Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

The Pooooor Ant!

274 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Unterhaltung & Humor, Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

The Pooooor Ant!

  1. 1. ΔÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ◊Ù·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û οı ̤ڷ, Úˆ›-Úˆ›, ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÓÔ‡Û fiÏË Ì¤Ú· ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜, ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿! ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È, Ê˘ÛÈο, Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋! ªfiÓÔ Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â manager Ó· ÙÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ!
  2. 2. √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ı¤ÛË manager, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔۤϷ‚ ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÂÈÚË ¶·Û¯·Ï›ÙÛ· ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ª˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì οÚÙ˜. 줂·È·, Û‡ÓÙÔÌ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ì›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ Ó¤Ô-ÚÔÛÏËÊı›۷˜ ∞Ú¿¯Ó˘ ∏ ∞Ú¿¯ÓË ÂÈÊÔÚÙ›ÛÙËΠ̠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ…
  3. 3. √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·fi ÙËÓ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·, ÒÛÙ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ì ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ù¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ, ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ̛· ∫·ÙÛ·Ú›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁfiÚ·Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· Ó¤Ô ÛÂÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹-ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ΔÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¯·ÚÙÔ‚·Û›ÏÂÈÔ. ªÔÈÚ·›·, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È… √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ̤ÙÚ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÊÂÚ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂȂϤÂÈ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ
  4. 4. ΔË ı¤ÛË, ÏÔÈfiÓ, ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ ¤Ó·˜ Δ˙›Ù˙Èη˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Êı·Ṳ́ÓË Â›ψÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ̛· ÂȉÈ΋, ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÎÈ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì Â›Â‰Ë ÔıfiÓË. 줂·È·, Ì ÙfiÛÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ È·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ·Ó·ÁηÛÙÈο, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ server √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÓȈÛ ۇÓÙÔÌ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ô-‰È¢ı˘ÓÙ‹ (Ô˘ ‹Ù·Ó, ·ÏÈ¿, ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘) ÒÛÙÂ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ηٷÛÙÚˆı› ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï¿ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŸÛÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¤ÓȈı fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi…
  5. 5. √ Δ˙›Ù˙Èη˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ¯ÚfiÓÔ: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ̛· ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ, ›Â. ªfiÓÔ Ô˘, Ì›· ̤ڷ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÙfiÛÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ ∞̤ۈ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ì›· ÂÚÈ˙‹ÙËÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı› οÔȘ χÛÂȘ. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ô˘ η٤ÏËÁ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, Û·ÊÒ˜, ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡». Èڛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ηȅ. ∞¤Ï˘Û ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ!!!
  6. 6. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∞fi ÙÔ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ηχÙÂÚ· Ó· Â›Û·È ¤Ó· ·Ó›Î·ÓÔ Ù›ÔÙ·, ¿¯ÚËÛÙÔ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ó¿ÁÎË ÂÔÙ›·˜. ΔÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó; ∞Ó, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÈ̤ÓÂȘ Ó· Â›Û·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌË ‰Â›¯ÓÂȘ fiÙÈ Â›Û·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ… ¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤! ∞Ó ¿ÏÈ, ÂÈ̤ÓÂȘ ÍÂÚÔΤʷϷ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË, ÒÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÌËÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ›˜ ∫ËÊ‹Ó˜, ¶·Û¯·Ï›ÙÛ˜, ∞Ú¿¯Ó˜, Δ˙ÈÙ˙›ÎÈ·, ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Î·È ∫·ÙÛ·Ú›‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Á΢Ú˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÛÈÙ·… (¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ¡., ªÂϛӷ ™. )

×