Pagbasa 2013 (1)

Jok Trinidad
Jok TrinidadStudent um AUF
Lungsod ng Angeles
Kolehiyo ng Edukasyon
Sentro ng Kahusayan sa Edukasyong Pangkaguruan
Departamento ng Filipino
Pagbasa
Kahalagahan
• Pangkasiyahan
• Pangkaalaman
• Pangmoral
• Pangkapakinabangan
• Pangkasaysayan
• Pangkultural
• Pampaglalakbay-diwa
Kahulugan ng Pagbasa
• Proseso ng pag-unawa sa mga
mensaheng nais ibahagi ng may-
akda
• Mental na hakbanging tungo sa
pagkilala, pagpapakahulugan at
pagtataya sa mga isinulat ng may-
akda
Kahulugan ng Pagbasa
• Pagpapakahulugan ng mga
nakalimbag na simbolo ng kaisipan
• Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at
kaisipan sa mga sagisag na
nakalimbag
• Proseso ng pagtanggap at pag-
interpreta ng mga impormasyon
nakakoda sa anyo ng isang wika.
Nagaganap ang pagbasa ayon sa ss.
na yugto (Gray)
• Ang pagbasa sa akda
• Ang pag-unawa sa binasa
• Ang reaksyon sa binasa
• Ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga
bagong kaalaman sa binasa at ng dating
kaalaman.
PAGBASA
• 80%
• (Gawain sa araw-araw)
• 90%
• ( Napag-aralan)
KAANTASAN NG PAGBASA
• Batayang Antas
• Inspeksyunal na Antas
• Mapanuri o Analitikal na Antas
• Sintopikal na Antas
• persepsyon o pagkilala sa mga
nakalimbag na simbolo;
–Ponema – tunog ng bawat binibigkas
–Grapema – letra
–Morpema – pinagsamang mga letra
(pantig)
Hakbang sa Pagbasa
• Komprehensyon o pag-unawa sa
kaisipang nakapaloob sa mga
nakalimbag na simbolo;
• Reaksyon – kakayahang humatol
o magpasya sa kawastuhan,
kahusayan at pagpapahalaga sa
mga isinulat ng may-akda.
• Asimilasyon o integrasyon –
pagsasama-sama at pag-uugnay-
ugnay ng mga nakaraan at ng mga
bagong karanasan
Uri ng Pagbasa ayon sa Layunin
• Skimming
–pinakamabilis na pagbasa na
makakaya ng isang tao.
• Scanning
–Paghahanap ng tiyak na
impormasyon sa isang pahina.
• Malakas na pagbasa
• Tahimik na pagbasa
Karaniwang Teknik sa
Pagbasa
• Iskiming (skimming)
• Iskaning (scanning)
• Kaswal
• Kritikal
• Pamuling-basa
• Suring-basa
• Komprehensibo
TEKNIK PALIWANAG
Iskiming
- pahapyaw na pagbabasa ng
anumang babasahin
- wala sa detalye ang pokus dito
kundi sa pangkalahatang kaisipan.
Iskaning
- ang paraang ginagamit kapag
naghahanap ng tiyak na
impormasyon o tiyak na bahagi ng
isang akda
- ginagamit sa paghahanap ng mga
tiyak na sagot sa mga tanong.
Kaswal
- layunin dito ng mambabasa ang
magpalipas ng oras habang naghihintay
upang hindi mainip
Kritikal
- Tinitiyak naman sa teknik na ito na
naintindihan ng mambabasa ang kahulugan
ng kanyang binabasa dahil layunin dito ang
makatuklas ng bagong konsepto
- Nagiging mapanuri rin ang mambabasa sa
teknik na ito dahil tinitingnan niya ang
katunayan at kawastuan ng teksto
Pamuling-Basa
- Ang pagbibigay ng interpretasyon dito ay
hindi agad nakukuha sa unang pagbasa
bagkus mas malinaw itong nakukuha sa
pagbabasang muli sa teksto.
Suring-Basa
- Layunin ng teknik na ito na suriin, punahin
ang isang akda upang ipakita sa mambabasa
ang kalidad nito.
- Hindi ito isang simpleng pagbubuod, isa
itong pagtataya sa katangian ng isang akda
- Buong ingat at masinsinang binubusisi ang
akda sa teknik na ito
Komprehensibo
- Ito ang pinakamatrabaho
- Inuunawa ang bawat detalye dahil
mahalaga rito ang lubusang pagkatuto
kaya maingat, masinsinan ang
ginagawang pagbasa.
- Makikita rito halos ang lahat ng uri ng
paghihimay tulad ng pagsusuri,
pagtataya, pagbubuod, pamumuna,
pagbibigay-opinyon, pagtatanong,
pagbabalangkas, at iba pa.
- Pinaka-epektibong teknik sa
akademikong pagbasa.
Pagkuha ng Kahulugan
ng mga Salita
• Pagpapahiwatig
–Hal.
–Ang mag-aaral ay kumuha ng
pluma upang itala sa kwaderno
ang panayam ng guro.
Pagkuha ng Kahulugan
ng mga Salita
• Kasingkahulugan/Kasalungat
–Hal.
• Talagang napakalusog ng batang
iyan, malaki ang kanyang
pangangatawan kaysa sa mga kaedad
na bata.
• Napakaburitektek ng iyong damit,
para kang dadalo sa Santakrusan.
Denotasyon at Konotasyon
• Denotasyon
–Galing sa mga talatinigan o
diksyonaryo
• Konotasyon
–Batay sa pahiwatig ng salita
Tayutay
isang paraan ng pagpapahayag ng
pampanitikang salita o pangungusap
na may hugis o anyong patalinghaga.
Tayutay
 Sumasayaw ang mga kawayan sa lakas
ng hangin.
 Sinisid ni Lam-ang ang pusod ng dagat
para sa babaing minamahal.
Uugud-ugod na ang bahay-kubo ni
Mang Ador.
Pagbibigay-katauhan o personipikasyon
o pandiwantao
. Paglilipat-wika
Tayutay
 Tinik sa lalamunan ko ang
katahimikan mo.
Ang ganda mo’y katulad ng bituing
nagniningning sa langit.
Pagwawangis o metapora
. Pagtutulad o simile
Tayutay
 Para silang tubig at langis, minu-
minuto’y nagkakatampuhan.
Bumaha ng dugo nang magtagpo ang
mga AFP at Abu Sayyaf.
Paghahalintulad 0 analogy
. Pagmamalabis o hayperbole
Tayutay
 O tukso, layuan mo ako.
Ito ang puno at dulo ng suliranin.
Pagtawag 0 apostrophe
. Pagsalungat o pagtatambis o
oksimoron
Tayutay
 Napakaganda ng iyong damit, lalo
na’t ako ang magsusuot.
Si John ang Adonis ng aming bayan.
Nakaisang bandehado siya kanina sa
sobrang kagutuman.
Pag-uyam 0 ironya
. Pagpapalit-tawag o metonomiya
Tayutay
 “Habang ako’y nabubuhay, ako pa
rin ang masusunod sa ilalim ng
bubong na ito,” ang sabi ni Tatay.
Namayapa na ang kanilang ama.
Pagpapalit-saklaw o sinekdoke
. Paglulumanay o eupemismo
 Pagsasanay: Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang
ginamit sa bawat pangungusap.
1. Balahibuing parang labong ang mga braso niya’t binti.
2. Tumatalon ang puso ni Karla sa tuwing nakikita si Kleto.
3. Pasan niya ang daigdig sa dinaranas niyang kahirapan.
4. Animo’y bituing nangniningning sa langit ang iyong mga 
mata.
5. Sa paglakad ng buwan, magbabago nang lahat ang takbo ng 
panahon.
6. Parang aso’t pusa ang magkapatid na iyan.
7. Nangungusap ang kanyang mga mahiyaing mata.
8. Muntik na akong matupok sa taas ng lagnat ko.
9. O Pag-ibig, ‘pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang 
lahat masunod ka lamang.
10. Isang bukas na aklat ang buhay artista.  
 Pagsusulit: Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang ginamit sa bawat
pangungusap.
1. Kay husay na labandera ni Jean! Naging kulay abuhin  ang mga 
puting damit na kanyang nilabhan.   
2. Namatay ang kawal upang mabuhay sa habang panahon.
3. Namana ni Reyna Elizabeth ang korona.
4. Hiningi ng binata ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito.
5. Ang lakas ng mga babae ay nasa kanilang kahinaan.
6. Nadurog ang kanyang puso sa tindi ng dalamhati.
7. Lumuha ang langit sa pagkamatay ng isang dakilang ina.
8. Ang sinabi ni San Chai ay tinik na tumimo sa puso ni  Dao.
9. Si Daniel ay animo leong nanibasib sa galit.
10.Pag-asa, lapitan mo ako at nang ako naman ay lumigaya.
11.Kaygandang lumakad ng kasintahan  mo, 
nag-uumpugan  ang mga tuhod.
12.Putik ang ikinulapol sa ating pangalan.
13. Pinupuntahan tuwing tag-init ang  Lungsod 
ng Pino.
14.O maliwanag na buwan, hanapin mo  ang 
babaing aking minamahal.
15. Kay hinhin ng tubig sa batis.
Limang antas ng pagbasa
• Pag-unawang literal
• Pagbibigay ng Interpretasyon
• Mapanuri o Kritikal na Pagbasa
• Paglalapat o Aplikasyon
• Pagpapahalaga
Limang antas ng pagbasa
1. Pag-unawang literal
–Pagpuna sa mga detalye
–Pagpuna sa wastong
pagkakasunud-sunod ng mga
pangyayari
–Pagsunod sa panuto
–Pagbubuod o paglalagom sa binasa
–Paggawa ng balangkas
Limang antas ng pagbasa
Pag-unawang literal
–Pagkuha ng pangunahing kaisipan
–Paghahanap ng katugunan sa mga
tiyak na katanungan
–Pagbibigay ng katotohanan upang
mapatunayan ang isang nalalaman
Limang antas ng pagbasa
Pag-unawang literal
–Paghahanap ng katibayan para sa o
laban sa isang pansamantalang
kongklusyon
–Pagkilala sa mga tauhan
Limang antas ng pagbasa
2. Pagbibigay ng Interpretasyon
Pag-unawang ganap sa mga
kaisipan ng may-akda na kalakip
ang mga karagdagang kahulugan,
implikasyon at pagkilala sa tunay
na hangarin at layunin ng may-
akda.
Limang antas ng pagbasa
Pagbibigay ng Interpretasyon
–Pagdama sa katangian ng tauhan
–Pag-unawa sa mga tayutay at
patalinghagang kahulugan
–Paghinuha ng mga katuturan o
kahulugan
Limang antas ng pagbasa
• Pagbibigay ng Interpretasyon
–Pagbibigay ng kuru-kuro at
opinyon
–Paghula sa kalalabasan
–Paghinuha sa mga sinundang
pangyayari
Limang antas ng pagbasa
• Pagbibigay ng Interpretasyon
–Pagbibigay ng solusyon o
kalutasan
–Pagkuha ng pangkalahatang
kahulugan ng isang binasa
–Pagbibigay ng pamagat
Limang antas ng pagbasa
3. Mapanuri o Kritikal na Pagbasa
Pagkilatis sa kahalagahan ng mga
kaisipan at ng kabisaan ng
paglalahad.
Limang antas ng pagbasa
• Mapanuri o Kritikal na Pagbasa
–Pagbibigay ng reaksyon
–Pag-iisip na masaklaw at malawak
–Pagbibigay ng pagkakaiba at
pagkakatulad
–Pagdama sa pananaw ng may-akda
–Pag-unawa sa mga impresyon o
kakintalang nadarama
Limang antas ng pagbasa
• Mapanuri o Kritikal na Pagbasa
–Pagkilala sa pagkakaroon o
kawalan ng kaisipan ng diwa ng
mga pangungusap
–Pagkilala sa pagkakaugnay-ugnay
ng mga pangungusap sa isang
talataan.
Limang antas ng pagbasa
• Mapanuri o Kritikal na Pagbasa
–Pagtatalakayan tungkol sa
mabubuting katangian ng kwento
–Pagpapasya tungkol sa kabisaan ng
paglalahad
Limang antas ng pagbasa
4. Paglalapat o Aplikasyon
Pagsasanib ng mga kaisipang
nabasa at ng mga karanasan upang
magdulot ng bagong pananaw at
pagkaunawa.
Limang antas ng pagbasa
• Paglalapat o Aplikasyon
–Pagbibigay ng opinyon at reaksyon
–Pag-uugnay ng binasang kaisipan
sa kanyang sariling karanasan at
sa tunay na pangyayari sa buhay
Limang antas ng pagbasa
• Paglalapat o Aplikasyon
–Pagpapayaman ng talakayan
tungkol sa paglalahad ng mga
kaugnay na karanasan
–Pag-alaala sa mga kaugnay na
impormasyon
–Pagpapaliwanag sa nilalaman o
kaisipang binasa batay sa sariling
karanasan
Limang antas ng pagbasa
5. Pagpapahalaga
Paglikha ng sariling kaisipan ayon
sa mga kasanayan at kawilihan ng
binasang seleksyon.
Limang antas ng pagbasa
• Pagpapahalaga
–Pagbabago ng panimula ng kwento
o lathalain
–Pagbabago sa wakas ng kwento
–Pagbabago sa pamagat ng kwento
–Pagbabago sa mga katangian ng
mga tauhan
Limang antas ng pagbasa
• Pagpapahalaga
–Pagbabago sa mga pangyayari sa
kwento
–Paglikha ng sariling kwento batay
sa binasa
–Pagsasadula ng akdang binasa
–Pagbigkas ng tulang binasa
1 von 49

Recomendados

Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan-- von
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan-- Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan--
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan-- jovelyn valdez
269.1K views25 Folien
Pag unawa at komprehensyon von
Pag unawa at komprehensyonPag unawa at komprehensyon
Pag unawa at komprehensyonMakati Science High School
142K views32 Folien
Mga hakbang sa Pagbasa von
Mga hakbang sa Pagbasa Mga hakbang sa Pagbasa
Mga hakbang sa Pagbasa Mariel Bagsic
173.5K views8 Folien
Pangangatwiran von
PangangatwiranPangangatwiran
PangangatwiranWennie Aquino
18.7K views21 Folien
Pagsulat ng komposition von
Pagsulat ng kompositionPagsulat ng komposition
Pagsulat ng kompositionAira Fhae
154.6K views33 Folien
Mga estratehiya sa pag unawa sa pagbasa von
Mga estratehiya sa pag unawa sa pagbasaMga estratehiya sa pag unawa sa pagbasa
Mga estratehiya sa pag unawa sa pagbasaMaria Khrisna Paligutan
127.7K views42 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

4 na makrong kasanayan von
4 na makrong kasanayan4 na makrong kasanayan
4 na makrong kasanayanRoel Dancel
458.5K views71 Folien
Pagsasaling wika von
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wikaAntonio Delgado
459.5K views58 Folien
Mga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati von
Mga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na PagtatalumpatiMga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati
Mga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati_annagege1a
67.3K views19 Folien
Pagsasaling wika von
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wikaAllan Ortiz
202K views41 Folien
Pagsasalita von
PagsasalitaPagsasalita
PagsasalitaPaul Mitchell Chua
86.7K views13 Folien
Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa von
Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasaMetakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa
Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasayencobrador
44.3K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

4 na makrong kasanayan von Roel Dancel
4 na makrong kasanayan4 na makrong kasanayan
4 na makrong kasanayan
Roel Dancel458.5K views
Mga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati von _annagege1a
Mga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na PagtatalumpatiMga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati
Mga Dapat Tandaan sa Mabisang Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati
_annagege1a67.3K views
Pagsasaling wika von Allan Ortiz
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wika
Allan Ortiz202K views
Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa von yencobrador
Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasaMetakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa
Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa
yencobrador44.3K views
Pagbasa at Uri ng Pagbasa von joy Cadaba
Pagbasa at Uri ng PagbasaPagbasa at Uri ng Pagbasa
Pagbasa at Uri ng Pagbasa
joy Cadaba76.6K views
Proseso at-yugto-ng-pagsulat von sjbians
Proseso at-yugto-ng-pagsulatProseso at-yugto-ng-pagsulat
Proseso at-yugto-ng-pagsulat
sjbians178K views
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan von AraAuthor
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at PanitikanMga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
Mga Natatanging Diskurso Sa Wika at Panitikan
AraAuthor7.6K views
Mga teorya sa pagbasa von Rowel Piloton
Mga teorya sa pagbasaMga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasa
Rowel Piloton211.6K views
Panayam ppt von Sarah Agon
Panayam pptPanayam ppt
Panayam ppt
Sarah Agon41.1K views

Similar a Pagbasa 2013 (1)

PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf von
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdfPagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdfSahrx1102
360 views42 Folien
Pagbasa von
PagbasaPagbasa
PagbasaCharlene Repe
22.6K views63 Folien
Document (1) von
Document (1)Document (1)
Document (1)Kristina Evora
55.9K views10 Folien
pagbasa.pptx von
pagbasa.pptxpagbasa.pptx
pagbasa.pptxCatherineMSantiago
37 views13 Folien
Fil_Modyul7.pptx von
Fil_Modyul7.pptxFil_Modyul7.pptx
Fil_Modyul7.pptxDenandSanbuenaventur
12 views17 Folien
Kasanayan sa pagbasa von
Kasanayan sa pagbasaKasanayan sa pagbasa
Kasanayan sa pagbasaFlordeliza Magno
175.9K views34 Folien

Similar a Pagbasa 2013 (1)(20)

PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf von Sahrx1102
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdfPagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf
PagPag PPT 2023 - Aralin 1.pdf
Sahrx1102360 views
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal von KokoStevan
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response JournalMapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
Mapanuring Pagbasa sa Akademya: Pagbuo ng Tala-Basa o Reader-Response Journal
KokoStevan56 views
Pagbasa - Komunikasyon sa Akademikong Filipino von Maricel Alano
Pagbasa - Komunikasyon sa Akademikong FilipinoPagbasa - Komunikasyon sa Akademikong Filipino
Pagbasa - Komunikasyon sa Akademikong Filipino
Maricel Alano116.5K views
ang sining ng pagbasa von shekainalea
  ang sining ng pagbasa  ang sining ng pagbasa
ang sining ng pagbasa
shekainalea19.2K views
1_Batayang_Kaalaman_sa_Mapanuring_Pagbasa.pptx von ssuser9b84571
1_Batayang_Kaalaman_sa_Mapanuring_Pagbasa.pptx1_Batayang_Kaalaman_sa_Mapanuring_Pagbasa.pptx
1_Batayang_Kaalaman_sa_Mapanuring_Pagbasa.pptx
ssuser9b8457113 views
Mga aralin sa masining na pagpapahayag von Kath Fatalla
Mga aralin sa masining na pagpapahayagMga aralin sa masining na pagpapahayag
Mga aralin sa masining na pagpapahayag
Kath Fatalla43K views
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE.pptx von JovelynBanan1
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE.pptxPPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE.pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE.pptx
JovelynBanan134 views
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx von JovelynBanan1
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptxPPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
JovelynBanan1112 views
FILIPINO 10_Suring-basa.pptx von KimberlySonza
FILIPINO 10_Suring-basa.pptxFILIPINO 10_Suring-basa.pptx
FILIPINO 10_Suring-basa.pptx
KimberlySonza175 views

Más de Jok Trinidad

Consciousness von
ConsciousnessConsciousness
ConsciousnessJok Trinidad
952 views77 Folien
Human Development von
Human DevelopmentHuman Development
Human DevelopmentJok Trinidad
811 views78 Folien
Pagbasa2 tayutay-idyoma-2 von
Pagbasa2 tayutay-idyoma-2Pagbasa2 tayutay-idyoma-2
Pagbasa2 tayutay-idyoma-2Jok Trinidad
2K views17 Folien
Pagbasa von
PagbasaPagbasa
PagbasaJok Trinidad
3.1K views22 Folien
Psychology Chapter 3 von
Psychology Chapter 3Psychology Chapter 3
Psychology Chapter 3Jok Trinidad
2.1K views66 Folien
Pagsasalita von
PagsasalitaPagsasalita
PagsasalitaJok Trinidad
8.9K views55 Folien

Más de Jok Trinidad(6)

Pagbasa 2013 (1)

 • 1. Lungsod ng Angeles Kolehiyo ng Edukasyon Sentro ng Kahusayan sa Edukasyong Pangkaguruan Departamento ng Filipino Pagbasa
 • 2. Kahalagahan • Pangkasiyahan • Pangkaalaman • Pangmoral • Pangkapakinabangan • Pangkasaysayan • Pangkultural • Pampaglalakbay-diwa
 • 3. Kahulugan ng Pagbasa • Proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may- akda • Mental na hakbanging tungo sa pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya sa mga isinulat ng may- akda
 • 4. Kahulugan ng Pagbasa • Pagpapakahulugan ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan • Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag • Proseso ng pagtanggap at pag- interpreta ng mga impormasyon nakakoda sa anyo ng isang wika.
 • 5. Nagaganap ang pagbasa ayon sa ss. na yugto (Gray) • Ang pagbasa sa akda • Ang pag-unawa sa binasa • Ang reaksyon sa binasa • Ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman.
 • 6. PAGBASA • 80% • (Gawain sa araw-araw) • 90% • ( Napag-aralan)
 • 7. KAANTASAN NG PAGBASA • Batayang Antas • Inspeksyunal na Antas • Mapanuri o Analitikal na Antas • Sintopikal na Antas
 • 8. • persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo; –Ponema – tunog ng bawat binibigkas –Grapema – letra –Morpema – pinagsamang mga letra (pantig) Hakbang sa Pagbasa
 • 9. • Komprehensyon o pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo; • Reaksyon – kakayahang humatol o magpasya sa kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga sa mga isinulat ng may-akda.
 • 10. • Asimilasyon o integrasyon – pagsasama-sama at pag-uugnay- ugnay ng mga nakaraan at ng mga bagong karanasan
 • 11. Uri ng Pagbasa ayon sa Layunin • Skimming –pinakamabilis na pagbasa na makakaya ng isang tao. • Scanning –Paghahanap ng tiyak na impormasyon sa isang pahina.
 • 12. • Malakas na pagbasa • Tahimik na pagbasa
 • 13. Karaniwang Teknik sa Pagbasa • Iskiming (skimming) • Iskaning (scanning) • Kaswal • Kritikal • Pamuling-basa
 • 15. TEKNIK PALIWANAG Iskiming - pahapyaw na pagbabasa ng anumang babasahin - wala sa detalye ang pokus dito kundi sa pangkalahatang kaisipan. Iskaning - ang paraang ginagamit kapag naghahanap ng tiyak na impormasyon o tiyak na bahagi ng isang akda - ginagamit sa paghahanap ng mga tiyak na sagot sa mga tanong.
 • 16. Kaswal - layunin dito ng mambabasa ang magpalipas ng oras habang naghihintay upang hindi mainip Kritikal - Tinitiyak naman sa teknik na ito na naintindihan ng mambabasa ang kahulugan ng kanyang binabasa dahil layunin dito ang makatuklas ng bagong konsepto - Nagiging mapanuri rin ang mambabasa sa teknik na ito dahil tinitingnan niya ang katunayan at kawastuan ng teksto Pamuling-Basa - Ang pagbibigay ng interpretasyon dito ay hindi agad nakukuha sa unang pagbasa bagkus mas malinaw itong nakukuha sa pagbabasang muli sa teksto.
 • 17. Suring-Basa - Layunin ng teknik na ito na suriin, punahin ang isang akda upang ipakita sa mambabasa ang kalidad nito. - Hindi ito isang simpleng pagbubuod, isa itong pagtataya sa katangian ng isang akda - Buong ingat at masinsinang binubusisi ang akda sa teknik na ito
 • 18. Komprehensibo - Ito ang pinakamatrabaho - Inuunawa ang bawat detalye dahil mahalaga rito ang lubusang pagkatuto kaya maingat, masinsinan ang ginagawang pagbasa. - Makikita rito halos ang lahat ng uri ng paghihimay tulad ng pagsusuri, pagtataya, pagbubuod, pamumuna, pagbibigay-opinyon, pagtatanong, pagbabalangkas, at iba pa. - Pinaka-epektibong teknik sa akademikong pagbasa.
 • 19. Pagkuha ng Kahulugan ng mga Salita • Pagpapahiwatig –Hal. –Ang mag-aaral ay kumuha ng pluma upang itala sa kwaderno ang panayam ng guro.
 • 20. Pagkuha ng Kahulugan ng mga Salita • Kasingkahulugan/Kasalungat –Hal. • Talagang napakalusog ng batang iyan, malaki ang kanyang pangangatawan kaysa sa mga kaedad na bata. • Napakaburitektek ng iyong damit, para kang dadalo sa Santakrusan.
 • 21. Denotasyon at Konotasyon • Denotasyon –Galing sa mga talatinigan o diksyonaryo • Konotasyon –Batay sa pahiwatig ng salita
 • 22. Tayutay isang paraan ng pagpapahayag ng pampanitikang salita o pangungusap na may hugis o anyong patalinghaga.
 • 23. Tayutay  Sumasayaw ang mga kawayan sa lakas ng hangin.  Sinisid ni Lam-ang ang pusod ng dagat para sa babaing minamahal. Uugud-ugod na ang bahay-kubo ni Mang Ador. Pagbibigay-katauhan o personipikasyon o pandiwantao . Paglilipat-wika
 • 24. Tayutay  Tinik sa lalamunan ko ang katahimikan mo. Ang ganda mo’y katulad ng bituing nagniningning sa langit. Pagwawangis o metapora . Pagtutulad o simile
 • 25. Tayutay  Para silang tubig at langis, minu- minuto’y nagkakatampuhan. Bumaha ng dugo nang magtagpo ang mga AFP at Abu Sayyaf. Paghahalintulad 0 analogy . Pagmamalabis o hayperbole
 • 26. Tayutay  O tukso, layuan mo ako. Ito ang puno at dulo ng suliranin. Pagtawag 0 apostrophe . Pagsalungat o pagtatambis o oksimoron
 • 27. Tayutay  Napakaganda ng iyong damit, lalo na’t ako ang magsusuot. Si John ang Adonis ng aming bayan. Nakaisang bandehado siya kanina sa sobrang kagutuman. Pag-uyam 0 ironya . Pagpapalit-tawag o metonomiya
 • 28. Tayutay  “Habang ako’y nabubuhay, ako pa rin ang masusunod sa ilalim ng bubong na ito,” ang sabi ni Tatay. Namayapa na ang kanilang ama. Pagpapalit-saklaw o sinekdoke . Paglulumanay o eupemismo
 • 29.  Pagsasanay: Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang ginamit sa bawat pangungusap. 1. Balahibuing parang labong ang mga braso niya’t binti. 2. Tumatalon ang puso ni Karla sa tuwing nakikita si Kleto. 3. Pasan niya ang daigdig sa dinaranas niyang kahirapan. 4. Animo’y bituing nangniningning sa langit ang iyong mga  mata. 5. Sa paglakad ng buwan, magbabago nang lahat ang takbo ng  panahon. 6. Parang aso’t pusa ang magkapatid na iyan. 7. Nangungusap ang kanyang mga mahiyaing mata. 8. Muntik na akong matupok sa taas ng lagnat ko. 9. O Pag-ibig, ‘pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang  lahat masunod ka lamang. 10. Isang bukas na aklat ang buhay artista.  
 • 30.  Pagsusulit: Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang ginamit sa bawat pangungusap. 1. Kay husay na labandera ni Jean! Naging kulay abuhin  ang mga  puting damit na kanyang nilabhan.    2. Namatay ang kawal upang mabuhay sa habang panahon. 3. Namana ni Reyna Elizabeth ang korona. 4. Hiningi ng binata ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito. 5. Ang lakas ng mga babae ay nasa kanilang kahinaan. 6. Nadurog ang kanyang puso sa tindi ng dalamhati. 7. Lumuha ang langit sa pagkamatay ng isang dakilang ina. 8. Ang sinabi ni San Chai ay tinik na tumimo sa puso ni  Dao. 9. Si Daniel ay animo leong nanibasib sa galit. 10.Pag-asa, lapitan mo ako at nang ako naman ay lumigaya.
 • 32. Limang antas ng pagbasa • Pag-unawang literal • Pagbibigay ng Interpretasyon • Mapanuri o Kritikal na Pagbasa • Paglalapat o Aplikasyon • Pagpapahalaga
 • 33. Limang antas ng pagbasa 1. Pag-unawang literal –Pagpuna sa mga detalye –Pagpuna sa wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari –Pagsunod sa panuto –Pagbubuod o paglalagom sa binasa –Paggawa ng balangkas
 • 34. Limang antas ng pagbasa Pag-unawang literal –Pagkuha ng pangunahing kaisipan –Paghahanap ng katugunan sa mga tiyak na katanungan –Pagbibigay ng katotohanan upang mapatunayan ang isang nalalaman
 • 35. Limang antas ng pagbasa Pag-unawang literal –Paghahanap ng katibayan para sa o laban sa isang pansamantalang kongklusyon –Pagkilala sa mga tauhan
 • 36. Limang antas ng pagbasa 2. Pagbibigay ng Interpretasyon Pag-unawang ganap sa mga kaisipan ng may-akda na kalakip ang mga karagdagang kahulugan, implikasyon at pagkilala sa tunay na hangarin at layunin ng may- akda.
 • 37. Limang antas ng pagbasa Pagbibigay ng Interpretasyon –Pagdama sa katangian ng tauhan –Pag-unawa sa mga tayutay at patalinghagang kahulugan –Paghinuha ng mga katuturan o kahulugan
 • 38. Limang antas ng pagbasa • Pagbibigay ng Interpretasyon –Pagbibigay ng kuru-kuro at opinyon –Paghula sa kalalabasan –Paghinuha sa mga sinundang pangyayari
 • 39. Limang antas ng pagbasa • Pagbibigay ng Interpretasyon –Pagbibigay ng solusyon o kalutasan –Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan ng isang binasa –Pagbibigay ng pamagat
 • 40. Limang antas ng pagbasa 3. Mapanuri o Kritikal na Pagbasa Pagkilatis sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng paglalahad.
 • 41. Limang antas ng pagbasa • Mapanuri o Kritikal na Pagbasa –Pagbibigay ng reaksyon –Pag-iisip na masaklaw at malawak –Pagbibigay ng pagkakaiba at pagkakatulad –Pagdama sa pananaw ng may-akda –Pag-unawa sa mga impresyon o kakintalang nadarama
 • 42. Limang antas ng pagbasa • Mapanuri o Kritikal na Pagbasa –Pagkilala sa pagkakaroon o kawalan ng kaisipan ng diwa ng mga pangungusap –Pagkilala sa pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap sa isang talataan.
 • 43. Limang antas ng pagbasa • Mapanuri o Kritikal na Pagbasa –Pagtatalakayan tungkol sa mabubuting katangian ng kwento –Pagpapasya tungkol sa kabisaan ng paglalahad
 • 44. Limang antas ng pagbasa 4. Paglalapat o Aplikasyon Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa.
 • 45. Limang antas ng pagbasa • Paglalapat o Aplikasyon –Pagbibigay ng opinyon at reaksyon –Pag-uugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay
 • 46. Limang antas ng pagbasa • Paglalapat o Aplikasyon –Pagpapayaman ng talakayan tungkol sa paglalahad ng mga kaugnay na karanasan –Pag-alaala sa mga kaugnay na impormasyon –Pagpapaliwanag sa nilalaman o kaisipang binasa batay sa sariling karanasan
 • 47. Limang antas ng pagbasa 5. Pagpapahalaga Paglikha ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan ng binasang seleksyon.
 • 48. Limang antas ng pagbasa • Pagpapahalaga –Pagbabago ng panimula ng kwento o lathalain –Pagbabago sa wakas ng kwento –Pagbabago sa pamagat ng kwento –Pagbabago sa mga katangian ng mga tauhan
 • 49. Limang antas ng pagbasa • Pagpapahalaga –Pagbabago sa mga pangyayari sa kwento –Paglikha ng sariling kwento batay sa binasa –Pagsasadula ng akdang binasa –Pagbigkas ng tulang binasa