Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ppt mutues

DKV

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ppt mutues

 1. 1. Institut et Cuidem Dietista-Nutricionista al Quadre Mèdic o C l u b S a l u t d e DKV
 2. 2. Qu i s o m? • J o r d i Ba r e n y s i Ca y u e l a Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Col†legiat nº C A T 000573 P o s t g r a u e n Nutrició H o s p i t a l a r i a i N o v e s T e c n o l o g i e s Alimentàries P o s t g r a u e n Fitoteràpia Clínica 4 anys d‟experiència en consulta privada domiciliària. • J o a n B r a g u l a t i R a mo s Diplomat i Graduat en Nutrició Humana i Dietètica. Col†legiat nº C A T 000098 8 anys d‟experiència al “Servei de Dietètica” a l‟Hospital de Sant Joan de Déu.
 3. 3. La Professió D i e t i s t a N u t r i c i o n i s t a (D -N ) • Es aquella per a l'exercici de la qual habilita el títol de Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica. • La Llei 44/2003, de 21 de novembre (B.O.E. 22-112003), d'Ordenació de les Professions Sanitàries (L O P S ) estableix com a tal, en el seu article 2, que la professió d e d i e t i s t a -n u t r i c i o n i s t a és aquella per a l'exercici de la qual habilita el títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. • L 'a r t i c l e 7.2.g ) d e l a L O P S q u a l i f i c a a l s Di e t i s t e s Nu t r i c i o n i s t e s c o m a : • "Diplomats universitaris en Nutrició Humana i Dietètica que desenvolupen activitats orientades a l'alimentació de la persona o de grups de persones adequada a les necessitats fisiològiques i, si escau, patològiques de les mateixes, d'acord amb els principis de prevenció i salut pública.”
 4. 4. D-N: professió t i t u l a d a i r e gul a da • En el Reial Decret 1393/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 3010-2007), s'estableix que en el curs acadèmic 2010-2011 ja no es podran oferir places de nou ingrés per l'accés a l'actual titulació d e Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Així doncs, el curs 2009-2010 és l'últim en el que els estudiants podran accedir als ensenyaments conduents a l„obtenció del títol d e D i p l o ma t . • L'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març (B.O.E. 26-032009), estableix els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per l'exercici de la professió d e D i e t i s t a -N u t r i c i o n i s t a , i l 'e s t r u c t u r a g e n e r a l d e l p l a d 'e s t u d i s s e g o n s l o e s t a b l e r t a l 'A n n e x I d e l R e i a l D e c r e t 1393/2007. • Per tant, la legislació vigent conforma la professió de DietistaNutricionista com una professió sanitària t i t u l a d a i r e g u l a d a , pel que per l'exercici d'aquesta professió es requerirà estar en possessió del corresponent títol o f i c i a l d e Grau en Nutrició Humana i Dietètica. El títol de grau suposa l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior de l'actual Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica.
 5. 5. Func i ons de l Di e t i s t a Nu t r i c i o n i s t a • Dietista-Nutricionista clínic: E l D -N a c t u a s o b r e l'alimentació d e l a p e r s o n a o g r u p d e p e r s o n e s s a n e s o m a l a l t e s (e n a q u e s t c a s després d e l diagnòstic mèdic), t e n i n t e n c o m p t e l e s n e c e s s i t a t s fisiològiques (o patològiques s i és e l c a s ), preferències p e r s o n a l s , socioeconòmiques, r e l i g i o s e s i c u l t u r a l s . A c t u a e n l‟àmbit h o s p i t a l a r i i d e c o n s u l t e s e x t e r n e s , t a n t a n i v e l l públic c o m p r i v a t . • Di c o L a c e e t i s t a -N u t r i c i o n i s t a d e ns ul t a : s e v a funció és l'assistència ambulatòria e n u n n t r e mèdic o c o n s u l t a p r i v a d a .
 6. 6. Func i ons de l D -N • Dietista-Nutricionista clínic: E l D -N a c t u a s o b r e l'alimentació d e l a p e r s o n a o g r u p d e p e r s o n e s s a n e s o m a l a l t e s (e n a q u e s t c a s després d e l diagnòstic mèdic), t e n i n t e n c o m p t e l e s n e c e s s i t a t s fisiològiques (o patològiques s i és e l c a s ), preferències p e r s o n a l s , socioeconòmiques, r e l i g i o s e s i c u l t u r a l s . A c t u a e n l‟àmbit h o s p i t a l a r i i d e c o n s u l t e s e x t e r n e s , t a n t a n i v e l l públic c o m p r i v a t . • Di c o L a c e e t i s t a -N u t r i c i o n i s t a d e ns ul t a : s e v a funció és l'assistència ambulatòria e n u n n t r e mèdic o c o n s u l t a p r i v a d a .
 7. 7. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S aC iA e n t 2012 Hàbits l mT a r i s Ingesta diària recomanada de fruita o verdura en la població general, per grup d’edat i sexe.
 8. 8. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S C A T 2012 Excés de pes a la població
 9. 9. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S C A T obesi t at ) 2012 Excés de pes (sobrepès, Índex de massa corporal (IMC)* en adults de 18 a 74 anys, per grup d’edat i sexe.
 10. 10. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S crònics 2012 Trastorns C A T Principals trastorns crònics que pateix o ha patit la població de 15 anys i més, per grup d’edat i sexe (%). trastorns que es poden tractar amb una dieta terapèutica.
 11. 11. Hipertensió (H T A ) • • • • • • • • • La Prevalença a l‟Estat Espanyol se situa entre un 20 i 47% de la població major de 20 anys (depenent del criteri utilitzat i de si es tenen en compte els pacients controlats farmacològicament). L‟HTA ocasiona un augment en la demanda i freqüentació a s s i s t e n c i a l , q u e v a g e n e r a r u n c o s t s a n i t a r i (a n y 1997), s u p e r a n t e l s 53.000 m i l i o n s d e p e s s e t e s , analitzant la prescripció d ‟a n t i h i p e r t e n s i u s . Tractament: instauració d e l e s M o d i f i c a c i o n s d ‟e s t i l d e v i d a (M E V ) Disminució d e p e s Di e t a r i c a e n l a c t i s d e s n a t a t s ,f r u i t a , v e r d u r e s i p o b r e e n g r e i x o s t o t a l s i s a t u r a t s . Exercici físic. Disminució d e l C o n s u m d ‟a l c o h o l . Disminució d e l a i n g e s t a d e s a l . Abandó de l‟hàbit tabàquic.
 12. 12. Hipercolesterolèmia La prevalença de la Hipercolesterolèmia (<250mg colesterol total) a la població a l‟Estat Espanyol de 35 a 64 anys és d e l 18%. A C a t a l u n y a s e s i t u a a l 16%. Tractament: instauració d e l e s M o d i f i c a c i o n s d ‟e s t i l d e v i d a (M E V ) • Abandó de l‟hàbit tabàquic • Se g u i r u n a d i e t a d e t i p u s me d i t e r r a n i • D i e t a hipocalòrica en casos de sobrepès o o b e s i t a t . • Reducció d e l c o n s u m d e g r e i x o s s a t u r a t s i c o l e s t e r o l , i a u g me n t a r l a d e l s g r e i x o s mo n o i p o l i i n s a t u r a t s . • Consumir peix un mínim de 3 dies a la setmana, especialment el peix blau pel seu contingut en àcids g r a s s o s p o l i i n s a t u r a t s o m e g a -3 • Dieta amb alt contingut en fibra (25-30g/dia) a través del consum de verdures i hortalisses (dues o més racions al dia), fruites (dues o tres peces diàries) i llegums (com a mínim d u e s v e g a d e s a l a s e t m a n a ). • Consumir d‟una a cinc racions de fruits secs a la setmana en substitució d e g r e i x o s s a t u r a t s • Fer exercici físic aeròbic amb intensitat moderada (caminar, fer
 13. 13. Hipertrigliceridèmia • Prevalença a l ‟E s t a t E s p a n y o l e n t r e 14 i 17% • A u g m e n t a l a r m a n t d e l a prevalença e n e l s últims 20 a n y s • T r a c t a me n t – Di e t a e q u i l i b r a d a – B a i x a r d e p e s (s i és n e c e s s a r i ) – Re d u i r i n g e s t a d e s u c r e s s i mp l e s – D i s mi n u i r g r e i x o s s a t u r a t s i t r a n s – A u g me n t a r g r e i x o s p o l i i n s a t u r a t s (o m e g a 3) – Ad e q u a d a r i n g e s t a d e f i b r a – L i m i t a r i n g e s t a d ‟a l c o h o l s i
 14. 14. Di a b e t i s Me l l i t u s t i p u s • Prevalença a l ‟E s t a t E s p a n y o l d e l 14% I e In m a j o r s d e 18 a n y s i d e més d e l 38% e n m a j o r s d e 75 a n y s • L A D M t i p u s I I c o n f o r m e n d e l 90 a l 95% d e l e s d i a b e t e s • E l 43% d e l s a f e c t a t s d e s c o n e i x q u e l a p a t e i x • T r a c t a me n t – Di – Co n o – Ba – Co – Aj n e – Co s i – Po s o e t a n s e r ma i x a n t r u s t f r o n t r mp l t e n l u b e q u i l i b r a d a g u i r i m a n t e n i r glucèmia l r o ma n t e n i me n t d e l p e s o l lipídic a r d i e t a e n c a s d e p a t i a (proteïnes) o l d e l c o n s u m d e s u c r e s e s c i a r l a i n g e s t a d e f i b r a l e
 15. 15. Síndrome metabòlic • C o n j u n t d e característiques que quan són p r e s e n t s a l h o r a , i n d i q u e n u n ma j o r r i s c d e d e s e n v o l u p a me n t c a r d i o p a t i a • Característiques d e l S M Glucèmia en dejú 110-115mg/100ml A les 2 hores de SOG >140 mg/100 ml Triglicèrids >150 mg/100 ml Colesterol HDL Homes Dones Pressió Arterial Obesitat abdominal <40 mg/100 ml <50 mg/100 ml ≥130/≥85 mm/Hg Homes Dones >100 cm de cintura >80 cm de cintura d e
 16. 16. Que aportem a l‟àmbit s a n i t a r i • Tr e b a l l e n e q u i p mu l t i d i s c i p l i n a r i : Me t g e + Di e t i s t a - Nu t r i c i o n i s t a + a l t r e s p r o f e s s i o n a l s s a n i t a r i s . • Valor afegit: Tractament dietètic q u e a j u d a a mi l l o r a r , g u a r i r o p r e v e n i r u n a p a t o l o g i a . • Coneixements en alimentació i nutrició.
 17. 17. Què o f e r i m a D K V • V a l o r a f e g i t : L a p r i me r a companyia d‟Assegurances de Salut a oferir als seus clients, l‟especialitat de Dietista-Nutricionista dins el Quadre Mèdic. • A curt i mig termini reduir visites a especialistes, analítiques clíniques i probes diagnòstiques. • V i s i t e s d e l s p a c i e n t /c l i e n t s a l a n o s t r a c o n s u l t a : 1era visita: 40 minuts. (Anamnesi, entrevista dietètica, dades antropomètriques) V i s i t a s e g u i m e n t : 20 m i n u t s . Di e t a p e r s o n a l i t z a d a . Composició corporal per bioimpedància.
 18. 18. Moltes gràcies per la vostra atenció!

×