Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Erasmus+ (20)

Anzeige

Erasmus+

 1. 1. ERASMUS+ Els projectes educatius europeus Jordi Serarols i Boada
 2. 2. Context i missatges clau •  Vinculació amb els objetius de la política de la UE •  Desenvolupar una arquitectura comuna per a l’educació, formació i joventut •  Major atenció als resultats i al seguiment •  Un nom comú, Erasmus+, que engloba els diferents programes anteriors: Comenius, Leonardo, Grundtvig, Erasmus, Erasmus Mundus, Joventut en Acció i Esports
 3. 3. Nou enfocament Canvis globals à Nous reptes •  Crisi econòmica profunda i elevat atur juvenil •  Potencialitat de les TIC •  Necessitat d’obtenir alta qualificació i vincles més estrets amb el món laboral •  Vincles més estrets entre el programa i els objectius de la política de la UE à Marc normatiu europeu •  Estratègia Europa 2020 –  Augment de la taxa de titulats en Educació Superior. –  Reducció de la taxa d’abandonament escolar –  Potenciació de l’aprenentatge permanent i la mobilitat –  Millora de la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació –  Incrementar la creativitat i la innovació
 4. 4. Característiques • Enfocament institucional (no individual) •  Cooperació intersectorial en els sectors de l’educació, la formació i la joventut • Utilització d’indicadors d’evidència des de l’inici del programa. •  Fomentar la millora de la qualidad en tots els sectors a través de la mobilitat del personal i de les associacions estratègiques. • Recolzament i avaluació sistemàtics per a l’aprenentatge d’idiomes • Èmfasi en les associacions estratègiques intersectorials i en les TIC •  Programa inclusiu: guia única del programa que ressalta la cooperació intersectorial • Formularis electrònics • Gestió centralitzada. Agènica espanyola: OAPEE è SEPIE
 5. 5. Arquitectura del programa Programs Internacionals d’Educació Superior (Erasmus Mundus Tempus, Alfa, Edulink) Joventut en Acció PAP Comenius Grundtvig Erasmus Leonardo Erasmus + Acció clau 1 Mobilitat per a l’aprenentatge Acció clau 2 Cooperació Acció clau 3 Reforma de les polítiques
 6. 6. Arquitectura del programa Acció  clau  1:   Mobilitat  per  a     l’aprenentatge   Mobilitat   del  personal   Mobilitat   d’estudiants   Mobilitat   en  màster   Erasmus  master   Mobilitat  en     Educació  Superior   UE  –  altres  països   Voluntariat  i     Intercanvis   (Joventut)  
 7. 7. Arquitectura del programa Acció  clau  2:   Cooperació  per  a   la  innovació  i     l’intercanvi  de     bones  pràcFques   Associacions   estratègiques   Aliances  per  al     coneixement  i   aliances  per  a  les   competències   sectorials   Plataformes     InformàFques   eTwinning,   EPALE,  ..   Cooperació     amb  països     socis   Associacions  per  a     la  cooperació  entre     insFtucions     Associacions   a  gran  escala   educació  superior,   FP  i  empreses   Major  paper  de  les   plataformes  TIC   Educació  superior   Tercers  països   Millora  capacitats  
 8. 8. Prioritats Educació escolar • Prevenció de l’abandonament escolar • Educació infantil • Reforç del perfil professional de la professió docent Educació de persones adultes • Millora de les competències bàsiques • Validació de l’aprenentatge informal i no formal • Orientació i oportunitats de formació individual
 9. 9. Acció clau 1: mobilitat per a l’aprenentatge Mobilitat   del  personal   • Enfocament institucional • Projectes de mobilitat •  Activitats de formació i desenvolupament professional del personal educatiu i de formació: - Cursos estructurats o activitats de formació -  Estades en centres de treball o empresas o institucions de formació - Job shadowing/ Període d’observació -  Període de docència/ formació en una institució associada • Durada: curta (< 2 mesos) • Llarga durada (segons estudi de viabilitat) •  School Development Plan (SDP). Relacionat amb el Pla de Millora de Centre.
 10. 10. Acció clau 1: mobilitat per a l’aprenentatge School     Development   Plan  (SDP)   Pla  de     Millora     de  Centre • Necessitats de la institució en termes de millora de la qualitat i de la seva internacionalizació: Gestió i organització, competències del personal educatiu, materiales o eines d’ensenyament, competències lingüístiques, desenvolupament curricular, dimensió europea, etc. • Pla d’activitats per a cobrir les necessitats • Impacte esperat i integració dels resultats • Ús d’eTwinning en el projecte de mobilitat
 11. 11. Acció clau 1: mobilitat per a l’aprenentatge Projecte  de    Mobilitat   Durada:     2  anys   Exemple: • Un institut analitza les seves necessitats/desitjos/reptes i decideix que necessita treballar en CLIL: • Formació lingüística per a quatre professors de diversos departaments: Cursos estructurats • Aprendre sobre enfocaments metodològics diferents nous: Estada de dos professors en institucions de formació inicial o contínua • Observar el que fan en un centre soci que treballa especialment bé en aquest camp: Job shadowing/ Període de observació • Període de docència/ formació en una institució associada • Es comprometen a compartir l’experiència amb la xarxa de centres CLIL del seu territori
 12. 12. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques ObjeFus   Associacions   estratègiques   •  Promoure la cooperació transnacional entre institucions. •  Promoure activitats de mobilitat. •  Promoure la cooperació intersectorial: educació superior, educació i formació professional, educació de persones adultes, joventut.
 13. 13. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques Tipus   Associacions   estratègiques   •  Associacions sectorials / inter-sectoriales: promouen la implicació d’una varietat d’agents de diferents perfils i / o de diferents sectors dins i fora de l’educació. •  Associacions Regio: poden ser bilaterals i multilaterals. •  Associacions escolars •  Projectes eTwinning •  Diversitat d’associacions estratègiques: •  Projectes grans i petits •  Projectes complexos i simples •  Participants nous i experimentats •  Principi de proporcionalitat
 14. 14. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques AcFvitats   Associacions   estratègiques   Poden realitzar-se activitats que tinguin com objetiu: •  Pràctiques innovadores (mètodes, eines, plans d’estudi, cursos de formació, ús de les TIC, recursos educatius oberts, investigacions) •  Cooperació entre diferents actors (sector públic, món del treball, societat civil) •  Creació de xarxes, intercanvi d’experiències i bones pràctiques •  Validació de competències utilitzant els marcs de referència de la UE – Educació d’Adults
 15. 15. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques Exemples   Associacions   estratègiques   •  Associacions entre universitats, centres de formació professional, organitzacions no governamentals (ONGs), indústries creatives petites i mitjanes per a promoure la transició de l‘educació i la formació a l’ocupació, a través de cursos i programes d’estímul de la creativitat i l’esperit empresarial •  Associacions entre autoritats públiques regionals, serveis socials i d’orientació i institucions educatives per a promoure la transició efectiva entre etapes educatives i prevenir l’abandonament escolar. •  Associació entre instituts de secundària, amb les associacions de pares i mares desenvolupen un projecte sobre democràcia i participació escolar per a millorar l’organització, gestió i la implicació de la comunitat educativa •  Institucions d’Educació de Persones Adultes en cooperació amb institucions d’Educació superior i autoritats locals / regionals per a millorar les competències d’alfabetització numèrica i financera de grups de persons adultes desafavorides socialment.
 16. 16. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques Estructura   Associacions   estratègiques   Estructura i sol·licitants •  3 institucions de 3 països del programa (excepcions en educació i joventut, n’hi pot haver de bilaterals) •  Sol·licitant: qualsevol institució d’un país del programa •  Poden participar institucions de països socis només com a “socis” (no sol·licitants) si aporten un valor afegit al projecto Durada •  2 o 3 anys (se selecciona en la sol·licitud en coherència amb els objetius i les activitats)
 17. 17. Criteris de selecció - Rellevància del projecte respecte als objetius de l’acció. Màxim 30% de la puntuació total - Qualitat del disseny i el seu desenvolupament. Màxim 20% de la puntuació total - Qualitat de l’Equip i Acords. Màxim 20% de la puntuació total - Impacte, Difusió i Sostenibilitat. Màxim 30% de la puntuació total
 18. 18. Convocatòria - Termini: febrer-abril 2016 -  Més informació: Pàgina web SEPIE, antiga OAPEE (www.oapee.es)
 19. 19. Jordi Serarols i Boada jserarol@xtec.cat

×