Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

0008 les categories gramaticals i la seva accidentalitat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Weitere von jmpinya (20)

0008 les categories gramaticals i la seva accidentalitat

  1. 1. NOCIONS DE LINGÜÍSTICA CATALANA Les categories gramaticals i els seus accidents Secció teòrica Nom tradicional de cada CATEGORIA GRAMATICAL o CLASSE DE PARAULA és SEMÀNTICAMENT (des del punt de vista del seu significat lèxic) és MORFOLÒGICAMENT (des del punt de vista de la seva FORMA) ACCIDENTS CARACTERÍSTICS OFICI QUE FA DINS L’ORACIÓ FUNCIÓ SINTÀCTICA QUE POT COMPLIR DINS L’ORACIÓ Dins quins sintagmes o seqüències oracionals? Amb quin valor? — (Nom) Substantiu (1) lexical variable • gènere (masc/fem) • nombre (sing/pl.) Hi apareixen per designar éssers o coses concretes o abstractes. subjecte, predicat nominal, comple-ment directe, indirecte i comple-ment preposicional d’objecte • Com a nucli d’un SN • Igualment dins l’es-tructura d’un SPrep. — (Nom) Adjectiu (2) • qualificatiu • determinatiu lexical gramatical variable variable • gènere (masc/fem) • nombre (sing/pl.) (Categoria sotmesa a la llei de la concordança amb el substantiu) Complementen el substantiu dient-ne alguna caracterís-tica (qualificatius) o determinant-lo en l’espai (determi-nants) (fenomen de la dixi) complement del substantiu (SAdj), predicat nominal o atribut, complement predicatiu • Com a Adj. o CN o Mod. dins el SN en el cas dels qualificatius o com a nucli d’una estructura de SAdj. • Com a Det. dins el SN en el cas dels deter-minatius — Article (3) gramatical variable • gènere (masc/fem) • nombre (sing/pl.) (Categoria sotmesa a la llei de la concordança amb el nucli substantiu) Acompanya el substantiu deter-minant- lo o inde-terminant- lo (feno-men de la dixi) • Com a Det. dins el SN — Pronom (4) gramatical variable • persona (1a, 2a o 3a) • gènere (masc/fem) • nombre (sing/pl.) (Categoria sotmesa a la llei de la concordança amb el nucli substantiu) Representa una altra categoria ja expressada a la frase o explícita al context; és a dir representa éssers o coses sense dir-ne el nom. qualsevol de les funcions que puguin fer un substantiu, un adjectiu o un adverbi. • És a dir, respecti-vament, com a nucli d’un SN, d’un SAdj. o d’un SAdv. — Verb (5) lexical variable • persona (1a, 2a o 3a) • gènere (masc/fem només a la 3a pers.) • nombre (sing/pl.) • temps (present, passat o futur) • aspecte (perfet o aca-bat; imperfet o duratiu) • mode (real o indicatiu; irreal o subjuntiu; hipotètic o condicional; manament o imperatiu) • veu (activa o passiva) (Categoria sotmesa a la llei de la concordança amb el seu subjecte) Designa accions, estats, passions o sentiments, iden-titat, pertinença, atribució. • Predicat (verbs de predicació completa) • Còpula (verbs relacionals de predicació incompleta o sense contingut semàntic o desplaçada cap a una atribució) • Com a nucli del Predicat o SV
  2. 2. NOCIONS DE LINGÜÍSTICA CATALANA Les categories gramaticals i els seus accidents Secció teòrica Nom tradicional de cada CATEGORIA GRAMATICAL o CLASSE DE PARAULA és SEMÀNTICAMENT (des del punt de vista del seu significat lèxic) és MORFOLÒGICAMENT (des del punt de vista de la seva FORMA) ACCIDENTS CARACTERÍSTICS OFICI QUE FA DINS L’ORACIÓ FUNCIÓ SINTÀCTICA QUE POT COMPLIR DINS L’ORACIÓ Dins quins sintagmes o seqüències oracionals? Amb quin valor? — Adverbi (6) • de manera • la resta lexical gramatical invariable invariable Modifica el verb assenyalant les circumstàncies de l’acció. complement circumstancial o modificador Modifica adjectius o d’altres adverbis • Com a nucli d’un SAdv • Com a Mod. dins un SAdj. o d’un SAdv. — Preposició (7) gramatical invariable Relaciona d’altres categories fent-les dependre sintàcti-cament partícula relacional o nexe • Com a nucli d’un SPrep.: Prep + SN — Conjunció (8) gramatical invariable Relaciona d’altres categories coordi-nant- les Relaciona oracions coordinant o subor-dinant- les partícula relacional o nexe • Només fa d’element relacionador, o també dit connector, entre les seqüències lingüís-tiques implicades. • Són coordinants o subordinants •— Interjecció (9) • pròpia • impròpia gramatical lexical invariable variable Expressa excla-mació o estat afectiu del parlant seqüència oracional independent o intercalada dins una altra oració • constitueixen expres-sions aïllades no matisades funcio-nalment

×