Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

план 2015 р

973 Aufrufe

Veröffentlicht am

235sdt

Veröffentlicht in: Karriere
 • Als Erste(r) kommentieren

план 2015 р

 1. 1. П Л А Н роботи вїддїпу освїти Добропїльської мїської ради на 2015 рїк ЗАТВЕРДУКЕНО дъїшенншхя колегІї вїддїпу освїти «20 » . тІютого 2015 року Іхъдобропїдъпя
 2. 2. 3. Регламент роботи ви д Ілу освІти з 8.00 д о 17.00 ДНЈ ПРІЙІОІУІУ ГРОІУІАДЯН: Гетьман О. В. - понедїлок, 10.00 - 16.00 начальннк ВШДІЈІУ ОСВІТИ Бобровська Н. О. - чегвер, 9.00 -15.00 головний спецїалїст вїддїлу освїти Ппржникова Е. О. - середа, 10.00 - 16.00 СПСЦІЗЈІІСІ' ВІДДІЈІУ ОСВІТИ ІХ-Іадњцева І. А. - вївторок, 9.00 - 15.00 спецїалїст вїддїлу освїти З мегою оперативното вирїшення шпань, установиш в роботї працївннкїв вїддїлу взаемозамїну: 1. Гетъман О. В. - Бобровська Н. О. 2. Бобровська Н. О. - Плужннтсова Е. О. 3. Плужншсова Е. О. - Мальцева І. А. 4. Мальцева І. А. - Плужшакова Е. О.
 3. 3. Розподїлити днї тижня роботи апарату такнм чином: ПОНЕДПІОК ВІВТОРОК СЕРЕДА, ЧЕТВЕР П”ЯТНІЩЯ - день самоосвїти, роботи над узагаттьнеъшям матерїалу, апаратнї наради, наради працївннтсїв вїддїлу освїти - пїдготовка ьтатерїапїв ДЛЯ звїтїв - виїзди по закладах освїтн - засїдаттня колегїї вїддїлу освїтн наради керївшткїв закладїв освїти
 4. 4. 4. Основнї закони 1 нормативно - правовї акти. за якими працюе вщ' д їл освїти: Консппупїї України Закону Україї-Іи “Про освїту" Закону України “Про затальну сер едню освїту” Закону Україї-ш “Про дошкїльну освїту” Закону України “Про позашкїльну освїту” Закону України “Про мови в Україиськїй РСР" Закоиу Україїш “Про дорожнїй рух” Закону Україїш “Про охорону прапї” Закону Україї-Іи “Про пожежну безпеку” Закону України “Про державнгй бюджет” Програми «Обдарованї дїти» Програми «Вчитель»
 5. 5. Програми розвитку мїської мережї шкїл сприяиня здор ов'ю Програми розвштсу освїти мїста Програми позаппсјльної освїти Програми дошкїльної освїти Указїв Президента, Постановкабїнету України, наказїв Мїнїстерства освїти 1 науки Укр аїни; рїшенъ обласної ради, наказїв департаметпу свїтиї науки, рїшень Добропїльської мїськоїради.
 6. 6. СТРУКТУРА ІІЛАНУ 1. Вступ. 2. Актуальиї задачї. 3. Регламент роботи вїддїдту. 4. Основнї закони ї норматнвно-правовї акти, за якшш прашое вїддїч освїти. 5. План проведения навчання апарату. 6. Питания, шо виносяться на розтляд постїйноїдепутатсъкоїкоьтїсїї. 7. Питания, якї винесенї на розгляд колегїївїддїлу освїти. 8. Тематика нарад директори: . 9. Питания для вивчення та внесения на розгляд сесїї мїської рашг. 1 0. Питания для вивчештя та внесения на розтляд вшсонгсому мїської Ради.
 7. 7. 1 1 . Питания для розгляду на апараших нарадах при мїському головї. 12. Робота по забезпеченню тромадських вїдносин, формування їифорьтаптйното просторуу регїонї. 1 3. Вивчения роботи закттадїв освїти, якї пїдпорядкованї Бїттозерсьгсїй, Бїлнцьтсий мїських та Новодонецъкїй селншної рад. 14. План роботи (щомїсячштїцсеътїиари, навчання 15. Інгпїзаходи.
 8. 8. 1. ВСТУП. В 2014 роцї вїдгтїл освїти працював над виконанням задач, якј буди визначеггї при плануваниї роботи вїддту. Мережа закладїв освїти, у порївняинї з минут: роком, змїииласяї на сьотощ-Ії їснуе в такому сшгадј: - 18 затальноосвїтнїх закладїв - 22 доппольних навчыьних заклади (в тому числї 3 у складї НВК) - 1 вечїрня (змїнна) школа. Всьото навчаниям охоплено 6681 учень ( тому числї 6458 учиїв у ЗОШ, 59 у допомїжних класах при НВК Не 4 та ЗОШ Ме 10,15 та 164 учнї у ВЗОШ), в . :патячтах навчшњнщ зад-сладак виховуються 2536 позаппфтьною освїтою охоплено 2575 виховаг-щїв Центра , цитячої та юиацької творчосгї, Цеитра туризму та краезиавства, станцїї юних техт-гїтов , Будгиику творчостї 1 ДЮСШ. Управлїнська дїяњгтїсгь вїддйлу освїти визначатась сгвореиияы умов в закладах освїти для забезпечеиия учням серещ-гьої освїти, збереження контингенту учнїв в гпколах, виконат-птя Законїв “Про освїту", “Про затальну' середию освїту", “Про догшфгьну освїту", “Про позаппфтьну освїту" та їнших нормативно - правових докумеиттв. Першочергова увага вїддїлу освїти у 2014 роцї була спрямована на розвиток мережї груп дошкїльних навчыьних Протягом декйгькох рокїв, у зтїязку' їз високою иародаьуваиїстю дїтей , стала госгра потреба в забезпечеинї доІшФІьт-птьт виховаьп-тш дїтей 4-6 рокїв , що потребуе додаткового вїдвриття груп , пя дїтей середнього та старшого доптъїтьного вїку. Насгтїшсоьт фостання рївия народжуваностї, зокрема у 2009, 2010 роках, у мїстї постала проблема перевантаження догшфњнт-Іх навчаггьних закладїв. Для вирїшення у 2014 роцї було створеио додатково 40 мїсць: за рахутток переведеиия І-их класїв з будлјвель дошкїггьних закладїв до примїшення школи у смгНоводоІ-Іецьке; шляхом перейменування ЗОШ К! 7 у НВК ЪГ97, що дало можшвїсть В1ШСРИТИ там доппфгьний гпдрошт (2 групи). На сьогодгтї спостерїгаеться переваъпажеиня бйгьшостт (9596) доппсйгьнт-ш навчальних закладїв. Середня наповиюваиїсть на кїнець 2014 року стаиовить 120,4 96. Тому у 2015 роцї плануеться реконструкцїя будївлї пїд дошкїльний навчацтьний заклад на 95 мїсць, що сприятиме забезпеченню потреби дитячого населення в одержаннї доплфтъної освїти та доведенню середт-Іьої наповнюваностї ДНЗ до норми.
 9. 9. В м. Добропїлчя реалїзуегься проблема збереженняї змїпнення здоровїт . цїтей . На диспансерноьту облїку знахошпъся бгтизъко 263 доппсптьнтпса (109Ъв1д загалъної голькосп дїтей, якї вїдвїдутоть ДНЗ). Доппфњнї затстадта вїдвїдутоть 244 вихованцїв (9596) 1 проходять курс лїкувадтъно - реабїлїтаттїйт-гих завода. Разом з цим слїд зазначтпи, що на сьотоднї 16 дїтей з обмежениш можливостяъш їнтегрованї в групи затальното розвиткуї мають мождшвїсть вїдвїдувати доппсїдтънї навчачънї закладта. В 2014 - 2015 навчаттьному роцї мережа затальноосвїтнїх навчалъних закладїв не змїнипася у порївняннї з шшушш роком. Теидеицїя змеиптения тсїдтькосп учиїв продовжусгься гпсля 2010 року, тодтькјсть випускнитсїв перевищус ІС1ЛЪК1СІЪ першоютастшкїв. Проте в поточному навчадтьному роцї тсїлысїсть учиїв значно збльпп-ътася. Однїсю з при-тии стала присутиїсть дјтей - вимушених переселет-щїв 13 мїст, де проводшъся АТО. Станем на 05.09.2014 таких дїтей у школах мїста було 470. Завантажег-Іїсгь затыъноосвїтнїх навчадтыптх закладїв становитъ в середньому 88,5 % ( по областї 68,496) вїд проектної потужностї площт-тих будївелъ, при цъому слїд мата на увазї, що данї взятї за новини сат-тїтарниьш нормами ( на едного учил), врахованї норми в ютасах з коьшктерною технїкою ( 6 квм на едного учня) ї кабїнети фїзитси, Середия наповнтовагтїсть ютасїв становить 24,8, що дещо више минулорїчних показникїв (23,4 на 1%). У : твозмїттиому реъкимї в 2014 - 2015 и. р. жодна школа не працтос. У 2014 роцї всїма видашг харчування охоплено 99,494: учнїв 1-11 класїв - 6477 учнїв.
 10. 10. Гарячим харчуванням охопленї 5148 - 79% (по обласгї 65,296) учнїв 1-11 класїв, в тому чиспї безкоштовно учнїв 1-4 клабв 2779 (10096) 1 дїтей гплъгової категорїї 177 (10096). Варпсть харчування становить 3,60 грн. для учнїв 1-4 тсласїв, для дїтей пїлъгової категорїї 5,30 грн. Головне завдання - це проведения розїтснювальної роботи щодо охопления учнїв гарячим харчуваинш та доведени: : вїдсотку охоплеиих до середнього показника по областї. Поновлюетъся програмно-методите забезпечення навчального процесу, забезпеченїсть гпдруІп-пипсаьш становить 100%. Забезпечення гпфучг-штсавш досягнуто завдятси використаннто алътернатттвттх джерел навчання Проводиться робота щодо вшсонання “Цїлъової комплексної програми розвитку та фут-гкцїонуват-гня української мови на 2011-2015 реки". На кїнець 2014 року державною мового навчаеться 4653 що стотадае 72,1% вїд загалъної тсїгтькостї учнїв. Забезпеченїсть шол сучасною компїотерною технїкою становить 100% . В рамка: : програми сотпального партнерства з ковшанїею ДТЕК, вїдцїл освїти брав ахтивну участь у розробленнї та реалїзатгїї проектїв, що дало мояошвїсть залучити додатковї кошги на осиащеиия загадтъноосвїтиїх затшадїв сучаснттми комтїютерахш. Однїею з юпочових умов реформування загатлъної середньої освїти в мїстй е введення профїлъного навчання, що передбачае врахування нахилїв 1 адїбностей учнїв, сгвореиня умов для навчания старшокластпцсїв вїщтовїдо до їхнъого професїйного самовнзначеш-тя. Впроваджеш-Ія профїлъного навчання забезпечуе рївний доступ до якїсної освїтн ппсолярїв. 3 : лето метою в мїсп вїштрацьована модель фушсцїонування 5 освїтнїх територїй. В опорннх ппсолах дїють факультатнви. Таким чином рїзттимн профїльннмта напряшсазш охоплено 836 старшоютаст-гитсїв 100% (2013-2014 н. р. - 606 47,696); погш-гбленим вивченням прегтмепв охоплено 398 учнїв - 6,2% (2013-2014 н. р.- 345 - 6%)
 11. 11. Особлива увага надаеться психолого - педагогїчному супроводу органїзацїї профїльного навчання, а саме: дїагноспшї їнтересїв, нахнтвв, їншигвїдуаЈтьт-пипк особЈп-твостей учиїв допрофїльиих ютасїв, з метою подалъшого визначення характеру 1 прогнозу успїптносп освїтньої дїштьносгї учнїв. До цїеї роботи залучено практичтшх психологїв ппсїл. На сьогоднї успїшно працюють профїлънї класи рїзних напрямкїв: - природничо - математичний - 198 учнїв (23,7% вїд затальної кїлькостї учиїв 10-11 гот. ) в 9 ЗОШ, - фїлологїчний - 417учиїв ( 50,0%)в 15 ЗНЗ, - сустпльно - гуманїтаръшй -148 учн1в(18,7%)в 6 ЗНЗ - технологїчъпт - 39учиїв (4,79*6)в ІЗНЗ - спортивннй - 23 учнї (2,9%) в 1 ЗНЗ. Проводнться робота, щодо виконання тпльової кокшлексної програми “Дитт-шсгво" (соцїалъний захист неповноштнїх). Щорїчтппїт громадсьгсий огляд умов угриманІ-щ вихованнщ оздоровления та працевлаштування дїтей соцїалъно незахищених категорїй спрямовуе роботу громадсышх їнспетсторїв та опїкунїв на виконання ряду заходїв щодо покращеьшя умов аснття дїтей пїльгових категорїй, забезпечення їх пїльговт-Ім харчуваггням, одат-ом, медтчнтш обслуговуванням, оздоровленггям, соцїатлъним страхуват-пиян. Дїти-снроти 1 дјти, позбавленї батькївсвкого пїклування, забезпеченї еш-п-гими пїльговнми квиткамн. Протягом лїтнього перїоду 2014 року оздоровлено рїзннми формами вїдпочиитсу 2272 дїтей, що становить -38% вїд загалъної тсїтњкостї учнїв. буш-н: формами та оадоровления охоплено неповноШп-пх пїльгових категорїй, а саме: ши-штта дюшмщ-35:
 12. 12. дтїей 5 бататодппах та малозабечет-Іих сїмей - 153 „д авдтей- - 15: ддїей. удасІ-ппсїв лїквщащ' 'ї аварїї на ЧАЕС- 7 У; вада ги на дшансерному защо: - 0; дјтей загиблих шахтарїв - 5; ењщтедїшшдшш» - 92 дјтей талановитих та обдароваттих в у освїти. спорту, мистщда. науки та навчавшя - 248 В дршшсїдтытих таборах було оздоровлено 1523 др, з; них Е фтей - за бющтдегнї, 1138 - за въжета кош-тн. Реалїзуегься цйдтьова комплексна програма “Обдарованї дїти”. В мїстї вїдгтрацьоваиа система пошуку, вїдбору, творчого розвитку 1 педатотїчної гид-кримки обдарованих дїтей 1 молодј як на рївиї шкїл так 1 на мїсъкому рївнї. оиовлтое-гъся банк дадцщ обдаюваннх дјтей. У 2012-2013 иавчагњному до мїсысото башсу було внесено 140 них 20 Добропїльської зш. Крїм тото, 20 учнїв ЗНЗ та 20 вихованцїв ПЗО отримують стипендїї теркому профспїлок працївнижїв вутїлъиої промисловост-І. В роботї з обдарованнми : гїтьми використовутотъся програми навчання. ІЈЈколярї мїста -посгїйиї учасники област-тих предишен-тих огтїгштїад, змагань, конкурсна.
 13. 13. Заслуговуе на увагу робота їсторшсо-географїчного вїддїггеьп-тя, вїддїлення бїологїї, кой: аграрних наук МАН ( керївннтс Чувпїло Л. М.). Вїхлтовїщ-го наказу вїддјлу освїти Добропїлъсъкої мїської ради вїд 04.12.2012 року 142 581 «Про проведат-ша І етапу Всеутсраїнського конкурсу - захисту науково-до обїт учнїв - членїв Малої академи наук Україна в 2013-2014 н. р. , мїської програми « Обдарованї дїти» був проведений І (мїсьшй) етап Всеукраїнськото конкурсу-захисту науково-досЈтїщ-Іицьгсих робїт учнїв-члеьгїв МАН. Роботи переможцїв І егапу конкурсу-захисту науково- до були направленї для участї в ІІ етапї (обласному) конкурд. У 2014 роцї вчитетшд якї пїдштували перемоящїв обласних та Всеукраїнсьтшх огтїмпїад, перемоищїв обласних та Всеутсраїнсыоах етапїв конкурсу - захисту науково-дослвдннцыш робїт учнїв - членїв Малої академїї наук Українн згїдно програма «Вчнтегњ» з : хтїсъкого бюджету було внплачено одп-горазова вннагорода в сумї 3 тис. грн. А саче : Гребенюк Валентина Павлївна ЗОШ 142 8, Денисова Лїлїя Олексїївна ЗОШ 11210, Ралъкїна Свїтлана Миколаївиа НВК 1121, Мамонова Свїтлана Миколаївна НВК 1124, Трокай Ольга Олексїївна ЗОШ 142 10. Цїлеспрямовано проводиться робота з кадрамн. Порївнтоючи чисегњнїсгьї склад педатогїчгтнх кадрїв шкјл мїста Добропїлля за 2014р. сгтїд вїдмїтити, що зросла педатотїчгта майстернїстъ педатогїв шляхом пїдвищег-п-Ія квадтїфїкацїйної катеторїї та отрнмання повної внщої освїти. ЗБШЪШИЛЗСЪ голькїстъ молоднх спецїаггїстїв, якї починають свою трудову дїяльнїстъ в школах мїста пїсття захончег-п-Ія ВУЗїв: 2005 - 18, 2006 - 14, 2007 - 21,2008 -6, 2009 - 10, 2010 -16 педагопв, 2011- 20 педагогїв. , 2012 - 14 педатотїв, 2013 рїк-19 педатотїв, 2014 рїк - 27 педатотїв. ОТЖС, всї заходи, передбачеттї планом на 2014 рїк внконано.
 14. 14. 2. Найбгльш акщальними на 2015 рїк визначено з а д а ч І: 1. Збереження мережї дошІфІы-Іих навчаты-Іизкї отворения в них додаткових мїсцъ з метою издания якїсиої дошквтьної освїти. 2. Забезпечення фїзичного, психїчного ї соцїатьного розвитку дїтей раннього вїку (вїд 1 до 3 рокїв), їх безболїсиої адаптацїї до змїІ-гних умов життя та успїцп-Іото входження у соцїатвне середовище. 3. Здїйснення патрїотичното виховаг-п-тя у контекстї розвитку духовното потенцїалу особистостї , цитини дошкїльного вїку. 4. Створення середовища для трудовото виховання в процесї органїзованої й самосттйної предмегно-практичної дїядтьностт дїтей. КЈІ Забезпечет-гия настуггносгї в реалїзаггїї завдань духовното, патрїотичното, трудовото вихования доппфтьною 1 початковою лашсами освїти. 6. , Ъховнттй розвиток особистосп, як провщну Ідею освїти, що вїдображас потреби меппсаг-щїв мїста у вихованнї молодї на засадах моралът-тих цїнностей українськото народу, нацїонально - патрїотичното внховаиня, взасморозумїння поколїтгв. 7. Забезпечеъп-гя права вибору коуьното тромадятшна щодо форми освїти, участї в ортанїзацїї навчатъно-виховното процессу з метою 10096 охошгення навчаш-тям учнїв та щеш ппхтльного вїку 8. Утверд 'ения здоровото способу житгя умовою якото е забезпечеІ-п-Ія та психїчттото та фїзичиого о ов'я всїх учасникїв навчатьно-виховното процессу.
 15. 15. 9. Продовжешы роботи з обдарованшхш дїтьш, з метою стнмушовашш творчосй дјтей, падания мїської ради 18 обдаровашш дїтш; протягом року вндїляти коппн для учасгї в конкурси, фестивали, зоната-паяк рїзного рївня. Юналагодъкення партнерсьютх стосушсїв педагогшн, учняьш, батышш, що дозвошпь забезпечити дјеву систему взаеьшої вїдповїдадтьностї за виховання фий, збереження їхнього фїшчного, психїчт-Іого, духовното здоровїт, пїдготовхси до успїтш-Іої органїзацїї життевих планїв. 1І. Проведення незалењного отйхповання, упровашкення монїторштгових досдтїддкенъ, що стане запорукою забезпечення кожної особистостї якїсною освїтою впродовж жсипя, найповттїше забезпечнтъ демократичнї та їнновацїйнї змїви в освйтї. 12.Оп'пшзахтїя мережї ютасїв загалъноосвїтнїх навчальних закладїв з метою забезпечення доступносгї ї безоплатносгї здобуття якїсної освїш. 13.Посилення їнтеледшшно-кдддового як ваькдтивого ресурсу 995335. Реалїзалхїя положень статтї 57 Закон-ту Україна “Про освїту", пїдвитцешш квалїфїтсатйї вшшадачїв шкїл шота, проведення конкурсу “Учнтель Ифоыш ання та ов 'ення нових механїзьйв фїнансово-економїчного та мат ІаЈњІ-Іо-техьтїчного освїти шата.
 16. 16. Серед пих напршїв вндченї прїорвтетвї, як] дадугь можшвїстъ забезпечити подальшй розвиток освїтньої гшузї у вїтчтазняноьгу та свїтовому просторї: максимњтьне охоплення 33513 доппбльного вїю' дошкїлъвою освїтою; поснленпя води книги в житй дед та тївської поглед", поповнення бїблїотечтчих оно 'в навчатъних закл 7в нашсово-зяетодд ою та : щ оишъою гптерапрою; заявления та дозвнток ддјбиостей талавтїв тчвїв через максимални охоплення учнїв шта който дїтей «групи рими чтверддьевня ЗЗОЦОВОГО способу ЖІПТЯ МОЛОДОГО ПОКОЈЙНІ-ІЯ, ЗЗбСЗПЕЧЕІ-ІНЯ психологїчтаогосх ово навчаъно-виховного 5993953; подальше ов ~ 'ення в зактадах освїти новїтнїх енергозберїгахочгш технологїй.
 17. 17. 5. ПЛАН ПРОВЕД ЕНІІЯ НАВЧАННЯ АПАРАТУ в 1.Ог: тяд матерїајв журналу «Охорона працї та пожежна безценна Парахуда М. М. . ЈПОТИЙ 1. Про Концепцїю профїпьного навчання у старшїй школї Курдя Н. В. Бобровська Н. О. БЕРЕЗЕНЪ І. Про новї нормативнї документи у гыузї доппфпьної освїти: огляд та їх реалїзацїя. Мальцева І. А. КВІТЕВЪ 1.Соцїа: п›ъшй захист . цїтей-сгхрїт, позбавлешах батысївського пїшІуваш-тя. Матептко Л. В. ТРАВЕВЪ 1. Про надання додаткових платни); поспут понад освїп-Ії державнї обсяги у ДНЗ. Курдя Н. В. Мальцева І. А.
 18. 18. ВЕРЕ СЕНЪ Іправовий аспект проведения атестацїї педагогїчхїщ прапївнихсїз. Курдя Н. В. ЖОВТЕНЪ 1. Про надання додатковвш платих послуг понад освїтх-Ії державнї обели, встановленї навчатънтитьш планахщ. Курдя Н. В. . ЈШСТОЩ 1. Правовї засади батысївської благошйної допомоги закладап освїти Гетьман О. В. ГРУД ЕНЪ 1. Обовїязки посадовщ осїб щодо забезпечення безпеки ишггедјятъностї в закладї освпи Інженер з охорони працї. Щопонедїгпса огляд вїсникїв законодавчих акгїв кабїнету Мнїстрїв Українн, галузевих постанов: наказїв.
 19. 19. 9. Питания д ля вивчення та внесения на цозглдд сесїї мїської ради: Іква тал 1. Про встановлеш-Ія спшендїї Доброгтїтъсъкої мїсысої ради для обдарованнх у-шїв у 2015 роцї. 2. Про виконання Програми «Дипшство» на 2011 - 2015 р. у 2014 роцї 3. Про виконання Програма «Розвитку доппфтьної освїти» на 201 І - 2015 р. у 2014 роцї 4. Про вшсонання Програми «Обдарованї јти» на 2011 - 2015 р. у 2014 р. 5. Про виконання Програми «Переоснащення = матерїшьно - технїчного забезпечення навчагльного процесу зањтадїв освїти мїста на 2011 -2015 роки» у 2014 роцї. Гетьчан О. В. Гетьман О. В. Г етъман О. В. Гетыцан О. В. Гетысан О. В.
 20. 20. П квартал 1. Про виконання Програми розвитку освїти мїста на 2011 - 2015 р. у 2014 роцї. Гетьчан О. В. 2. Про виконання Програми «шш сприяння адоров'ю» на 2004 - 2014 р. у 2014 роцї. Гетытан О. В. 3. Про виконання Програми «РОЗВИТКУ позашкїлъної освїти» на 2011 - 2014 р у 2014 роцї. Гетьчан О. В. 4. Про ввпсонання Програми «Вчитель» на 2013 - 2017 рр у 2014 роцї. Гетьчан О. В. Ш квартал ІУ квартал 1. Про знятгя з контропю рїшення мїської ради «Про харчування дїтей загибшах шахтарїв» Гетъман О. В. 2. Про органїзадїхо харчування дїтей загнбпих шахтарїв. Гетьчан О. В. 3. Про зняття з контролю рїшення мїської ради «Про встановлення стипендїї Добропїльсысої мїсысої ради для обдарованих учнїв на 2015 рїк» Гетытан О. В.
 21. 21. 10. Питания д ля вивчення та внесения на розглщ ВИІСОІ-ІКОМЕ МЙСЪКОї и: сйчепь: 1. Про середньоденну вартїсть харчування дїтей в доппсїльних заюкадах. Гегьман О. В. Јнотпй: 1. Про ССРСДІІЪОДСІПІУ вартїсть харчування дїтей в доппфтьшїх закладах . Гегьман О. В. ЕЕ 1. Про середнъоденну вартїсть харчування , Іїтей в доппфњних закладах. Гетьман О. В. квйгепь: 1. Про сереш-Іьоденх-Іу вартїсть харчування дїтей в доппсїльних закладах. Гегьман О. В. 1. Про середньодетшу вартїсть харчування дїтей в доппфтыцїх закладах. Гетьыан О. В. че вевь: 1. Про серещ-Іьоденну вартїсть харчування дїтей в доццсјдњних закладах. Гетьман О. В. 2. Про затверщкення спискїв дїтей ппфњного вїку вїшїовїщдо до Інструтщїї з облїку дїтейї пїшлїпсїв шкїтьного вїку. Гегьман О. В. 3.Про виконання делегованих повноваженъ органгши влади у І пйврїччї 2015 року Гетьман О. В.
 22. 22. Јшцеш. : 1. Про середньодешду вартїсть харчувалшя дїтей в доппсїльннх закладах. Гетъман О. В. 2. Про зняпя з коъпрошо рїшення виконкому Доброгйльської мїсъкої ради «Про звшьнешш вїд сипати за перебуванъш дјтей в Добропшьсъцсїй ЗОШ І-ІІІ ст. - їнтернай» вїд К! -- седнеш. : 1. Про середнъодеш-Іу вартїсть харчування дїтей в доппфІъІ-пш закладах Гетьман О. В. 2. Про стан гйдготовки закладїв освїти до новото 2015-2016 навчалъного року. Гетьман О. В. 1.Про середньодешїу вартїсть харчувалпш дїтей в доппсїдњнглх ЗЗЈСШДЗХ. Гетьман О. В. 2. Про звЪ-Іьнеш-Ія вїд оплати за перебування у Доброгйльсьпсїй ЗОШ І-ІІІ ст. їнтернатї Гепман О. В. 3. Про затвердькення мережї навчадтьно - внховних закладїв та класїв на 2015 - 2016 навчњтъшпї рїк. Гетьман О. В. жовтеш. : 1.Про середсньодеш-Іу вартїсгь харчування дїтей в доппсїлънхах закладах . Гетьман О. В. листов : 1. Про середньодешїу вартїсть харчування . :й-гей в доппсїдњьшх закладах. Гетьман О. В. 2. Про знятгя з контрошо рїшення внкошсому Доброгйдтьської мїської ради
 23. 23. вїд Не? «Про гхїщотовьу закладїв освїти до новото 2015-2016 навчалы-Іого року», Гетьчан О. В. Штдевь: 1. Про середньодешту вартїсть харчування дїтей в доппсїльннх захсладах . Гетьман О. В. 6. Питания, що виносяться на розглщ постййної дедутатської комїсїї І квартал 1. Про хїд внконання рїшення мїської ради вїд 16.03.2011 р. Мз 6384 «Про затвершкеиия Програми «Дитинство» на 2011 - 2015 рр. » у 2014 роцї Гетььяан О. В. 2. Про хїд виконання рїшення мїської ради вїд 16.03.2011 р. Ме 638-5 «Про затвершкення Програми розвитку дошкїльної освїти на 2011 - 2015 рр. » у 2014 роцї. Гетьман О. В. 3. Про хїд виконання рїшення мїської ради вїд 16.03.2011 р. Ме 6-'8-9 «Про затвершкення Програми «Обдарованї дїти» на 2011-2015 реки» у 2014 роцї. Гетъман О. В. 4. Про хїд виконання рїшення мїської ради вїд 16.03.2011 р. Мз 658-8 «Про затвершкеъшя Програми «Переоснащення , матерїыьно - технїчиого забезпечення навчњтьного процесу зашщдїв освїти мїста на 2011 -2015 роки» у 2014 роцй. Гегьчан О. В. 5. Про встановлення сгипендїї Доброглїтьської мїської ради для обдаровашах учнїв на 2015 рїк. Гетъман О. В.
 24. 24. П квартал 1. Про хйд внконання рїшення мїської ради вїд 16.03.2011р. Н! 6.~'8~І1 «Про виконання Програми «Шкјл сприяння здоров'ю» у 2014 роцї Гетьман О. В. 2. Про хйд виконання рїшення мїської рад вїд 16.03.2011 р. Не 638-7 «Про затверджешц Програми розвитку позаппсїдтъної освїти на 2011 - 2014 реки» у 2014 РОШ. Гетьман О. В. 3. Про хїд внкоиання рїшення мїсъкої ради вйд 16.03.2011 р. ЈЧ'26.-'8-9 «Про затвердження Програми розвитку освїти мїста на 2011 - 2015 р. р.» у 2014 роцї. Гетьман О. В. 4. Про хїд виконання рїшення мїсъкої ради вїд «Про затвердъкення Програми «Вчитедть» на 2013 - 2017 рр. у 2014 роцї. Гетъщн О. В. Ш квартал ІУ квартал 1. Про хїд виконаш-Ія Програми соцїалъно - економїчного розвитку мїста у 2015 роцї. Гетьман О. В. 2. Про органїзацйто харчування дїтей загибгшх шахтарїв. Гетъман О. В.
 25. 25. 11. Питания для цозглщ у на апаратних нарадах при мїськощ' головй м - про проведения новорїчних ранкїв та вечорїв; м - про оргаиїзацїю ДПА та ЗНО випускиитсїв у 2015 ропї; березень: - про забезпечення стану пожеип-Іої безпеки в затстадах освїти мїста; квйтень: - про пїдготовьу до оздоровчої каьщанїї в закладах освїти влїпсу 2015 року. Івавень: - про зажїнчештя 2014-2015 навчачъного року та проведения випусктшх вечорїв й загалъномїсъкого свята “Вштускник - 2015? червень: - про хйд : Іїпњого вїштоІпІнку та оздоровлення дїтей. лцпевь: - про хїд Ійдотовки зашладїв освїти до новото навчхњного року 1 до роботи в осїнньо-зимовий перїод. ве ець: - про початок новото навчшьного року. жовтень: - про готовнїсть закладїв освїти до опалюватьного сезону. лнстопад: - про температуриий режим в закладах освїти. Е ЕТЗЕІЪ:
 26. 26. 12. Робота по забезпеченню громад ських ви носии, форзцтзання, шформацїйного простору у регїонї Щомїсячно надаватн матерїашх до мїсцевнх газет. сїчень: - про хїд виконання Програми розвитку освїти за 2014 рїк. Бобровська Н. О. лютпй: - про резултати монїторинтовото достїдъкеиня стану їншпозивної освїти у мїстї. Ляш Н. В. березепь: - про проведения предмегних олїмтйад ІІ та ІІІ етапїв. Курдя Н. В. квттепь: - про проведения зовнїппаьото незалеяшото тестувания та ДПА 31015. КУРдЯ Н. В.. шавевь: - про результати проведения Тиха-тя охорони працї в закладах освїти мїста Парахуда М. М. червень - про виконання мїської Прохрами розвитку ппол сприяиня здоров”ю Плужнихова Е. О. лвпень: - про результати роботи приппсїльних таборїв вїдпочиньу Пту-лшкова Е. О.. серпень: - про крашї закладъ: освїтн мїста Курдя Н. В. вересень: - про ьращих педагогїв мїста Курдя Н. В. жовтень - про роботу позашкїлъних зањтадїв освїтн мїста Птужтппсова Е. О. лпстоп - про роботу закладїв новото типу з обдарованими дїтьми Курдя Н. В. шудень: - про роботу закладїв освїти щодо правовото виховання учнїв Плужхшкова Е. О.
 27. 27. 13. Вивчення роботи виконкомїв Бїлозерської, Бїлипької мїських та Ново; онецької селищної рад сїчень Про хїд виконаиня заходїв Програми розвитку доппольної освїти на 2011 - 2015 р. у 2014 роцї Мальцева І. А. П ВнконаІ-шя норм харчувах-шя дїтей у дошкјльиих навчалы-шх зањтадах смт. Новодонецьке Мальцева І. А. березеиь Про дощиыт «Причїриої їиструкцїї з дїловодства у допткјлыпж навчадњиих закладах» в доппсїльних установах смт. Новодонепьке Мальцева І. А. квпень Про органїзацйо роботи в доппсїлъшш навчальних закладах мїст Бїшщьке та Бїлозерське з попередження пожеж. Парахуда М. М. Іравевь Про тотовнїстъ до : Іїтньої оздоровчої компаиїї дошкїльх-шх навчагњних закладїв Мальцева І. А Про результати проведения Тихия охорони прати в зањтадах освїти мїста Парахуда М. М червень: Про хїд оздоровлеиия в доппсјльитах иавчальиих закладах влїтку 2015 року Мњтъцева І. А. Јшпевь: СЕЕІІВНЪ: ПРО Г0Т0ВН1СТЪ ДОІІІІхїЈІЪНІ/ ІХ навчњтьиих ДО НОВОГО НЗВЧЗЛЪНОГО РОІСУ Мальцева І. А. Парахјчда М. М.
 28. 28. вересень: Про охоплення дїтей 5-то вїку дошкїдтъною освїтою. Мальцева І. А. жовтень: Про вїдвїдуваиня , цїњхщ доппсїльттих навчыьних затшадјв виховах-щями та наповитоваиїсть груп. Мальцева І. А. ЈІІІСТОІІ 2 ррудеиь: Про безпеку ишпедїштъностї дошкїдтъникїв пїд час новорїчтшх свят в дошкїлы-Інх навчадтытих задтадах Мальцева І. А.
 29. 29. 7. Колегїя вщ' дшуосвйти 1. Тематика засїдаиь Ізасйаиня лютий змјст роботи, форма проведения ІІІІЯ Про викенання Колеьтивнеї угеди вїддтїлем освїти лютнп Гетысан О. В. Добропїдтьської мїсысої ради 1 мїсъкою профшїшсовою Василеико В. В. в ортанїзацїсю працївшпбв освїти ї науки по захисту трудових та соцїадњно - екеномїчних прав працївнитсїв за 2014 рїк. Про зняття з контрошо рїшеиия колегїї вїд 28.02.2014 П! 2 люти БобровсысаНО. «Про затвердасення плану роботи вїддїлу освїти на 2014 рїк» та затвершкення плану роботи вїдъблу освїти на 2015 рїк. Про виконання Пррдраьш развити* доппсїтънеї есвїти на лІотІш МалъЦеваІА. 2011 - 2015 рр у 2014 роцї та затверддеш-Ія завод; на 2015 щ Іш Про виконания Програми «Дитинство» в 2014 роцї та лилии ПлужниковаЕО. затвердркеиття заходїв на 2015 рїк Про викенання Предрами «Переоснарщент-Ія . штррїадтъне - лютІш Гетьман О. В. технїчиото забезпечеиня навчаЈњиото освїти мїста на 2011 -2015 реки» у 2014 р. та затвердрхент-Ія Пророботу една г и ожениш издай та люти Парахуда ММ- безпеки . Аиалїз стану врробиичого травматизму в закладах освїти в 2014 род та заходи на 2015 Про вшсонаиня Преграьш «Обдарованї дїти» в 2014 рецї та лют " ГІлужникова Е. О. затвердпкення захедїв на 2015 рїк
 30. 30. Про знятгя з контрола рйшення колейї . ШІ вїд 25.04.2014 квйтець МальцеваІА. «Про стан хадччвання у допшїдїьнщ навчалънгдх зактадах мїста» 2 Про гІїш-отовку захладїв освїп-І до новото 2015 - 2016 квйтеиь Гетьман О. В. навчадтьного року Дейкун Л. Я. 3 Про знгпя з контрощо рїшення колегїї . ПЦ вїд 25.04.2014 квйтеиь Ппуъщ-Ішсова . «Про роботу щодо профшактшш правопорушень, Е. О. зчочиш-Іосгї, бездоггшшюсй та безпритулънос-й» 4 Про виконання Програми розвитку ппсјл сгхрияння квїтець Шїуиснъпсова здоровїо на 2004 - 2014 рр у 2014 роцй Е. О. 5 Про вшсонання Програми «Вчитепъ» в 2014 роцї та квйтень затверджешы заходјв на 2015 рїк 6 Про резулътати участй у ВсеукраїІ-Ісыаш олїшїїадъах, конкурсах, турнїрах учнїв навчадтьъшх закладїв мїста
 31. 31. 1 п Про зняпя з контролю рїшень колегїї вїд 14.06.2014 1 2 Про пїдсуьпш атестацїї педагогїчних кадрїв у 2014-2015 червепь Курдя Н. В . роцї та органїзацйо роботи з пешсадраьш у 2015 - 2016 н. р. 3 Про стан роботи щодо забезпечення права доступу червець БобровсъкаНО. коза-ного до якїсної освїти з метою 100% охоплення навчанням учнїв та пїдјпсїв цпсїдтъного вїку (виконання Інструкцїї з обпїку дјтей та гхїдпїткїв ппфтъного вїку) 4 Про органїзацйю та хйд лїтнъої оздоровчої кампаиїї червень Ппузкникова . Е. О. 5 Про пїдсуъпш проведения державної пїдсуьщової червепь Бобровська Н. О. атестацїїв 2014 - 2015 н. р.
 32. 32. ІЙЗасЮання верссснь Про знятгя з контролю рїшення колегїї вїд 19.09.2014 вересень БобровськаН.0. Не 2 «Про затвердхешш робочих навчалъних планїв та програи, структури та режичу роботи навчњтыпш закладїв на 2014-2015 н. р. » Про затверюкех-Іня робоІп-Іх навчалъних тьтанїв та вересевь БобровськаН.0. програм, структури та режиму роботи навчалъних затстадїв на 2014-2015 н. р 3 Про стан пожежної безпекн. виробничого та вересець ПЛУЖНЩОБЗ Е›0› побутовото травматнзьту в навчадтънигс закладах мїста, ІШКСНСР 3 °Х°Р°Ш - заходи щодо попереджештя нещасних випадтов. “Рддї представиш: ГУДСНС (за узгодисенням) 4 Про стан викладання їнформатики в 5-11 класах та вересевь КурдяНВ. Захисту Вїтчизтїи у загальноосвїтнїх захшадах : хоста Костенко 0.1. Про хїд виконання рїшення колегїї вїд 14.06.2014 р вересень Лшп Н. В. «Про розвиток мережї закладїв з їнхспозивною освїтою»
 33. 33. 7 засїдаивя . тшстопад Про зняття з контролно рїшения колегїї вїд 28.11.2014 Јшстоцад КурдяНВ. Н! 1 «Про ттїдсумтси проведения ЗНО у 2014 роцї» та результати проведения ЗНО у 2015 роцї. Про заходи щодо попїпшення органїзацйї харчування лпстопад Техиологз дїтей в закладах освїти мїста. харчувания Про стан виховної роботи щодо поперешкення листопад Плужникова протиправних дїй та иегативних проявїв серед учиїв Е. О. загалъноосвїтнїх навчальннх закладйв. 4 Про зняття з контрогпо рїшеиня колегїї вїдшјлу освїти . тшстопад БобровськаН.0. вїд 28.11.14 Н! 4 та затвердркеш-тя заходїв Програми соцїаЈтьно-екоиоьйчиого розвитку на 2015 рїк та затвердження заходйв иа 2016 рїк Про зиягтя з контрощо рїшения колетїї вїдшлу освїти листопад Курдя Н. В. вїд 28.11.2014 «Про систему роботи в НВЗ в умовах функцїоиування освїттйх окрутїв» Про оргаиїзацїко доппбльної освїти дїтей Ѕ-рїчного вїку. листопад Мальцева І. А. Духовне та патрїотичне виховання доппфтьнитсїв.
 34. 34. 8. Питання, якї виносяться на нара; у директори Сїчиевї зустрїчї педатогйчних навчально - виховних закладїв освїти (за окремим планом) Про гхїдсушш участї педпрахнвшпсїв навчалъно - виховних захстадїв мїста у Всеукраїиському коньјрсї «Вчитель року - 2015» (мїський етап) Про результати проведения огляду-конкурсу стану умов 1 охорони пранї в закладах освїтн мїста. Про натам! Дунавци, навиаш язвата на 2011 - 2015 рр у 2014 роцї та затверджеиия заходјв на 2015 5 Про органїзацїю роботи щодо проведения ЗНО у 2015 роІІї Про органїзоваие завершення 2014 - 2015 навчацтъното року: державну пїдсуьшову атесталїю учиїв у системї загальиої середньої освїти. Органїзатхїя оздоровления та вїщточтитнку учиїв влїтку 2015 року в системї освїти мїста Про виконаиия Програми розвитку позаннбльної освїти на 2011 - 2014 рр у 2014 роцї березеиь Парахуда М. М. Бобровська Н. О. Курдя Н. В. Бобровська Н. О. Плужиикова Е. О. Плужьшкова Е. О.
 35. 35. Про роботу кїпнат школяра протягом 2014 - 2015 навчштъного року Про органїзацїю харчуваиня дїтей в пршшсјлъъп-пс таборах вїдпочтнпсу влїтку 2015 Р Про пїдсумки проведения Тизкия з охороии працї та безпеки життејяњностї в зататадах освїти мїста Про результати перевїрки класних журиалїв ГІлушн-псова Е. О. Технолог з харчуваш-: я Парахуда М. М. Бобровська Н. О.
 36. 36. Про стан нацйоналъио - патрїотичиого виховання в закладах освїти мїста Про спнњну : нялъттїсть ПМПК з иавчшњними зататададхш щодо забезпечения освїтнїх потреб дїтей з вадами фїзичттого або розумового розвитку. Про здгїйсттеттия коитроЈно за вїдвїдуванттям учияшт навчадњних заиять, 100% охоплеииям иавчаниям дїтей та учиївської молодї та працевлаштуваІ-н-тя вштустсиитсїв 2015 року Про ортанїзатню та проведения Новорїчиих свят, роботу закладїв освїш пїд час зимовш: каиїкул Про тнлотовку пакету матерїадтїв для оформления замовлень на документ про освїту Про впровадъкення їнновапїйиих техиологїй в управлїиня ЗНЗ ЖОВ ТЕНЪ Птужт-пщова Е. О ЛяшНВ. Бобровська Н. О. Птулштсова Е. О Бобровська Н. О. Костеико 0.1.
 37. 37. Питання якйвиносяться на на а ' зав' 'вачїв ошкїльних нявчальних закла їв Тема Вїдптовїдаъштй 1. Про стан дитячого травматизму в 2014 роцї в 30.01.15 Мальцева І. А.Спец1а.11ст вїо доннфтытих навчадтьних закладах мїста. . Про резулътати впровашнет-п-тя праксеологїчиого Методист МЪ/ ІК Героева ВЈ. ткїдоду в пракппсу роботи педатотїв ДНЗ щодо внровадясения Базового компоненту доннсїльної освїти. Україии «Про доннсїлъну освїту», :щета МОНУ «Про органїзапїто обпїку дїтей» вїд 07.05.2007 р. Л'2 1/9-263. . Перспективно-педагогїчт-Іий досвїд роботи як резулътат фахової . :няльиосп педагогїв. Методист ММК Героева В. І. шста та план заходв на весншоїнтнтй перюд. Про шдотовку спор-тивни: : оо екпв. тщовч Та идеГ-“Ої Т н“ її . Про стан пожежної та техногениої безпеки у Інженер з ОП Парахуда М. М. затсьадах освїти. 2 1. Про : нд-отовку до обтїиу дитячого населен-тия 27.03.15 Спецїалїст вїо Мальцева І. А. вїд Одо 5(6) роІсІв вїштовїдпчо до ст. 19 Закоиу Про стаи падежни бедцеки в закладах І Іиженерз0П Парахуда М. М. = до ; .з„. . 2015- 1. Про отовку до оздоровчої : нтньої коштанїї 29.05.15 Спецїаднст в-'о Мальцева І. А. 2015 року, Дня захисту јтей. Розробка плану заходнв до Дня доннблдтя. . Оргаиїзацїя роботи ПНМК, МО, опорІ-шх ДНЗ, Методист МЪ/ ІК Героева ВЈ творІшх груп у 2015-2016 н. р.
 38. 38. . Про пјдсуъши тижня охороии Інженер з ОП Парахуда М. М. Про идиоти и . о„„ов„„ї„ти„„„ до новото навчалъного року. 1. Про стаи вїдвїдуваиия дїтьми доппсїдтъних 30.10.15 Спехнадтїст в/ о Мальцева І. А навчалъиих закладјв. Аиалїз харчування дїтей у донпбзтьних иавчадтъних закладах за 9 мїсянїв 2015 р. Спецїшїст в/ о Мальцева І. А 2. Про роботу ДНЗ щодо профїдтактшси дорожньо- траиспортиого травматизму серед доплащат-нов. Про резултати проведения конкурсу «Увага! Дїти на дорозї». . Про оновления роботи дошкїльної лап-пси Методист ММК Героева В. І в 2015~2016 н. р. вїддрвїщто до Башрувого коштонеиту дошкјлъної освыти України та р9брщ ДНЗ за мииушІй навчадтьний рлк. ^ . Про план д пожежної безпеки на осїх-п-Іьо-зушовий удариш 2015-2016 року. Про живота њшщшы з! т! ! пожежної безпеки д пожежио-технїчного Про попередркешш травматизму в осїт-п-њо- . ;.2.. „ 2015-2016 року. 5 1. Про дотр правил статистичиоїзвїтносп 25.12.15 СпеІпаЈнст в/ о Мальцева І. А ф. 85-к . Про виконаиия иаказу вїдцїлу освїти вїд Спецїапїст в/ о Мальцева І. А 13.02.2013 р. 34274 «Про впровад-женття в роботу донпсїлънтш иавчашних закладїв Примїриої їисгрукцїї з дїловодства у доппфтьних Іижеиер з ОП Парахуда М. М. навчалъних >. Про охо он! ! ваш! !! закладах - Інжеиер з ОП Парахуда М. М.
 39. 39. 14. ПЛАН РОБОТИ В ' ТІУ ОСВІТИ ОЪІІС М Змїст роботи Термйп вйдповїдальнј Вїдштк п п внконання а про СІЧЕНЪ закован ня І ІІРОВЕСТИ: Сїчневї зустрїчї та секцјйвј засїдання вчнтепїв та керївншйв ЗНЗ (за окремш Ішаном) Нараду директори: за шапом: Про Ійдсумш участї педпрашвннтсйв навчально - внховнвх закладїв мїпау Всеуяыфаїнському' конъурсї «Вчнтель року' - 2015» (мїськнй етап) Про резулњтатп проведения огляду-кощурсу стану умов 1 охороии працј в закладах освїтн мїста. Парахуда М. М. ПР° 9ЅШЛш 2011“ 2015 щ; у 2014 роцї та запердження заходїв на 2015 Бобровська Н. О. В МІськнй конкурс «Учител року 3015 » Протягом Курдя Н. В. мїсяця 2 1.5 Нараду з прапївншгами харчобпойв до 3 1.01 Технолог з : ІІ 1.6. Загальношсьй масовї заходп ЦДІОТДІК ( за Протягом Директори ПЗО ц
 40. 40. Нараду керївннкїв ДНЗ за планом: - Про стан днтячого травмаггнзмув 2014 роцї. Мальцева І. А, Розроблшня заходїв щодо його попередження. - Про резулътаап впровадвкення праксеолохїчного методи“ ммк пїдходувпракштдробош педшойвдїв щодо Геросва В. І. впроващяення Базового компонентудошъалщої освїти. - Про стан пожештої та тешогшної безпысн у Ішденер з оп заыадах освпн. пдрахудд МЈЦ ВП* Засїдання ВАУКОВО-МЕІОДІІЧІІОї раднм! 28.0 1 Аналйз робош з кадрампз тпдвнщення їх професїйної майстерносп та осношї напрямш роботи в 20 Ир. ; - Обговорення плануроботи метода' днешна Курдя Н. В. 20 1 5 р. ; - Аналїз стану пеш5ог5в 5 Петрова Л. М. 20 14 ррщ; - „щеш звездни 2014 року щеш СТдддРїУ початкової та базової повної - Розглдд редензїй ј затвердення протоколом мето ої ради матерїадтйв досвїщ' роботи вчнтелїв защо: категорїй. : ј-
 41. 41. 2. 1 . У теидериих торгах Протягом Гетъмаи О. В. мїсяпя : п 03-01-0901- ЕЈ ІІ. І ОТУВАТШ : ј 3 1 Пр опозицїї щодо попередиъої меракй шкїл та класїв Бобровська Н. О. на2О15 -”'01би. р. Панарнна І. М. Статистичнй звйти: -статзвїт ф.85-в Мальцева І. А. - йиформапјю про фущщїоиуваннядНз - вїдомостй про дїтей тпльгової кгегорйї - про нещасиї випадки ( в УОН) Ішеиер - про правопорушения в УОН ; Спепїалїст вдо. - про позашкїлъиї запиши в УОН Інформагйю про органйзагпјю харчування учнйв 14 ш Технолог з та пїльгової катпорїї ЗНЗ харчуваиня 201 5 року: -про птдсумш І етапу Всеувфајиського захисту - Курдя Н. В. конкурсу иауково- дошйдннщтшх робг учнйв НЗ; - про пјдсумпт Н етапу Всеупфаїнських предмет- Курдя Н. В. них олїмпїад з базови: : прецмепв у 2014-2015 н. р. - про полїпшеиия оргаиїзаттјї харчуваиняв 30 Технолог з - про вжиття заходїв щодо запобїгання харчових харчування отруень у 30; - про державиу атесгапїю , ГП-В у 2015 р Мальцева І. А. 3 Проекти рйшенъ : до 15 .01. юрист - иа сесйю мїської ради; - иа засйдаиия викоикому 3.2. 3.3. .4. 2 НАКАЗИ: - про органјзацїю роботи: обдарованимидїтьми в Курдя Н. В. 201 5 ропї; - про результати профїлавшчиої роботи щодо Мелешхо Л. В. иегативиих проявйв серед учнйв; - про видачу докумеипв про освйту випускникам Бобровська Н. О.
 42. 42. Компчексиий план спїльшї роботи вйддїлу освйш з До 1 5 .01. Плужникова Е. О. СД: КМСІ-І, иарколойчнопо службою. Компдтексинй план стпльної роботи вїддйлуз СДПЧ- Замовпения иа документи про освйту для Протягом Бобровська Н. О. випускншгїв 201 5 року мйсяпд ПЕРЕВІРИТИ: Протягом - роботу ЗО щодо органйзапјї безпеки Гшучьшикова Е. О.. життыпњтьиосгї учасникйв НВП; виконания Програми Розвитку допткјльиої освїти Мальцева І. А. на 2011- 2015 р. у2ОІ4 роцј роботу закладїв освйтищодо вйдвїщгванняучняъпн Бобровська Н. О. щанги: : контроль: проведения зимових канјкул в ЗНЗ; Гшужншсова Е. О. рїздвяиих заходїв в ДНЗ, ЗНЗ, ПЗО Спецїалйсти в“о дотримаиия правил безпеки аситтедїядтьиосп пїд Інжеиер з охороии час заходјв прапј охоплення иавчанням дїтей вйком вІд 6 до 18р. .. Бобровська Н. О. аналїз звйтностї щодо стану охоштення гарячных харчуванням учиїв у ІІ семестрї Технолог наявнїсть спискїв учийв Іпльгової категорїї у 31-13 харчуваиия Викоиання норм харчування в доппольних
 43. 43. навчальних завладах Мальцева І. А. - Аналїз вїдвйдування дйтъмидошкїльинх навчальних закладїв Јпотип ІІРОВЕСТИ: :ј- Колепю втддтлу освпи: 21.02.14р. - Про виконання Колевтивної утоди мїж вїдцїлом Гетъмаи О. В. освйти Добропїльської мїської ради й мйською Ваш-деди, ВВ, профспїлвовою оргаиїзаттјепо прапјвишсїв освїти й науки по захисту трудових та соцІалъио - економїчних прав працївиивтв за 2014 рйк - Про зняття з контролно рїшення нолегїї вїд Боб н 0 21.02.2014 Не 3 «Про затвердження плану роботи Рон ' ' вїддїлу освїти на 2014 рїю) та затверджеиия плану роботи вїддїлу освйти иа 2015 рйк Пл 'никон Е 0 - Про шщнжГЈюхвњшшя99дгвша-щшп2014 у ' ' вещ та т на 2015 2115 - Про викоиання Прщрами « ство» в 2014 род: . та затвердення заходјв иа 2015 до; пчуыащоы ЕО' ' ПР° освїтииа 2011- 2015 рру 2014 роцї тазатвдвржения Мшњ І А захОщвиаЗОІЅрдд дева ' ' - Про виконання Програми «Переосиащеннл , гетьыш о В матерїально - технтчного забезпечения иавчального ' ' процесу заштадйв освїти мїсгана 2011 -2015 роки» у 2014 ропІ та затверцення заходїв иа 2015 рйк - Про роботу освйти 5 питань охороии парахуда М'М 2 2 - 1.7 та безпеш життжллъностї. Аналйз стану *вдробиичого травматизму в закладах освйти в 2014 род; та заходи иа 2015 рд; Апаратнї нарадншонедїлок) Семївари вчителїв - предметиикїв ( за окремим Курдя Н. В. планом) ј ј ј Курдя Н. В- Загальиомйсьй масовй захсдп( за оцземим штаном) Керївннтш ПЗО мїсяпд Денъ мїськво у ЗОШ - їитериат 25 .022015 Комїсїя
 44. 44. ВЗЯТИ ІЧАСТЪ: ј: 2.1. У заходах, прнсвяченвхдшо св. Валентина; Дню 14.02.14 захпсшша Вйтчизнп 23 .02.14 Ії 3 . 1 . Поточнй звйти до УОН Спепјалйстн в *о Прпмїрпе двоппшеве перспекшвне меню на Технолог весняний перїод Проекти рїшень на сесїю мїської ради, на засїдання мїсьнвпконкщу НАКАЗИ: - про стан днтячого та народни-лого травматнзму в закладах освїтиза 2014рйкта заходнна 201Ѕр . . праш. - про органїзагйю атестапјї екстернйв; - про порядок заьїнчення навчапьнаго року та Бобровська Н. О. проведения державної пїдсумкової атестацјїу ЗНЗ у . 2014-2015 н. р.; . Бобровська Н. О. - про оргавїзапјю роботи мїської ПМПК; . Ляш Н. В. - про проведения мйського фесшвагпо ШОП; Пчужщнкова Е. О.
 45. 45. прапї 3 4 Протоколи тшдериого комйтету' до 15 .02 дейъун Л. Я. 3 5 до 15.02- 4. пвгввптити: - - стан учнївського самоврщування Протягом Пщгжннкова Е. О. - органјзапјю робот в ЗНЗ з екстернамн мїсяшл Бобровська Н. О. - органїзаппю харчування : птей у ДІ-ІЗ мїста Мальцева І. А. Технолог 9,. „, . харчування ОІІЕРАТИВ КОНІРОЈІЪ: Протягом Інспепорн, - хїд атестапјї педпрапївннкйв в заклащх освйтп мїсяпя методнсгн Мальцева І. А - Внконання норм харчування в дошкјльннх навчальннх закладах - Аналїз вїдвйдування дїтшндошъсйльннх навчальнвх закладїв Нараду дирек-горна: 20.03.15 Про органйзащю роботн щодо проведения ЗНО у 2015 ропй Про органїзоване завершення 2014 - 2015 Бобровська Н. О. навчального року, державну Іпдсумкову атестапїю у-ппв у снстемї загальної середиьої освїти. Органјзалпя оздоровлення та вйдпочннъуучнјв влйпу Плучкннкова Е. О. 2015 року в снстемї освйтн мїста Про шиш даваща цвята; Плутшова Е. О. освІІинаЗОІІ -2014 3.3 у 2014 ' Ш- ОІШШ - - . ПедагогІ-Інй чнганш = прнсвячшј 201 рйччю Курдя Н. В. МК Т' "' Р” -ЙІ ш Т. Г.Шевченка 1.5 . Семїнарн учшепїв - прецъаетншсйв (за овремнм планом)
 46. 46. Засїдання МїсысоІПМПІС З 23.03 по Ляш Н. В. 29.03.14р. Засїдання обЈтасноїПМЖ 30.03.14 Нараду завптушчїв ДНЗ за планом: 27.03. 15 Про внконання ст. 19 Закону «Про дошкјльдх освїтх», листа МОНУ «Про облїьу 3353» 51,; 07.05 2007 р. м 139-263. Перспепнвно-педагойчннйдошїд роботн п: результат фахової дїштьностї педагогйв. Про стан пожежної безпекп в закпадах освїтн мїсга та план заходјв на весняно-Јптнїй „пдерјод Про изпитва здовьтмщ; жътва, :чаени та изтича заклащв до весняно-Јптнъого 5519535335 2015. Загальномїсьвй масовї заходн (за оцземшч планом) Протягом Керївншсн ДІОСШ П: . 3 1.03 . праш Й- «Тизкденъ безпеки шиш-ш» в , ЦНЗ та ЗНЗ 2403-2003 Мальцева І. А. ијјј 1.7. Мальцева І. А Героева В. І. Парахуда ММ
 47. 47. Й: “Ушшы- - Т д°““*°“*°*'“*<^ї°7 2- 1.12 Засїдання наужовометодвчної рада . М2 Презентацїя 2 5 -2 6.03 Методпстн , кращого перспеътнвыого педагогїчного досвїду Курдя Н. В. педагогїчнш праЈЈївнщјв « педагогїчнпх надбань. Парад одрмбуяуцдехд» 0.І. Костенко Творчї 351333 голїв ПНМК (щфмордд. 35355.) методнсг нтьев П. І.. дят . ПНМК 2 2.1 У проведеннї заходїв, прнсвяченнх Іхйжнародноьху' . . исїночому дню; -у проведеннј тнжвяшевченйвсыснх чптань; 09.03.14 - у заходах, прнсвяченпх Всеужсрајнському дню 24.03 . 14 боротьбн з туберьулъозом У обласних заходјв на базї 3Н3 - Кальченко император І Курдя Н. В. Обласний турнїр з їсторїї 12.03.2015 їлова др; Денисова Л.0. 2-3-3 Обласний 9952 з їсторїї 19.03 диша ща Деннсова Л.0
 48. 48. Інформацїю про хїд внконання Програми Бобровська Н. О. соцїальногої економїчного розвитку мјста за І квартал 2015 року Інформацїю про органїзагпю харчування (до УОН) Технолог харчування НАКАЗИ: - про Шдсумкн мїсысого фесшвалю ШОП; Плужнщсова Е. О. - про проведення тнищя безпеш дороишього руху; ДО 17.03 Плушцшова Е. О. - про поснлення роботн ЗНЗ щодо забезпечення Інзкенер з охороии безпепї жвттсјяльносп у весняно - лїтнїй перІод прапї - про перевїрьу шкїлъної дохументацїї; - про нагородження : чедалямн внпускншсїв штпл Бобровська Н. О. Бобровська Н. О. ПЕРЕВІРИТИ: -1- - реалїзацїю навчапьннх програм та Іпдготовьу до Протягом Бобровська Н. О. ДПА мїсяпя - спстему контролно за вїдвїдуванням учнямн занять їјјј 5 .1 - Органїзапјя роботн 30 з пожежної безпекн; Протягом Інженер з охороии мїсяпя працї - стан управлїнської дїштьностї в 30 щодо органїзацїї Технолог харчування учнїв харчування - атестапїя педкадрїв Членн комїсїї --: - ї пговвсти: :јј -Про зняття з контролю рїшення колепї 1691 вїд 17.04.2015 Іх-1аЈтьцева1А. 25.04.2014 «Про стан ждачпдјзуащї у ЖЕЖДЕЖ Зак-Падах Мїста»
 49. 49. -Про тпдготовку закладїв освїтп до нового 2015 - Гетьман О. В. 2016 навчального року Дейкун Л. Я. -Про зняття з контролю рїшення колег1ї М2 вїд Іїлузкннкова Е. О. 25 .04.2014 «Про роботу щодо профїлактшщ правопорушенъ. злочинностй, бездоглядностї та безпрнтульностй» Іїлуцнщдова Е. О, -Про виконання Програми розвитку шкйл сприяння здоровїо на 2004 - 2014 рр у 2014 ропј курдд Н. В. Про внконання Пршамп «Вчнтель» в 2014 3931 та щошеш2015 215: Курдцъьв. Про результати участ] у Всеувсраїнњъптх олїмтпадах, “ конкурса); туријрах учнјв иавчадтьних закладйв мїста ј П графїком и 1 7 Типгденъ Цнвїльного захисту в ЗНЗ 14.04.-19.04. день Здоров”я 08.04 день Довкїлля 15 .04 Тшкденъ безпеки ппттедїяпъностї 21.04-27.04. 2 : день ь-йоысво в НВК Не 3 : Днј безпеш дорояшъого руху ГІлупшикова Е. О. Огляд - конкурс загонїв ЮІР до 30.04 я Загальнозпсыа масовй заходп ( окремнй план) - Керївннки ПЗО ІІШ ј
 50. 50. [ІІІ 306110 10-04 2 Педагойчннй Дайджест «Реалїї та крони да якйсної Курдя Н. В. освїтиж ' 395513 Юда в 53.31.3131,. шдотовш учт-пв до учас-п в тнтелепуальнпх змаганнях 2929531 зарди як резултат праксеологїчної продуътпвностї педагога- шшшжшщч= рез Ішшн ІКТ-компетентнїсть педагога як запорука якостї освїтиј внкорнстання протрамно- комплексйв Мамет Тоо! та Еаву Ѕс1тоо1 ВооІкв дјдьностї сучасного педагога) освї навчання в системї неперервної освйти здрав ( можливостї використання сайтїв ЗНЗМ « Нав-танца для майбднього» та навчання на ддаај бїзнес - школи 2-:2 '7 2.1 Мїсячннк з благоусгрою терпторйї; В заходах, присвячепих - Днто чорнобильської грагедїї, - Всесвйтньому днто Зшлї - Всесвйтньому днто здоров*я ј: * Звйти до УОН за І птартал до 10.04. Спепјалїстн - з травматнзму' - з правопорушень Звїтвутравтш прапї : ц
 51. 51. Звїт в управлїния екопомїки (програма СЕР за І квартал) Інформацйю до УОНщодо стану органїзацїї Технолог харчувания у 31-13 харчувания Проекти рїшень на сесїю мїсыфадн До 15 .04 юрист Засїдания мїсьтаашсошсоьту, їнф ормапјї Накази: за матерїазтами колегїї вїдшлу освїти; Спепїалїсти про склад 1 роботу комїсїїз розгляду матерїалїв Бобровська Н. О. на випускнитсїв - претендентїв на нагорощкения медалямн; про склад евваыенатпйпих комїсїй у 9, 1 1 класах; Бобровська Н. О. про дотрнмания вимог безпеки життсдїядтьносп тпд час роботн з прнбнраниятернторїї; Інжеиер з охороии 2 про Тщщень безпеки иситтедїяцтьвостї прапт Плудова Е. О. Плужинкова Е. О. Мальцева І. А. Графїк здачї шкйтьної документацїї, Бобровська Н. О. - зведеншї розклад ДПА ПЕРЕВІРИТИ: --- - реалїзацјю навчальинх програм в ЗНЗ Бобровська Н. О. - ведеиня шкїльної документапјї; Протягом - органїзапїю держашої атестапїї екстернїв. мїсяця Ляш Н. В. - органїзацїю їцштвїдуадтьного навчания ОПІРАТИВ КОНТРОЛЪ: -: - - дотрнмания внмог безпеки життелїштьносп пад час Плужииъсова Е. О. проведения мїсячинка з благоустрою тернторїї, трудовнх десантїв, масовия заход1в 22 3.3. 3.4. 3.5 .1. 5. 5.1 5.2,
 52. 52. тРАвЕнь Т ПРОВЕСТИ: П 2 Іж „ Нарада директортв: 16.05 . 14 -Про роботу к1миат птколяра протягом 2014 - 2015 ' навчального року -Про ортанјзапјю харчувания дјтей в прнппсйльних Технолог таборах вїдпочнику' влйтку 2015 р харчувания 1.4 1.5. 1.7 -Про пїдсуъпш проведения Тихия з охороии працї та Парахуда М. М. безпеки : кипедїяльиостї в закладах освїти мїста -Про е. .аз . ... ... . Бобровська Н. О. ј: 3 Іиструктнвна парада иачальиикїв приппальитпт Плужттитысова Е. О. таб ор1в вїдпочиику Загальномйськй масовй заходи ( за окремнъм планом) Керївники ПЗО Мїськнй туристнчний злїт Вахта пам Мїсячиик «С отвори дфро» Свято останиього штяїльного дзвоиика ІІ. - 2 30-05 ЕЗЕ- 313П°17-°5 наРада завїдутачїої 29.05 Спецїыїст вЈо - Про тпдготовку до оздоровчої лїтньої компанїї Мальцева І, А 201 5 року. дня захисту дїтаї. Розробка штаиу
 53. 53. заходїв до дня дошкйлля. - Оргаиїзацїя роботи ІІНМІС, МО, опорних ДНЗ, творчих групу 2015-2016 н. р. - Про щата* щеше вид: : до нового навчального року. Про тихия І аи] За иауково-методичної ради . НБ дадеш, - Про стаи виклддаиия їиоземиої мови 5-11 класах в Гоичареико Л. М., загальноосвйтнјх закладах мйста . методист МК ' пР° п“ 1 3 5'6 13-мч класах в загальноосвїтиїх закладах мїста. методи-д- мк - Про оваа-кимна; адаш-зя; рада да Хвхстенкосзњ. протокол Мз Про резхльтати методит- мк ј . Ъ Методист ММК Героева В. І Іюкенер з ОП Парахуда М. М. шщшїз; - Про щурм; щеш ради да 2014р. , протокол Не «Психолого-пед агогїчиий $шяњїа 1 ш закладампывазањ9шшолот: Геросва В. І. , методист МК Л-В-в методнст ММК ВЗЯТИ УЧАСІЪ: В заходах, присвячеиихдито Перемоги 09.05 . 15
 54. 54. Наказн: - про проведения напускаш вечорїв; - про органїзацїю оздорокчепня дїтей та пїдлїпјв вгптку 2015 року - про невїдютаднї заходн щодо забезпеченвя санјтарного та епїдемїочогїчного благополуччя у весняно - лїтнїй перїод 2015 року - Про фдготоызу та органїзацјю лїтнъого оздороытення дїтей в доппсїльних навчальнпх закладах. 3 .3. Зведешй звїт за резуптьтатаьш 'ІССІУВЕІВІШІ з фїзкультурн 3 .4. Заявьу на оздоровлшня дїтей пїльгової катаорїї 3 .5 . Прнмїрне двошжневе першекшвне меню для до 25 .05 пръппвјльшш таборїв 4. ПІЕРЕВІРИТИ: -: ј 4.1. - стан готовностї до лїтнъої трудової пракпшн; Плужншсова Е. О. - комплектування 10-х класїв згїдно з профїляын Бобровська Н. О. навчання. 5- ОПЕРАТИВ КОНТРОЛ» --2 5.1. - Органїзоване завершшня 20143015 н. р. травенъ Бобровњка Н. О. - стан пїдготовкп до роботн шъсйзтъннх таборїв. Плуткннкова Е. О. - Іпдготовка до лїтнъої оздоровчої компанїї Мальцева І. А. 'ІЕРВЕНЪ ј-ј ПРОВЕСТИ: :#2 Колегїю вїддплу осптн 26062015 -Про *шиш 5 контропю рїшень 5<д1дс5ј$д14.0б.2014 Курдя Н. В. -Про аеї п . мн: . у 2014- и
 55. 55. атестапјї в 2014 - 2015 н. р. Бобровська Н. О. - день мїсьпо в ДНЗ 10219 «Сонечко» 03 .06 Мазтъцева І. А. - день мїсьпо в ДНЗ ЈІШ4 «Росанка» 04.06 комйсйя - ј У заходах: Прнсвяченихдыо захнсту јтей; Дшо Скорб оти Дню молодї Дшо державноїцслужбп Дшо констптушї 2015 род та органјащю роботн 3 у' 2015 Курдя Н. В. - 2016 н. р. -Про стан роботн щодо забезпечення права доступу кожного до якїспої освїтн з метою Бобровська Н. О. 100% охоштеппя павчанпш учвјв та Іпдлїткїв шкйльного : му (внконання Інструтщјї з облїьу дїтей та пїддпткјв шкїльного вїву) - Про оргапјзапїю та хїд : пшъої оздоровчої кампанјї Пчуњшшсова Е. О. - Про Іпдсумш проведения державної Іпдсумкової 1.2. 1.3. Звйтн: - до управлїння екопомїш - до управлївня працї - до УОН - ~ - - - - достовїрнїсгь заповнення додаткїв до доьументїв про освїту - впховну роб оту в прнцпплъшш таборах вйдпточннку. - стан харчоблокбв у пришкїльних таборах Технолог - Державну пїдсуьшову атестапјю ( за овремим харчувавня розњтадом) Спепјапїстн г“ . ..
 56. 56. 2-:2 . - органїзагпя оздороштення дјтаї пїльгової натегорїї Пчужннкова Е. О. - ортанїзапїя впховної роботн у прщпкйлъшхх таборах 2 І- Статнстнчпї звїти до УОН за І Іпврїччя - по травма-таму по правопорушшням про утсраїнсьвјг МОвуфоЗІІКБВЗ). про вннорнстання бланыв про ошту аналйз перевїрпн стану харчоблоьїв у Протягом Технолог 2 2 2 прнпппльннх таборах мїсяця харчування Проекти рїшень на сесїю мїської радд засїшння до 15 .07 юрист мїськвпконкому, йнф ормапјї ј Інформацјю про впконання програми СЕР у І Іпврйччј Бобровська Н. О. Бобровська Н. О. 1 2. 3. 4, 5. 5. 5. 1. 1. 1. 1. 2. 2. ј - 2 ОПЕРАТИВКОІГГРОЛЪ: -ј Спепјалїстн 1 Оздоровлення дјтей пїлъгової категорїї Оздоровпення дїтей в ДНЗ
 57. 57. Пйдготовка навчально - внховнпх закшдйв до роботн дейвун Л. Я. в осїннъо - зимовнй перїод СЕРІІЕНЪ ПРОВЕСТИ: Серпневй зустрйчй педаготйв мїста добропїлля 26-27.08 Курдя Н. В. х и ' снстемн 2 2.3 . Забезпечення учиїв тпкїл Василенко Т. А. Формування мершј класйв га груп І-ІВЗ. Бобровська Н. О. щ 1: пц „ ЮЖНИ? СТМУ « „ т. . освйти Добропїштя в шовах якїсиих змїн та : творения пер едумов для › (Про 38:11?! шата Добропшя 2014-2015 та извади на 2015-2016 навчальнийдш Педагогї-ша Ассамблея: «Схратетйя розвитку 299% у час аењафз у Фогмах а - шаха формї 555) за векторами: - Панорама їнноищйного додвујш; «ЈКТ в ушавлїнсыпй та освїтнїй ддјяльностїд '"“““"д"°“') Де-феле успїшних прав-пц: удравзтїння закладами освйтп: шоморолїк) -Педагодт-Іна манстерня 3 сучаснпх технолопн в осштне « Ввховинй пррддщ 9свйтиього закладу п: ЧІВІІЕІІЕ формування ІСИТТЕГВОЦЧОї ОСОбПСТОСТЙ» Задаваш «Ма Кейти 'яльнїстъ таз. у задала шдядязядщњышапосл че езведш „Ммм шщш педатгаг якосп освйтн» Нараду заступншсјв днрешорїв з ВР; Кутии Н. В. Навчання заступнньїв днрасторйв з господарчої Інженер з охоронн частици з веденнядїлової довумштапјї прапј
 58. 58. ВЗЯТИ УЧА-СТЪ: -: - '7 2.1. У обласннх серпневнх нарадах У святвуваннї Дня мїстщ Дня шахтаря - Дня Незалежносп - Дня Державного прапору Утфаїни ј 3 . 1. Проекти рїшень, їнф ормапјї иа сесїю, засїдання юрист внконкоьту' Звїт до УОН про стан пїдготовш харчоблотав до Технолог початьу роботи у новому н. р. харчування Накази: Бобровська Н. О. - про резулыати обттїву дїтей в ьтїгфорайонах шкїл 3.3. Звїт о оздо ения Пл ткннкова Е. О. ПР Р°В~д У 3 .4. Примїрне двотижневе перспектнвне меню иа осІнньо до 20.08 Технолог - знмовнй перїод харчування ПЕРЕВІРИТИІ ј Готовнїсњ закладїв освїтн до початиу новото Гетьман О. В. навчального року. Наявнїстъ їнструктлй з оргаиїзатлї харчуваиия Технолог харчу ошањхтив контроль: - хїд проведения мјсячника «Увага! Дїтн на дорозП»
 59. 59. - наявнїстъ ьуточъјв з безпеки аситтедїядтьиосп та охороннпрацї, державної символна: - матерїально - технїчие забезпечшня харчоблокйв ЗО на початок н. р. Технолог ВЕРЕСЕВЪ ј: ПРОЕКТИ: :ф Державну атестапїю дІ-ІЗ . мы 9 «Сонечко» 21 .09- Мальцева І. А. 05.10.15 комїсйя ј 010945 ЕЕ- Мїсячник з пожежної безпекн Плужиикова Е. О. - Огляд - конкурс «Увагы Дйтн на дорозн» : Виц 2 - ї 2 Колегїю вїддїлу освйти: 18.09.15 - Про зияття з контролно рйшеиия колегїївїд Бобровська Н. О. 19.09.2014 Мз 2 «Про затверджеттия робочнх навчалъних планїв та програм, струътури та реяяшиу роботи иавчашних зашташв на 2014-2015 и. р. » - Про затвершдення робочих иавчалъних плаиїв та програм, струттурн та реаяиму рфотн навчальних Бобровська Н. О. закладјв на 2015-2016 н. р -Про стан пожежної безпеки, впробничого та побутового травматнзму в иавчальиих закладах Парахуда М. М. мїста, заходн щодо попередження нещасних Гїлуисннкова Е. О. внпагпгїв. - Про стан внкладання їнформагтики в 5-11 класах та Захнсту Вйтчизни у загальноосвйтијх закладах мїста - Про хйд внконання рїшення колегїї вйд 14.06.2014 р Курдя Н. В. «Про розвиток мережї закладїв з їнкшознвною Костенко 0.І. освїтою» Ляш Н. В. І 2 2 Ії
 60. 60. У заходах, прнсвяченнх - Дню розповсюдївїення грамошостї - Дшо визволення Допбасу - Дшо фїзьультурншса - Дшо дошкїлля - дню туттзму - Всеуксраїнськшудню бїбгйотаы: У проведепнй зональвого т Шдвшцення якостї сусштьсшознавчої освйш як результат продуътнввосгї педагога. Заняття 3 Педагогїчкий супровїдрозвитюхчисїшня учнїв через затЈчеЈчня 5: до олїппїад та тдрнфїв, їнших творчих конкурси: . Статистичнї звїти . . Спепјалйстп - ф. знз -1,ф.76-РВК ф. 77-РВК Технолог аналйз вшяонання натурапшнх норм Протягом харчувавня Інформапјю про фушйонування допцјльних мйсяпд Мальцева І. А. навчальшх закладїв. - Вїдомосй про дйтейшльгової катаорйї Мальцева І. А. 3 .2. данї про набїр в першї класи; Бобровська Н. О. - аналїз вав-калпав: : роботи планїв
 61. 61. Аналїз ефектпвностї лїтнъого оздоровпення дјтей; Плуткникова Е. О. - аналїз плпнносгї пешхогїчнпх кадрїв в 30; Курдя Н. В. - охоплепвя внпускнвкйв 9 нласїв навчанням, Бобровська Н. О. випускннвсїв 1 1 класїв навчанню: й працевлашгуванням Інформацїю в УОН про внконання Програми До.3 0.09. Костенко 0.І. забезпечшвя ЗОШ сучаснимн техвїчнщш засобамн навчання. 2 д° 2009 дїгињдт ІА- 2 Наказп: Спетлалїстп, про пїдсумш оздоровленш дїтей їнженер з охороии про поснлевня пожежното захпсту в осйвнъо - ' знмовнй перїодс про органїзапїю роботн з охоронипралцј; про органїзапјю роботн з безпекв нснттедїяльностї в 30 - про оргавїзапјю їндпвїдуагњного павчання . . 2 2 Проекти рїшень на сесїю, засїдання виконкоьху До. 1 5 .09. 4. ПЕРЕВІРИТИ: :ф -охоплення навчанняья дјтей та пїдлїткїв шкјльного вїку; - органїзацїю облїьу дїтей дошкїльного вїжу Технолог - вїдповїдвїсть щоденного меню в закладах освйтн харчуванпя перспеьтнвному Мальцева І. А. чзпвїдучзання ДНЗ впхованпямн та наповшованїсть - вїдвйдування ДНЗ внхованпямн та наповнюванїсть Мальцева І. А Мальцева І. А

×