Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‘‘YeieJebleeÛes veece ner ef"Ceieer Deens. leer Hegâ}efJe}er lej meyebOe peie Ye®ve peeF&}
ÙesJe{er cees"er nesT çekeâles....
veecemcejCe
© [e@. ßeerefveJeeme peveeove keâçeeUerkeâj
101, S/24, n@hheer Jn@}er,
efškegâefpeveerJee[er jes[,
eCes (heefç...
Deveg›eâceefCekeâe
   $e+Ceeefveoxçe                            5
   ØeemleeefJekeâ   ...
$e+Ceefveoxçe


   JeemleefJekeâ heenlee ns hegmlekeâ efkebâJee DevÙe keâesCelÙeener keâeÙeeÛeb keâle=lJe ‘ceePeb’
veJns...
ØeemleeefJekeâ

   veecemcejCe cnCepes osJeeÛÙee veeJeeÛeer DeeJeCe keâjCÙeeÛeer ef›eâÙee. veecepeheeÛeer
ef›eâÙee. vee...
kesâJeU FßJejØeehleer Je Deelce%eeve veJns lej Yeeweflekeâ mece=æerner meeOÙe keâjCeejs Deens.
veecemcejCeeÛee ne meeceeef...
keâer veecepehe keâjCeeNÙee }eKees }eskeâebvee keâesCeleener }eYe PeeuÙeeÛes
      Dee{Ule veener. ceie veecemcejCee...
ceneea ¢ee meJeeËvee veecemcejCeeÛes cenlJe meejKesÛe Demeles. lÙeecegUs veecemcejCe ne ÛeeUe
Jee Jes[hešheCee veener.
  ...
nesleele les peeCeerJesÛÙee leerve mlejeletve ÙesCeeNÙee mebJesoveebcegUs nesleele. ns leerve mlej efkebâJee
¢ee leerve he...
Deçee leNnsÛÙee ÙeespevesÛeer Deceb}yepeeJeCeerner keâjerle veener, lÙeeØeceeCes veecemcejCe ner
Øeef›eâÙee Deçeer Deens k...
Kee$eer hešle ies}er DeeefCe lÙeeÛÙeeÛe FÛÚsveb ner Deble:ØeÛeerleer GlmHetâleheCes çeyoyeæ
Pee}er.
   efJeßJeebleÙeecee...
1. veecemcejCe DeeefCe Deehe}s OÙesÙe

   SKeeoer JÙekeäleer pesJne efleÛÙee DeejeOÙeowJeleeÛes ‘veece’ IesT }eieles les...
2. veecemcejCe DeeefCe jespeÛee JÙeJenej

   Dee    heuÙee peerJeveeleer} Skeâ DeefleçeÙe cenlJeeÛeer yeeye cnCepes ...
3. veecemcejCe Je Demegjef#elelesÛeer YeeJevee

   DeeefLekeâ, jepekeâerÙe, Oeeefcekeâ Jeiewjs Deveskeâ ØekeâejÛÙee mebk...
4. veecemcejCe DeeefCe JÙeJemeeÙeeÛeer efveJe[
   nu}erÛÙee meceepeeceOÙes JÙeJemeeÙeefveJe[erÛeer mecemÙee peefš} Pee}e...
5. veecemcejCe Je veeefmlekeâlee


   keâesCelÙeener OeceeÛee, hebLeeÛee Jee mebØeoeÙeeÛee ceeCetme veecepehe/veecemcejC...
6. veecemcejCe DeeefCe OeesjCes Je Ùeespevee
             DeeKeCÙeeceeieer} °erkeâesve   vee  cemcejCe...
Flejevee Deçee ØeÛeerleermeeer meneÙÙeYetle jCÙeeÛeer #ecelee Ùesles. veecemcejCeeves Deebleefjkeâ
ØeÛeerleer	 mJele:ÛÙee	...
7. veecemcejCe DeeefCe efjeflejerJeepe


   Dee   heuÙee JÙeefkeälecelJeeleer} JesieJesieàÙee hew}tbhewkeâer Goeòe he...
Jeejmee Deme}s}s Yetlekeâe}erve mebmke=âleerleer} peerJeveece=le «enCe keâjlee Ùesles. Ùee peerJeveece=leeveb
JÙekeäleer m...
8. veecemcejCe DeeefCe meeQoÙe


   meJemeeceevÙeheCes heeefn}b lej [esàÙeebvee, Flej %eeveWefõÙeebvee Je DeelcÙee}e pÙe...
9. veecemcejCe DeeefCe efJe%eeve


   efJeßJeeÛÙee Skeâe efkebâJee DeefOekeâ hew}tbÛes %eeve efceUCÙeeÛeer/efceUJeCÙeeÛe...
meceepeeÛÙee met#ce efvejer#eCeeves menpe }#eele ÙesT çekesâ}. lemesÛe JewÙeefkeälekeâ mebkegâefÛelelesÛÙee
heeÙeer Jew%ee...
10. veecemcejCe DeeefCe DeeUme   megJÙeJemLee, mebjÛevee, megmet$elee, megmebyeælee, Gpee Jeiewjs efJeefJeOe hew}t e...
cenlJe Gcepeles Je les keâjCeeNÙee mJele:efJeeÙeer Deeoj Jeešlees. neÛe Deelcemevceeve nesÙe.
¢eevebÛe JÙekeäleer jespeÛÙe...
11. veecemcejCe Je ØeeLevee ( YeefkeälejÛevee)


   efJeveceü Je meceheCe YeeJevesves pÙee çeyojÛeveebÛÙee meneÙÙeeves D...
ØekeâejÛes ‘‘ØeeLeveeJes[s’’ mJeeLeeËOe meeceeefpekeâ, çew#eefCekeâ, jepekeâerÙe Je Deieoer Jew%eeefvekeâ
#es$eele osKeer}...
12. veecemcejCe DeeefCe efçe#eCe   efçe  #eCe ner mJele:Ûes Kejs mJe®he mecepeCÙeeÛeer DevegYeJeCÙeeÛeer DeeefCe Ø...
nöheej Pee}e Deens. peerJeve iegbleeiebgleerÛeb PeeuÙeecegUs DeeefCe efçe#eCeebçeer mebyebefOele Deme}suÙeebvee
efçe#eCeeÛ...
13. veecemcejCe DeeefCe mebceesnveçeeŒe


   vee    cemcejCeeÛes meej DeeefCe veecemcejCeeÛee heefjCeece cnCepes Jee{...
14. veecemcejCe DeeefCe Oece«ebLe


   Oece«ebLeebvee ceeveJeer peerJeveele DevevÙemeeOeejCe mLeeve Deens. Oece«eLeebceO...
meneÙÙeeves Oece«eLeebÛes meej mecepetve IesTve megÙeesiÙe Yeeesle ceeb[t çekeâleele lej FlejpeCe
lÙeebÛee DevegYeJe çeyoe...
15. veecemcejCe Je meodiegCe


   meodiegCe cnCepes °er, «enCeçeer}lee, efJeÛeej, JeeieCetkeâ Ùee meJe Øekeâejs JewÙeef...
GheÙeesieer he[le veenerle. keâejCe meeceeefpekeâ mebyebOe heej yeo}}s Deensle Je PeheešŸeeves
yeo}le Deensle. peeefnjelee...
16. veecemcejCe DeeefCe ieg}eceefiejer

   DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee peerJeveele Skeâ ceeseÛe ketâš Øeëe Deens, lees cnCe...
17. veecemcejCe Je yee}mebieesheve


   yee }keâeÛÙee YeefJeleJÙeeÛeer hee}keâebvee meenefpekeâÛe keâeUpeer Demeles. lÙ...
¢ee heefjefmLeleerle ceg}ebÛeb Kejb efnle keâçeele Deens ÙeeÛeb Deekeâ}ve nesCeb DelÙeble cenlJeeÛeb
Demeleb. lÙeeÛeØeceeC...
18. veecemcejCe Je JÙemeveeOeervelee   peeCeerJes}e Kee}ÛÙee heeleUerJej KesÛeCeejs Je Yeü° keâjCeejs pes pes keâene...
}eskeâ DeelceIeelekeâer Deeflejskeâer ceÅeheeve, Oegceüheeve, ceeokeâ õJÙe mesJeve ÙeebÛÙee Deenejer
peeleele. he}eÙeve Je...
19. veecemcejCe DeeefCe nÙeesie


   n  Ùeesie ne Deelce%eeveeÛÙee ØeJeemeeleer} Skeâ ceeie Deens. nÙeesieeceOÙes, ceev...
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar

287 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Namasmaran Bestseller On Superliving Dr. Shriniwas Kashalikar

 1. 1. ‘‘YeieJebleeÛes veece ner ef"Ceieer Deens. leer Hegâ}efJe}er lej meyebOe peie Ye®ve peeF&} ÙesJe{er cees"er nesT çekeâles. pÙeeØeceeCes Deefie>nes$ÙeeÛÙee kegbâ[eceOeer} Deefie> Lees[e OegieOegieerceOÙes Demelees; lÙeeJej Hegbâkeâj Iee}tve lÙeeÛee peeU keâjlee Ùeslees, lÙeeØeceeCes DeeheCe veeceeÛeer ef"Ceieer peeie=le "sJet. lÙee ef"CeieerÛee peeU keâjCeeje GlheVe nesF&} Je lees peeU peieYej hemejs}.’’ - ßeer meodieg® yeÇÿeÛewlevÙe ßeer ieeWoJe}skeâj cenejepe veecemcejCe meJeËkeâ<e JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ keâuÙeeCeeÛee jepeceeie& [e@. ßeerefveJeeme peveeo&ve keâçeeUerkeâj Sce.[er. SHeâ.DeeÙe.meer.peer., SHeâ.SHeâ.SHeâ.yeer.Sce.Sme. ( Decesefjkeâe) RLIVING & H PE OL SU R IS FO TI C L SOCI ETY H EALTH ADV NA ISSHHA IO AN AT CE N ME ER NT I NT veecemcejCe -~~ ~~
 2. 2. veecemcejCe © [e@. ßeerefveJeeme peveeove keâçeeUerkeâj 101, S/24, n@hheer Jn@}er, efškegâefpeveerJee[er jes[, eCes (heefçÛece) - 400610 ceesyeeF} : 9869326089 Heâesve : 25898934 F ces} : Shriniwasijk@rediffmail.com JesyemeeFš : www.superliving.net F-yegkeâ DeeJe=òeer : mebieCekeâ Øekeâeçeve 5/6, çeebleer efveJeeme, meble jeceoeme jes[, ieCesçe še@keâerpe peJeU, ceg}gb[ (hetJe) cegbyeF - 400081 otjOJeveer : 25681650 /25688682 F ces} : info@sanganak.in JesyemeeFš : www.esanganak.com veecemcejCe -~~ ~~
 3. 3. Deveg›eâceefCekeâe $e+Ceeefveoxçe 5 ØeemleeefJekeâ 6 1. veecemcejCe DeeefCe Deehe}s OÙesÙe 13 2. veecemcejCe Je jespeÛee JÙeJenej 14 3. veecemcejCe Je Demegjef#elelesÛeer YeeJevee 15 4. veecemcejCe Je JÙeJemeeÙeeÛeer efveJe[ 16 5. veecemcejCe Je veeefmlekeâlee 17 6. veecemcejCe Je OeesjCes Je Ùeespevee DeeKeCÙeeceeieer} °erkeâesve 18 7. veecemcejCe Je jerefleefjJeepe 20 8. veecemcejCe Je meeQoÙe 22 9. veecemcejCe Je efJe%eeve 23 10. veecemcejCe Je DeeUme 25 11. veecemcejCe Je ØeeLevee ( YekeäleerjÛevee) 27 12. veecemcejCe Je efçe#eCe 29 13. veecemcejCe Je mebceesnveçeeŒe 31 14. veecemcejCe Je Oece«ebLe 32 15. veecemcejCe Je meodiegCe 34 16. veecemcejCe Je ieg}eceefiejer 36 17. veecemcejCe Je yee}mebieesheve 37 18. veecemcejCe Je JÙemeveeOeervelee 39 19. veecemcejCe Je nÙeesie 41 20. veecemcejCe Je DeejesiÙe 42 21. veecemcejCe Je KesU 44 22. veecemcejCe Je ®iCe 45 23. veecemcejCe Je ›eâeblÙee 47 24. veecemcejCe Je [e@keäšjebÛÙee ceveeleer} ÉbÉ 49 25. veecemcejCe Je keâeÙeoele%e / Jekeâer} 51 26. veecemcejCe Je Yeerleer 53 27. veecemcejCe Je JewÅekeâerÙe JÙeJemeeÙe 55 28. veecemcejCe Je kegâšgbyepeerJeve 57 29. veecemcejCe DeeefCe efJeÛeejmejCeer 59 30. veecemcejCe DeeefCe Ûecelkeâej 61 31. veecemcejCe Je keâeJÙe 63 32. veecemcejCe Je keâceÛeejer / keâeceieej 64 33. veecemcejCe Je Deefnbmee 66 34. veecemcejCe Je ßeæe 68 veecemcejCe -~~ ~~
 4. 4. $e+Ceefveoxçe JeemleefJekeâ heenlee ns hegmlekeâ efkebâJee DevÙe keâesCelÙeener keâeÙeeÛeb keâle=lJe ‘ceePeb’ veJns. ceePÙeeÉejs les JÙekeäle Pee}b FlekebâÛe. JÙeeJeneefjkeâ °Ÿee heent iesuÙeeme hegmlekeâ ÙeçemJeerheCes Úehe}s peeCÙeemeeer ceePeer helveer [e@. meew. efJeYee Je ceg}er efÛe. Gefpelee Je efÛe. cegkeälee Ùeebvee lÙeebÛes ØesceU menkeâeÙe Je menJeeme Ùeeyeö} OevÙeJeeo ÅeeÙe}e nJesle. lÙeeÛeØeceeCes DeØelÙe#e menkeâeÙeeyeö} DeeF-Jeef[}, kegâšgbefyeÙe, efce$e, efJeÅeeLeea, menkeâejer, ®iCe, JeeÛekeâ DeeefCe efJeçesele: DeeojCeerÙe DeefOe‰e$eer [e@. meew. Øe%ee hew Je efJeYeeieØecegKe [e@. meew. çe.ce. keWâogjkeâj ÙeebÛes DeeYeej ceeve}s heeefnpesle. hegmlekeâeÛÙee ØelÙe#e efveefceleerÛes ßesÙe [e@. Jner.Sme.Yeš, [e@. ie[keâjer, [e@.cetleea, [e@. hegkeâj De. efçekeâejKeeves, megpeerle Yeš DeeefCe Ùeesiesçe meeJes ÙeebÛÙeekeâ[s peeles. ¢ee meJe mebyebefOeleebÛes ceer ceveeheemetve DeeYeej ceevelees DeeefCe efJeçJekeâuÙeeCeeÛÙee Øeef›eâÙesleer} ne ‘KeejerÛee Jeeše’ pevelee peveeovee}e DeheCe keâjlees. - [e@. ßeerefveJeeme peveeove keâçeeUerkeâj veecemcejCe -~~ ~~
 5. 5. ØeemleeefJekeâ veecemcejCe cnCepes osJeeÛÙee veeJeeÛeer DeeJeCe keâjCÙeeÛeer ef›eâÙee. veecepeheeÛeer ef›eâÙee. veecemcejCeeÛeer ef›eâÙee hegjeleve keâeUeheemetve ØeÛeef}le Deens. YeieJeeve çebkeâj, Jeeefucekeâer, Debyejere, Øeuneo, OeÇgJe, DeeÅe çebkeâjeÛeeÙe, ceerjeyeeF, ÛewlevÙe ceneØeYeg, veeceosJe, %eevesßJej, legkeâejece, jeceoeme, ÛeesKeecesUe, vejnjer, ieesje, ieeWoJe}skeâj cenejepe, çesieeJeÛes iepeeveve cenejepe, meeFyeeyee DeeefCe efJeefJeOe Oeceeleer} Je DeOÙeeeflcekeâ mebØeoeÙeeleer} DemebKÙe cenelcÙeebveer veecemeeOevee kesâ}er Je efleÛee Gheosçe kesâ}e. cenelcee ieebOeer osKeer} veecemcejCe keâjerle.veecemcejCee}e peieYejeleer} yengleskeâ DeOÙeeeflcekeâ hejbhejebceOÙes DelÙeble cenlJeeÛes mLeeve Deens. hejbleg DeepeÛÙee keâeUele lej veecemcejCee}e efJeçese cenòJe Deens, DevevÙemeeOeejCe cenlJe Deens. ns cenlJe peeCetve IesCÙeeÛeer Deepe efvekeâ[ Deens. keâejCe lÙeeÉejsÛe ceeveJelesÛeer keâesmeUleer Fceejle meeJejCes çekeäÙe Deens. veecemcejCeeÛee Gheosçe osCÙeeÛeer ceePeer FÛÚe veener. Heâkeäle lÙeeefJeeÙeerÛeer ceePeer celeb JeeÛekeâebmeceesj ceeb[eÙeÛeer Deensle. veecemcejCe efkebâJee veecepehe ns Deelce%eeveeÛes meeOeve Deens. heejbheeefjkeâ Yeeesle yees}eÙeÛes lej veecemcejCe efkebâJee pehe ne FßJejeÛeer ØeÛeerleer IesCÙeeÛee ceeie Deens. FßJejer mee#eelkeâejeÛee ceeie Deens. peheceeU IesTve pehe keâjCeejer Oeeefcekeâ, YeeefJekeâ ceeCemes DeeheCe njIe[er heenlees. veecepehe JesieJesieàÙee Øekeâejs, efJeefJeOe heæleeRveer kesâ}e peelees. lemesÛe pehe JesieJesieàÙee JesUer, efJeefJeOe ØekeâejÛÙee peheceeUebJej Je JesieJesieàÙee veeceeveer kesâ}e peelees. lÙeeÛeØeceeCes pehemebKÙesÛes Gefö°ner SkeâÛe vemeles. (Goe. lesje keâesšer, lesje }eKe, mee[s leerve keâesšer Jeiewjs.) DeeCeKeer Skeâ yeeye Deçeer, keâer keâOeer veecemcejCe Ssefnkeâ / JÙeeJeneefjkeâ FÛÚehetleeameeer kesâ}s peeles lej keâOeer efvekeâece YeeJevesves. ceePÙee Deuheceleervegmeej veecemcejCe keâjCes nsÛe DelÙeble cenlJeeÛes Deens. lesÛe meJeexÛÛe ØeeOeevÙeeves keâjCeeNÙeemeeer Flej efveÙece, Dešer, leebef$ekeâlee Ùeevee leg}vesves ieewCe mLeeve Deens. Ùee efkeâeCeer efJeefJeOe veecemeebØeoeefÙekeâ hejbheje DeeefCe lÙeebÛes DevegÙeeÙeer ÙeebÛÙeeefJeeÙeer DelÙeble Deeoj DeeefCe ke=âle%ele JÙekeäle keâ®ve Skeâ yeeye meJeeËÛÙee vepejs}e DeeCetve osCeb DelÙeeJeçÙekeâ Deens. leer yeeye cnCepes, DeepeÛÙee keâeUele kesâ}s}b veecemcejCe ns veecemcejCe -~~ ~~
 6. 6. kesâJeU FßJejØeehleer Je Deelce%eeve veJns lej Yeeweflekeâ mece=æerner meeOÙe keâjCeejs Deens. veecemcejCeeÛee ne meeceeefpekeâ heefjCeece neÛe ¢ee hegmlekeâeÛee cegKÙe Je ØeeefleheeÅe cegöe Deens. Ùee cegÅeeJej Yej osCÙeeÛeb keâejCe Demeb keâer veecemcejCeeÛes meeceeefpekeâ heefjCeece keâmes nesleer} ÙeeÛeer Øeef›eâÙee ce}e mecepet DeeefCe efomet }eie}er Deens. veecemcejCeeÉejs meeceeefpekeâ keâuÙeeCe meJemeeOeejheCes Deçee leNnsveb Ie[s}. 1. Deebleefjkeâ ØekeâeçeeÛeer DevegYetleer ÙesF}. Ùee DevegYetleerÛes Jewefçe°Ÿe cnCepes peerJeve efveYeÙe, efvemJeeLeea DeeefCe meùoÙe yeves}. 2. Ghejeskeäle DevegYetleer Âef°keâesve, efJeÛeej DeeefCe mebyebefOele JÙeeJemeeefÙekeâ keâleJÙeele Gle® }eies}. lÙeecegUs efJeÛeej DeeefCe ke=âleer peieeÛÙee/meceepeeÛÙee keâuÙeeCeeÛÙee Ûee}uÙeeÛes DevegYeJeeme ÙesF}. 3. Deelce%eeveeÛee, DeelceØeÛeerleerÛee cnCepesÛe mJele:ÛÙee Decej mJe¤heeÛee Glkeâš DeevebooeÙeer DevegYeJe ÙesF}. ¢ee DevegYeJee}e JewÙeefkeälekeâ peeCeerJesÛÙee heeleUerJejer} DevegYeJe cnCelee ÙesF}. 4. meJeeËÛeer DebleÙeeces pees[Ceejer DeKeb[ JeemleJelee - peerJeveeÛesner peerJeve - ÛewlevÙeeÛes ÛewlevÙe ØelÙe#eevegYetleerme ÙesF}. lemesÛe ner DeKeb[lee JÙekeäleer- JÙekeäleeRceOeer} Je je°^eje°^ebceOeer} Je DevÙe meJe ØekeâejÛÙee mebyebOeeceOeer} GOJeieeceer, efJeOeeÙekeâ Je keâuÙeeCekeâejer efmLelÙeblejeÛÙee cnCepesÛe Goeòe heefjJeleveeÛÙee ®heele Øeieš nesF}. ns mebyebOe ØelÙe#eele mecebpeme, ØesceU Je Glkeâš nesle peeleer}. 5. JewÙeefkeälekeâ ogje«en, mebkegâefÛele Je meceepeIeelekeâer cevemegyes Je keâejmLeeves ÙeebÛee hejeYeJe nesTve efJeçee} °er Je JewefßJekeâ keâuÙeeCeeÛeer YeeJevee ÙeçemJeer nesF}. 6. veecemcejCe keâjCeeNÙeeÛes DeefmlelJe efmLelÙebleefjle nesles. peCeg keâener keâeÛesÛÙee yeuyeÛes ®heeblej lÙeebÛÙee DebleÙeeceerÛÙee JeerpesceOÙes JneJes lemes. ¢eecegUs veecemcejCe keâjCeeNÙee JÙekeäleerÛee cegefkeäleoeÙeer ØeYeeJe FlejebJej he[s}, pÙeeØeceeCes Skeâe yeuyeÛÙee JeerpescegUs Flej yeuye osKeer} hesšleele lemee. keâener }eskeâ veecemcejCeeefJeeÙeer efkebâJee veecepeheeefJeeÙeer Demee ØeefleJeeo keâjleele, veecemcejCe -~~ ~~
 7. 7. keâer veecepehe keâjCeeNÙee }eKees }eskeâebvee keâesCeleener }eYe PeeuÙeeÛes Dee{Ule veener. ceie veecemcejCee}e keâe cenlJe ÅeeJes ? mJele:ÛÙee cegÅee}e heg°er osCÙeemeeer les pehe keâjerle efYe#ee ceeieCeeNÙeebÛes GoenjCe osleele. hegkeâUevee veecepehe ne efve®heÙeesieer Je efvejLekeâ ÛeeUe Jeešlees. keâenervee lej veecepehe ne Jes[hešheCee Jeešlees. keâeneRÛÙee °erves npeejes keâle=lJeJeeve, ye}e{Ÿe Jee ßes‰ heg®eebveer veecepeheeÛee Deefpeyeele DeeOeej ve Ieslee FeflenemeeJej mJele:Ûee mee GcešefJe}s}e Demelees. meenefpekeâÛe lÙeebÛÙee celes veecemcejCee}e keâenerÛe cenlJe jenle veener. keâenerpeCe Depetve JesieUer Yetefcekeâe IesTve cnCeleele keâer melÙeeÛÙee ØeehleerÛes ceeie hegkeâU Demet çekeâleele. Heâkeäle veecemcejCe neÛe lees ceeie Deens Demes cnCeCes ÙeesiÙe veener. FßJejeJej ßeæe sJetve Jee ve sJelee melÙeeÛeer ØeÛeerleer ÙesT çekeâles. ¢ee ØeefleJeeoebÛes Jee çebkeâebÛes efvejmeve keâjCeejer mhe°erkeâjCes Ghe}yOe Deens. heCe leer Deelce%eeveer }eskeâebÛÙee Deble:Ûe#etvee efome}suÙee ‘‘oçeveeJej’’ Je hegvepevceeÛÙee mebkeâuhevesJej DeeOeeefjle Deensle. keâceHeâ}efmeæebleeJej DeeOeej}s}er Deensle. lÙeebÛeer ÙeLeeLe peeCe JÙeefkeäleÛÙee efJekeâemeeJej DeJe}byetve Demeles. hejbleg lejerner Jejer} çebkeâebÛes mhe°erkeâjCe keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjeÙe}e njkeâle veener. meeOeer yeeye Deçeer keâer kesâJeU efYekeâeNÙeeØeceeCes }keälejs vesme}s}er JÙeefkeäle meke=âleoçeveer Yeemeles leçeer }eÛeej Je DemeneÙÙe (efYekeâejer) Demeles Demes veener. efYekeâeNÙeeÛÙee ®heele DelÙeble meceLe ( Deble:meeceLÙeeves ßeerceble) Demes meeOeg, mebvÙeemeer efkebâJee cegveer osKeer} Demet çekeâleele. meeshes veecemcejCe ns SKeeÅee meeOÙee JeerpesÛÙee yešCeeØeceeCes Deens. Skeâ yešCe oeyeleeÛe çeskeâ[es yeuye hesštve mebhetCe JeeleeJejCeele ØekeâeçeeÛee Peieceieeš neslees lÙeeØeceeCes veecemcejCeeves Deble:keâjCeele, ceveele, yegæerceOÙes, efÛeòeele Jeiewjs peeCeerJesÛÙee meJe Øeebleele Øekeâeçe he[lees. veecemcejCe cnCepes JewÙeefkeälekeâ ( Oegmej Je mebkegâefÛele) DeefmlelJeeletve JewefßJekeâ Øekeâeçeceeve DeefmlelJeele peeCÙeeÛes ceneÉej Deens. lemesÛe lÙee DeefmlelJeeÛeener les ØeeCeJeeÙeg Deens. peceerveerJejer} ceeCemee}e Jee Kees} mecegõele efçej}suÙee heeCeyeg[Ÿee}e ØeeCeJeeÙegÛes pemes meejKesÛe cenlJe Demeles lemesÛe meeceevÙe JÙeefkeäle}e Je cenehebef[le, ceneÙeesieer Je veecemcejCe -~~ ~~
 8. 8. ceneea ¢ee meJeeËvee veecemcejCeeÛes cenlJe meejKesÛe Demeles. lÙeecegUs veecemcejCe ne ÛeeUe Jee Jes[hešheCee veener. DeeheCe pesJne Deveskeâ ßes‰ JÙekeäleer veecemcejCe keâjerle vemeuÙeeÛes heenlees lesJne lÙee JÙekeäleeRÛes ceessheCe hetJepevceerÛÙee lehe:meeOevesves Øeehle Pee}s}s Demeles ns }#eele IÙeeÙe}e nJes. lÙeeÛeØeceeCes meOÙeeÛÙee pevceeceOÙes veecemcejCe ve keâjCeejs ye}e{Ÿe Je ceess }eskeâ osKeer} hetJepevceebceOÙes veecemcejCe keâjerle Demet çekeâleele. lÙeeÛeØeceeCes hetJeeaÛÙee keâeUer Deveskeâ ØekeâejÛes meeOeveeceeie ØeÛeef}le nesles. ¢ee ceeieeveer efJekeâemeeÛes keâener šhhes heej he[leele. Deepener hetpee, OÙeeve, ›eles Jeiewjs ceeie ØeÛeef}le Deensle. ¢eehewkeâer Skeâ Jee Deveskeâ ceeie osKeer} lÙeeveer meÅe Jee hetJepevceer Devegmej}s}s Demet çekeâleele. lemesÛe lÙeebÛÙee YeeJeer peerJeveele lÙeebÛÙeekeâ[tve veecemcejCeeÛee šhhee iee}e peeCÙeeÛeer çekeäÙelee Demet çekeâles. lÙeecegUs meOÙee veecemcejCe ve keâjCeeNÙee JÙekeäleer KeNÙee DeLeeves veecemcejCeeheemetve JebefÛele Deensle Demes cnCelee Ùesle veener. çessJešer Skeâ cegöe veerš }#eele IÙeeÙe}e nJee. hetJepevce Je keâceHeâ}efmeæebleeÛee DeeOeej IesTve, efveJJeU SKeeÅee peeleerle pevceuÙeecegUs Jee DevÙe keâesCelÙeener keâejCeecegUs ÙesCeeNÙee meceepeeleer} keâesCelÙeener IeškeâebÛÙee Jee JÙekeäleeRÛÙee n}eKeerme ceer ogpeesje osle veener. Devegceesove osle veener. meceLeve keâjerle veener. ce}e Demeb Jeešleb keâer n}eKeerÛÙee heefjefmLeleerves KeÛetve ve peelee pevce-hegvepevceeÛÙee Je keâceHeâ}efmeæevleeÛÙeener heef}keâ[s Deme}suÙee mJe¤heefmLeleerçeer leeoelcÙe heeJeCes DeeJeçÙekeâ Deens. lÙeecegUsÛe Je lÙeeÉejs pevce-ce=lÙetcegUs Øeehle nesCeeNÙee DebnkeâejpevÙe megKe og:KeeÛÙee ieg}eceefiejerletve cegkeäleer efceUt çekesâ}. lÙeeÛeØeceeCes Deçee leNnsves mJe¤heefmLeleer Øeehle nesCÙeevesÛe JewefçJekeâ keâuÙeeCe (mece=æer Je ØeieuYelee) ØelÙe#eele ÙesT çekeâles. ¢ee efJeßJekeâuÙeeCee}eÛe ceer Gòece peerJeve efkebâJee Fb«epeer heefjYeeesle meghejef}efJnbie cnCelees. ¢ee efkeâeCeer DeeCeKeer Skeâ cegoe }#eele IÙeeÙe}e nJee. Ghejeskeäle mhe°erkeâjCe Jee efJeOeeves keâeneRvee Skeâoce hešCeej veenerle. (hetJeea ce}ener heš}er vemeleer.) hejbleg leer Skeâoce ve mJeerkeâejlee Jee Skeâoce Hesâketâve ve oslee pej meelelÙeeves veecemcejCe kesâ}s lej keâe}eblejeves lÙeebÛeer melÙeemelÙelee efveefßÛeleheCes he[leeUtve heentve melÙeeÛeer ØeÛeerleer Ieslee ÙesF}. keâejCe DeeheuÙee yegæerves (DenbYeeJeeves efkebâJee osnyegæerves) pes %eeve Je DevegYeJe Øeehle veecemcejCe -~~ ~~
 9. 9. nesleele les peeCeerJesÛÙee leerve mlejeletve ÙesCeeNÙee mebJesoveebcegUs nesleele. ns leerve mlej efkebâJee ¢ee leerve heeleàÙee cnCepes Peeshe, mJehe Je peeie=leer. ¢ee leerve heeleàÙeeletve ef$eefceleeRÛes DeeefCe leerve keâeUebÛes %eeve çekeäÙe Demeles. }ebyeer, ®boer, GbÛeer Je leppevÙe iegCeJewefçe°Ùes DeeefCe Yetle-YeefJeÙe-Jeleceeve keâeUeleer} Iešvee ÙeebÛes hejmhejmebyebOe DeeheuÙee}e mecepet çekeâleele. ÙeeG}š Ghejeskeäle mJe®heefmLeleer efkebâJee FßJej leerve keâeUebÛÙee mebkeâuhevesle JeCeve keâjlee ÙesCÙeemeejKee veener. lÙeeÛeØeceeCes mJe¤he efmLeleer efkebâJee FßJej yegefæiecÙe heefjceeCeebceOÙesner yemele veener. lÙeecegUs FßJejeÛes JeCeve çekeäÙe veener DeeefCe kesâJeU lekeâeÛÙee peesjeJej lÙeeÛes Deekeâ}vener çekeäÙe veener. yegefæÛÙee Ùeesieeveb ceeCetme FßJejeÛÙee meceerhe peeT çekeâlees ns Kejb Deens. hejbleg yegefæÛÙee lÙee ‘heeÙeNÙeeJe®ve’ G[er ceejuÙeeefçeJeeÙe mJe®heefmLeleerÛÙee Dece=leØeJeenele lees he[le veener. ne yegæer}e veekeâejCÙeeÛee Øekeâej veener. yegæerÛee megÙeesiÙe Jeehej keâ¤ve efleÛÙee Deleerle peeCÙeeÛee Øekeâej Deens. ÙeeJe¤ve Demeb }#eele ÙesF} keâer mJe¤heefmLeleerÛÙee/ FßJejeÛÙee %eeveeÛee Jee ØeÛeerleerÛee ceeie cnCepes veecemcejCeeceOÙes mJele:Ûes meJemJe ( pes mebkegâefÛele Demeles) meceefhele keâjCes. ¢ee heæleervesÛe keâe}eleerle, heefjceeCeeleerle DeeefCe peeCeerJesÛÙee Deleerle ( peeCeerJesÛÙee eflevner heeleàÙeebÛÙee Deleerle ) ÛejeÛej ‘pees[CeeNÙee’ Je ‘efveÙebef$ele’ keâjCeeNÙee mJe®heefmLeleerÛeer / FßJejeÛeer ØeÛeerleer ÙesT çekeâles. ¢ee meeNÙee efJeJesÛeveeJe®ve JewÙeefkeälekeâ Je JewefßJekeâ mece=æer Je ØeieuYelee ÙeebÛee DeefJekeâej veecemcejCeeçeer keâmee meb}ie Deens ns keâener ØeceeCeele lejer mhe° Pee}s Demes}. veecemcejCe cnCepes ØelÙe#eele ceesŸeeves Jee mcejCehetJekeâ osJeeÛes / melÙeeÛes / ieg®Ûes ‘veeJe’ peheCes. efkebâyengvee pÙee veeJeeÛÙee mcejCeeves mJele:ÛÙee #egõ/ DehegNÙee/ mebkegâefÛele ØeeflecesÛÙee heef}keâ[s mJele:ÛÙee cetU efmLeleerceOÙes mJe¤heefmLeleerceOÙes peeCÙeeme meeneÙÙe nesles les veeJe mcejCes, peheCes cnCepes veecemcejCe. Deçee leNnsves veecemcejCe keâjCes Je veeceele Øeefle#eCeer efJe®ve peeCes cnCepesÛe mJele:ÛÙee #egõ DeefmlelJeeÛÙee ØeYeeJeeletve #egõ DeefmlelJeeletve cegkeäleer DeeefCe mJele:ÛÙee KeNÙee mJe®heeÛeer Jee melÙeeÛeer ØeÛeerleer nesÙe. keâesCelÙeener OeceeÛes, mebØeoeÙeeÛes, hebLeeÛes, efJeÛeejmejCeerÛes DevegÙeeÙeer Demeesle Jee peieeÛÙee keâesCelÙeener Yeeieeleer} keâesCelesner }eskeâ Demeesle les pehe ke⤠çekeâleele. veecemcejCeeceOÙes jbietve peeT çekeâleele Je veecemcejCeele mecejmetve peeT çekeâleele. lÙeebvee lÙeebÛÙee ieg¤Ûes efkebâJee osJeeÛes veeJe lÙeebÛÙee ØeLesvegmeej, hejbhejsvegmeej Ieslee Ùesles. pÙeeØeceeCes GieJelee metÙe mJele:Ûee Øekeâeçe hee[CÙeemeeer Ùeespevee DeeKeerle veener Jee veecemcejCe -~~ 10 ~~
 10. 10. Deçee leNnsÛÙee ÙeespevesÛeer Deceb}yepeeJeCeerner keâjerle veener, lÙeeØeceeCes veecemcejCe ner Øeef›eâÙee Deçeer Deens keâer efleÛÙeeceOÙes meeOÙe, meeOeve Je efmeæer meJe meeceeJeuÙee Deensle. mebhetCele: mecejmetve Jee meceefhele nesTve veecemcejCe keâjCeeNÙee JÙekeäleerÛÙee peerJeveeÛeer veoer keâesj[er jnele veener. efleÛÙee hee$eeletve Deble:ØekeâeçeeÛee cenehetj Ùeslees. Deçee JÙekeäleer}e kegâefš} keâejmLeeves keâjeJeer }eiele veenerle. leLeekeâefLele ‘‘efJeßJekeâuÙeeCeeÛes efveÙece’’ }eoCÙeemeeer veevee ØekeâejÛÙee Kešhešer, }šhešer, }yee[Ÿee, kegâjIees[Ÿee keâjeJÙee }eiele veenerle. DemeuÙee iees°er De%eeveebOekeâejele YejkeâšCeejs, mJeÙebIeesefele, mJeÙebØemLeeefhele Demes JesieJesieàÙee #es$eele mJele:Ûee veslesheCee }eoCeejs yegJee, heg{ejer Jeiewjs }eskeâ keâjerle Demeleele. ÙeeJe¤ve }#eele ÙesF} keâer veecemcejCe ns ‘veecemcejCee’meeerÛe Demeles. ‘mJele: çeer leõghe nesCÙeemeeer’ Demeles. JesieJesieàÙee JÙeeJemeeefÙekeâebveer veecemcejCe kesâ}s Demelee lÙeebÛÙee #es$eele keâuÙeeCekeâejer meeceeefpekeâ heefjCeece DeeefJeke=âle nesleele. ns DeeefJekeâej cnCepes metÙeeÛÙee efkeâjCeebmeejKes efkebâJee Hegâ}eÛÙee megiebOeemeejKes lÙeebÛÙee DeefmlelJeebÛes heefjCeece nesle. ne hegmlekeâ ØehebÛe keâjCÙeeÛes keâejCe cnCepes YeeJeer efJeßJekeâuÙeeCeeÛeer ieg®efkeâu}er DeeefCe ieeYee veecemcejCe Deens ns metefÛele keâjCes. veecemcejCe ns KejesKejÛe Deble: ØekeâeçeeÛes meeOevener Deens DeeefCe }#eCener Deens. hejbleg hegvne ns SkeâJeej meebieeÙe}eÛe nJes keâer ner yeeye veecemcejCeevesÛe DeefOekeâeefOekeâ ØekeâejÛÙee (Goe. veeefmlekeâ, Deeefmlekeâ, efJeßJeemejefnle Jeiewjs) }eskeâebÛÙee Deble:keâjCeeme hešt çekeâles. veecemcejCeevesÛe veecemcejCeecegUs ÙesCeeje JewÙeefkeälekeâ DevegYeJe Je veecemcejCeeÛes JeemleJe JewefßJekeâ mJe®he ÙeebÛeer ØeÛeerleer Ùesles. keâejCe veecemcejCeevesÛe meej Je Demeej DeeefCe Deelce Je Deveelce ÙeebÛee yeesOe neslees. veecemcejCeevesÛe mJele:ÛÙee Je FlejebÛÙee }njer, keâuhevee, Úbo Jeiewjs çeesekeâ Jee meceepeefJejesOeer yeeyeeRÛee mJele:ÛÙee ceveeJej he[Ceeje ØeYeeJe šeUlee Ùeslees. ¢ee hegmlekeâeÛeb ØeÙeespeve Deieoer Kejb meebieeÙeÛeb lej ¢ee hegmlekeâeÛeb SJe{Ûe keâer les ef}ner}b peeCeb DeheefjneÙe Pee}b. les ceveele ceeJesveemeb Pee}b. FßJejsÛÚsvesÛe meceepekeâuÙeeCeeÛeer leUceU }eie}er. FßJejsÛÚsveÛe veecemcejCeeÛÙee ÙegieØeJelekeâ meeceLÙeeÛeer DeefOekeâeefOekeâ veecemcejCe -~~ 11 ~~
 11. 11. Kee$eer hešle ies}er DeeefCe lÙeeÛÙeeÛe FÛÚsveb ner Deble:ØeÛeerleer GlmHetâleheCes çeyoyeæ Pee}er. efJeßJeebleÙeeceerÛeb melÙe efJeßJeeÛÙee ®heeveb ÂiieesÛej nesle, lemeb veecemcejCe keâjCeeNÙeeÛÙee DeblejerÛeer DevegYetleer jespeÛÙee JÙeJenejele ÂiieesÛej nesles. ÂiieesÛej efJeßJeeÛeb DeefmlelJe melÙeehes#ee DeeefCe jespeÛÙee JÙeJenejeÛeb DeefmlelJe JÙekeäleerÛÙee DevegYetleerhes#ee JesieàÙee heeleUerJej Demeleele. JeeÛekeâebvee Deçeer veceü efJevebleer Deens keâer lÙeebveer ¢ee hegmlekeâeleer} cepeketâjeJej ‘efJeßJeeme’ sJet veÙes. lÙeeSsJepeer veecemcejCeeÛee DeYÙeeme, DeeÛejCe, DevegYeJe ÙeebÛÙeeÉejs lÙeeleer} DeeçeÙeeÛee he[leeUe IÙeeJee. veecemcejCeeÛÙee mebkeâuhevesçeer pes heefjefÛele veenerle lÙeeveer jespe lÙeebÛÙee meesÙeerÛÙee JesUer megceejs heeÛe efceefvešs veecemcejCe keâ®ve meg®Jeele keâjCes GheÙegkeäle js}. ¢ee keâeUele Goyeòeer JeiewjWÛÙee Jeehejeves heÇmeVelee DeeCetve efmLeleer DebieJeUCeer hee[Ces yejs. heCe ¢ee veecemcejCeeÛÙee hetJeDešer veJnsle. Skeâ }#eele sJeeJeb. veecemcejCe Jee{le ies}b keâer keâOeer keâOeer ceveeJej leeCe Ùeslees. Demee leeCe he[CÙeeÛeb keâejCe cnCepes meebmeeefjkeâ Jee Flej yeeyeerle iegble}s}b Deehe}b ceve DeeefCe veecemcejCe ¢ee oesIeebceOÙes nesCeejer jmmeerKesÛe. ner jmmeerKesÛe keä}sçekeâejkeâ Demet çekeâles. hejbleg nUg nUg JewÙeefkeälekeâ mebkegâefÛele yeeyeeRÛeer Dees{ keâceer nesles DeeefCe ner jmmeerKesÛe Je leppevÙe $eeme veenermee nesle peelees. Ùeeletve heg{s ceveeÛeer efmLejlee, efveYeÙelee, efvemhe=nlee, çeebleer DeeefCe Deevebo DevegYeJelee Ùesleele. ¢ee DeJemLesceOÙes efJeefJeOe lelJe%eeveebceOeer} SkeâelcelesÛeer DeeefCe ØelÙe#e efJeßJeeÛÙee SkeâelcelesÛeer peeCeerJe nesles. Ùee DeJemLesceOÙes efkebâJee Ùee DeJemLesletve peeleevee heg{sheg{s }#eele Ùesles keâer veecemcejCeeÛÙee Éejs YeeJeer keâeUele mebhetCe ceeveJepeeleerÛÙee jespeÛÙee peerJeveelener vÙeeÙe Je yebOeglJe DeeefJeke=âle nesleer}. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 12. 12. 1. veecemcejCe DeeefCe Deehe}s OÙesÙe SKeeoer JÙekeäleer pesJne efleÛÙee DeejeOÙeowJeleeÛes ‘veece’ IesT }eieles lesJne ÙeLeeJekeâeçe veeceeÛeer meJeßes‰lee Je meòee efleÛÙee OÙeeveele ÙesT }eieles. meg®Jeeleer}e JÙekeäleerÛes ceve efleves efveJe[}suÙee yeeyeeRceOÙes, OÙesÙeebceOÙes Jee mJeheebceOÙes jbie}s}s Demeles. nUg nUg Je hegkeâUoe Deelcehejer#eCeeveblej efleÛÙee }#eele ÙesT }eieles keâer efleves jJe}s}er OÙesÙes Jee Gefö°s meoese Deensle. OÙesÙes keâçeerner Demeesle - ‘Goeòe’ Jee ‘mebkegâefÛele’, ‘owJeer’ Je ‘Deemegjer’ - ner peeCeerJe nesT }eielesÛe. mJele:ÛÙee yegæerves jJe}s}er OÙesÙes - ceie leer mebkegâefÛele JewÙeefkeälekeâ mJeeLeeÛeer Demeesle Jee JewefßJekeâ keâuÙeeCeeÛeer - {esyeU DeeefCe $egšerhetCe DemeuÙeeÛes OÙeeveer ÙesT }eieles. keâejCe Deçeer OÙesÙes vesnceerÛe JÙeefkeälemeehes#e Demeleele. lÙeecegUs Deçeer OÙesÙes keâOeer mJele:Jej lej keâOeer FlejebJej peyejomleer / DevÙeeÙe keâjCeejer ® çekeâleele. veecemcejCeeÛÙeeÉejs JÙekeäleer mJele:ÛÙee ceveeskeâecevee, DeeJe[er-efveJe[er ÙeeJej Dee¤{ JneÙe}e efçekeâles. OÙesÙeeÛÙee Jee ceveesjLeebÛÙee o[heCeeJej ceele keâjCeejer JÙekeäleer ceveceeskeâUer, cegkeäle Je mJemLe nesles. leCeeJecegkeäleerÛee ne DevegYeJe DelÙeble DeevebooeÙeer Demelees. efçeJeeÙe ¢ee DeJemLesceOÙes ceeCetme ogmeNÙeeÛÙee vepejsletve peerJeveekeâ[s heeneÙe}e efçekeâlees Je lÙeecegUs meefnCet Je mecepegleoej yevet }eielees. pÙeebceOÙes Flejebveer mJele:}e Peesketâve efo}s}b Demeleb Deçee OÙesÙeebefJeeÙeer lees Goej, meùoÙe, mecebpeme yevet }eielees. ceveeÛeer ner DeJemLee JÙekeäleer-JÙekeäleerceOeer} (efnbŒe mheOexletve leÙeej nesCeejs) leeCeleCeeJe, JewcevemÙe Je meeceeefpekeâ efJeleg°lee keâceer nesCÙeeme DeeJeçÙekeâ Je heesekeâ Demeles. ceveeÛeer ner DeJemLee yespeyeeyeoej, DemeneÙe, heUhegšer efkebâJee heUhegšsheCeeÛeer veener ns veerš mecepetve IÙeeÙe}e nJes. G}š ¢ee DeJemLesceOÙes OÙesÙeebÛÙee efkebâJee Gefö°ebÛÙeeceeies nesCeejer HeâjHeâš Leebyeles DeeefCe meejs JÙeJenej efKe}e[theCes mJemLe ceveeves Je kegâçe}lesves Je ØeYeeJeerheCes heej hee[lee Ùesleele. OÙesÙeebvee pej meesvÙeeÛeer Ghecee efo}er lej ¢ee DeJemLes}e hejermeeÛeer Ghecee oslee ÙesF}. keâejCe ¢ee DeJemLesceOÙes peerJeveeleer} ØelÙeskeâ yeeye megJeCe yeveles. lÙeecegUs OÙesÙe®heer meesvÙeeÛee OÙeeme mebhelees. peerJeveeleuÙee ØelÙeskeâ keâeÙee}e Goeòe OÙesÙe®heer meesvÙeeÛes mJe®he Je cetuÙeelcekeâlee Øeehle nesles DeeefCe les keâeÙe DeelceerÙelesves, mecejmelesves, ØemeVelesves, o[heCeeefJejefnlelesves, menpelesves Je Goeòelesves heej hee[CÙeeÛes meeceLÙe Je kegâJele Ùesles. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 13. 13. 2. veecemcejCe DeeefCe jespeÛee JÙeJenej Dee heuÙee peerJeveeleer} Skeâ DeefleçeÙe cenlJeeÛeer yeeye cnCepes keâeceÛee leeCe/o[heCe. Skeâoe DeeheCe DeeheuÙee veeskeâjerle, OebÅeele Jee JÙeJemeeÙeele JÙemle Pee}es keâer lÙee lÙee keâeceeÛes yejs-JeeFš DevegYeJe DeeheuÙee}e ÙesT }eieleele. heg{s-heg{s ner jespeÛeer veeskeâjer Jee JÙeJemeeÙe peCeg keâener leg®bieÛe yeveleele. Deçee JÙeJemeeÙe OebÅeele Jee veeskeâjerle Skeâe yeepet}e jespeer-jesšerÛeer meesÙe DemeuÙeeves megjef#elelee Jeeš}er lejer ogmeNÙee yeepetves nUg efvelÙeeÛÙee veeskeâjer-OebÅeele ceve jcesveemes nesles. Iegmeceš nesT }eieles. peerJe iegoce® }eielees. veecemcejCeeves DeeheuÙee veeskeâjer-OebÅee}e veJes heefjCeece efceUles. keâejCe veecemcejCeecegUs veeskeâjer-Oeboe ner kesâJeU jespeerjesšerÛeer yeeye jnele veener. veeskeâjer Oeboe ns kesâJeU peieCÙeeÛes Jee JewÙeefkeälekeâ mJeeLe meeOeCÙeeÛes meeOeve vemeuÙeeÛes }#eele ÙesT }eieles. ¢eeÛes keâejCe Demes keâer veecemcejCeecegUs JÙekeäleerÛÙee ceveesOeejCee DeeefCe peerJeveeleer} DeeJe[er-efveJe[eRÛes Je ØeeOeevÙeebÛes keWâõ yeo}les. lÙeecegUs mJeerkeâej}suÙee keâeceeceOÙes JÙekeäleer jcet }eieles. ¢ee jceCÙeeleer} iegefhele/ieg¢e Demes Deens keâer keâeceeletve megškeâe efceUCÙeeÛeer leUceU mJele:}e keâçeecegUs }eie}er Deens ns JÙekeäleerÛÙee OÙeeveele ÙesT }eieles. efleÛÙee }#eele ÙesT }eieles keâer mJele:ÛÙee Úebefo°heCeecegUs Je Øe}esYeveebÛÙee Deenejer peeCÙeevesÛe Deçeer leUceU }eieles. lemesÛe JÙekeäleer}e mecepetve Ûegkeâles keâer DeeheuÙee efove›eâce meceepeeceOÙes DeeheuÙee}e keâenerÛe cenlJe efceUJetve osle veener Jee DeeheCe ¢ee efove›eâceeletve meceepeeJej ØeYeeJe hee[t çekeâle veener Deçeer Deehe}er YeeJevee Pee}er lejer osKeer} mJele:ÛÙee keâeceele Deehe}s }#e }eiesveemes nesles Je Flej JÙeJemeeÙeebyeö} DeekeâeCe Jeešt }eieles. veecemcejCeecegUs mJele:ÛÙee veeskeâjer -OebÅeeceOÙes osKeer} meeceepeefnle meeOeCÙeeÛeer meghle çekeäleer Deens ns veecemcejCeeves mecepet }eieles. KejesKejÛe Ùee Deekeâ}veecegUs mJele:ÛÙee JÙeJemeeÙeeleer} ØelÙeskeâ #eCe Glkeâš DeeveboeÛee Je meceeOeeveeÛee yevelees. meceepeIeelekeâer Jee DeelceIeelekeâer keâeces DeeefCe iegvns JeieUuÙeeme Ghejeskeäle efJeOeeve meJe keâeceOebÅeebvee }eiet Deens. keâejCe ØelÙeskeâ JÙeJemeeÙee}e JewÙeefkeälekeâ DeLeepeve, megKeØeehleer DeeefCe meeceeefpekeâ megyeòee Je meceeOeeve Demes oesvner hew}t Demeleele. Heâkeäle yengleskeâ JesUe ¢ee oesve hew}thewkeâer keâesCeleener Skeâ efkebâJee oesvnerner vepejsDee[ jenleele, }#eele Ùesle veenerle SJe{sÛe. ÙeeÛe heæleerves, meceepeõesner, Deelceõesner Jee iegvnsieej }eskeâebÛÙee peerJeveele osKeer} veecemcejCeeves ›eâebleer nesT çekeâles. lÙeebÛes peerJeve hee}štve peeT çekeâles. lÙeebÛÙeener neletve keâuÙeeCekeâejer keâeÙe Ie[t çekeâles. JeeuÙeeÛee Jeeefucekeâer Pee}e ¢ee keâLesÛee ceefleleeLe neÛe Deens. Deçee leNnsÛÙee Deekeâ}veeves mJele:ÛÙee JÙeJemeeÙeele KeÛe kesâ}s}e ØelÙeskeâ #eCe meceeOeeve DeeefCe meeceLÙeeÛee cenemeeiej yevelees. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 14. 14. 3. veecemcejCe Je Demegjef#elelesÛeer YeeJevee DeeefLekeâ, jepekeâerÙe, Oeeefcekeâ Jeiewjs Deveskeâ ØekeâejÛÙee mebkeâšebÛÙee yeelecÙeebvee DeeheuÙee}e mekeâeUer meeceesjs peeJes }eieles. JewÙeefkeälekeâ hesÛeØemebie, mebkeâšs ÙeebÛeer GheefmLeleerner ÛegkeâJelees cnš}s lejer Ûegkeâle veener. Ûegketâve keâOeer mebkeâšs veenerÛe Dee}er lejer De[ÛeCeeRÛeer Yeerleer keâener ceveeletve ies}s}er vemeles! heefjCeeceer DeeheCe mJele:ÛÙee Je ceg}eyeeUebÛÙee peerJeveeefJeeÙeer Je YeefJeleJÙeeefJeeÙeer vesnceerÛe meb$emle DeeefCe nJee}efo} Demelees. DeefveefßÛele Demelees. Demegjef#ele Demelees. veecemcejCeeves ceeCetme keâe}eleerle Deçee mJele:ÛÙee cetU efmLeleerceOÙes leõghe neslees. keâe}eleerle DemeuÙeeves ‘ceveeÛeer’ ner DeJemLee IešveebÛes ‘efveÙeb$eCe’ keâjCeejs keWâõ Demeles. ÙeecegUs JÙekeäleerÛes ceve Ie[CeeNÙee Iešveebveer ØeYeeefJele ve neslee lÙeebÛÙee keâejCeeçeer efveieef[le nesles. keâejCe Iešvee cnCepes mJe¤heefmLeleerÛes kesâJeU #eCeYebiegj ÂiieesÛej nesCeejs heefjceeCe Jee Øeefleefyebyes Deensle ns JÙekeäleerÛÙee OÙeeveele Ùesles. ÙeecegUs JÙekeäleerÛes efÛeòe ¢ee cenekeâejCeeçeer efveieef[le nesTve jenles. ÙeecegUs JÙekeäleer Deieoer KejesKejÛe / JeemleefJekeâheCes {esyeU, mLet} Je hejeJe}byeer DeJemLesletve met#ce Je ‘mJe’ leb$e DeJemLesle Ùesles. JÙekeäleerÛÙee peerJeveeleer} ne yeo} (efmLelÙeblej) meke=âleoçeveer efomele veener heCe lees DelÙeble Demme}, KejesKejerÛee DeeefCe DelÙeble cenlJehetCe Demelees. Deçee leNnsves Jesovee Je Demegjef#eeflelee Ùeeveer Ùegkeäle Deçeer ceveeÛeer KeUyeU ®heebleefjle nesles. keâejCe Deçeer KeUyeU, DeeefCe keâemeeJeerme GlheVe keâjCeejer DeeflemebJesoveeçeer}lee Je Deefle Øeefleef›eâÙeeçeer}lee, lej} mebJesovee DeeefCe Iešvee efveÙebef$ele keâjCeeNÙee Je Fefleneme Ie[JeCeeNÙee DeÛegkeâ ØeeflemeeoeceOÙes efmLelÙebleefjle nesles. DeeveboeÛeer yeeye cnCepes ner DeJemLee melÙeeÛÙee /FßJejeÛÙee DelÙeble meceerhe efkebâJee melÙe®he/FßJejer DeJemLee Demeles. FßJejceÙe Pee}suÙee YekeäleeÛÙee ¢ee DeJemLes}eÛe heejbheeefjkeâ heefjYeeesle meJeçeefkeäleceeve FßJejeÛÙee ÛejCeer jenCes Demes cnCeleele. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 15. 15. 4. veecemcejCe DeeefCe JÙeJemeeÙeeÛeer efveJe[ nu}erÛÙee meceepeeceOÙes JÙeJemeeÙeefveJe[erÛeer mecemÙee peefš} Pee}er Deens. JeCeeJemLee ve° nesle iesuÙeeves ner heefjefmLeleer leÙeej Pee}er Deens. JeCeeJemLee ØeÛeef}le Demeleevee JÙeJemeeÙe efveJe[erÛee ØeëeÛe veJnlee. JÙeJemeeÙe efveJe[CÙeeÛeer mebOeer efceUJeCÙeemeeer osKeer} mheOee keâjCes çekeäÙe vemes. hejbleg JeCeeJemLee }Ùee}e peele Ûee}uÙeecegUs JÙeJemeeÙe efveJe[erves Je efJeefçe° JÙeJemeeÙeemeeer mheOee keâjCÙeeÛes mJeeleb$Ùe efceUt }eie}s Deens. ÙeecegUs hewmee, meòee, efkeâleea Jeiewjs efceUJetve osCeeNÙee JÙeJemeeÙeebmeeer DeeefCe DeYÙeeme›eâceemeeer Pegbye[ G[CÙeeÛeer Je je#emeer mheOexÛeer mecemÙee GodYeJe}er Deens. ¢ee DeveeieeWoerÛes keâejCe Demes keâer Deepe JÙekeäleer Je meceepee}e GheÙegkeäle js} Demee JÙeJemeeÙe efveJe[CÙeeceOÙes ceeieoçeve keâjCeejs meeceeefpekeâ efveÙece veenerle, mebkesâle veenerle. meOÙeeÛÙee JÙeJemeeÙeeceeieoçeveeceOÙes Deelce%eeveer °er veener. veecemcejCe JÙekeäleer}e JewÙeefkeälekeâ efnlemebyeOeebÛÙee ceeies Heâjhešle peeCÙeeheemetve cegkeäle keâjles. ÙeecegUs JÙekeäleerÛeer °er efvekeâeshe nesTve mJele:}e DeeefCe meceepee}e meceeOeeve Je mece=æer efceUJetve osCeejs Demes keâesCelÙeener keâeceeÛes pes hew}t Demeleele lÙeebÛeer peeCe Ùesles. Deçee leNnsves veecemcejCeeves JeCeJÙeJemLesleer} peeÛekeâ lelJes DeeefCe DevÙeeÙÙe mebkesâle ve° keâjCÙeeÛes meeceLÙe DeeefCe efÛejbleve melÙe «enCe keâjCÙeeÛeer #ecelee Ùesles. meeceeefpekeâ GheÙegkeäleòee Je JÙekeäleer mJeeleb$Ùe ÙeebÛee cesU Iee}CÙeeÛeer °er Je kegâJele Ùesles. veecemcejCeeves Deelce®heeÛeer / mJe®heeÛeer cnCepesÛe melÙeeÛeer efvekeâšlee }eYeles. ne melmebie Demelees. veecemcejCeecegUs leLeekeâefLele Je Yebhekeâ vesles, yegJee Je ieg®bÛÙee ceeies meJe ØekeâejÛeer Heâjheš Je Heâmeiele nesCÙeeheemetve Deehe}e yeÛeeJe nesT çekeâlees. ÛegkeâerÛes ceeieoçeve keâjCes kegâceeiee}e }eJeCes, ceeieYeü° keâjCes, HeâmeJeCes, çeeseCe keâjCes DeeefCe hegkeâUoe Deveskeâ ØekeâejÛes iebYeerj iegvns keâjCeeNÙee {eWieer yegJee-ieg®bÛÙee keâeàÙee keâejJeeÙee heenlee veecemcejCeeÛee ne HeâeÙeoe DevevÙemeeOeejCe Deens. keâejCe hegkeâU]oe, JÙeJemeeÙe-ceeieoçeveemeeer osKeer} DeeheCe ieg®ÛÙee / yegJeeÛÙee ÛejCeer }erve neslees. veecemcejCeeÛes ns heefjceeCe DeeefCe cenòJe keâener DeYÙeeme›eâce Je JÙeJemeeÙeebmeeer Ûee}}s}er leer›e mheOee DeeefCe DeHeâeš ieoea }#eele IesleuÙeeme Øekeâeeves peeCeJeles. ¢ee DeveeieeWoerÛee heefjCeece Demee keâer pÙeebvee ¢ee JÙeJemeeÙeele / DeYÙeeme›eâceele ØeJesçe efceUlees lÙeeleuÙee hegkeâUpeCeebÛee Yeüceefvejeme neslees. hegkeâUpeCe efvejeçe nesleele. hegkeâUpeCe efJešleele. ner yeeye met%eebÛÙee menpe }#eele ÙeeÙe}e njkeâle veener. lÙeeÛeØeceeCes Deçee leNnsves JÙeJemeeÙeele efçej}suÙeebceOÙes keâleJÙelelhejlee, mecejmelee DeeefCe ØeeceeefCekeâheCee keâceer keâceer nesle peeleele nsner menpe vepejsle Yejles. veecemcejCeeves Deçee mJeeLeea JÙeJemeeefÙekeâeleer} keâeW[er Je Iegmeceš efkebâJee çeesekeâ iegvnsieejer ØeJe=òeer šUt çekeâleele efkebâJee veenerçee nesT çekeâleele. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 16. 16. 5. veecemcejCe Je veeefmlekeâlee keâesCelÙeener OeceeÛee, hebLeeÛee Jee mebØeoeÙeeÛee ceeCetme veecepehe/veecemcejCe keâ® çekeâleesÛe, heCe veeefmlekeâ osKeer} pehe keâ® çekeâlees. pes mebJesovee, Devegceeve FlÙeeoerÉejs %eele nesles lesJe{sÛe Deens DevÙe keâener veener Demes cnCeCeeje lees veeefmlekeâ ¢ee DeLeeves ne çeyo ¢ee efkeâeCeer Jeehej}e Deens. veecemcejCeeves veeefmlekeâeÛes osKeer} keâuÙeeCe nesT çekeâles, lÙee}e Deelce%eeve nesT çekeâles Deçeer ceePeer OeejCee Deens. ne HeâeÙeoe keâesCelÙee Øekeâejs neslees cnCee}, lej lÙeeÛeb Gòej Demeb keâer JÙekeäleermeehes#e efJeÛeej, efJeJeef#ele, meebmke=âeflekeâ keâ[JesheCee DeeefCe heejbheeefjkeâ ®{er ÙeebÛee JÙekeäleermeehes#e efJeÛeej, efJeJeef#ele, meebmke=âeflekeâ keâ[JesheCee DeeefCe heejbheeefjkeâ ®{er ÙeebÛee JÙekeäleerÛÙee ceveeJejer} heie[e veenermee nesT }eielees. lÙeebÛeer ceiejefceer ef{}er he[t }eieles. ÙeeJe®ve }#eele ÙesF} keâer veecemcejCeeves JÙekeäleer mebkegâefÛele JewÙeefkeälekeâ peeCeerJesÛÙee Deleerle Peshe IesT çekeâles. ner DelÙeble cenlJeeÛeer Øeef›eâÙee Deens. keâejCe hejOeceeaÙe }eskeâ, DevÙe mebIešveebÛes meomÙe, hejje°^erÙe, hejØeebleerÙe, hejYeeeerÙe Deçee efJeefJeOe }eskeâebÛÙee Deelce®heeçeer DeKeb[heCes meb}ie Deçee mJe®heeÛeer peeCeerJe, Kee$eer Je ØeÛeerleer ¢ee Øeef›eâÙesletve Ùesle peeles. leLeekeâefLele DeeefmlekeâebÛeer keâeuheefvekeâ osJeeJejer} ( osJeeÛeer ke=âhee, keâeshe Jeiewjs) ßeæe DeeefCe leLeekeâefLele veeefmlekeâebÛeer ceeveJeeÛÙee ceÙeeefole Je DehetCe yegæerÛÙee ØeeceeCÙeeJejer} ßeæe Ùee oesvnerntve veecemcejCe DeefOekeâ heefjhetCe Deens. veecemcejCeeves mebkegâefÛele JewÙeefkeälekeâ peerJeveeÛes efmLelÙeblej nesTve DeJekeâeçe, keâeU Je peeCeerJesÛÙee meJe heeleàÙeebvee ØekeâeçeCeeNÙee ‘peerJeveeçeer’ (pÙee}e ceer meghejef}efJnbie cnCelees) JÙekeäleer leeoelcÙe heeJeles. veecemcejCeecegUs JÙekeäleer}e meJeeËÛeer Deble:keâjCes pees[CeeNÙee DeòÙegÛÛe OeeiÙeeÛee çeesOe }eielees Je lÙeeÛÙeeçeer Deme}suÙee SkeâelcelesÛee DevegYeJe Ùeslees. veecemcejCeeves Kejer Deeefmlekeâlee Ùesles. DeLeele meeNÙee yeo}lÙee, #eCeYebiegj mJe®heeÛÙee DeefmlelJeehes#ee KejsKegjs DeefmlelJe melÙee}e/FßJeje}e Deens ÙeeÛeer Skeâ npeej škeäkesâ Kee$eer hešles. ØeÛeerleer Ùesles. lÙeeÛeØeceeCes veecemcejCeeves Kejer veeefmlekeâleener Ùesles. DeLeele ceÙeeefole kegâJeleer}e YeemeCeeNÙee efomeCeeNÙee Deekeâ}ve nesCeeNÙee meeNÙee yeeyeeRJejer} ßeæe Je leppeve Heâjheš veenerçeer nesles. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 17. 17. 6. veecemcejCe DeeefCe OeesjCes Je Ùeespevee DeeKeCÙeeceeieer} °erkeâesve vee cemcejCeecegUs JÙekeäleerÛes Deble:keâjCe melÙeeÛÙee efvekeâš jenleb. meJe meeceevÙele: ÛejeÛejeJej melÙeeÛeer meòee Demeles Demeb mecepe}b peeleb. ¢ee mecepeeÛÙee cegUeçeer iesuÙeeme lees DeÛegkeâ Deens ns }#eele ÙesF}. Ùee meboYeele Skeâ Keeme iees° Deçeer keâer peieele yengleskeâ efkeâeCeer jepee}e (pees jepÙekeâejYeej keâjlees cnCepesÛe efJeefJeOe ÛeebieuÙee Ùeespevee DeeKelees Je jeyeJelees) FßJejeÛee DeJeleej ceeve}e peeF. heejbheeefjkeâ met%elee Deçeer keâer jepeeves ‘‘FßJejer DeJeleej jenCÙeemeeer’’ jepeOeceeÛÙee Ûeewkeâšerle jeneJeb Demee mebkesâle neslee. }eskeâkeâuÙeeCeeçeer yeebefOe}keâer sJeeJeer Deçeer Dehes#ee nesleer. lÙeeÛeØeceeCes Deçee leNnsves jepeeÛeer JeeieCetkeâ jeneJeer Je lÙeeves FßJejer (keâuÙeeCekeâejer) lelJe DeeefJeke=âle keâjeJes Ùeemeeer jepeieg¤Ûeer JÙeJemLee nesleer. ¢ee jepeieg®ves jepee}e lÙeeÛÙee ‘Oeceeves’ lÙeeÛÙee keâleJÙeevegmeej JeeieCÙeele ceeieoçeve keâjeJes Je jepeeves jepeieg¤Ûeer Øeefle‰e Je ceeve jeKeeJee Deçeer ØeLee nesleer. DeepeÛÙee keâeUele ‘‘FßJejer FÛÚe’’ efkebâJee ‘‘JewefßJekeâ çeneCeheCe’’ Øeieš nesCÙeemeeer cnCepesÛe }eskeâkeâuÙeeCeemeeer veecemcejCeeÛeer DeeefCe lÙeeletve nesCeeNÙee DeOÙeeeflcekeâ GlLeeveeÛeer (efmheefjÛÙegDe} efjvemeeBme) DeeJeçÙekeâlee Deens. Deelce%eeve ceeieeÛÙee hegve®lLeeveeÛeer hegve®ppeerJeveeÛeer efvekeâ[ Deens. melÙeçeesOekeâ Oe[he[erÛÙee hegve®lLeeveeÛeer iejpe Deens. veecemcejCeecegUs ( efJeçesele: lÙeeleer} leLÙe mecepetve kesâ}suÙee veecemcejCeecegUs) meJe meeceevÙe meppeve JÙekeäleer DeeojCeerÙe yeveles DeeefCe DeelceØeÛeerleerves meceLe yeveles. lej meòeeOeejer JÙekeäleer DeelceØeÛeerleerÛÙee Jee melÙeekeâ}veeÛÙee vepeerkeâ Ùesle veceü Je meppeve yeveles. ner yeeye mebleebÛÙee Ûeefj$eele Øekeâeeves Dee{Ules. meeOÙee meppeve JÙekeäleer veecemcejCeeÛÙee meneÙÙeeves }eskeâebÛÙee ùoÙeefmebnemeveeÛÙee meceüešheoer heesnÛeuÙee lej jepes cenejepes veecemcejCeeÛÙee meneÙÙeeves Deelce%eeveer, efvemhe==n Je }eskeâkeâuÙeeCekeâejer Pee}s. DeepeÛÙee keâeUele mecepetve kesâ}suÙee veecemcejCeeves JÙekeäleer}e efJeßJekeâuÙeeCeeÛeer cegefkeäleoeÙeer Deeme }eieles’ les meeOÙe keâjCÙeemeeer meeOeves ieesUe keâjCÙeeÛeer kegâJele Ùesles Je ner meeOeves Jeehe®ve efJeçJekeâuÙeeCe ØelÙe#eele DeeCeCÙeeÛeer çekeäleer Ùesles. Deçee leNnsves veecemcejCeeves meJe çeefkeäleceeve melÙeeÛeer ØeÛeerleer Ùesles. veecemcejCeecegUs veecemcejCe -~~ 1 ~~
 18. 18. Flejevee Deçee ØeÛeerleermeeer meneÙÙeYetle jCÙeeÛeer #ecelee Ùesles. veecemcejCeeves Deebleefjkeâ ØeÛeerleer mJele:ÛÙee #es$eevegmeej DeeefJeke=âle keâ¤ve ØelÙe#e }eskeâkeâuÙeeCe meeOeCÙeeÛeer #ecelee Ùesles. veecemcejCe ns veJepeerJeve osCeejer mebpeerJeveer Deens. ceeveJepeeleerÛÙee meJe mecemÙeebJejer} lees[iÙeebvee Jee GheeÙeebvee heefjCetCelJe DeeCeCeejs ns efoJÙelece Demes jeceyeeCe DeeweOe Deens. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 19. 19. 7. veecemcejCe DeeefCe efjeflejerJeepe Dee heuÙee JÙeefkeälecelJeeleer} JesieJesieàÙee hew}tbhewkeâer Goeòe hew}btvee Ûee}vee Je Øeeslmeenve efceUeJes Ùeemeeer keâcekeâeb[ebÛeer Glheòeer Je peesheemevee nesles. lÙeeÛeØeceeCes JesieJesieàÙee Øemebieer kesâuÙee peeCeeNÙee efJeefOecebOetve meeceeefpekeâ megefveÙebef$elelee Je megmebJeeoer JÙeJenej meeOe}s peeleele. keâener efJeefOe, keâcex, mebmkeâej ÙeebÛee ØeYeeJe çeejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ DeejesiÙeeJej neslees Goe. mebOÙee, Gheeme, Øemebieevegmeej Je $e+legvegmeej efJeefçe° ØekeâejÛes mJeÙebheekeâ keâjCÙeeÛÙee jerleer, }ie, cegbpe, yeejmes Jeiewjs efJeOeer / mebmkeâejebletve meeceeefpekeâ meewneoeÛeer DeeefCe efJeefçe° efçemleerÛeer hetleea nesles. efoJeeUer, ieCesçe ÛelegLeea Jee DevÙe OeefceÙeebÛes meCe ns Deebleefjkeâ ÛewlevÙeeÛeer DevegYetleer IesCÙeemeeer Je cejieU PeškeâCÙeemeeer Demeleele. meJe ØekeâejÛes owvÙe, efKeVelee, ceveesoewyeuÙe Ùeevee heg¤ve šekeâCÙeemeeer Demeleele. hejmhej meecebpemÙe Je Øescee}e GpeeUe osCÙeemeeer Demeleele. Denbkeâej šeketâve FßJej hetpeveeÛÙee DeJeerš iees[erle DeeefCe Glmeenele jbietve meJe leNnsÛes hejmhej JewcevemÙe veenermes keâjCÙeemeeer meCe Demeleele. lÙeemeeer efJeefJeOe ØekeâejÛÙee IešveebÛeer efJe}#eCe met%e, GheÙegkeäle Je heLeoçekeâ Deçeer Ùeespevee kesâ}s}er Demeles. Goe. vejkeâemegjeÛee JeOe, vejkeâemegj JeOe meepeje keâjCÙeeÛes ØeÙeespeve cnCepes DeceevegelesefJeeÙeerÛee Âef°keâesve Je Yetefcekeâe hegvne Skeâoe ceveele mLeeheve keâjCes ne Deens. meOÙee mebhetCe peieele meeceeefpekeâ efJeCe PeheešŸeeves GmeJele Ûee}}er Deens. meCe, efJeOeer, mebmkeâej Ùeeleer} cece njJeuÙeecegUs yewefækeâ, meebmke=âeflekeâ DeeefCe veweflekeâ DeveeieeWoer Je ieeWOeU ceepe}e Deens. ¢eecegUs meJe meCeebÛeb, meJe efJeOeerÛeb, meJe mebmkeâejeÛeb mecetU GÛÛeešve keâjCÙeemeeer keâenerpeCe ØeeCeebÛeer yeepe }eJetve le[Heâ[leensle lej ogmejerkeâ[s pegvÙee efJeOeerÛes Heâkeäle DeLenerve Je cecenerve cegKeJešs peheCÙeemeeer keâernerpeCe eflelekeäÙeeÛe keâ[JesheCeeves peerJeeJej Goej nesTve }{le Deensle. meCe, efJeOeer, mebmkeâej Jeiewjs keâceeËÛes cece DeeheCe keâesCelÙeener Øekeâejs Deelcemeele keâjeÙe}eÛe nJeb. heCe les keâmeb keâjlee ÙesF} ? kesâJeU heesLeer JeeÛeveeveb veJns, lej meleleÛÙee Je mecepetve kesâ}suÙee veecemcejCeeveb $e+efecegveeRÛeer °er IesTve Deçeer °er efceUe}er lejÛe meCe, efJeOeer, ›eles, mebmkeâej Jeiewjs keâceeËceOeer} cece pehetve - peesheemetve lÙeebÛes yee¢eebiener DeefOekeâeefOekeâ JÙeehekeâ Je mecebpeme yeveJelee ÙesF}. veecemcejCeeveb DeeheuÙee hetJepeebÛee meJeexÛÛe veecemcejCe -~~ 0 ~~
 20. 20. Jeejmee Deme}s}s Yetlekeâe}erve mebmke=âleerleer} peerJeveece=le «enCe keâjlee Ùesles. Ùee peerJeveece=leeveb JÙekeäleer mebkegâefÛeleheCee, OeceJes[sheCee, keâ[JesheCee Jeiewjs ‘‘jesieeheemetve’’ cegkeäle nesles. veecemcejCeeveb keâcekeâeb[ebÛeer efveoÙe Je Deceevege Deceb}yepeeJeCeer šUt çekeâles. keâejCe veecemcejCeeveb peer met#ce Je cece«eener °er Øeehle nesles efleÛÙee meneÙÙeeveb kesâçeJeheve, heeb{jer efkebâJee leebye[er }gie[er, meleer, ngb[e Jeiewjs ØeLeebÛeer cetU keâejCes }#eele ÙesTve lÙeebvee lÙeebÛÙee lekeâmebiele çesJeše}e veslee Ùesles. keâejCe keâesCelÙeener yeeyeerÛes cece keâU}s keâer lÙee yeeyeerÛes peeÛekeâ yee¢eebie meg}Yelesves Je DeÛegkeâheCes ve° keâjlee Ùesles. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 21. 21. 8. veecemcejCe DeeefCe meeQoÙe meJemeeceevÙeheCes heeefn}b lej [esàÙeebvee, Flej %eeveWefõÙeebvee Je DeelcÙee}e pÙeeÛÙeecegUs Deeuneo efceUlees lÙee}e meeQoÙe cnCelee ÙesF}. meeQoÙe ns heenCeeNÙeeÛÙee vepejsle Demeleb Demeb cnCeleele les KejÛe Deens. heCe lejerner keâener iees°er DeeheuÙeehewkeâer yengleskeâevee megboj efomeleele nsner Kejb veener keâe? megboj [esUs ns ÛesnNÙeeÛeb DeeYeteCe Demeleb. heCe megboj [esUs cnCepes keâeÙe? neJejšheCee, JeemeveeefJeJeçelee, vewjeçÙe, Ése, jeie, efÛeblee, Yeerleer, eflejmkeâej, kegâefš}heCee, HeâmeJesheCee, GhejesOe, ceepe, $eeefmekeâheCee, JewHeâuÙe, yesheJeeF JeiewjWveer ve efJešeU}s}er vepej [esàÙeebvee megboj yeveJeles. Demes [esUs Ûesnje megojb yeveJeleele! pÙee çeyoele meeblJevee Demeles, DeemLee Demeles, mecepetleoejheCee Demelees, Øeeslmeenve Demeleb, efvemhe=nlee Demeles, les çeyo, lees yees}Ceb megboj Demeleb. pÙeeÛÙee ÛesnNÙeeJej mJeemLÙe, çeebleer, meceeOeeve, ke=âleke=âlÙelee, Glmeen hemej}s}s Demeleele, lees Ûesnje megboj Demelees. Lees[keäÙeele, }eskeâkeâuÙeeCeeÛeer DeemLee, ÛejeÛejeefJeeÙeerÛÙee SkeâelcelesÛeer peeCeerJe, FlejebÛÙee ke=âleerefJeeÙeerÛeer meefnCeglee, DeeefCe }eskeâkeâuÙeeCeeÛeer ke=âleer ÙeebÛÙeecegUsÛe JÙeefkeälecelJe mebheVe, mece=æ, Goeòe Je megboj yeveles. ns meejs hew}t JÙekeäleerceOÙes kegâtve Je keâmes Ùesleele? les Ùesleele mJele:ÛÙee #egõlJeeJej JÙekeäleerveb keâeyet efceUJe}e keâer, çeejerefjkeâ, ceeveefmekeâ, meeceeefpekeâ, çew#eefCekeâ, meebmke=âeflekeâ, DeeefLekeâ Je Flej De[ÛeCeeRÛes o[heCe pej SKeeÅeeves ØeYeeJeerheCes efpebkeâ}s lej Deçee o[heCeeletve efyeIe[Ceejs Deebleefjkeâ Je yee¢e meeQoÙe efyeIe[le veener, DeefOekeâeefOekeâ Keg}les. lÙeecegUs Deçee JÙekeäleeRÛes [esUs jsKeerJe Demeesle keâer Kees} ies}s}s, lÙeeÛee Ûesnje legkeâlegkeâerle Demees keâer megjkegâle}s}e, jbie ieg}eyeer ieesje Demees keâer keâeUe çejerj ØeceeCeyeæ Demees keâer yes{ye, yees}Ceb De}bkeâejeveer Yej}s}b Demees keâer meeOeb DeeefCe lÙeebÛes efçe°eÛeej GÛÛeYeüt Demeesle keâer ieeJejeve Deçee JÙekeäleeRÛÙee meeQoÙeeÛeer heefjmeerceeÛe Øeiešles ! DeeheCe peesheeme}s}e efkebâJee JeeieCegkeâerle DeeCe}s}e peerJeveeÛee ØelÙeskeâ hew}t Jejer} iegCeebÛÙee mebÙeesieeves megboj, lespemJeer DeeefCe iees[ yevelees. veecemcejCeeÛee Skeâ heefjCeece Demee keâer JÙeefkeäleÛÙee DeefmlelJeeÛÙee ieeYÙeeletve DebleÙeeceeÛes efoJÙe ÛewlevÙe peerJeveeÛeer meejer Debies Je ke=âleer Ùeeletve Øeieš nesles. veecemcejCe -~~ ~~
 22. 22. 9. veecemcejCe DeeefCe efJe%eeve efJeßJeeÛÙee Skeâe efkebâJee DeefOekeâ hew}tbÛes %eeve efceUCÙeeÛeer/efceUJeCÙeeÛeer Skeâ Jee Deveskeâ Øeef›eâÙee %eeve, lÙee hew}tbÛes %eeve, lÙee %eeveeves ÙesCeejer Deebleefjkeâ Je yee¢e efJeßJeeJej ØeYeeJe hee[CÙeeÛeer #ecelee Je Ùeeletve Øeehle nesCeeje Deevebo ¢ee meeNÙeebÛes efceUtve efJe%eeve leÙeej nesles. meJe Jew%eeefvekeâ Âef°keâesve Je heæleeRceOÙes Skeâ meceeve yeeye Demeles. ( DemeeJeÙeeme heeefnpes). ner meeceeFkeâ yeeye cnCepes DeJewÙeefkeälekeâ °er, DeJÙeefkeäleiele efvejer#eCe nesÙe. JÙeefkeäleiele mJe®heeÛeer (mJele:ÛÙee çew#eefCekeâ, meebmke=âeflekeâ, Jeebefçekeâ Jeiewjs efJeefJeOe heeßJeYetceerveg®he yeve}s}er ) °er Demes} lej lÙee JÙekeäleerÛes efvejer#eCe, lÙee efvejer#eCeeJej DeeOeej}s}s efJeç}seCe, lemesÛe Devegceeves, efvekeâe, GheÙeesefpelee ( Goe. DeCegçekeäleerÛee DeCJeŒeebmeeer Jeehej) Jeiewjs meeNÙeebJej keâmes ogheefjCeece nesleele ns meJeheefjefÛele Deens. met%e JeeÛekeâebvee les hegvne hegvne emetve meebieCÙeeÛeer DeeJeçÙekeâlee vemeeJeer ! meebmke=âeflekeâ, Oeeefcekeâ, JewÛeeefjkeâ, JewÙeefkeälekeâ, je°^erÙe, jepekeâerÙe, meeceeefpekeâ, YeeJeefvekeâ Je Deçee Flej yeeyeer peerJevee}e megboj efJeefJeOelee DeeCeCeeNÙee ve jenlee DeeceÛÙee peerJeveele Øeefle‰e, mebkegâefÛeleheCee Je keâ[JesheCeeÛeer keâejCes yeveleele. veecemcejCeeves Deçee yeeyeeRÛÙee Deleerle peele Ùesleb. keâejCe veecemcejCeeveb Deehe}b ceve DeblecegKe nesleb. mJe®heefmLeleerkeâ[s (DeefmlelJeeÛÙee keWâõekeâ[s) megIeefšle nesT }eieleb. Deçee Øeef›eâÙescegUs Deehe}er peeCeerJe Ghejeskeäle yeeyeeRÛÙee efJeke=âle ØeYeeJeele De[ketâve he[le veener. metÙeefkeâjCeebveer pÙeeØeceeCes hejleheeJe}er peeTve metÙeeËceOÙes efcemeUeJeb leçeer ner Øeef›eâÙee Deens, çeejerefjkeâ, YeeJeefvekeâ, yeewefækeâ Deçee meJe heeleàÙeebJejer} efmLelÙeblejeves JewÙeefkeälekeâ, mebkegâefÛele Je Øeceeoçeer} peerJeveeletve DeJewÙeefkeälekeâ, efJeçee} Je DeÛegkeâ peerJeve ØelÙe#eele ÙesCÙeeÛÙee Øeef›eâÙes}e veecemcejCeeves ieleer Ùesles. efJe%eeveeves efçe#eCe, DeOÙeeheve, Ùeespevee, mebçeesOeve, GheÙeespeve DeeefCe Jew%eeefvekeâ çeesOe, Je mebkeâuhevee ’veecemcejCeecegUs‘ melÙeeÛeer peeCeerJe DeeefCe DeeefJekeâej Ùeebveer Ye®ve peeT }eieleele. keâenerpeCe Ùee}eÛe FßJejsÛÚe, efvemeieeÛeer Ùeespevee, efkebâJee FßJejeÛeer Ùeespevee Øeieš nesCes Demes cnCeleele. ¢ee iegCe Jewefçe°Ÿeebvee meejemeej efJeJeskeâ Jee DeelceeveelceefJeJeskeâ Demesner cnCeleele. Ùee efJeJeskeâecegUsÛe Jew%eeefvekeâ Øeieleer DeeefCe efJe%eevee}e Pee}s}s efJeßJeeÛes Deekeâ}ve ÙeebÛeer Peshe Je ceÙeeoe mecepeCÙeeÛeer ØeieuYelee Ùesles. mebkegâefÛele JewÙeefkeälelesletve Deekeâ}ve Pee}s}s Jew%eeefvekeâ %eeve ns SkeâelcelesÛÙee efJejesOeele keâmes peeT çekeâles ns Jejer} ÛeÛexJe®ve DeeefCe Jew%eeefvekeâ Ghe}yOeeryejesyej GheÙegkeäleleeJeeoer yeve}suÙee veecemcejCe -~~ ~~
 23. 23. meceepeeÛÙee met#ce efvejer#eCeeves menpe }#eele ÙesT çekesâ}. lemesÛe JewÙeefkeälekeâ mebkegâefÛelelesÛÙee heeÙeer Jew%eeefvekeâ efçe#eCe keâmes peg}ceer nesT çekeâles mebçeesOeve heæleer keâçee ›etâj nesT çekeâleele ns nu}erÛes efJe%eeve DeYÙeeme›eâce Je yeNÙeeÛeoe efvejLekeâ Je DeveeJeçÙekeâ Jew%eefvekeâ ØeÙeesieebceOÙes nesCeejs ØeeCÙeebÛes ne} ÙeeJe®ve }#eele ÙesF}. SJe{bÛe keâçee}e, JewÙeefkeälekeâ mJeeLeeJej DeeOeejuÙeecegUs DeOÙeeheve osKeer} efkeâleer çegkeâ DeeefCe YeeJeveenerve (mJeeLeØeOeeve/ mJeeLehejeÙeCe) yevet çekeâles DeeefCe efJe%eeveefJeeÙekeâ OeesjCes, Ùeespevee Je lÙeebÛeer Debce}yepeeJeCeer efkeâleer meceepeIeelekeâer Je Jebçeveeçe keâjCeejer yevet çekeâles ns osKeer} DeCJeŒemheOee, efnjesefçecee- veeieemeekeâer Jejer} yee@yemHeâesš efkebâJee Ùegæ leb$e%eeveeÛee Deceevege efJekeâeme DeeefCe Jeehej ÙeeJe®ve peeCeJet çekesâ}. veecemcejCeeves efJe%eeve meJeleeshejer mebheVe, ØeieuYe DeefCe keâuÙeeCekeâejer yevet çekeâles. veecemcejCe -~~ ~~
 24. 24. 10. veecemcejCe DeeefCe DeeUme megJÙeJemLee, mebjÛevee, megmet$elee, megmebyeælee, Gpee Jeiewjs efJeefJeOe hew}t efJeIeefšle Jee ve° nesle peeCÙeeÛÙee Øeef›eâÙes}e Svš^esheer cnCeleele. efJeßJeeleer} meJe efvepeeaJe yeeyeer Deçee leNnsves ‘Svš^esheer«emle’ Demeleele hejbleg peerJeveeÛeer leNne cee$e Deieoer Ùee efJejesOeer Deens. peerJeveeÛes Jewçe°Ùe Demes keâer JÙeJemLee, efveÙeb$eCe, megmebyeælee, mebjÛevee, mebIešve, GpeeØeehleer ¢eebÛeer Jee{ nesles. lemesÛe peerJeve ns peeCeerJesÛÙee efJekeâemeeçeer efveieef[le Deens. hejbleg hegkeâUoe DeeheCe Svš^esheer«emle Demelees. leer DeJemLee JeemleefJekeâ heenlee peerJeveÛewlevÙe ceboeJeuÙeeÛeer keâceer PeeuÙeeÛeer DeJemLeeÛe Demeles. keâeceÛegkeâejheCee, Ûee}{keâ}, šeUešeU, n}iepeeaheCee Deçee Jewefçe°Ùeebveer ner efmLeleer menpe DeesUKelee Ùesles. Ûesleveenerve Deçee ¢ee oçesceOÙes DeeheCe DeveemLee, yesheJeeF, JeeleJejCeeefJeeÙeerÛeer Goemeervelee, efYe$esheCee Ùeebveer }[ye[tve ies}s}s Demelees. SJe{Ûe keâçee}e, keâeJÙe, yeewefækeâ keâece, efçekeâCeb Ùee Je Deçee yeeyeeRvee DeeheuÙee}e Jeerš Ùeslees. çeejerefjkeâ ogKeCeer, Dehegjs heeseCe efkebâJee efJeke=âle heeseCe, ØeeslmeenveeÛee DeYeeJe, meeceeefpekeâ legÛÚlee, DeJens}vee, nsšeUCeer DemJeerkeâej, Jeiewjs Deveskeâ yeeyeeRveer efve›eâerÙelee Ùesles ns Kejb heCe lejerner mJele:}e DeJeemleJe ieeWpeejCÙeeÛeer kegâjJeeUCÙeeÛeer Je=òeer ( yee@[j }eFve efnmšsefjÙee), efve›eâerÙeles}e HeâejÛe ceesŸee ØeceeCeele keâejCeerYetle Demeles. keâejCe DemeuÙee mJeYeeJeecegUs #egu}keâ meyeyeer çeesOetve ceeCetme keâleJÙeekeâ[s hee efHeâjJelees. DeeUme DeeefCe HeâmeJeer Je=òeer hejmhejheesekeâ Demeleele. lÙeecegUs Yeü°eÛeej, çeeseCe Je DeeUme ns SkeâceskeâeÛÙee DeeOeejeves HeâesHeâeJeleele les Deieoer melÙe Deens. veecemcejCeecegUs mJele:Ûes DeelÙebeflekeâ ÛeesÛe}s hegjefJeCÙeeÛeer efJeke=âleer keâceer nesT }eieles. keâejCe veecemcejCeeÛÙee Ùeesieeveb JÙekeäleer mebkegâefÛele ‘mJe’ ÛÙee cnCepesÛe #egõ ‘ceer’ ÛÙee heef}keâ[s peeT }eieles. ÙeecegUs JÙekeäleerceOÙes Skeâ cenlJeeÛee yeo} Ie[lees. lÙee JÙekeäleermeeer mJele:Ûeer veeskeâjer / JÙeJemeeÙe ns kesâJeU JewÙeefkeälekeâ megKeeÛes Jee heesš YejleerÛes meeOeve jenele veener. lÙeecegUs mJele:ÛÙee keâeceele Demeleevee DeeJe[er-veeJe[erÛÙee Deenejer peeCes keâceer nesT }eieles. DeeJe[er-veeJe[er yeepet}e nesleeveeÛe mJele:ÛÙee JÙeJemeeÙeeÛee meeceeefpekeâ heefjefmLeleerJej keâmee ØeYeeJe he[t çekeâlees ÙeeÛeer mhe° peeCeerJe nesT }eieles. ¢ee peeCeerJescegUs mJele:ÛÙee keâeÙeeÛes veecemcejCe -~~ ~~
 25. 25. cenlJe Gcepeles Je les keâjCeeNÙee mJele:efJeeÙeer Deeoj Jeešlees. neÛe Deelcemevceeve nesÙe. ¢eevebÛe JÙekeäleer jespeÛÙee keâeceeceOÙes Skeâ ØekeâejÛÙee efJepeÙeer meceeOeeveele JeeJe® }eieles. Ùee veJÙee °ercegUs Øeeslmeenveeleer} ieewCelee peeCeJetve çegõ OÙesÙeeceeies ( Deeefceeeceeies) HeâjHeâšle peeCÙeeÛeer Je=òeer yeo}les. veecemcejCeeÛee heefjCeece Demee keâer keâeceeÛeer meg®Jeele Deeveboer DeJemLesle nesles Je meebieleener meceeOeeveer Je=òeerceOÙes nesles. heefjefmLeleer efkeâleerner efJeheefjle Deme}er lejer veecemcejCeeÛÙee mee¢eeveb DeeheCe efleÛÙeeJej ceele keâ® çekeâlees Je mJele:}e meceeOeeve osCeejer Je FlejebÛÙee keâuÙeeCee}e heesekeâ Deçeer me#ecelee DeeefJeke=âle keâ® çekeâlees. veecemcejCeeÛÙee mee¢eeveb ceeCetme Deçee leNnsves mece=æ Je ØeieuYe peerJeveekeâ[s peelees. ns peerJeve efJeçee} Je ÛewlevÙehetCe (FßJejerÙe) DemeuÙeeecegUs ceer lÙee}e meghejef}efJnbie cnCelees. veecemcejCe -~~ ~~
 26. 26. 11. veecemcejCe Je ØeeLevee ( YeefkeälejÛevee) efJeveceü Je meceheCe YeeJevesves pÙee çeyojÛeveebÛÙee meneÙÙeeves DeeheCe FßJeje}e DeeUJelees, lÙee jÛeveebvee DeeheCe YeefkeälejÛevee cnCelees. mebmke=âleceOÙes mlees$e, metkeäle, ceb$e Jeiewjs YeefkeälejÛevee Deensle lej cejeerle DeesJeer, DeYebie, Yee®[, Deejleer Jeiewjs YeefkeälejÛevee Deensle. Deçee efJeefJeOe ØekeâejÛÙee YeefkeälejÛeveebveer peieYejeleer} osJeYekeäle osJee}e DeeUJeleele. FßJej ØesceeÛeb Je FßJejYekeäleerÛeb hegve: mcejCe osCeeNÙee ¢ee DemebKÙe ØeeLeveebÛÙee (YeefkeälejÛeveebÛÙee) heeßJeYetceerJej veecemcejCee}e JesieU Demeb keâeÙe cenòJe Deens ? ØeeLevee (YeefkeälejÛevee ) DeeUJeCÙeemeeer 1. efçekeâCÙeeÛeer meesÙe }eieles / ner mebOeer hegkeâUevee efceUle veener. 2. lÙee lÙee YeeesÛeb %eeve }eieleb. ( ns hegkeâUebvee pecele veener.) 3. yees}CÙeeÛeer #ecelee }eieles. ( hegkeâUebvee ner Demele veener.) 4. ieeCÙeeÛeer #ecelee }eieles. ( yejsÛe peCe ieeT çekeâle veenerle ) 5. ceeskeâUe JesU }eielees. ( keâeceieej-cepetj-ie[er Jeiewjsvee JesUer DeJesUer keâeyee[ keâ° keâjeJes }eieleele. lÙeebvee jJetve JesU oslee ÙesCeb keâerCe Demeleb. ÙeeJe®ve ØeeLevee, hetpee JeiewjWheemeve }eKees }eskeâ keâmes Je keâe JebefÛele jent çekeâleele ns OÙeeveele ÙesF}. ØelÙeskeâ OeceeceOÙes JesieJesieàÙee ØeeLevee/hetpee heæleer Deensle. hegkeâUoe Skeâe OeceeÛÙee hetpee-ØekeâejebÛee Flej OeceeaÙeebvee GheõJe nesT çekeâlees. lÙeecegUs efJeleg° ÙesT çekeâleb. ÙeecegUs efJejesOe. onçele JeiewjWveener GOeeCe ÙesT çekeâleb. JeemleefJekeâ heenlee keâesCelÙeener OeceeÛÙee ØeeLevesÛee nslet ne FßJej/melÙeeÛee mee#eelkeâej Je kegâšgbyeele DeeefCe JÙeJemeeÙe #es$eele lÙeeÛee DeeefJekeâej ne Demelees. hejbleg leebef$ekeâ keâcekeâeb[ebcegUs Deveskeâ ØeeLeveeheæleer / hetpeeheæleer lÙeebÛÙee yee¢emJe®heeÛÙee Devegebieeves jespeÛÙee keâewšgbefyekeâ Je JÙeeJemeeefÙekeâ yeeyeeRheemetve legšuÙee Deensle. lÙeecegUs hegkeâUoe ØeeLevee Je meceepeefJejesOeer keâejJeeÙee Skeâ$e veeboleele meeceevÙe ceeCetme hegkeâUoe efJeJeef#ele hetpee- ØeeLeveebÛes mleesce ceepeJeCeeNÙee mJeeLeeOeebkeâ[tve efheU}e peelees. veeieJe}e peelees. DemeuÙee veecemcejCe -~~ ~~
 27. 27. ØekeâejÛes ‘‘ØeeLeveeJes[s’’ mJeeLeeËOe meeceeefpekeâ, çew#eefCekeâ, jepekeâerÙe Je Deieoer Jew%eeefvekeâ #es$eele osKeer} heeÙe jesJetve Demeleele. keâUle-vekeâUle Skeâerkeâ[s ØeeLevee lej ogmejerkeâ[s }eskeâebÛeer }tšceej keâjerle Demeleele. ØeeLevee, hetpee JeiewjWÛÙee yee¢eebieebceOÙes HeâmeJesheCee, DebOeßeæe, {eWieyeepeer, hejeJe}byeerlJe, DeeUme, YesoYeeJe, efJeleg°, Ése JeiewjWvee KeleheeCeer Iee}CÙeeÛeer meghle #ecelee Demeles. veecemcejCeeceOÙes ØeeLevesÛes meJe iegCe Deensle. efçeJeeÙe keâesCelÙeener OeceeËÛeer keâesCeleerner heeßJeYetceer Deme}s}er, efçe#eCee}e cegkeâ}s}er, leebef$ekeâ kegâçe}lee veme}s}er, keâesCeleerner meeOevemeece«eer veme}s}er JÙekeäleerner veecemcejCe keâ® çekeâles. keâesCelÙeener JesUer, keâesCelÙeener efkeâeCeer efyeveyeesYeešheCes Flejebvee ÙeeflkeâefÛelebner $eeme ve oslee veecemcejCe keâjlee Ùesleb veecemcejCeemeeer jespeÛÙee keâeceeletve HeâeJe}e JesU Je meesJeU DeesJeUs Jeiewjs keâenerner }eiele veener. hetpee, mlees$es, ceb$e, ØeeLevee Jeiewjs yeeyeer JesieJesieàÙee OeceeËÛeer Deletš Debies Deensle. lÙeebvee lÙeebÛes mJele:Ûes cenòJe Deens. Jewefçe°Ùe Deens. lÙeebÛes keâeÙe Je ØeYeeJe DevevÙemeeOeejCe Deens. lÙeebvee keâceer }sKeCes, lÙeebÛeer DeJens}vee keâjCes DelÙeble iewj Deens. lÙeebvee efJejesOe keâjCes meeHeâ Ûetkeâ Deens, keâejCe Demee efJejesOe mebkegâefÛele ‘mJe’ ceOetve GlheVe nesCeeNÙee IeceW[erletve pevce Iesle Demelees. hejbleg DeepeÛÙee iegbleeiegbleerÛÙee, ieeWOeUeÛÙee DeeefCe leeCeleeCeeJeeÛÙee heefjefmLeleerle Skebâoj Yej Flej yeeyeerÛÙee SsJepeer veecemcejCeeJej osCes DelÙeeJeçÙekeâ Deens. lesÛe meJeeËÛÙee efnleeÛes js}. mlees$es, ØeeLevee, hetpee JeiewjWÛÙee Éejs ceeCemeeÛee mebkegâefÛele ‘mJe’ FßJejemeceesj cnCepesÛe lÙeeÛÙee efJeçee} ‘mJe’ meceesj }erve nesCes Ûee}t jener}Ûe. lÙeeÛeØeceeCes JesieJesieàÙee OeceeËceOÙes Yepeve, hetpeve, DeÛeve Jeiewjs meejs keâener JesieJesieàÙee mJe®heele lÙee lÙee OeceeËleiele yebOegYeeJe peesheemele jenleer}. lemesÛe JewefJeOÙehetCe heejbheeefjkeâ mJe®heele lÙee lÙee OeceeÛÙee DevegÙeeÙeebvee FßJejeÛes mcejCe osle jenleer}. hebjleg veecemcejCe ne meeNÙee OecehebLeebÛee DeeefCe hetpeeheeebÛee ÛewlevÙeceÙe ieeYee Demetve ne ieeYee meJe hebLeeshehebLeebvee DeeefCe ØeeLeveeefokeâebvee efJeßJeelcekeâlesÛÙee GpJe} Øekeâeçeeves hegveerle keâjlees. lÙeebvee veJepeerJeve oslees. veecemcejCe -~~ ~~
 28. 28. 12. veecemcejCe DeeefCe efçe#eCe efçe #eCe ner mJele:Ûes Kejs mJe®he mecepeCÙeeÛeer DevegYeJeCÙeeÛeer DeeefCe Øeieš keâjCÙeeÛeer Øeef›eâÙee Deens. efçe#eCe cnCepes #egõlJeeÛes ØeieuYelesle nesCeejs efmLelÙeblej. mJele:ÛÙee meghle Deebleefjkeâ #ecelesÛee DeeefJekeâej keâjCÙeeÛes mJeeleb$Ùe efceUJeCes nener efçe#eCeeÛee Skeâ DeLe Deens. çeejerefjkeâ, ceeveefmekeâ, yeewefækeâ, leebef$ekeâ, keâ}elcekeâ, Jew%eeefvekeâ, meebmke=âeflekeâ Deçee Deveskeâ ØekeâejÛes DeOÙeeheve Je DeOÙeÙeve efçe#eCeeceOÙes DebleYetle Deensle. Deçee DeOÙeÙeve DeOÙeeheveeÛee nslet, efJeÅeeLÙee}e DeeefCe DeOÙeehekeâe}e mJele:Ûeer #ecelee, ceveeÛee keâ}, lÙeevegmeej jCeejs mJele:Ûes #es$e Deelce%eeveeÛÙee Øekeâeçeele veerš mecepeeJes Je DeeefJeke=âle keâjlee ÙeeJes ne Demelees. SKeeÅee}e pej DeefJeÛeejerheCeeheeÙeer Jee ceveceeveervegmeej keâener leebef$ekeâ, Jew%eeefvekeâ Jee Flej kegâçe}lee Jee ceeefnleer efceUe}er lej lÙeeletve nóer, mebkegâefÛele DeeefCe keâOeer keâOeer meceepeõesner Demee ‘‘lep%e’’ leÙeej nesT çekeâlees. Demes ‘‘ceess’’ efveCeele }eskeâ mJele:}e Je meceepee}e }eYeeSsJepeer neefveÛe heesÛeJeleele. ÙeeG}š keâener efJeÅeeLeea meppeve DemeCes lejer yeewefækeâ Jee Flej iegCeJeòee vemeuÙeeves lÙeebÛÙeeJej %eeve efkebâJee leb$ekegâçe}lee }eoCes ns osKeer} meJe°Ùee GheõJekeâejkeâ jles. }neveheCeeheemetve mJele:}e DeeefCe Flejebvee DeelceerÙelesves veecemcejCeeÛeer iees[er }eJe}er lej Deebleefjkeâ Øekeâeçe Je çekeäleerÛes oe}ve Keg}s nesles. lÙeeÛeØeceeCes °erner efJeçee} nesles. mJele:Ûes meceeOeeve Je meceepeeÛes keâuÙeeCe Ùeeyeö} peeCe ÙesT }eieles. lÙeecegUs efçe#eCeeÛes keWâõ veecemcejCe sJe}s DeeefCe lÙee}e Flej %eeve Je kegâçe}lesÛÙee DeOÙeeheve-DeOÙeÙeveeÛeer pees[ efo}er lej efçe#ekeâ, efJeÅeeLeea Je meceepeeÛes KeNÙee DeLeeves meJeËkeâe keâuÙeeCe nesT çekesâ}. hetJeeaÛÙee keâeUer efçe#eCeeÛes keWâõ FßJej nesles. FßJejmee#eelkeâej ne ieg®kegâ} heæleerÛee Deelcee neslee. osJeUeÛeer jÛevee, Jeemlegkeâ}e, DeeefCe efleLeuÙee meceejbYeeletve Je GlmeJeebletve peerJeve, efJe%eeve, leb$e%eeve keâ}e Øe#esefhele nesle nesleer. cebefojs Je Deçee leNnsÛeer hegpeemLeeves ÙeebÛee efJekeâeme Je Øeefle‰e ner melÙeeÛÙee mee#eelkeâejeÛÙee çeessOeeÛeer ØeleerkesâÛe nesleer. ner yeeye efJeçesele: oef#eCesleer} keâener efnbot cebefojebceOÙes Øekeâeeves Dee{Ules. hetpeemLeeveebÛee heefjmej Je efleLeuÙee GlmeJe meceejbYeeletve efçe#eCeeÛee ne ieeYee Deepe veecemcejCe -~~ ~~
 29. 29. nöheej Pee}e Deens. peerJeve iegbleeiebgleerÛeb PeeuÙeecegUs DeeefCe efçe#eCeebçeer mebyebefOele Deme}suÙeebvee efçe#eCeeÛee ieeYee ve keâUuÙeecegUs ns Pee}s}b Deens. lÙeecegUs hetpee mLeeveebÛÙee YeJÙe Jeemlet Je OecehebLe, efçe#eCeeÛeer meeceüepÙes, GÅeesOebÅeeÛÙee ØeÛeb[ Jemeenleer DeeefCe jepekeâerÙe meòesÛeer keWâosÇ melÙeeÛÙee çeesOeeÛÙee DeYeeJeer Deepe efJemebJeeo, efJeleg° DeeefCe efJeveeçeeÛÙee ojerle keâesmeUle Deensle. veecemcejCeeÛÙee meeneÙÙeeveb Deepe njJe}s}b efçe#eCeeÛeb Kejb JewYeJe, efçe#eCeeÛee Deelcee hegvne Deelcemeele keâjlee ÙesF}. veecemcejCe DeeÛejCeele DeeCe}s iesuÙeeme ØeeLevee, JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ keâuÙeeCeeÛes Øekeâuhe, mepeveçeer}lee, Glheeokeâlee Jeiewjs yeeyeer ØelÙeskeâ mebmLesÛÙee DeefJeYekeäle yeeyeer yeveleer}. ÙeecegUs hegpeemLeeveebvee veJeÛewlevÙe Øeehle nesF} DeeefCe efçe#eCemebmLeebvee heeefJe$Ùe ÙesF}. lemesÛe JÙeeheej Goerce, GÅeesie Oebos, jepekeâerÙe meòee Deçee Deveskeâ #es$eebÛeer mLeevesner Goeòelee, ØeeceeefCekeâheCee, efvemJeeLeeaheCee, GoejheCee Ùeebveer Ye®ve peeleer}. veecemcejCeeveb peerJeveeÛÙee ØelÙeskeâ #es$eele ÛewlevÙeeefYemejCe nesT }eies} Je lÙeecegUs jkeäleeDeYeeJeer me[CeeNÙee çejerjeÛÙee YeeieebØeceeCes cejle Ûee}}suÙee meceepe heg®eeÛÙee meeNÙee DebieebceOÙes megmebJeeo, Skeâelcelee DeeefCe megefveÙebef$elelee ÙesT }eies}. veecemcejCeecegUs {eWie, efoKeeTheCee, efJeIešve, hejelceYeeie (legš}sheCee ) ÙeebÛes peerJeveeÛÙee meJe #es$eeletve ( Je lÙeecegUs efçe#eCe#es$eeletve) GÛÛeešve nesTve efçe#eCe peerJeveeçeer DeeefCe peerJeve melÙeeÛÙee cnCepesÛe FßJejeÛÙee mee#eelkeâejeçeer DeletšheCes Skeâefve‰ jenleer}. veecemcejCe -~~ 0 ~~
 30. 30. 13. veecemcejCe DeeefCe mebceesnveçeeŒe vee cemcejCeeÛes meej DeeefCe veecemcejCeeÛee heefjCeece cnCepes Jee{leer efvemhe=nlee. heCe efvemhe=nlee cnCepes keâeÙe ? Je leer DeesUKeeÙeÛeer keâçeer ? lej ¢ee efvemhe=nlesÛes Jewefçe°Ùe cnCepes vegkeâmeeve DeeefCe Dehes#eeYebieeceOÙes osKeer} DeefJeÛe} DeeefCe mJemLe jenCÙeeÛeer #ecelee. Skeâe hejerveb ¢eeÛee ceefleleeLe cnCepes Flejebkeâ[tve keâceer Dehes#ee sJetve Flejebvee mJele: Ûes osCÙeeÛeer Jee{leer leÙeejer sJeCeb. ns Demeb Ie[CÙeeÛeb keâejCe cnCepes veecemcejCeeceOÙes JewÙeefkeälekeâ mebkegâefÛele megKe osCeejs keâenerner veener. veecemcejCeele megJeeme, ÛeJe, keâceceOegjlee, meeQoÙe, jbie Demeb keâenerÛe vemeleb. Lees[keäÙeele FbefõÙeebÛeer leg°er Jee heg°er veecemcejCeeveb nesle veener. veecemcejCeeceOÙes yeewefækeâ keâjecele vemeles. lÙeecegUs veecemcejCeeves yeewefækeâ Yetkeâ çeeble nesle veener. veece cnCepes keâefJelee veJns. lÙeecegUs }ewefkeâkeâeLeeves DeeheCe pÙee}e YeeJeefvekeâ Dees}eJee, meeblJeve efkebâJee Gye cnCelees leer veecemcejCeeves efceUle veener. veecemcejCe cnCepes meeoj kesâ}s}e keâ}eefJekeâej veJns. lÙeecegUs veecemcejCeecegUs Øeçebmee, keâewlegkeâ, Gòespeve, efkebâJee JeenJJee efceUle veener. veecemcejCe cnCepes JÙeeheej Goerce, JÙeJemeeÙe veJns. lÙeecegUs veecemcejCe ns OeveØeehleerÛes meeOevener veener. meenefpekeâÛe keâesCeleener JewÙeefkeälekeâ / mebkegâefÛele mJeeLe meeOÙe ve keâjCeejer iees° (veecemcejCe) DeeJepetve Je melele keâjCeeje ceeCetme efvemJeeLeea nesle peeCeb ns ›eâceØeehleÛe veener keâe ? DeLeele veeceOeejkeâeÛÙee ùoÙeele JewÙeefkeälekeâ veener lej meJeeËÛÙee meJekeâe keâuÙeeCeeÛee Peje mHegâjlees. mebceesnve GheÛeej le%e, mebceesnvele%e efkebâJee mJemebceesnve keâjCeejs }eskeâ keâener efJeefçe° nslet efkebâJee DeeçesÛÙee Deenejer peeTve mebceesnveÛee Jeehej keâjleele. ns Demeb keâjCeb cnCepes #egõ/mebkegâefÛele mJeeLeeÛÙee Deenejer peeCeb Demeleb, lÙeeJejer} efJepeÙe vemelees. mebceesnve efkebâJee mJemebceesnveeÛee Gösçe Deebleefjkeâ mJeleb$ÙeeÛee vemelees DeeefCe mebceesnve leb$eeceOÙes leçeer kegâJelener vemeles. mebceesnve leb$e DeeheuÙee}e mebkegâefÛele Âef°keâesve DeeefCe keâesleer Je=òeer Ùeeletve cegkeäle keâ® çekeâle veener. G}š mebceesnveeÛÙee leb$eeveb ‘lekeâçegæ’ Jee ‘lekeâog°’ Deçee ceesnpeeUele ceeCetme De[keâle peelees. hebjleg mebceesnveleb$e veecemcejCe keâjerle ÙeesiÙe Øekeâejs Jeehej}s lej leelhegjlÙee JewÙeefkeälekeâ }eYeemeeer efkebâJee JÙeeOeer / Jesovee cegkeäleermeeer cee$e GheÙegkeäle meeOeve Deens. ÙeeG}š veecemcejCe ns JÙeefkeäle DeeefCe efJeßJee}e meJeexÛÛe mJeemLÙe, Deevebo DeeefCe keâuÙeeCe osCeejs efoJÙeeweOeer Deens. veecemcejCe -~~ 1 ~~
 31. 31. 14. veecemcejCe DeeefCe Oece«ebLe Oece«ebLeebvee ceeveJeer peerJeveele DevevÙemeeOeejCe mLeeve Deens. Oece«eLeebceOÙes meeceevÙele: efJeßJeeÛeer Glheòeer, cevegÙeeÛeer Glheòeer, cevegÙe Je ØeeCÙeebÛes veeles, cevegÙe DeeefCe FßJej ÙeebÛÙeeleer} mebyebOe JeiewjWÛes efJeJejCe Demeles. Oece«ebLeebceOÙes JeeevegJeex meele Dee}s}er ceeveJeer efvejer#eCes, YeeJevee, mebkeâuhevee, keâuhevee, Deboepe DeeefCe keâOeer keâOeer DeeÛeejmebefnleener Demeles. Oece«ebLe, heesLÙee, Je lelmece meeefnlÙes heg{er} efhe{Ÿeebmeeer ceeieoçekeâ oerhemlebYe yeveleele. Lees[keäÙeele meceepee}e GheÙegkeäle Demes çeneCeheCe Oece«ebLeele Demeles. hejbleg efJeefJeOe Oece «ebLeebletve JesieJesieUs Ssefleneefmekeâ keâe}Keb[ Øeefleefyebefyele nesle Demeleele. lÙeecegUs JesieJesieàÙee meeceeefpekeâ, jepekeâerÙe, DeeefLekeâ Je meebmke=âeflekeâ heefjefmLeleerÛes JewefJeOÙehetCe efÛe$e Oece«ebLeebceOÙes Gceš}s}s Dee{Ules. heefjCeeceer JesieJesieàÙee Je Øemebieer hejmhejefJe®æ mebkeâuhevee, efmeæevle Je efJeOeeves osKeer} Oece«ebLeeble Demeleele. ÙeecegUs Oece«ebLeebÛes heefjçeer}ve DeeefCe Deekeâ}ve DeefOekeâeefOekeâ efkeä}° yevele peeles. DeLeele YeeesceOÙes he[Ceeje Heâjkeâ, veJeerve keâener Iegme[}s peeCes, keâener Yeeie ieeUCes, mebyebefOele Demes Flej «ebLe ieneU nesCes efkebâJee ve° nesCes, meeceeefpekeâ heefjefmLeleerle yeo} Ie[Ces ÙeecegUs osKeer} Oece«ebLeebÛÙee ÙeLeeLe Deekeâ}veele De[ÛeCe Ùesles. lÙeecegUs Oece«ebLeebÛee mJeerkeâej keâjeÙeÛee keâer lÙeeie keâjeÙeÛee ne Ùe#e Øeëe peieeleer} meJe meceepeebvee he[lees. lÙeeÛeØeceeCes pej Oece«ebLe mJeerkeâejeÙeÛes lej efkeâleer ØeceeCeele Je keâesCelÙee efvekeâeeJej ner ketâš mecemÙee osKeer} leÙeej nesles. Oece«ebLeebÛes meej Deelcemeele nesCÙeemeeer DeeefCe lÙeebÛee peerJeveele ÙeLeeÙeesiÙe DeeefJekeâej nesCÙeemeeer efvemhe=nlee, efve:he#eheeleerheCee DeeefCe efJeçee} Je DeJewÙeefkeälekeâ °er DeeJeçÙekeâ Deensle. ÙeeefçeJeeÙe keâ°eUtheCee Je yegæerÛeer iejpe DemelesÛe. Oece«ebLeebÛeb melele, JeeÛeve, heefjçeer}ve, efÛebleve nesTve lÙeebÛÙeeleer} GheÙegkeäle meejlelJeeÛes j#eCe, mebJeOeve, peesheemevee DeeefCe peerJeveeÛÙee efJeefJeOe #es$eele lÙeeÛeer Debce}yepeeJeCeer nesCes Deepe efvekeâ[erÛes Deens, ns DeeheCe }#eele IÙeeÙe}e nJeb. pÙeebvee Oece«ebLeeÛes DeOÙeÙeve keâjeÙeÛes Deens lÙeeveeÛe veJns lej Flejebveener Oece«ebLeebÛe yeesOeece=le Ghe}yOe nesT çekeâleb. lÙeemeeer less KejesKej efvemJeeLeea JneÙe}e nJesle. Ùee Deieesoj heefnuÙeeØeceeCes Demee efvemJeeLeheCee veecemcejCeeves Ùeslees. meble. $e+eer, cegveer, oeçeefvekeâ JeiewjWÛÙee peerJeveeletve Ùee yeeyeerÛee DeeheuÙee}e ØelÙeÙe Ùeslees. efJeÉeve ceb[Uer veecemcejCeeÛÙee veecemcejCe -~~ ~~
 32. 32. meneÙÙeeves Oece«eLeebÛes meej mecepetve IesTve megÙeesiÙe Yeeesle ceeb[t çekeâleele lej FlejpeCe lÙeebÛee DevegYeJe çeyoele ceeb[t çekeâ}s veener lejer Oece«ebLeebÛÙee meejeÛee efoJÙeevegYeJe Deeveboeveb peerJeveele ØelÙe#e Øeieš keâ® çekeâleele. ner yeeye JÙekeäleer Je meceepeeÛÙee Je JÙekeäleerÛÙee keâuÙeeCeeÛeer Deens. Lees[keäÙeele, veecemcejCeecegUs hetJepeebÛes- çeneCeheCe, meOÙeeÛÙee iejpee DeeefCe YeefJeÙekeâeUeleer} ceeveJepeeleerÛes GlLeeve Ùeeleer} (GheÙegkeäle) mebJeeo Øeef›eâÙee meg® nesles. veecemcejCe -~~ ~~
 33. 33. 15. veecemcejCe Je meodiegCe meodiegCe cnCepes °er, «enCeçeer}lee, efJeÛeej, JeeieCetkeâ Ùee meJe Øekeâejs JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ keâuÙeeCe meeOeCeejs ØelÙeskeâ Jewefçe°Ùe. meodiegCeeveer cevegÙe DeeefCe meceepe DeOÙeeeflcekeâ DeeefCe Yeeweflekeâ Deçee oesvner °Ùee mebheVe DeeefCe ØeieuYe nesleele. meodiegCe JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ Deçee oesvner mlejebJejer} Demeleele. lemesÛe çeejerefjkeâ, meebmke=âeflekeâ, Oeeefcekeâ Deçee ØelÙeskeâ ke=âleerçeer mebyebefOele Demesner meodiegCe Demeleele. GoenjCeeLe mJeÛÚlee, efveÙeefcele JÙeeÙeece ns çeejerefjkeâ (efnleeÛes) meodiegCe Deensle. ØeeCeeÙeece, hegpee Jeiewjs Ûeebie}s iegCe ceeveefmekeâ Je DeOÙeeeflcekeâ efnleeÛes Deensle. JekeäleçeerjheCee, efJeßJeemeenlee, ØeeceeefCekeâheCee ¢ee meodiegCeebvee meeceeefpekeâ heefjceeCe Deens. ¢ee meJe ‘‘meodiegCeebvee’’ keâe}meehes#elee Je heefjefmLeleermeehes#elee Je meceepemeehes#elee Demeles. JesieJesieàÙee meceepeeleer} mebkesâle, efveÙece, efçe°eÛeej, hejbheje JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meeceeefpekeâ peeCeerJesÛÙee heeleUervegmeej GoÙee}e Ùesleele. peieeleer} Jewefçe°ÙehetCe keâeÙeosheæleer DeeefCe jepÙeIešvee osKeer} Ùee}e DeheJeeo veenerle. hejbleg meodiegCeebÛes mJe®he leÙeej keâjCes Je ceeb[Ces keâe}Keb[, Yeewieesef}keâ heefjefmLeleerÛÙee JewefJeOÙeecegUs yeo}le peeles. ÙeecegUs SKeeÅee yeeyeeRÛeer mebJesovee, Deekeâ}ve, efJeÛeej Je Øeefleef›eâÙee Ùee meJe yeeyeleerle peieele efJeefJeOelee Dee{Ules. ÙeecegUs mecetnebceOÙes Øeeble, Yeeee, Oece je°^ Jeiewjs Deveskeâ ØekeâejÛeer Jewefçe°Ùes leÙeej nesleele. efkebâyengvee ØelÙeskeâ Jewefçe°Ùe ‘‘Dence’’ yeveles ! meenefpekeâ Deçee efmLeleerle meodiegCeebÛÙee mJe®heeefJeeÙeer peer efJeefçe° mebkeâuhevee yeveles, peer Jn@uÙet pepeceWš yeveles leer hetJe«enotefele Je DeÙeesiÙe yeveles. ¢ee ceve:efmLeleerletve peieeleer} JesieJesieàÙee meceepeebceOÙes lÙeebÛÙee lÙeebÛÙee meodiegCemebkeâuhevee Je leppevÙe Jewefçe°Ùeebyeö} ieJe, mJele:}e DeefOekeâeefOekeâ mJeeleb$Ùe IesTve Flejebvee mJele:ÛÙee ceveeves JeeieJeCÙeeÛeer Je=òeer, lemesÛe mJele:ntve JesieàÙee Jee efYeVe Deme}suÙee mecegoeÙeebyeö} Ése, onçele Deçee iees°er efçejleele DeeefCe keâ}n Je }{eÙeebvee meg®Jeele nesles. ojcÙeeve meodiegCeeÛÙee veeJeeKee}er pes leÙeej nesleb les efJeveeçee}e keâejCeerYetle nesT }eieleb ! meodidegCe DeeefCe ogiegCe Ùeele Heâjkeâ keâjCeb DelÙeble DeJeIe[ Pee}b Deens. keâejCe Oece«ebLe, heesLÙee, hegjeCes, çeeŒes Jeiewjs osKeer} DeepeÛÙee keâeUele DeÛegkeâ ceeieoçeveemeeer veecemcejCe -~~ ~~
 34. 34. GheÙeesieer he[le veenerle. keâejCe meeceeefpekeâ mebyebOe heej yeo}}s Deensle Je PeheešŸeeves yeo}le Deensle. peeefnjeleer cee@[sef}bie, mebieCekeâ, FbefõÙe ØelÙeejesheCe, iegCemet$eerÙe leb$e%eeve JeiewjWmeejKÙee meeceeefpekeâ Jew%eeefvekeâ yeo}ebcegUs veJeerve veweflekeâ Øeëe, veJÙee meebmke=âeflekeâ mecemÙee leÙeej nesle Deensle. DeeÛeejmebefnlesefJeeÙeer, cetuÙeebefJeeÙeer DeeefCe Lees[keäÙeele meodiegCe/ogiegCeeefJeeÙeer ØeÛeb[ mebYeüce leÙeej nesle Deens. lÙeecegUs JesieJesieàÙee keâeUeleer}, JesieJesieàÙee }eskeâmecetnebÛÙee efJeefJeOe DeeÛeejmebefnlee, veweflekeâlee, meodiegCe keâuhevee Ùeebvee pees[Ceejs ¢ee meJeeËÛes meej çeesOetve keâe{CÙeeÛes DeeJneve Deepe DeeheCe meJeeËmeceesj Deens. Skeâe heefjefmLeleerle henešs heeÛe Jeepelee Gtve hetpee keâjCes ne meodiegCe (melke=âlÙe) Demet çekeâlees lej JesieàÙee heefjefmLeleeRceOÙes Ùeb$eeJej keâece keâjCes efkebâJee Øemetefle-çeŒeef›eâÙee keâ®ve ŒeerÛeer megškeâe keâjCes ns meodiegCe (melke=âlÙes) Demeleele. çeekeâenej ner mevceevepevekeâ yeeye Demet çekeâles heCe SKeeÅee heefjefmLeleerle. DevÙe heefjefmLeleerle keâÛÛee ceemee KeeCeb DeheefjneÙe ( cnCetveÛe efvevoe ve keâjCÙeemeejKeb) Demeleb. SKeeÅee meceepeele ceÅeheeve ner eflejmke=âle yeeye Demeles, lej Flej Deveskeâ meceepeele ceÅeheeve ne jespeÛee efjJeepe Demelees. lÙeeÛeØeceeCes heeflece=lÙetveblej oerjeçeer efJeJeen keâjCes ner ‘efveÙeesie’ veeJeeÛeer heæle Skeâe keâeUele (ceneYeejlekeâeU) meJeceevÙe Demeles lej DevÙe keâeUer leer keâuhevesceOÙesner yemele veener. lemesÛe osJeemeceesj heçegbÛee yeUer osCes Skeâe keâeUer mebmke=âleerÛee ceeveob[ Demet çekeâles lej DevÙe keâeUer leerÛe yeeye Ie=Ceemheo ® çekeâles. veecemcejCeeves JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meecegefnkeâ peeCeerJe Ssefleneefmekeâ DeeefCe Yeewieesef}keâ mebkeâuheveebÛÙee Je Jewefçe°ÙeebÛÙee Deleerle peeles. veecemcejCeecegUs peeCeerJe, Øeebeflekeâ, Yeeefekeâ, je°^erÙe, meebmke=âeflekeâ DeeefCe YesoebÛÙee Deleerle peeles. veecemcejCeecegUs YetlekeâeU, YeefJeÙekeâeU Je JeleceevekeâeUeleer} meodiegCeebÛes cet}lelJe DeeefCe peieeleer} JesieJesieàÙee mecetnebÛÙee meodiegCeebÛes cet}lelJe DeeheuÙee ùoÙeele SkeâpeerJe nesleele. ¢ee ceneØeef›eâÙesceOÙes leerve Øeef›eâÙee DebleYetle Demeleele. 1. meJeeËvee meJekeâeUer pees[CeeNÙee cet}lelJeeyeö} DeelceerÙelee Je Deeoj Jeešlees. 2. FlejebÛÙee Oece-hebLeeleer} lÙeebÛÙee lÙeebÛÙee OeceeÛes ieewjefJe}suÙee meodiegCeebÛÙee/ melke=âlÙeebÛÙee yee¢eebieebyeö} meefnCeglee Je }JeefÛekeâlee Jee{les. 3. JewefßJekeâ SkeâelcelesÛÙee efoçesves, efJeefJeOe OeceeËkeâ[tve meodiegCe / melkeâceeËÛÙee yee¢eebieeble ÙeesiÙe les yeo} keâjCÙeeÛeer meg®Jeele nesles. veecemcejCe -~~ ~~
 35. 35. 16. veecemcejCe DeeefCe ieg}eceefiejer DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee peerJeveele Skeâ ceeseÛe ketâš Øeëe Deens, lees cnCepes KeNÙee mJeeleb$ÙeeÛeer Øeehleer. keâesCelÙeener keâejCeecegUs Je keâesCelÙeener nslet-OÙesÙe-JÙekeäleermeeer DeJeepeJeer, lekeâog° Je FÛÚsefJe®æ mJele:}e Jeentve IesCes cnCepes ieg}eceefiejer helkeâjCes Demes cnCelee ÙesF}. ÙeeG}š FlejebÛÙee iejpee, lÙeebÛÙee Deekeâeb#ee Ùeebvee [eJe}tve lÙeebÛÙeeJej efJeefçe° ceeveefmekeâ Je Yeeweflekeâ heefjefmLeleer }eoCes cnCepes ogmeNÙeeJej ieg}eceefiejer LeesheCes Demes cnCelee ÙesF}. ieg}eceefiejer (helkeâjCes / }eoCes) ner yeeye peieeceOÙes Deveskeâ ®heele DeeefJeke=âle Pee}er Deens. ieg}eceebÛee JÙeeheej, ieg}eceebÛee ÚU, yesefyeieejebÛeer n}eKeer, Demhe=çÙeebÛes ne}, efŒeÙeebÛes çeeseCe Jeiewjs meejer ieg}eceefiejer helkeâjCÙeeÛeer DeeefCe }eoCÙeeÛeer GoenjCes Deensle. Deveskeâ efJeÛeejmejCÙeebceOetve JesieJesieàÙee mJe®heeleer} ieg}eceefiejer efJejesOeer metj Gceš}s}e Deens. JesieJesieàÙee meeceeefpekeâ, jepekeâerÙe DeeefCe DeOÙeeeflcekeâ ÛeUJeUerÉejs osKeer} ieg}eceefiejer efJejesOeer mebIee nesle Dee}e Deens. hejbleg lejerner ieg}eceefiejer }eoCes Je helkeâjCes Ûee}tÛe Deens. leLeekeâefLele DeeOegefvekeâ Deçee DeeheuÙee meceepeele jepekeâerÙe, Oeeefcekeâ Je Flej mebIešvee DeeefCe DeeefLekeâ, çew#eefCekeâ Je Flej mebmLeebceOÙes ns mejeme Dee{Ules. cnCepesÛe ieg}eceefiejerJejer} ceele ØelÙe#eele ve Ùeslee ceeveJee}e ng}keâeJeCÙeele osle Deens. Deens GheeÙe ÙeeÛÙeeJej ? nesÙe. ÙeeJej GheeÙe cnCepes FßJejveeceeÛeer ieg}eceer, keâoeefÛele ns Gòej efJeefÛe$e Jeešs}. hejbleg ®{eLeeves DeefmlelJeeÛÙee Deleerle Deme}suÙee veeceeÛÙee DeOeerve nesT heenCeeje ceeCetme ®{eLeeves pes ‘veener’ lÙeeÛee ieg}ece yevelees! cnCepesÛe lees ceeveJeer Deekeâ}veçekeäleerleer} efJeßJeeÛÙee (heie[Ÿeebletve) ieg}eceerletve cegkeäle neslees. Deçee leNnsves ceeveJeer efJeÛeej, YeeJevee Je Jeemevee ÙeebÛÙee meòesletve cegkeäle nesCes cnCepesÛe mJeeleb$Ùe nesÙe. ØeehebefÛekeâ, Yeeweflekeâ efJeßJeele ‘mJeeleb$Ùe’ ÙesCÙeemeeer lemesÛe yesyebo YeesieJeeo, mebkegâefÛele Je Oetle GheÙegkeäleleeJeeo, yespeyeeyeoej ceveceeveerheCee, je#emeer cenlJeekeâeb#ee ÙeebÛes efJeveeçekeâejer Lewceeve šeUCÙeemeeer ner hetJe Deš Deens. ieg}eceefiejer }eoCeejs Je helkeâjCeejs meejspeCe JeemleefJekeâ heenlee keâener efJeJeef#ele efJeÛeejebÛes, peeCeerJeebÛes Je JeemeveebÛes ieg}ece Demeleele. veecemcejCeecegUs ¢ee yes[Ÿee legštve he[leele DeeefCe veeceeçeer leõghelee Ùesles. veeceeOeerve nesCeeje ceeCetme Flej kegâCeeÛeener Jee keâçeeÛeener efcebOee nesCÙeeÛeer çekeäÙelee ve° nesles. veecemcejCeeÛee mJeerkeâej, DeYÙeeme Je ØeÛeej ieg}eceefiejerÛes meJe #es$eeletve GÛÛeešve keâjCÙeemeeer efkeâleer cenlJeeÛee Deens ns ÙeeJe®ve }#eele ÙesT çekesâ}. ‘‘veeceeÛeer ieg}eceer’’ peerJeveeleer} meJe #es$e mJeeleb$Ùe Je megmebJeeoeÛÙee ÛewlevÙeeves Ye®ve šeketâ çekeâles. veecemcejCe -~~ ~~
 36. 36. 17. veecemcejCe Je yee}mebieesheve yee }keâeÛÙee YeefJeleJÙeeÛeer hee}keâebvee meenefpekeâÛe keâeUpeer Demeles. lÙeecegUs yee}mebieesheve ner DeepeÛÙee hee}keâebmeceesjer} DelÙeble cenlJeeÛeer Je pešer} mecemÙee DeeefCe keâcekeâerCe Demes DeeJneve Deens. ceg}ebvee KesUCeer keâesCeleer ÅeeJeer FLeheemetve les KeeÙe}e hÙeeÙe}e keâeÙe ÅeeJeb FLeheÙeËle DeeefCe keâesCeles keâhe[s ÅeeJes FLeheemetve les še@efvekeâ keâesCeleer ÅeeJeer FLebheÙeËle Deveskeâ Øeëe hee}keâebÛÙee ceveele ieoea keâjle Demeleele. keâesCeleer ØeeLevee, keâesCeleer Yeeee, keâesCelÙee meJeÙeer, keâesCeleer efçemle, keâesCeles mebmkeâej ceg}ebvee Ûeebie}s jleer} ns Øeëe hee}keâebvee Yeb[eJele Demeleele. SJe{Ûe veJns lej keâesCelee JÙeeÙeece, keâesCeles efçe°eÛeej, keâesCeles DeeÛeej ceg}ebkeâ[tve Dehesef#ele DemeeJes Ùeeyeö}ner ieebWOeU Demelees. ¢ee}e keâejCe cnCepes hejmhejefJejesOeer celeceleeblejs ceeb[Ceejs, JesieJesieUe ØeYeeJe hee[Ceejs, ieeWOeUele šekeâCeejs DevegYeJe nesÙe. efmevescee, veeškesâ, šerJner., jsef[Dees, Je=òehe$es, ce@iesefPevme Je efçeJeeÙe heÙešve Jeiewjs Deveskeâ ceeOÙeceeletve DeeefCe Flej hee}keâ, ceg}s, meeceeefpekeâ JeeleeJejCe ÙeebÛÙee mebhekeâeletve ns ieeWOeUele šekeâCeejs DevegYeJe hee}keâebvee Ùesleele. Flej hee}keâebÛÙee mebmeieeves ØelÙeskeâ hee}keâeÛÙee ceveele Demee Skeâ Jeeo Ûee}}s}e Demelees keâer DeeheuÙee ceg}ebyejesyej DeeheCe Jeeielees les ÙeesiÙe keâer iewj? keâmeb JeeieCeb yejesyej ? ÙeeÛeb ØecegKe keâejCe Demeb keâer DeepeÛes hee}keâ Deçee heefjefmLeleerle De[keâ}s}s Demeleele keâer lÙeebÛÙeemeceesj meke=âöçeveer oesveÛe heÙeeÙe jenleele. Skeâ cnCepes Deceevege Je ›etâj mheOexle Yeeie IesCes DeeefCe ogmeje cnCepes DeeOeerÛe ceeIeej IesTve ‘newleelcÙe’ helkeâjCes ! ¢ee ÉbÉecegUs hee}keâebÛÙee heÙeeÙeeves yee}keâebÛÙee ceveeceOÙes leeCe, leCeeJe, Demebleese, DemJemLelee, KeUyeU, yesÛewveer ÙeebÛes leeb[Je meg® nesles, DeeefCe Flejebveener mebmeieeÛeer yeeOee keâjles. meenefpekeâÛe DeeheCe meeOes çeeble meodie=nmLe jenele veener. DeeheuÙeeletve ‘efveoÙe, mJeÙebÛeef}le Ùeb$es,’’ ‘ùoÙeçetvÙe Ùeb$e ceeveJe’’ efkebâJee GOJemle, efvejeçe, Goeefmeve, GefÉie, JewHeâuÙe«emle, Je efÚõevJeseer Deçeer ceeCemes leÙeej nesleele. DeeheCe ( Je DeeheuÙeemeejKes }eKees peCe) KeNÙee DeLeeves ve peielee hee}e heeÛeesUÙeeÛes efvemelJe DeefmlelJe DemeneÙÙeheCes mJeerkeâejlees. ÙeeÛeb keâejCe DeLeeleÛe Demeb keâer DeeheuÙee}e ceg}ebÛÙee YeefJeleJÙeeÛeer efÛeblee Skeâerkeâ[s yeepet}e sJelee Ùesle veener DeeefCe ogmejerkeâ[s }eouÙee ies}suÙee ogd° mheOexle ÙeçemJeerheCes menYeeieer nesle Ùesle veener. veecemcejCe -~~ ~~
 37. 37. ¢ee heefjefmLeleerle ceg}ebÛeb Kejb efnle keâçeele Deens ÙeeÛeb Deekeâ}ve nesCeb DelÙeble cenlJeeÛeb Demeleb. lÙeeÛeØeceeCes ›etâj mheOexletve efceUCeejb Ùeçe DeKesj keâeÙe ‘osT’ çekeâleb ÙeeÛeerner JeemleJe peeCeerJe ÙeeÙe}e nJeer. keâejCe Deçeer peeCeerJe Dee}er lejÛe ceg}ebÛee peeÛe, DeeF Jeef[}ebÛes keä}sçe DeeefCe meòeemLeeveeleer} }eskeâebÛee DeelceIeelekeâer ceveceeveer DejsjeJeerheCee ÙeeJej ceele keâjlee ÙesF}. ns meeOÙe nesCÙeemeeer Deelce%eeveeÛeer DeeJeçÙekeâlee Deens. keâejCe mJele:ÛÙee keâe}eleer} DeefmlelJeeÛeer ØeÛeerleer DeeheuÙee}e efo}emee, meeceLÙe Je çeebleer osles. veecemcejCeeveb DeeheuÙee}e ner efmLeleer Øeehle nesles. veecemcejCe meOÙeeÛÙee JeeleeJejCee}e heesmeCeeNÙee DeeheCe meJeeËÛeer Ùee Ieelekeâ ieoejesUeletve megškeâe keâ® çekeâles. yee}mebieesheveeefJeeÙeerÛee leheçeer} çenjs, Kes[er Je efJeefJeOe osçeebvegmeej yeo}}e lejer Skebâoj JeeleeJejCeeÛes Jewefçe°Ùe meJe$e lesÛe Deens ! lÙeecegUs efçe#eCelep%e, Ùeespeveekeâej, DeOÙeehekeâ, veeskeâjçene, efçe#eCemebmLeeefOeheleer, hee}keâ, ceg}s DeeefCe ceg}ebÛÙee efnleemebyebOeer DeelceerÙelee DemeCeeNÙee meJeeËveerÛe FßJejveeceeÛeer keâeme OejeÙe}e nJeer. lejÛe hejmhejebvee çeebleer efceUs} DeeefCe meejb JeeleeJejCeÛe veJeÛewlevÙeeveb Yeej}b peeTve ceg}ebmekeâš Flej meJeeËveeÛe veJepeerJeve Øeehle nesF}. Ùeeletve mece=æer DeeefCe ØeieuYelesÛes veJes jmles ceg}ebmeeer Je DeeheCee meJeeËmeeer Keg}s nesleer} Ùeele çebkeâe veener. veecemcejCe -~~ ~~
 38. 38. 18. veecemcejCe Je JÙemeveeOeervelee peeCeerJes}e Kee}ÛÙee heeleUerJej KesÛeCeejs Je Yeü° keâjCeejs pes pes keâener Demeles lÙeeJej DeJe}byetve jenCes cnCepes JÙemeveeOeervelee nesÙe. JÙeeJeneefjkeâ °Ùee heenlee ceeokeâ heoeLeeJejer} (Goe. ceÅe, DeHetâ, ceeokeâ õJÙes, lebyeeKet Jeiewjs) çeejerefjkeâ DeeefCe ceeveefmekeâ DeJe}byeve cnCepes JÙemeveeOeervelee nesÙe. ¢ee heoeLeeËefJejesOeer vesnceer ceeb[}e peeCeeje cegöe cnCepes ‘‘lÙeebÛÙeecegUs çeejerefjkeâ DeejesiÙe, meeceeefpekeâ mLeeve, keâewšgbefyekeâ peerJeve DeeefCe DeeefLekeâ heefjefmLeleerle efyeIee[ neslees.’’ ne ØeefleJeeo KejeÛe Deens. hejbleg JÙemeveeOeervelesÛee meJeele DeefOekeâ ogheefjCeece pej keâesCelee Demes} lej lees cnCepes çegæ peeCeerJe cetU ieeYee efkebâJee nslet ÙeeJej nesCeeje nesÙe. DeeheuÙee peeCeerJesÛÙee efmLeleerJejÛe Deehe}er FlejebefJeeÙeerÛeer mebJesovee DeeefCe Deehe}er Øeefleef›eâÙee DeJe}byetve Demeles. lÙeecegUs mebmke=âleerÛee ie[ çegæ peeCeerJesJej GYeejCes DeeJeçÙekeâ Deens. Deçee GYeejCeercegUs heefjCeeceer meceepeeÛÙee meJe mlejeleer} meJeeËÛÙee peeCeerJesÛÙee efvejblej çegæerkeâjCeeÛes keâece meg® jenles. DeepeÛÙee keâeUele DeeheuÙee peeCeerJesJej lekeâog°, DevÙeeÙÙe DeeefCe peg}ceer IešveebÛes DeeIeele nesle Demeleele. peerJeveeÛÙee meJe #es$eele ns mejeme efometve Ùesleb. meecegefnkeâ keâe@heer, veele}ieçeener, Jeefçe}syeepeer, mJeeLeeËOelee, o[heçeener ¢ee meeNÙeebÛee efJeke=âle ØeYeeJe efJeÅeeLeea-efJeÅeeefLeveeRÛÙee ceveeJej he[lees. }eÛe}gÛehele, peelÙeebOelee, HeâmeJesefiejer, }yee[er, keâejmLeeveerheCee ÙeebÛee ogheefjCeece meJemeeceevÙeebÛÙee peeCeerJesJej neslees. çeeseCe DeeefCe ÚU ¢eebÛÙee heer[sÛee GheõJe keâ°keâjer-çeesefele JeieeÛÙee JÙekeäleeRÛeer ceves GOJemle keâjerle Demelees. ÙeeJej leeCe cnCetve mebkegâefÛeleheCee, keâ[JesheCee, onçeleJeeo DeensleÛe. ¢ee meeNÙeecegUs meodmeodefJeJeskeâyeæer DeeefCe (mebhetCe) peeCeerJe Iegmeceštve peeles, iegoce®ve peeles. kegâCeerner meùoÙe peerJe efJeÛeef}le JneJee, mebJesoveeçeer} ceve DemJemLe JneJes DeçeerÛe ner efmLeleer Deens. meenefpekeâÛe Ùee heefjefmLeleerÛÙee DeeIeeleeveb kegâCeer efnbmeskeâ[s lej kegâCeer he}eÙeveeÛÙee meeOeveebkeâ[s Deekeâefele neslees. pes efnbŒe yeveleele les FlejebÛeeÛe veJns lej mJele:Ûeener Ieele keâjeÙe}e GÅegkeäle nesleele. lÙeecegUs DeveskeâpeCe onçeleJeeo, iegb[efiejer Jee Flej iegvns ke⤠}eieleele, lej Flej hegkeâU veecemcejCe -~~ ~~
 39. 39. }eskeâ DeelceIeelekeâer Deeflejskeâer ceÅeheeve, Oegceüheeve, ceeokeâ õJÙe mesJeve ÙeebÛÙee Deenejer peeleele. he}eÙeve JeeoeÛÙee YeesJeNÙeele De[keâ}s}s ceeokeâ õJÙeeØeceeCesÛe heešŸee, Deç}er} efmevesces, JesçÙeeieceve Jeiewjs yeeyeeRceOÙes Yejkeâšle jenleele. lÙeecegUs JÙemeveeOeervelesJejer} ØeYeeJeer F}epe cnCepes peeCeerJesJej nesCeejs Ieelekeâ DeeIeele cees[tve keâe{Ces, efveØeYe keâjCes. ns veecemcejCeeveb çekeäÙe nesleb. keâejCe veecemcejCeeveb efve:mJeeLeea DeeveboeÛee Peje ieJemelees. lÙeeÛeØeceeCes meOÙeeÛÙee DeeefCe YeefJeÙekeâeUeleer} mebmke=âleerÛee ieeYee Je heeÙee Deme}s}e Je Deçee mebmke=âleerkeâ[s vesCeeje ÛeslevesÛee GpeeŒeesle meehe[lees. veecemcejCeeveb efveYeÙelee Ùesles. lemesÛe yes[jheCes mJele:ÛÙee Je FlejebÛÙee ogØeJe=òeerJej ceele keâjCÙeeÛeer çekeäleer Ùesles. ÙeeefçeJeeÙe meefÛÛeoeveboeÛÙee çegæ peeCeerJesJej DeeOeej}s}er DeeefCe Demee Deevebo peesheemeCeejer mebmke=âleer efJekeâefmele keâjCÙeele menYeeieer nesCÙeeÛeer #ecelee osles. veecemcejCe keâjCeeNÙee}e meeceLÙe Je ØesceeÛee mee#eele DevegYeJe Ùeslees. efçeJeeÙe Ùee meeceLÙe Je Øesceeletve JÙemeveeOeervelee iee[tve šekeâCeejer DeeefCe meJeËkeâe mebheVelee, megÂ{lee Je Goeòelee meekeâejCeejer OeesjCes mHegâjleele, megÛeleele lÙeeÛeØeceeCes veecemcejCe keâjCeeNÙee Flejebveener lÙeebÛÙee lÙeebÛÙee #es$eevegmeej GheÙegkeäle OeesjCes keâçeer mHegâjleele ÙeeÛeerner ØeÛeerleer veecemcejCeeves ÙesT çekeâles. veecemcejCe -~~ 0 ~~
 40. 40. 19. veecemcejCe DeeefCe nÙeesie n Ùeesie ne Deelce%eeveeÛÙee ØeJeemeeleer} Skeâ ceeie Deens. nÙeesieeceOÙes, ceeveJeer DeeÛeejefJeÛeej-DeYÙeemeeÛeer-meeOevesÛeer Dee Debies JeCeve kesâ}s}er Demetve ¢eebcegUs JewefßJekeâ heefjceeCeeÛeer DeelceØeÛeerleer Ùesles Demee efJeÛeej ceeb[}e Deens. nÙeesieeceOÙes keâener ØeJeen Demesner Deensle pes JewÙeefkeälekeâ DeeveboeÛeer DevegYetleer DeeefCe efmeæeRJej Yej osleele. Deepekeâe} lej nÙeesieeÛes DeOÙeeheve, DeOÙeÙeve DeejesiÙe, ceve: çeebleer, çejerj meew‰Je, mcejCeçekeäleer, Skeâe«elee, Gòece keâebleer, çeejerefjkeâ efÛeJešheCee ÙeebÛÙee Øeehleermeeer kesâ}s peeles. nu}er nÙeesie ne Skeâ JÙeJemeeÙe / Oeboe PeeuÙeecegUs lees meeceeefpekeâ Øeefle‰e Je cegye}keâ DeLeepeveeÛes meeOevener yeve}e Deens. JÙeJemeeÙe veeskeâjermeeer IesleuÙee peeCeeNÙee ceg}eKeleerle efveJe[ JneJeer cnCetve ‘ÙeesieeÛÙee’ heoJÙee, heoefJekeâe, ØeceeCehe$es Jeehej}er peeleele. hegjsçeer peeiee, meeOeveebÛeer Ghe}yOelee Ùee °ervesner nÙeesie ner meJemeeceevÙeebvee ve peceCeejer yeeye nesT heenele Deens. yengmebKÙe keâ°keâNÙeebmeeer nÙeesie ner ÛewveerÛeer yeeye ¤ heenele Deens. ÙeeefçeJeeÙe nÙeesieeheemetve nesCeejs HeâeÙeos meboYenerve ¤ heenele Deensle. keâejCe nÙeesieeÛes }eYe ( çeejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ çeebleer) meeceeefpekeâ keâuÙeeCeceOÙes efve®heÙeesieer jleevee Dee{Uleele. DeepeÛÙee heefjefmLeleerle nÙeesieeÛeer hegvejÛevee, DeOÙeeeflcekeâ Deble:Øekeâeçeer çeneCeheCee DeeefCe Jew%eeefvekeâ lekeâmebieleer ÙeeJej nesCes DeeJeçÙekeâ Deens. JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ efJekeâemeeÛeer Skeâelcelee meeOeCeejer çekeäleer nÙeesieele DeeCeeÙe}e nJeer. nÙeesiee}e ner ÛewlevÙeØeehleer veecemcejCeeves nesT çekesâ}. keâejCe veecemcejCeeveb JÙekeäleer}e mJeeLeeleer} ‘mJe’ Ûeer Øeehleer nesles DeeefCe ¢ee mJeeLeeleerlelesÛeer Demme} ØeÛeerleer Ùesles. Ùee efvemJeeLe ‘mJe’ YeesJeleer peerJeveeÛeer meJe #es$es ( nÙeesie osKeer}) megmebIeefšle keâjlee Ùesleele Je KeNÙee DeLeeves efJekeâefmele keâjlee Ùesleele, Lees[keäÙeele, veecemcejCeeves nÙeesieeleer} Je peerJeveeleer} ØelÙeskeâ ke=âleer}e DeOÙeelceeÛes ( efJeßJekeâuÙeeCeeÛes) DeeefCe efvemJeeLeea Øe%esÛes heefjceeCe Øeehle nesles. veecemcejCe -~~ 1 ~~

×