Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Wicket Next (1.4/1.5)

6.582 Aufrufe

Veröffentlicht am

Apache Wicket meetup Amsterdam 2008 roadmap presentation

Veröffentlicht in: Technologie, Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

Wicket Next (1.4/1.5)

 1. 1. Wicket NEXT Johan Compagner
 2. 2. Who is Johan Compagner <ul><li>Senior Java Developer at Servoy </li></ul><ul><li>10+ years of Java experience </li></ul><ul><ul><li>Swing and the Web (Struts/Tapestry) </li></ul></ul><ul><li>Core Wicket developer since September 2004 </li></ul>
 3. 3. Agenda <ul><li>Wicket 1.4 (GENERICS!!) </li></ul><ul><li>Wicket 1.5 (or 2.0) </li></ul><ul><li>Q&A </li></ul>
 4. 4. Wicket 1.4 <ul><li>Generics </li></ul><ul><ul><li>Model<T> </li></ul></ul><ul><ul><li>Component<T> </li></ul></ul><ul><ul><li>MetaData<T> </li></ul></ul>
 5. 5. Model<T> <ul><li>class IModel<T> { </li></ul><ul><li>T getObject() </li></ul><ul><li>void setObject(T) </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>Model<String> model = new Model<String>(“Wicket”); </li></ul><ul><li>String str = model.getObject(); // no cast. </li></ul>
 6. 6. Component<T> <ul><li>Why the need to generify Component? </li></ul><ul><ul><li>IModel parameter in constructor. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>public Component(String id, IModel<T> model) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>set/getModel() methods </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>public Component<T> setModel(IModel<T> model) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>public final IModel<T> getModel() </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>getModelObject() </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>public final T getModelObject() </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Component<T> <ul><li>TextField<Double> tf = new TextField<Double>(“txt”,Double.class) </li></ul><ul><ul><li>Double.class still needed for converter.. </li></ul></ul><ul><li>Also makes it more clear what components really want like ListView: </li></ul><ul><ul><li>ListView<T> extends AbstractRepeater<List<T>> </li></ul></ul><ul><ul><li>public ListView(String id, IModel<List<T>> model) </li></ul></ul><ul><li>And my personal favorite: </li></ul><ul><li>public DropDownChoice(String id,IModel<T> model, </li></ul><ul><li>IModel<List<T>> choices, IChoiceRenderer<T> renderer) </li></ul><ul><li>public ListMultipleChoice(String id, IModel<Collection<T>> model, </li></ul><ul><li>IModel<List<T>> choices, </li></ul><ul><li>IChoiceRenderer<T> renderer) </li></ul>
 8. 8. Wicket 1.4 what more.. <ul><li>A little bit more generics here and there </li></ul><ul><ul><li>MetaData without generics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MetaDataKey PERMISSION = new MetaDataKey(Permission. class ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permission p = (Permission)session.getMetaData(PERMISSION); </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>With generics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MetaDataKey<Permission> PERMISSIONS = new MetaDataKey<Permission>(); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permission p = session.getMetaData(PERMISSION); </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Varargs.. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MarkupContainer.add(Component... childs) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Component.add(IBehavior... behavior) </li></ul></ul></ul><ul><li>Some API breakage compared to 1.3 to fix some bugs and cleanup some API. </li></ul><ul><ul><li>So no drop in replacement! </li></ul></ul>
 9. 9. Wicket 1.4, WHEN!?! <ul><li>NOW!!! (or almost, start commit now!) </li></ul><ul><ul><li>At least in svn (trunk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Or snapshot release (if bambo works out) </li></ul></ul><ul><ul><li>Not a release yet in a few weeks first milestone build. </li></ul></ul>
 10. 10. Wicket 1.5/2.0 <ul><ul><li>Don't hold me responsible if some of the next mentioned features don't make it! </li></ul></ul>
 11. 11. Inheritance Improvement <ul><li>Multiply extend/child area's </li></ul><ul><li><html><body> </li></ul><ul><li>This is in the super markup.<wicket:child />This is in the super markup. </li></ul><ul><li></body></html> </li></ul><ul><li><html><body> </li></ul><ul><li>This is in the child markup. </li></ul><ul><li><wicket:extend>This is in the child markup.</wicket:extend> </li></ul><ul><li>This is in the child markup. </li></ul><ul><li></body></html> </li></ul><ul><li><html><body> </li></ul><ul><li>This is in the super markup. </li></ul><ul><li>This is in the child markup. </li></ul><ul><li>This is in the super markup. </li></ul><ul><li></body></html> </li></ul>
 12. 12. Inheritance Improvement <ul><li><html><body> </li></ul><ul><li>This is in the super markup.<wicket:child name=”child1”/> </li></ul><ul><li>This is in the super markup.<wicket:child name=”child2”/> </li></ul><ul><li></body></html> </li></ul><ul><li><html><body> </li></ul><ul><li>This is in the child markup. </li></ul><ul><li><wicket:extend name=”child1”>This is in the child1 markup.</wicket:extend> </li></ul><ul><li>This is in the child markup. </li></ul><ul><li><wicket:extend name=”child2”>This is in the child2 markup.</wicket:extend> </li></ul><ul><li></body></html> </li></ul><ul><li><html><body> </li></ul><ul><li>This is in the super markup. This is in the child1 markup. </li></ul><ul><li>This is in the super markup. This is in the child2 markup. </li></ul><ul><li></body></html> </li></ul>
 13. 13. Inheritance Improvement <ul><li>Childs can come from different sub pages. </li></ul><ul><li>Can have multiply childs itself again. </li></ul>
 14. 14. ProxyModel <ul><li>A Model based on invocation recording. </li></ul><ul><li>Generates string expressions for the existing PropertyModel </li></ul><ul><li>SafePropertyModel<Person> p = new SafePropertyModel<Person>(new Person()); </li></ul><ul><li>TextField field = new TextField(&quot;name&quot;, p.bind(p.toProperty().getFirstName())); </li></ul>
 15. 15. ProxyModel <ul><li>Generates byte code that is a Macro </li></ul><ul><li>SafePropertyModel<Person> p = new SafePropertyModel<Person>(new Person()); </li></ul><ul><li>TextField field = new TextField(&quot;name&quot;, p.bind(p.toProperty().getAddress().getCity())); </li></ul><ul><li>class Macro implements IPropertyInvoker { </li></ul><ul><li>void setObject(Object rootObject, Object value) { </li></ul><ul><li>Address address = ((Person)rootObject).getAddress(); </li></ul><ul><li>if (address != null) address.setCity((City)value); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>Object getObject(Object rootObject) { </li></ul><ul><li>Address address = ((Person)rootObject).getAddress(); </li></ul><ul><li>if (address != null) return address.getCity(); </li></ul><ul><li>return null; } </li></ul><ul><li>Almost no state to keep, the state is a class that is shared </li></ul><ul><li>Build on top of commons-proxy (and needs proxy/codegen classes) </li></ul><ul><li>Most likely not in core but in a separate project. </li></ul>
 16. 16. Validators/Behaviors <ul><li>Validator should also be able to contribute to the markup. </li></ul><ul><li>Class MyLengthValidator implements IContributeBehaviorValidator </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>void validate(IValidatable validatable) { </li></ul><ul><li>String str = validatable.getValue(); </li></ul><ul><li>if (str.length() > length) error(); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>IBehavior getBehavior() { </li></ul><ul><li>return SimpleAttributeModifier(“maxlength”,length); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 17. 17. Wicket 1.5/2.0 <ul><li>Window support (PageMap replacement) </li></ul><ul><ul><li>A sub session for every tab in a browser. </li></ul></ul><ul><li>More URL improvements </li></ul><ul><ul><li>So that it becomes easier to use any URL encoding for everything (stateless forms etc) </li></ul></ul><ul><li>CompoundAjaxBehavior </li></ul><ul><ul><li>More then 1 action under 1 event. </li></ul></ul><ul><li>Development Mode dashboard widget </li></ul><ul><ul><li>Combination of InspectorBug and AjaxDebug </li></ul></ul><ul><li>Resource/IResourceStream cleanup </li></ul>
 18. 18. Wicket Testing <ul><li>WicketTester improved or replaced completely. </li></ul><ul><li>JDave/Hamcrest style testing </li></ul>
 19. 19. Wicket Security <ul><li>Swarm/Wasp moved to Apache </li></ul>
 20. 20. Q/A <ul><li>Do you guys want even more? </li></ul>

×