E kotomierz - it w edukacji

S
Szkoła Podstawowa w KotomierzuSzkoła Podstawowa w Kotomierzu
e-Kotomierz - IT w Edukacji
w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
  Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
         Europejskiego Funduszu Społecznego.

           1.06.2011 – 30.04.2012
Nasze oficjalne logotypy, które obowiązywały
     podczas realizacji projektu
        Wprowadzenie
                        2
Nasze strony Internetowe i platforma edukacyjna
                         3
Nasze adresy Internetowe


http://elearning.dobrcz.pl/

http://ekotomierz.blogspot.com


                  4
Informacje o projekcie w lokalnej prasie
                      5
6
7
Spis treści
       8
1. Informacje o projekcie
2. Cele projektu
3. Rezultaty i produkty projektu
4. Uczestnicy projektu na zajęciach
5. Budżet projektu
6. Harmonogram projektu
7. Budowa modułu szkoleniowego
8. Informacje o zawartości modułu
9. Treści modułu
10. Propozycja harmonogramu działań w miesiącu (b-learning)
11. Propozycja harmonogramu działań listopad-marzec (e-learning)
12. Podziękowanie .
                                  9
Informacje o projekcie

1. IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  wiejskich
2. Konkurs zamknięty 13/POKL/9,5/2010
3. e-Kotomierz – IT w edukacji
                            11
Cele projektu
        12
Cele projektu:

  1. Podniesienie średniej wyników z testów
   gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej
   (już w tej chwili inaczej) o 2% w stosunku do
   wyników roku 2010 wśród 31 gimnazjalistów.
  2. Wzrost kompetencji edukacyjnych z zakresu IT
   wśród 5 nauczycieli.
                           13
Cele szczegółowe projektu
 1. Zwiększenie liczby godzin na realizację treści programowych z zakresu przedmiotów w
   bloku matematyczno-przyrodniczym poprzez wprowadzenie zajęć b-learningowych i
   e-learningowych.

 2. Uatrakcyjnienie przekazu trudnej wiedzy poprzez wykorzystanie technik IT.

 3. Podniesienie świadomości nauczycieli i uczniów co do możliwości wykorzystywania
   nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych w oparciu o IT.

 4. Polepszenie komunikacji między nauczycielem i uczniami przez wprowadzenie
   technik IT.

 5. Zwiększenie poziomu wykorzystania Internetu w procesie dydaktycznym w bloku z
   przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.                                          14
Rezultaty i produkty
            15
Rezultaty i produkty
            16
Produkty
 1. Kursy e-learning i b-learning:
   • 1 kurs b-learningowy ( 5 modułów)
   • 1 kurs e-learningowy ( 5 modułów)
   • Komplet materiałów do kursu
 • 50 godz. Kursu b-learningowego.
 • 108 godz. kursu e-learningowego.
Rezultaty
  1. 80% uczniów ukończy kursy zgodnie z założoną ścieżką.
  2. 90% wykaże się wzrostem umiejętności świadomego
   wykorzystania IT w edukacji.                               17
18
19
Produkty
 1. Szkolenia:
   • 7 godz./1dzień szkoleń z obsługi platformy dla 5
    nauczycieli
   • 7 godz./1dzień szkoleń z administracji platformą dla 1
    nauczyciela
   • 7 godz./2 dni szkoleń z tworzenia treści dydaktycznych
    dla 4 nauczycieli
   • 1 dzień szkolenia z obsługi platformy dla 31 uczniów
Rezultaty
 1. 100% nauczycieli podniesie swoją wiedzę z zakresu stosowania
   technik IT w edukacji                                  20
21
22
23
24
25
26
27
Produkty
 1. Budowa, wdrożenie i utrzymanie platformy
   e-learningowej:
   • 1 platforma e-learningowa

Rezultaty
  1. 1 GB przestrzeni dyskowej do
   wykorzystania w okresie trwania projektu.
                         28
29
Uczestnicy projektu
           30
31
Uczestnicy projektu:

1. Koordynator projektu – M. Richter
2. Koordynator merytoryczny – J. Szypryt
3. Nauczyciele przedmiotów:
  • Matematyki – E. Tuchółka
  • Biologii – A. Żabicka
  • Chemii – A. Żabicka
  • Fizyki – K. Szatkowska
  • Geografii – T. Cholewczyńska
4. Uczniowie klasy 3 gimnazjum – 31 uczniów
                       32
Agata    Ligocka
Uczniowie:  Aleksander  Perlik
       Aleksandra  Parszyk
       Anastazja  Saganowska
       Anna     Gil
       Anna     Łazarz
       Arkadiusz  Baumgart
       Arkadiusz  Borowski
       Arkadiusz  Górski
       Arkadiusz  Kowalski
       Arkadiusz  Łazarz
       Bartosz   Domin
       Dagmara   Leśniewska
       Dawid    Szulc                    33
Emil    Skrzypczak
Uczniowie  Gracjan   Grabowski
      Kamil    Gąsior
      Kamila   Lewandowska
      Karina   Brzezińska
      Karolina  Barbara
      Karolina  Książek
      Katarzyna  Zawiasińska
      Krzysztof  Waligóra
      Magda    Chylewska
      Marta    Trochowska
      Mateusz   Kozak
      Monika   Leśniewicz
      Natalia   Żyża
      Norbert   Janus
      Rafał    Dąbrowski
      Sandra   Chilla
      Sebastian  Trojan
      Tomasz   Brządkowski
      Łukasz   Paśko                   34
Budżet projektu

  50 000,- zł
         35
36
Harmonogram projektu
            37
38
Zajęcia z b-learningu
            39
Zarządzanie nauką i czasem podczas zajęć on-line i
         stacjonarnych
                           40
41
42
b-learning
(zajęcia w szkole, w domu,
   w ciągu miesiąca)
           43
b-learning z geografii
         44
45
46
b-learning z fizyki
         47
Budowa modułu b-learning
(zajęcia w domu/w szkole)
              48
49
Podstawowe założenia behawioryzmu

• Uczenie się jest rezultatem reakcji na bodźce - wiedza ucznia jest budowana na
podstawie informacji podawanej przez nauczyciela.

• Powtarzanie odpowiednich bodźców prowadzi do wytworzenia automatycznych
reakcji.

• Uczenie się może być mierzone przez obserwowaną zmianę w zachowaniu.
Stosowne bodźce (konkretna metoda i środki nauczania) mają doprowadzać do
poprawy wyników testów, czyli do zmiany w zachowaniu wynikłej z działania
pamięci. Nauczanie sprowadza się do projektowania systemu bodźców, wzmocnień,
kar, modelowania pożądanego zachowania. Stąd przemożna rola pamięci w
procesach uczenia się.


                                        50
Podstawowe założenia konstruktywizmu

• Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenia, indywidualną
wiedzę buduje UCZEŃ na podstawie własnego doświadczenia i osobistej
percepcji.

• To UCZEŃ sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się i konstruowaniem
znaczeń.

• To UCZEŃ bierze odpowiedzialność za swoją edukację.
Wiedza jest odkrywana, reodkrywana, konstruowana i rekonstruowana przez
UCZNIA. Nauczyciel przestaje być źródłem, transmiterem informacji, staje się
przewodnikiem i doradcą. UCZNIOWIE mniej zapamiętują, więcej poszerzają
swoje możliwości uczenia się rozumianego jako tworzenie indywidualnej wiedzy
i umiejętności.

                                      51
Podstawowe założenia konektywizmu

• Uczenie się i wiedza wynika z konfrontowania różnych opinii i jest
procesem łączenia różnych źródeł informacji.
• Myślenie oraz umiejętność uczenia się są ważniejsze niż aktualny stan
wiedzy jednostki.
• Umiejętność dostrzegania powiązań między obszarami, ideami i
koncepcjami jest umiejętnością kluczową.
• Krytyczne myślenie, proces podejmowania decyzji (w tym wybieranie
treści uczenia się) jest nierozerwalną częścią procesu uczenia się.
Najistotniejszą cechą wiedzy wobec jej krótkiego czasu życia jest
aktualność, wiedza istnieje raczej w świecie niż w głowie indywidualnej
osoby, zaś uczeń powinien umieć jej


                                     52
Budowa materiałów – „jądro kursu”
                       Moduł X
       Pre-test           E-learning (w domu przed zajęciami)
         Treści            E-learning (w domu przed zajęciami)

                   Zadanie 1               b-learning
                   Zadanie 2               (w szkole)
                    Mod€ł
              FORUM
   Zadania do rozwiązania w domu    E-learning (w domu po zrealizowanych zajęciach)

         Wysłanie zadania

             Test podsumowujący cykl b-learning      E-learning (w szkole )                                               53
Informacje o kursie:
           1.  Wprowadzenie:
               •   Ogólne cele
               •   Spis treści
           2.  Wymagania
              wstępne
           3.  Przewodnik
4. Test wstępny do
rozwiązania przed
kursem

           5. Materiał
           przygotowujący
           do zajęć – praca
           w domu   6. Zadanie
   domowe – do
   przesłania


             7. Kontakt z
             nauczycielem
                    54
e-learning (zajęcia w domu)
               55
Zarządzanie nauką i czasem podczas zajęć on-line
          e-learning
                          56
57
Liczba godzin przeznaczonych na e-learning
                       58
Budowa materiałów – „jądro kursu e-learning”
                       Moduł X
       Pre-test           E-learning (w domu przed zajęciami)
         Treści               E-learning (w domu)

          Test uczący/samokształceniowy 1          e-learning
          Test uczący/samokształceniowy 2          (w domu)
                   Mod€ł
              FORUM
       Zadania/test              E-learning (w domu)             Test podsumowujący cykl e-learning    E-learning (w domu )                                          59
Treść:
•  Tytuł modułu
•  Wprowadzenie w problematykę
•  Słowa kluczowe
•  Temat 1
•  Temat 2
•  Literatura podstawowa
•  Odnośniki do stron www
•  Słowniki terminów
•  Materiały dodatkowe
•  Testy i ćwiczenia
•  Testy sprawdzające
                 60
61
…zbliżając się powoli do końca naszego podsumowania
W ramach wstępnej ewaluacji, chciałbym:

1. Wystosować podziękowania
2. Zaprezentować Webinarium – nasze pierwsze wnioski z
projektu
3. Webinarium z A. Szandałą prezesem firmy Intersieć
4. Wręczyć Certyfikaty
5. Okolicznościowe przemówienia / wspólne pamiątkowe
zdjęcie
6. Zakończenie naszego spotkania


                             62
Podziękowania:
1.Wójtowi Gminy Dobrcz, K. Szali
2.Prezes AWACOM, Ł. Tomaszczyk
3.Przewodniczący Rady Rodziców, K. Borowskiemu
4.Dyrektor ZS, G. Gwizdale
5.A. Żabickiej, E. Tuchółce, T. Cholewczyńskiej, K.
 Szatkowskiej
6.Administracji i obsłudze szkoły

                         63
Dziękuję


…a teraz zapraszam na krótki pokaz Webinarium z
fizyki przyg. przez K. Szatkowską
                         64
Webinarium
1.  Propozycja wykorzystania wideolekcji w oparciu o technologie
   informacyjne ICT
2.  Clickmeeting
                                  65
66
67
Chemia

      Zad. 7.1,72,8 i 9 dotyczyło standardu I - pozyskiwania, przetwarzania i
tworzenia informacji. Do zad. 7.1. prawidłowej odpowiedzi udzieliło 18 osób –
56,06%, do zad. 7.2. 7 osób – 22,58%. W zad.8. prawidłowo odpowiedziało 13
osób – 41,93%, a w 9 – 17 osób – 54,84%. Zadania 10 i 11 dotyczyły opanowania
czynności praktycznych – standard III. Prawidłowych odpowiedzi do zad.10
udzieliło 21 uczniów – 67,74%, do 11 tylko 4 osoby – 12,9%. Zadanie 12 to II i III
standard czyli zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązania problemów (II) oraz
opanowanie czynności praktycznych (III). To zadanie dobrze rozwiązało 19 osób
– 61.3%.
                                           68
Biologia

Zad.1 dotyczyło standardu II- znajomości metodyki badań biologicznych.
Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 9 osób co stanowi 29,03% klasy. W zad.
2,3,4,5,6 należało wykazać się znajomością różnorodności biologicznej,
podstawowych procesów biologicznych oraz odpowiednim
rozumowaniem i argumentacją ( standard I i IV). Do zad.2 dobrej
odpowiedzi udzieliło 18 osób- 58,06%, do zad.3 i 4 14 uczniów – 45,16%,
do zad.5 – 10 uczniów – 32,26% całości, do zad 6 – 25 uczniów – 80,66%.
                                     69
1 von 68

Recomendados

Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku von
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuszkola20
2.4K views29 Folien
2016 2017 von
2016 20172016 2017
2016 2017Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
249 views17 Folien
Zdobywamy Kartę Rowerową von
Zdobywamy Kartę RowerowąZdobywamy Kartę Rowerową
Zdobywamy Kartę RowerowąSzkoła Podstawowa w Kotomierzu
5.2K views17 Folien
Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia von
Narzędzia TIK w pracy domowej uczniaNarzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Narzędzia TIK w pracy domowej uczniaIwona Moczydłowska
850 views29 Folien
Metoda wq sf_referat von
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatJSz
344 views6 Folien
Metoda projektu von
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektuAgnieszkaBaska
1.2K views38 Folien

Más contenido relacionado

Similar a E kotomierz - it w edukacji

Prezentacja1 von
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1Marian Rusek
1.1K views20 Folien
Eduscience 2 23th_may_2012_pl von
Eduscience 2 23th_may_2012_plEduscience 2 23th_may_2012_pl
Eduscience 2 23th_may_2012_plEdukacja_PRO_FUTURO
698 views85 Folien
Blogodydaktyka von
BlogodydaktykaBlogodydaktyka
BlogodydaktykaMarekSzafraniec1
3.1K views36 Folien
Prog Naucz Sp von
Prog Naucz SpProg Naucz Sp
Prog Naucz SpSzkoła Podstawowa w Kotomierzu
3.8K views69 Folien
Odwrócona lekcja historii von
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiIwona Moczydłowska
1K views28 Folien
WebQuest w nauczaniu historii i wos von
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosIwona Moczydłowska
1.1K views23 Folien

Similar a E kotomierz - it w edukacji(20)

Metoda wq sf_prezentacja von JSz
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
JSz587 views
2014.05.10 wyklad1 von annamischke
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
annamischke709 views
Co wizyta studyjna na cyprze może dać polskiemu nauczycielowi? von dorjan
Co wizyta studyjna na cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?Co wizyta studyjna na cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?
Co wizyta studyjna na cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?
dorjan404 views
Metoda projektów w szkole podstawowej von gabiociepka
Metoda projektów w szkole podstawowejMetoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
gabiociepka159 views
Refleksyjny nauczyciel von ewakom60
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczyciel
ewakom60827 views
Koncepcja wdrażania e learningu - dokumentacja2 von Tomasz Walasek
Koncepcja wdrażania e learningu - dokumentacja2Koncepcja wdrażania e learningu - dokumentacja2
Koncepcja wdrażania e learningu - dokumentacja2
Tomasz Walasek477 views

Más de Szkoła Podstawowa w Kotomierzu

Stulecie von
StulecieStulecie
StulecieSzkoła Podstawowa w Kotomierzu
2.1K views67 Folien
Dz prezentacja zad 4 von
Dz prezentacja zad 4Dz prezentacja zad 4
Dz prezentacja zad 4Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
512 views5 Folien
Owsiaksp gim von
Owsiaksp gimOwsiaksp gim
Owsiaksp gimSzkoła Podstawowa w Kotomierzu
164 views20 Folien
Układ słoneczny von
Układ słonecznyUkład słoneczny
Układ słonecznySzkoła Podstawowa w Kotomierzu
2.2K views21 Folien
Teleskopy von
TeleskopyTeleskopy
TeleskopySzkoła Podstawowa w Kotomierzu
804 views32 Folien

Más de Szkoła Podstawowa w Kotomierzu(20)

E kotomierz - it w edukacji

 • 1. e-Kotomierz - IT w Edukacji w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.06.2011 – 30.04.2012
 • 2. Nasze oficjalne logotypy, które obowiązywały podczas realizacji projektu Wprowadzenie 2
 • 3. Nasze strony Internetowe i platforma edukacyjna 3
 • 5. Informacje o projekcie w lokalnej prasie 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 9. 1. Informacje o projekcie 2. Cele projektu 3. Rezultaty i produkty projektu 4. Uczestnicy projektu na zajęciach 5. Budżet projektu 6. Harmonogram projektu 7. Budowa modułu szkoleniowego 8. Informacje o zawartości modułu 9. Treści modułu 10. Propozycja harmonogramu działań w miesiącu (b-learning) 11. Propozycja harmonogramu działań listopad-marzec (e-learning) 12. Podziękowanie . 9
 • 10. Informacje o projekcie 1. IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wiejskich 2. Konkurs zamknięty 13/POKL/9,5/2010 3. e-Kotomierz – IT w edukacji 11
 • 12. Cele projektu: 1. Podniesienie średniej wyników z testów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej (już w tej chwili inaczej) o 2% w stosunku do wyników roku 2010 wśród 31 gimnazjalistów. 2. Wzrost kompetencji edukacyjnych z zakresu IT wśród 5 nauczycieli. 13
 • 13. Cele szczegółowe projektu 1. Zwiększenie liczby godzin na realizację treści programowych z zakresu przedmiotów w bloku matematyczno-przyrodniczym poprzez wprowadzenie zajęć b-learningowych i e-learningowych. 2. Uatrakcyjnienie przekazu trudnej wiedzy poprzez wykorzystanie technik IT. 3. Podniesienie świadomości nauczycieli i uczniów co do możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych w oparciu o IT. 4. Polepszenie komunikacji między nauczycielem i uczniami przez wprowadzenie technik IT. 5. Zwiększenie poziomu wykorzystania Internetu w procesie dydaktycznym w bloku z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. 14
 • 16. Produkty 1. Kursy e-learning i b-learning: • 1 kurs b-learningowy ( 5 modułów) • 1 kurs e-learningowy ( 5 modułów) • Komplet materiałów do kursu • 50 godz. Kursu b-learningowego. • 108 godz. kursu e-learningowego. Rezultaty 1. 80% uczniów ukończy kursy zgodnie z założoną ścieżką. 2. 90% wykaże się wzrostem umiejętności świadomego wykorzystania IT w edukacji. 17
 • 17. 18
 • 18. 19
 • 19. Produkty 1. Szkolenia: • 7 godz./1dzień szkoleń z obsługi platformy dla 5 nauczycieli • 7 godz./1dzień szkoleń z administracji platformą dla 1 nauczyciela • 7 godz./2 dni szkoleń z tworzenia treści dydaktycznych dla 4 nauczycieli • 1 dzień szkolenia z obsługi platformy dla 31 uczniów Rezultaty 1. 100% nauczycieli podniesie swoją wiedzę z zakresu stosowania technik IT w edukacji 20
 • 20. 21
 • 21. 22
 • 22. 23
 • 23. 24
 • 24. 25
 • 25. 26
 • 26. 27
 • 27. Produkty 1. Budowa, wdrożenie i utrzymanie platformy e-learningowej: • 1 platforma e-learningowa Rezultaty 1. 1 GB przestrzeni dyskowej do wykorzystania w okresie trwania projektu. 28
 • 28. 29
 • 30. 31
 • 31. Uczestnicy projektu: 1. Koordynator projektu – M. Richter 2. Koordynator merytoryczny – J. Szypryt 3. Nauczyciele przedmiotów: • Matematyki – E. Tuchółka • Biologii – A. Żabicka • Chemii – A. Żabicka • Fizyki – K. Szatkowska • Geografii – T. Cholewczyńska 4. Uczniowie klasy 3 gimnazjum – 31 uczniów 32
 • 32. Agata Ligocka Uczniowie: Aleksander Perlik Aleksandra Parszyk Anastazja Saganowska Anna Gil Anna Łazarz Arkadiusz Baumgart Arkadiusz Borowski Arkadiusz Górski Arkadiusz Kowalski Arkadiusz Łazarz Bartosz Domin Dagmara Leśniewska Dawid Szulc 33
 • 33. Emil Skrzypczak Uczniowie Gracjan Grabowski Kamil Gąsior Kamila Lewandowska Karina Brzezińska Karolina Barbara Karolina Książek Katarzyna Zawiasińska Krzysztof Waligóra Magda Chylewska Marta Trochowska Mateusz Kozak Monika Leśniewicz Natalia Żyża Norbert Janus Rafał Dąbrowski Sandra Chilla Sebastian Trojan Tomasz Brządkowski Łukasz Paśko 34
 • 34. Budżet projektu 50 000,- zł 35
 • 35. 36
 • 37. 38
 • 39. Zarządzanie nauką i czasem podczas zajęć on-line i stacjonarnych 40
 • 40. 41
 • 41. 42
 • 42. b-learning (zajęcia w szkole, w domu, w ciągu miesiąca) 43
 • 44. 45
 • 45. 46
 • 47. Budowa modułu b-learning (zajęcia w domu/w szkole) 48
 • 48. 49
 • 49. Podstawowe założenia behawioryzmu • Uczenie się jest rezultatem reakcji na bodźce - wiedza ucznia jest budowana na podstawie informacji podawanej przez nauczyciela. • Powtarzanie odpowiednich bodźców prowadzi do wytworzenia automatycznych reakcji. • Uczenie się może być mierzone przez obserwowaną zmianę w zachowaniu. Stosowne bodźce (konkretna metoda i środki nauczania) mają doprowadzać do poprawy wyników testów, czyli do zmiany w zachowaniu wynikłej z działania pamięci. Nauczanie sprowadza się do projektowania systemu bodźców, wzmocnień, kar, modelowania pożądanego zachowania. Stąd przemożna rola pamięci w procesach uczenia się. 50
 • 50. Podstawowe założenia konstruktywizmu • Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenia, indywidualną wiedzę buduje UCZEŃ na podstawie własnego doświadczenia i osobistej percepcji. • To UCZEŃ sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się i konstruowaniem znaczeń. • To UCZEŃ bierze odpowiedzialność za swoją edukację. Wiedza jest odkrywana, reodkrywana, konstruowana i rekonstruowana przez UCZNIA. Nauczyciel przestaje być źródłem, transmiterem informacji, staje się przewodnikiem i doradcą. UCZNIOWIE mniej zapamiętują, więcej poszerzają swoje możliwości uczenia się rozumianego jako tworzenie indywidualnej wiedzy i umiejętności. 51
 • 51. Podstawowe założenia konektywizmu • Uczenie się i wiedza wynika z konfrontowania różnych opinii i jest procesem łączenia różnych źródeł informacji. • Myślenie oraz umiejętność uczenia się są ważniejsze niż aktualny stan wiedzy jednostki. • Umiejętność dostrzegania powiązań między obszarami, ideami i koncepcjami jest umiejętnością kluczową. • Krytyczne myślenie, proces podejmowania decyzji (w tym wybieranie treści uczenia się) jest nierozerwalną częścią procesu uczenia się. Najistotniejszą cechą wiedzy wobec jej krótkiego czasu życia jest aktualność, wiedza istnieje raczej w świecie niż w głowie indywidualnej osoby, zaś uczeń powinien umieć jej 52
 • 52. Budowa materiałów – „jądro kursu” Moduł X Pre-test E-learning (w domu przed zajęciami) Treści E-learning (w domu przed zajęciami) Zadanie 1 b-learning Zadanie 2 (w szkole) Mod€ł FORUM Zadania do rozwiązania w domu E-learning (w domu po zrealizowanych zajęciach) Wysłanie zadania Test podsumowujący cykl b-learning E-learning (w szkole ) 53
 • 53. Informacje o kursie: 1. Wprowadzenie: • Ogólne cele • Spis treści 2. Wymagania wstępne 3. Przewodnik 4. Test wstępny do rozwiązania przed kursem 5. Materiał przygotowujący do zajęć – praca w domu 6. Zadanie domowe – do przesłania 7. Kontakt z nauczycielem 54
 • 55. Zarządzanie nauką i czasem podczas zajęć on-line e-learning 56
 • 56. 57
 • 57. Liczba godzin przeznaczonych na e-learning 58
 • 58. Budowa materiałów – „jądro kursu e-learning” Moduł X Pre-test E-learning (w domu przed zajęciami) Treści E-learning (w domu) Test uczący/samokształceniowy 1 e-learning Test uczący/samokształceniowy 2 (w domu) Mod€ł FORUM Zadania/test E-learning (w domu) Test podsumowujący cykl e-learning E-learning (w domu ) 59
 • 59. Treść: • Tytuł modułu • Wprowadzenie w problematykę • Słowa kluczowe • Temat 1 • Temat 2 • Literatura podstawowa • Odnośniki do stron www • Słowniki terminów • Materiały dodatkowe • Testy i ćwiczenia • Testy sprawdzające 60
 • 60. 61
 • 61. …zbliżając się powoli do końca naszego podsumowania W ramach wstępnej ewaluacji, chciałbym: 1. Wystosować podziękowania 2. Zaprezentować Webinarium – nasze pierwsze wnioski z projektu 3. Webinarium z A. Szandałą prezesem firmy Intersieć 4. Wręczyć Certyfikaty 5. Okolicznościowe przemówienia / wspólne pamiątkowe zdjęcie 6. Zakończenie naszego spotkania 62
 • 62. Podziękowania: 1.Wójtowi Gminy Dobrcz, K. Szali 2.Prezes AWACOM, Ł. Tomaszczyk 3.Przewodniczący Rady Rodziców, K. Borowskiemu 4.Dyrektor ZS, G. Gwizdale 5.A. Żabickiej, E. Tuchółce, T. Cholewczyńskiej, K. Szatkowskiej 6.Administracji i obsłudze szkoły 63
 • 63. Dziękuję …a teraz zapraszam na krótki pokaz Webinarium z fizyki przyg. przez K. Szatkowską 64
 • 64. Webinarium 1. Propozycja wykorzystania wideolekcji w oparciu o technologie informacyjne ICT 2. Clickmeeting 65
 • 65. 66
 • 66. 67
 • 67. Chemia Zad. 7.1,72,8 i 9 dotyczyło standardu I - pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia informacji. Do zad. 7.1. prawidłowej odpowiedzi udzieliło 18 osób – 56,06%, do zad. 7.2. 7 osób – 22,58%. W zad.8. prawidłowo odpowiedziało 13 osób – 41,93%, a w 9 – 17 osób – 54,84%. Zadania 10 i 11 dotyczyły opanowania czynności praktycznych – standard III. Prawidłowych odpowiedzi do zad.10 udzieliło 21 uczniów – 67,74%, do 11 tylko 4 osoby – 12,9%. Zadanie 12 to II i III standard czyli zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązania problemów (II) oraz opanowanie czynności praktycznych (III). To zadanie dobrze rozwiązało 19 osób – 61.3%. 68
 • 68. Biologia Zad.1 dotyczyło standardu II- znajomości metodyki badań biologicznych. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 9 osób co stanowi 29,03% klasy. W zad. 2,3,4,5,6 należało wykazać się znajomością różnorodności biologicznej, podstawowych procesów biologicznych oraz odpowiednim rozumowaniem i argumentacją ( standard I i IV). Do zad.2 dobrej odpowiedzi udzieliło 18 osób- 58,06%, do zad.3 i 4 14 uczniów – 45,16%, do zad.5 – 10 uczniów – 32,26% całości, do zad 6 – 25 uczniów – 80,66%. 69