SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Resultaat
De ondernemer heeft een duidelijke visie op de
toekomst ontwikkeld en is bezig met het oprichten
van twee nieuwe BVs, waarin hij nieuwe / aanvul-
lende dienstverlening gaat aanbieden aan zijn
klanten.
13Sla de kaft links en rechts open
Oplossingen
De directeur neemt nu de tijd en ruimte om in
zijn rol van directeur te groeien. De persoonlijke
ontwikkeling die hij daarbinnen doormaakt,
moet (en zal) de ontwikkeling van zijn bedrijf
positief beïnvloeden. Hij wordt daarbij gecoacht
door een externe adviseur. Coenmans houdt
zich nu weer planmatig bezig met de toekomst
van het bedrijf en met zijn eigen rol daarin.
De situatie is onder controle en nog belangrijker…
het plezier in het ondernemen is weer terug.
In het managementteam heeft de directeur zijn
klankbord. Middels periodieke rapportages laat
hij zich informeren over de gang van zaken op
de werkvloer.
Daarnaast heeft de directeur aangestuurd op een
verdere professionalisering van de interne orga-
nisatie door structurering van functies, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden, communi-
catielijnen en arbeidsvoorwaarden. Dit leidt tot
een stabiele basis en rust in de organisatie.
"Ik wilde overal controle over hebben, maar gunde mezelf nergens de tijd voor. Dat is niet reëel."
"Eigenlijk vond ik dat medewerkers zeurden, maar daar was ikzelf mede schuld aan."
"Het was alleen maar werken, werken, werken en zowel het bedrijf als ik werden vanzelf in een
bepaalde richting geduwd. Er zat nauwelijks een visie achter."
"Nu is het probleem blootgelegd, de oplossing aangedragen en heb ik het plezier terug in het ondernemerschap."
"Ik kreeg een spiegel voorgehouden: Hoe functioneerde ik, hoe gaf ik leiding,
hoe ging ik om met medewerkers en ook…wat wilde ik eigenlijk met het bedrijf."
"Als een ondernemer persoonlijk niet groeit, groeit zijn bedrijf ook niet."
Sla de kaft links en rechts open14
Tips
Als een onderneming verandert – bijvoorbeeld
een groeisprong maakt – vraagt dat ook om
verandering van de ondernemer zelf. Schroom
niet om advies in te winnen bij een objectieve
buitenstaander / adviseur. Let wel: zorg ervoor
dat het op persoonlijk vlak‘klikt’met die persoon.
Gun jezelf als ondernemer de tijd om met regel-
maat kritisch te kijken naar je eigen bedrijf.Wat
wil je met je bedrijf? Welke kant wil je op? Wat is
je visie?
Kijk ook kritisch naar je eigen rol, belangen,
vaardigheden en gedrag.Wat is belangrijk voor
jou? Wat maakt het werk uitdagend en inspir-
erend? Wat moet je kunnen of verder ontwikke-
len om het bedrijf verder te helpen? Hoe moet
je je gedragen en waarom?
Realiseer je als ondernemer dat je voortdurend
in een leerproces zit. En dúrf te leren.
Professionalisering van de interne organisatie
door middel van structuren en systemen leidt tot
duidelijkheid en overzichtelijkheid in de basis.
Daardoor is meer tijd en energie over voor veran-
dering en vernieuwing.
Wees alert op dat wat er op de werkvloer – en
dús onder de medewerkers – leeft.
En het allerbelangrijkste: wees consequent in je
gedrag: Doe wat je zegt!
Strategische vragen
Vragen voor de ondernemer
- Wat wilt u bereiken?
- Waar staat u over vijf jaar?
- Waar droomt u van?
- Wat is uw persoonlijke drijfveer?
- Waarom bent u op deze wereld?
Het formuleren van doelen
Individuele doelen
- Positief geformuleerd (wat wil ik wel?)
- Binnen de eigen controle
- Toetsbaar (Hoe weet ik dat ik dit heb bereikt?)
- Duidelijke context (waar, wanneer en
met wie wil ik dit)
- Ecologisch verantwoord (wat kunnen de nadelen zijn?)
Vragen voor de onderneming
- Wat is het bestaansrecht van uw bedrijf?
- Waar wilt u met het bedrijf over vijf jaar staan?
- Waarin gaat uw bedrijf zich onderscheiden?
- Welke ontwikkelingen gaat uw bedrijf doormaken?
- Welke marktontwikkelingen bieden uw bedrijf kansen?
Bedrijfsdoelen
SMART:
- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel
- Realistisch
- Tijdgebonden
Strategie
Een onderneming kan niet zonder een heldere strategie. Het geeft het manage-
ment houvast voor toekomstige beslissingen.Bovendien biedt het een basis voor
de werkzaamheden van de medewerkers. Daarom is het van groot belang de
strategische uitgangspunten te communiceren naar de medewerkers.Geef hen
de ruimte om mee te denken, zij kunnen waardevolle aanvullingen geven.
De doelen van de ondernemer hoeven niet gelijk te zijn aan die van de onderne-
ming.Het kader met strategische vragen helpt u inzicht te krijgen in de overeen-
komsten en de verschillen.
Daaronder vindt u een aantal handige richtlijnen voor het formuleren van doelen.
15Sla de kaft links en rechts open
Uw praktijk
Wat speelde er binnen het bedrijf?
IT Works, een jong softwareontwikkelingbedrijf uit
Delft, werd zeven jaar geleden opgericht door twee
gedreven ondernemers.Het duo zag brood in de toe-
nemende vraag naar software om gegevens uit te
wisselen tussen milieuadviseurs, bodemonderzoe-
kers en veldwerkers in de civiele techniek.De eerste
medewerkers werden voortdurend ingezet op pro-
jecten die op dat moment daarom vroegen.
Na een groeisprong, naar veertien medewerkers,
veranderde deze situatie niet. Er was geen aandacht
voor zaken als het vastleggen van functieprofielen
en functieniveaus. Als‘onderleggers’voor de functie-
profielen gebruikten IT Works bijvoorbeeld de in de
dagbladen verschenen advertenties. De onderne-
ming werd geconfronteerd met onduidelijkheden
over functies, taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden. Het ontbrak de ondernemers aan een
visie voor de lange termijn.
Gevolgen
De onduidelijkheden hadden een negatieve invloed
op de bedrijfsprestaties.Omdat de medewerkers niet
wisten wat hun taken waren, werden sommige taken
dubbel en andere taken niet gedaan.Dat leidde ertoe
dat projecten niet binnen een bepaalde tijdsduur kon-
den worden afgerond, dat begrotingen werden over-
schreden en prognoses onrealistisch waren.
Bovendien konden de medewerkers tijdens functio-
neringsgesprekken niet objectief worden beoordeeld
of gewaardeerd. Zowel de werkgever als de werkne-
mers ervaarden dit als een gemis.
Sla de kaft links en rechts open16
Case
Vernieuwen heeft consequenties voor
kennis- en compentiemanagement
Quotes
17Sla de kaft links en rechts open
Resultaat
IT Works kan zich (wederom) profileren als een com-
petent en kennisbekwaam bedrijf op het gebied
van software en als een full support organisatie.
- "Een ondernemer moet voortdurend bezig
blijven zijn bedrijf te verbeteren"
- "De laatste jaren hebben we een flinke
groeisprong gemaakt. Als je medewerkers dan
onvoldoende op de hoogte zijn van hun taken en
verantwoordelijkheden, loop je tegen problemen op."
Oplossingen
Er is een overzicht gemaakt van de functies,taken,
bevoegdheden en verantwoordelijken van de
medewerkers.Vervolgens zijn deze beschreven.
Zo weet de werkgever waar medewerkers mee
bezig zijn en weten de medewerkers wat van hen
wordt verwacht.
IT Works heeft persoonlijke ontwikkelingsplannen
en structurele functioneringsgesprekken opge-
zet. Deze bieden inzicht in kennis, competenties,
taakstelling en verantwoordelijkheden. En geven
de medewerkers de mogelijkheid vragen,wensen
en onduidelijkheden te bespreken.
Door projecten voortaan inhoudelijk te beschrij-
ven – onder meer gekoppeld aan een begroting,
tijdsplanning en benodigde capaciteit– wordt
voorkomen dat de projecten met IT Works op
de loop gaan. IT Works zit weer‘aan het stuur’.
Intern is er voortaan aandacht voor communica-
tie tussen de directie / het management en de
medewerkers én vice versa.
IT Works is tot concretere doelstellingen gekomen,
die zijn opgenomen in een plan van aanpak.
IT Works legt zich voortaan vooral toe op een
beperkt aantal softwareproducten. Deze doel-
stellingen worden nu regelmatig geëvalueerd.
Parallel aan het uitkristalliseren van de doelstel-
lingen, is IT Works gaan werken aan een visie en
een mission statement.Visie en missie zijn voor
IT Works de leidraad voor de toekomst.
Sla de kaft links en rechts open18
Tips
Bepaal vanuit de visie en missie van het bedrijf
welke kennis en competenties je nodig hebt om
deze te kunnen realiseren. Bepaal vervolgens
welke kennis en competenties je al hebt en of je
ze ook benut. Denk na over het vastleggen van
kennis en de beschikbaarheid ervan.
Maak een ontwikkelingsplan voor de kennis en
compenties die je mist met daarin concreet:
wie, wanneer, hoe en met welk resultaat.
Om goed gebruik te kunnen maken van de kennis
van elkaar moeten er duidelijke gedragsregels
zijn:wie legt kennis vast,welke kennis leg je vast
en hoe kunnen anderen daar gebruik van maken
Werknemers hebben recht op een helder func-
tieprofiel. Zorg ervoor dat deze profielen zijn
beschreven.
Wanneer een bedrijf organisatorisch niet‘staat’,
wordt het bedrijf geremd in zijn ontwikkeling.
Een professioneel ingerichte organisatie is overi-
gens ook geen garantie voor succes, maar kan
wél een sleutelrol spelen.
Heb er als ondernemer oog voor dat bij groei in
aantal medewerkers, opdrachten of omzet het
bedrijf óók organisatorisch moet groeien. Neem
daarin als ondernemer de verantwoordelijkheid
en kom tot concrete stappen.
Schakel professionele hulp in als uzelf niet de
relevante kennis en ervaring heeft op het gebied
van organisatieontwikkeling.
Hoe hoger de waardering op de verschillende
dimensies, des te hoger zijn de overlevingskansen
voor uw bedrijf (als uw waarneming juist is).
Bron: Leiderschap ontraadseld,Manfred Kets de Vries,2001,
pagina 66,ISBN 90 5712 121 2
19Sla de kaft links en rechts open
----------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mensen in onze organisatie waarderen: Stabiliteit Voortdurende verandering
Mensen in onze organisatie hebben een: Nationale oriëntatie Mondiale oriëntatie
Mensen in onze organisatie zijn gericht op: Technologie De klant
Onze organisatie is nogal: Hiërarchisch Op netwerken georiënteerd
Onze bedrijfscultuur is gericht op: Afhankelijkheid Onafhankelijkheid
Leiderschap in onze organisatie is: Autoritair Op vertrouwen gebaseerd
Waar staat uw organisatie op dit moment?
Beoordeel de mentaliteit van de medewerkers in uw bedrijf en zet een X
op een naar uw idee passende plaats wat betreft de volgende dimensies:
Uw praktijk
Wat speelde er binnen het bedrijf?
Metaalbedrijf Norma B.V. uit Hengelo is gespeciali-
seerd in hoogwaardige toelevering aan de mecha-
nische fijnindustrie. Norma B.V. voert al jaren een
heel goed personeelsbeleid: het bedrijf ziet de 83
medewerkers als een hele belangrijke schakel bin-
nen het bedrijf en besteedt daarom veel aandacht
aan haar personeelsbeleid: medewerkers mogen
onbeperkt scholing volgen, er is een goede commu-
nicatie richting personeel, en de directie behandelt
haar medewerkers zoals ze zelf ook behandeld wil
worden. Het bedrijf staat in de hele omgeving be-
kend om haar goede personeelsbeleid. Op verjaar-
dagen wordt er positief over Norma B.V.gesproken
en vacatures kunnen worden opgevuld met open
sollicitaties.
De open houding ten aanzien van het personeels-
beleid maakt dat het bedrijf ook kritisch naar even-
tuele verbeterpunten durft te kijken. Norma B.V.
wilde het menselijk kapitaal in het bedrijf verder
optimaliseren en besloot daarom mee te doen aan
een Investors in Peopletraject, een keurmerk voor
bedrijven die een goed personeelsbeleid volgen.
Gevolgen
Om dit keurmerk te behalen, moest de onderneming
een paar punten verbeteren. Medewerkers waren bij-
voorbeeld niet altijd even goed op de hoogte van de
bedrijfsdoelstellingen en moesten gerichtere oplei-
dingen gaan volgen.Daarnaast bleek er een groot ver-
schil in cultuur te bestaan tussen Norma BV in Hengelo
en het overgenomen Norma Tools in Deventer.
De medewerkers van Norma Tools waren minder be-
trokken bij het bedrijf en gedroegen zich over het
algemeen afstandelijker. Dit cultuurverschil stond
snelle veranderingen en innovaties in de weg.
Sla de kaft links en rechts open20
Case
Innoveren vraagt medewerkers die
weten wat belangrijk is voor hun klant:
nu en in de toekomst
Quotes
21Sla de kaft links en rechts open
"Wij zien het scholen van personeel niet als een kostenpost, maar als een investering"
"Onderzoek toont aan dat bedrijven met een goed personeelsbedrijf ook beter presteren"
"Om als bedrijf te kunnen groeien, moet je personeelsbeleid op orde zijn"
"Ik ben zeer benieuwd wie mij kan veranderen, puur gedrag en eigenwijsheid."
"Je behandelt je medewerkers, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Dat spreekt voor zich"
"Zijn we wel in staat om de impliciete zaken aan de orde te stellen,ervan te leren en daar betekenis aan te geven?"
"Een goed personeelsbeleid leidt tot tevreden medewerkers, meer omzet en een gewaarborgde continuïteit"
Oplossingen
Er wordt vier keer per jaar een kantinebijeenkomst
georganiseerd waarin de bedrijfsstrategie uitge-
breid aan bod komt.
De medewerkers volgen nu niet alleen opleidin-
gen die een bijdrage leveren aan het behalen
van de bedrijfsdoelstellingen,maar krijgen ze ook
onderricht in bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
Om de medewerkers beter bekend te maken met
de bedrijfsdoelstellingen hangen deze nu in elke
werkruimte aan de muur.
Met behulp van vragenlijsten en interviews is be-
paald welke cultuuraspecten bepalend zijn voor
de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Dit is gedaan onder begeleiding van een externe
kennisleverancier.
Deze kennisleverancier heeft ook tips en aanbe-
velingen gedaan om de cultuur daadwerkelijk te
beïnvloeden.
Sla de kaft links en rechts open22
Tips
Deelname aan het IiPtraject moet je zien als
een investering om je bedrijf beter te maken
Het is van belang om een extern bedrijf in te
schakelen. Zij kijkt objectiever naar je organisatie
en ziet daardoor eerder wat er verbeterd kan
worden
Het behalen van het IiPcertificaat is een basis, je
moet zelf de invulling voor je rekening nemen
Een complete IiPcertificering is voor veel bedrij-
ven nog te hoog gegrepen, maar als je je perso-
neelsbeleid wilt aanpakken kan IiP veel beteke-
nen en kunnen er grote verbeteringen gereali-
seerd worden.
Cultuuraspecten hebben een grotere rol op ver-
andering dan je soms verwacht. Het is lastiger te
benoemen en wordt daarom vaak gebagatelli-
seerd. Het bespreekbaar maken van cultuur-
aspecten levert vaak structurele verandering
op met veel impact.
Voor- en nadelen van een snel of
geleidelijk veranderingsproces
Net als elke verandering heeft het behalen van een IiP certificaat gevolgen voor de onderneming en
de organisatiecultuur. Het is verstandig om goed te overwegen op welke wijze u de verandering in de
onderneming invoert. In het ene geval is het beter de verandering snel door te voeren, in het ander
geval kan men beter kiezen voor een geleidelijke verandering.
23Sla de kaft links en rechts open
Voordelen Nadelen
Snel - Indringend: schokeffect - Bij‘harde’ingreep: kans op negatieve sfeer
- Vraagt slechts kort tijd energie - Leermogelijkheden gering
- In korte tijd resultaat - Geringe effecten op cultuur
Geleidelijk - Ruimte aanwezig om te leren - Lange adem nodig
- Cultuurverandering kan - Tegenstanders krijgen kans om diepere
gelijktijdig plaatsvinden loopgraven te bouwen
- Mogelijkheden voor bijsturing - Effecten laat zichtbaar
- Kans op‘verwateren’
Bron: Organisatievernieuwing: programmeren,regisseren en realiseren,
Pierre van Amelsfoort & Makkie Metsemakers,2002,pagina 36
Uw praktijk
Het interventiewiel
Bron: Handboek Verandermanagement,
A.J.Cozijnsen & W.J.Vrakking,2003,pagina 66.
Wees slimmer dan de mensen die voor u werken,
door mensen aan te nemen die slimmer zijn dan u!
Succesvol veranderen en vernieuwen, welke onder-
nemer wil dat niet? Zeker als dit betekent dat u daar-
door de concurrentie een stap voorblijft.
Syntens is dé organisatie voor ondernemers die wil-
len en kunnen vernieuwen. De adviseurs van Syntens
ondersteunen u bij vernieuwingen op technologisch,
organisatorisch of bedrijfsmatig gebied. Samen met
u brengen zij de innovatiekansen voor uw onderne-
ming in kaart.Vervolgens begeleiden ze u bij de rea-
lisatie van uw vernieuwingsplannen en koppelen u,
waar nodig, aan de juiste (markt)partijen.Tijdens de
diverse workshops en bijeenkomsten die Syntens or-
ganiseert, kunt u bovendien kennis opdoen en erva-
ringen uitwisselen met collega-ondernemers.
U kunt bij Syntens terecht met een concrete vraag
over bijvoorbeeld marketing, strategie, internet, uw
personeel of productontwikkeling,maar ook om even
van gedachten te wisselen met één van de adviseurs.
Syntens is een landelijke organisatie met vijftien ves-
tigingen verspreid over Nederland. De activiteiten
van Syntens worden mogelijk gemaakt door het
Ministerie van Economische Zaken.
Profijt van MensenKennis
Profijt van MensenKennis is een compleet program-
ma voor een professionele aanpak van de mens- en
kennisaspecten van innovatie in uw bedrijf. Syntens
biedt u hiermee onder meer voorlichting, advies,
coaching, workshops, trainingen en financiële onder-
steuning voor het inschakelen van een specialist.
U bepaalt zelf hoe intensief u aan het programma
deelneemt. U kunt themabijeenkomsten bijwonen
en deelnemen aan‘Leren-van-elkaar’kringen, waar
u met collega-ondernemers ervaringen uitwisselt.
De adviseurs van Syntens kunnen een eerste analyse
maken of u zelfs begeleiden tot en met het uitvoeren
van een actieplan.
Wilt u vernieuwen, uw bedrijf verder ontwikkelen
en ontdekken waar uw kansen liggen?
Neem dan contact op met Syntens.
Bel 0900 – 2000 345 of kijk op www.syntens.nl.
Sla de kaft links en rechts open24
Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hoofdstuk 6 Veranderstrategie
Hoofdstuk 6 VeranderstrategieHoofdstuk 6 Veranderstrategie
Hoofdstuk 6 VeranderstrategieGuido Heijman
 
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochureGert Veenhoven
 
Hoe Krijg Je Ze Mee
Hoe Krijg Je Ze MeeHoe Krijg Je Ze Mee
Hoe Krijg Je Ze Meemartien3
 
Leren Veranderen
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren VeranderenVakmedianet
 
Succesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basisRudie Jansman
 
Bedrijfspresentatie Seederdeboer
Bedrijfspresentatie SeederdeboerBedrijfspresentatie Seederdeboer
Bedrijfspresentatie SeederdeboerSeederDeBoer
 
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
 
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartPieter Rop
 
Léon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - KeynoteKVANdagen
 

Was ist angesagt? (10)

Hoofdstuk 6 Veranderstrategie
Hoofdstuk 6 VeranderstrategieHoofdstuk 6 Veranderstrategie
Hoofdstuk 6 Veranderstrategie
 
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
 
Hoe Krijg Je Ze Mee
Hoe Krijg Je Ze MeeHoe Krijg Je Ze Mee
Hoe Krijg Je Ze Mee
 
Leren Veranderen
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren Veranderen
 
Succesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basis
 
Bedrijfspresentatie Seederdeboer
Bedrijfspresentatie SeederdeboerBedrijfspresentatie Seederdeboer
Bedrijfspresentatie Seederdeboer
 
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
 
Duurzaamheid_AKD
Duurzaamheid_AKDDuurzaamheid_AKD
Duurzaamheid_AKD
 
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
 
Léon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - Keynote
 

Ähnlich wie Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2

150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick KokPatrick Kok
 
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlrestartplatform
 
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...EvaKuijper1
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?R. Zandbergen
 
DNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitiebiancameekers
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Willem E.A.J. Scheepers
 
Bureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieJoàn Harms 1200+
 
10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden. 10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden. SOCIAL.INC
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
 
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy and More Consultancy
 
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den BreejenJan-Dirk den Breejen ∴
 
Ritmo hr motivatiescan
Ritmo hr motivatiescanRitmo hr motivatiescan
Ritmo hr motivatiescanRitmoHRpartner
 
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0emaatman
 
130128 workshop effectiviteit def
130128 workshop effectiviteit def130128 workshop effectiviteit def
130128 workshop effectiviteit defMichael Meyer
 
Bouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Teamguestf883e38
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerreneseeder
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingErik Janssen
 

Ähnlich wie Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 (20)

150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok
 
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
 
factsheet def dg&k
factsheet def dg&kfactsheet def dg&k
factsheet def dg&k
 
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
 
DNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitie
 
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
 
zomerinhuis.nl trendbrief employer_branding
zomerinhuis.nl trendbrief employer_brandingzomerinhuis.nl trendbrief employer_branding
zomerinhuis.nl trendbrief employer_branding
 
Bureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht Presentatie
 
10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden. 10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden.
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
 
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
 
Ritmo hr motivatiescan
Ritmo hr motivatiescanRitmo hr motivatiescan
Ritmo hr motivatiescan
 
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
 
Make it happen (deel 2)
Make it happen (deel 2)Make it happen (deel 2)
Make it happen (deel 2)
 
130128 workshop effectiviteit def
130128 workshop effectiviteit def130128 workshop effectiviteit def
130128 workshop effectiviteit def
 
Bouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
 

Mehr von Jos van de Werken

Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen Jos van de Werken
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Jos van de Werken
 
Innovatieworkshop voor beginners 2012
Innovatieworkshop voor beginners 2012Innovatieworkshop voor beginners 2012
Innovatieworkshop voor beginners 2012Jos van de Werken
 
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoenStaalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoenJos van de Werken
 
Innovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versieInnovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versieJos van de Werken
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Jos van de Werken
 
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011Jos van de Werken
 
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013Jos van de Werken
 
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013Jos van de Werken
 
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013Jos van de Werken
 
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer WerkenVerkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer WerkenJos van de Werken
 
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011Jos van de Werken
 
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011Jos van de Werken
 
Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010Jos van de Werken
 
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeWorkshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeJos van de Werken
 
Innoveren van droom tot daad
Innoveren van droom tot daad Innoveren van droom tot daad
Innoveren van droom tot daad Jos van de Werken
 
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waarTekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waarJos van de Werken
 

Mehr von Jos van de Werken (19)

Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
 
Innovatieworkshop voor beginners 2012
Innovatieworkshop voor beginners 2012Innovatieworkshop voor beginners 2012
Innovatieworkshop voor beginners 2012
 
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoenStaalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
 
Innovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versieInnovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versie
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst
 
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
 
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
 
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
 
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
 
Presentaties Jos
Presentaties JosPresentaties Jos
Presentaties Jos
 
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer WerkenVerkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
 
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
 
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
 
Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010
 
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeWorkshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
 
Innoveren van droom tot daad
Innoveren van droom tot daad Innoveren van droom tot daad
Innoveren van droom tot daad
 
Mdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kortMdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kort
 
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waarTekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
 

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2

 • 1. Resultaat De ondernemer heeft een duidelijke visie op de toekomst ontwikkeld en is bezig met het oprichten van twee nieuwe BVs, waarin hij nieuwe / aanvul- lende dienstverlening gaat aanbieden aan zijn klanten. 13Sla de kaft links en rechts open Oplossingen De directeur neemt nu de tijd en ruimte om in zijn rol van directeur te groeien. De persoonlijke ontwikkeling die hij daarbinnen doormaakt, moet (en zal) de ontwikkeling van zijn bedrijf positief beïnvloeden. Hij wordt daarbij gecoacht door een externe adviseur. Coenmans houdt zich nu weer planmatig bezig met de toekomst van het bedrijf en met zijn eigen rol daarin. De situatie is onder controle en nog belangrijker… het plezier in het ondernemen is weer terug. In het managementteam heeft de directeur zijn klankbord. Middels periodieke rapportages laat hij zich informeren over de gang van zaken op de werkvloer. Daarnaast heeft de directeur aangestuurd op een verdere professionalisering van de interne orga- nisatie door structurering van functies, verant- woordelijkheden en bevoegdheden, communi- catielijnen en arbeidsvoorwaarden. Dit leidt tot een stabiele basis en rust in de organisatie. "Ik wilde overal controle over hebben, maar gunde mezelf nergens de tijd voor. Dat is niet reëel." "Eigenlijk vond ik dat medewerkers zeurden, maar daar was ikzelf mede schuld aan." "Het was alleen maar werken, werken, werken en zowel het bedrijf als ik werden vanzelf in een bepaalde richting geduwd. Er zat nauwelijks een visie achter." "Nu is het probleem blootgelegd, de oplossing aangedragen en heb ik het plezier terug in het ondernemerschap." "Ik kreeg een spiegel voorgehouden: Hoe functioneerde ik, hoe gaf ik leiding, hoe ging ik om met medewerkers en ook…wat wilde ik eigenlijk met het bedrijf." "Als een ondernemer persoonlijk niet groeit, groeit zijn bedrijf ook niet."
 • 2. Sla de kaft links en rechts open14 Tips Als een onderneming verandert – bijvoorbeeld een groeisprong maakt – vraagt dat ook om verandering van de ondernemer zelf. Schroom niet om advies in te winnen bij een objectieve buitenstaander / adviseur. Let wel: zorg ervoor dat het op persoonlijk vlak‘klikt’met die persoon. Gun jezelf als ondernemer de tijd om met regel- maat kritisch te kijken naar je eigen bedrijf.Wat wil je met je bedrijf? Welke kant wil je op? Wat is je visie? Kijk ook kritisch naar je eigen rol, belangen, vaardigheden en gedrag.Wat is belangrijk voor jou? Wat maakt het werk uitdagend en inspir- erend? Wat moet je kunnen of verder ontwikke- len om het bedrijf verder te helpen? Hoe moet je je gedragen en waarom? Realiseer je als ondernemer dat je voortdurend in een leerproces zit. En dúrf te leren. Professionalisering van de interne organisatie door middel van structuren en systemen leidt tot duidelijkheid en overzichtelijkheid in de basis. Daardoor is meer tijd en energie over voor veran- dering en vernieuwing. Wees alert op dat wat er op de werkvloer – en dús onder de medewerkers – leeft. En het allerbelangrijkste: wees consequent in je gedrag: Doe wat je zegt!
 • 3. Strategische vragen Vragen voor de ondernemer - Wat wilt u bereiken? - Waar staat u over vijf jaar? - Waar droomt u van? - Wat is uw persoonlijke drijfveer? - Waarom bent u op deze wereld? Het formuleren van doelen Individuele doelen - Positief geformuleerd (wat wil ik wel?) - Binnen de eigen controle - Toetsbaar (Hoe weet ik dat ik dit heb bereikt?) - Duidelijke context (waar, wanneer en met wie wil ik dit) - Ecologisch verantwoord (wat kunnen de nadelen zijn?) Vragen voor de onderneming - Wat is het bestaansrecht van uw bedrijf? - Waar wilt u met het bedrijf over vijf jaar staan? - Waarin gaat uw bedrijf zich onderscheiden? - Welke ontwikkelingen gaat uw bedrijf doormaken? - Welke marktontwikkelingen bieden uw bedrijf kansen? Bedrijfsdoelen SMART: - Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden Strategie Een onderneming kan niet zonder een heldere strategie. Het geeft het manage- ment houvast voor toekomstige beslissingen.Bovendien biedt het een basis voor de werkzaamheden van de medewerkers. Daarom is het van groot belang de strategische uitgangspunten te communiceren naar de medewerkers.Geef hen de ruimte om mee te denken, zij kunnen waardevolle aanvullingen geven. De doelen van de ondernemer hoeven niet gelijk te zijn aan die van de onderne- ming.Het kader met strategische vragen helpt u inzicht te krijgen in de overeen- komsten en de verschillen. Daaronder vindt u een aantal handige richtlijnen voor het formuleren van doelen. 15Sla de kaft links en rechts open Uw praktijk
 • 4. Wat speelde er binnen het bedrijf? IT Works, een jong softwareontwikkelingbedrijf uit Delft, werd zeven jaar geleden opgericht door twee gedreven ondernemers.Het duo zag brood in de toe- nemende vraag naar software om gegevens uit te wisselen tussen milieuadviseurs, bodemonderzoe- kers en veldwerkers in de civiele techniek.De eerste medewerkers werden voortdurend ingezet op pro- jecten die op dat moment daarom vroegen. Na een groeisprong, naar veertien medewerkers, veranderde deze situatie niet. Er was geen aandacht voor zaken als het vastleggen van functieprofielen en functieniveaus. Als‘onderleggers’voor de functie- profielen gebruikten IT Works bijvoorbeeld de in de dagbladen verschenen advertenties. De onderne- ming werd geconfronteerd met onduidelijkheden over functies, taken, verantwoordelijkheden en be- voegdheden. Het ontbrak de ondernemers aan een visie voor de lange termijn. Gevolgen De onduidelijkheden hadden een negatieve invloed op de bedrijfsprestaties.Omdat de medewerkers niet wisten wat hun taken waren, werden sommige taken dubbel en andere taken niet gedaan.Dat leidde ertoe dat projecten niet binnen een bepaalde tijdsduur kon- den worden afgerond, dat begrotingen werden over- schreden en prognoses onrealistisch waren. Bovendien konden de medewerkers tijdens functio- neringsgesprekken niet objectief worden beoordeeld of gewaardeerd. Zowel de werkgever als de werkne- mers ervaarden dit als een gemis. Sla de kaft links en rechts open16 Case Vernieuwen heeft consequenties voor kennis- en compentiemanagement Quotes
 • 5. 17Sla de kaft links en rechts open Resultaat IT Works kan zich (wederom) profileren als een com- petent en kennisbekwaam bedrijf op het gebied van software en als een full support organisatie. - "Een ondernemer moet voortdurend bezig blijven zijn bedrijf te verbeteren" - "De laatste jaren hebben we een flinke groeisprong gemaakt. Als je medewerkers dan onvoldoende op de hoogte zijn van hun taken en verantwoordelijkheden, loop je tegen problemen op." Oplossingen Er is een overzicht gemaakt van de functies,taken, bevoegdheden en verantwoordelijken van de medewerkers.Vervolgens zijn deze beschreven. Zo weet de werkgever waar medewerkers mee bezig zijn en weten de medewerkers wat van hen wordt verwacht. IT Works heeft persoonlijke ontwikkelingsplannen en structurele functioneringsgesprekken opge- zet. Deze bieden inzicht in kennis, competenties, taakstelling en verantwoordelijkheden. En geven de medewerkers de mogelijkheid vragen,wensen en onduidelijkheden te bespreken. Door projecten voortaan inhoudelijk te beschrij- ven – onder meer gekoppeld aan een begroting, tijdsplanning en benodigde capaciteit– wordt voorkomen dat de projecten met IT Works op de loop gaan. IT Works zit weer‘aan het stuur’. Intern is er voortaan aandacht voor communica- tie tussen de directie / het management en de medewerkers én vice versa. IT Works is tot concretere doelstellingen gekomen, die zijn opgenomen in een plan van aanpak. IT Works legt zich voortaan vooral toe op een beperkt aantal softwareproducten. Deze doel- stellingen worden nu regelmatig geëvalueerd. Parallel aan het uitkristalliseren van de doelstel- lingen, is IT Works gaan werken aan een visie en een mission statement.Visie en missie zijn voor IT Works de leidraad voor de toekomst.
 • 6. Sla de kaft links en rechts open18 Tips Bepaal vanuit de visie en missie van het bedrijf welke kennis en competenties je nodig hebt om deze te kunnen realiseren. Bepaal vervolgens welke kennis en competenties je al hebt en of je ze ook benut. Denk na over het vastleggen van kennis en de beschikbaarheid ervan. Maak een ontwikkelingsplan voor de kennis en compenties die je mist met daarin concreet: wie, wanneer, hoe en met welk resultaat. Om goed gebruik te kunnen maken van de kennis van elkaar moeten er duidelijke gedragsregels zijn:wie legt kennis vast,welke kennis leg je vast en hoe kunnen anderen daar gebruik van maken Werknemers hebben recht op een helder func- tieprofiel. Zorg ervoor dat deze profielen zijn beschreven. Wanneer een bedrijf organisatorisch niet‘staat’, wordt het bedrijf geremd in zijn ontwikkeling. Een professioneel ingerichte organisatie is overi- gens ook geen garantie voor succes, maar kan wél een sleutelrol spelen. Heb er als ondernemer oog voor dat bij groei in aantal medewerkers, opdrachten of omzet het bedrijf óók organisatorisch moet groeien. Neem daarin als ondernemer de verantwoordelijkheid en kom tot concrete stappen. Schakel professionele hulp in als uzelf niet de relevante kennis en ervaring heeft op het gebied van organisatieontwikkeling.
 • 7. Hoe hoger de waardering op de verschillende dimensies, des te hoger zijn de overlevingskansen voor uw bedrijf (als uw waarneming juist is). Bron: Leiderschap ontraadseld,Manfred Kets de Vries,2001, pagina 66,ISBN 90 5712 121 2 19Sla de kaft links en rechts open ----------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mensen in onze organisatie waarderen: Stabiliteit Voortdurende verandering Mensen in onze organisatie hebben een: Nationale oriëntatie Mondiale oriëntatie Mensen in onze organisatie zijn gericht op: Technologie De klant Onze organisatie is nogal: Hiërarchisch Op netwerken georiënteerd Onze bedrijfscultuur is gericht op: Afhankelijkheid Onafhankelijkheid Leiderschap in onze organisatie is: Autoritair Op vertrouwen gebaseerd Waar staat uw organisatie op dit moment? Beoordeel de mentaliteit van de medewerkers in uw bedrijf en zet een X op een naar uw idee passende plaats wat betreft de volgende dimensies: Uw praktijk
 • 8. Wat speelde er binnen het bedrijf? Metaalbedrijf Norma B.V. uit Hengelo is gespeciali- seerd in hoogwaardige toelevering aan de mecha- nische fijnindustrie. Norma B.V. voert al jaren een heel goed personeelsbeleid: het bedrijf ziet de 83 medewerkers als een hele belangrijke schakel bin- nen het bedrijf en besteedt daarom veel aandacht aan haar personeelsbeleid: medewerkers mogen onbeperkt scholing volgen, er is een goede commu- nicatie richting personeel, en de directie behandelt haar medewerkers zoals ze zelf ook behandeld wil worden. Het bedrijf staat in de hele omgeving be- kend om haar goede personeelsbeleid. Op verjaar- dagen wordt er positief over Norma B.V.gesproken en vacatures kunnen worden opgevuld met open sollicitaties. De open houding ten aanzien van het personeels- beleid maakt dat het bedrijf ook kritisch naar even- tuele verbeterpunten durft te kijken. Norma B.V. wilde het menselijk kapitaal in het bedrijf verder optimaliseren en besloot daarom mee te doen aan een Investors in Peopletraject, een keurmerk voor bedrijven die een goed personeelsbeleid volgen. Gevolgen Om dit keurmerk te behalen, moest de onderneming een paar punten verbeteren. Medewerkers waren bij- voorbeeld niet altijd even goed op de hoogte van de bedrijfsdoelstellingen en moesten gerichtere oplei- dingen gaan volgen.Daarnaast bleek er een groot ver- schil in cultuur te bestaan tussen Norma BV in Hengelo en het overgenomen Norma Tools in Deventer. De medewerkers van Norma Tools waren minder be- trokken bij het bedrijf en gedroegen zich over het algemeen afstandelijker. Dit cultuurverschil stond snelle veranderingen en innovaties in de weg. Sla de kaft links en rechts open20 Case Innoveren vraagt medewerkers die weten wat belangrijk is voor hun klant: nu en in de toekomst Quotes
 • 9. 21Sla de kaft links en rechts open "Wij zien het scholen van personeel niet als een kostenpost, maar als een investering" "Onderzoek toont aan dat bedrijven met een goed personeelsbedrijf ook beter presteren" "Om als bedrijf te kunnen groeien, moet je personeelsbeleid op orde zijn" "Ik ben zeer benieuwd wie mij kan veranderen, puur gedrag en eigenwijsheid." "Je behandelt je medewerkers, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Dat spreekt voor zich" "Zijn we wel in staat om de impliciete zaken aan de orde te stellen,ervan te leren en daar betekenis aan te geven?" "Een goed personeelsbeleid leidt tot tevreden medewerkers, meer omzet en een gewaarborgde continuïteit" Oplossingen Er wordt vier keer per jaar een kantinebijeenkomst georganiseerd waarin de bedrijfsstrategie uitge- breid aan bod komt. De medewerkers volgen nu niet alleen opleidin- gen die een bijdrage leveren aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen,maar krijgen ze ook onderricht in bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering. Om de medewerkers beter bekend te maken met de bedrijfsdoelstellingen hangen deze nu in elke werkruimte aan de muur. Met behulp van vragenlijsten en interviews is be- paald welke cultuuraspecten bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Dit is gedaan onder begeleiding van een externe kennisleverancier. Deze kennisleverancier heeft ook tips en aanbe- velingen gedaan om de cultuur daadwerkelijk te beïnvloeden.
 • 10. Sla de kaft links en rechts open22 Tips Deelname aan het IiPtraject moet je zien als een investering om je bedrijf beter te maken Het is van belang om een extern bedrijf in te schakelen. Zij kijkt objectiever naar je organisatie en ziet daardoor eerder wat er verbeterd kan worden Het behalen van het IiPcertificaat is een basis, je moet zelf de invulling voor je rekening nemen Een complete IiPcertificering is voor veel bedrij- ven nog te hoog gegrepen, maar als je je perso- neelsbeleid wilt aanpakken kan IiP veel beteke- nen en kunnen er grote verbeteringen gereali- seerd worden. Cultuuraspecten hebben een grotere rol op ver- andering dan je soms verwacht. Het is lastiger te benoemen en wordt daarom vaak gebagatelli- seerd. Het bespreekbaar maken van cultuur- aspecten levert vaak structurele verandering op met veel impact.
 • 11. Voor- en nadelen van een snel of geleidelijk veranderingsproces Net als elke verandering heeft het behalen van een IiP certificaat gevolgen voor de onderneming en de organisatiecultuur. Het is verstandig om goed te overwegen op welke wijze u de verandering in de onderneming invoert. In het ene geval is het beter de verandering snel door te voeren, in het ander geval kan men beter kiezen voor een geleidelijke verandering. 23Sla de kaft links en rechts open Voordelen Nadelen Snel - Indringend: schokeffect - Bij‘harde’ingreep: kans op negatieve sfeer - Vraagt slechts kort tijd energie - Leermogelijkheden gering - In korte tijd resultaat - Geringe effecten op cultuur Geleidelijk - Ruimte aanwezig om te leren - Lange adem nodig - Cultuurverandering kan - Tegenstanders krijgen kans om diepere gelijktijdig plaatsvinden loopgraven te bouwen - Mogelijkheden voor bijsturing - Effecten laat zichtbaar - Kans op‘verwateren’ Bron: Organisatievernieuwing: programmeren,regisseren en realiseren, Pierre van Amelsfoort & Makkie Metsemakers,2002,pagina 36 Uw praktijk Het interventiewiel Bron: Handboek Verandermanagement, A.J.Cozijnsen & W.J.Vrakking,2003,pagina 66. Wees slimmer dan de mensen die voor u werken, door mensen aan te nemen die slimmer zijn dan u!
 • 12. Succesvol veranderen en vernieuwen, welke onder- nemer wil dat niet? Zeker als dit betekent dat u daar- door de concurrentie een stap voorblijft. Syntens is dé organisatie voor ondernemers die wil- len en kunnen vernieuwen. De adviseurs van Syntens ondersteunen u bij vernieuwingen op technologisch, organisatorisch of bedrijfsmatig gebied. Samen met u brengen zij de innovatiekansen voor uw onderne- ming in kaart.Vervolgens begeleiden ze u bij de rea- lisatie van uw vernieuwingsplannen en koppelen u, waar nodig, aan de juiste (markt)partijen.Tijdens de diverse workshops en bijeenkomsten die Syntens or- ganiseert, kunt u bovendien kennis opdoen en erva- ringen uitwisselen met collega-ondernemers. U kunt bij Syntens terecht met een concrete vraag over bijvoorbeeld marketing, strategie, internet, uw personeel of productontwikkeling,maar ook om even van gedachten te wisselen met één van de adviseurs. Syntens is een landelijke organisatie met vijftien ves- tigingen verspreid over Nederland. De activiteiten van Syntens worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Profijt van MensenKennis Profijt van MensenKennis is een compleet program- ma voor een professionele aanpak van de mens- en kennisaspecten van innovatie in uw bedrijf. Syntens biedt u hiermee onder meer voorlichting, advies, coaching, workshops, trainingen en financiële onder- steuning voor het inschakelen van een specialist. U bepaalt zelf hoe intensief u aan het programma deelneemt. U kunt themabijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan‘Leren-van-elkaar’kringen, waar u met collega-ondernemers ervaringen uitwisselt. De adviseurs van Syntens kunnen een eerste analyse maken of u zelfs begeleiden tot en met het uitvoeren van een actieplan. Wilt u vernieuwen, uw bedrijf verder ontwikkelen en ontdekken waar uw kansen liggen? Neem dan contact op met Syntens. Bel 0900 – 2000 345 of kijk op www.syntens.nl. Sla de kaft links en rechts open24 Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers