Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Tietoasiantuntija 2–3 / 2016 23 22  Tietoasiantuntija 2–3 / 2016
novation Community, GrabCAD
Workbench, jne.) eroja suhtee...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan. Artikkeli julkaistu Tietoasiantuntija -lehdessä 2-3/2016.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan

  1. 1. Tietoasiantuntija 2–3 / 2016 23 22  Tietoasiantuntija 2–3 / 2016 novation Community, GrabCAD Workbench, jne.) eroja suhteessa asiakkailta oppimiseen ja asiakkai- den kanssa oppimiseen sosiaalises- sa mediassa. Mallia on mahdollista hyödyntää myös vertailemaan esi- merkiksi organisaation omia sosi- aalisen median lähestymistapoja kilpailijoihin tai vastaaviin organi- saatioihin. Jos et tiedä mistä lähteä liikkeelle tai haluat kehittää oman organisaatiosi sosiaalisen median toimintatapoja, suosittelen kokeile- maan mallia: http://sometutkijalle. fi/blogi/sosiaalisen-asiakasoppimi- sen-malli/. Viitatut artikkelit • Jussila, J 2015, Social Media in Business- to-Business Companies’ Innovation. Tam- pere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1333, Tampere University of Technology. • Lakkala, H, Rainio, T, Jussila, J, Kärkkäi- nen, H, Pirttilä, O, Seppänen, M & Peltola, T 2015, Teollisuusyrityksen digipolku: Kat- saus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta. Tekes Review 319/2015, TE- KES, National Technology Agency, Finland, Helsinki. • Jussila, J, Kärkkäinen, H, Multasuo, J, Allen, E, Anttila, S & Isokangas, A 2012, Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Ali Con- sulting Oy. Kirjoittaja toimii tutkijatohtorina Tampereen teknillisen yliopiston Novi- tutkimusryhmässä. Organisaatiot voivat merkit- tävistä tehostaa innovaatiotoimin- taa sosiaalisen median avulla. In- novaatioprosessin alkupäässä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteisöl- listen menetelmien hyödyntämistä ideoinnissa ja ideoiden yhteiskehit- telyssä. Procter & Gamblessa siir- ryttiin uudenlaiseen Connect + De- velop toimintamalliin, jossa sisäisen tuotekehityksen lisäksi hyödynnet- tiin ulkopuolisia innovaation lähtei- tä sosiaalisen median palvelun kaut- ta. Malli tuotti merkittävää tulosta, vähensi tuotekehityskustannuksia, ja samanaikaisesti kaksinkertais- ti menestyneiden innovaatioiden määrän. Some-yhteisöistä täydentävää osaamista Monille ammattialoille on kehit- tynyt laajoja sosiaalisen median yhteisöjä, jotka ovat avoimesti käy- tettävissä kaikille organisaatioille. Esimerkiksi GrabCAD yhteisössä on noin 3 miljoonaa mekaniikka- suunnittelijaa, TopCoder yhteisössä Teksti: Jari Jussila Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä tehoja innovaatiotoimintaan Sosiaalinen media puhkoo reikiä organi- saatioiden seiniin, samalla se avaa entistä helpomman pääsyn ulkopuoli- seen informaatioon ja lyhentää etäi- syyttä ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja sidosryhmiin. Tätä voidaan hyödyntää innovaatiotoimin- nassa. TEEMA noin miljoona ohjelmistokehittäjää, 99designs yhteisössä yli miljoona designeria ja uTest yhteisössä yli 200 000 testaajaa. Osalle organisaa- tioista tämänkaltaiset yhteisöt ovat keino hankkia sellaista osaamista ja resursseja, mitä niillä itsellä ei ole. Toisille organisaatioille, yhteisöt voivat tarjota esimerkiksi täyden- tävää osaamista ja resursseja silloin kun omat resurssit ovat kiinnitetty muihin projekteihin tai eivät ole vä- liaikaisesti saataville. Konecranes muun muassa jouk- koisti uudenlaisia konsepteja nostu- rinsa ketjun kulumisen tarkkailuun GrabCAD yhteisöstä. Tuloksena oli kymmeniä jopa ammattilaistasoisia ratkaisuja, joiden tekemistä omilla resursseilla olisi joutunut odotta- maan jopa kaksi vuotta. Joukkois- tamalla omaan ydinosaamiseensa liittymättömiä tehtäviä Konecranes sai myös merkittäviä säästöjä ja markkinoinnillisia hyötyjä. Muita tunnettuja suomalaisia joukkoista- misesimerkkejä ovat muun muas- sa Iron Sky -elokuva joka hyödyn- si tekijöiden itsensä kehittämää WreckAMovie joukkoistamisalustaa käsikirjoituksen kirjoittamiseen, vuorosanojen nauhoittamiseen ja mainosvideoiden tekemisen, Sen- ja opettaa sinulle ruotsia Facebook -ryhmän teksteistä koottu Senja opettaa sinulle ruotsia -kirja, luki- joiden itse kirjoittama Oma Olivia -lehti, sekä Fonectan Scoopshot- palvelusta joukkoistamat valokuvat yritysten julkisivuista ja palveluiden käyttämisestä. Vahvistaa brändi- uskollisuutta, voi tuoda tuotekehitysideoita Monissa organisaatioissa on nähty tärkeäksi rakentaa oma yhteisö in- novaatiotoiminnan tehostamisek- si. Genelec rakensi oman yhteisön, Genelec Communityn, avoimen lähdekoodin phpBB alustan päälle. Sosiaalinen media asiakaskokemuk- sessa raportissa Terho Savolainen kertoi useita hyviä syitä perustaa oma yhteisö: se vahvistaa brändius- kollisuutta ja sitä voidaan käyttää omana markkinointikanavana, oma yhteisö lisää word-of-mouth- näkyvyyttä ja hakukonenäkyvyyt- tä, yhteisön avulla käyttäjät voivat antaa teknistä tukea toisilleen, ja yhteisöstä voidaan saada tuoteke- hitysideoita. Yhteisöjen ei tarvitse aina olla suunnattuja käyttäjille tai asiakkaille, myös muita sidosryh- miä voidaan osallistaa innovaatio- toimintaan. Beckhoff Suomi näki hyödyllisemmäksi rakentaa kump- paniyhteisön Google Apps for Work palveluiden päälle. Tekesin Teolli- suusyrityksen digipolku katsauk- sessa kumppaniyhteisön hyötyinä pidettiin muun muassa tiedon koh- dennetumpaa tiedon jakamista: pal- velu lähettää automaattisesti ilmoi- tuksia vain niille kumppaneille, jota kyseinen tieto tai projekti koskee tai mahdollisesti kiinnostaa. resurs- sien säästäminen joka syntyy kun dokumenttien yhteisöllisellä muok- kaamisella voidaan välttää turhaa sähköposti- ja puhelinliikennettä; yhteistyön tehostuminen, joka on seurausta toimitusprojekteihin parhaiten soveltuvimpia kumppa- neiden helpommasta löytymises- tä ja ajantasaisemmasta tiedosta kumppaneiden osaamisesta. Lisäk- si kumppaniyhteisö on innostanut uusiin yhteisöllisiin toimintatapoi- hin myös muussa yrityksen sisäises- sä toiminnassa. Somen analytiikka- työkalut käyttöön Monissa organisaatiossa ollaan kui- tenkin niin alkumetreillä sosiaali- sen median hyödyntämisessä, että edellä kuvatut esimerkit saattavat tuntua kaukaisilta. On kuitenkin olemassa myös kevyempiä tapoja lähteä liikkeelle sosiaalisen median hyödyntämisessä innovaatiotoi- minnassa. Liikkeelle voi lähteä esi- merkiksi ihan vaan kuuntelemalla mitä organisaatiosta puhutaan so- siaalisessa mediassa. Vaikka organi- saatio ei olisi itse edes sosiaalisessa mediassa läsnä, voi organisaatiosta ja sen tuotteista tai palveluista käy- täviä keskusteluita ottaa seurantaan erilaisia sosiaalisen median analy- tiikkatyökaluja käyttäen. Erilaisten sosiaalisen median lähestymistapojen valintaa helpot- tamaan olen kuvannut väitöskirjas- sani sosiaalisen asiakasoppimisen mallin. Mallia voi käyttää vertaile- maan erilaisten sosiaalisen median työkalujen (esim. Slack, Yammer, Twitter, LinkedIn, Jakamo, Skill- hive, Innopinion, Jive, HYVE In- Oma yhteisö lisää word-of-mouth- näkyvyyttä ja haku- konenäkyvyyttä.

×