(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD    6KHUH+LWH
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                   6KHUH+LWH                ...
ODVH[XDOLGDGPDVFXOLQD    /R TXH HVWRV FXHVWLRQDULRV KDQ SUHWHQGLGR KDFHU HV SUHJXQWDU D ODV PXMHUHVPLVPDV TXp VLHQWHQ ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD            6KHUH+LWHOHDQ/RTXHHVDVPXMHUHVKDQFRPSDUWLGRDQyQLPDPHQWH
FRQWDQWRDPRUKRQHVWLGDGYLHQHGHODULTXH]DGHODH[SHULHQFLDIHPHQLQDTXHKDELWXDOPHQWHVHKDOODHVFRQGLGDSHURTXHSUHILJXUDHOJUDQYDORUSR...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                         6KHUH+LWH          ...
PDVWXUEDFLyQBBBBBBBBBBBBB   FRLWRSHQHWUDFLyQYDJLQDO
BBBBBBBBBBBBBB   HVWLPXODFLyQFOLWyULFDPDQXDOSRUVXSDUHMDBBBBBBBBBBBBBB   FySXODPiVHVWLPXODFLyQPDQXDOFOLWyULFDBBBBBBBB...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                   6KHUH+LWH˜XiQGRHVWiXVWHGPiVH[FLWDGDDQWHVR...
SDUHMDV
VX]RQDFOLWyULFD˜yPR˜RQHOILQGHOOHJDUDORUJDVPRRGHSURGXFLUXQDH[FLWDFLyQ(QHOSULPHUFDVR˜OOHJDDORUJDVPRVLHPSUH KDELWXDOPHQWH D Y...
SRUVXV
SDUHMDV
˜(VHVWDHVWLPXODFLyQRUDOFOLWyULFDXRUDOYDJLQDORDPEDVFRVDVDODYH]˜RQHOILQGHOOHJDUDO RUJDVPR R D OD H[FLWDFLyQ (Q HO SULPHU FDV...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                  6KHUH+LWH ˜/H JXVWD OD SHQHWUDFLyQ YDJLQDOF...
XQODUJRMXHJRSUHYLRE
HVWLPXODFLyQPDQXDOVLPXOWiQHD GHO FOtWRULV H
HVWLPXODFLyQ LQGLUHFWD GH OD SHQHWUDFLyQ G
œDSODVWDUVH RSUHVLRQDUVHMXQWRVGXUDQWHODSHQHWUDFLyQRH
DOJ~QRWURPpWRGR6LXVWHGH[SHULPHQWDHORUJDVPRGXUDQWHHOFRLWR˜TXpFODVHGHPRYLPLHQWRVOHJXVWDKDFHUSDUD LQFUHPHQWDUVXHVWLPXODFLyQVX...
(QFDVRDILUPDWLYR˜FXiOIXHVXHIHFWRVREUHXVWHGFRPRLQGLYLGXRVREUHVXPDWULPRQLR˜)XHURQGHOWLSRGHœPDWULPRQLRDELHUWRRGHVFRQRFLGDVSD...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                  6KHUH+LWH 6LWLHQHXVWHGUHODFLyQVH[XDOUHJXODU...
˜TXpFRPSDUDFLRQHV KDFH FRQ RWURV HVWLORV GH YLGD SRU XVWHG SUREDGRV ˜3UHIHULUtD FDVDUVH ˜9HXVWHGHVWRFRPRDOJRWHPSRUDORSHUPD...
FRQWHVWHSRUIDYRUDODVSUHJXQWDVSUHFHGHQWHVDSOLFDEOHVDVX FDVRWDPELpQDODVVLJXLHQWHV˜FXiQWRVDxRVOOHYDUHODFLRQiQGRVHItVLFDPHQWHF...
˜)tVLFDPHQWH˜3VLFROyJLFDPHQWH3RUIDYRUH[SOLTXHFyPRUHODFLRQDUVHFRQRWUDPXMHUItVLFDPHQWHDTXHHVWDLQIRUPDFLyQQRHVVLHPSUHIiFLOGHR...
˜OH JXVWD HVWD IRUPD GH YLGD˜6HODUHFRPHQGDUtDDRWUDVPXMHUHV˜XUDQWHFXiQWRWLHPSRVHSURSRQHXVWHGVHJXLUVLHQGRDVH[XDO˜4XpœHVWLORG...
FRPSURPLVRDODUJRSOD]RPDWULPRQLR    HQDPRUDPLHQWR    HFRQRPtD    KRVWLOLGDGVHQWLPLHQWRVGHYLROHQFLDHVFULEDODSULPHUD...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                6KHUH+LWHPiV GH XQD YH]˜FUHHTXHH[LVWHXQDSDXWDGH...
SHUVRQDV
,9 (WDSDVYLWDOHV˜4XpHGDGWHQtDXVWHGFXDQGRVHPDVWXUEySRUYH]SULPHUDBBBBBBBBB ˜/OHJyDO RUJDVPR BBBBBBBBB ˜HVFXEULy OD PDVWXUEDF...
DODVH[XDOLGDGItVLFDRSVLFROyJLFDPHQWH˜yPR˜+DDIHFWDGRDODVUHDFFLRQHVGHVXV
SDUHMDV
FRQUHVSHFWRDXVWHGHKDEHUVLGRVRPHWLGDDXQDKLVWHUHFWRPtD˜DIHFWyHVWRDVXVDFWLYLGDGHVRVHQVDFLRQHVVH[XDOHV˜)tVLFDPHQWH˜3VLFROyJLFD...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWH9)LQDO˜6XVUHODFLRQHVItVLFDVVH[XDOHV...
VHQVLEOHD ODHVWLPXODFLyQTXHXVWHGQHFHVLWD(QFDVRQHJDWLYR˜ODSLGHRVHHVWLPXODXVWHGPLVPD˜/HUHVXOWDHPEDUD]RVR˜1HFHVLWDXVWHGDYHFHV...
QRVHKDOODHPRFLRQDOPHQWHLPSOLFDGRGXUDQWHHOLQWHUFDPELRVH[XDO2ELHQ˜TXpUHVSXHVWDVHPRFLRQDOHVGHVFXEUHXVWHGDPHQXGRHQVXSDUHMDRSDU...
˜)LQJH XVWHG D YHFHV HO RUJDVPR ˜XUDQWH TXp DFWLYLGDGHV VH[XDOHV ˜(Q TXpFRQGLFLRQHV˜RQTXpIUHFXHQFLD˜+DWHPLGRXVWHGDOJXQDYH]...
˜3DUDOOHJDUDORUJDVPR˜4XpRSLQDDFHUFDGHODSUiFWLFDGHOFXQQLOLQJXV UHODFLyQVH[XDORUDO
FRQRWUDPXMHU˜UHHXVWHGTXHVXYDJLQD]RQDJHQLWDOVRQIHDVREHOODV˜+XHOHQELHQRPDO˜4XpRWUDV SDUWHVGHVXFXHUSROHJXVWDQROHGLVJXVWDQ˜6HV...
˜/R KDFH SDUD OOHJDU DO RUJDVPR R VyOR SRUSXURSODFHU˜3LHQVDHQVHFXHQFLDVDUJXPHQWDGDVRVyORYLVXDOL]DLPiJHQHVFRQFUHWDV˜XiOHVVR...
˜/R KD H[SHULPHQWDGRDOJXQDYH]˜4XpOLEURVVREUHWHPDVVH[XDOHVKDOHtGRXVWHG˜4XpRSLQyGHHOORV˜4XpRSLQDGHODœUHYROXFLyQVH[XDO˜UHHXV...
˜yQGHORFRQVLJXLy˜/HKDJXVWDGR
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWH                  ...
(OWUHLQWDVLHWHSRUFLHQWRGHODVUHVSXHVWDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOXHVWLRQDULR,SURYLHQHQ GH ODV OHFWRUDV GH OD UHYLVWD 2XL RWUR WHUFL...
ODV UHVSXHVWDV QR GLILHUHQ HQFXDQWRDVXFRQWHQLGREiVLFRHVWRHVFODVHGHPDVWXUEDFLyQHVWLPXODFLyQQHFHVDULD  3XEOLFDGRSRU:DUQHU3...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                    6KHUH+LWHSDUDHORUJDVPRHWF/DVUHVSXHVWDV...
VLQ HPEDUJR VH KDOODQ LQFOXLGDV HQ HO WH[WR UHVSXHVWDV DOXHVWLRQDULR ,9 $VLPLVPR ODV FRQWHVWDFLRQHV GH ODV PXMHUHV TXH OHH...
GHVFRQRFLGD
$ODVND FLXGDG GHV                 $ODPHGD              FRQRFLGD
$OELRQ               $QFKRUDJH                        $OKDPEUD           ...
$UOHWD               )ODJVWDII                        $WDVFDGHUR          ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                    6KHUH+LWH7RWDO            ...
/RV$QJHOHV                       %RXOGHU              0DULQD             ...
3RUWHYLOOH                        %ULGJHSRUW             5HGZRRGLW           ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                      6KHUH+LWH7RWDO           ...
(OJLQ                RYHU                          (YDQVWRQ           ...
/LVLH                OHDUZDWHU                        0W6WHUOLQJ          ...
FRQRFLGD
%ORRPILHOG             $WODQWD                         (YDQVYLOOH          ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                    6KHUH+LWH7RWDO            ...
FRQRFLGD
HGDU5DSLGV           *ULQQHOOROOHJH                     6KHUZRRG)RU           .O...
0DVVDFKXVHWWV        RGJHLW                        FLXGDGGHVFRQRFLGD
(GZDUGVYLOOH                       $OOVWRQ              .DQVDVLW            ...
*UHDW%DUULQJWRQ         %HUHD                          +RORNH             ...
3URYLQFHWRZQ           $UFDGLD                         6SULQJILHOG          ...
1HZ%HGIRUG                       $QQ$UERU             1%HOOHUHD            ...
.DODPD]RR             $EHUGHHQ                         0XVNFJRQ            ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                     6KHUH+LWH7RWDO            ...
*DLWKHUVEXUJ                       RORJQH              0W5DLQLHU           ...
+DFNHQVDFN             %ULGJHWRQ                        +LJKWVWRQZ          ...
0RQWYDOH              $LQVZRUWK                        0RRUHVWRQZ          ...
3ODLQILHOG             ODUHPRQW                        3ULQFHWRZQ           ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                     6KHUH+LWH7RWDO            ...
:DQH                $WODQWLFLW                      :HVW2UDQJH            ...
1HZLW              $OEXUTXHUTXH                       1HZILHOG            ...
3RVWGDP               $OEDQ                          4XHHQV9LOODJH         ...
*OHQ+HDG                        %XUOLQJWRQ             *UDQYLOOH           ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                     6KHUH+LWH7RWDO            ...
+XGVRQ)DOOV                       %LVPDUFN              +XQWLJWRQ           ...
/RQJ,VODQGLW                     $NURQ                0DWWLWXFN            ...
6WDWHROOHJH            7XOVD                          6XPQHWRZQ           ...
:DQH                $VKODQG                         :LOPHUGLQJ          ...
6KHGG                          DUROLQD GHO 6XU      6SULQJILHOG               ...
6XWKHUOLQ                        ROXPELD              :ROIUHHN           ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                     6KHUH+LWH7RWDO            ...
GDGGHVFRQRFLGD
%ORRPVEXUJ                        6LRX[)DOOV            %RHVWRZQ            ...
+DYHUIRUG                        $XVWLQ               +XQWLQJGRQ          ...
8WDK                           $XJXVWD              /DWRQ             ...
*UHHQ%D             %XUOLQJWRQ                        .DQVDVYLOOH           ...
:DXNHVKD              $OH[DQGULD                       :RPLQJ FLXGDG     KDUORWWH...
+DOLID[                         KHHQQH              /QFKEXUJ            ...
9LUJLQOD%HDFK                      DOJDU$OWD          :DVKLQJWRQ FLXGDG          ...
*UDQG)RUNV%
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                     6KHUH+LWH7RWDO            ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD              6KHUH+LWH                     ...
DVDGDV     DxRV                               DxRV                   ...
,   ,,   ,,,                              ¥¥¥¥¥  ¥¥¥¥   ¥¥¥¥¥DVDGDV         ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                  6KHUH+LWH($5(/,*,¾1(8$,¾1283$,¾1   /DV H...
œ1RSUHJXQWDQHQQLQJ~QPRPHQWRVLWXYHKLMRVRKHHVWDGRFDVDGD™+XUUDSRUXVWHGHV   œ+HFRQWHVWDGRHVWHFXHVWLRQDULRSRUTXHHVHOSULPHUR...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWH(GDGHVGHODVTXHFRQWHVWDURQ  ($   ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWHRQWH[WRUHOLJLRVR          ...
WHVWDURQ
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD           6KHUH+LWH2FXSDFLyQ/RVWpUPLQRVVLJXLHQWHVIXHURQORVXWLOL]DG...
,, ,,,                                ¥¥¥¥¥¥¥¥RQWDEOH                   ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD       6KHUH+LWHRPHUFLDQWHGHSURGXFWRVGHGURJXHUtD            ...
¥    7UDEDMDGRUDGHLQYHUQDGHUR                 ¥    )XQFLRQDULDGHOJRELHUQR             ...
¥7UDEDMRVYDULRV                          3URSLHWDULDGHQHJRFLR                  ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWH6HFUHWDULD             ...
(VFXHODVJUDGXDGDV
(QVHxDQ]D0HGLD
/HHV
(QIHUPHUD
RQRFWRUDGR
0HGLFLQD
1RHVWDFODUR
2SHUDGRUDGHFHQWUDOLWD                                3URIHVRUD ROOHJH           ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWHœ˜32548e217(67$$(67(8(67,21$5,2˜+$6...
0L SURSLR GRFWRU PH GLMR KDFH VHLV DxRV TXHPLV RUJDVPRV ¦YHQGUtDQ FXDQGR PHQRV PH OR HVSHUDUD§ $IRUWXQDGDPHQWH QR PHVHQWpD...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                    6KHUH+LWH    œ+H GLVIUXWDGR PXFKR FX...
HQORTXHVHUHILHUHDODVFXHVWLRQHVVH[XDOHVHVWDPRVWRGDYtDDRVFXUDV    œ™+DVLGRHVWXSHQGR™7UDWDGHPLYLGDVH[XDOQRGHFyPRFRPSODFHU...
YRDLQWHQWDUGLVFXWLUFRQpOODVSUHJXQWDVDXQTXHDOJXQDVGHHOODVSXHGHQUHVXOWDUGRORURVDVHWRGDVIRUPDVSULPHURKHTXHULGRFRQWHVWDUODVWRG...
$KRUDHVSRVLEOHTXH ORJUHPRVDYHULJXDUDOJRPiVVREUHORTXHFDGDXQRGHQRVRWURV GRV TXLHUH QHFHVLWD Vt ELHQ HO FXHVWLRQDULR QR IXH ...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                   6KHUH+LWHIDFFLyQHQHOWHUUHQRGHOVH[RSRUVXS...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                  6KHUH+LWH    œ0H LPDJLQp TXH OD DSRUWDF...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                 6KHUH+LWHPXMHUHVTXHVHHQFRQWUDEDQGRQGHRHVWRTX...
(O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD                6KHUH+LWHTXHVHQWLPRVRGHEHPRVVHQWLU3HQVpHQWRGDVH...
DORVKRPEUHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOJHQXLQRLQWHUpVTXHDOJXQRVSDUH]FDQWHQHUHQODDQDWRPtDIHPHQLQDQRVHOHVSXHGHGHFLUORTXHVHVLHQWHSRU...
0XFKDVJUDFLDV
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Hite, shere  informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hite, shere informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)

1.610 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Hite, shere informe hite sobre la sexualidad femenina(1977)

 1. 1. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH
 2. 2. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH 3UyORJR $ODVPXMHUHVQRVHOHVKDSUHJXQWDGRQXQFDTXpSLHQVDQVLHQWHQDFHUFDGHOVH[R/RVLQYHVWLJDGRUHVODQ]DGRVDODE~VTXHGDGHœQRUPDVHVWDGtVWLFDVKDQIRUPXODGRWRGRWLSRGHSUHJXQWDVHUUyQHDVSRUWRGDXQDVHULHGHIDOVDVUD]RQHVKDQWHUPLQDGR FRQ GHPDVLDGD IUHFXHQFLD GLFLHQGR D ODV PXMHUHV TXp GHEtDQ VHQWLU HQYH]GHSUHJXQWDUODVTXpHVORTXHVLHQWHQ/DVH[XDOLGDGIHPHQLQDVHKDFRQVLGHUDGRHVHQFLDOPHQWHFRPRXQDUHVSXHVWDDODVH[XDOLGDGPDVFXOLQDDOFRLWR(QUDUDVRFDVLRQHV VH KD OOHJDGR D UHFRQRFHU TXH OD VH[XDOLGDG IHPHQLQD SXGLHUD WHQHU XQDQDWXUDOH]DFRPSOHMDSRUVtPLVPDTXHIXHUDDOJRPiVTXHODPHUDOyJLFDFRQWUDSDUWLGDGHORTXHQRVRWURVYHPRVFRPR
 3. 3. ODVH[XDOLGDGPDVFXOLQD /R TXH HVWRV FXHVWLRQDULRV KDQ SUHWHQGLGR KDFHU HV SUHJXQWDU D ODV PXMHUHVPLVPDV TXp VLHQWHQ TXp HV OR TXH OHV JXVWD TXp RSLQDQ GHO VH[R (VWR QR VH KDKHFKRH[SOLFDQGRTXHOR~QLFRTXHFXHQWDHQWUHXQDPXMHUODVH[XDOLGDGœVDWLVIDFWRULD HV OD FRPSUHQVLyQ SRU SDUWH GH pVWD GH VXV SURSLDV QHFHVLGDGHV ItVLFDV (OœVH[RWDOFRPRQRVRWURVORGHILQLPRVHVSDUWHGHWRGRHOPDUFRFXOWXUDOHOOXJDUGHXQDPXMHUHQORVGRPLQLRVGHOVH[RUHIOHMDVXSXHVWRHQHOUHVWRGHODVRFLHGDG (QHVWHOLEURVHUHFRJHFXDQWRODVPXMHUHVTXHFRQWHVWDURQDORVFXHVWLRQDULRVGLMHURQFRQVXVSURSLDVSDODEUDVDVXPDQHUD7RGRVHKDKHFKRFRQHOSURSyVLWRGHIDPLOLDUL]DUQRVFRQQXHVWUDVH[XDOLGDGGHFRPSDUWLUODIRUPDHQTXHKHPRVH[SHULPHQWDGR QXHVWUD VH[XDOLGDG TXp SHQVDPRV GH HOOD YHU QXHVWUDV YLGDVSHUVRQDOHVPiV FODUDPHQWHUHGHILQLHQGRDVtQXHVWUDVH[XDOLGDGUHIRU]DQGRQXHVWUDLGHQWLGDGFRPRPXMHUHV2WURGHORVREMHWLYRVGHODSUHVHQWHREUDHVWDPELpQHOGHHVWLPXODUHOGHEDWHS~EOLFRHYDOXDQGRGHQXHYRODVH[XDOLGDGHEHPRVHPSH]DUDLGHDUIRUPDVPiV DPDEOHV JHQHURVDV SHUVRQDOHV GH UHODFLRQDPRV TXH VHDQ SRVLWLYDV FRQVWUXFWLYDVSDUDHOIXWXUR 3RURWUDSDUWHHVWHOLEURSUHVHQWDXQDQXHYDWHRUtDGHODVH[XDOLGDGIHPHQLQDTXH VH GHVDUUROOD JUDGXDOPHQWH FDStWXOR WUDV FDStWXOR WHRUtD TXH VH FRPSUHQGHUiPHMRUOHHQGRODREUDHQHOPLVPRRUGHQHQTXHDSDUHFHHVFULWD/DSULPHUDPLWDGGHODREUDVHGHGLFDEiVLFDPHQWHDOWHPDGHORUJDVPRODVHJXQGDPLWDGHVXQDFUtWLFDDODGHILQLFLyQ TXHGHOVH[RKDFHQXHVWUDFXOWXUD /DH[SHULHQFLDTXHKDVXSXHVWRODUHFHSFLyQGHHVWDVFRQWHVWDFLRQHVKDVLGRHQULTXHFHGRUDFiOLGDHLOXVWUDWLYDSDUDPtHVSHURTXHORVHDSDUDWRGRVORVTXHOD
 4. 4. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHOHDQ/RTXHHVDVPXMHUHVKDQFRPSDUWLGRDQyQLPDPHQWH
 5. 5. FRQWDQWRDPRUKRQHVWLGDGYLHQHGHODULTXH]DGHODH[SHULHQFLDIHPHQLQDTXHKDELWXDOPHQWHVHKDOODHVFRQGLGDSHURTXHSUHILJXUDHOJUDQYDORUSRWHQFLDOGHODVPXMHUHVSDUDHOIXWXUR LULJLUHVWHSURHFWRDORODUJRGHHVWRVFXDWUR~OWLPRVDxRVKDVLGRSDUDPtXQSULYLOHJLRRQJUDQM~ELORSUHVHQWRDKRUDVXVUHVXOWDGRV6+(5(+,7()HEUHURGH
 6. 6. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH XHVWLRQDULR,90DU]R1$7,21$/ 25*$1,=$7,21 )25 :20(1 1 +$37(5 ($67 67 1,(ORUJDVPR˜7LHQHXVWHGRUJDVPRV(QFDVRQHJDWLYR˜TXpFUHHTXHFRQWULEXLUtDDSURGXFtUVHORV˜(VLPSRUWDQWHSDUDXVWHGWHQHURUJDVPRV˜*R]DUtDXVWHGORPLVPRHQODUHODFLyQVH[XDOVLQWHQHUORV˜7LHQHDOJRTXHYHUWHQHURUJDVPRVFRQXQDEXHQDVH[XDOLGDG ˜7LHQH XVWHG RUJDVPRV GXUDQWH OR VLJXLHQWH 3RU IDYRU XWLOLFH ODV SDODEUDVœVLHPSUHœKDELWXDOPHQWHœDOJXQDVYHFHVœHQUDUDVRFDVLRQHVRœQXQFD
 7. 7. PDVWXUEDFLyQBBBBBBBBBBBBB FRLWRSHQHWUDFLyQYDJLQDO
 8. 8. BBBBBBBBBBBBBB HVWLPXODFLyQFOLWyULFDPDQXDOSRUVXSDUHMDBBBBBBBBBBBBBB FySXODPiVHVWLPXODFLyQPDQXDOFOLWyULFDBBBBBBBBBBBBBBB HVWLPXODFLyQRUDOSRUVXSDUHMDBBBBBBBBBBB QXQFDWLHQHRUJDVPRVBBBBBBBBBBBBB ,QGLTXHWDPELpQFXiQWRVRUJDVPRVWLHQHKDELWXDOPHQWHGXUDQWHFDGDDFWLYLGDGFXiQWRWDUGDHQDOFDQ]DUORVBBBBBBBBBB(VSDFLRSDUDFRPHQWDULRVVLGHVHDIRUPXODUORV3RUIDYRUGHVFULEDORTXHHVXQRUJDVPRSDUDXVWHG˜4XpVHQVDFLRQHVFRUSRUDOHVH[SHULPHQWD˜([LVWHPiVGHXQWLSRGHRUJDVPR6LXVWHGH[SHULPHQWDHORUJDVPRGXUDQWHODSHQHWUDFLyQ YDJLQDOFRLWR ˜HV HO PLVPR R GLIHUHQWH GHO RUJDVPR VLQ SHQHWUDFLyQ˜(QTXpDVSHFWR /RVFXHVWLRQDULRV, ,,,,,SXHGHQVHUKDOODGRVHQORV$SpQGLFHV (VWH3URHFWRVHHQFXHQWUDUHODFLRQDGRFRQOD1DWLRQDORUJDQL]DWLRQ)RU:RPHQ©V1HZRUNKDSWHU VyORHQHOVHQWLGRGHTXHFRPRPLHPEURGHODPLVPDVHPHDXWRUL]ySDUDHPSOHDUVXQRPEUHVHxDVHQHOHQFDEH]DPLHQWRGHORVFXHVWLRQDULRVDILQGHGDUDODVOHFWRUDVDOJXQDLGHDVREUHVXRULHQWDFLyQ1RKDEtDIRQGRVLPSOLFDGRVVLELHQSDUWHGHFXDOTXLHUEHQHILFLRREWHQLGRSRGUiVHUFHGLGRDODPHQFLRQDGDHQWLGDG
 9. 9. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH˜XiQGRHVWiXVWHGPiVH[FLWDGDDQWHVRGHVSXpVGHVXVRUJDVPRV˜8WLOL]DUtDODSDODEUD œVDWLVIHFKD SDUD GHVFULELU VX VHQVDFLyQ WUDV HO RUJDVPR ˜œDULxRVD˜œ*R]RVD˜8QDœVHQVDFLyQGHELHQHVWDU˜4XpH[SUHVLyQHPSOHDUtD˜(VXQVRORRUJDVPRItVLFDPHQWHVDWLVIDFWRULRSDUDXVWHG˜6RQORVVXEVLJXLHQWHVRUJDVPRVTXHSXHGDWHQHUPiVLQWHQVRVRPiVGpELOHVHXQRUJDVPRDRWUR˜KDTXHFDPELDURDOWHUDUOLJHUDPHQWHHOSXQWRGHHVWLPXODFLyQHVFULEDJUiILFDPHQWHFyPRSXHGHVHUHVWLPXODGRLGHDOPHQWHVXFXHUSRSDUDOOHJDUDORUJDVPRXDQGRDOHVWDUDSXQWRGHH[SHULPHQWDUXQRUJDVPRpVWHQRVHSUHVHQWDDFRQVHFXHQFLDGHOFHVHGHODHVWLPXODFLyQRSRUXQDFDXVDVLPLODU˜VHVLHQWHIUXVWUDGD˜XiQGRVXHOHVXFHGHUOHHVWR˜XiOHVVRQVXVœVtQWRPDVRUSRUDOHVHOPRPHQWRGHORUJDVPR3RUHMHPSOR˜VHSRQHVXFXHUSRUtJLGRHQWHQVLyQRVHPXHYH˜4XpSRVLFLyQDGRSWDQVXVSLHUQDV˜XiOHVVXH[SUHVLyQIDFLDO ˜(V HO RUJDVPR DOJR TXH œOH VXFHGH D VX FXHUSR R VH WUDWD GH DOJR TXH XVWHGPLVPDFUHDHQVXSURSLRFXHUSR,,$FWLYLGDGHVVH[XDOHV˜4XpLPSRUWDQFLDDWULEXHXVWHGDODPDVWXUEDFLyQ˜+DYLVWRDOJXQDYH]DXQDSHUVRQDPDVWXUEiQGRVH˜4XpDVSHFWRRIUHFtD˜3XHGHLPDJLQDUVHDODVPXMHUHVTXHXVWHGDGPLUDPDVWXUEiQGRVH˜/HJXVWDPDVWXUEDUVH˜)tVLFDPHQWH˜3VLFROyJLFDPHQWH˜RQTXpIUHFXHQFLDBBBBBBBBBBB ˜/D OOHYD HVR DO RUJDVPR VLHPSUH KDELWXDOPHQWH D YHFHV HQ UDUDVRFDVLRQHV R QXQFD BBBBBBBBBBB ˜4Xp WLHPSR OH WRPDVH WRPD JHQHUDOPHQWH XVWHGBBBBBBBBBBBB˜XiQWRVRUJDVPRVH[SHULPHQWDXVWHGKDELWXDOPHQWH ˜yPR VH PDVWXUED XVWHG p SRU IDYRU XQD GHVFULSFLyQ GHWDOODGD 3RUHMHPSOR˜XVDSDUDHVWLPXODUVHORVGHGRVODPDQRODFDPDHWF˜yQGHVHWRFDXVWHGH[DFWDPHQWH˜0DQWLHQHODVSLHUQDVMXQWDVRVHSDUDGDV˜XiOHVODVHFXHQFLDGHORVKHFKRV˜(VWLPXODPDQXDOPHQWHVXV
 10. 10. SDUHMDV
 11. 11. VX]RQDFOLWyULFD˜yPR˜RQHOILQGHOOHJDUDORUJDVPRRGHSURGXFLUXQDH[FLWDFLyQ(QHOSULPHUFDVR˜OOHJDDORUJDVPRVLHPSUH KDELWXDOPHQWH D YHFHV HQ UDUDV RFDVLRQHV R QXQFD ˜(V HVWD IRUPD GHVH[XDOLGDGLPSRUWDQWHSDUDXVWHG˜(VHVWLPXODGDXVWHGRUDOPHQWHFXQQLOLQJXV
 12. 12. SRUVXV
 13. 13. SDUHMDV
 14. 14. ˜(VHVWDHVWLPXODFLyQRUDOFOLWyULFDXRUDOYDJLQDORDPEDVFRVDVDODYH]˜RQHOILQGHOOHJDUDO RUJDVPR R D OD H[FLWDFLyQ (Q HO SULPHU FDVR ˜OOHJD DO RUJDVPR VLHPSUH KDELWXDOPHQWHDYHFHVHQUDUDVRFDVLRQHVRQXQFDBBBBBBBBBBBBB˜/HJXVWDDXVWHG˜7LHQHLPSRUWDQFLDSDUDXVWHGODHVWLPXODFLyQGHORVSHFKRV˜HTXpWLSR
 15. 15. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH ˜/H JXVWD OD SHQHWUDFLyQ YDJLQDOFRLWR ˜)tVLFDPHQWH ˜3VLFROyJLFDPHQWH ˜/DOOHYDDORUJDVPRVLHPSUHKDELWXDOPHQWHDYHFHVHQUDUDVRFDVLRQHVRQXQFD 6L WLHQH XVWHG RUJDVPR GXUDQWH OD SHQHWUDFLyQ YDJLQDOFRLWR ˜KD QRUPDOPHQWHRWURVHVWtPXORVSUHVHQWHV˜yPRGLUtDXVWHGTXHHVVXPpWRGRGHREWHQHUHVWLPXODFLyQFOLWyULFDGXUDQWHHOFRLWRD
 16. 16. XQODUJRMXHJRSUHYLRE
 17. 17. HVWLPXODFLyQPDQXDOVLPXOWiQHD GHO FOtWRULV H
 18. 18. HVWLPXODFLyQ LQGLUHFWD GH OD SHQHWUDFLyQ G
 19. 19. œDSODVWDUVH RSUHVLRQDUVHMXQWRVGXUDQWHODSHQHWUDFLyQRH
 20. 20. DOJ~QRWURPpWRGR6LXVWHGH[SHULPHQWDHORUJDVPRGXUDQWHHOFRLWR˜TXpFODVHGHPRYLPLHQWRVOHJXVWDKDFHUSDUD LQFUHPHQWDUVXHVWLPXODFLyQVXDYHVRUXGRVOHQWRVRUiSLGRVSHQHWUDFLyQFRPSOHWDRSDUFLDOLQWURGXFLUUHWLUDUPDQWHQHUVHTXLHWDHWF˜4XpSRVWXUDV SUHILHUH SDUD HO RUJDVPR ˜0DQWLHQH ODV SLHUQDV VHSDUDGDV R MXQWDV GXUDQWH HORUJDVPR˜8WLOL]DORVP~VFXORVYDJLQDOHVRGHRWURVP~VFXORVSDUDSRGHUOOHJDUDORUJDVPR ˜$OJXQD YH] VH VLHQWH XVWHG PDO ItVLFDPHQWH GXUDQWH HO FRLWR ˜7LHQH KDELWXDOPHQWHXQDœDGHFXDGDOXEULFDFLyQ˜6HKDVHQWLGRDYHFHVSURJUHVLYDPHQWHPHQRVH[FLWDGDFXDQWRPiVVHSURORQJDHOFRLWR ˜(V OD UHODFLyQ HPRFLRQDO R SVLFROyJLFD PiV LPSRUWDQWH GXUDQWH OD SHQHWUDFLyQTXHHQHOFXUVRGHRWUDVIRUPDVGHVH[XDOLGDG˜XiOHVVXUHDFFLyQHPRFLRQDODQWHODSHQHWUDFLyQ˜/HUHVXOWDPiVIiFLOH[SHULPHQWDUXQRUJDVPRPHGLDQWH ODHVWLPXODFLyQFOLWyULFD FXDQGR QR KD FRLWR 6L XVWHG WXYLHUD TXH HVFRJHU HQWH FRLWR OD HVWLPXODFLyQFOLWyULFDFRQVXSDUHMD˜SRUTXpVHGHFLGLUtD˜3RUTXp˜/HJXVWDODSHQHWUDFLyQUHFWDO˜HTXpWLSR ˜4Xp IRUPDV GH UHODFLyQ VH[XDO QR JHQLWDO VRQ LPSRUWDQWHV SDUD XVWHG 3RUHMHPSOR ˜DEUD]DUVH EHVDUVH ˜KDEODUVH tQWLPDPHQWH ˜PLUDUVH PXWXDPHQWH˜VRQUHtUVH ˜ROHUVH ˜/H JXVWDQ HVWDV DFWLYLGDGHV WDQWR FRPR OD VH[XDOLGDG JHQLWDOFRUULHQWH˜/DPHMRUVH[XDOLGDGHVODJHQLWDO,,,5HODFLRQHV5HVSRQGDDORTXHOHDIHFWDRDIHFWyDXVWHG6LHVWiXVWHGFDVDGD˜FXiQWRVDxRVOOHYDFRPRWDO˜(VWiFRQWHQWDGHKDEHUVHFDVDGR˜4XpHIHFWRKDWHQLGRHVWRVREUHVXYLGDVH[XDO˜+DYLYLGRH[SHULHQFLDVœH[WUDPDWULPRQLDOHVGLJDFXiQWDV GXUDQWHFXiQWRWLHPSR
 21. 21. (QFDVRDILUPDWLYR˜FXiOIXHVXHIHFWRVREUHXVWHGFRPRLQGLYLGXRVREUHVXPDWULPRQLR˜)XHURQGHOWLSRGHœPDWULPRQLRDELHUWRRGHVFRQRFLGDVSDUDVXPDULGR˜4XpRSLQDGHOFRQFHSWRGHœPDWULPRQLRDELHUWR6LHVVROWHUD ˜OHJXVWDVHUœVROWHUD˜2HVGLItFLO˜9HODVROWHUtDFRPRXQDIRUPDGH YLGD WHPSRUDO R EiVLFD ˜7LHQH DFWLYLGDGHV VH[XDOHV PX D PHQXGR ˜H TXpFODVH
 22. 22. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH 6LWLHQHXVWHGUHODFLyQVH[XDOUHJXODUFRQDOJXLHQVLQPDWULPRQLR
 23. 23. ˜TXpFRPSDUDFLRQHV KDFH FRQ RWURV HVWLORV GH YLGD SRU XVWHG SUREDGRV ˜3UHIHULUtD FDVDUVH ˜9HXVWHGHVWRFRPRDOJRWHPSRUDORSHUPDQHQWH˜6HVLHQWHDJXVWR 6LHVXVWHGOHVELDQD VHUHODFLRQDVH[XDOPHQWHFRQPXMHUHV
 24. 24. FRQWHVWHSRUIDYRUDODVSUHJXQWDVSUHFHGHQWHVDSOLFDEOHVDVX FDVRWDPELpQDODVVLJXLHQWHV˜FXiQWRVDxRVOOHYDUHODFLRQiQGRVHItVLFDPHQWHFRQPXMHUHV˜4XpFRPSDUDFLyQHVWDEOHFHUtDHQWUHODVUHODFLRQHVVH[XDOHVFRQRWUDVPXMHUHVODVVRVWHQLGDVFRQKRPEUHVRTXpFRPSDUDFLyQ HVWDEOHFHUtD VL QR KD WHQLGR QXQFD UHODFLyQ KHWHURVH[XDO
 25. 25. ˜)tVLFDPHQWH˜3VLFROyJLFDPHQWH3RUIDYRUH[SOLTXHFyPRUHODFLRQDUVHFRQRWUDPXMHUItVLFDPHQWHDTXHHVWDLQIRUPDFLyQQRHVVLHPSUHIiFLOGHREWHQHU 6LXVWHGWRGDYtDYLYHHQFDVDFRQVXVSDGUHVHQIDPLOLD˜HQTXpIRUPDODDIHFWDQODVUHJODVHQFRQWUDGHODVDFWLYLGDGHVVH[XDOHVGHODVPXMHUHVPiVMyYHQHV˜/HVLUYHQGHSURWHFFLyQ˜/HFDXVDQDOJ~QSHUMXLFLR˜/HSURGXFHQDOJXQDRWUDFRVD˜/HDJUDGDUtDTXHKXELHVHPHQRVUHVWULFFLRQHVHQFXDQWRDOVH[R˜0iV˜(VWiQ GLVSXHVWRV VXV SDGUHV R SDULHQWHV D DERUGDU GH XQD PDQHUD UHDOLVWDORVWHPDVVH[XDOHVFRQXVWHG˜ORVDPLJRV˜ORVSURIHVRUHV˜RQVWLWXHXQSUREOHPDSDUDXVWHGREWHQHU LQIRUPDFLyQ )LQDOPHQWH HQ HO FDVR GH TXH WHQJD UHODFLyQ VH[XDO FRQ DOJXLHQ˜HVWiQHQWHUDGRVGHHVWRVXVSDGUHV˜yPRUHDFFLRQDURQDOHQWHUDUVH6LXVWHGWRGDYtDQRKDWHQLGRUHODFLyQVH[XDOFRQQDGLH˜FyPRVHLPDJLQDTXHVHUiODVH[XDOLGDG˜HTXpVHQVDFLRQHVItVLFDVKDJR]DGRPiVKDVWDDKRUD 6LHVWiXVWHGHQXQDHWDSDDVH[XDORFpOLEHHVGHFLUVLQRKDGHVDUUROODGRDFWLYLGDGHV VH[XDOHV H[FHSWR TXL]i OD GH OD PDVWXUEDFLyQ
 26. 26. ˜OH JXVWD HVWD IRUPD GH YLGD˜6HODUHFRPHQGDUtDDRWUDVPXMHUHV˜XUDQWHFXiQWRWLHPSRVHSURSRQHXVWHGVHJXLUVLHQGRDVH[XDO˜4XpœHVWLORGHYLGDFRQVLGHUDTXHVHUtDPHMRUSDUDXVWHG˜3URORQJDGRVSHULRGRV GH PRQRJDPLD ˜RV WUHV R FXDWUR DPDQWHV UHJXODUHV ˜5HODFLRQHV VH[XDOHVIRUWXLWDV˜SHULRGRV UHODWLYDPHQWH ODUJRV VLQ QLQJXQD FODVH GH UHODFLyQ VH[XDO ˜,QWHUFDPELRVGHSDUHMDV˜(VFRJHUtDRWURHVWLORGHYLGDWRGDYtDQRLQYHQWDGR 1XPHUH SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD HQ FXDQWR DO VH[R ORV VLJXLHQWHV FRQFHSWRVDxDGLHQGRFRPHQWDGRVVLORGHVHD SDVLyQ LGLOLR DPLVWDG DPRUQRURPiQWLFRSURIXQGRFDULxR
 27. 27. FRPSURPLVRDODUJRSOD]RPDWULPRQLR HQDPRUDPLHQWR HFRQRPtD KRVWLOLGDGVHQWLPLHQWRVGHYLROHQFLDHVFULEDODSULPHUDYH]TXHVHHQDPRUy˜yPRVHVHQWtD˜yPRVHGHVDUUROOyWDO UHODFLyQ FyPR SURVSHUy R PXULy (Q HO FDVR GH TXH XVWHG VH KDD HQDPRUDGR
 28. 28. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHPiV GH XQD YH]˜FUHHTXHH[LVWHXQDSDXWDGHDFRQWHFLPLHQWRVHPRFLRQDOHVHQODVUHODFLRQHVVH[XDOHVURPiQWLFDV ˜yPR KDQ VLGR VXV UHODFLRQHV PiV SURIXQGDV FRQ KRPEUHV PXMHUHV ˜/HSURGXMHURQVDWLVIDFFLyQRLQVDWLVIDFFLyQ˜(PRFLRQDOPHQWH˜)tVLFDPHQWH˜4XpHVORTXHPiVDQVtDDOSHQVDUHQXQDUHODFLyQFRQRWUDV
 29. 29. SHUVRQDV
 30. 30. ,9 (WDSDVYLWDOHV˜4XpHGDGWHQtDXVWHGFXDQGRVHPDVWXUEySRUYH]SULPHUDBBBBBBBBB ˜/OHJyDO RUJDVPR BBBBBBBBB ˜HVFXEULy OD PDVWXUEDFLyQ SRU Vt PLVPD R VH OD HQVHxyDOJXLHQRDOJR˜4XpHGDGWHQtDXVWHGFXDQGRH[SHULPHQWpVXSULPHURUJDVPRFRQRWUDSHUVRQDBBBBBBBBB˜(QHOFXUVRGHTXpDFWLYLGDGBBBBBBBBB ˜4Xp VHQVDFLRQHV H[SHULPHQWy FRQ PRWLYR GH OD œSpUGLGD GH VX YLUJLQLGDG˜6XIULyGRORURKHPRUUDJLD˜4XpHGDGWHQtDXVWHG ˜5HFXHUGD XVWHG VXV VHQVDFLRQHV VH[XDOHV GXUDQWH OD LQIDQFLD ˜(Q OD HVFXHODSULPDULD˜XUDQWHODVHJXQGDHQVHxDQ]DHVFUtEDODV˜UHHXVWHGTXHGHEHH[LVWLUXQDUHSUHVLyQVH[XDOGXUDQWHODLQIDQFLDRODDGROHVFHQFLD˜3RUTXp˜3RUTXpQR˜3RUTXpH[LVWHDFWXDOPHQWHWDOUHSUHVLyQ ˜+D VHQWLGR XVWHG LQFOLQDFLRQHV GH WLSR VH[XDO SRU PLHPEURV GH VX IDPLOLD˜+HUPDQRV R KHUPDQDV ˜3DGUHV H WHQHU XVWHG KLMRV ˜KDQ PRVWUDGR pVWRVUHVSXHVWDV VH[XDOHV FRQ PRWLYR GHFXDOTXLHUFRQWDFWRFRQVXSHUVRQD˜/HKDQKHFKRH[SHULPHQWDUHOORVVHQVDFLRQHVVH[XDOHV˜yPRKDUHDFFLRQDGRXVWHG˜7XYLHURQHOHPEDUD]RHOSDUWRDVSHFWRVH[XDOHVSDUDXVWHG˜+DWHQLGRFRQWDFWRVVH[XDOHVFRQSHUVRQDVPiVMyYHQHVRPDRUHVTXHXVWHG)tVLFDPHQWHRSVLFROyJLFDPHQWH˜IXHURQHVWDVH[SHULHQFLDVGLIHUHQWHVGHRWUDVYLYLGDVDQWHULRUPHQWH˜(QTXpDVSHFWRDIHFWDODHGDGDOVH[RRQODHGDG˜VHLQFUHPHQWDRGLVPLQXHHOGHVHRVH[XDORELHQQRRFXUUHXQDFRVDQLRWUD˜(OJRFHGHOVH[R˜7LHQH HVWRDOJRTXHYHUFRQODHGDGGHVXVSDUHMDV˜$IHFWDODPHQRSDXVLDœFDPELRGHYLGD
 31. 31. DODVH[XDOLGDGItVLFDRSVLFROyJLFDPHQWH˜yPR˜+DDIHFWDGRDODVUHDFFLRQHVGHVXV
 32. 32. SDUHMDV
 33. 33. FRQUHVSHFWRDXVWHGHKDEHUVLGRVRPHWLGDDXQDKLVWHUHFWRPtD˜DIHFWyHVWRDVXVDFWLYLGDGHVRVHQVDFLRQHVVH[XDOHV˜)tVLFDPHQWH˜3VLFROyJLFDPHQWH˜yPR˜XiOHVVXHGDGVXIRUPDFLyQHKLVWRULDO+DEOHGHVXWUDEDMRGHVXHGXFDFLyQPHGLRHQTXHFUHFLyUD]DHWFLWHWRGRDTXHOORTXHXVWHGFRQVLGHUDLPSRUWDQWH
 34. 34. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH9)LQDO˜6XVUHODFLRQHVItVLFDVVH[XDOHVFRQORVKRPEUHVKDQVHJXLGRDOJXQDVSDXWDVSDUWLFXODUHV˜XiOHVHUDQ˜(QTXpIRUPDKDQWHQLGRODPDRUtDGHORVKRPEUHVUHODFLyQVH[XDOFRQXVWHG˜(VVXSDUHMDRSDUHMDV
 35. 35. VHQVLEOHD ODHVWLPXODFLyQTXHXVWHGQHFHVLWD(QFDVRQHJDWLYR˜ODSLGHRVHHVWLPXODXVWHGPLVPD˜/HUHVXOWDHPEDUD]RVR˜1HFHVLWDXVWHGDYHFHVPDVWXUEDUVHSDUDOOHJDUDORUJDVPRGHVSXpVGHœKDFHUHODPRU˜+DQRWDGRDPHQXGRTXHVXSDUHMDRSDUHMDV
 36. 36. QRVHKDOODHPRFLRQDOPHQWHLPSOLFDGRGXUDQWHHOLQWHUFDPELRVH[XDO2ELHQ˜TXpUHVSXHVWDVHPRFLRQDOHVGHVFXEUHXVWHGDPHQXGRHQVXSDUHMDRSDUHMDV
 37. 37. ˜)LQJH XVWHG D YHFHV HO RUJDVPR ˜XUDQWH TXp DFWLYLGDGHV VH[XDOHV ˜(Q TXpFRQGLFLRQHV˜RQTXpIUHFXHQFLD˜+DWHPLGRXVWHGDOJXQDYH]GHFLUTXHœQRDDOJXLHQSRUPLHGRDœKDFHUXQDHVFHQDRHQIULDUOR(QFDVRDILUPDWLYR˜TXpVLQWLyGXUDQWHHOLQWHUFDPELRVH[XDO˜/RGHILQLUtDFRPRXQDYLRODFLyQ˜4XpSLHQVDDFHUFDGHODSUiFWLFDGHODIHOODWLR HVWLPXODFLyQFRQODERFDGHOSHQH
 38. 38. ˜3DUDOOHJDUDORUJDVPR˜4XpRSLQDDFHUFDGHODSUiFWLFDGHOFXQQLOLQJXV UHODFLyQVH[XDORUDO
 39. 39. FRQRWUDPXMHU˜UHHXVWHGTXHVXYDJLQD]RQDJHQLWDOVRQIHDVREHOODV˜+XHOHQELHQRPDO˜4XpRWUDV SDUWHVGHVXFXHUSROHJXVWDQROHGLVJXVWDQ˜6HVLHQWHDJXVWRGHVQXGDHQFRPSDxtDGHRWUDSHUVRQD˜HMDXVWHGHQOLEHUWDGDVXLPDJLQDFLyQ˜XUDQWHODPDVWXUEDFLyQRGXUDQWHVX UHODFLyQ VH[XDO FRQ RWUD SHUVRQD
 40. 40. ˜/R KDFH SDUD OOHJDU DO RUJDVPR R VyOR SRUSXURSODFHU˜3LHQVDHQVHFXHQFLDVDUJXPHQWDGDVRVyORYLVXDOL]DLPiJHQHVFRQFUHWDV˜XiOHVVRQpVWDV ˜4Xp RSLQD GHO VDGRPDVRTXLVPR GRPLQLRVXPLVLyQ
 41. 41. ˜/R KD H[SHULPHQWDGRDOJXQDYH]˜4XpOLEURVVREUHWHPDVVH[XDOHVKDOHtGRXVWHG˜4XpRSLQyGHHOORV˜4XpRSLQDGHODœUHYROXFLyQVH[XDO˜UHHXVWHGTXHHOVH[RWLHQHDOJXQDLPSOLFDFLyQSROtWLFD˜+DHQVXPHQWHDOJRGHORFXDOOHJXVWDUtDKDEODUTXHQRKDVLGRPHQFLRQDGRHQHVWHFXHVWLRQDULR(QFDVRDILUPDWLYRDxiGDORDTXt˜3RUTXpFRQWHVWDDHVWHFXHVWLRQDULR™*UDFLDV
 42. 42. ˜yQGHORFRQVLJXLy˜/HKDJXVWDGR
 43. 43. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH 4XLpQHVFRQWHVWDURQ,675,%8,¾1(/8(67,21$5,2 (VWHFXHVWLRQDULRODVWUHVYHUVLRQHVGLIHUHQWHVGHODVSiJLQDVKDQHVWDGRVLHQGRHQYLDGRVDPXMHUHVGHWRGRHOSDtVDSDUWLUGH6HWUDWDEDGHGHVFXEULUFyPRODV PXMHUHV YHQ VX SURSLD VH[XDOLGDG 6H UHDOL]y XQ JUDQ HVIXHU]R SDUD ORJUDU TXHIXHUDQDSDUDUDPDQRVGHPXFKDVGLVWLQWDVFODVHVGHPXMHUHVSDUDFRQVHJXLUWDPELpQ PXFKRV GLIHUHQWHV SXQWRV GH YLVWD HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH /D SULPHUDGLVWULEXFLyQVHUHDOL]ySRUHQYtRVQDFLRQDOHVDJUXSRVGHPXMHUHVHQWUHORVTXHILJXUDEDQ VHFFLRQHV GH OD 1DWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ IRU :RPHQ DJUXSDFLRQHV GHIHQVRUDVGHOGHUHFKRDODERUWRFHQWURVGHPXMHUHVXQLYHUVLWDULDVFLUFXODUHVGHPXMHUHV3RFR GHVSXpV PHGLDQWH XQRV DQXQFLRV SXEOLFDGRV HQ 7KH9LOODJH9RLFH0DGHPRLVHOOH %ULGHV UHYLVWDV 0V VH LQIRUPy D VXV OHFWRUDVTXHSRGtDQHVFULELUVROLFLWDQGRORVFXHVWLRQDULRV0iVDGHODQWHKXERDQXQFLRVWDPELpQTXHDSDUHFLHURQHQGRFHQDVGH SXEOLFDFLRQHV UHOLJLRVDV $GHPiV OD UHYLVWD 2XL SXEOLFy HO FXHVWLRQDULR HQ VXWRWDOLGDG TXH IXH FRQWHVWDGR SRU GH VXV OHFWRUDV )LQDOPHQWH HO OLEUR 6H[XDO+RQHVW%:RPHQIRU:RPHQTXHFRQWLHQHFXDUHQWDFLQFRFRQWHVWDFLRQHVFRPSOHWDVGHODVUHFLELGDVSULPHUDPHQWHSHGtDDVXVOHFWRUDVTXHUHPLWLHUDQVXVUHVSXHVWDVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQ(QWRWDOIXHURQGLVWULEXLGRVFLHQPLOFXHVWLRQDULRVGHORVTXHIXHURQGHYXHOWRVFXPSOLPHQWDGRVDOJRPiVGHWUHVPLOPiVRPHQRVHOSRUFHQWDMHGHUHVXOWDGRVKDELWXDOHVHQHVWDFODVHGHGLVWULEXFLyQGHFXHVWLRQDULRV
 44. 44. (OWUHLQWDVLHWHSRUFLHQWRGHODVUHVSXHVWDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOXHVWLRQDULR,SURYLHQHQ GH ODV OHFWRUDV GH OD UHYLVWD 2XL RWUR WHUFLR DSUR[LPDGDPHQWH FRUUHVSRQGH D OD GLVWULEXFLyQJHQHUDOGHQWURGHOPRYLPLHQWRIHPLQLVWDRWURWHUFLRSURYHQtD GH TXLHQHV HVFULELHURQ D UDt] GH OD SXEOLFDFLyQGHXQDUWtFXORHQ7KH9LOODJH9RLFH HQ HO FXDO VH GHVFULEtD HO FXHVWLRQDULR $XQTXH HVRV JUXSRV WHQGtDQ D VHUFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRVHQODVPDQHUDVGHH[SUHVDUVHHQODSHUVSHFWLYDGHVXVLWXDFLyQ FRPR VH DSUHFLDUi IiFLOPHQWH HQ ODV FLWDV
 45. 45. ODV UHVSXHVWDV QR GLILHUHQ HQFXDQWRDVXFRQWHQLGREiVLFRHVWRHVFODVHGHPDVWXUEDFLyQHVWLPXODFLyQQHFHVDULD 3XEOLFDGRSRU:DUQHU3DSHUEDFN/LEUDU
 46. 46. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHSDUDHORUJDVPRHWF/DVUHVSXHVWDVDOXHVWLRQDULR,, LQFOXHQDSDUWHODVUHVSXHVWDV GH OD GLVWULEXFLyQ GHO PRYLPLHQWR IHPLQLVWD RWUDV GH ODV OHFWRUDV GH ODV UHYLVWD0DGHPRLVHOOH%ULGHV 0V/RVXHVWLRQDULRV,,,,9 UHSUHVHQWDQXQDPH]FODGHODVGLVWULEXFLRQHVGHOPRYLPLHQWRIHPLQLVWDGHODVSXEOLFDFLRQHVUHOLJLRVDV /D HVWDGtVWLFD IDFLOLWDGD HQ HO OLEUR VH KDOOD JHQHUDOPHQWH GLYLGLGD HQ ODV WUHVSREODFLRQHV HVWDGtVWLFDV XHVWLRQDULRV , ,, ,,, FRPR XQD IRUPD GH GHPRVWUDU ODtQWLPD VHPHMDQ]D HQWUH ORV UHVXOWDGRV GH FDGD JUXSR RPR HOXHVWLRQDULR,9 IXHGLVWULEXLGRFXDQGRVHHVWDEDHIHFWXDQGRDODWDEXODFLyQGHORVUHVXOWDGRVVRODPHQWHODV FRQWHVWDFLRQHV D ORV XHVWLRQDULRV , ,, ,,, VRQ SUHVHQWDGDV HVWDGtVWLFDPHQWH PXMHUHV HQ WRWDO
 47. 47. VLQ HPEDUJR VH KDOODQ LQFOXLGDV HQ HO WH[WR UHVSXHVWDV DOXHVWLRQDULR ,9 $VLPLVPR ODV FRQWHVWDFLRQHV GH ODV PXMHUHV TXH OHHURQ 6H[XDO+RQHVW QRVHLQFOXHURQHQODHVWDGtVWLFDSXHVWRTXHSRGtDQKDEHUHVWDGRLQIOXLGDVSRUORTXHODVRWUDVPDQLIHVWDURQQRREVWDQWHRFDVLRQDOPHQWHILJXUDQFLWDVGHVXVUHVSXHVWDV HQ HO WH[WR (O Q~PHUR WRWDO GH FRQWHVWDFLRQHV UHFLELGDV GH PXMHUHV GHWRGDVODVSURFHGHQFLDVDVFHQGLyD,675,%8,¾1*(2*5·),$(/$6 5(638(67$66HJ~QORVPDWDVHOORVGHODVFDUWDVODVFRQWHVWDFLRQHVUHFLELGDVSURFHGtDQGHORV(VWDGRVVLJXLHQWHV7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR $ODEDPDFLXGDGGHV DOLIRUQLD FLXGDG FRQRFLGD
 48. 48. GHVFRQRFLGD
 49. 49. $ODVND FLXGDG GHV $ODPHGD FRQRFLGD
 50. 50. $OELRQ $QFKRUDJH $OKDPEUD )DLUEDQNV $OWDGHQD $UL]RQD FLXGDG GHV $QDKHLP FRQRFLGD
 51. 51. $UOHWD )ODJVWDII $WDVFDGHUR /LWFKILHOG3DUN %HOHI 0HVD %HOOIORZHU 7HPSOH %HUNHOH 7XFVRQ %HYHUO+LOOV $UNDQVDV %OWKH %HQWRQYLOOH %RXOGHUUHHN
 52. 52. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR DPGHP %RXOHYDUG /LWWOH5RFN %XHQD3DUN :HVW+HOHQD %XUEDQN DQRJD3DUN 6DQ-RVp DUVRQ 6DQ3HGUR KXOD9LVWD 6DQ5DIDHO ORYLV 6DQWD%iUEDUD SUHVV 6DQWDODUD DQYLOOH 6DQWDUX] (ODMDQ 6DQWD0DUtD (VFRQGLGR 6DQWD5RVD )UHHPRQW 6HDVLGH )UHVQR 6HS~OYHGD *ROHWD 6KHUPDQ2DNV +DZDUG 6WRFNWRQ +HPHW 7DU]DQLD ,QGHSHQGHQFH 7RUUDQFH ,QJOHZRRG 7XUORFN /D-ROOD 9DFDYLOOH /DNHZRRG 9HQLFH /D0LUDGD 9LFWRUYLOOH /RPD/LQGD RORUDGR FLXGDG /RQJ%HDFK GHVFRQRFLGD
 53. 53. /RV$QJHOHV %RXOGHU 0DULQD ROOEUDQ 0HQGRFLQR RORUDGR6SULQJV 0HQOR3DUN HQYHU 1RUWK+ROOZRRG *UHHOH 2DNODQG +RW6SULQJV 3DFLILF3DOLVDGHV /RQV 3DFRLPD 6HFXULW 3DOR$OWR :KHDW5LGJH 3DORV9HUGHV RQQHFWLFXW FLXGDG 3OHDVDQWR GHVFRQRFLGD
 54. 54. 3RUWHYLOOH %ULGJHSRUW 5HGZRRGLW DQEXU 5LGJHFUHVW )DLUILHOG 5LYHUVLGH +DUWIRUG 5ROOLQJ+LOOV 0LGGOHWRZQ
 55. 55. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR 6DFUDPHQWR 1HZ%ULWDLQ 6DOLQDV 1HZ+DYHQ 6DQ$QVHOPR 1RUZDON 6DQLHJR 6RXWKLQJWRQ 6DQ)UDQFLVFR 6WDPIRUG :HVW+DUWIRUG %ORRPLQJWRQ :HVW5HGGLQJ DUERQGDOH :LOOLPDQWLF KLFDJR HODZDUH FLXGDG XQGHH GHVFRQRFLGD
 56. 56. (OJLQ RYHU (YDQVWRQ (OOHQGDOH *UDQLWHLW 1HZDUN /D*UDQJH :LOPRQJWRQ /DNHYLHZ )ORULGDFLXGDGGHV /DZUHQFHYLOOH FRQRFLGD
 57. 57. /LVLH OHDUZDWHU 0W6WHUOLQJ RUDODEOHV 1RUWK$XURUD RUDO6SULQJV 1RUWKODNH HOUD%HDFK 2DN)RUHVW )RUW/DXGHUGDOH 2DN/DZQ *DLQHVYLOOH 2DN3DUN +ROOZRRG 3DODWLQH ,QGLDQ+DUERU%HDFK 3DUN)RUHVW /DNH3ODFLG 3HRULD 0LDPL 5RFN,VODQG 2FHDQ6KRUH 5HVHOOH 6W$XJXVWLQH 6SULQJILHOG 6RXWKDWRQD :DXNHJDQ 7DPSD ,QGLDQDFLXGDGGHV *HRUJLD FLXGDG GHV FRQRFLGD
 58. 58. FRQRFLGD
 59. 59. %ORRPILHOG $WODQWD (YDQVYLOOH $XJXVWD )RUW:DQH %UXQVZLFN )UDQNIRUW DUUROWRQ *DU -RQHVERUR +DPPRQG 0DULHWWD +DQRYHU 5RPH ,QGLDQiSROLV
 60. 60. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR :DUQHU5RELQV /DIDHWWH +DZDL 0RQWLFHOOR +RQROXO~ 3ULQFHWRQ ,GDKR 7HUUH+DXWH 6W0DULHV ,RZD FLXGDG GHV ,OOLQRLV FLXGDG GHV FRQRFLGD
 61. 61. FRQRFLGD
 62. 62. HGDU5DSLGV *ULQQHOOROOHJH 6KHUZRRG)RU .OHPPH 6SDUNV 0W3OHDVDQW 7DNRPD3DUN .DQVDV FLXGDG GHV :KHDWRQ FRQRFLGD
 63. 63. 0DVVDFKXVHWWV RGJHLW FLXGDGGHVFRQRFLGD
 64. 64. (GZDUGVYLOOH $OOVWRQ .DQVDVLW $PKHUVW /DZUHQFH %RVWRQ 0HUULDP DPEULGJH 0RXQGLW KHVWHU .HQWXFN FLXGDG DUWPRXWK GHVFRQRFLGD
 65. 65. *UHDW%DUULQJWRQ %HUHD +RORNH /H[LQJWRQ /QQ 5LFKPRQG 1HZWRQ+LJKODQG 5XVVHOO6SULQJV 2UDQJH /XLVLDQDFLXGDGGHV 3OPRXWK FRQRFLGD
 66. 66. 3URYLQFHWRZQ $UFDGLD 6SULQJILHOG %DOGZLQ :RUFHVWHU /D6WDWH8 :RUWKLQJWRQ 0HWDLULH 0LFKLJDQ FLXGDG 0RQURH GHVFRQRFLGD
 67. 67. 1HZ%HGIRUG $QQ$UERU 1%HOOHUHD %ULJKWRQ 2ULDQG ODUNVWRQ :DWHUIRUG HWURLW :LQWHU+DUERU )OLQW 0DUODQG FLXGDG *UDQG5DSLGV GHVFRQRFLGD
 68. 68. .DODPD]RR $EHUGHHQ 0XVNFJRQ
 69. 69. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR $QQDSROLV 3RQWLDF %DOWLPRUH 6RXWKILHOG KDSWLFR :HVWODQG KHYKDVH 0LQQHVRWD FLXGDG ROOHJH3DUN GHVFRQRFLGD
 70. 70. *DLWKHUVEXUJ RORJQH 0W5DLQLHU ,QWHUQDWLRQDO)DOOV 3LNHVYLOOH 0LQQHDSROLV 5RFNYLOOH 0RUD 2VVHR %LOOLQJERUR 5LFKILHOG %ORRPILHOG 6WORXG DPGHP 6W3DXO UDQIRUG 9LUJLQLD (DVW%UXQVZLFN =LP (OL]DEHWK 0LVVLVVLSSL )DQZRRG 7XSHOR )RUWL[ 0LVVRXULFLXGDGGHV *ODVVERUR FRQRFLGD
 71. 71. +DFNHQVDFN %ULGJHWRQ +LJKWVWRQZ .DQVDVLW -HUVHLW /HPD .HDUQ 6W/RXLV /DNHZRRG 0RQWDQD /RQJ%UDQFK %URZQLQJ 0DGLVRQ OXWH 0DSOHZRRG +HOHQD 0HQGKDP 1HEUDVND FLXGDG 0LQGODQG3DUN GHVFRQRFLGD
 72. 72. 0RQWYDOH $LQVZRUWK 0RRUHVWRQZ $OGD 1HZDUN /LQFROQ 1HZ%UXQVZLFN 1RUWK3ODWWH 1HZ3URYLGHQFH 2PDKD 2OG%ULGJH 1HYDGD 3DWHUVRQ 5HQR 3DUVSSDQ 1HZ+DPSVKLUHFLX 3HUWK$PER GDGGHVFRQRFLGD
 73. 73. 3ODLQILHOG ODUHPRQW 3ULQFHWRZQ
 74. 74. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR XUKDP 5DKZD )UDQFRQLD 5DULWDQ +DQRYHU 5LGJHZRRG .HHQH 6WRFNKROP /HEDQEQ 7HDQHFN 0DQFKHVWHU 7UHQWRQ 1DVKXD 9HQWQRULW :KLWH5LYHU-FW 9LSHODQG 1 -HUVH FLXGDG :DVKLQJWRQ GHVFRQRFLGD
 75. 75. :DQH $WODQWLFLW :HVW2UDQJH 1XHYR 0H[LFR FLX 0RXQW0DULRQ GDGGHVFRQRFLGD
 76. 76. 1HZLW $OEXUTXHUTXH 1HZILHOG -HPH]6SULQJV 1HZ3DOW] /RV·ODPRV 1HZ5RFKHOOH 6RFRUUR 1HZRUNLW 1XHYD RUN FLX 1LDJDUD)DOOV GDGGHVFRQRFLGD
 77. 77. 3RVWGDP $OEDQ 4XHHQV9LOODJH $QGRYHU 5DQVRPYLOOH $WKRO 5RFKHVWHU %DOGZLQ 5RFN+LOO %LQJKDPWRQ 5RFNYLOOHHQWUH %UDQWLQJKDP 5RVOQ+HLJKWV %UHQWZRRG 5H %URQ[ 6KRUHKRUQ %URRNOQ 6LGQH %XIIDOR 6WDWHQ,VODQG HQWUDO,VOLS 6RVVHW KD] 7UR ROG6SULQJ 8WLFD RQHVXV :HVWEXU (DVW0HDGRZ :LOVRQ (DVW6HWDXNHW RQNHUV (OPLUD DUROLQD GHO 1RUWH )RUHVW+LOOV FLXGDGGHVFRQRFLGD
 78. 78. *OHQ+HDG %XUOLQJWRQ *UDQYLOOH KDSHO+LOO
 79. 79. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR *UHDW1HFN *UHHQVERUR +LFNVYLOOH *UHHQVEXUJ +LJK)DOOV DNRWD GHO 1RUWH +ROEURRN FLXGDGGHVFRQRFLGD
 80. 80. +XGVRQ)DOOV %LVPDUFN +XQWLJWRQ 9HUPLOOLRQ ,WKDFD 2KLR FLXGDG GHV -DPDLFD FRQRFLGD
 81. 81. /RQJ,VODQGLW $NURQ 0DWWLWXFN $WKHQD 0HFKDQLFYLOOH %RZOLQJ*UHHQ 0LGGOHWRZQ LQFLQQDWWL 0RQVH OHYHODQG ROXPEXV 0HKRRSDQ DWRQ 0RUULVYLOOH (DVWODNH 1HIIV .HQW 1HZDVWOH 0DULHWWD 1RUWKEURRN 1DQWRQ 1%UDGGRFN 2EHUOLQ 19HUVDLOOHV 6SULQJILHOG )LODGHOILD 6WHXEHQYLOOH 3LWWVEXUJK 7ROHGR 3RUW0DWLOGD RXQJVWRZQ 3RWWVWRZQ =DQHVYLOOH 5DGQRU 2NODKRPD FLXGDG 6SULQJILHOG GHVFRQRFLGD
 82. 82. 6WDWHROOHJH 7XOVD 6XPQHWRZQ 2UHJRQ FLXGDG GHV 7HPSOH FRQRFLGD
 83. 83. :DQH $VKODQG :LOPHUGLQJ %HDYHUWRQ :LQGEHU -RKQD 5KRGH ,VODQG FLX 3RUWODQG GDGGHVFRQRFLGD
 84. 84. 6KHGG DUROLQD GHO 6XU 6SULQJILHOG FLXGDGGHVFRQRFLGD
 85. 85. 6XWKHUOLQ ROXPELD :ROIUHHN
 86. 86. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR 3HQQVOYDQLD FLX DNRWDGHO6XUFLX GDGGHVFRQRFLGD
 87. 87. GDGGHVFRQRFLGD
 88. 88. %ORRPVEXUJ 6LRX[)DOOV %RHVWRZQ 7HQQHVVHH OLIWRQ+HLJKWV .QR[YLOOH RZQLQJWRZQ 1DVKYLOOH *OHQVLGH 6HZDQHH *UHHWERUR 7XOODKRPD *UHHQ9LOOH 7H[DVFLXGDGGHV +DWERUR FRQRFLGD
 89. 89. +DYHUIRUG $XVWLQ +XQWLQJGRQ OHYHODQG -RKQVWRZQ ROOHJH6WDWLRQ /DQFDVWHU DOODV 0DOYHUQ HQWRQ 0HGLD (O3DVR *DOYHVWRQ )RUW:RUWK +RXVWRQ :LVFRQVLQ FLXGDG 6DQ$QWRQLR GHVFRQRFLGD
 90. 90. 8WDK $XJXVWD /DWRQ (OFKR /RJDQ (OHYD 9HUPRQWFLXGDGGHV )W$WNLQVRQ FRQRFLGD
 91. 91. *UHHQ%D %XUOLQJWRQ .DQVDVYLOOH 0LGGOHEXU .HQRVKD 0RQWSHOLHU 0DGLVRQ 3ODLQILHOG 0LOZDXNHH 3XWQH 5DFLQH 9LUJLQLD FLXGDG 5LSRQ GHVFRQRFLGD
 92. 92. :DXNHVKD $OH[DQGULD :RPLQJ FLXGDG KDUORWWHVYLOOH GHVFRQRFLGD
 93. 93. +DOLID[ KHHQQH /QFKEXUJ DQDGiFLXGDGGHV 6SULQJILHOG FRQRFLGD
 94. 94. 9LUJLQOD%HDFK DOJDU$OWD :DVKLQJWRQ FLXGDG RXUWHQDQ% GHVFRQRFLGD
 95. 95. *UDQG)RUNV%
 96. 96. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH7RWDO 7RWDOGHO GHO(VWDGR (VWDGR %HOOHYXH /HWKEULGJH$OWD %HOOLQJKDP /RQGRQ2QW HQWUDOLD 0RQWUHDO4XHE KHKDOLV 1HZIRXQGODQG KHQH 1HZPDUNHW2QW (GPRQGV 2WWDZD2QW (OOHQVEXUJ 6DVN5HJLQD (YHUHWW 6FDUERURXJK2QW 0RVH/DNH 7RURQWR2QW 2OPSLD 9DQFRXYHU% 4XLOFHQH :HPEOH 6HDWWOH :LOORZGDOH2QW 6SRNDQH :LQGVRU2QW 6XQQVLGH :LQQLSHJ0DQLWRED 7DFRPD $32 7ULLWLHV :DVKLQJWRQ 7URXW/DNH ([WUDQMHUDV DNLPD $XVWUDOLD $OHPDQLD )UDQFLD 0H[LFR 6LQJDSXU 3XHUWR5LFR 6XHFLD 727$/ GHVFRQRFLGDVœ0$5,7$/67$786 /DVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVVHUHILHUHQDODVIRUPDVHQTXHODVPXMHUHVGHVFULEHQVXVSURSLDVYLGDV/DGLYLVLyQFDVDGDVROWHUDQRHVDVXILFLHQWHSDUDODFODVLILFDFLyQGHODVUHODFLRQHVVH[XDOHV7DOSUHJXQWDQRILJXUyHQQLQJXQRGHORVFXHVWLRQDULRV
 97. 97. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH , ,, ,,,DVDGDV ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥QRVHGDHOQ~PHURGHDxRV
 98. 98. DVDGDV DxRV DxRV DxRV ¤ DxRV ¤ DxRV PiVGHDxRV LYRUFLDGDVDKRUDVROWHUDV 9LXGDVDKRUDVROWHUDV 6ROWHUDV 7LHQHQXQDPLJR 9LYHQFRQXQDPDQWH pOLEHV ¥¥¥¥ ¥¥¥¥ ¥¥¥¥ 7RWDO 1RFRQWHVWDQ HVFRPSRVLFLyQSRUSRUFHQWDMHVSRUFHQWDMHVGHODVTXHFRQWHVWDURQDODSUHJXQWD
 99. 99. , ,, ,,, ¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥DVDGDV LYRUFLDGDVYLXGDVDKRUDVROWHUDV 6ROWHUDV 7LHQHQXQDPLJR 9LYHQFRQDPDQWH pOLEHV ¥¥¥ ¥¥¥ ¥¥¥7RWDO RPSUHQGHWDPELpQUHODFLRQHVOHVELDQDV
 100. 100. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH($5(/,*,¾1(8$,¾1283$,¾1 /DV HVWDGtVWLFDV DFHUFD GH OD HGDG FRQWH[WR UHOLJLRVR HGXFDFLyQ RFXSDFLyQVREUHHOXHVWLRQDULR, QRH[LVWHQSXHVWRTXHWDOHVLQIRUPDFLRQHVQRVHVROLFLWDURQDGR TXH WDQWRV UHVXOWDGRV GH HVWXGLRV KDQ GDGRODLPSUHVLyQGHFDWHJRUL]DUHWLTXHWDUDODJHQWHVREUHXQDEDVHVXSHUILFLDOWHQtDPRVODHVSHUDQ]DGHTXHDOQRKDFHUHVWHWLSRGHSUHJXQWDVORVFXHVWLRQDULRVSRGUtDQWUDVFHQGHUDXQQLYHOPiVSURIXQGR GH FRPXQLFDFLyQ FRQ OD SHUVRQD TXH FRQWHVWDED LHUWR Q~PHUR GH PXMHUHVDSUHFLDURQHVWHWLSRGHDSUR[LPDFLyQ œDVL QR Vp KDFHUPH D OD LGHD GH TXH QR VH PH SLGD OD HGDG PL H[SHULHQFLDVH[XDO VLWXDFLyQ PDWULPRQLDO PL RFXSDFLyQ HWF )XH WRGR QRWDEOHPHQWH REMHWLYRPXLPSDUFLDO™0DJQtILFR œ(OFXHVWLRQDULRHVWDEDELHQHQHOVHQWLGRGHTXHHYLWDEDSRUFRPSOHWRODVSUHJXQWDVDFHUFDGHODHGDGFXiQWRWLHPSRKDFHTXHSUDFWLFDVHOFRLWRVLHVFRQXQKRPEUH R PXFKRV /DV HVWDGtVWLFDV VRQ IiFLOHV GH FRQWHVWDU GH WRWDOL]DU SHUR WHHPSXMDQWDPELpQDHVWHUHRWLSDUWHDWLPLVPDFRQODVRWUDVSUHJXQWDV
 101. 101. œ1RSUHJXQWDQHQQLQJ~QPRPHQWRVLWXYHKLMRVRKHHVWDGRFDVDGD™+XUUDSRUXVWHGHV œ+HFRQWHVWDGRHVWHFXHVWLRQDULRSRUTXHHVHOSULPHURTXHYHRTXHQRSDUWHGHXQRVVXSXHVWRVSUHYLRVRPXHVWUD XQDSUHRFXSDFLyQGHVPHVXUDGDSRUHQFDVLOODUPHDQLYHO VRFLROyJLFR SUHJXQWDQGR SRU HMHPSOR FRQ FXiQWRV KRPEUHV PH KH DFRVWDGRFXiQWDH[SHULHQFLDWHQJRWRGRHVHWLSRGHFRVDV 6LQHPEDUJRHQORVXHVWLRQDULRV,,,,,IXHVROLFLWDGDLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOD HGDG FRQWH[WR UHOLJLRVR HGXFDFLyQ RFXSDFLyQ REWHQLpQGRVH ORV UHVXOWDGRV UHVHxDGRVDFRQWLQXDFLyQ
 102. 102. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH(GDGHVGHODVTXHFRQWHVWDURQ ($ ,, ,,, ($ ,, ,,, ¥¥¥ ¥¥¥ HGDGHV HGDGHV GHVFRQRFLGDV GHVFRQRFLGDV
 103. 103. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHRQWH[WRUHOLJLRVR ,, ,,, ¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥DWyOLFDV -XGtDV 3URWHVWDQWHV 1RFRQWHVWDURQ ¥¥¥ ¥¥¥7RWDO $VLPLVPR PiV GHO GH WRGDV ODV PXMHUHV TXH FRQWHVWDURQ LQGLFDURQ TXHKDEtDQVLGRHGXFDGDVHQODFUHHQFLDGHTXHHOVH[RHUDœPDORRDOPHQRVHVWHWHPDQRIXHQXQFDPHQFLRQDGRDQWHHOODVLPSOLFDQGRTXHHUDHIHFWLYDPHQWHPDOR 1RVpHVSHFtILFDPHQWHODUD]DDODTXHSHUWHQHFtDQODVFRQVXOWDGDVFRPRIXHURQPXSRFDVODVTXHVHLGHQWLILFDURQHQHVWHDVSHFWRODVFLIUDV FRUUHVSRQGLHQWHVQRVHLQFOXHQDTXt(GXFDFLyQ ,, ,,, ¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥(QVHxDQ]D3ULPDULD (QVHxDQ]D6HFXQGDULD )UHFXHQWDURQDOJ~QFROOHJH 3HUWHQHFLHURQKDELWXDOPHQWHDXQFROOHJH (VWXGLRVGHHQIHUPHUD %DFKLOOHUHV HQ$UWHV%DFKLOOHUHVHQLHQFLDV /LFHQFLDGDV(VFXHODGH/HHV RQJUDGRœ0DVWHUV RQRFWRUDGR +DQYLDMDGR ¥œ%LHQLQVWUXLGDV ¥¥ ¥¥ 7RWDO QR QRFRQ FRQWHVWDURQ
 104. 104. WHVWDURQ
 105. 105. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH2FXSDFLyQ/RVWpUPLQRVVLJXLHQWHVIXHURQORVXWLOL]DGRVSRUODVFRUUHVSRQVDOHV
 106. 106. ,, ,,, ¥¥¥¥¥¥¥¥RQWDEOH $FWUL] $X[LOLDUDGPLQLVWUDWLYR $QXQFLDQWHHMHFXWLYR ¥)XHU]DV$pUHDV ¥$UWHVDQD ¥$UWLVWD RQVXOWRUDGHLQYHUVLRQHVHLPSXHVWRV (PSOHDGDGHEDU ¥7HQHGRUGHOLEURV ¥ RUUHGRUDGHEROVD ¥ 7D[LVWD ¥ DMHUD ¥4XtPLFD ¥XLGDGRGHQLxRV ¥ HSHQGLHQWD ¥$GPLQLVWUDGRUDGHFROHJLR ¥3URJUDPDGRUDGHRUGHQDGRUHV ¥5HSDUDGRUDGHRUGHQDGRUHV ¥(QWUHWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQ ¥LVHxDGRUDGHYHVWLGRV ¥RQVXOWRUD ¥$VHVRUDVVREUHDERUWRV ¥$VHVRUDVVREUHORFDOL]DFLyQGHHQIHUPHGDGHV ¥$VHVRUDVVREUHGURJDV ¥ $VHVRUDVVREUHRULHQWDFLyQSURIHVLRQDO $VHVRUDVVREUHSUREOHPDVGHOHPEDUD]R ¥ $VHVRUDVVREUHWHUDSLDVH[XDO $VHVRUDVVREUHODYRFDFLyQ ULSWRDQDOLVWD ¥%DLODULQD ¥9LJLODQWHGLXUQD ¥+LJLHQHGHQWDO -HIDGHGHSDUWDPHQWR RUWDGRUDGHGLDPDQWHV ¥ $GLHVWUDGRUDGHSHUURV ¥
 107. 107. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHRPHUFLDQWHGHSURGXFWRVGHGURJXHUtD ¥LUHFWRUDGHSXEOLFDFLRQHV 7UDEDMRVGHIiEULFD ¥(FRQRPLVWDDOLPHQWDFLyQ
 108. 108. ¥ 7UDEDMDGRUDGHLQYHUQDGHUR ¥ )XQFLRQDULDGHOJRELHUQR $OPDFHQLVWDGHDOLPHQWRV ¥7UDEDMDGRUDGHKRVSLWDO ¥$PDGHFDVD 6HJXURV ¥LVHxDGRUDGHLQWHULRUHV ¥3HUIRUDGRUD ¥ %LEOLRWHFDULD 0DVDMLVWD ¥$FWLYLGDGHVHQHOFDPSRPpGLFR ¥7pFQLFRVDQLWDULR 0LFURELyORJD ¥ 3DVWRUDSURWHVWDQWH ¥0RGHOR ¥1HJRFLRPXVLFDO ¥0RQMDH[
 109. 109. ¥7UDEDMRVYDULRV 3URSLHWDULDGHQHJRFLR ¥-HIDGHSHUVRQDO ¥7HUDSLDItVLFD ¥)tVLFD ¥(QFDUJDGDGHSUXHEDV 0XMHUSURIHVLRQDO LUHFWRUDGHSURJUDPDV ¥RUUHFWRUDGHSUXHEDV 3VLTXLDWUD ¥3VLFyORJD 3VLFyPHWUD 5HODFLRQHVS~EOLFDV ¥5DGLFDOFROHFWLYR ¥ (QIHUPHUDWLWXODGD 5HSRUWHUD ¥,QYHVWLJDFLyQ (PSOHDGDVHFFLyQGHYHQWDV ¥5HSUHVHQWDQWHGHFRPHUFLR ¥LHQWtILFD ¥
 110. 110. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH6HFUHWDULD 2EUHUD $VLVWHQWDVRFLDO 6RFLyORJD ¥(VFULWRUDGHFDQFLRQHV ¥ )RQLDWUD ¥$]DIDWD ¥œ5DWDGHFDOOH ¥(VWXGLDQWH WRWDO ROOHJH GHVFRPSRVLFLyQ
 111. 111. (VFXHODVJUDGXDGDV
 112. 112. (QVHxDQ]D0HGLD
 113. 113. /HHV
 114. 114. (QIHUPHUD
 115. 115. RQRFWRUDGR
 116. 116. 0HGLFLQD
 117. 117. 1RHVWDFODUR
 118. 118. 2SHUDGRUDGHFHQWUDOLWD 3URIHVRUD ROOHJH (QVHxDQ]D6HFXQGDULD 3UXHEDGHVLVWHPDVHOHFWUyQLFRV ¥ 6LQHPSOHR (PSOHDGDGHUHVWDXUDQWH ¥7UDEDMDQGRSDUDXQVHQDGRU ¥(VFULWRUD 7pFQLFDHQ5DRV; ¥¥¥ ¥¥¥
 119. 119. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHœ˜32548e217(67$$(67(8(67,21$5,2˜+$67$48(38172 /(+$*867$2 œ+H FXPSOLPHQWDGR HO FXHVWLRQDULR SRUTXH HVWLPR TXH D HV KRUD GH TXH ODVPXMHUHV SXHGDQ GHFLU OR TXH SLHQVDQ VREUH HO VH[R (Q FXDQWR D VL KD VLGR GH PLDJUDGRVyORSXHGRGHFLUTXHKHH[SHULPHQWDGRXQJUDQDOLYLRDOSRGHUGHFLUSRUILQHVWDVFRVDVHQYR]DOWD(VWRDXWpQWLFDPHQWHKDVWDHOPRxRGHOHHUORTXHORVKRPEUHVWLHQHQTXHGHFLUVREUHPLVH[XDOLGDG œ(O FXHVWLRQDULR HV PDJQtILFR 5HDOPHQWH KH GLVIUXWDGR PXFKR SHQVDQGR TXpVHQWtD VREUH HVWH WLSR GH FRVDV /DV PXMHUHV QHFHVLWDPRV FRPXQLFDUQRV XQDV FRQRWUDVPXFKRPiVSRUTXHHVPXFKRORTXHSRGHPRVFRPXQLFDUQRVPXWXDPHQWH+HDSUHQGLGRPXFKRVREUHPLVH[XDOLGDGGHODIRUPDPiVGXUDSHURQRWLHQHSRUTXpVHUWDQGXUDRPSDUWLHQGRHVPiVIiFLO œ0HVLHQWRPXDJUDGHFLGDSRUTXHDOILQKHSRGLGRGHFLUWRGRORTXHVLHQWRDFHUFDGHOVH[RGHPLYLGDVH[XDO1RGLVSRQJRGHQLQJXQDSHUVRQDTXHVHDFDSD]GH FRPSUHQGHUPH DKRUD PH HQFXHQWUR D JXVWR UHDOPHQWH FRPR VL PH KXELHUDGHVKHFKRGHXQDFDUJD/OHYDEDWDQWRWLHPSRHVSHUDQGRDOJRDVtTXHKXERPRPHQWRVHQTXHFUHtLEDDHVWDOODU œ3RUTXHFUHRTXHGDUiOXJDUDKDOOD]JRVPXVLJQLILFDWLYRV3XHVWRTXHODHQFXHVWDHVDQyQLPDVHHIHFW~DSRUHVFULWRHQYH]GHVHUYHUEDOXQDSXHGHVHUDEVROXWDPHQWHVLQFHUDVLQH[SHULPHQWDUODPHQRUSUHRFXSDFLyQ$PLPHFRVWDUtDPXFKRWUDEDMRGHFLUWRGDVHVDVFRVDVDRWUDSHUVRQDHVWRVHJXUDGHTXHVHUiQPXFKDVODVPXMHUHV TXH RSLQHQ FRPR R UHR TXH HV WHUULEOHPHQWH LPSRUWDQWH SDUD WRGDV ODVPXMHUHVVDEHUORTXHODPDRUtDGHODVGHPiVH[SHULPHQWDQQRVyORORTXHODVPXMHUHV PiVOLEHUDGDVVH[XDOPHQWHH[SHULPHQWDQFRPRODVTXHQROHVLPSRUWDUHODWDUS~EOLFDPHQWH VXV H[SHULHQFLDV R TXH SRGUtDQ SUHVWDUVH D SUiFWLFDV GH ODERUDWRULR1RFUHRTXHHVDVPXMHUHVPiVOLEUHVGHLQKLELFLRQHVUHSUHVHQWHQDODSREODFLyQIHPHQLQDHQJHQHUDOVLQRVRWUDVKHPRVGHDXGDUDODVGHPiVKHPRVGHDYHULJXDUTXpVLHQWHODPXMHUPHGLDHVDVPXMHUHVFRQODVTXHWRGDVSRGDPRVLGHQWLILFDPRV œ+H FRQWHVWDGR DO FXHVWLRQDULR SRUTXH HVSHUR TXH GH XQD IRUPD X RWUD VLUYDSDUDLOXVWUDUDGHWHUPLQDGDVPXMHUHVSDUDTXHQRWHQJDQTXHSDVDUSRUORPLVPRTXHRSDVpSDUDFRPSUHQGHUTXHQRVRQ¦IUtJLGDV§R¦LQDGHFXDGDV§SDUDVDEHUTXH¦QROHVSDVDQDGDUDUR§$XQTXHHQODDFWXDOLGDGVHHVFULEHPiVVREUHHOWHPDGHOVH[RPXFKRV SVLTXLDWUDV SVLFyORJRV PpGLFRV HWF HVWiQ GHPDVLDGR HQFHUUDGRV HQ VtPLVPRVVHKDOODQSRFRIRUPDGRVSDUDTXHSXHGDQUHVXOWDUGHDOJXQDXWLOLGDG,QFOXVR HQ DOJXQDV ]RQDV PHWURSROLWDQDV H[WHQVDV ORV MHIHV GH ORV GHSDUWDPHQWRV GH3VLFRORJtDHQODVXQLYHUVLGDGHVSRUHMHPSORQRHVWLPDQTXHVHDLPSRUWDQWHRQHFHVDULR SDUD ODV PXMHUHV RUJDVPDU
 120. 120. 0L SURSLR GRFWRU PH GLMR KDFH VHLV DxRV TXHPLV RUJDVPRV ¦YHQGUtDQ FXDQGR PHQRV PH OR HVSHUDUD§ $IRUWXQDGDPHQWH QR PHVHQWpDHVSHUDUORV
 121. 121. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH œ+H GLVIUXWDGR PXFKR FXPSOLPHQWDQGR HVWH FXHVWLRQDULR 0H SHUPLWLy DYHULJXDUPXFKDVFRVDVDFHUFDGHPtPLVPDTXHDKRUDGHVSXpVGHKDEHUODVGHMDGRHVFULWDV YHR FRQ PDV FODULGDG LHUWDPHQWH QR FUHtD TXH PH LED D WRPDU WDQWR WLHPSRSHURYDOLyODSHQDHVHDUtDTXHGDUPHFRQXQDFRSLDGHWRGRSHURSLHQVRTXHVLPLPDULGR OD OHHUD DOJ~Q GtD VH VHQWLUtD SURIXQGDPHQWH GROLGR QR SXHGR GDUOH HVHGLVJXVWRDTXHVLHPSUHVHKDSRUWDGRELHQFRQPLJR4XLVLHUDTXHpOWXYLHUDXQSRFR PiV GH IHPLQLVWD SHUR DVt HV FRPR HVWiQ ODV FRVDV (VSHUR TXH PLV UHVSXHVWDVUHVXOWHQ~WLOHV œ+HFRQWHVWDGRSRUTXHGHVHRDSRUWDUDOJRDOFRQRFLPLHQWRFROHFWLYRGHQRVRWUDV PLVPDV 8QD EXHQD PDQHUD GH DERUGDU HVWD FXHVWLyQ HVHPSH]DUSRUGHILQLUODVH[XDOLGDGIHPHQLQDVLQWHRUL]DU(QWRUQRDHVWRFRQItRPiVHQODVUHVSXHVWDVTXHXVWHGHVSXHGDQREWHQHUHQODVTXHORVJLQHFyORJRVHVSHFLDOLVWDVYDURQHVKDQREWHQLGR VREUH OD VH[XDOLGDG GH ODV PXMHUHV 7RGDV QHFHVLWDPRV HVWDU LQIRUPDGDV SHURQROOHJDUHPRVDVDEHUMDPiVQDGDDEDVHGHORVHVWXGLRVUHDOL]DGRVSRUKRPEUHV0HKDQJXVWDGRODVSUHJXQWDVPHKLFLHURQVHQWLUFRVDVSURIXQGDPHQWH œUHR TXH QHFHVLWDED GHFLU D DOJXLHQ WRGR OR TXH UHDOPHQWH VLHQWR TXH HVWRSXGLHUDVHUUHYHODGRDELHUWDPHQWH0LFRPSDxHURHVWiDOWDQWRGHPLVVHQWLPLHQWRVSHUR QR GH WRGRV HOORV 0H JXVWDUtD VDEHUPiVVREUHHOWHPDVH[XDOSHURODPDRUSDUWHGHORVOLEURVTXHKDQFDtGRHQPLVPDQRVQRVRQPX UHYHODGRUHV1RGDQUHVSXHVWDVDODVSUHJXQWDVPiVLPSRUWDQWHV(VSHURTXHWDOYDFtRTXHGDUiOOHQDGRFRQODSXEOLFDFLyQ GH HVWH OLEUR 1R KH HQFRQWUDGR WRGDYtD QLQJ~Q OLEUR R LQIRUPDFLyQ GHHVWHWLSR1LQJXQDGHPLVDPLJDVFRQRFHWDPSRFRODVUHVSXHVWDV7RGDVPLVDPLJDVDGROHFHQ GH OD PLVPD LJQRUDQFLD $ QXHVWUD HGDG WHQJR GLHFLRFKR DxRV FDVL GLHFLQXHYH
 122. 122. HQORTXHVHUHILHUHDODVFXHVWLRQHVVH[XDOHVHVWDPRVWRGDYtDDRVFXUDV œ™+DVLGRHVWXSHQGR™7UDWDGHPLYLGDVH[XDOQRGHFyPRFRPSODFHUDXQKRPEUH œ$QWHV GH FRQRFHU HVWH FXHVWLRQDULR PH FRQWHQWDED FRQ TXH HO DFWR VH[XDOWHUPLQDUDFRQODHDFXODFLyQGHPLHVSRVRVLQWLpQGRPHDYHFHVGHIUDXGDGD$KRUDH[LMRPiVDWHQFLyQPLPDULGRVHVLHQWHPXIHOL]DOFRUUHVSRQGHUPH œ0L HVSRVR KD OHtGR HO FXHVWLRQDULR SHUR QR PLV UHVSXHVWDV
 123. 123. YRDLQWHQWDUGLVFXWLUFRQpOODVSUHJXQWDVDXQTXHDOJXQDVGHHOODVSXHGHQUHVXOWDUGRORURVDVHWRGDVIRUPDVSULPHURKHTXHULGRFRQWHVWDUODVWRGDVVLQWHQHUQLQJ~QFRPHQWDULRVXR
 124. 124. $KRUDHVSRVLEOHTXH ORJUHPRVDYHULJXDUDOJRPiVVREUHORTXHFDGDXQRGHQRVRWURV GRV TXLHUH QHFHVLWD Vt ELHQ HO FXHVWLRQDULR QR IXH FRQIHFFLRQDGR FRQ HVWHREMHWLYR œ6LHQWR JUDQ DQJXVWLD SRU PLV SUREOHPDV VH[XDOHV XQD JUDQ FRQIXVLyQ 0HGRFXHQWDGHTXHPXFKDVGHODVFRVDVTXHKHDSUHQGLGRDFHUFDGHODVH[XDOLGDGKDQVLGR GLVWRUVLRQDGDV VH[LVWDV 3UHWHQGR GHVKDFHUPH GH PL LQ~WLO EDJDMH H LQWHQWDUFRQ WRGDV PLV IXHU]DV HVFXFKDU OR TXH KD HQ Pt UHR TXH D HV KRUD GH TXH KDJDPRVVDEHUDWRGRVHVRV¦PXFKRPDFKR§TXHHVWiQKDFLHQGRXQPLVHUDEOHWUDEDMRSDUD KDFHU IHOLFHV D ODV PXMHUHV VL D OR TXH DVSLUDQ HOORV HV D XQD SOHQD VDWLV
 125. 125. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHIDFFLyQHQHOWHUUHQRGHOVH[RSRUVXSDUWHKDEUiQGHREUDUPHMRUFRQQRVRWUDVSDUDDOFDQ]DUWDOREMHWLYR œ(OFXHVWLRQDULRPHKDSDUHFLGRXQDWHUDSLDHFRQyPLFDIDYRUHFHGRUDGHODLQWURVSHFFLyQ0HDOHJURGHKDEHUORFRQWHVWDGR*UDFLDVDpOPHKDVLGRSRVLEOHOLJDUKHFKRVHQORVTXHQRKDEtDUHSDUDGRDQWHULRUPHQWHSHVHDTXHKHGHGLFDGRPXFKDVKRUDVGHUHIOH[LyQDHVWRVWHPDVHVSXpVGHFXPSOLPHQWDUHOFXHVWLRQDULRKHSHQVDGRHQYROYHUVREUHpOUHGDFWDUORH[SOLFDUORYDORUDUORWRGRGHQXHYRSHURSUREDEOHPHQWHQRPHVDOGUtDQDGDPHMRUODVHJXQGDYH]VLQRVRORDOJRGLVWLQWRHVFXEUR PXFKDV FRQWUDGLFFLRQHV FRQWUDGLFFLRQHV FRPSOHMLGDGHV HQ PLV LGHDV(VWLPRTXHHOFXHVWLRQDULRIXHKHFKRSHQVDQGRHQODVPXMHUHVTXHKDQWHQLGRUHODFLRQHVVH[XDOHVFRQQXPHURVDVSHUVRQDVHVWRDODGHIHQVLYDSRUKDEHUHVWDGRFRQXQKRPEUHVyORGXUDQWHWDQWRWLHPSR(QUHVXPHQPXFKtVLPDVJUDFLDV0LMRUQDGDKDELWXDO QR HV SUHFLVDPHQWH HVFULELU GLH] SiJLQDV VREUH PL VH[XDOLGDG KD VLGR DOJRPXSURYHFKRVR œHVGHOXHJRVXVSUHJXQWDVPHREOLJDURQDSHQVDUKRQGDPHQWHHQPLSHUVRQD0H VHQWtD OLJHUDPHQWH LQFRPRGD DO HVFULELU ODV UHVSXHVWDV SHQVDQGR TXH HQ HOODVKDEtDFRVDVH[FHVLYDPHQWHSHUVRQDOHVHQRKDEHUVHWUDWDGRGHXQDHQFXHVWDDQyQLPDQXQFDKXELHUDSRGLGRFRQWHVWDUODV+HORJUDGRDSUHQGHUVREUHPtPiVFRVDVGHODVTXHXVWHGHVSXHGHQGHVFXEULU œ/RTXHPHJXVWDPiVGHWRGRHVHOSHQVDUTXHHVWRKDEODQGRSDUDRWUDVPXMHUHV œ(VWR PX VDWLVIHFKD GH QR WHQHU TXH ILUPDU HVWR SXHV EXHQD VH DUPDUtD GHFDHUHOFXHVWLRQDULRHQFLHUWDVPDQRV1RSXHGRGHFLUTXHPHJXVWDUDFRQWHVWDUHVWDVUHVSXHVWDV0HPRULUtDGHYHUJHQ]DVLWXYLHUDTXHKDFHUORHQSHUVRQD2EUDQGRGHHVWDPDQHUDQRPHLPSRUWD+HSURFHGLGRDVtFRQHO~QLFRSURSyVLWRH[FOXVLYDPHQWHGHVHU~WLODODVGHPiV œ/ORUp FXDQGR OHt SRU YH] SULPHUD HVWR +H PHQWLGR PXFKR GXUDQWH PXFKRWLHPSR D OR KDEtD FRPSUHQGLGR DVt SHUR TXLVH UHOOHQDU HO FXHVWLRQDULR SDUD IRU]DUPHDPtPLVPDDSRQHUORWRGRVREUHHOSDSHO,QGXGDEOHPHQWHORJUDUiQXVWHGHVDXGDUDPXFKDVPXMHUHVSRUHVWHSURFHGLPLHQWRODSXEOLFDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHODHQFXHVWDOHVSHUPLWLUiFRQVHJXLUTXHWDODXGDVHDPiVDPSOLD(VDVPXMHUHVVHHQIUHQWDUiQFRQODVYHUGDGHVTXHQRVHDWUHYtDQDFRQIHVDUVHDVtPLVPDV œ+HWHQLGRXQDH[SHULHQFLDGHPtPLVPDPLSDVDGRPLVH[XDOLGDGDOFRQWHVWDU 6yOR SXHGR GHFLU TXH WUDH D OD PHQWH OD IDOWD GH iUHDV SDUD TXH ODV PXMHUHV¦PDGXUDV§ DFWLYDV VH[XDOPHQWH SXHGDQ HQFRQWUDU VDWLVIDFFLyQ WDQWR GHQWUR FRPRIXHUDGHODUHODFLyQDPRURVD œ+HFXPSOLPHQWDGRHOFXHVWLRQDULRSRUTXHSLHQVRTXHVXVUHVXOWDGRVYDQDHVWDUEDVDGRVHQXQD¦WHUJLYHUVDGDGLVWULEXFLyQ§GHWLSRVVXSHUOLEHUDOHVGHVXMHWRVSDUWLGDULRV GH UDGLFDOHV UHIRUPDV 1DWXUDOPHQWH SDUD OOHJDU D XQ HTXLOLEULR XVWHGHVQHFHVLWDEDQVDEHUGHJHQWHV¦UHFWDV§IHOL]PHQWHFDVDGDV
 126. 126. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWH œ0H LPDJLQp TXH OD DSRUWDFLyQ GH XQD SHUVRQD H[WUHPDGDPHQWH OHQWD FRQYHQFLRQDOHQFXDQWRDOGHVDUUROORVH[XDOSRGtDVHUOHV~WLODGRPLFDUiFWHUKXEHGHUHDOL]DUXQJUDQHVIXHU]RSDUDPRVWUDUPHVLQFHUDHQODVUHVSXHVWDV9DOLyODSHQD œHVSXpVGHKDEHUPHREOLJDGRDHVFULELUH[WHQVDPHQWHPHSUHJXQWDQXVWHGHVSRU TXp FRQWHVWR DO FXHVWLRQDULR ™$K R SLHQVR TXH WRGDV ODV SHUVRQDV FRQ LQGHSHQGHQFLDGHVXHGDGH[SHULHQFLDWLHQHQTXHVHUDELHUWDVKRQHVWDVDSUHQGHUXQDVGHRWUDV0XFKDJHQWHMRYHQFUHHGRPLQDUHOFDPSRGHORVH[XDOFXDQGRODYHUGDGHVTXHOHVTXHGDWRGDYtDPXFKRSRUDSUHQGHU œ3RUTXHKHSHQVDGRTXHQRH[LVWtDQHVWDGtVWLFDVVXILFLHQWHVDFHUFDGHODVPXMHUHV VHSWXDJHQDULDV QL WDPSRFR PXFKD FRPSUHQVLyQ HQ OR WRFDQWH D OD VLWXDFLyQ GHODVYLXGDV$PLHGDGVLQUHVSRQVDELOLGDGHVQRGHVHRFDVDUPH6LQHPEDUJRFRQVHUYRHOLPSXOVRVH[XDO$xDGLUpTXHKDFHXQSDUGHDxRVVXIUtXQDLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFD GH FRUD]yQ TXH PH KD UHMXYHQHFLGR FRPSOHWDPHQWH HVHR YLYLU KDVWD HOOtPLWHPi[LPRGHPLVFDSDFLGDGHV œ7HQJRXQDKLMDGHYHLQWLWUpVDxRVDODFXDOWRGDYtDGHERPXFKRHQORTXHVHUHILHUHDGHFLUODYHUGDG(QFRQVHFXHQFLDFXDQWRKHGLFKRDHOODYDGHVWLQDGRDVtFRPRDRWUDVPXMHUHVMyYHQHV œ/HtXQDQXQFLRHQODSUHQVDSHQVpTXHGHEtDQXVWHGHVFRQWDUFRQODRSLQLyQGHXQDPXMHUGHPHGLDQDHGDGHQORFRQFHUQLHQWHDVXVDFWLWXGHVVH[XDOHV0HKDQSDUHFLGRPXLQWHUHVDQWHVVXVSUHJXQWDVPXDSWDVSDUDLQGXFLUDODUHIOH[LyQ0HFRVWyWUDEDMRUHVSRQGHUDDOJXQDVGHHOODVSRUTXHQXQFDPHODVKDEtDSODQWHDGR6LQHO RIUHFLPLHQWR GHO DQRQLPDWR QXQFD KXELHUD FRQWHVWDGR FRQ VLQFHULGDG 7DPSRFRKDEUtDGHMDGRFRQVWDQFLDGHPLVRSLQLRQHVFXLGDGRVDPHQWHGHKDEHUVHWUDWDGRGHXQFXHVWLRQDULRGH¦HOHFFLyQP~OWLSOH§(QJHQHUDOPHKDUHVXOWDGRJUDWRYHUPLVUHDFFLRQHVHQPXFKDVGHODVSUHJXQWDVSHURODVUHODWLYDVDODPDVWXUEDFLyQVHPHDQWRMDURQLQTXLHWDQWHV$GLYLQRTXHHOORPXHVWUDWDQVyORTXHQRKHVXSHUDGRPLVVHQWLPLHQWRV FRQ UHVSHFWR D HVR VL QR KHVXSHUDGRPLVSUREOHPDV˜YRSDViUVHORVDPLVKLMRV œRQDQWHULRULGDGDOVXRKDEtDOHtGRORVUHVXOWDGRVGHDOJXQRVFXHVWLRQDULRVVREUH WHPDV VH[XDOHV (Q HOORV WRGDV /DV PXMHUHV SDUHFtDQ VHU PX IHOLFHV HVWDUPXELHQDGDSWDGDVHQFRQWUiQGRVHHQSRVHVLyQGHXQMXVWRFRQWURO(VGHFLUWRGDVH[SHULPHQWDEDQRUJDVPRVRPHVHQWtDDLVODGDPDUJLQDGDFRPRXQDSHUVRQDUDUDRQWHVWp D VXV SUHJXQWDV SRUTXH TXHUtD TXH XVWHGHV VXSLHUDQ GH DOJXLHQ FRPR RPLVPDTXHHVWiWRGDYtDGHEDWLHQGRVHSHURTXHSUHVHQWDEDWDOODWDPELpQ œ(VWH FXHVWLRQDULR HUD GLItFLO GH FXPSOLPHQWDU 0H VHQWt GHVRULHQWDGD DQWH pOFRQIXVD 0H UHVLVWtD D HQIUHQWDUPH FRQ DOJR TXH SDUD Pt HV GLItFLO PLUDU IUHQWH DIUHQWH $O FRQVLJQDU PLV UHVSXHVWDV QR PH VHQWt WDQ O~FLGD R VDWLVIHFKD FRPR PHVLHQWR KDELWXDOPHQWH FXDQGR HVFULER 1RUPDOPHQWH OR YHR WRGR FODUR FXDQGR PHGHFLGRSRQHUPLVSHQVDPLHQWRVSRUHVFULWR0HH[SUHVRELHQSURIXQGL]RHQPt(VWRGH DKRUD KD VLGR RWUD FRVD PX GXUD FLHUWDPHQWH 3HUR KH TXHULGR VDEHU GH RWUDV
 127. 127. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHPXMHUHVTXHVHHQFRQWUDEDQGRQGHRHVWRTXHDYDQ]DQSHQRVDPHQWHSRUHOPLVPRODEHULQWRpVWHSDUHFtDVHUHO~QLFRPHGLRGHORJUDUPLSURSyVLWR œ1RSXGLHQGRH[SHULPHQWDURUJDVPRVWRGRORUHODWLYRDOVH[RSUHVLGHIUHFXHQWHPHQWHPLVSHQVDPLHQWRVFRQVXPLHQGRPXFKDVGHPLVHQHUJtDV(OFXHVWLRQDULRDOGHSDUDUPH OD RSRUWXQLGDG GH DLUHDU PLV IUXVWUDFLRQHV KD KHFKR TXH PH VLHQWD PHMRU œUHRTXHGHERPXFKRDOPRYLPLHQWRIHPLQLVWDHQORTXHVHUHILHUHDPLVDWLVIDFFLyQ VH[XDO SURSLD TXH VLQ OD DXGD GHO PLVPR TXL]i QXQFD KXELHUD OOHJDGR DGHVFXEULU 3RU HVR UHVSRQGt DO FXHVWLRQDULR (VSHUR TXH FRQPRFLRQH ORV VXSXHVWRVPDVFXOLQRVKDVWDVXVPLVPRVFLPLHQWRV œ$QWH HO FXHVWLRQDULR PH SXVH QHUYLRVD HVSHFLDOPHQWH DO HQIUHQWDUPH FRQDTXHOODVSUHJXQWDVSDUDODVFXDOHVQRWHQJRUHVSXHVWDV3HURFUHRTXHFRQVWLWXHXQLPSRUWDQWHFXHUSRGHFRQRFLPLHQWR(QFRQVHFXHQFLDPHREOLJXpDVHUVLQFHUDUHRILUPHPHQWHTXHODHGXFDFLyQVH[XDOGHODVPXMHUHVVHUiXQRGHORVPDVLPSRUWDQWHVIDFWRUHVGHQXHVWUDOLEHUDFLyQ7DOHVODUD]yQGHTXHOHVKDDFRQWHVWDGR œ+HFRQWHVWDGRSRUTXHHVWRKDVWDODVQDULFHVGHODFDQWLGDGGHPHQWLUDVTXHVHSXEOLFDQVREUHODVH[XDOLGDGGHODVPXMHUHVHVSHFLDOPHQWHODGHODVOHVELDQDV œ+H FRQWHVWDGR SRUTXH PH ILJXUR TXH WRGDV ODVUHVSXHVWDVREWHQLGDVXQDYH]FRPSLODGDV GDUiQ XQD LPDJHQ UHDOLVWD YHUGDGHUD GH OD VH[XDOLGDG IHPHQLQD 0HLUULWDQWRGRVHVRVKRPEUHVTXHHVFULEHQDFHUFDGHODVPXMHUHVGHFyPRGHEHPRVRQRGHEHPRVVHQWLUQRVHQLQJXQDIRUPDSXHGHQVDEHUFyPRQRVVHQWLPRV œ™8I GHMHPRV TXH ODV PXMHUHV GLJDQ FyPR HV HQ OXJDU GH TXH WRGRV HVRVKRPEUHVQRVGLJDQFyPR¦GHEHUtD§VHU œ+HFXPSOLPHQWDGRHOFXHVWLRQDULRSRUTXHPHLQWULJDODLGHDGHTXHODVPXMHUHVUHFRJLHUDQLQIRUPDFLyQVH[XDOGHODVPXMHUHV$PtPHSDUHFHTXHHVWHSURHFWRRIUHFH XQDV SRVLELOLGDGHV UHDOPHQWH FRQVWUXFWLYDV HVSHUR TXH KDD PiV LQGDJDFLRQHVVLPLODUHVHQHOIXWXURTXHODVPXMHUHVHFKDUiQSRUODERUGDYLHMDVFUHHQFLDVVREUH VX VH[XDOLGDG WUDWDUiQ GH DYHULJXDU OR TXH HVWi RFXUULHQGR UHDOPHQWH ORTXH SRGUtD RFXUULU 2MDOi QR VXUMD QDGLH DOXPEUDQGR XQ QXHYR MXHJR GH KLSyWHVLVUHSUHVLYDV OLPLWDGDV FRPR ODV HODERUDGDV SRU ORV WHyULFRV IUHXGLDQRV MXGHRFULVWLDQRV $O FRQWHVWDU D VXV SUHJXQWDV KH SUHWHQGLGR VDOLUPH GHILQLWLYDPHQWH GH ORVWULOODGRVVHQGHURVGHOSDVDGRWHQHUXQDLGHDPDVSUHFLVDGHTXpWLSRGHPXMHUVRVH[XDOPHQWHKDEODQGR™/HVGHVHRPXFKDVXHUWH œ0H KD JXVWDGR VXFXHVWLRQDULR(VWXYHKDFLpQGRORGXUDQWHODVHPDQDSDVDGDHQHOWUDEDMRFRUUtDDFDVDDODVFLQFRHQSXQWRFDGDGtDFDOLHQWHFDOLHQWHFDOLHQWHRPRDKHGLFKRPHKHYXHOWRPiV FUHDWLYDVH[XDOPHQWHJUDFLDVDVXVSUHJXQWDV7DPELpQKHLQVLVWLGRHQDOFDQ]DUHOFOtPD[HQWDOVHQWLGRORFXDOUHVXOWDPDJQLILFR œ(O FXHVWLRQDULR IXH D SDUDU D PLV PDQRV FRQ XQ HMHPSODUGH6H[XDO+RQHVWSHUWHQHFLHQWHDPLPDGUHSROtWLFD0HFRQPRYLyIDVFLQyODGLYHUVLGDGGHODVUHVSXHVWDV ™/DV PXMHUHV GLFLpQGROR WDO FRPR HV +DVWD HQWRQFHV QR PH KDEtD GDGRFXHQWDHQWRGDVXGLPHQVLyQGHORDUURJDQWHVTXHVRQORVKRPEUHVDOH[SOLFDUQRVOR
 128. 128. (O,QIRUPH+LWH¤ (VWXGLRGHOD6H[XDOLGDG)HPHQLQD 6KHUH+LWHTXHVHQWLPRVRGHEHPRVVHQWLU3HQVpHQWRGDVHVDVPXMHUHV TXHVHSUHJXQWDQVLDOJRIDOODSRUTXHQRWLHQHQRUJDVPRSRUTXHRWXYHHVHSUREOHPDGXUDQWHPXFKRVDxRV(VWRVHJXUDGHTXHPXFKDVPXMHUHVOHHURQHOOLEURFRPSUHQGLHURQTXHGHVSXpVGHWRGRQRHUDQDQRUPDOHV œ(OVXRPHSDUHFHXQFXHVWLRQDULRPXEXHQR/DVGLIHUHQWHVSUHJXQWDVIDFLOLWDQODRSRUWXQLGDGGHSHQVDUHQYDULRVDVSHFWRVGHOVH[RHVWXGLiQGRORGHVGHGLVWLQWRViQJXORV+DXQDJUDQQHFHVLGDGGHHVWHWLSRGHHVWXGLRV(OOLEURPHIXHGHPXFKRDSRRHVSHFLDOPHQWHDODFODUDUPLVSURSLDVLQFHUWLGXPEUHVVREUHFXiQWRWLHPSRVHHPSOHDHQDOFDQ]DURUJDVPRVHOKHFKRGHTXHRQRWHQtDRUJDVPRHQHOFRLWR0HDXGyHOFRPSUREDUTXHSDUHFHQH[LVWLUDPSOLDVGLIHUHQFLDVHQODVFDQWLGDGHVGHHVWtPXORHOWLHPSRTXHODVPXMHUHVHPSOHDQHQWHQHURUJDVPRVTXHPXFKDVPXMHUHVQLVLTXLHUDWLHQHQRUJDVPRGXUDQWHHOFRLWRRVyORPXUDUDPHQWH(OUHVXOWDGRPiVLQPHGLDWRSDUDPtIXHTXHGHFLGtSHGLUOHDPLPDULGRTXHPHDXGDUDDWHQHUXQRUJDVPRFXDQGRRTXLVLHUDWHQHUXQRGXUDQWHHOFRLWRHQOXJDUGHQRSHGtUVHORSRUTXHPHGDEDODVHQVDFLyQGHTXHHQFLHUWRPRGRSHGtDGHPDVLDGR œ+HFRQWHVWDGRSRUTXHDQGDEDDWRUPHQWDGDSUHJXQWiQGRPHTXpHUDORTXHQRPDUFKDED ELHQ HQ Pt HVSXpV GH KDEHU OHtGR ORV WHVWLPRQLRV GH ODV PXMHUHV HQ6H[XDO+RQHVW HPSHFpDFRPSUHQGHUTXHHQPtQRKDEtDQDGDGHLUUHJXODUTXHORLUUHJXODU R HUUyQHR HUD UHDOPHQWH OD LQIRUPDFLyQ D TXH KDEtD WHQLGR DFFHVR PHGLDQWHHVFULWRVRYHUEDOPHQWHHODERUDGDHQODPDRUSDUWHGHORVFDVRVSRUPpGLFRVSVLTXLDWUDVYDURQHV œ0H VHQWtD IDVFLQDGD DXQTXH QR VRUSUHQGLGD DO OHHU HQ 6H[XDO +RQHVW TXHHUDQ PXFKDV ODV PXMHUHV TXH SUHIHUtDQ HO FXQQLOLQJXV D OD SHQHWUDFLyQ QRUPDO 0HTXHGHVRUSUHQGLGDDOHQWHUDUPHGHTXHHUDQPXFKDVODVPXMHUHVTXHVHPDVWXUEDEDQDOFRQRFHUODVPXFKDVIRUPDVHQTXHORKDFHQHYLGHQWHPHQWHVXSXVRXQDJUDQDXGDSDUDPt(VWHOLEURHVWRWDOPHQWH~QLFRORUHFRPLHQGRDWRGDVODVPXMHUHVDORVKRPEUHV9DDWLUDUSRUWLHUUDWRGDXQDVHULHGHPLWRV1DGDPiVLQWHUHVDQWHDPtMXLFLRTXHODWDUHDGHOHHUWRGDVHVDVFRQIHVLRQHVUHRTXHHVODSULPHUD~QLFDYH]TXHODPDRUtDGHODVPXMHUHVSRGHPRVGHFLUORWRGRWDOFRPRHVSRUTXHFRQODVDPLJDVKDJHQHUDOPHQWHXQDEDUUHUDTXHLPSLGHKDEODUGHHOORHOODWLHQHRUJDVPRVRQR
 129. 129. DORVKRPEUHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOJHQXLQRLQWHUpVTXHDOJXQRVSDUH]FDQWHQHUHQODDQDWRPtDIHPHQLQDQRVHOHVSXHGHGHFLUORTXHVHVLHQWHSRUTXHHQILQSRUTXHWLHQHQXQDSLFKDVHWLHQHXQDHVSHFLHGHIUHQRPHQWDOœ˜GHERGHFLUOR
 130. 130. 0XFKDVJUDFLDV

×