Values Edu

Secretary um Edi sa puso mo :">
3. Mar 2013
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
1 von 73

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...tj iglesias
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaMacky Mac Faller
Detalyadong banghay aralinDetalyadong banghay aralin
Detalyadong banghay aralinjayrald mark bangahon
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Diony Gonzales
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakataoModule 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakatao
Module 6.7 edukasyon sa pagpapahalaga at pagpapakataoNoel Tan
The teaching of edukasyon sa pagpapakataoThe teaching of edukasyon sa pagpapakatao
The teaching of edukasyon sa pagpapakataocarren may manalo

Similar a Values Edu

Es p 3 tg draft 4.10.2014Es p 3 tg draft 4.10.2014
Es p 3 tg draft 4.10.2014EDITHA HONRADEZ
Es p 3 tg draft 4.10.2014Es p 3 tg draft 4.10.2014
Es p 3 tg draft 4.10.2014PRINTDESK by Dan
Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02
Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02jennifer Tuazon
Es p 3 tg draft 4.10.2014Es p 3 tg draft 4.10.2014
Es p 3 tg draft 4.10.2014EDITHA HONRADEZ
Es p 3 tg draft 4.10.2014Es p 3 tg draft 4.10.2014
Es p 3 tg draft 4.10.2014EDITHA HONRADEZ
Es p 3 tg draft completeEs p 3 tg draft complete
Es p 3 tg draft completeJMarie Fernandez

Values Edu

Hinweis der Redaktion

  1. Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP). Ito ang aking ihaharap sa inyo ngayon bilang isa sa mga asignatura sa unang baiting at sa Grade 7 sa darating na school year.
  2. Ang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Gabayan ang mag-aaral na matutunan ang kabuluhan ng kanyang buhay, ang papel niya sa pamilya at sa lipunan upang makibahagi siya sa pamayanang pinaiiral ang katotohanan, kalayaan, katurungan at pagmamahal. Magabayan ang isang mag-aaral na masanay sa mapanuring pag-iisip, magdesisyon, may integridad, atbp.
  3. Ito ang kabuuan ng batayang konseptwal ng Edukasyon sa Pagpapakatao, ipinapahayag dito ang mga sumusunod na elemento: Ang tunguhin o layunin (Goal)Ang Apat (4) na Tema na konteksto ng paglinang ng mga pagpapakataoAng Pitong (7) Pangunahing Pagpapahalaga na batay sa dimension ng tao bilang indibidwal at kasapi ng lipunan (Core Values)Ang ilang mga teorya na batayan ng mga pamamaraan sa pagtuturo at pagkatutoAng pilosopiya ng Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
  4. Tunguhin (Goal)Ang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat
  5. Apat na tema (o konteksto ng paglinang ng mga pagpapahalaga) sa bawat taon mula Kindergarten hanggang Grade 10 ang nililinang sa paraang expanding spiral. Pananagutan Pansarili at Pagiging Kasapi ng PamilyaPakikipagkapwa at Katatagan ng PamilyaPaggawa Tungo sa Pambansang Pag-unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang PagkakaisaPagkamaka-Diyos at Preperensya sa Kabutihan
  6. Sa mgamag-aaralsaunang baiting, sila ay ginagabayansamgasumusunodnaproseso:Alamin/isaisipIsagawaIsapusoIsabuhaySubukin Alamin/Isaisip - Tatalakayinsabahagingitoangnilalamanngmodyul at mgalayunin o kakayahannadapatmatutuhanngmgamag-aaral. Isagawa - Iba’tibanggawainangipagagawasamgabataupanghigitnamaunawaanngmag-aaralangbawataralin. Isapuso - Naglalamanitongmgakaisipangdapattandaan at pahalagahanngmag-aaral. Isabuhay - Naglalamanangbahagingitongmgagawaingmagpapalalimngpag-unawasabawatpagpapahalagangtinalakaysabawataralin at kung paanoisabuhay.  Subukin - Naglalamanangbahagingitongmgapagsusulitupangmatayangbawatmag-aaralangkanilangmgaalamnatungkolsaaralin at mganatutuhansapag-aaralngmodyulnaito.  Pag-unawaPagninilayPagsangguniPagpapasyaPagkilosPag-unawa – Mahalagangmaipamalasniyaangkakayahangmahinuhaangmgakonsepto at prinsipyongnagbibigay-paliwanagsasarilingkaranasan, mgasitwasyongnamasid, sinuri at pinagnilayangamitangobhektibongpamantayanng moral napamumuhay. Pagninilay – Sa gitnangmabilisnadaloyngimpormasyon at ingayngkapaligiran, kailangangmag-ukolngpanahonangmag-aaralsamaingat at malalimnapag-iisipsamgasitwasyongnamasid at mgakonseptongnatutuhantungkolsa moral napamumuhay. Pagsangguni – Kailanganghumihingisiyangpayo o gabaysamgataong may higitnakaalaman o kasanayansa moral napamumuhay at marunongmagsala (weigh) ngmgaimpormasyongmulasaiba’tibanguring media bataysaobhektibongpamantayanng moral napamumuhay. Pagpapasya – Kailangangmatutosiyangbumuongsarilingposisyon, paniniwala, paninindigan o kilos naisasagawabataysaobhektibongpamantayanng moral napamumuhay. Pagkilos – Mahalagangmailapatniyaangkonsepto o prinsipyongnahinuhamulasamgakonkretongsitwasyonngbuhay at maipakitaangkahandaangisabuhayangmgamabutingasal (vitues) nanatutuhanbataysaobhektibongpamantayanng moral napamumuhay.Kalakipditoangmgahalimbawangmgaginagawasabawatproseso. Maaaringbaguhinitongmganagtuturoayonsakontekstongaralin at ngmgasitwasyonnaibibigayngguro.
  7. Pitong pangunahing pagpapahalaga (core values) ang nililinang sa mga temang ito: Kalusugan at pakikiisa sa kalikasan, Katotohanan at Paggalang, Pagmamahal at Kabutihan, Ispiritwalidad, Kapayapaan at Katarungan, Likas-kayang Pag-unlad, Pagkamaka-Pilipino at Pakikibahagi sa pambansang pagkakaisa. Ibinatay naman ang pitong pangunahing pagpapahalaga sa pitong dimension ng tao bilang indibidwal at miyembro ng lipunan: ang pisikal, intelektwal, moral, politikal, pangsosyal, pangkabuhayan, at ispiritwal.Itong mga pangunahing pagpapahalaga (values) ay resulta ng mga ilang konsultasyon at pagsaliksik na pinangunahan ng dating Kalihim ng Edukasyon (DepEd).
  8. Mga Batayan Teorya sa mga Pamamaraan sa Pagtuturo at PagkatutoInteraktibong Teorya ng Pagkatuto ni Albert BanduraExperiential Learning ni David KolbConstructivismTeorya ng Career Development ni Gizberg, et. al. at SuperTeorya ng “Virtue Ethics”Teorya ng “Socio-Emotional Learning”
  9. Ang Edukasyon sa Pagpapakatao ay batay sa pilosopiyang Personalismo tungkol sa pagkatao ng tao at sa Virtue Ethics. Ayon sa pilosopiya ng Personalismo, an gating mga ugnayan ay nakaugat lagi sa pagpapakatao. Nililikha natin ang ating pagpapakatao sa ating pakikipagkapwa. Sa Virtue Ethics naman, sinasabing ang isang mabuting tao ay nagsasabuhay ng mga virtue o mabuting gawi (habits) at umiiwas sa mga bisyo o masamang gawi. Samakatuwid, ang nagpapabuti sa tao ay ang pagtataglay at ang pagsasabuhay ng mga mabuting gawi.