Anzeige

Filipino 6 pagbibigay hinuha

Teacher um AnubanBanbung School
23. Dec 2018
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige
Anzeige

Filipino 6 pagbibigay hinuha

  1. DETAILED LESSON PLAN IN FILIPINO 6 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman B. Pamantayan sa Pagganap C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Naipapamalas ang ibat ibang kasanayan upang maunawaan ang ibat ibang teksto Nakagagawa ng nakalarawang balangkas upang maipakita ang nakalap na datos o impormasyon. Nagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaring maganap sa binasang teksto. (F6PB-IIIa-20) II. NILALAMAN Pagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaring maganap III. Mga kagamitang panturo A. Sanggunian 1. Mga pahina ng Gabay ng Guro, Landas sa Pagbasa pp. 134-137 Landas sa Wika at Pagbasa Manwal ng Guro Filipino 6 pp. 110-111 2. Mga pahina ng Kagamitang Pang mag-aaral Batayang aklat sa Pagbasa 6 pp 134-138 3. Iba pang Kagamitang Panturo Laptop, Smartv, Blackboard,envelop, paper strips IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin/Pagsisimula ng bagong aralin TEACHERS ACTIVITY LEARNERS ACTIVITY Ano ang natutunan niyo noong nakaraang araw? Tama. Ano ang kahalagan nito sa ating buhay, bakit kailangang sumunod sa panuto? Tama! Tungkol sa Panuto. Mahalagang sundin ang panutoupang maayos ang kalalabasan n gating gagawin. Saint Mary’s University Bayombong, Nueva Vizcaya School of Teacher Education and Humanities
  2. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Pagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaring maganap. (Ang guro ay magpapakita ng mga larawan ng mga taong marangya at masaganang pamumuhay.) Sa inyong palagay, paano nila narating ang ganitong buhay? Makakamit mo kaya ang isang bagay na hindi kailangang humingi ng tulong sa ibang tao? May kasabihan tayo dito na “matibay ang walis, kung itoy nagkabigkis Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama! Ang Kwento na ating babasahin ngayon ay may kaugnayan sa kahalagahan ng pagtutulungan. na pinamagatang Ang Kwento ni Lolo Pero bago yan kaylangan muna nating sagutan ang mga pangungusap na sumusunod. Nagsikap at nagtiyaga! Hindi, dahil kailangan parin natin ang ibang tao sa pang araw araw nating mga gawain. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kasapi ng pangkat. Hindi magtatagumpay ang anumang gawain kapag watak- watak ang mga taong gagawa nito. Opo! C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Pagaalis Sagabal) (Ang guro ay gagamit ng computer game na tinatawag na “4pics1word” para maging gabay nila upang makuha o masabi ang tamang sagot. )
  3. Ibigay ang kahulugan ng salitang sinalungguhitan. Ang mga larawan ay gabay sa inyo para makuha niyo ang tamang sagot. Pagkatapos nito ay gamitin ninyo ang mga sagot sa pangungusap. Abala ang isipan nina Bryan sa mga binabalak nilang gawin kinabukasan. Masaya na ang mga pananim sa hardin makalipas lamang ang ilang araw. Kapag napabayaan pa, babagsak na ang negosyo nila at wala na silang hanapbuhay. Sadyang nakikiisa ang lahat sa mga gawain sa hardin. _ _ M _ _ U L O _ _ G Nag-iisip si Lolo ng solusyon kung paano niya masusulusyunan ang problema.
  4. Narinig ni Lolo Delfin ang pagtuturu-turuan ng mga apo sa mga gawain sa poultry farm. _ _ G S _ _ _ H _ N D. Pragtalakay ng bagong konspeto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Ano ano ulit ang mga dapat nating tandaan kapag kayo ay magbabasa at makikinig ng kuwento? Aatasan ng guro na basahin ang kanilang parte na tauhan sa kuwento.(popcorn reading) Katulad ba kayo ng mga apo ni Lolo Delfin kung nagtatrabaho? Makinig at huwag maingay. Ilista ang mga importanteng detalye. Opo/hindi po E. Pagtalakay ng bagong konspeto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Paano nag-uusap ang mga apo ni Lolo Delfin sa unang bahagi ng kuwento? Mahal ba ni Lolo ang mga apo niya? Bakit mo nasabi? Nag-usap nga kaya ang araro at asarol sa kuwento ni Lolo Delfin? Ano sa palagay mo? Bakit kailangang lumikha si Lolo Delfin ng Kuwento para sa mga apo? Pabulyaw at nagtuturu -turuan Oo, dahil iniisip niya ang kapakanan ng kaniyang apo kaya nakagawa siya ng paraan para mabago niya ang mga ugali nila. Hindi, dahil ito lamang ay isang kuwentong nirereprisenta ang mga katangian at ugali ng kanyang mga apo. Para makapag-isip ang mga bata at makita ang kanilang kamalian.
  5. Ano sa palagay mo ang gagawin ng mga apo ni Lolo Delfin sa poultry farm kinabukasan? Kung kayo si Lolo Delfin, gagawin niyo din ba ang stratehiyang ginawa niya? Bakit? Kung kayo ang mga bata sa kuwento, ano ang gagawin niyo? Paano kung hindi nagawang pagsabihan ni Lolo Delfin ang kanyang mga apo at patuloy silang nagtuturu-turuan sa kanilang gawain.Ano kaya ang pwedeng mangyari? Hindi na sila magtuturu-turuan ng mga gawain datapwat sila na ay magkaka-isa. Oo, dahil ito ang isang paraan para magbago ang kaniyang mga apo. Gagawin naming an gaming trabaho at hindi maghihiyawan at magtuturu-turuan sa mga gawain. Maaring malugi o bumagsak ang kanilang poultry farm. F. Paglinang ng kabihasaan(tungo sa Formative Assessment) Ngayon nabigyan niyo ng hinuha ang mga pangyayari Pangyayari: Kung hindi nagawang pagsabihan si Lolo Delfin ang kanyang apo, at patuloy silang nagtuturu-turuan sa kanilang gawain. (Ang guro ay magpapakita ng mga short video clip at ang mga mag-aaral ay magmumungkahi ng posibleng mangyari dito.) Inaatasan ko naman kayong makapagbigay ng hinuha sa mga sumusunod na short video clip. Video 1(nararanasan na ang malakas na ulan at hangin) Video 2 (isang batang masipag mag-aral) Video 3 (naiwang nakasindi ang kandila malapit sa kurtina) Video 4 (palaging nakatutok ang atensiyon ng isang bata sa gadget niya na walang pahinga) Video 5(nagnakaw sa tindahan) Hinuha: Maaring malugi o bumagsak ang kanilang poultry farm. Maaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Pagbaha sa mga malalapit na lugar. Matataas ang makukuha niyang grado Magtatagumpay siya sa mga pangarap niya. Atbp. Magkakaroon ng sunog. Maaring masira ang mata ng bata o magkabulag ito. Makukulong
  6. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na buhay(moral lesson) Ano ang aral na mapupulot natin sa kwento? Ngayon naman ay pumunta kayo sa mga grupo niyo. Ang unang grupo ay aayusin ang mga pangyayaring nakasulat sa loob ng envelop at hanapin din ang mga hinuhang kaakibat nito. Bibigyan ko naman ang pangalawang grupo ng sitwasyon o pangyayari at iguguhit nila ang maiisip nilang hinuha para dito. Isang sitwasyon ulit ang maiaatas sa pangatlong grupo ngunit ito ay gagawan nila naman ng simpleng skit. Ang bawat isa ay dapat magtulungan dahil ito ang solusyon sa pag asenso sa buhay. Dapt makipag- usap ng may respeto.
  7. H. Paglalahat ng Aralin(generalization) Ano ang natutuhan niyo sa aralin? Ngayon ano ulit ang hinuha, batay sa mga natapos niyong Gawain? Ano ang kahalagahan ng pagmumungkahi ng mga pangyayari na maaring maganap sa buhay ng tao? Narito ulit ang ibang halimbawa: Halimbawa: Pangyayari: Siya ay bumagsak sa Exam Pangyayari:Sa unang bahagi ng kuwento ay hindi magkasundo ang mga apo ni Lolo Delfin. Pabulyaw kung sila ay nag-uusap. Ano ba dapat ang tamang gawin ng mga bata? Pagmumungkahi ng iba pang pangyayari na maaring maganap Ito ay ang pagbibigay ng sariling opinyon, palagay o kuru-kuro sa binasang seleksyon o talata. Ito ay mahalaga sapagkat naiiwasan ang mga posibleng pangyayari na masasama. Hinuha: Mababa ang makukuha niyang marka Hinuha: Malulungkot si Lolo Delfin Mag-aaway away sila. Upang maiiwasan ang hindi pagkakasundo, dapat gumamit ng magagalang na pananalita sa pagpapahayag ng saloobin. I. Pagtataya ng Aralin(evaluation) Basahin ang bawat talataan. Ibigay ang maaring kalabasan ng mga pangyayari. Piliin ang titik ng napiling sagot. Matalinong bata si Raul. Siya ang nangunguna sa klase subalit hindi niya natutunan ay ang pumasok sa takdang oras. Isang araw , mayroon silang pagsusulit. Sa paaralan. Nag-aral siyang mabuti. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising kaya nahuli sa pagpasok. Nang umuwi si Raul matapos ang pagsusulit, mukha siyang malungkot. A. Maaring sumakit ang ulo ni Raul B. Maaring may nawala si Raul D. Maaring hindi natapos ni Raul ang pagsusulit
  8. C. Maaring pinagalitan si Raul D. Maaring hindi natapos ni Raul ang pagsusulit Iniwan ni Aling puring na nag-iisa sa bahay ang kanyang bunsong anak. Naisipan ng batang maglaro ng lutu-lutuan. Kinuha niya ang posporo at sinindihan ang kanilang kalan. Biglang sumiklab ang apoy. Ano ang maaring mangyari? A. Nasunog ang bahay nina aling Puring. B. Nakipaglaro din ng lutu-lutuan ang ibang bata C. Umiyak ang bunsong anak ni Aling Puring. D. May mga bisitang dumating sa kanilang bahay Isang araw, naisipang ayusin ni Flora ang kanilang altar. Hinugasan niya ang plorerang mahal na mahal ng kanyang ina, pinunasan at nilagyan ng magagandang bulaklak. Ilalagay na lamang niya ito sa altar nang dumating ang rumaragasang pusang hinahabol ng aso. Lumundag ang pusa sa kamay niyang may hawak na plorera. Nabitawan niya at nabasag ang plorera. Ano kaya ang gagawin ni Flora? A. Magwawalang bahala B. Itatapon ang plorera C. Magsasabi ng totoo sa kanyang ina D. Ilalagay sa altar ang basag na plorera Ang anak ni Aling Perla na si Ramil ay laging malungkot, masakitin at mahinang kumain. Isang araw, pinayuhan si Aling Perla ng kanyang mga kaibigan na pabayaan niyang maglaro ang anak sa labas ng bahay upang makalanghap ng sariwang hangin at mainitan ng araw. Pinakain din siya ng mga gulay at prutas at pinainom ng sariwang gatas. A. Nasunog ang bahay nina aling Puring. C. Magsasabi ng totoo sa kanyang ina B. Siya ay naging masaya at malusog
  9. J. Karagdagang Gawain para sa paglinang o pagsasaayos (Additional activities for application or remediation) Sa palagay niyo, pagkatapos mapagpayuhan ng isang kaibigan ang kanyang ina, ano ang mangyayari kay Ramil? A. Siya ay lalong pumayat B. Siya ay naging masaya at malusog C. Lalo siyang nagging masakitin D. Lalo siyang ikinulong ng kanyang ina. Malakas ang buhos ng ulan. Inggit na inggit si Roberto sa mga batang nagtatampisaw subalit kagagaling lamang niya sa sakit. Dumaan ang kanyang mga kaibigan at niyaya siyang maligo sa ulan. Ano kaya ang ginawa ni Roberto? A. Hindi sumama si Roberto sa mga kaibigan B. Sumama siya agad sa mga kaibigan C. Nagalit si Roberto sa mga kaibigan D. Nagtutulug-tulugan na lamang si Roberto. Humanapsa diyaryo ng mga pangyayaring naganap at tukuyin din kung ano ang nangyari sa sitwasyong iyon. A. Hindi sumama si Roberto sa mga kaibigan Iniwasto ni: VICTOR R. LOPEZ, T-III Pangalan at Lagda ng Guro Inihanda ni: JEFFERYL GROSPE BAGALAYOS Pangalan at Lagda ng Nagsasanay na Guro
Anzeige