Anzeige

Transformacio cultural i_organitzativa resum

Alcalde um Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4. Apr 2018
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Transformacio cultural i_organitzativa resum(20)

Anzeige

Más de Jordi San José Buenaventura(20)

Último(20)

Anzeige

Transformacio cultural i_organitzativa resum

 1. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Transformació cultural i organitzativa febrer 2018
 2. Transformació cultural i organitzativa Escenari general per a les AAPP Marc estratègic de la transformació Documents i projectes clau Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 1 2 3 4
 3. 1.Escenari general per les AAPP Comunicació Digital Transparència Escolta activa Drets d’autoria Reputació online i posicionament Xarxes socials corporatives • Influència • Popularitat • Participació • Confiança Seguretat confidencialitat
 4. 1. Escenari general per a les Administracions Públiques El factor Europa com a motor
 5. a Millorar la connectivitat Desenvolupament de l’economia digital. Admin. electrònica i serveis públics digitals Privacitat, confiança i seguretat R+D+i en les TIC Capacitació i Formació + ++ + + + 1. Escenari general per a les Administracions Públiques El factor Europa com a motor
 6. 1. Escenari general per a les Administracions Públiques Del marc europeu al marc local: aliniant les agendes digitals
 7. • Web • Informació tràmits 1. Escenari general per a les Administracions Públiques Full de ruta MODERNITZACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA GOVERN OBERT • Reenginyeria de processos • Automatització expedients • OAC • Expedient electrònic integral • Gestió Documental • Adequació seguretat • Normes tècniques d’interoperabilitat SEU ELECTRÒNICA • Carpetes • Oficina virtual • Pagament on line • Factura electrònica • eTauler • Publicitat activa automatitzada • Open Data • Accés i reutilització • Eines de participació i col·laboració • TRANSPARÈNCIA • COL·LABORACIÓ • PARTICIPACIÓ FRONT OFFICEBACK OFFICE
 8. 2016-2020 de la UE Eliminar els obstacles digitals que s’oposen al Mercat Únic Digital i evitar la fragmentació que es pot generar en el context de transformació de les administracions públiques. OBJECTIU_ PRINCIPIS_ • Digital per defecte, les AAPP oferiran serveis digitals com opció preferent. • Principi d’una sola vegada, garantint que la ciutadania i empreses subministren la mateixa informació només una vegada a les AAPP. • Inclusió i accessibilitat de forma predeterminada. • Obertura i transparència, garantint que la ciutadania i empreses puguin tenir control d’accés i rectificació de les seves pròpies dades; control dels processos administratius que els involucren… • Transfronterer de forma predeterminada, facilitant la mobilitat dins el Mercat Únic. •Interoperabilitat de forma predeterminada, lliure circulació de dades i de serveis digitals en la UE. • Confiança i Seguretat, més enllà del compliment normatiu de protecció de dades, privacitat i seguretat de TI, integrant aquests elements en la fase de disseny. 1. Escenari general per a les Administracions Públiques Pla d’Acció d’Administració Electrònica
 9. Administració electrònica: Govern Obert: • Ordenança de Transparència i administració electrònica (Registre electrònic, expedient electrònic integral, dret d’accés a la informació… • Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya • Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica • Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic (modificada per Llei 18/2015) • Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya ESTATALAUTONÒMICALOCAL • Reglament Orgànic Municipal (eGovern + Bon Govern) • En elaboració: Reglament de Participació i Col·laboració • Llei 39/2015 de procediment administratiu comú • Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic • Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic • Projecte de LOPD (adaptant RGPD) 1. Escenari general per a les Administracions Públiques Arquitectura jurídica
 10. Transformació cultural i organitzativa Escenari general per a les AAPP Marc estratègic de la transformació Documents i projectes clau Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 1 2 3 4
 11. L’Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat neix amb el propòsit de consolidar al municipi, el procés de transformació vers una societat incloent i cohesionada, on les tecnologies digitals siguin un catalitzador per a un creixement sostenible i el benestar de la ciutadania. La missió d’aquesta Estratègia és articular la transformació del Govern i de l’Administració municipal per afrontar els reptes plantejats per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per assolir majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència en la gestió dels recursos públics i satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb l’Administració. L’adopció d’aquesta estratègia no suposa un punt d’inflexió sinó un impuls renovat, ja que en els últims anys s’ha realitzat un important esforç per modernitzar l’Administració Municipal. En aquest sentit, poden destacar-se algunes fites, com per exemple:  L’Oficina Sant Feliu 2.0(20) en el marc de l’Estratègia Europa 2020;  L’Estratègia de Govern Obert (Acord Ple, 26/03/2013);  El Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019 i el Pla d’Inversions de Mandat 2016-2019;  El Reglament Orgànic Municipal;  L’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica;  Futur Reglament de Participació i col·laboració;  Etc. 2. Marc estratègic de la transformació Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 Missió i valors Orientació a la ciutadania dels serveis públics Compromisos de qualitat i avaluació permanent Transparència i rendiment de comptes Col·laboració i aliances Innovació Estratègia de Transformació Digital  Full de ruta a través del temps  4 Eixos d’actuació claus  5 Objectius estratègics que es desglossen en objectius operatius específics  Desenvolupament a través de Plans Operatius valors
 12. 2. Marc estratègic de la transformació Objectius estratègics de Transformació Digital 2017-2020 OE1. Transformar l’estructura productiva de l’organització i facilitar el canvi cultural OE2. Desenvolupar la Governança Intel·ligent OE3. Desplegar l'Estratègia de Govern Obert OE4. Crear una oferta innovadora de serveis per a la ciutadania i eficient en la seva gestió OE5. Desplegar un nou model d’atenció integral i de qualitat per a la ciutadania i les empreses Revisar l’actual model organitzatiu per incrementar el bon rendiment del funcionament intern. Generació de sinergies amb altres agents tant públics com privats. Aprofitament de les possibilitats que ofereixen les TIC. Formació continua i desenvolupament de capacitats digitals. Lideratge organitzacional, canvi cultural i valor de les persones que realitzen la funció pública. Aconseguir una major eficiència en els processos interns. Digitalització de la tramitació interna i d’àrees clau de gestió de l’Administració municipal. Dotació de les infraestructures i les eines intel·ligent del territori. Desplegar l’Estratègia de Govern Obert. Transparència de l’activitat pública i el bon govern. Accés a la informació i a les dades de l’Administració municipal. Participació i col·laboració de la ciutadania en el nou disseny, redefinició i millora dels serveis públics i les iniciatives de l’Administració municipal en el territori. Transformar l’actual oferta de serveis públics i oferir nous serveis digitals, en qualsevol moment i en qualsevol lloc, inclusius i al mateix temps personalitzats, adaptant-se de manera àgil a les demandes presents i futures de la ciutadania, en les condicions adequades de confiança i seguretat. Establir un nou model d’atenció i comunicació amb l’Administració municipal que millori l’experiència de les persones usuàries i les empreses, caracteritzat per la seva agilitat, proactivitat, proximitat i la seva capacitat d’adaptació a les necessitats presents i futures. EIX 1. ADMINISTRACIÓ DIGITAL EIX 2. SERVEIS DIGITALS, INCLUSIUS I INNOVADORS EIX 3. MARC RELACIONAL AMB CIUTADANIA I EMPRESES EIX 4. TECNOLOGIES I EINES PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL Objectius estratègics (OE) Eixos d’actuació
 13. 2. Marc estratègic de la transformació Estratègia de Transformació Digital 2017-2020:Eix 1. Administració digital EIX 1. ADMINISTRACIÓ DIGITAL  Redefinició del model de gestió, reformulant i automatitzant processos i avançant en la digitalització dels tràmits i serveis.  Canvi cultural dins de l’estructura productiva de l’Administració.  Capacitació dels treballadors públics per a que puguin desenvolupar la seva feina en el nou entorn de treball digitalitzat.  Implicació de diferents agents qualificats tant públics com privats.  Generació d’aliances i col·laboració interadministrativa. Línies d’actuació Objectius operatius associats E1.L1. Revisió i transformació de l'estructura productiva E1.L2. Canvi cultural, formació estratègica i desenvolupament de perfils professionals E1.L3. Cooperació inter-administracions i generació de sinèrgies amb el sector públic i privat per avançar en la transformació digital E1.L4. Reformulació de processos i automatització OO1.1. Dur a terme processos de digitalització de l'estructura productiva de l'organització OO1.2. Desenvolupar nous perfils professionals i competències digitals OO1.3. Avançar en la interoperabilitat i la integració de dades entre administracions OO2.1. Simplificar tràmits i serveis a través de la transformació digital dels processos de l'administració
 14. 2.- Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 OE2.- Estratègia municipal per una administració digital – 2014 01 03 02 Transformació dels serveis públics al voltant de tres eixos estratègics: Govern digital Desenvolupament econòmic, social i ciutadà Territori intel·ligent • Desplegament d’infraestructures de telecomunicacions al territori i als edificis i instal·lacions municipals. • Desplegament intensiu d’eines per l’anàlisi i presa de decisions. • Aliances amb agents privats en un marc de col·laboració públic-privat. • Planificació de la contractació a llarg termini, incloent tecnologia de gestió intel·ligent. • Transformació de l’organització considerant els nous canals, formes de producció col·laborativa i perfils professionals d’acord amb aquesta estratègia.
 15. 2. Marc estratègic de la transformació OE3.- Estratègia de Govern Obert - eixos fonamentals Accés a la informació pública. 2 Foment del Govern Obert i participació ciutadana 4 Impuls de la transparència 1 Bon Govern 3 Govern Obert
 16. 2. Marc estratègic de la transformació Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 OE4.- Catàleg integral de Serveis: Informació integral dels serveis municipals Catàleg integral de Serveis Pla d’actuació municipal (PAM) El Catàleg permet alinear els serveis municipals a la Planificació estratègica per veure com aquests contribueixen als objectius de ciutat Recursos Humans El catàleg permet identificar el personal que s’assigna als serveis municipals Indicadors Permet fer seguiment de la implementació i l’impacte dels serveis municipals, lligant-ho amb objectius Costos dels serveis El catàleg permet associar els costos dels serveis municipals Cartes de serveis Establiment de compromisos de qualitat en la prestació dels serveis municipals. Avaluació del seu compliment I establiment de mesures correctores, si no es compleixen •El Catàleg Integral de Serveis permet avaluar resultats dels serveis des de diferents dimensions, configurant catàlegs i quadres de comandament útils per a la presa de decisions a polítics i tècnics municipals. També contribueix a donar a conèixer l’Ajuntament a la ciutadania, introduint una cultura basada en el servei a la ciutadania, la transparència, la millora contínua, la bona gestió dels recursos i l’aprenentatge.
 17. 2. Marc estratègic de la transformació Estratègia de Transformació Digital 2017-2020: Eix 3. Marc Relacional amb ciutadania i empreses EIX 3. MARC RELACIONAL AMB CIUTADANIA I EMPRESES  Comunicació i relació fluida amb la ciutadania i les empreses.  Innovació en la generació de noves formes de relació caracteritzades per una major capacitat de proximitat, agilitat i proactivitat.  Avanç cap a un nou model d’atenció multicanal i integral, millorant l’experiència d’usuari i l’omnicanalitat.  Extensió d’una cultura de confiança i seguretat en l'àmbit de les relacions amb l‘Administració. Línies d’actuació Objectius operatius associats E3.L1. Atenció Ciutadana Integral Multicanal E3.L2. Atenció Empresarial OO5.1. Oferir un servei d'atenció ciutadana integral (proper, proactiu, horitzontal i multicanal) OO5.2. Millorar i simplificar la tramitació administrativa a les empreses
 18. Transformació cultural i organitzativa Escenari general per a les AAPP Marc estratègic de la transformació Documents i projectes clau Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 1 2 3 4
 19. Ciutadania / Empreses / Entitats / AAPP… Necessitats/ Potencialitats, capacitats , talent… Mitjans Infraestructura d’accés usuari < Infraestructures d'atenció Omnicanal (Oficines, Telèfons, Autoserveis, Missatgeria, Portals internet, Aplicacions mòbils, Xarxes socials, Xarxes socials, Enquestes, Rodes de premsa...) Governança / Model de gestió del Sistema d'Atenció Ciutadana (Adscripció, formació, gestió del canvi, formació, prospectiva, qualitat...) Sistemes d’Informació comuns / corporatius Interoperabilitat Sistemes d’Informació Externs Òrgan de coordinació (Estratègia operativa) Àrea Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica Àrea Govern Obert i Serveis Generals Àrea Drets a la ciutadania i polítiques socials Espais de col·laboració i d’atenció integral Sistemes d'Informació d'atenció ciutadana Sistemes d'Informació especialitzat Sistemes d'Informació especialitzat Sistemes d'Informació especialitzat Productes i serveis d'atenció (Informació, Tramitació, Assistència tècnica, Formació, Personalització, Segmentació, Proximitat, Participació, Transparència, comunicació...) Estructura estratègica Informació i normativa Equip de Persones BOMOFO
 20. Indicadors (del 07/03 al 31/12) Registres d’entrada (sense factures) Tramitació electrònica EACAT Registre presencial Total de registresNo digitalitzats (*) Amb documents digitalitzats Nombre 2.248 624 1.617 7.938 12.427 Percentatge 18% 5% 13% 64% 100% Temps d’atenció i d’espera de la ciutadania Del 7 de març al 31 de desembre de 2017: Temps mitjà d’espera: 08:10 minuts Temps mitjà d’atenció: 13:10 minuts El mateix període de 2016: Temps mitjà d’espera: 06:53 minuts Temps mitjà d’atenció: 09:41 minuts (*) No digitalitzats: la seva gestió és d’una altra administració i els seus sistemes no permeten encara interoperar (Subdelegació del Govern, Gerència de Cadastre, ORGT, etc.) • Signatures biomètriques: 3.143 • Documents digitalitzats: 17.104 Implantació de la digitalització del registre d’entrada D’octubre a desembre de 2017 Nombre enquestes 1-Valoració gestió 2-Valoració personal 1082 3,96 3,97 Sobre 4 Enquesta de satisfacció OAC
 21. 3. Documents i projectes clau Oficina d’Atenció Empresarial L’OAE vol esdevenir un servei integral i multicanal, que aglutina un conjunt de serveis i recursos de valor afegit que responen a les necessitats de totes les empreses, comerços i persones emprenedores amb l’objectiu de facilitar l’arribada de noves empreses així com millorar la competitivitat de l’economia i del teixit empresarial de Sant Feliu de Llobregat. Tràmits d’activitats, obres Subvencions Formació Borsa de treball Suport en la creació d’empreses … OAE … Tràmits d’activitats obres Impostos, Subvencions Formació Borsa de treball Suport en la creació d’empreses
 22. Arquitectura de la Contractació Electrònica Anunci i Publicació Recepció d’Ofertes Avaluació Notificacions Adjudicació i Contracte PortaldeTransparència Diaris Oficials Registre de Contractes Registre de Licitadors Impuls Gestor de Processos GenBPM – Genesys i 3 Plataforma eContractació Plataforma Contractació Capade serveis Presentació i Avaluació Adjudicació Formalització Seguiment Arxiu Plecs de condicions Gestor Documental GD-MATRIX
 23. 3. Documents i projectes clau Gestió del territori i dels recursos Mobilitat Gestió de residus Eficiència energètica Cicle de l’aigua Qualitat ambiental
 24. 3. Documents i projectes clau BIM: Gestió integral d’equipaments i infraestructures 20% reducció de costos de construcció 30% reducció de costos de manteniment durant el cicle de vida 47%– 65% reducció de conflictes a la construcció 34%– 40% millor comportament de la infraestructura completa
 25. 3. Documents i projectes clau Renovació de xarxa del municipi de criteris de sostenibilitat social i mediambiental Amb l’aplicació d’aquests criteris es renovaran 350 m més de xarxa al municipi l’any 2018 • Carrer Hospitalet 13-15 • Carrer Joaquim Monmany – Passeig Comte Vilardaga • Carrer Armenteres – Carrer Joaquim Castells • Carrer Armenteres 20-42 • Carrer Falguera 1-59 50 M€ 50 M€ VS COL·LABORACIÓ AMB AGBAR
 26. 3. Documents i projectes clau Necessitat d’un Canvi Cultural Processos de selecció + carrera professional (nous perfils professionals i competències digitals) Administratius, caps d’unitat, tècnics de suport, responsabilitats per procés. Formació .Capacitació ..competències, . nous perfils professionals, .talent Formació estratègica; plataforma de formació online, aula permanent, ... Gestió del coneixement .informació per a la presa de decisions . Transferència . Innovació Business Intelligent, GIS, Catàleg de serveis, Skyline Ciutat, Agenda, Xarxa Social Corp. Comunicació i atenció ciutadana (obertura, connexió, diàleg i col.laboració) Mosaic, Xarxes socials, App’s, Portal de Transparència, Processos participatius… Direcció i coordinació (Professionalitz ació, lideratge, eficiència i eficàcia, avaluació) Govern, CPT, Espai de Direcció, Gèrencia+Da, Coordinació àrees, Departaments. Organització/ processos (simplificació, transparència, compromís i qualitat) Serveis Comuns, Gestió de projectes, Comissions de treball, nou marc normatiu,… Estratègia (model de ciutat, resiliència i desenvolup. econòmic i social) Pla d’actuació Municipal, Pla d’inversions, Plans Sectorials. Governança ciutat (Smart City, Big Data, Govern Obert) Instruments de gestió, monitoratge i rendició de comptes.
 27. Transformació cultural i organitzativa Escenari general per a les AAPP Marc estratègic de la transformació Documents i projectes clau Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 1 2 3 4
 28. Objectius estratègics: • Un nou organigrama més horitzontal i transversal, que trenqui amb el principi d'autonomia funcional i que potenciï el treball col·laboratiu i en xarxa i reforci l'estructura interna. • Realitzar un procés de revisió de llocs de treball que incorpori nous perfils professionals i actualitzi funcions de llocs de treball actuals per adaptar-los a les noves necessitats. • Planificar la tecnificació de la plantilla en base al relleu generacional. • Reduir l’índex de temporalitat de l’estructura productiva, incentivant la promoció interna i selecció per competències. • Potenciar el desenvolupament personal dels empleats, la gestió del talent i la innovació (carrera professional, formació estratègica, treball col·laboratiu...). 4. Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 Objectius per a una nova organització 2020-2023
 29. 4. Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 Eixos i elements del cicle de gestió de Recursos Humans Competències transversals Competències específiques per grup professional Relació de Llocs de Treball Competències dels Llocs de Treball A. Competències B. Llocs de treball Avaluació del talent Localització del talent C. Captació i selecció Cribatge del talent Atracció del talent Avaluació Acollida D. Desenvolupament Itineraris professionals Definició d’objectius Pla de Formació Governança Realització de tasques
 30. Iniciatives a curt termini (< 2 any) Iniciatives a mig termini (2020/2030)  Revisió del mapa de competències de l’Ajuntament  Pre-relació de Llocs de Treball  Definició dels nous Llocs de Treball a incorporar.  Planificació del relleu generacional  Projecte selecció 4.0  Incorporació progessiva de nous perfils professionals Competències Llocs de Treball Captació i selecció Desenvolupament  Gestió per competències dels Recursos Humans  ...  Desenvolupament Relació de Llocs de Treball.  Establir criteris de dimensionament de la plantilla.  Adaptació dels Llocs de Treball actuals a les necessitats de l’Administració Digital.  Sant Feliu “Marca d’empleador (employer branding)”  …  Anàlisi d’un sistema d’avaluació de l’acompliment.  Definició d’un programa de mentoratge.  Disseny de itineraris de promoció creuada Eixos 4. Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 Full de ruta  Pla de Comunicació interna per a la gestió del canvi  Implantació d’una xarxa social corporativa  Elaboració d’un pla d’acollida  Disseny itineraris formatius personalitzats  Codi èticde l’empleat públic  Instrument per a la gestió del canvi cultural Governança  Transformació del departament de Recursos Humans i organització
 31. 4. Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 Conjunt d’accions endegades per implementar el canvi organitzatiu Aprovació estratègia d’administració digital i oficina sant feliu 2020Gener 2015 Redacció i aprovació de l’estratègia de Transformació DigitalAbril 2017 Elaboració d’un estudi i diagnosi organitzativaJuliol 2017 Contractació dels treballs per elaborar una pre-relació de llocs de treball i d’una estratègia de canvi cultural Desembre 2017 Mapeig dels potencials de la plantilla actualitzant el perfil acadèmic de la plantilla Primer trimestre 2018 Redisseny del pla de formació estratègica i el mapa de competències clauPrimer quadrimestre 2018 Elaboració del full de ruta per implementar la transformació cultural de l’organització Febrer 2018 Proposta de marc general per desenvolupar la transformació organitzativaFebrer / març 2018
 32. • Espai integral d’atenció per ciutadania i empreses contemplat dins el projecte de rehabilitació de l’Ajuntament El personal Els espais • Estudiar, dimensionar, actualitzar l’estructura productiva de l’organització davant els nous reptes de les AAPP • Canvi cultural, gestió del talent, selecció dels nous perfils necessaris i promoció i tecnificació del personal Tecnologies i processos - Implementació de les infraestructures de gestió derivades del nou marc normatiu - Reenginyeria de processos en un context d’administració digital La qualitat dels serveis publics - Catàleg de serveis, costos i qualitat (cartes de serveis) - Model d’atenció ciutadana integral i multicanal 4. Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 4.0 Dimensions immediates i rellevants del canvi
Anzeige