ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย

Jo Smartscience II
Jo Smartscience IIกำลังศึกษา um โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ( Nongbuapittayakarn school )
การเรียนรู้
ครูบุญมี
ห้องเรียนที่ 1
จากสถานการณ์
    ครูบุญมี เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ในการสอนแต่ละชั่วโมง
ครูจะใช้วิธีการบรรยาย ส่วนไหนที่ส้าคัญก็จะเน้นย้้าให้นักเรียนจด
บันทึกและท่องซ้้าหลายครั้ง ทุกวันครูจะให้นักเรียนท่องค้าศัพท์วันละ
5 ค้า พร้อมทั้งคัดลายมือมาส่ง สื่อที่ครูใช้ประจ้าคือ บทเรียน
โปรแกรมและชุดการสอน นอกจากนี้เมื่อเรียนจบแต่ละบทครูบุญมีก็
จะท้าการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่จนกว่า
จะผ่านตามเกณฑ์
ห้องเรียนที่ 1
     ครูบุญช่วย เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนแต่ละครั้ง
ครูจะน้าเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน เช่นการใช้ค้าถาม การยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวัน
ข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น หลักจากนั้นครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้ว
มอบสถานการณ์ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม
นอกจากนี้ครูยังเตรียมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาค้าตอบ
ห้องเรียนที่ 1
      และร่วมมือกันเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลงมือ
ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า หาก
พบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อน ครูก็จะเข้าไปอธิบาย
และกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็จะน้าเสนอ
แนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจของตนเอง
ห้องเรียนที่ 1
       ครูบุญชู สามารถสอนให้นักเรียนจ้าค้าศัพท์ภาษาอังกฤษได้
โดยไม่ลืม ซึ่งครูมีเทคนิคดังนี้ การแต่งเป็นบทเพลง การใช้ค้าคล้องจอง
การใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เช่น แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว และที่น่าสนใจคือ การให้ผู้เรียนจ้าค้าศัพท์ โดยใช้การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษที่เหมือนกับภาษาไทย เช่น pic กับ พริก และ bear
กับ แบมือ พร้อมมีรูปประกอบซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่
ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจ้าค้าศัพท์
1. ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคนว่าอยู่ใน
กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใด และมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
ครูบุญมี มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน คือเน้นครู
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีตามพื้นฐานทฤษฎีแนวพฤติกรรมนิยม
     เหตุผลคือ พื้นฐานทฤษฎีแนวพฤติกรรมนิยมนั้น มุ่งเน้นไป
ยังพฤติกรรมที่สังเกตได้ และบทบาทของผู้เรียนคือเป็นผู้รับข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งถูกถ่ายทอดจากครูโดยตรง ครูจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ การอออกแบการสอนและ
ซึ่งครูบุญมีก็เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และน้าสิ่งเล้ามาให้กับ
นักเรียน โดยนักเรียนรอรับอย่างเดียว อีกทั้งครูบุญมียังดูว่ามีนักเรียน
ท้าการบ้านหรือท่องค้าศัพท์วันละ 5 ค้า มาหรือไม่ และนักเรียนคน
ใดสอบผ่านบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูบุญมีมุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมที่
สังเกตได้เท่านั้น จึงเห็นได้ว่าตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวพฤติกรรม
นิยม
ครูบุญช่วย มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน คือเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีตามพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม
และพื้นฐานทฤษฎีแนวคอนสตรัคติวิสต์
เหตุผล คือ พื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้
เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านปัญญาและคุณภาพ
หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ เพื่อที่จะสามารถน้า
ความรู้ที่ได้จัดเรียงนั้นกลับมาใช้ตามที่ต้องการ และสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ ซึ่งครูบุญช่วยจะน้าเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่
เรียนกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่นการใช้ค้าถาม การ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวัน ข่าวสารต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า
ตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม
เหตุผล คือ พื้นฐานทฤษฎีแนวคอนสตรัคติวิสต์ ให้
ความส้าคัญกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมกับสื่อการเรียนรู้ เน้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอย
ชี้แนะแนวทาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูบุญช่วยจะแบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก ๆ
กลุ่ม นอกจากนี้ครูบุญช่วยยังเตรียมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
หนังสือ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาค้าตอบ
และร่วมมือกันเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การลงมือทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยครูบุญ
ช่วยจะเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้า
คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตามค้าถามที่เป็นประเด็นที่ตั้งไว้ ครูบุญช่วย
ก็จะเข้าไปอธิบายและกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็
จะน้าเสนอแนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจ
ของตนเอง จึงเห็นได้ว่าตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวคอนสตรัคติวิสต์
ครูบุญชู มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน คือเน้นครู
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีตามพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม
เหตูผลคือ พื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม ซึ่งการ
เรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านปัญญาและ
คุณภาพหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ เพื่อที่จะ
สามารถน้าความรู้ที่ได้จัดเรียงนั้นกลับมาใช้ตามที่ต้องการ และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ จะเห็นได้ว่าครูบุญชูจะมีการแต่ง
เป็นบทเพลง การใช้ค้าคล้องจองการใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบ
เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ อีกทั้งครูบุญชูยังมีรูปประกอบซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจ้า
ค้าศัพท์ จึงเห็นได้ว่าตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม
2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดีและข้อเด่นอย่างไร
ครูบุญมี               ครูบุญมี
       ข้อดี               ข้อเสีย
 - จะท้าให้นักเรียนมีความ     - นักเรียนไม่ได้แสดงความคิด
รับผิดชอบต่อหน้าที่        ใดๆ
 - จะท้าให้ครูมีบทบาทต่อ   - นักเรียนไม่เกิดกระบวนการ
การเรียนการสอนมาก ซึ่งท้า เรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้นักเรียนเป็นไปการวาง
แผนการจัดดารเรียนการสอน
ของครู คือครูมีอ้านาจนั่นเอง
ครูบุญมี
                   ชู             ครูบุญช่วย
         ข้อดี               ข้อเสีย
 - นักเรียนเกิดกระบวนการ       - เมื่อนักเรียนท้างานกันเป็นกลุ่ม
เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความจ้า    นักเรียนอาจหยอกล้อเล่นกันได้
ระยะยาว               - นักเรียนแต่ละคนมีทักษะใน
 - นักเรียนสามรถเชื่อมโยง      กระบวนการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่ง
เนื้อหาจากความรู้เดิมได้       อาจท้าให้สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือ
 - นักเรียนได้แลกเปลี่ยน       ความรู้ที่ได้ไม่เท่ากัน
แนวความคิดกับเพื่อน
 - เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ครูบุญมี
                ชู
             ครูบุญชู
       ข้อดี             ข้อเสีย
- นักเรียนสามรถเชื่อมโยง    - นักเรียนไม่ได้แสดงความคิด
เนื้อหาจากความรู้เดิมได้    ใดๆ
- นักเรียนได้เทคนิควิธีช่วยจ้า - นักเรียนไม่เกิดกระบวนการ
                เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด เพราะเหตุใด
ครูบุญมี
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนค้นหาค้าตอบ วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังให้ผู้เรียนร่วมมือ
กันเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ การลงมือ
ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า
ครูบุญมี
     หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อน ครูก็
จะเข้าไปอธิบายและกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็
จะน้าเสนอแนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจ
ของตนเอง ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญช่วยจึงสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด
ครูบุญมี
ครูบุญมี
      ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ
ได้ยินค้าถามเสมอว่า "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรียนเรื่องนี้ไปท้าไม เอาไป
ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง" ก็ได้แต่ตอบค้าถามว่าน้าไปใช้ในการเรียน
ต่อชั้นสูง และน้าไปประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนื้อหาก็มี
โจทย์ปัญหาเป็นแนวทางท้าให้พอรู้ว่าจะน้าไปใช้อะไรได้บ้าง
ครูบุญมี
      แต่บางเนื้อหาก็จะได้ยินเสียงบ่นพึมพ้าว่า "เรียนก็ยาก สูตรก็
เยอะไม่รู้จะเรียนไปท้าไม ไม่เห็นได้น้าไปใช้เลย" ในความเป็นจริงดิฉัน
คิดว่าหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของไทยน่าจะมีการ apply ให้มากกว่านี้
ในแต่ละเรื่องทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ผู้เรียนจะได้รู้ว่าถ้าเรียนแล้วสามารถ
น้าไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพและเห็น
ความส้าคัญของวิชานี้มากขึ้น
1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
ครูบุญมี
      - เนื่องจากเนื้อหาของคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก อีกทั้งครูไม่
รู้จักวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ท้าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้
นักเรียนจึงเกิดข้อสงสัยว่าเรียนไปท้าไม
      - การเรียนรู้ของนักเรียนอาจไม่เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์
สถานการณ์จริงหรือการน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการ
สอนที่สามารถแก้ปัญหาได้
ครูบุญมี
       ปัญหาคือเมื่อนักเรียนเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แล้ว นักเรียนไม่
สามารถน้าไปใช้ได้จริง
       - วิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม คือครูต้อง
รู้จักน้าสิ่งเล้าที่เป็นสื่อการสอนการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวของผู้เรียนหรือ
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ้าวันของตัวผู้เรียนเอง
ครูบุญมี
       - วิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม คือเมื่อครู
เข้าเนื้อหาจะต้องให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์
เดิม สถานการณ์จริงได้หรือสามรถน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวันได้
     - วิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือครูต้องน้า
ค้าถามปลายเปิดที่เป็นสถานการณ์จริง ให้ผู้เรียนประสบปัญหาจริงด้วย
ตนเอง จะท้าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จริงและน้าไปใช้ได้จริง
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ครูบุญมี
      - การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียน
ค้นหาค้าตอบจากค้าถามปลายเปิดด้วยวิธีที่แตกต่างและหลากหลาย
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสถานการณ์ปัญหานั้นต้องท้าให้
ผู้เรียนสามมารถเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ประสบการณ์เดิม สถานการณ์
จริงหรือสามรถน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้
ครูบุญมี
    อีกทั้งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังให้
ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์
การลงมือทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้
ค้าแนะน้า หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อน
หรือไม่ตรงตามค้าถามที่เป็นประเด็นที่ครูตั้งไว้ ครูก็จะเข้าไปอธิบาย
และกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็จะน้าเสนอ
แนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจของตนเอง
เช่นนี้ จะสามารถแก้ไข้ปัญหาได้เป็นอย่างดีที่สุด
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
1 von 34

Recomendados

ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 views28 Folien
ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 views31 Folien
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางKunwater Tianmongkon
13K views27 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
202 views36 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า von
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าDueansc
537 views20 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 views25 Folien
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ von
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้Diiz Yokiiz
5.7K views12 Folien
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
7.6K views10 Folien
ภารกิจครูมือใหม่ von
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่Beeby Bicky
132 views20 Folien
รูปแบบการเรียนการสอน von
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนwannaphakdee
64.1K views52 Folien

Was ist angesagt?(14)

การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า von Dueansc
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
Dueansc537 views
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ von Diiz Yokiiz
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
Diiz Yokiiz5.7K views
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
ภารกิจครูมือใหม่ von Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 views
รูปแบบการเรียนการสอน von wannaphakdee
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
wannaphakdee64.1K views
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี von Parichart Ampon
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon73.2K views
วิธีสอนแบบวรรณี von Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K views
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี von Muhamadkamae Masae
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณีเทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
Muhamadkamae Masae4.1K views
งานดร.นิป24ม.ค.52 von guest7f765e
งานดร.นิป24ม.ค.52งานดร.นิป24ม.ค.52
งานดร.นิป24ม.ค.52
guest7f765e934 views
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Nampeung Kero
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Nampeung Kero13.9K views
เทคนิคการสอน von kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K views

Destacado

Bản tin CLB DMD tháng 5 - 2013 von
Bản tin CLB DMD tháng 5 - 2013Bản tin CLB DMD tháng 5 - 2013
Bản tin CLB DMD tháng 5 - 2013Đoàn Nguyễn Xuân
451 views4 Folien
Workle presentation june 2012 von
Workle presentation june 2012Workle presentation june 2012
Workle presentation june 2012Melnikova Anastasia
2.4K views21 Folien
YouTube von
YouTubeYouTube
YouTubeFASTECH Project
400 views3 Folien
Starter courses knife skills aug2012 von
Starter courses knife skills aug2012Starter courses knife skills aug2012
Starter courses knife skills aug2012Rachael Mann
490 views9 Folien
регистрация компаний на Кипре von
регистрация компаний на Кипререгистрация компаний на Кипре
регистрация компаний на КипреBridgeWest.eu
740 views13 Folien
Nord Lb von
Nord LbNord Lb
Nord LbCraig Taylor
317 views16 Folien

Destacado(20)

Starter courses knife skills aug2012 von Rachael Mann
Starter courses knife skills aug2012Starter courses knife skills aug2012
Starter courses knife skills aug2012
Rachael Mann490 views
регистрация компаний на Кипре von BridgeWest.eu
регистрация компаний на Кипререгистрация компаний на Кипре
регистрация компаний на Кипре
BridgeWest.eu740 views
Pr 110722131720-phpapp01 von landcover
Pr 110722131720-phpapp01Pr 110722131720-phpapp01
Pr 110722131720-phpapp01
landcover212 views
Centres pilot activities czech republic von pesec
Centres pilot activities czech republicCentres pilot activities czech republic
Centres pilot activities czech republic
pesec300 views
New e-inhalation products and potential health risks: The case for regulation von UCT ICO
New e-inhalation products and potential health risks: The case for regulationNew e-inhalation products and potential health risks: The case for regulation
New e-inhalation products and potential health risks: The case for regulation
UCT ICO463 views
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney von ieuan84
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - SydneyMarks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
Marks Sattin Accounting Sector Market Research Presentation - Sydney
ieuan84306 views
The creative society make a job report von pesec
The creative society make a job reportThe creative society make a job report
The creative society make a job report
pesec1.1K views
คิว ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน von Chanon Saiatit
คิว ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคิว ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
คิว ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
Chanon Saiatit211 views
07 bio มข von Biobiome
07 bio มข07 bio มข
07 bio มข
Biobiome308 views
Bullying and Harassment August 2012 von Rachael Mann
Bullying and Harassment August 2012Bullying and Harassment August 2012
Bullying and Harassment August 2012
Rachael Mann290 views
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт von niod
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайтгодишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
niod849 views
Resum de la VIII Jornada de tabaquisme "On deixem de fumar" von UCT ICO
Resum de la VIII Jornada de tabaquisme "On deixem de fumar"Resum de la VIII Jornada de tabaquisme "On deixem de fumar"
Resum de la VIII Jornada de tabaquisme "On deixem de fumar"
UCT ICO378 views

Similar a ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย

ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
247 views25 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
111 views36 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
162 views31 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยpanggoo
108 views26 Folien
งานครูผู้ช่วย von
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วยMoss Worapong
559 views23 Folien

Similar a ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย(20)

ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh162 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 views
งานครูผู้ช่วย von Moss Worapong
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
Moss Worapong559 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 von Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 views
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views

ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย

 • 3. ห้องเรียนที่ 1 จากสถานการณ์ ครูบุญมี เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ในการสอนแต่ละชั่วโมง ครูจะใช้วิธีการบรรยาย ส่วนไหนที่ส้าคัญก็จะเน้นย้้าให้นักเรียนจด บันทึกและท่องซ้้าหลายครั้ง ทุกวันครูจะให้นักเรียนท่องค้าศัพท์วันละ 5 ค้า พร้อมทั้งคัดลายมือมาส่ง สื่อที่ครูใช้ประจ้าคือ บทเรียน โปรแกรมและชุดการสอน นอกจากนี้เมื่อเรียนจบแต่ละบทครูบุญมีก็ จะท้าการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่จนกว่า จะผ่านตามเกณฑ์
 • 4. ห้องเรียนที่ 1 ครูบุญช่วย เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนแต่ละครั้ง ครูจะน้าเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับประสบการณ์เดิม ของผู้เรียน เช่นการใช้ค้าถาม การยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวัน ข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น หลักจากนั้นครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้ว มอบสถานการณ์ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนี้ครูยังเตรียมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาค้าตอบ
 • 5. ห้องเรียนที่ 1 และร่วมมือกันเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลงมือ ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า หาก พบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อน ครูก็จะเข้าไปอธิบาย และกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็จะน้าเสนอ แนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจของตนเอง
 • 6. ห้องเรียนที่ 1 ครูบุญชู สามารถสอนให้นักเรียนจ้าค้าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ลืม ซึ่งครูมีเทคนิคดังนี้ การแต่งเป็นบทเพลง การใช้ค้าคล้องจอง การใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เช่น แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของ คนในครอบครัว และที่น่าสนใจคือ การให้ผู้เรียนจ้าค้าศัพท์ โดยใช้การ ออกเสียงภาษาอังกฤษที่เหมือนกับภาษาไทย เช่น pic กับ พริก และ bear กับ แบมือ พร้อมมีรูปประกอบซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่ ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจ้าค้าศัพท์
 • 8. ครูบุญมี มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน คือเน้นครู เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีตามพื้นฐานทฤษฎีแนวพฤติกรรมนิยม เหตุผลคือ พื้นฐานทฤษฎีแนวพฤติกรรมนิยมนั้น มุ่งเน้นไป ยังพฤติกรรมที่สังเกตได้ และบทบาทของผู้เรียนคือเป็นผู้รับข้อมูล สารสนเทศ ซึ่งถูกถ่ายทอดจากครูโดยตรง ครูจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ การอออกแบการสอนและ
 • 9. ซึ่งครูบุญมีก็เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และน้าสิ่งเล้ามาให้กับ นักเรียน โดยนักเรียนรอรับอย่างเดียว อีกทั้งครูบุญมียังดูว่ามีนักเรียน ท้าการบ้านหรือท่องค้าศัพท์วันละ 5 ค้า มาหรือไม่ และนักเรียนคน ใดสอบผ่านบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูบุญมีมุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมที่ สังเกตได้เท่านั้น จึงเห็นได้ว่าตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวพฤติกรรม นิยม
 • 10. ครูบุญช่วย มีกระบวนทัศน์การออกแบบการสอน คือเน้น นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีตามพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม และพื้นฐานทฤษฎีแนวคอนสตรัคติวิสต์
 • 11. เหตุผล คือ พื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านปัญญาและคุณภาพ หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ เพื่อที่จะสามารถน้า ความรู้ที่ได้จัดเรียงนั้นกลับมาใช้ตามที่ต้องการ และสามารถเชื่อมโยง ความรู้ได้ ซึ่งครูบุญช่วยจะน้าเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่ เรียนกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่นการใช้ค้าถาม การ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวัน ข่าวสารต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม
 • 12. เหตุผล คือ พื้นฐานทฤษฎีแนวคอนสตรัคติวิสต์ ให้ ความส้าคัญกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมกับสื่อการเรียนรู้ เน้นให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดทักษะกระบวนการ คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอย ชี้แนะแนวทาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูบุญช่วยจะแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนี้ครูบุญช่วยยังเตรียมแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาค้าตอบ และร่วมมือกันเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • 13. การลงมือทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยครูบุญ ช่วยจะเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้า คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตามค้าถามที่เป็นประเด็นที่ตั้งไว้ ครูบุญช่วย ก็จะเข้าไปอธิบายและกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็ จะน้าเสนอแนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจ ของตนเอง จึงเห็นได้ว่าตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวคอนสตรัคติวิสต์
 • 15. เหตูผลคือ พื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม ซึ่งการ เรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านปัญญาและ คุณภาพหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ เพื่อที่จะ สามารถน้าความรู้ที่ได้จัดเรียงนั้นกลับมาใช้ตามที่ต้องการ และ สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้ จะเห็นได้ว่าครูบุญชูจะมีการแต่ง เป็นบทเพลง การใช้ค้าคล้องจองการใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบ เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ อีกทั้งครูบุญชูยังมีรูปประกอบซึ่งเป็นการ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจ้า ค้าศัพท์ จึงเห็นได้ว่าตรงกับพื้นฐานทฤษฎีแนวพุทธิปัญญานิยม
 • 17. ครูบุญมี ครูบุญมี ข้อดี ข้อเสีย - จะท้าให้นักเรียนมีความ - นักเรียนไม่ได้แสดงความคิด รับผิดชอบต่อหน้าที่ ใดๆ - จะท้าให้ครูมีบทบาทต่อ - นักเรียนไม่เกิดกระบวนการ การเรียนการสอนมาก ซึ่งท้า เรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนเป็นไปการวาง แผนการจัดดารเรียนการสอน ของครู คือครูมีอ้านาจนั่นเอง
 • 18. ครูบุญมี ชู ครูบุญช่วย ข้อดี ข้อเสีย - นักเรียนเกิดกระบวนการ - เมื่อนักเรียนท้างานกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความจ้า นักเรียนอาจหยอกล้อเล่นกันได้ ระยะยาว - นักเรียนแต่ละคนมีทักษะใน - นักเรียนสามรถเชื่อมโยง กระบวนการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ซึ่ง เนื้อหาจากความรู้เดิมได้ อาจท้าให้สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือ - นักเรียนได้แลกเปลี่ยน ความรู้ที่ได้ไม่เท่ากัน แนวความคิดกับเพื่อน - เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • 19. ครูบุญมี ชู ครูบุญชู ข้อดี ข้อเสีย - นักเรียนสามรถเชื่อมโยง - นักเรียนไม่ได้แสดงความคิด เนื้อหาจากความรู้เดิมได้ ใดๆ - นักเรียนได้เทคนิควิธีช่วยจ้า - นักเรียนไม่เกิดกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง
 • 21. ครูบุญมี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนค้นหาค้าตอบ วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังให้ผู้เรียนร่วมมือ กันเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ การลงมือ ทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า
 • 22. ครูบุญมี หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อน ครูก็ จะเข้าไปอธิบายและกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็ จะน้าเสนอแนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจ ของตนเอง ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญช่วยจึงสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด
 • 24. ครูบุญมี ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ ได้ยินค้าถามเสมอว่า "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรียนเรื่องนี้ไปท้าไม เอาไป ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง" ก็ได้แต่ตอบค้าถามว่าน้าไปใช้ในการเรียน ต่อชั้นสูง และน้าไปประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนื้อหาก็มี โจทย์ปัญหาเป็นแนวทางท้าให้พอรู้ว่าจะน้าไปใช้อะไรได้บ้าง
 • 25. ครูบุญมี แต่บางเนื้อหาก็จะได้ยินเสียงบ่นพึมพ้าว่า "เรียนก็ยาก สูตรก็ เยอะไม่รู้จะเรียนไปท้าไม ไม่เห็นได้น้าไปใช้เลย" ในความเป็นจริงดิฉัน คิดว่าหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของไทยน่าจะมีการ apply ให้มากกว่านี้ ในแต่ละเรื่องทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ผู้เรียนจะได้รู้ว่าถ้าเรียนแล้วสามารถ น้าไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพและเห็น ความส้าคัญของวิชานี้มากขึ้น
 • 27. ครูบุญมี - เนื่องจากเนื้อหาของคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก อีกทั้งครูไม่ รู้จักวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ท้าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ นักเรียนจึงเกิดข้อสงสัยว่าเรียนไปท้าไม - การเรียนรู้ของนักเรียนอาจไม่เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ สถานการณ์จริงหรือการน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้
 • 29. ครูบุญมี ปัญหาคือเมื่อนักเรียนเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แล้ว นักเรียนไม่ สามารถน้าไปใช้ได้จริง - วิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม คือครูต้อง รู้จักน้าสิ่งเล้าที่เป็นสื่อการสอนการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวของผู้เรียนหรือ เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ้าวันของตัวผู้เรียนเอง
 • 30. ครูบุญมี - วิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม คือเมื่อครู เข้าเนื้อหาจะต้องให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ เดิม สถานการณ์จริงได้หรือสามรถน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน ชีวิตประจ้าวันได้ - วิธีแก้ไขปัญหาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือครูต้องน้า ค้าถามปลายเปิดที่เป็นสถานการณ์จริง ให้ผู้เรียนประสบปัญหาจริงด้วย ตนเอง จะท้าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จริงและน้าไปใช้ได้จริง
 • 32. ครูบุญมี - การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียน ค้นหาค้าตอบจากค้าถามปลายเปิดด้วยวิธีที่แตกต่างและหลากหลาย วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสถานการณ์ปัญหานั้นต้องท้าให้ ผู้เรียนสามมารถเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ประสบการณ์เดิม สถานการณ์ จริงหรือสามรถน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้
 • 33. ครูบุญมี อีกทั้งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังให้ ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้ ค้าแนะน้า หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงตามค้าถามที่เป็นประเด็นที่ครูตั้งไว้ ครูก็จะเข้าไปอธิบาย และกระตุ้นให้คิด หลังจากได้ค้าตอบแล้วทุกกลุ่มก็จะน้าเสนอ แนวความคิด และร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นความเข้าใจของตนเอง เช่นนี้ จะสามารถแก้ไข้ปัญหาได้เป็นอย่างดีที่สุด