Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
S. 32 ⁄ SlGNATUR #3 ⁄ INSPI

ARTIKEL

Supplerende oplysninger' vedrørende lbrstaelse afopgaven

. :r , i
- ⁄ Seniorkonsu...
ARTIKEL

INSPI ⁄ SIGNATUR #3 ⁄ S. 33

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse afopgavcn

rers standard om udvidet g...
S. 34 ⁄ SlGNATUR #3 ⁄ INSPI

ARTIKEL
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse afopgavcn

noteme]. Disse budgettal h...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Supplerende oplysninger - hvornår skal revisor give supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven, f.eks. revisionen?

845 Aufrufe

Veröffentlicht am

-

Veröffentlicht in: Business
 • Comprueba la fuente ⇒ www.EddyHelp.com ⇐. Este sitio me ha ayudado a escribir artículos científicos en inglés y español.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Verifique a fonte ⇒ www.boaaluna.club ⇐. Este site me ajudou escrever uma monografia.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Supplerende oplysninger - hvornår skal revisor give supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven, f.eks. revisionen?

 1. 1. S. 32 ⁄ SlGNATUR #3 ⁄ INSPI ARTIKEL Supplerende oplysninger' vedrørende lbrstaelse afopgaven . :r , i - ⁄ Seniorkonsulent, candmerc aud. , ph. d., LLM. Jesper Seehausen, 4 Faglig udviklingsafdeling, Beierholm, ekstern lektor, Institut for r , Økonomi og Ledelse samtluridisk institut, Aalborg Universitet . , Æ [_, ,T, og medlem af FSR - danske revisorers selskabsretsgruppe. . g. l. 1 , Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger og andre erklæringer på årsrapporter - hvornår skal revisor give supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven, for eksempel revisionen? Tekst / [esper Seehausen, canztmercaud. , ph. d., LL, M., seniorkonsulent, Beierholm 1. INDLEDNING Denne artikel indgår i en artikelserie om udvalgte problemstillinger vedrørende for- behold og supplerende oplysninger i revi- sionspåtegninger og andre erklæringer på års- rapporter, herunder erklæringer om udvidet gennemgang, reviewerklæringer og erklærin- ger om opstilling af finansielle oplysninger. Der henvises til side 27 for omtale af artikelserien. I artiklen besvares spørgsmålet om, hvomår revisor skal give supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven, for eksem- pel revisionen. I praksis anvendes supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven i relativt begrænset omfang. Det er ikke desto mindre vigtigt, at revisor har kendskab til, hvornår revisor skal give supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven. lVledleinsnWagasin lor FSR danske revisorer 2. ERKLÆRINGSBEKENDTGØRELSEN OG ERKLÆRINGSSTANDARDERNE Supplerende oplysninger vedrørende for- ståelse af opgaven er alene reguleret i ISA 706, FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska- ber, der udarbejdes efter årsregnskabs- loven (ÅRL), og ISRE 2400, men ikke i erklæringsbekendtgørelsen. For så vidt angår revisionspåtegninger på årsrapporter definerer ISA 706 supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revi- sionen som et afsnit i revisors erklæring, der henviser til et forhold, der ikke er præsen- teret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for regnskabs- brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring, jævnfør afsnit 5, litra b. Det fremgår af denne standard, at revisor skal medtage supplerende oplysninger ved- rørende forståelse af revisionen, hvis revisor ñnder det nødvendigt at oplyse om et sådant forhold, jævnfør afsnit 8.' Det er således vigtigt at være opmærksom på, at supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven - ud over forståelse af selve opgaven, for eksempel revisionen - også kan vedrøre forståelse af revisors ansvar eller erklæring. Standarden giver en række eksempler på supplerende oplysninger vedrørende forstå- else af revisionen, jævnfør afsnit A5-A9. Standarden indeholder desuden en oversigt over andre ISA'er, der indeholder krav om supplerende oplysninger vedrørende forstå- else af revisionen, jævnfør bilag 2. FSR - danske revisorers Revisionstekniske Udvalgs udtalelse om supplerende oplysnin- ger i den uafhængige revisors erklæring giver også en række eksempler på supple- rende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. For så vidt angår erklæringer om udvidet gennemgang og reviewerklæringer på års- rapporter fremgår det af FSR - danske reviso- Fiene forutlsri-*tter ilt/ g at : lette ikke : -rft"l1i. zl: ve«: ll, ›, e exax rig regulering, l«, ilket l lt/ VllkllT wke v mere tilllekre'
 2. 2. ARTIKEL INSPI ⁄ SIGNATUR #3 ⁄ S. 33 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse afopgavcn rers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, og ISRE 2400, at hvis revisor anser det for nød- vendigt at kommunikere om et forhold, der ikke er præsenteret eller angiveti (års)regn- skabet, og som efter revisors vurdering er relevant for regnskabsbrugernes forståelse af den udvidede gennemgang eller reviewet, revisors ansvar eller revisors erklæring, skal revisor kommunikere om forholdeti sup- plerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang eller reviewet, jævnfør henholdsvis afsnit 76 og 90.2 I praksis anvendes supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven hoved- sageligt i følgende to situationer: 0 l-[vis årsregnskabet indeholder ikke revi- derede sammenligningstal 0 Hvis årsregnskabet i øvrigt indeholder ikke reviderede oplysninger, for eksempel budgettal. I det følgende omtales disse to situationer. 3. HVAD HVIS ÅRSREGNSKABET IN- DEHOLDER IKKE REVIDEREDE SAMMENLIGNINGSTAL? For så vidt angår den situation, hvor årsregn- skabet indeholder ikke reviderede sammen- ligningstal, fremgår det af ISA 710, at hvis den tidligere periodes regnskab ikke er revideret, skal revisor i supplerende oplysninger vedrø- rende forståelse af revisionen i revisors erklæ- ring anføre, at sammenligningstallene ikke er revideret, jævnfør afsnit 14. Sådanne supple- rende oplysninger friholder dog ikke revisor for kravet om at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at primobalancerne ikke indeholder fejlinformation, der påvirker den aktuelle periodes regnskab væsentligt, jævn- før også ISA 510 om førstegangsrevisionsop- gaver og primobalancer, afsnit 6. Disse supplerende oplysninger kan for eksempel formuleres således: aevnfor noiol "Supplerende oplysninger vedrørende forstå- else af revisionen Årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20x1 blev ikke revideret. Sam- menligningstallene i årsregnskabet for regn- skabsåret 1. januar - 31. december 20x2 er derfor ikke revideret. " Eller således, hvis der er tale om en virksom- hed, der bliver omfattet af, det vil sige "vok- ser ind i", revisionspligt: "Supplerende oplysninger vedrørende forstå- else af revisionen Virksomheden er med virkning for regn- skabsåret 1. januar - 31. december 20x2 blevet omfattet af revisionspligt Sammenligningstal- lene i årsregnskabet er derfor ikke revideret. " 4. HVAD HVIS ÅRSREGNSKABET I ØVRIGT INDEHOLDER IKKE REVIDEREDE OP- LYSNINGER, FOR EKSEMPEL BUD GETTAL? 4.1. Virksomheder omfattet af regnskabs- klasse A For så vidt angår den situation, hvor årsregn- skabet i øvrigt indeholder ikke reviderede oplysninger, for eksempel budgettal, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervs- styrelsen) i juni 2010 udsendt et notat om ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A. Dette er for eksempel relevant for andels- boligforeninger, hvor årsregnskabet ofte in- deholder budgettal. Der kan i den forbindelse henvises til Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsrapport efter ÅRL, fra februar 2015. Det fremgår af dette notat, at følgende betin- gelser efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse skal være opfyldt, for at en virk- somhed omfattet af regnskabsklasse A lov- ligt kan medtage ikke reviderede oplysnin- ger i årsregnskabet: ' Der skal være en klar og logisk opdeling i, hvilke oplysninger der er revideret, og hvilke llcv det ge inemga ig kan kke anvendes älvifl«i7 n reder omixilet ni regr“sl<: zl)sl<lx: sse rl oplysninger der ikke er revideret. 0 Det skal tydeligt fremgå af årsregnskabet, hvilke dele af årsregnskabet der ikke er revi- deret for eksempel ved en overskrift til den pågældende kolonne eller oplysning. Op- lysningen skal gives hvert enkelt sted, hvor ikke reviderede oplysninger indgår i ellers reviderede elementer, for eksempel i resulta- topgørelsen, balancen eller noteme. 0 Det skal tydeligt fremgå af revisionspåteg- ningen, hvilke dele af årsregnskabet der ikke er revideret. Dette skal nu omtales un- der supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen, men denne type supplerende oplysninger fandtes ikke i 2010, da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ud- sendte notatet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forudsætter desuden, at der er kontinuitet med hen- syn til, hvilke oplysninger der revideres, og hvilke oplysninger der ikke revideres. Hvis revisor ikke afgiver en revisionspåteg- ning, men en reviewerklæring på årsrappor- ten, gælder der tilsvarende betingelser, idet der dogi sagens natur ikke er tale om sup- plerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen, men derimod supplerende op- lysninger vedrørende forståelse af reviewetå Hvis revisor afgiver en erklæring om opstil- ling af finansielle oplysninger på årsrappor- ten, giver det ikke mening at tale om ikke reviderede eller ikke reviewede oplysninger, idet revisor i sagens natur ikke har revideret eller reviewet årsregnskabet. De supplerende oplysninger kan for eksem- pel formuleres således, hvis der er tale om en virksomhed, hvor årsregnskabet indeholder budgettal: "Supplerende oplysninger vedrørende forstå- else af revisionen [eller] reviewet Virksomheden har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen [og lvledlemsinagasin for FSR danske revisorer'
 3. 3. S. 34 ⁄ SlGNATUR #3 ⁄ INSPI ARTIKEL Supplerende oplysninger vedrørende forståelse afopgavcn noteme]. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen [og noterne], ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom [eller] Disse budgettal er, som det også fremgår af resultatopgørelsen [og noterne], ikke omfat- tet af vores review, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. " Eller således, hvis der er tale om en andels- boligforening, hvor årsregnskaber indehol- der budgettalr* "Supplerende oplysninger vedrørende forstå- else af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstem- melse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsrapport efter årsregnskabs- loven, medtaget budgettal som sammen- ligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. " 4.2. Virksomheder omfattet af regnskabs- klasse B, C eller D Det er vigtigt at være opmærksom på, at no- tatet alene omfatter virksomheder omfattet af regnskabsklasse A. Virksomheder omfat- tet af regnskabsklasse B, C eller D kan ikke lovligt medtage ikke reviderede oplysnin- ger i årsregnskabet. Dette skyldes, at ÅRL for sådanne virksomheder kræver, at hele årsregnskabet skal revideres, jævnfør ÅRL § 135, stk 1, 1. pkt. , jævnfør også erklærings- bekendtgørelsens § 3, stk. 2, 1. pkt. , medmin- dre virksomheden har fravalgt revision eller tilvalgt udvidet gennemgang, jævnfør ÅRL § 135, stk. 1, 2. og 3. pkt. Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, C eller D med- tager ikke reviderede oplysninger i årsregn- skabet, skal revisor således tage forbehold i revisionspåtegningen, erklæringen om udvi- det gennemgang eller reviewerklæringen på årsrapporten Medleinsrnagasin for FSR danske revisorer 4.3. Sammenfatning Tabel 1 indeholder en oversigt over betyd- ningen for erklæringen på årsrapporten, hvis årsregnskabet indeholder ikke revi- derede oplysninger med videre, for eksem- pel budgettal. o Tabel 1: Betydningen for erklæringen på årsrapporten, hvis årsregnskabet indeholder ikke reviderede oplysninger med videre, for eksempel budgettal REGN- SKABS- KLASSE Regn- skabs- klasse A Regn- skabs- klasse B Regn- skabs- klasse C eller D ERKLÆRING PÅ ÅRSRAPPORTEN Revisionspåtegning Reviewerklæring Erklæring om op- stilling afñnansielle oplysninger Revisionspåteg- ning, erklæring om udvidet gen- nemgang eller reviewerklæring Erklæring om op- stilling affinansielle oplysninger Revisionspåtegning MULIGHED FOR IKKE REVIDEREDE OP- LYSNINGER MED VIDERE, FOR EKSEMPEL BUDGETTAL, I ÅRSREGNSKABET? Ja, hvis visse betingelser er opfyldt Nej BETYDNING FOR ERKLÆRINGEN PÅ ÅRSRAPPORTEN Supplerende oplysnin- ger vedrørende forstå- else af revisionen Forbehold, hvis betin- gelserne ikke er opfyldt Supplerende oplysnin- ger vedrørende forstå- else af revisionen Forbehold, hvis betin- gelserne ikke er opfyldt Ingen betydning Forbehold, hvis års- regnskabet indeholder ikke reviderede op- lysninger med videre. Ingen betydning Forbehold, hvis års- regns| <abet indehol- der ikke reviderede oplysninger . lrl over h idgertal. der' l«e er *eviderece kai* eet l . andelsholigfo'eninger også overvejes. hvorvidt. irdemrcnen ree t er lPN lFlPFPI DPU? OWlTRlPS l'<l<'? lWÅDVTlPfP

×