Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(16)

Anzeige
Anzeige

Högskolan kristianstad 20 mars fm

 1. Språk-, läs- och skrivutvecklande förhållningssätt Högskolan Kristianstad 20 mars 2015 Johanna Kristensson, leg logoped Resurscentrum Kärnhuset, Halmstads kommun
 & Oribi, Lund
 2. Innehåll Vikten av språk-, läs- och skrivutvecklande arbete Genomgång av Halmstads kommuns Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 
 Tidsenliga läsverktyg för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling Förmiddag: Eftermiddag:
 3. Varför är språk och läsning så viktigt? Språkets och läsningens betydelse i samhället kan inte nog betonas. Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället till följd av en bristande språk-, läs- och skrivförmåga. En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. 
 
 (Källa: OECD Equity & Quality in Education, PIRLS, PISA, SOU 2012 Läsandets kultur)
 4. Fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser Med ett så viktigt uppdrag går det inte att vänta på att eleverna först ska misslyckas innan något görs. All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång. Språk-, läs- och skrivutveckling börjar långt innan skolstarten. Elever vet tidigt (ibland redan innan skolstart) om de kommer att tillhöra ”Läsarnas klubb” eller inte. Den akademiska självbilden behöver stärkas redan från början, dvs. innan eleven hunnit misslyckas med sin läsning. Höga förväntningar!
 5. Erfarenheter från Halmstad 2004 visade statistik att huvuddelen av eleverna med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades sent, dvs. fr.o.m åk 5 och uppåt. Trots många olika slags åtgärder som sommarskola, screeningar, uppföljningsuppdrag, kommunlicenser etc. så ökade inte måluppfyllelsen i kommunen.
 6. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”
 7. Vår utmaning… Stora skillnader mellan pojkar och flickor inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap till flickornas fördel. Störst skillnad i läsförståelse. De svagare läsarna blir fler. De starka läsarna blir färre. Ofta har vi identifierat elever med lässvårigheter så tidigt som i åk 1-2, men det är ändå de som har fortsatt stora svårigheter i åk 9 och kanske inte blir behöriga till gymnasiet. Vad gör vi konkret för att alla elever ska lyckas?
 8. Syfte Skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Detta för att kvalitetssäkra deras kunskapsutveckling i ett 1-16 års perspektiv. Medvetandegöra det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas betydelse för en framgångsrik skolgång. Tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.
 9. Intervjuer med lärare i F-3, rektorer, specialpedagoger, speciallärare, förskolepersonal och förskolechefer för att ta reda på styrkor och behov
 10. Utvecklingsområden Det skiljer sig mycket åt på vilken förskola/skola barnen/eleverna går vad gäller språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. Många lärare vet inte vad de jobbar med i de andra årskurserna. Det finns ingen röd tråd och man knyter inte an till hur eleverna jobbat tidigare. Det tas inte alltid vara på det som är gjort i tidigare årskurser eller förskola. Istället börjar man om från början. Fokus i överlämningar och mottagande är oftast allt annat än språkutveckling. Ofta mer fokus på avkodning och läshastighet än text- och läsförståelse. Det sker mycket tyst läsning utan reflektion.
 11. Utvecklingsområden Syftet med högläsning i förskolan är inte alltid tydligt. Tiden finns inte alltid för högläsning i verksamheten. Arbetet med alternativa verktyg saknas på nästan alla förskolor och skolor. De används inte förebyggande utan för enstaka elever med läs- och skrivsvårigheter. Många resurspersoner som arbetar med elever i behov av särskilt stöd har inte pedagogisk kompetens.
 12. http://korta.nu/hstdsprak
 13. Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
 14. Förebyggande arbete och tidiga insatser Medvetna strategier för det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet, så att alla barn är med redan från början Flexibel strategi-, metod och materialanvändning samt organisation Vad är syftet med det vi gör? T.ex. varför högläser/ tystläser vi?
 15. Observation, kartläggning och analys Språk-, läs- och skrivutvecklingen behöver följas systematiskt Syftet behöver styra vilket bedömningsstöd/ kartläggningsmaterial som används. Inte tvärtom! Kartläggningen och analysen måste ha koppling till den undervisning som har bedrivits Den måste också ha koppling till de mål och kunskapskrav som ska uppnås
 16. Åtgärder och särskilt stöd Åtgärder och särskilt stöd behöver sättas in omedelbart ett behov har uppmärksammats. Olika behov kräver olika åtgärder. Hur kan undervisningen utvecklas och dess effekt på lärandet? Hur flexibel är verksamheten att organisera för olika sorters stöd inom elevgruppen?
 17. Uppföljning, utvärdering, utveckling & utmaning Vilken undervisning och vilka insatser har haft effekt på elevernas lärande? Uppföljningar och utvärderingar behöver leda till att undervisningen utvecklas. Både pedagogernas och elevernas utveckling behöver vara i fokus.
 18. Överlämning och mottagande Överlämning med fokus på barns och elevers starka sidor. Inte bara fokus på brister och svårigheter. Hur har undervisningen sett ut? Hur värderas tidigare arbetssätt och undervisning?
 19. Några förutsättningar för språkutvecklande förhållningssätt En medvetenhet kring, inte bara ATT vi arbetar språkutvecklande, utan HUR vi gör det Att identifiera kunskaper, behov och utvecklingsområden istället för att låta metoder och material styra verksamheten Utrymme för att lärarna gemensamt kan planera och reflektera kring kortsiktiga och långsiktiga mål
 20. Bedömning för lärande Bedömning för lärande (formativ bedömning) sker hela tiden. Lärarna vet var eleverna befinner sig i sitt lärande Eleverna är väl förtrogna med de mål som ska uppnås, hur de ska nås och vad de behöver utveckla Feedback som ges för lärandet framåt
 21. Hållpunkt för förskoleklass ”Alla elever utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivinlärningen i åk 1.Alla elever har en effektiv bokstavskännedom.Alla elever utvecklar sin ord-,text- och läsförståelse samt sin reflekterande förmåga.”
 22. Hållpunkt för åk 1 Alla elever lämnar åk 1 med en fungerande avkodningsförmåga, dvs.läser ihop bokstäver till ord med visst flyt.Eleverna förstår det de läser,kan reflektera kring innehållet och utvecklar sin ord-,text- och läsförståelse.Eleverna lär sig förstå sambandet mellan bokstav och ljud samt klarar av att skriva ljudenligt stavade ord både för hand och med tangentbord.Eleverna berättar och uttrycker egna erfarenheter,tankar och åsikter i tal och skrift.
 23. Vad gör vi?Varför gör vi det? Hur gör vi? Vad blev resultatet? Fick det förväntad effekt på barnens och elevernas lärande? Hur går vi vidare? Återkommande frågor
 24. Kontakt johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.blogspot.com
Anzeige