Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

( Rúbrica grau)

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

( Rúbrica grau)

  1. 1. Rúbrica elaborada per: Autoavaluació de _________________________________Alumnat de Graus de Magisteri i Coordinadora de Pràctiques de l’Escola Cinta Curto RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ D’ALUMNAT EN PRÀCTIQUES DE GRAU DE MAGISTERI: COMPETÈNCIES EN GESTIÓ D’AULA I CLIMA RELACIONALINDICADORS EXCEL·LENT NOTABLE SUFICIENT INSUFICIENTExplicació de les activitats Explica les activitats de Explica les activitats Explica les activitats No explica les activitats, forma clara i entenedora, de forma clara i de forma clara i les dóna per sobreenteses relaciona els nous entenedora, entenedora. o les explica de forma continguts amb els previs i relaciona els nous desordenada. anima a proposar diverses continguts amb els formes de fer l’activitat i a previs. compartir, argumentant, quina és la millor. Un cop acabada, motiva els alumnes perquè autovalorin/covalorin com ho han fet i per què. Si cal, sol·licita que es facin propostes de millora.Correcció d’errors dels Fa que l’alumne s’adoni i Fa que l’alumne Corregeix i explica No els corregeix o, si hoalumnes comprengui els seus errors s’adoni i comprengui els errors als fa, no en dóna i l’ajuda a buscar la millor els seus errors i els alumnes. explicacions. alternativa per resoldre’ls. hi corregeix.Participació/motivació de Escolta els alumnes i Els fa participar Els motiva i els deixa No els motiva perl’alumnat parteix del seus interessos i mitjançant participar poc. promoure la participació. motivacions per promoure preguntes per la participació. motivar-los.
  2. 2. Rúbrica elaborada per: Autoavaluació de _________________________________Alumnat de Graus de Magisteri i Coordinadora de Pràctiques de l’Escola Cinta CurtoDisseny d’activitats Fa activitats creatives i Combina activitats Combina activitats Només segueix les del interactives utilitzant de creació pròpia del llibre de text amb llibre de text. recursos, eines i amb les del llibre de altres que no són de metodologies variades i text. creació pròpia. tenint present els diversos estils cognitius.Treball col·laboratiu Fa treballar els alumnes en Fa treballar els Treballen en grup Només es treballa de equip, amb autonomia en alumnes en equip, amb distribució de forma individual. el procés d’aprenentatge, amb certa autonomia tasques individuals i emprant diversitat en el procés pautades. d’agrupaments i/o d’aprenentatge. tècniques d’aprenentatge cooperatiu.Atenció a la diversitat Atén i s’implica en Atén l’alumnat, té Atén l’alumnat No té en compte les l’aprenentatge de tot present el context segons les necessitats educatives de alumnat i té en compte les sociocultural de cada necessitats que l’alumnat. capacitats i potencialitats, infant i s’implica en manifesta en una els PI i el context l’aprenentatge de determinada tasca o sociocultural de cada infant. l’alumnat amb PI. moment.Resposta davant els Aporta recursos d’educació Dóna autonomia per Soluciona el Se’n desentén.conflictes entre alumnes socioemocional per tal que, resoldre els conflicte, però no quan sorgeixi un conflicte, conflictes, però deixa autonomia a els alumnes el sàpiguen només en casos l’alumnat per gestionar de la manera més puntuals. resoldre’l. assertiva possible dintre del seu desenvolupament moral.Ús de les TIC i eines 2.0 Les utilitza sovint com un Les utilitza com un Les utilitza poc i/o No les utilitza mai. recurs més, en treu profit i recurs més, tot i que sense treure’n profit.
  3. 3. Rúbrica elaborada per: Autoavaluació de _________________________________Alumnat de Graus de Magisteri i Coordinadora de Pràctiques de l’Escola Cinta Curto propicia el treball autònom l’ús i el profit que en de l’alumnat amb aquestes treu podria ser major. eines.Reacció davant situacions Controla la situació i entre Controla la situació i Es posa nerviós i li Es posa molt nerviós i nodifícils tots, alumnes i mestre, aporta solucions costa, però troba sap com reaccionar. busquen i troben la/les efectives. solucions. solucions.Relació entre practicants Cooperació fluïda amb Relació acadèmica Relació estrictament No es relacionen. manifestació de vincles amb cooperació acadèmica afectius.Relació dels practicants Relació laboral fluïda amb Relació laboral amb Relació estrictament Relació mínimaamb el personal docent i no cooperació i manifestació cooperació laboraldocent de vincles afectius.Realització de la tasca del Treball col·laboratiu i Té en compte les Té en compte No valora les aportacionstutor/a cooperatiu en la presa i aportacions del algunes de les del practicant i/o no el execució de les decisions practicant i el/la aportacions, però deixa participar. deixa participar el/la deixa participar activament. en poques ocasions.Realització de la tasca de la Compleix les seves Compleix les seves Compleix algunes de No es preocupa per lacoordinadora funcions i s’ involucra funcions i s’involucra les seves funcions, coordinació de les activament en el activament en el però no mostra pràctiques. desenvolupament desenvolupament interès pel procés acadèmic i personal de acadèmic de cada d’aprenentatge del cada practicant. practicant. practicant.

×