maar globale macht multinationals is nog steeds
  actueel maar staat onder steeds meer druk (kom ik op
  terug)
Permanente onzekerheid
•  Volgens socioloog Zygmunt Bauman is mens sinds
  industriele revolutie in permanente onzekerheid (liquid
  modernity)
•  Door de nationale overheden is onzekerheid altijd
  geïnterpreteerd als veiligheidsvraagstuk (als
  angstreductie van burgers) en daarmee dienend aan het neo liberale
  kapitalisme

•  Staatsveiligheid (extern, intern,) gezondheidheid
  (woningwet 1901), risicoreductie, etc
•  Globale kapitalisme – transnationale prolemen (zoals
  milieu, klimaat en huidige crises) worden nationaal
  aangepakt -> gedoemd te mislukken
Noord-Oost Groningen

•  Al voor WOII in Duitsland Eemsdelta een no go area
  (drassige veengronden met kamp voor gestrafte Duitse militairen- blauwe
  dragonders)
•  In 1963 al een EU(toen EGKS)economisch achterstands
  gebied (naast Zeeuws Vlaanderen en Limburg)
•  Itt Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg
  geen/nauwelijks verkeer met buurland
•  Zeeuws Vlaanderen en Zuid Limburg georienteerd op
  steden als Antwerpen, Gent, Brugge en Aken (is
  perspectief)
Noord Oost Groningen

•  In de jaren 60 en 70 trachtte Overheid verbetering aan
  te brengen door Rijksdiensten naar economische
  achterstandsgebieden te brengen
Nieuwe werkelijkheid na 2008 (ruimtelijk
-economisch)

 Einde krediet- en vastgoed aangedreven project- en
 gebiedsontwikkeling (geen/weinig effectieve vraag naar woningen,
 kantoren, winkels etc)


 Vastgoed- en bouwsector weet niet te innoveren en gaat
 grotendeels over de kop (creative destruction – Schumpeter)

 Gemeenten; van grondexploitant naar medespeler (o.a. op
 basis van “Nieuw Krachtenveld, Nieuwe Paradigma's van Prof. Willem Verbaan)
Oorzaken wegvallen vraag

 Financieringsproblematiek (risicomijdend gedrag bij
 ontwikkelaars en consumenten en banken)

 Maatschappelijke veranderingen: afname kantoorgebruik
 door vergrijzing, HNW, duurzaamheidwens (hergebruik)
 etc.

 Ook in kwalitatieve zin omslag van aanbodsturing naar
 vraagsturing
En we zijn er nog niet…..
Systeemfout in (RO-)systeem GROEI

•  Financierings-, ruimtelijk-juridisch systeem gebaseerd
  op groei (sinds wederopbouw na WOII)
•  Groeidenken zit in genen en cultuur ruimtelijke
  professionals
•  We leven in een vergrijzend en krimpend werelddeel
  dat Europa heet
Burger verhoudt zich anders tot overheid
(nieuwe sociologische/maatschappelijke werkelijkheid)

Recente publicaties 4 voorbeelden

  De Boom en het Rizoom; overheidssturing in een
  netwerksamenleving. (feb. 2010, MinBZK)
  Nieuwe media, kansen voor dienstverlening (okt. 2011)
  Loslaten, vertrouwen en verbinden; over burgers en
  binding; (dec. 2011, Jos van der Lans)
  Vertrouwen in burgers (mei 2012 WRR)
Burger verhoudt zich anders tot
Overheid (1a)
De Boom en het Rizoom; overheidssturing in een
 netwerksamenleving

Samenleving als rizoom:
 Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari (1998)
 stellen samenleving voorals een ‘rizoom’. Een rizoom is
 in letterlijke zin een veelal horizontaal vertakte
 wortelstructuur, die niet te herleiden is tot één hoofdtak
 of tot één plant aan de oppervlakte,maar bestaat uit
 ondergronds voortwoekerende worteltakken waartussen
 steeds nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.
Burger verhoudt zich anders tot
Overheid (1b)
De overheid als boom
 wel betrokken en verantwoordelijk, maar zonder
 verdringing maatschappelijke dynamiek. Wel oplossen,
 maar niet overnemen van een probleem.
 De overheid moet een bepaalde mate van ‘openheid’
 toelaten als het gaat om de beoogde uitkomsten.
 Kortom betrokken en bescheiden
Burger verhoudt zich anders tot
Overheid (2)
Nieuwe media, kansen voor dienstverlening (okt. 2011)
 Omkering van het overheidsapparaat; participerende overheid
 Samenleving organiseert zich snel (met behulp van sociale media) en tijdelijk
 in de vorm van een netwerk (rizoom) rond een thema
 We zitten in een transitie van het denken en doen van vandaag naar
 het denken en doen van morgen.
 Deze transitie biedt kansen voor transparantie, vertrouwen en een
 compacte overheid.
 Crowdsourcing, -funding en co-creatie vormen de nieuwe aanpak voor
 participatie en daar hoort een aangepaste rolopvatting van de
 gemeente bij.
 Het helpt om te beseffen dat we in deze transitie zitten
Burger verhoudt zich anders tot
Overheid (3)
 Loslaten, vertrouwen en verbinden; over burgers en
     binding; (dec. 2011, Jos van der Lans)
 Publieke systeemwereld (grootschalig, hiërarchisch en bureaucratisch)
 losgezongen van de leefwereld -> vastlopen
 Netwerkorganisaties als (privaat) beweging van onderaf; kleinschalig,
 persoonlijk, horizontaal, informeel, generalistisch, oplossingsgericht, met veel ruimte voor

 passie/plezier en plaatsgebonden
Burger verhoudt zich anders tot
Overheid (4)
Vertrouwen in burgers (mei 2012 WRR)
 Denk vanuit de (betrokken en actieve en initiërende) burger
 Investeer in vertrouwen door creëren tegenspel, versterken alledaagse invloed,
 stimuleren maatschappelijk verkeer en bouwen steunpilaren
Voorbeelden Burgerkracht
•  Energierevolutie van onderop; Winddelen (Delfzijl),
  collectieve aankoop zonnepanelen etc
•  Buurtzorg
•  Thuisafgehaald.nl
•  Stadslandbouw
•  Kleinehoefprint.nl
•  As we speak Starbucks Engeland wegens
  “belastingontduiking” (legaal is nog niet ethisch)
Sociologisch resultaat/werkelijkheid

Burger
• Ontsystematiseerd (wegens gebrek aan vertrouwen in systemen)
• Nieuw ethiek
• Regelt het zelf wel (buiten de systemen)
• Zoekt de menselijke maat
• Delen is het nieuwe vermenigvuldigen = macht (kennis
 an sich is geen macht meer omdat het in overvloed
 aanwezig en bereikbaar is via internet)
• Klein is het nieuwe groot

•  Pssst…….In Spanje trek naar platteland groter dan naar de stad; hippe neo-rurales
Werkelijkheid noopt tot innoveren; chaoskruis
 Bron: Jaap Peters, Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden. Strategie uit chaos, 2008.
Hoe innoveren in ruimtelijk domein

 Tijdelijk is het nieuwe permanent
 Experiment de structurele vorm
 In samenspraak met samenleving en door inzet sociale
 media Herman Wijffels in Tegenlicht 17 september jl. “Kijk ook
 eens naar buiten ipv naar je beeldscherm (met cijfers en
 modellen)”
Aanbod vanuit de samenleving

   Manifest voor Amsterdam; 10 ontwerpopgaven (Pakhuis de
   Zwijger)
1.  Leer in de stad; creëer hybride leeromgevingen waarin wordt
   samengewerkt met vele partijen in de stad.
2.  Vertel de verhalen; creëer meer en verschillende podia waarin de
   persoonlijke verhaal uit de stad worden verteld.
3.  Durf te kiezen; maak de overheid toegankelijk voor iedereen en
   zorg dat de bureaucratie het probleem van de gemeente wordt.
4.  Laat wijken bloeien; durf wijken in hun kracht te zetten en juist
   vanuit hun eigenheid zichtbaar te maken.
5.  Houd waarde in de stad; breng het metabolisme van de stad in
   kaart en buig waardestromen om.
6. Gebruik de tussentijd; ontwikkel mechanismen waardoor
  belangen worden verbonden
7. Leef met de natuur; maak van de natuur in de stad een
  speerpunt in beslissingen over de publieke ruimte.
8. Verbind met buiten; verbind Amsterdam met andere steden en
  breng uitwisseling tot stand.
9. Zoek de gemeenschap; ga in het ontwerpen van de stad en haar
  voorzieningen uit van empathie en inclusiviteit.
10. Laat controle los; start regelluwe zones in waar nieuwe
  initiatieven de ruimte krijgen om te experimenteren en iets op te
  bouwen
Is niets doen een optie?
Kosten braakliggen: tussen € 15.000 en € 40.000
per ha per jaar
Academiebouwkunstgroningen
Stedelijke vernieuwingsgebieden en
bestaande stad
Uitleggebieden/herontwikkeling
Voorlopige opbrengsten
 Vooral People en Planet
 Profit; verliesbeperking door verhuur grond
 Meer contact tussen mensen (sociale cohesie)
 Meer gezondheid (beweging en gezond voedsel uit
 moestuin)
 Minder verloedering
 Experimenteer-ruimte en –tijd
Welke zoekrichtingen?

Verdienmodellen of liever meerwaardemodellen?
 Gebieds- (ipv grondexploitatie)
 (Waarde)stromen (energie, afval, water, kennis)
 Local Exchange Trade Systems LETS (ruilen, noppes,
 complementaire valuta (prof Bernard Lietaer), tijdbank)
 Circulaire economie

Organisatie- en procesmodellen?
 Bottom up
 Down-Up met behulp van onafhankelijke tussenlaag
 ruimtelijke professionals
Alleen (ruimtelijke) professionals
kunnen improviseren
Competenties nieuwe ruimtelijke professional?
• Bescheiden en dienstbaar (kunnen luisteren)
• Losvragen in plaats van vaststellen (=oordelen)
• Improvisatievermogen en kunnen ‘spelen’
• Empathie
• Communicatie vaardigheden
• Digitale vaardigheden (social media)
• Ontwerp als service aan samenleving (ipv eindbeeld)
• Moed en durf (tegen huidige systeem in denken en
 doen)
• Verbindingen aangaan (is ook positie kiezen/activisme)
• Divers netwerk (met andere vaardigheden en kennis)
Zeevaartschool Delfzijl
 •  Eemshaven heeft de tweede chemische cluster van
   Nederland
 •  Veel bouwactiviteiten in Eemshaven (expats)
 •  Energie als groot thema in dit landsdeel (wind, gas)
 •  Delfzijl in 2020; bevolking overgrote deel boven 65 jaar
 •  Delfzijl relaties met ommeland, met stad Groningen,
   met Nederland?
 •  Bijv. Groningen studentenstad en groeit -> Delfzijl =
   Bloemendaal (hippe strand/kustplaats) van Groningen?
 •  Delfzijl als experimenteerplek; het Berlijn/Detroit van het
   Noorden?
DANK VOOR UW AANDACHT
1 von 32

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(11)

Seminar De Buurt Verdient Zich TerugSeminar De Buurt Verdient Zich Terug
Seminar De Buurt Verdient Zich Terug
JurgenVanDerHeijden181 views
Geheugen van een stadGeheugen van een stad
Geheugen van een stad
FARO319 views
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe beleidshefbomen - Anne SnickNieuwe uitdagingen vragen om nieuwe beleidshefbomen - Anne Snick
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe beleidshefbomen - Anne Snick
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.3K views
Doe boek vgsDoe boek vgs
Doe boek vgs
Hetteke Videler254 views
Trends future healthTrends future health
Trends future health
Extend Limits - challenge the status quo -4K views

Destacado(16)

Proyecto de innovacionProyecto de innovacion
Proyecto de innovacion
jimenez_88167 views
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Ростислав Попов29 views
EdutekaEduteka
Eduteka
william1957585 views
William gomez taller_gbiWilliam gomez taller_gbi
William gomez taller_gbi
Annie Florez251 views
MuseoMuseo
Museo
aimoralesa104 views
EdutekaEduteka
Eduteka
william1957133 views
resume 2016.PDFresume 2016.PDF
resume 2016.PDF
Erica Termini Tagliaferri60 views
Las nubes alberto rodriguezLas nubes alberto rodriguez
Las nubes alberto rodriguez
amparovazquezlores122 views
Especies de wolframio en soluciónEspecies de wolframio en solución
Especies de wolframio en solución
Andres Tavizon635 views
Las TIC en la EducaciónLas TIC en la Educación
Las TIC en la Educación
Ruth Elizabeth Montenegro Campoverde118 views
MuseosMuseos
Museos
mamuca94273 views
ספר וטהר לבנו השלם.ספר וטהר לבנו השלם.
ספר וטהר לבנו השלם.
יוחנן ריינר491 views
ข้อสอบ Pat 7ข้อสอบ Pat 7
ข้อสอบ Pat 7
vipawee613_14973 views
ComponentesComponentes
Componentes
Eloisa Dias340 views

Similar a Academiebouwkunstgroningen(20)

UvA Planologie presentatie2015UvA Planologie presentatie2015
UvA Planologie presentatie2015
Jurgen Hoogendoorn415 views
Presentatie Hans Peter Benschop (2)Presentatie Hans Peter Benschop (2)
Presentatie Hans Peter Benschop (2)
Yvonne Neppelenbroek448 views
De burger in de stad. Keynote Filip De RynckDe burger in de stad. Keynote Filip De Rynck
De burger in de stad. Keynote Filip De Rynck
Stedenbeleid Vlaanderen2.5K views
Burgerinitiatieven in Nederland (Paul Dekker)Burgerinitiatieven in Nederland (Paul Dekker)
Burgerinitiatieven in Nederland (Paul Dekker)
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.7K views
Governance van milieuvraagstukken Governance van milieuvraagstukken
Governance van milieuvraagstukken
Gert Vandermosten244 views
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenlevingVan verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.8K views
Haardvuursessie 1 veranderagenda 2040Haardvuursessie 1 veranderagenda 2040
Haardvuursessie 1 veranderagenda 2040
Rutger van der Zande129 views
Heerlen live 2015Heerlen live 2015
Heerlen live 2015
Rob Aalders385 views
Sociaal schaduwwerkSociaal schaduwwerk
Sociaal schaduwwerk
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1K views
Manifest public spaceManifest public space
Manifest public space
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)887 views
RWS Lichtkogel-bundel 2013_defRWS Lichtkogel-bundel 2013_def
RWS Lichtkogel-bundel 2013_def
Jasmina Tepic MA628 views
TransitiestussenhoopenvreesTransitiestussenhoopenvrees
Transitiestussenhoopenvrees
Outside-school-Care666 views

Academiebouwkunstgroningen

 • 1. Twitter @jrgnhoogendoorn De wereld wordt steeds ronder en de samenleving platter (liquidity) Academie voor bouwkunst Groningen 2 februari 2013 Jurgen Hoogendoorn Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
 • 2. Wat the hack is going on? 1. Economie vanuit historisch perspectief + sociologische duiding; liquid modernity 2. Noord Oost Groningen 3. Ruimtelijke Economische werkelijkheid na 2008 4. Ontwikkelingen in de samenleving 5. Innovatie in de ruimtelijke sector 6. Braakliggen als voorbeeld 7. Opbrengsten, zoekrichtingen en nieuwe competenties ruimtelijke professional 8. Zeevaartschool in Delfzijl
 • 3. Industriële revolutie • Ontstaan economie als wetenschap (gebonden aan naties; BNP) • Mens kwam los van zijn oorspronkelijke omgeving (vaak platteland) • Werken in fabrieken ergens anders (meestal in stad) • Met grote kans op ontslag en armoede • Na WO II gingen bedrijven op zoek naar plek met meest goedkope arbeid • Sinds jaren ’60 Globalisering • versneld door IT technologie
 • 4. Globalisering • Door neo-liberale hoogtij en ict in afgelopen decennia • Crises lijkt een fundamenteel en structureel breekpunt • Maar globale macht multinationals is nog steeds actueel maar staat onder steeds meer druk (kom ik op terug)
 • 5. Permanente onzekerheid • Volgens socioloog Zygmunt Bauman is mens sinds industriele revolutie in permanente onzekerheid (liquid modernity) • Door de nationale overheden is onzekerheid altijd geïnterpreteerd als veiligheidsvraagstuk (als angstreductie van burgers) en daarmee dienend aan het neo liberale kapitalisme • Staatsveiligheid (extern, intern,) gezondheidheid (woningwet 1901), risicoreductie, etc • Globale kapitalisme – transnationale prolemen (zoals milieu, klimaat en huidige crises) worden nationaal aangepakt -> gedoemd te mislukken
 • 6. Noord-Oost Groningen • Al voor WOII in Duitsland Eemsdelta een no go area (drassige veengronden met kamp voor gestrafte Duitse militairen- blauwe dragonders) • In 1963 al een EU(toen EGKS)economisch achterstands gebied (naast Zeeuws Vlaanderen en Limburg) • Itt Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg geen/nauwelijks verkeer met buurland • Zeeuws Vlaanderen en Zuid Limburg georienteerd op steden als Antwerpen, Gent, Brugge en Aken (is perspectief)
 • 7. Noord Oost Groningen • In de jaren 60 en 70 trachtte Overheid verbetering aan te brengen door Rijksdiensten naar economische achterstandsgebieden te brengen
 • 8. Nieuwe werkelijkheid na 2008 (ruimtelijk -economisch)  Einde krediet- en vastgoed aangedreven project- en gebiedsontwikkeling (geen/weinig effectieve vraag naar woningen, kantoren, winkels etc)  Vastgoed- en bouwsector weet niet te innoveren en gaat grotendeels over de kop (creative destruction – Schumpeter)  Gemeenten; van grondexploitant naar medespeler (o.a. op basis van “Nieuw Krachtenveld, Nieuwe Paradigma's van Prof. Willem Verbaan)
 • 9. Oorzaken wegvallen vraag  Financieringsproblematiek (risicomijdend gedrag bij ontwikkelaars en consumenten en banken)  Maatschappelijke veranderingen: afname kantoorgebruik door vergrijzing, HNW, duurzaamheidwens (hergebruik) etc.  Ook in kwalitatieve zin omslag van aanbodsturing naar vraagsturing
 • 10. En we zijn er nog niet…..
 • 11. Systeemfout in (RO-)systeem GROEI • Financierings-, ruimtelijk-juridisch systeem gebaseerd op groei (sinds wederopbouw na WOII) • Groeidenken zit in genen en cultuur ruimtelijke professionals • We leven in een vergrijzend en krimpend werelddeel dat Europa heet
 • 12. Burger verhoudt zich anders tot overheid (nieuwe sociologische/maatschappelijke werkelijkheid) Recente publicaties 4 voorbeelden  De Boom en het Rizoom; overheidssturing in een netwerksamenleving. (feb. 2010, MinBZK)  Nieuwe media, kansen voor dienstverlening (okt. 2011)  Loslaten, vertrouwen en verbinden; over burgers en binding; (dec. 2011, Jos van der Lans)  Vertrouwen in burgers (mei 2012 WRR)
 • 13. Burger verhoudt zich anders tot Overheid (1a) De Boom en het Rizoom; overheidssturing in een netwerksamenleving Samenleving als rizoom:  Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari (1998) stellen samenleving voorals een ‘rizoom’. Een rizoom is in letterlijke zin een veelal horizontaal vertakte wortelstructuur, die niet te herleiden is tot één hoofdtak of tot één plant aan de oppervlakte,maar bestaat uit ondergronds voortwoekerende worteltakken waartussen steeds nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.
 • 14. Burger verhoudt zich anders tot Overheid (1b) De overheid als boom  wel betrokken en verantwoordelijk, maar zonder verdringing maatschappelijke dynamiek. Wel oplossen, maar niet overnemen van een probleem.  De overheid moet een bepaalde mate van ‘openheid’ toelaten als het gaat om de beoogde uitkomsten.  Kortom betrokken en bescheiden
 • 15. Burger verhoudt zich anders tot Overheid (2) Nieuwe media, kansen voor dienstverlening (okt. 2011)  Omkering van het overheidsapparaat; participerende overheid  Samenleving organiseert zich snel (met behulp van sociale media) en tijdelijk in de vorm van een netwerk (rizoom) rond een thema  We zitten in een transitie van het denken en doen van vandaag naar het denken en doen van morgen.  Deze transitie biedt kansen voor transparantie, vertrouwen en een compacte overheid.  Crowdsourcing, -funding en co-creatie vormen de nieuwe aanpak voor participatie en daar hoort een aangepaste rolopvatting van de gemeente bij.  Het helpt om te beseffen dat we in deze transitie zitten
 • 16. Burger verhoudt zich anders tot Overheid (3) Loslaten, vertrouwen en verbinden; over burgers en binding; (dec. 2011, Jos van der Lans)  Publieke systeemwereld (grootschalig, hiërarchisch en bureaucratisch) losgezongen van de leefwereld -> vastlopen  Netwerkorganisaties als (privaat) beweging van onderaf; kleinschalig, persoonlijk, horizontaal, informeel, generalistisch, oplossingsgericht, met veel ruimte voor passie/plezier en plaatsgebonden
 • 17. Burger verhoudt zich anders tot Overheid (4) Vertrouwen in burgers (mei 2012 WRR)  Denk vanuit de (betrokken en actieve en initiërende) burger  Investeer in vertrouwen door creëren tegenspel, versterken alledaagse invloed, stimuleren maatschappelijk verkeer en bouwen steunpilaren
 • 18. Voorbeelden Burgerkracht • Energierevolutie van onderop; Winddelen (Delfzijl), collectieve aankoop zonnepanelen etc • Buurtzorg • Thuisafgehaald.nl • Stadslandbouw • Kleinehoefprint.nl • As we speak Starbucks Engeland wegens “belastingontduiking” (legaal is nog niet ethisch)
 • 19. Sociologisch resultaat/werkelijkheid Burger • Ontsystematiseerd (wegens gebrek aan vertrouwen in systemen) • Nieuw ethiek • Regelt het zelf wel (buiten de systemen) • Zoekt de menselijke maat • Delen is het nieuwe vermenigvuldigen = macht (kennis an sich is geen macht meer omdat het in overvloed aanwezig en bereikbaar is via internet) • Klein is het nieuwe groot • Pssst…….In Spanje trek naar platteland groter dan naar de stad; hippe neo-rurales
 • 20. Werkelijkheid noopt tot innoveren; chaoskruis Bron: Jaap Peters, Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden. Strategie uit chaos, 2008.
 • 21. Hoe innoveren in ruimtelijk domein  Tijdelijk is het nieuwe permanent  Experiment de structurele vorm  In samenspraak met samenleving en door inzet sociale media Herman Wijffels in Tegenlicht 17 september jl. “Kijk ook eens naar buiten ipv naar je beeldscherm (met cijfers en modellen)”
 • 22. Aanbod vanuit de samenleving Manifest voor Amsterdam; 10 ontwerpopgaven (Pakhuis de Zwijger) 1. Leer in de stad; creëer hybride leeromgevingen waarin wordt samengewerkt met vele partijen in de stad. 2. Vertel de verhalen; creëer meer en verschillende podia waarin de persoonlijke verhaal uit de stad worden verteld. 3. Durf te kiezen; maak de overheid toegankelijk voor iedereen en zorg dat de bureaucratie het probleem van de gemeente wordt. 4. Laat wijken bloeien; durf wijken in hun kracht te zetten en juist vanuit hun eigenheid zichtbaar te maken. 5. Houd waarde in de stad; breng het metabolisme van de stad in kaart en buig waardestromen om.
 • 23. 6. Gebruik de tussentijd; ontwikkel mechanismen waardoor belangen worden verbonden 7. Leef met de natuur; maak van de natuur in de stad een speerpunt in beslissingen over de publieke ruimte. 8. Verbind met buiten; verbind Amsterdam met andere steden en breng uitwisseling tot stand. 9. Zoek de gemeenschap; ga in het ontwerpen van de stad en haar voorzieningen uit van empathie en inclusiviteit. 10. Laat controle los; start regelluwe zones in waar nieuwe initiatieven de ruimte krijgen om te experimenteren en iets op te bouwen
 • 24. Is niets doen een optie? Kosten braakliggen: tussen € 15.000 en € 40.000 per ha per jaar
 • 28. Voorlopige opbrengsten  Vooral People en Planet  Profit; verliesbeperking door verhuur grond  Meer contact tussen mensen (sociale cohesie)  Meer gezondheid (beweging en gezond voedsel uit moestuin)  Minder verloedering  Experimenteer-ruimte en –tijd
 • 29. Welke zoekrichtingen? Verdienmodellen of liever meerwaardemodellen?  Gebieds- (ipv grondexploitatie)  (Waarde)stromen (energie, afval, water, kennis)  Local Exchange Trade Systems LETS (ruilen, noppes, complementaire valuta (prof Bernard Lietaer), tijdbank)  Circulaire economie Organisatie- en procesmodellen?  Bottom up  Down-Up met behulp van onafhankelijke tussenlaag ruimtelijke professionals
 • 30. Alleen (ruimtelijke) professionals kunnen improviseren Competenties nieuwe ruimtelijke professional? • Bescheiden en dienstbaar (kunnen luisteren) • Losvragen in plaats van vaststellen (=oordelen) • Improvisatievermogen en kunnen ‘spelen’ • Empathie • Communicatie vaardigheden • Digitale vaardigheden (social media) • Ontwerp als service aan samenleving (ipv eindbeeld) • Moed en durf (tegen huidige systeem in denken en doen) • Verbindingen aangaan (is ook positie kiezen/activisme) • Divers netwerk (met andere vaardigheden en kennis)
 • 31. Zeevaartschool Delfzijl • Eemshaven heeft de tweede chemische cluster van Nederland • Veel bouwactiviteiten in Eemshaven (expats) • Energie als groot thema in dit landsdeel (wind, gas) • Delfzijl in 2020; bevolking overgrote deel boven 65 jaar • Delfzijl relaties met ommeland, met stad Groningen, met Nederland? • Bijv. Groningen studentenstad en groeit -> Delfzijl = Bloemendaal (hippe strand/kustplaats) van Groningen? • Delfzijl als experimenteerplek; het Berlijn/Detroit van het Noorden?
 • 32. DANK VOOR UW AANDACHT