Anzeige

Bup-kongressen Linköping 2015 JK

13. Apr 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Bup-kongressen Linköping 2015 JK(19)

Anzeige
Anzeige

Bup-kongressen Linköping 2015 JK

  1. Tidsenliga lärverktyg för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling Svenska BUP-kongressen 2015 Johanna Kristensson, leg logoped Halmstads kommun & Oribi, Lund Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” Fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser Med ett så viktigt uppdrag går det inte att vänta på att eleverna först ska misslyckas innan något görs. All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång. Språk-, läs- och skrivutveckling börjar långt innan skolstarten. Elever vet tidigt (ibland redan innan skolstart) om de kommer att tillhöra ”Läsarnas klubb” eller inte. Den akademiska självbilden behöver stärkas redan från början, dvs. innan eleven hunnit misslyckas med sin läsning. Höga förväntningar! Vad är ”alternativa” lärverktyg? Komplement till mer traditionella verktyg som papper, penna och bok Talsyntesprogram, rättstavningsprogram, DAISY-spelare för tal-/ljudböcker, taligenkänning Kan fungera som ett par glasögon för elever med läs- och skrivsvårigheter Många alternativa verktyg anpassas numer till smartphones och lärplattor, vilket ger en ökad tillgänglighet
  2. Varför lärplatta? Många funktioner i ett och samma verktyg - både i plattan och genom apparna Lärandet kan bli modernt och lustfyllt Aktiverar flera sinnen Interaktivitet Samarbete • Talsyntes • Ljudning • Taligenkänning • Anteckningar • Röstmeddelanden • Diktafon • Skanner • OCR • Daisyspelare • M.fl. Tidsenliga "alternativa" verktyg Google översätt SayHi IntoWords Legimus AudioNote Voice AssistantImläsningstjänst ClaroSpeak Skolstil Educreation Prizmo MyScript Calculator Alternativa lärverktyg fungerar... Förebyggande Tidiga insatser Kompenserande Språk-, läs- och skrivutvecklande Alternativa verktyg är med andra ord bra för ALLA! Vilket i sin tur ger ökad… Delaktighet Likvärdighet Tillgänglighet Självständighet ”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it’s stupid”
  3. Kontakt johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.blogspot.com
Anzeige