Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Detalyadong banghay aralin

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
DETALYADONG BANGHAY ARALIN
SA FILIPINO 1
I. Layunin: Pagkatapos ng 30 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. malaman ...
At ngayon bumuo kayo
ng limang pangkat, bawat
pangkat ay may limang
miyembro
Ang bawat pangkat ay mag-
Sasadula ng mga sce...
E. Pagtatalakay ng paksa
Mga bata ano ang hanap-
buhay ng tatay,nanay,ate
at kuya n’yo?
ano ang nais ninyong
maging hanapb...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Semi detailed lesson plan
Semi detailed lesson plan
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Detalyadong banghay aralin

 1. 1. DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 1 I. Layunin: Pagkatapos ng 30 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. malaman ang iba’t ibang trabaho o kabuhayang pampamayanan/trabaho; b. mapahalagahan ang iba’t ibang trabaho o kabuhayang pampamayanan; c. nailalarawan ang mga trabaho/hanapbuhay,negosyo sa pamayanan; II. Paksang Aralin: a. Paksa: Kabuhayang pampamayanan/trabaho, Industriya ng pakikipagkalakalan b. Sanggunian: Filipino 1, Rosa Almario, pahina 80-90; c. Kagamitan: Larawan ng iba’t ibang hanapbuhay at pandikit; d. Stratehiya: Isa-isahin; III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Gawaing guro Gawaing Studyante Magandang umaga mga bata magandang umaga po G. Bangahon Sino ang gusting Manguna sa panalangin? Ako po Sir! Sige pangunahn mo ang Panalangin, Jude. Sa ngalan ng Ama,Anak, Espiritu Santo Amen. Aman Namin……….. B. Balik Aral Ano ang tinalakay natin Kahapon? Tungkol po sa pamilya ni Angie Ano ang trabaho ni Angie? Pulis Ano ang trabaho ng kanyang ina? Guro! C. Pagganyak Mga bata ano ang nala- laman n’yong mga hanap- buhay o trabaho? Basurero! Panadero! Magsasaka! Tama! Tatlong bagsak Para sa kanila.
 2. 2. At ngayon bumuo kayo ng limang pangkat, bawat pangkat ay may limang miyembro Ang bawat pangkat ay mag- Sasadula ng mga scenario ng mga trabaho tulad ng: Nasa isang husgado Nasa isang bangko Nasa isang eroplano Nasa isang hospital Nasa isang sunog ( NAGSASADULA ) Nasa isang husgado:  May pulis  Abogado  Tagahusga  Mga akusado o maysala Nasa isang bangko:  May security guard  Kahera  Manager  Teller  Customer Nasa isang eroplano:  May piloto  Stewardess  Pasahero Nasa isang hospital:  May doctor  Dentist  Nars  Mga pasyente Nasa isang sunog:  Mga bumbero  At mga nasunogan D. Paglalahad ng paksa Ididikit ko ang mga Larawan sa pisara para Sa presentasyon ng Aralin sa araw na ito.
 3. 3. E. Pagtatalakay ng paksa Mga bata ano ang hanap- buhay ng tatay,nanay,ate at kuya n’yo? ano ang nais ninyong maging hanapbuhay pagda- ting ng panahon? Ilarawan ang mga iba’t ibang hanapbuhay? Mag-aaral 1: ang hanapbuhay ng tatay ko ay isang Abogado. Mag-aaral 2: ang hanapbuhay ng nanay ko ay isang Guro. Mag-aaral 3: ang hanapbuhay ng ate ko ay isang Nars. Mag-aaral 4: ang hanapbuhay ng kuya ko ay isang Pulis Mag-aaral 5: gusto ko maging Bumbero para apulahin ang mga sunog mag-aaral 6: ako gusto ko maging guro para maging katulad ako ng nanay ko. F. Paglalapat Ipapakita ko ang Larawan tunkol sa Iba’t ibang hanapbuhay At sabihin ang sariling Hinuha tungkol ditto. Okay po sir!
 4. 4. G. Paglalahat Ano ang natutunan mo sa aralin? Kenjie? Mga hanapbuhay po sa pamyanan Tama limang bagsak para kay Kenjie. Ngayon, bibigyan ko kayo ng maikling pasulit. Panuto: Alamin kung sino ang nailalarawan sa pangu- ngusap. 1. Sila ang gumagawa ng mga tinapay. 2. Siya ang dumadakip sa mga magnanakaw. 3. Siya ang gumagamot sa mga may sakit. 4. Sila ang nagtuturo sa paaralan. 5. Sila ang nag-aapula ng apoy kung may sunog. 1.panadero 2.pulis 3.doktor 4.guro 5.bumbero IV. Ebalwasyon Bumuo ng limang pangkat at bibigyan ko kayo ng larawan tungkol sa hanapbuhay ng pamayanan. Magbigay ng mga pangungusap na naglalarawan sa hanapbuhay na nakita sa loob ng 10 minuto. Rubriks sa pangkatang Gawain Puntos Nakasulat ng lima o higit pang pangungusap 20 Nakasulat ng apat na pangu- ngusap 15 Nakasulat ng tatlong pangu- sap lamang 10
 5. 5. Nakasulat ng dalawang pangu- ngusap lamang 5 V. Takdang Aralin Gumupit ng mga larawan ng iba’t ibang hanapbuhay ng mga tao sa sariling pamamayanan.
 6. 6. DETAILED LESSON PLAN IN SCINCE AND HEALTH VI I. Objectives: At the end of 60 minutes discussion, the pupils expected to: a. cite evidence that matter is made up of particles; b. appreciate the importance of matter; c. constructmodel of the solid, liquid ,gas II. SubjectMatter: a. Topic: Particle Nature of Matter b. Reference: Science and Health VI; pp. 146-148; c. Materials: art materials, bond materials, picture/charts, microscope and magnifying glass; d. Values Integration: Being Creative e. Strategy: classifying experimentation, identifying, and observing; III. Procedure: Teacher’s Activity Pupil’s Activity A. Preparatory Activities Good morning class! Good morning Sir! How’s your day? It’s so very bless teacher. Good, Who wants to lead the prayer? Me teacher Yes, Omay please come in front to lead the prayer. Classmates let us pray. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless Us Oh Lord……… Please sit down. B. Review What should you do with wastes such as the following:  Plastic bags  Plastic bottles  Tin cans
 7. 7.  Broken glass  Newspaper Carla? We need to recycle teacher! Very good, you havea brilliant mind. C. Motivation How will you differentiate?  Water and wood  Air breeze and cotton  Paper and vinegar  Inks and pens D. Presentation We will go to the laboratory in groups. I will give each group a material to been seen over a microscope. What particles did you see that your naked eyes couldn’t see? Can you draw it on the board? Relay it in the class on what you saw. Somegroup for activity 30.1 particles. 1. Get a shirtof any piece of cloths and beat this materials whererays of morning sunlight strike. What do you see through the rays of morning sunlight strike. What do you see through the of light? What are those tiny particles floating in the air? Leah? Itbecomes smaller! Teacher! Very good Another one? Sir! Meah? Itbecomes dusty, teacher! Very well said!
 8. 8. 2. Observethe bottle of water fromthe river where the water looks green or blue, placed under the table where it cannot be distributed. Does the water in the bottle still looks blue? Abraham? No, it looks green sir! What do you see at the bottom of the bottle ? Jose? Tiny particles sir! What are those things laying at the bottom of the bottle? James? Bubbles, teacher! Very good observation, Please clap your hands. Clap, clap, clap! 3. Show a piece of white cloth to a tree or bush by busy street, in two days. I will let you know that it was a white clean cloth before. What happen to piece of cloth? Yuri? Ithas dirt Meru? What are those things on it? Itlooks brown, the grain of the wood Good observation.. Around of applausefor everyone… D. Discussion Matter is anything that occupies spaceand has mass. Itoccurs in three differently states namely: The solid, liquid, and the gas. Matter is composed of particles. They are held together by forces of varying strength. A man named Democritus said if you keep on cutting a piece of gold there will come a time when you can no
 9. 9. longer cut it. This smallest piece that no longer be cut is called atom. Teacher, who is Democritus? Class Democritus is a Greek Philosopher fromGreece. Okay, teacher, thank you! IV. Generalization Concept Formulation: a. Matter b. Atoms c. Elements d. Molecules The physicalstates of Matter the solid, liquid, and gas differ. They in the way that particles are arranged. Atoms are the smallest partof an element in a substancewhich cannot be broken down into simplier form by ordinary means: gold, oxygen, copper, hydrogen are the examples of elements. Molecules are composed of two or more Atoms. V. Application Bring out all your materials and 3 bond paper study the following picture. Draw on each bond paper the 3 physical states of matter then label it each namely: the solid, liquid, gas.
 10. 10. ( I will choosethe top 5 for the drawing display ) VI. Evaluation Answer the following: 1. The three states of matter? 2. _____ is composed of 2 or moreatoms? 3. _____ is anything that occupies spaceand has mass? 4. _____ is an instruments that help you to see something unseen by naked eye? 5. _____ smallest particle of matter? 1. Solid, liquid, gas 2. Molecules 3. Matter 4. Microscope 5. Atom VII. Assignment List down 5 examples of solid, liquid, gas.
 11. 11. DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA MAKABAYAN 2 I.Layunin: Pagkatapos ng 60 minuto, ang mga mag-aaralay inaasahang: a. naiisa ang mga pagdiriwang na panrelihiyon na magbubuklod sa mga Pilipino tulad ng pasko, mahal na araw, ati-atihan, santacruzan, sinulog; b. mapahalagahan ang pagdiriwang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino; c. nailalarawan ang mga pagdiriwang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino; II. Paksang Aralin: a. Paksa: Mga Pagdiriwang na Panrelihiyon b. Sanggunian: Sibika at Kultura 2; pahina 20-23; c. Kagamitan: enlarged picture, flip chart; III. Pamamaraan Gawaing Guro Gawaing mag-aaral A. Panimulang Gawain Magandang umaga mga bata? Magandang umaga rin po. Tinatawag ko si Grandepara sa panalangin Tumayo ang lahat Mga kaklasehanda na ba kayo? Handa nap o kaming lahat Sa ngalan ng Ama, Anak, Espirito Santo. Amen. Ama Namin……….. B. Balik Aral Ilarawan ang mga Gawain sa pamamayanan na nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng mga tao sa panahon ng sakuna o kalamidad. Justine? Sir! Kung may sunog na nangyayari ang mga tao ay nagbabayanihan para sugpuin ang sunog. Tama! Bigyan natin ng malakas at madaming palakpak si Justine. Klap!,klap!klap!klap!klap!
 12. 12. C. Pagganyak May mga pagdiriwang na ukol sa mga paniniwala sa panginoon. Alam na ninyo it?  Mahal na araw  Pasko  Ati-atihan  Araw ng mga Puso  Bagong taon  Sinulog Tama, magaling D. Paglalahad ng Paksa Ipapakita ko ang mga larawan ng pagdiriwang ng mahal na araw, pasko, araw ng mga puso, atbp. E. Pagtatalakay ng Paksa Mga pagdiriwang na panrelihiyon tulad ng:  Sinulog  Araw ng mga Puso  Pasko
 13. 13.  Ati-atihan  Bagong taon  Mahal na Araw Bakit ipinagdiriwang ang pasko? Israel? Dahil ito ang pagsilang ng batang Hesus. Anu-ano ang mga kaugalian na ginagawa kung pasko? Repaja? Pagbibigayan at pagmamahalan sa ating kapwa. Ano ba ang ginuigunita tuwing Mahal na araw? Claros? Senakulo po, titser! Ano pa? Michelle? Pagkabuhay niHesus Tama! Paano ipinagdiriwang ang Ati-atihan Plaza? Ipinagdiriwang ang ati-atihan tuwing piyesta. Tama! Ang santacruzan? Paano nman ito ipinagdiriwang? Plazo? Ipinagdiriwang ang stacruzan tuwing flores de mayo Tama, magaling,magaling magaling. F. Ebalwasyon Dahil alam n’yo na ang mga pagdiriwang na panrelihiyon, magsasadula kayo ng pagdiri- wang na panrelihiyon tulad ng: Pangkat1: mahal na araw Pangkat2: senakulo Pangkat3: pasko Pangkat4: santacruzan ( pagsasadula ) G. Paglalapat
 14. 14. Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon ang nagbu- buklod sa mga Pilipino? Pasko,sinulog,senakulo,mahal na araw, atbp. Tama, maraming pagdiriwang na panrelihiyon ang makapag- bubuklod ng mga Pilipino, importante ito para malaman natin ang iba’t ibang pagdiriwang na panrelihiyon ng mga Pilipino. IV. Pagtataya 1. Ipinagdiriwang ang ______ tuwing ika -25 ng disyembre. 2. Ang _______ ay panahon ng paggunita sa pagkamatay ni Kristo. 3. ______ ay pasasalamatsa Santo Niño. 4. Ang _______ ay ginagawa tuwing Flores de Mayo. 5. Ipinagdiriwang ang ______ para ipadala ng kristiyanismo ng mga taga Cebu. Pasko Mahal na araw Sinulog Santa Cruzan Sinulog V. Takdang Aralin Magbasa tungkolsa pagdiriwang na pansibiko.

×