Cedo pementoran teacher training

Javier Wei
Javier WeiStaff um Official : Kementerian Pelajaran Malaysia
PEMENTORAN
DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
(PENDIDIKAN)
Disampaikan oleh;
AZMAN BIN SAFII
Rakan Peningkatan Sekolah,
Pejabat Pendidikan Daerah Kulai
Cedo  pementoran teacher training
KANDUNGAN
 Pengenalan
 Definisi Pementoran
 Rasional dan Keperluan Program Pementoran
 Prosedur Pelaksanaan di Jabatan
 Proses dan Tatacara Pelaksanaan
 Rumusan
ASAS PEMENTORAN DALAM ORGANISASI
 Menyokong kepada budaya pembelajaran
berterusan.
 Program pementoran berasaskan prinsip proses
pembelajaran:-
Asas pembelajaran bersifat 10-60-90 iaitu:
Apabila kita memperkatakan sesuatu : 10%
Apabila kita menunjukkan cara melakukan : 60%
Apabila kita melakukan bersama-sama : 90%
 Mentor dan menti perlu memastikan setiap yang
diperkatakan dalam proses perhubungan
pementoran diamati, dilihat dan dirasai.
(Holliday- Coaching, Mentoring and Managing) 2005
PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
-Pelaksanaan selaras dengan Pekeliling
Perkhidmatan Awam Bilangan 18 Tahun 2005 :
Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber
Manusia Sektor Awam.
-Menyokong kepada pelaksanaan salah satu aplikasi
utama yang digariskan iaitu Aplikasi Psikologi
Dalam Intervensi.
 Empat program yang bergerak secara
matrik dan digabungkan dalam Program
Pengupayaan Kendiri iaitu Program
Penilaian Pekerja, Program Pementoran,
Program Pembimbing Rakan Sekerja Dan
Kaunseling.
 Pelancaran buku Pementoran Dalam
Perkhidmatan Awam : Panduan Untuk Mentor
dan Menti pada 20 Mei 2008 oleh Y. Bhg. Tan
Sri Ismail Adam, Ketua Pengarah
Perkhidmatan Awam Malaysia.
SEJARAH PEMENTORAN
Istilah “mentoring” atau pementoran
berasal daripada Homer’s Odyssey –
karakter Mentor melatih dan menasihat
Telemachus, anak lelaki Odysseus supaya
Telemachus bersedia untuk mengambil alih
tanggungjawab keluarganya semasa
ketiadaan bapanya.
 Menurut Oxford Dictionary perkataan mentoring
berasal dari Greek.
 Mempunyai hubungan dengan perkataan seperti
ingati-mengingati, berfikir dan memberi ‘counsel’.
 Mula diasaskan di pusat penilaian USA, lebih
kepada bagaimana majikan berhadapan dengan
permasalahan pekerja yang menumpukan kepada
bidang kemahiran dalam organisasi.
DEFINISI PEMENTORAN
Pendekatan ini melibatkan
perhubungan, pemindahan kemahiran
personal dan profesional seorang
pegawai dalam jangka masa yang
ditetapkan.
DEFINISI PEMENTORAN
Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi
bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional oleh
mentor (pegawai yang terlatih, berkemahiran dan beretika)
bagi pembangunan diri menti (pegawai yang memerlukan
bimbingan).
Bagi seorang mentor, ia adalah
peluang untuk membangunkan
kompetensi peribadi dan profesional
seseorang individu; bagi seseorang
menti, ianya adalah peluang untuk
belajar daripada seseorang yang lebih
baik.
Istilah pementoran telah digunakan untuk
menerangkan perhubungan di mana seseorang
individu menerima nasihat, bimbingan khusus atau
kaunseling daripada penasihat yang lebih
berpengetahuan.
Meningkatkan
kompetensi profesional,
budaya, personal dan
sosial bagi pegawai
lantikan baru dan
dinaikkan pangkat
Pengurusan
pegawai
berprestasi
rendah dan
berkeperluan
khas
Pegawai yang
bersedia
bekerjasama
mendapatkan
khidmat
kaunseling
Meningkatkan
kemahiran dan
kompetensi secara
khusus dan bersifat
teknikal
KECEMERLANGAN
ORGANISASI
KONSEP APLIKASI PEMENTORAN,COACHING DAN KAUNSELING
PERBEZAAN KONSEP ANTARA PEMENTORAN,
COACHING DAN KAUNSELING
Pementoran Coaching Kaunseling
 Bersifat jangka
panjang yang
memfokuskan kepada
keselurahan kerjaya
dan kehidupan
seseorang pegawai.
 Pementoran juga
memberi impak besar
kepada mentor dan
menti dari aspek nilai
dan kesan imej dan
identiti kepada
organisasi.
 Bersifat jangka
pendek dan
menumpukan
kepada kompentensi
yang diperlukan oleh
organisasi.
 Bersifat
penyelesaian terhadap
masalah yang telah
berlaku dan
menumpukan kepada
perubahan tingkah-
laku.
PERBEZAAN PEMENTORAN DAN COACHING
Pementoran Coaching
Perhubungan secara
berterusan dalam jangka masa
yang panjang.
Perhubungan secara
keseluruhannya mengikut
jangka masa terhad.
Boleh dilakukan secara tidak
rasmi, mesyuarat atau apabila
menti perlukan nasihat,
bimbingan dan sokongan.
Keseluruhannya lebih
berstruktur sifatnya dan
kebiasaannya dilakukan dalam
mesyuarat yang terancang.
Jangka masa yang panjang
untuk mengenal pasti
pandangan menti.
Jangka masa pendek, ada
kalanya fokus kepada isu atau
kemahiran yang spesifik.
Fokus kepada kerjaya dan
pembangunan peribadi.
Keseluruhannya berfokus
kepada pembangunan kerjaya.
Agenda dibuat oleh mentor
dan menti tentang
pembangunan profesional
kerjaya menti.
Agenda berfokus kepada
pencapaian spesifik dan
matlamat segera.
PERBEZAAN KONSEP ANTARA PEMENTORAN,
COACHING DAN KAUNSELING
Persekitaran
Identiti
Nilai
Pementoran
(jangka panjang)
Kaunseling
(semalam) hari ini esok kerjaya & kehidupan
Kompetensi
Tingkah-laku
Kesan
Coaching
Pementoran
(jangka pendek)
Masa
Pegawai
Tanggungjawab
Pemulihan Pertumbuhan
Tradisional Kontemporari
• Mentor mengambil anak didik • Menti perlukan mentor
• Mentor dipilih kalangan senior • Mentor dipilih berdasarkan kepada
kebolehan dan kompetensi
• Pementoran diperlukan untuk
penjawat awam baru
• Pementoran diperlukan untuk semua
pegawai dan peringkat perjawatan
• Mempunyai seorang mentor • Mempunyai mentor dalam pelbagai
aspek atau bidang kehidupan atau
kerjaya
• Pementoran proses semuka
perseorangan
• Pelbagai cara bersemuka atau
kumpulan atau maya
• Mentor menyediakan plan dan
memberitahu apa yang perlu
dibuat
• Mentor bekerjasama dengan menti
membentuk plan
• Mentor memberikan nasihat • Menggunakan teknik membuat
keputusan dan penyelesaian masalah
PEMENTORAN
TRADISIONAL VS KOTEMPORARI
KRITERIA JENIS PEMENTORAN
Pementoran
Situasi
Pementoran
Informal
Pementoran
Formal
 Ringkas
 Segera
 Spontan
 Rawak /rambang
 Kasual
 Kreatif & Inovatif
 Respons kepada
keperluan semasa menti
 Mentor berinisiatif secara
intervensi
 Bersifat kesegeraan
 Menti bertanggungjawab
mengenal pasti dan
menggunakan
pembelajaran
 Keputusan yang tidak
jelas
 Sukarela
 Sangat peribadi
 Sangat respons kepada
keperluan menti
 Tidak berstruktur
 Fleksibel
 Mentor mendorong
menti dengan
perkongsian, bantuan
dan keprihatinan
 Peranan sama rata
(pemberi-penerima)
 Laluan membina
persahabatan dan rasa
hormat
 Kebergantungan kepada
kecekapan, ilmu,
kemahiran dan
kebolehan mentor
 Jangka masa panjang
 Sumber untuk membina
perhubungan
persahabatan
 Bersifat sistematik dan
berstruktur, tersusun dan
berterusan
 Tradisional
 Dilaksanakan berdasarkan
keperluan organisasi
 Fokus kepada visi
organisasi atau matlamat
setiap bahagian/unit
 Mempunyai kaedah dalam
pemadanan mentor menti
 Penetapan jangka masa
dalam penepatan
matlamat
 Program di bawah
peruntukan organisasi
JENIS-JENIS PEMENTORAN
BERSEMUKA
Perhubungan pementoran antara mentor dan menti berlaku
secara formal atau informal.
6 bulan
2 kali sebulan
40 hingga 60 minit setiap kali
perjumpaan
12 bulan
2 kali sebulan
40 hingga 60 minit setiap
kali perjumpaan
Mentor sewajarnya memastikan perhubungan mentor dan menti
dalam keadaan yang bermakna dan berkesan. Sentiasa
mematuhi waktu pertemuan yang dirancangkan.
PERHUBUNGAN PEMENTORAN
Kepentingan perhubungan pementoran secara maya:
Menjimatkan masa dalam penyampaian maklumat antara
mentor dan menti; dan
Mengurangkan rasa malu di kalangan menti seterusnya
menggalak dan meningkatkan perhubungan.
MAYA (SIBER)
Pendekatan pementoran secara virtual pada masa akan
datang merupakan satu keperluan. Penggunaan e-mel, telefon
dan faks akan membantu memudahkan proses perhubungan
dalam pementoran dan tidak hanya bergantung semata-mata
kepada perjumpaan secara bersemuka.
PERHUBUNGAN PEMENTORAN
TELEFON
• Aturkan jadual panggilan seperti biasa yang diperlukan
oleh menti. Mungkin sekali seminggu atau sebulan
sekali,
• Mempunyai agenda yang ingin dibincangkan bersama
menti.
• Walaupun anda tidak berada di hadapan menti,
bayangkan seolah-olah anda berada di sana.
• Gunakan pembesar suara telefon jika diperlukan dan
bersedia untuk mendengar dan terlibat dalam
perbualan itu.
• Jika terdapat persetujuan atau komitmen semasa sesi
itu, catatkan dan minta menti menghantar
kesimpulannya.
PERHUBUNGAN PEMENTORAN
E-MEL
• Ada peraturan untuk perkara-perkara sulit. Menti tidak boleh hantar
atau berkongsi e-melnya dengan sesiapa pun.
• Jika terdapat maklumat yang penting termasuklah jika terdapat
tarikh tertentu pada e-mel itu seperti “ tolong balas dalam masa 24
jam” atau “ tolong balas dalam masa seminggu.” Jika mentor tidak
dapat menjawab dalam masa yang diberikan hendaklah membalas
seperti “ sudah dapat e-mel anda, saya akan cuba dapatkan kamu
pada (tarikh)”.
• Mengikut kebiasaan, menggunakan e-mel adalah lebih baik dengan
mesej yang ringkas daripada seperti di dalam program yang biasa.
• Selalu memastikan menti dapat membuka dokumen yang anda
kepilkan kepadanya.
PERHUBUNGAN PEMENTORAN
• Jika sesuatu perkara itu sukar dan lebih baik dilakukan dengan cara
lain, aturkan inisiatif lain untuk bersemuka dengannya atau melalui
sesi telefon.
• Apabila memberi respons melalui e-mel, pastikan sertakan sekali
tentang perasaan anda. Ia akan dapat memberi maklum balas dan
membantu anda memotivasikan menti.
Sebagai contoh, jika menti berjaya mencapai matlamat mereka, “
Saya sangat gembira awak dapat menyelesaikan...” atau “ Kerja
yang bagus...”
Jika mereka jauh dari jangkaan anda, kenyataan seperti
“ Saya rasa lebih elok jika kamu...” atau ” Apa yang kita boleh buat
untuk kembali kepada asal?”
Program pementoran adalah berasaskan kepada teori
yang diperkenalkan oleh Malcom Knowles berhubung
pembelajaran yang komprehensif. Teori ini berasaskan
kepada 4 andaian berikut:
• Individu dewasa memerlukan pembelajaran kendiri
yang terancang. Individu dewasa mempelajari
sesuatu secara efektif apabila mereka turut serta
dalam proses mengenal pasti, merancang ,
mengemplementasi dan menilai perkara yang telah
dipelajari.
Teori
• Pengalaman bagi seseorang dewasa adalah
berasaskan sumber-sumber dari proses pembelajaran
dan pengalaman kehidupan orang lain. Ia juga akan
mengukuhkan lagi proses pembelajaran.
• Proses pembelajaran adalah berkaitan dengan apa
yang diperlukan atau melakukan sesuatu yang
diperlukan bagi memenuhi peranan dan
tanggungjawab masing-masing. Pembelajaran berlaku
apabila ia dilaksanakan dan semakin meningkat
apabila mereka tahu apa yang mereka perlukan.
• Pembelajaran dewasa berfokus kepada penyelesaian
masalah.
• Membimbing pegawai dalam peningkatan prestasi kerjaya
dan psikososial;
• Meningkatkan kemahiran dalam aspek profesional, budaya,
personel dan sosial;
• Membina keperibadian tinggi di kalangan warga organisasi;
• Membudayakan kerja kelas pertama dan berprestasi tinggi
dalam organisasi;
• Menerapkan amalan pembelajaran berterusan; dan
• Meningkatkan imej dan reputasi pegawai dan organisasi.
TUJUAN PEMENTORAN DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
Memindahkan Pengetahuan
dan Pengalaman
Kemahiran
Kerja
Kemahiran
Peribadi
Profesional
Peribadi
Budaya
•Kesepakaran / Kepimpinan
•Penyesuaian Diri
SKOP PEMENTORAN
DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Sosial
FOKUS PEMENTORAN
DALAM PERKHIDMATAN AWAM
PERIBADIORGANISASI
KOMPETENSI
PERSONEL
KOMPETENSI
PROFESIONAL
KOMPETENSI
SOSIAL
KOMPETENSI
BUDAYA
Sikap
Motivasi
Disiplin
Keyakinan
Perhubungan
Ketua
Rakan sekerja
Pelanggan
Amalan
Nilai
Norma
Budaya
Pengetahuan
Kemahiran
Teknik-teknik
Kepakaran
4 DIMENSI
Kompetensi Profesional: menumpukan kepada
kecekapan dan kemahiran dalam melaksanakan prosedur
pemberian perkhidmatan. Kecekapan dan kemahiran
melaksanakan kerja dapat menunjukkan kredibiliti dan
imej individu dan organisasi.
Kompetensi Budaya: menumpukan kepada kecekapan
pengamalan budaya kerja positif dan murni dalam
sesuatu organisasi. Sekiranya amalan dan nilai menolong,
berkongsi pengetahuan dan integriti dapat diamalkan di
kalangan warga, impaknya terhadap organisasi adalah
sangat besar.
Kompetensi Personel : kecekapan mengurus pemikiran,
emosi, sikap dan tingkah laku mentor dan menti dalam
menyampaikan perkhidmatan. Pengurusan diri merupakan
faktor utama dalam memastikan seseorang pegawai atau
pemimpin itu untuk menyumbang kepada kecemerlangan
diri dan juga organisasi.
Kompetensi Sosial: menumpukan kepada kecekapan
mengendalikan aspek perhubungan antara ketua dan
pekerja dan layanan kepada pelanggan luar dan dalaman.
Kompetensi ini perlu ditekankan dalam perkhidmatan awam
agar budaya kerja kelas pertama dapat direalisasikan di
kalangan anggota perkhidmatan awam.
SISTEM PEMENTORAN ORGANISASI
PEMENTORAN
DALAM
ORGANISASI
Membangunkan Potensi
Seseorang/Kumpulan
Mendidik Menti Memahami
Tanggungjawab
Membiasakan Diri Dengan
Sesuatu Kemahiran
Kongsi Pengalaman
Mengambil Berat Kehendak
Dan Kehidupan Peribadi
PROGRAM
LATIHAN &
PENDIDIKAN
Proses Pemindahan Pengetahuan Kemahiran
Dan Kebolehan
Pembangunan Insan
PELAN SISTEM PEMENTORAN DALAM ORGANISASI
Amalan Komunikasi Antara
Mentor Dan Menti
Proses Pemindahan Pengetahuan
Kemahiran dan Tingkah Laku
Amalan Pementoran Formal Amalan Pementoran Informal
Objektif Organisasi
Strategi Pementoran
Dalam Organisasi
Strategi Pembangunan Modal
Insan Organisasi
CIRI-CIRI
MENTOR
Kemahiran Interpersonal Yang
Tinggi
Kemahiran Komunikasi
Yang Baik
Menghargai
Individu Lain
Kemahiran
Mengawal Emosi
KRITERIA PEMILIHAN MENTOR
Memahami
Tanggungjawab
Cemerlang dan
Positif
Empati
Berpengalaman
Peka Pemerhati
Boleh diharap
Berpengetahuan Fikiran terbuka
Jujur
Kualiti
Mentor
KUALITI MENTOR
CIRI-CIRI
MENTI
Pegawai Baru
Pegawai Naik Pangkat
Pegawai Baru Bertukar
Unit/Jabatan/Kementerian
KRITERIA PEMILIHAN MENTI
Sedia Berkongsi
Pengalaman Perancangan Kerjaya yang
Tidak Jelas
Mempunyai Kemahiran/Kompetensi
yang Terhad Tentang Sesuatu Bidang
RASIONAL KEPADA MENTOR
 Dapat mempelajari dan memperkukuhkan kemahiran
interpersonal, pembangunan kendiri dan kepimpinan.
 Dapat meluaskan lagi jalinan hubungan dalam konteks latihan
dan pembelajaran serta mengenal pasti mereka yang lebih
berpengalaman dalam organisasi berkenaan.
 Menjadikan usaha menolong, membantu dan pembelajaran
yang berfokus kepada menti sebagai sumbangan dan khidmat
tambahan.
 Memupuk satu amalan yang mengutamakan kebajikan dan
kepentingan yang lebih kepada orang lain atau disebut juga
sebagai altruisme.
RASIONAL KEPADA MENTOR
 Mewujudkan satu jalinan hubungan dengan pekerja baru dan
lain-lain pekerja di peringkat sokongan.
 Mengenal pasti, memupuk dan membangunkan kebolehan, bakat
tertentu dan nilai-nilai murni di kalangan pekerja.
 Menjadikan tugas seorang mentor lebih pelbagai sifatnya dan
dapat berkongsi kejayaan dalam melahirkan pekerja yang lebih
cemerlang.
RASIONAL KEPADA MENTI :
Memperoleh asas yang kukuh dalam memahami tahap mutu kerja
yang diperlukan sekarang dan akan datang.
Memperoleh berbagai-bagai bentuk sumber perkembangan ilmu
dalam bentuk pengetahuan, kemahiran, nilai dan lain-lain amalan
murni di tempat kerja.
Menjadi lebih proaktif dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan
proses pembelajaran berterusan untuk kebaikan diri sendiri.
Memperoleh kemahiran sebagai seorang menti dalam proses
mendapat dan menggunakan pengetahuan dengan sebaik mungkin.
RASIONAL KEPADA MENTI :
Menerima pengetahuan dan maklumat lain yang tidak bertulis
tentang di sebalik falsafah, sejarah, objektif, amalan dan budaya
bagi sesebuah organisasi.
Lebih selesa untuk berkongsi idea dan pendapat kerana cukup
arif dengan sejarah dan falsafah organisasi yang dianggotai.
Mendapati nilai sentuhan kemanusiaan dan psikologi dalam
pengurusan dapat diamalkan melalui hubungan harmoni sesama
pekerja, prasangka baik, saling bantu-membantu dan bekerja
dalam satu pasukan.
IMPAK PROGRAM PEMENTORAN
BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
ORGANISASI MENTOR MENTI
 Meningkatkan keberkesanan
dalam mengendalikan latihan
personel
 Memberi kepuasan kepada diri  Meningkatkan keyakinan diri
 Mengurangkan kos, masa dan
kapasiti kakitangan dalam
mengendalikan latihan personel
 Kejelasan tentang visi dan
kerjaya yang dilaksanakan
 Mendapat sokongan dan empati
 Mengurangkan tekanan kepada
kumpulan pengurusan dan
penyelia
 Memahami individu lain  Menti melihat mentor sebagai
rakan dalam persekitaran yang
berbeza dari pekerjaan sebenar
 Menggerakkan organisasi ke arah
pembelajaran sepanjang hayat
 Mempertingkatkan dan
memantapkan kemahiran analitis
 Membantu dalam menghadapi
sesuatu isu
 Membawa perspektif baru dalam
dunia kerjaya
 Mewujudkan keselesaan
komunikasi dalam organisasi
 Berkongsi pengalaman
 Mengubah keperluan dalam
pembangunan profesional
 Membentuk perancangan yang
lebih bermakna
 Meningkatkan kefahaman
 Meningkatkan produktiviti  Memperbaiki kemahiran
komunikasi
 Mendapat penghargaan dan
meningkatkan nilai positif diri
 Meningkatkan persefahaman dan
komunikasi dalam organisasi
 Meningkatkan cara gaya
kepimpinan
Pembentukan
Jawatankuasa
Pementoran
Mereka Bentuk
Perancangan
Program
Pelaksanaan
Program
Pementoran
Penilaian
Pementoran
PELAKSANAAN PROGRAM PEMENTORAN
1. Mentor hendaklah melakukan penilaian pementoran ke atas mentee
dengan menggunakan borang yang telah disediakan oleh
Jawatankuasa Pementoran.
1. Penilaian perlu bedasarkan pertimbangan profesional dan tidak
terpengaruh kepada hubungan peribadi.
i. Tiada hubungan penyeliaan antara mentor dan mentee;
ii. Sebolehnya dari jantina yang sama; dan
iii. Jurang Gred jawatan yang tidak terlalu jauh.
1. Mekanisma penilaian haruslah dilakukan untuk mengetahui
keberkesanan program pementoran kepada organisasi.
i. Laporan mentee perlu direkod dalam borang yang
disediakan.
ii. Mentor perlu menghantar laporan kepada Jawatankuasa
Pementoran sebulan atau dua bulan sekali.
iii. Setiap aktiviti perjumpaan Mentor dan Mentee perlu dicatat
di dalam Buku Log Pementoran.
PENILAIAN PEMENTORAN
BORANG PENILAIAN
KESELURUHAN
BUKU LOG MENTOR
MENTI
1. Mentor dikehendaki melaporkan perkembangan mentee
dengan mengunakan borang yang disediakan iaitu Laporan Berkala
dan Laporan Keseluruhan.
2. Laporan yang disediakan adalah berdasarkan kepada
perkembangan mentee sama ada berbentuk positif atau negatif.
3. Sekiranya hasil laporan perkembangan mentee adalah positif,
maka program pementoran yang dilaksanakan telah berjaya
meningkatkan potensi mentee.
4. Jika perkembangan mentee masih berada di tahap yang kurang
memuaskan, maka mentee perlu dirujuk kepada program yang
mengikut syor yang bersesuaian (Program Latihan atau
Kaunseling).
LAPORAN KESELURUHAN
ALIRAN KERJA PROGRAM PEMENTORAN
Menerima dari Program Penilaian
Pekerja
Proses pemadanan Mentor-Menti
Orientasi Menti
Perancangan Pembangunan Mentor-
Menti
Penilaian dan Pencapaian Oleh
Mentor
Rujukan (Jika Perlu)
Pengesahan Pencapaian/ Penilaian
Akhir
Laporan kepada Urus setia PPK
Rujukan Ke Program
Kaunseling
Ya
Tidak
Orientasi Mentor
Pengenalpastian
Mentor
SESI PERBENGKELAN
NYATAKAN ISU-ISU SEBAGAI
MENTOR
NYATAKAN ISU-ISU SEBAGAI
MENTI
Dengan menggunakan kertas pelekat
ISU-ISU PEMENTORAN
Kesan teknologi – mentor maya
Diversiti pementoran – jantina, agama dll.
Dysfuncional mentoring – formal / informal
Kualiti mentor
Perhubungan intim mentor - taboo
 Adakah mentor memahami tanda-tanda `weakness’
menti?
 Adakah mentor memang boleh dipercayai dan boleh
bertanggung jawab?
 Adakah mendapat pengiktirafan oleh ketua jabatan atau
hanya menjejaskan prospek kerjaya?
 Adakah saya mempunyai masa untuk membuat
assignment?
ISU-ISU SEBAGAI SEORANG MENTI
SESI PERBENGKELAN 2
NYATAKAN APAKAH
TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI
MENTOR
NYATAKAH APAKAH
TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI
MENTI
Dengan menggunakan LEMBARAN KERTAS
• Mewujudkan jangkaan realistik dalam perhubungan, pencapaian dan
komitmen diri menti, nilai dalam pementoran.
• Memberi komitmen terhadap ruang dan masa untuk melaksanakan
proses pementoran, memberi dorongan emosi dan komunikasi secara
kerap kepada menti.
• Mengekalkan hubungan secara konsisten dengan menti untuk
membina hubungan secara konsisten dengan menti untuk membina
hubungan, mendengar dengan empati, terbuka kepada pendapat
menti dan mengekalkan dorongan dan motivasi.
• Memberi dan menerima maklumbalas konstruktif, berkongsi maklumat
tentang kejayaan dan kegagalan kepada menti.
TANGGUNGJAWAB MENTOR
• Menghargai bantuan mentor tanpa ada unsur prejudis
• Menerima secara terbuka maklumbalas mentor
• Belajar dan mengamalkan ‘set empowering behavior’
• Kerjasama dengan mentor untuk wujud matlamat yang realistik
• Berkomunikasi dengan mentor berkenaan dengan permasalahan secara
terus
• Mencari pelbagai alternatif untuk mencapai regreatif
• Menyumbang idea untuk menyelesaikan masalah
• Mahu/rela membincang kegagalan dan kejayaan yang dialami.
• Melakukan sebarang tindakan yang sesuai untuk membina
perhubungan antara mentor mentee dalam proses pementoran
• Memperakui elemen hormat,mempercayai dan keterbukaan mengenai
teras untuk mencapai matlamat
TANGGUNGJAWAB MENTI
KEJAYAAN PEMENTORAN
DALAM ORGANISASI
 Kesediaan memperuntukan masa dan tenaga
 Kesediaan melaksanakan kerja secara sukarela
 Tahu apa yang boleh disumbangkan
 Pengetahuan pementoran
 Komitmen pengurusan dan pelbagai peringkat
 Komitmen menti
 Persekitaran pembelajaran yang kondusif
 Berjaya perhubungan mentor dan menti ada juga
kaitannya dengan personaliti mentor.
 Faktor jantina memainkan peranan penting. Sama
jantina didapati lebih mudah perhubungan
pementoran.
 Pengurusan organisasi memainkan peranan penting
terhadap perlaksanaan program pementoran.
RUMUSAN
Cedo  pementoran teacher training
Dengan pelaksanaan Program
Pementoran diharapkan akan dapat
membantu organisasi dan setiap individu
pekerja melakukan perubahan yang
positif ke arah kecemerlangan.
“Budi Bahasa, Budaya Kita”
1 von 54

Recomendados

Pengurusan Program Sekolah von
Pengurusan Program Sekolah Pengurusan Program Sekolah
Pengurusan Program Sekolah Siti Norhafiza Zanaia Bidin
404 views11 Folien
asas pedagogi von
asas pedagogiasas pedagogi
asas pedagogirazihan
8K views10 Folien
Profesionalisme guru Bahasa Melayu von
Profesionalisme guru Bahasa MelayuProfesionalisme guru Bahasa Melayu
Profesionalisme guru Bahasa MelayuYahya Othman
3.7K views9 Folien
Kepentingan penyeliaan von
Kepentingan penyeliaanKepentingan penyeliaan
Kepentingan penyeliaansha alidrus
1.5K views6 Folien
Pembelajaran efektif kurikulum von
Pembelajaran efektif  kurikulumPembelajaran efektif  kurikulum
Pembelajaran efektif kurikulumKusnandar Pai
2.1K views23 Folien
Apa itu refleksi von
Apa itu refleksiApa itu refleksi
Apa itu refleksiAFIQAH
4.6K views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Addie Model von
Addie ModelAddie Model
Addie ModelMunawwar Adi Putra
2K views9 Folien
Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi von
Contoh Kertas Cadangan Projek InovasiContoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Contoh Kertas Cadangan Projek InovasiRofellafrista
1.6K views8 Folien
taksonomi dan domain von
taksonomi dan domaintaksonomi dan domain
taksonomi dan domainMohd Syafiq A. Ghani
6.4K views20 Folien
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran von
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaranPeranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaranJenry Saiparudin
26.4K views14 Folien
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0 von
40 Aplikasi Terpilih Web 2.040 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0Mohamed Amin Embi
18.4K views544 Folien
Report kaedah mengajar (dr khalid) von
Report kaedah mengajar (dr khalid)Report kaedah mengajar (dr khalid)
Report kaedah mengajar (dr khalid)Sufi Lee Fizah Chuswan
2.9K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi von Rofellafrista
Contoh Kertas Cadangan Projek InovasiContoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Contoh Kertas Cadangan Projek Inovasi
Rofellafrista1.6K views
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran von Jenry Saiparudin
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaranPeranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
Jenry Saiparudin26.4K views
kumpulan 15 : Penggunaan Teknologi Dalam PdP von Izawati Saat
kumpulan 15 : Penggunaan Teknologi Dalam PdPkumpulan 15 : Penggunaan Teknologi Dalam PdP
kumpulan 15 : Penggunaan Teknologi Dalam PdP
Izawati Saat2.4K views
Kepimpinan Transformasi von guestd95e21
Kepimpinan TransformasiKepimpinan Transformasi
Kepimpinan Transformasi
guestd95e2131.6K views
peranan guru dalam ict di sekolah. von Nor Rani Othman
peranan guru dalam ict di sekolah.peranan guru dalam ict di sekolah.
peranan guru dalam ict di sekolah.
Nor Rani Othman5.4K views
Soal ukg bk sm 3 t 26-01-2014 von Varis Ical
Soal ukg bk sm 3 t 26-01-2014Soal ukg bk sm 3 t 26-01-2014
Soal ukg bk sm 3 t 26-01-2014
Varis Ical7.5K views
126339335 peranan-ppd-dan-zon von Mat mohd
126339335 peranan-ppd-dan-zon126339335 peranan-ppd-dan-zon
126339335 peranan-ppd-dan-zon
Mat mohd568 views
PAK21-KPM.pdf von hakimi38
PAK21-KPM.pdfPAK21-KPM.pdf
PAK21-KPM.pdf
hakimi38810 views
8.9 Akses maklumat pelbagai sumber von Amer Najmi
8.9 Akses maklumat pelbagai sumber8.9 Akses maklumat pelbagai sumber
8.9 Akses maklumat pelbagai sumber
Amer Najmi4.9K views
Proses binaan frasa nama von fitri norlida
Proses binaan frasa namaProses binaan frasa nama
Proses binaan frasa nama
fitri norlida32.2K views
Melaksanakan perubahan kurikulum von adah awie
Melaksanakan perubahan kurikulumMelaksanakan perubahan kurikulum
Melaksanakan perubahan kurikulum
adah awie6.2K views

Similar a Cedo pementoran teacher training

Rasional Pementoran Di Jabatan(R) von
Rasional Pementoran Di Jabatan(R)Rasional Pementoran Di Jabatan(R)
Rasional Pementoran Di Jabatan(R)fahmic99le
5.1K views52 Folien
Slide mentor MADA 2018 von
Slide mentor MADA 2018Slide mentor MADA 2018
Slide mentor MADA 2018Dhom Nawhki
387 views54 Folien
Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS" von
Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS"Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS"
Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS"Kanaidi ken
109 views16 Folien
coaching & mentoring von
coaching & mentoringcoaching & mentoring
coaching & mentoringCikgu Niezam
9.2K views167 Folien
Problematika yang terjadi di dalam praktek BK von
Problematika yang terjadi di dalam praktek BKProblematika yang terjadi di dalam praktek BK
Problematika yang terjadi di dalam praktek BKLateph 'unieq
9.8K views18 Folien
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga) von
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)Nuraznida Nordin
3.3K views24 Folien

Similar a Cedo pementoran teacher training (20)

Rasional Pementoran Di Jabatan(R) von fahmic99le
Rasional Pementoran Di Jabatan(R)Rasional Pementoran Di Jabatan(R)
Rasional Pementoran Di Jabatan(R)
fahmic99le5.1K views
Slide mentor MADA 2018 von Dhom Nawhki
Slide mentor MADA 2018Slide mentor MADA 2018
Slide mentor MADA 2018
Dhom Nawhki387 views
Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS" von Kanaidi ken
Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS"Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS"
Types of Mentoring _ Materi Training "MENTORING SKILLS"
Kanaidi ken109 views
coaching & mentoring von Cikgu Niezam
coaching & mentoringcoaching & mentoring
coaching & mentoring
Cikgu Niezam9.2K views
Problematika yang terjadi di dalam praktek BK von Lateph 'unieq
Problematika yang terjadi di dalam praktek BKProblematika yang terjadi di dalam praktek BK
Problematika yang terjadi di dalam praktek BK
Lateph 'unieq9.8K views
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga) von Nuraznida Nordin
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Nuraznida Nordin3.3K views
Peran Pembelajaran dan Pengembangan di Organisasi dan Individu von Seta Wicaksana
Peran Pembelajaran dan Pengembangan di Organisasi dan IndividuPeran Pembelajaran dan Pengembangan di Organisasi dan Individu
Peran Pembelajaran dan Pengembangan di Organisasi dan Individu
Seta Wicaksana11 views
Prinsip-prinsip bimbingan konseling von W.R. Putra
Prinsip-prinsip bimbingan konselingPrinsip-prinsip bimbingan konseling
Prinsip-prinsip bimbingan konseling
W.R. Putra17K views
(2022) Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and Assertive COMMUNICATION... von Kanaidi ken
(2022) Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and Assertive COMMUNICATION...(2022) Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and Assertive COMMUNICATION...
(2022) Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and Assertive COMMUNICATION...
Kanaidi ken123 views
power point DDBK von bazter17
power point DDBK power point DDBK
power point DDBK
bazter175.1K views
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra von luffysinergicorpora
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian SaputraMotivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra
Mt pd p pb 3.3. paket modul pelatihan von danil anen
Mt pd p pb 3.3. paket modul pelatihanMt pd p pb 3.3. paket modul pelatihan
Mt pd p pb 3.3. paket modul pelatihan
danil anen194 views
Silabus Training "MANAGERIAL & COACHING SKILL di Era Digital 4.0" von Kanaidi ken
Silabus Training "MANAGERIAL & COACHING SKILL di Era Digital 4.0"Silabus Training "MANAGERIAL & COACHING SKILL di Era Digital 4.0"
Silabus Training "MANAGERIAL & COACHING SKILL di Era Digital 4.0"
Kanaidi ken147 views

Último

Kepemimpinan Pramuka von
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka Kafe Buku Pak Aw
16 views23 Folien
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx von
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxWartoyoWartoyo3
11 views36 Folien
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf von
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdfinstrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdfmariamandesy
6 views4 Folien
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership... von
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...Kanaidi ken
8 views18 Folien
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx von
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxAdityaGustiRamadhan
15 views9 Folien
Latihan 6_ Aldy 085.pptx von
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptxjustneptun
14 views6 Folien

Último(20)

PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx von WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 views
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf von mariamandesy
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdfinstrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
mariamandesy6 views
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership... von Kanaidi ken
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Kanaidi ken8 views
Latihan 6_ Aldy 085.pptx von justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun14 views
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx von raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1280 views
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet von Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro72 views
PPT PENKOM ALVIN.pptx von Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 views
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx von lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111716 views
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... von pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri9 views
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... von Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken28 views
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx von sitikulsum85
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptxPPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
sitikulsum857 views
1. Adab Terhadap Tetangga von agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 views

Cedo pementoran teacher training

 • 1. PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (PENDIDIKAN) Disampaikan oleh; AZMAN BIN SAFII Rakan Peningkatan Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Kulai
 • 3. KANDUNGAN  Pengenalan  Definisi Pementoran  Rasional dan Keperluan Program Pementoran  Prosedur Pelaksanaan di Jabatan  Proses dan Tatacara Pelaksanaan  Rumusan
 • 4. ASAS PEMENTORAN DALAM ORGANISASI  Menyokong kepada budaya pembelajaran berterusan.  Program pementoran berasaskan prinsip proses pembelajaran:- Asas pembelajaran bersifat 10-60-90 iaitu: Apabila kita memperkatakan sesuatu : 10% Apabila kita menunjukkan cara melakukan : 60% Apabila kita melakukan bersama-sama : 90%  Mentor dan menti perlu memastikan setiap yang diperkatakan dalam proses perhubungan pementoran diamati, dilihat dan dirasai. (Holliday- Coaching, Mentoring and Managing) 2005
 • 5. PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM -Pelaksanaan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 18 Tahun 2005 : Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. -Menyokong kepada pelaksanaan salah satu aplikasi utama yang digariskan iaitu Aplikasi Psikologi Dalam Intervensi.
 • 6.  Empat program yang bergerak secara matrik dan digabungkan dalam Program Pengupayaan Kendiri iaitu Program Penilaian Pekerja, Program Pementoran, Program Pembimbing Rakan Sekerja Dan Kaunseling.  Pelancaran buku Pementoran Dalam Perkhidmatan Awam : Panduan Untuk Mentor dan Menti pada 20 Mei 2008 oleh Y. Bhg. Tan Sri Ismail Adam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia.
 • 7. SEJARAH PEMENTORAN Istilah “mentoring” atau pementoran berasal daripada Homer’s Odyssey – karakter Mentor melatih dan menasihat Telemachus, anak lelaki Odysseus supaya Telemachus bersedia untuk mengambil alih tanggungjawab keluarganya semasa ketiadaan bapanya.
 • 8.  Menurut Oxford Dictionary perkataan mentoring berasal dari Greek.  Mempunyai hubungan dengan perkataan seperti ingati-mengingati, berfikir dan memberi ‘counsel’.  Mula diasaskan di pusat penilaian USA, lebih kepada bagaimana majikan berhadapan dengan permasalahan pekerja yang menumpukan kepada bidang kemahiran dalam organisasi. DEFINISI PEMENTORAN
 • 9. Pendekatan ini melibatkan perhubungan, pemindahan kemahiran personal dan profesional seorang pegawai dalam jangka masa yang ditetapkan. DEFINISI PEMENTORAN Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor (pegawai yang terlatih, berkemahiran dan beretika) bagi pembangunan diri menti (pegawai yang memerlukan bimbingan).
 • 10. Bagi seorang mentor, ia adalah peluang untuk membangunkan kompetensi peribadi dan profesional seseorang individu; bagi seseorang menti, ianya adalah peluang untuk belajar daripada seseorang yang lebih baik. Istilah pementoran telah digunakan untuk menerangkan perhubungan di mana seseorang individu menerima nasihat, bimbingan khusus atau kaunseling daripada penasihat yang lebih berpengetahuan.
 • 11. Meningkatkan kompetensi profesional, budaya, personal dan sosial bagi pegawai lantikan baru dan dinaikkan pangkat Pengurusan pegawai berprestasi rendah dan berkeperluan khas Pegawai yang bersedia bekerjasama mendapatkan khidmat kaunseling Meningkatkan kemahiran dan kompetensi secara khusus dan bersifat teknikal KECEMERLANGAN ORGANISASI KONSEP APLIKASI PEMENTORAN,COACHING DAN KAUNSELING
 • 12. PERBEZAAN KONSEP ANTARA PEMENTORAN, COACHING DAN KAUNSELING Pementoran Coaching Kaunseling  Bersifat jangka panjang yang memfokuskan kepada keselurahan kerjaya dan kehidupan seseorang pegawai.  Pementoran juga memberi impak besar kepada mentor dan menti dari aspek nilai dan kesan imej dan identiti kepada organisasi.  Bersifat jangka pendek dan menumpukan kepada kompentensi yang diperlukan oleh organisasi.  Bersifat penyelesaian terhadap masalah yang telah berlaku dan menumpukan kepada perubahan tingkah- laku.
 • 13. PERBEZAAN PEMENTORAN DAN COACHING Pementoran Coaching Perhubungan secara berterusan dalam jangka masa yang panjang. Perhubungan secara keseluruhannya mengikut jangka masa terhad. Boleh dilakukan secara tidak rasmi, mesyuarat atau apabila menti perlukan nasihat, bimbingan dan sokongan. Keseluruhannya lebih berstruktur sifatnya dan kebiasaannya dilakukan dalam mesyuarat yang terancang. Jangka masa yang panjang untuk mengenal pasti pandangan menti. Jangka masa pendek, ada kalanya fokus kepada isu atau kemahiran yang spesifik. Fokus kepada kerjaya dan pembangunan peribadi. Keseluruhannya berfokus kepada pembangunan kerjaya. Agenda dibuat oleh mentor dan menti tentang pembangunan profesional kerjaya menti. Agenda berfokus kepada pencapaian spesifik dan matlamat segera.
 • 14. PERBEZAAN KONSEP ANTARA PEMENTORAN, COACHING DAN KAUNSELING Persekitaran Identiti Nilai Pementoran (jangka panjang) Kaunseling (semalam) hari ini esok kerjaya & kehidupan Kompetensi Tingkah-laku Kesan Coaching Pementoran (jangka pendek) Masa Pegawai Tanggungjawab Pemulihan Pertumbuhan
 • 15. Tradisional Kontemporari • Mentor mengambil anak didik • Menti perlukan mentor • Mentor dipilih kalangan senior • Mentor dipilih berdasarkan kepada kebolehan dan kompetensi • Pementoran diperlukan untuk penjawat awam baru • Pementoran diperlukan untuk semua pegawai dan peringkat perjawatan • Mempunyai seorang mentor • Mempunyai mentor dalam pelbagai aspek atau bidang kehidupan atau kerjaya • Pementoran proses semuka perseorangan • Pelbagai cara bersemuka atau kumpulan atau maya • Mentor menyediakan plan dan memberitahu apa yang perlu dibuat • Mentor bekerjasama dengan menti membentuk plan • Mentor memberikan nasihat • Menggunakan teknik membuat keputusan dan penyelesaian masalah PEMENTORAN TRADISIONAL VS KOTEMPORARI
 • 16. KRITERIA JENIS PEMENTORAN Pementoran Situasi Pementoran Informal Pementoran Formal  Ringkas  Segera  Spontan  Rawak /rambang  Kasual  Kreatif & Inovatif  Respons kepada keperluan semasa menti  Mentor berinisiatif secara intervensi  Bersifat kesegeraan  Menti bertanggungjawab mengenal pasti dan menggunakan pembelajaran  Keputusan yang tidak jelas  Sukarela  Sangat peribadi  Sangat respons kepada keperluan menti  Tidak berstruktur  Fleksibel  Mentor mendorong menti dengan perkongsian, bantuan dan keprihatinan  Peranan sama rata (pemberi-penerima)  Laluan membina persahabatan dan rasa hormat  Kebergantungan kepada kecekapan, ilmu, kemahiran dan kebolehan mentor  Jangka masa panjang  Sumber untuk membina perhubungan persahabatan  Bersifat sistematik dan berstruktur, tersusun dan berterusan  Tradisional  Dilaksanakan berdasarkan keperluan organisasi  Fokus kepada visi organisasi atau matlamat setiap bahagian/unit  Mempunyai kaedah dalam pemadanan mentor menti  Penetapan jangka masa dalam penepatan matlamat  Program di bawah peruntukan organisasi JENIS-JENIS PEMENTORAN
 • 17. BERSEMUKA Perhubungan pementoran antara mentor dan menti berlaku secara formal atau informal. 6 bulan 2 kali sebulan 40 hingga 60 minit setiap kali perjumpaan 12 bulan 2 kali sebulan 40 hingga 60 minit setiap kali perjumpaan Mentor sewajarnya memastikan perhubungan mentor dan menti dalam keadaan yang bermakna dan berkesan. Sentiasa mematuhi waktu pertemuan yang dirancangkan. PERHUBUNGAN PEMENTORAN
 • 18. Kepentingan perhubungan pementoran secara maya: Menjimatkan masa dalam penyampaian maklumat antara mentor dan menti; dan Mengurangkan rasa malu di kalangan menti seterusnya menggalak dan meningkatkan perhubungan. MAYA (SIBER) Pendekatan pementoran secara virtual pada masa akan datang merupakan satu keperluan. Penggunaan e-mel, telefon dan faks akan membantu memudahkan proses perhubungan dalam pementoran dan tidak hanya bergantung semata-mata kepada perjumpaan secara bersemuka. PERHUBUNGAN PEMENTORAN
 • 19. TELEFON • Aturkan jadual panggilan seperti biasa yang diperlukan oleh menti. Mungkin sekali seminggu atau sebulan sekali, • Mempunyai agenda yang ingin dibincangkan bersama menti. • Walaupun anda tidak berada di hadapan menti, bayangkan seolah-olah anda berada di sana. • Gunakan pembesar suara telefon jika diperlukan dan bersedia untuk mendengar dan terlibat dalam perbualan itu. • Jika terdapat persetujuan atau komitmen semasa sesi itu, catatkan dan minta menti menghantar kesimpulannya. PERHUBUNGAN PEMENTORAN
 • 20. E-MEL • Ada peraturan untuk perkara-perkara sulit. Menti tidak boleh hantar atau berkongsi e-melnya dengan sesiapa pun. • Jika terdapat maklumat yang penting termasuklah jika terdapat tarikh tertentu pada e-mel itu seperti “ tolong balas dalam masa 24 jam” atau “ tolong balas dalam masa seminggu.” Jika mentor tidak dapat menjawab dalam masa yang diberikan hendaklah membalas seperti “ sudah dapat e-mel anda, saya akan cuba dapatkan kamu pada (tarikh)”. • Mengikut kebiasaan, menggunakan e-mel adalah lebih baik dengan mesej yang ringkas daripada seperti di dalam program yang biasa. • Selalu memastikan menti dapat membuka dokumen yang anda kepilkan kepadanya. PERHUBUNGAN PEMENTORAN
 • 21. • Jika sesuatu perkara itu sukar dan lebih baik dilakukan dengan cara lain, aturkan inisiatif lain untuk bersemuka dengannya atau melalui sesi telefon. • Apabila memberi respons melalui e-mel, pastikan sertakan sekali tentang perasaan anda. Ia akan dapat memberi maklum balas dan membantu anda memotivasikan menti. Sebagai contoh, jika menti berjaya mencapai matlamat mereka, “ Saya sangat gembira awak dapat menyelesaikan...” atau “ Kerja yang bagus...” Jika mereka jauh dari jangkaan anda, kenyataan seperti “ Saya rasa lebih elok jika kamu...” atau ” Apa yang kita boleh buat untuk kembali kepada asal?”
 • 22. Program pementoran adalah berasaskan kepada teori yang diperkenalkan oleh Malcom Knowles berhubung pembelajaran yang komprehensif. Teori ini berasaskan kepada 4 andaian berikut: • Individu dewasa memerlukan pembelajaran kendiri yang terancang. Individu dewasa mempelajari sesuatu secara efektif apabila mereka turut serta dalam proses mengenal pasti, merancang , mengemplementasi dan menilai perkara yang telah dipelajari. Teori
 • 23. • Pengalaman bagi seseorang dewasa adalah berasaskan sumber-sumber dari proses pembelajaran dan pengalaman kehidupan orang lain. Ia juga akan mengukuhkan lagi proses pembelajaran. • Proses pembelajaran adalah berkaitan dengan apa yang diperlukan atau melakukan sesuatu yang diperlukan bagi memenuhi peranan dan tanggungjawab masing-masing. Pembelajaran berlaku apabila ia dilaksanakan dan semakin meningkat apabila mereka tahu apa yang mereka perlukan. • Pembelajaran dewasa berfokus kepada penyelesaian masalah.
 • 24. • Membimbing pegawai dalam peningkatan prestasi kerjaya dan psikososial; • Meningkatkan kemahiran dalam aspek profesional, budaya, personel dan sosial; • Membina keperibadian tinggi di kalangan warga organisasi; • Membudayakan kerja kelas pertama dan berprestasi tinggi dalam organisasi; • Menerapkan amalan pembelajaran berterusan; dan • Meningkatkan imej dan reputasi pegawai dan organisasi. TUJUAN PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
 • 25. Memindahkan Pengetahuan dan Pengalaman Kemahiran Kerja Kemahiran Peribadi Profesional Peribadi Budaya •Kesepakaran / Kepimpinan •Penyesuaian Diri SKOP PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM Sosial
 • 26. FOKUS PEMENTORAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM PERIBADIORGANISASI KOMPETENSI PERSONEL KOMPETENSI PROFESIONAL KOMPETENSI SOSIAL KOMPETENSI BUDAYA Sikap Motivasi Disiplin Keyakinan Perhubungan Ketua Rakan sekerja Pelanggan Amalan Nilai Norma Budaya Pengetahuan Kemahiran Teknik-teknik Kepakaran 4 DIMENSI
 • 27. Kompetensi Profesional: menumpukan kepada kecekapan dan kemahiran dalam melaksanakan prosedur pemberian perkhidmatan. Kecekapan dan kemahiran melaksanakan kerja dapat menunjukkan kredibiliti dan imej individu dan organisasi. Kompetensi Budaya: menumpukan kepada kecekapan pengamalan budaya kerja positif dan murni dalam sesuatu organisasi. Sekiranya amalan dan nilai menolong, berkongsi pengetahuan dan integriti dapat diamalkan di kalangan warga, impaknya terhadap organisasi adalah sangat besar.
 • 28. Kompetensi Personel : kecekapan mengurus pemikiran, emosi, sikap dan tingkah laku mentor dan menti dalam menyampaikan perkhidmatan. Pengurusan diri merupakan faktor utama dalam memastikan seseorang pegawai atau pemimpin itu untuk menyumbang kepada kecemerlangan diri dan juga organisasi. Kompetensi Sosial: menumpukan kepada kecekapan mengendalikan aspek perhubungan antara ketua dan pekerja dan layanan kepada pelanggan luar dan dalaman. Kompetensi ini perlu ditekankan dalam perkhidmatan awam agar budaya kerja kelas pertama dapat direalisasikan di kalangan anggota perkhidmatan awam.
 • 29. SISTEM PEMENTORAN ORGANISASI PEMENTORAN DALAM ORGANISASI Membangunkan Potensi Seseorang/Kumpulan Mendidik Menti Memahami Tanggungjawab Membiasakan Diri Dengan Sesuatu Kemahiran Kongsi Pengalaman Mengambil Berat Kehendak Dan Kehidupan Peribadi PROGRAM LATIHAN & PENDIDIKAN Proses Pemindahan Pengetahuan Kemahiran Dan Kebolehan Pembangunan Insan
 • 30. PELAN SISTEM PEMENTORAN DALAM ORGANISASI Amalan Komunikasi Antara Mentor Dan Menti Proses Pemindahan Pengetahuan Kemahiran dan Tingkah Laku Amalan Pementoran Formal Amalan Pementoran Informal Objektif Organisasi Strategi Pementoran Dalam Organisasi Strategi Pembangunan Modal Insan Organisasi
 • 31. CIRI-CIRI MENTOR Kemahiran Interpersonal Yang Tinggi Kemahiran Komunikasi Yang Baik Menghargai Individu Lain Kemahiran Mengawal Emosi KRITERIA PEMILIHAN MENTOR Memahami Tanggungjawab Cemerlang dan Positif
 • 32. Empati Berpengalaman Peka Pemerhati Boleh diharap Berpengetahuan Fikiran terbuka Jujur Kualiti Mentor KUALITI MENTOR
 • 33. CIRI-CIRI MENTI Pegawai Baru Pegawai Naik Pangkat Pegawai Baru Bertukar Unit/Jabatan/Kementerian KRITERIA PEMILIHAN MENTI Sedia Berkongsi Pengalaman Perancangan Kerjaya yang Tidak Jelas Mempunyai Kemahiran/Kompetensi yang Terhad Tentang Sesuatu Bidang
 • 34. RASIONAL KEPADA MENTOR  Dapat mempelajari dan memperkukuhkan kemahiran interpersonal, pembangunan kendiri dan kepimpinan.  Dapat meluaskan lagi jalinan hubungan dalam konteks latihan dan pembelajaran serta mengenal pasti mereka yang lebih berpengalaman dalam organisasi berkenaan.  Menjadikan usaha menolong, membantu dan pembelajaran yang berfokus kepada menti sebagai sumbangan dan khidmat tambahan.  Memupuk satu amalan yang mengutamakan kebajikan dan kepentingan yang lebih kepada orang lain atau disebut juga sebagai altruisme.
 • 35. RASIONAL KEPADA MENTOR  Mewujudkan satu jalinan hubungan dengan pekerja baru dan lain-lain pekerja di peringkat sokongan.  Mengenal pasti, memupuk dan membangunkan kebolehan, bakat tertentu dan nilai-nilai murni di kalangan pekerja.  Menjadikan tugas seorang mentor lebih pelbagai sifatnya dan dapat berkongsi kejayaan dalam melahirkan pekerja yang lebih cemerlang.
 • 36. RASIONAL KEPADA MENTI : Memperoleh asas yang kukuh dalam memahami tahap mutu kerja yang diperlukan sekarang dan akan datang. Memperoleh berbagai-bagai bentuk sumber perkembangan ilmu dalam bentuk pengetahuan, kemahiran, nilai dan lain-lain amalan murni di tempat kerja. Menjadi lebih proaktif dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan proses pembelajaran berterusan untuk kebaikan diri sendiri. Memperoleh kemahiran sebagai seorang menti dalam proses mendapat dan menggunakan pengetahuan dengan sebaik mungkin.
 • 37. RASIONAL KEPADA MENTI : Menerima pengetahuan dan maklumat lain yang tidak bertulis tentang di sebalik falsafah, sejarah, objektif, amalan dan budaya bagi sesebuah organisasi. Lebih selesa untuk berkongsi idea dan pendapat kerana cukup arif dengan sejarah dan falsafah organisasi yang dianggotai. Mendapati nilai sentuhan kemanusiaan dan psikologi dalam pengurusan dapat diamalkan melalui hubungan harmoni sesama pekerja, prasangka baik, saling bantu-membantu dan bekerja dalam satu pasukan.
 • 38. IMPAK PROGRAM PEMENTORAN BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ORGANISASI MENTOR MENTI  Meningkatkan keberkesanan dalam mengendalikan latihan personel  Memberi kepuasan kepada diri  Meningkatkan keyakinan diri  Mengurangkan kos, masa dan kapasiti kakitangan dalam mengendalikan latihan personel  Kejelasan tentang visi dan kerjaya yang dilaksanakan  Mendapat sokongan dan empati  Mengurangkan tekanan kepada kumpulan pengurusan dan penyelia  Memahami individu lain  Menti melihat mentor sebagai rakan dalam persekitaran yang berbeza dari pekerjaan sebenar  Menggerakkan organisasi ke arah pembelajaran sepanjang hayat  Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran analitis  Membantu dalam menghadapi sesuatu isu  Membawa perspektif baru dalam dunia kerjaya  Mewujudkan keselesaan komunikasi dalam organisasi  Berkongsi pengalaman  Mengubah keperluan dalam pembangunan profesional  Membentuk perancangan yang lebih bermakna  Meningkatkan kefahaman  Meningkatkan produktiviti  Memperbaiki kemahiran komunikasi  Mendapat penghargaan dan meningkatkan nilai positif diri  Meningkatkan persefahaman dan komunikasi dalam organisasi  Meningkatkan cara gaya kepimpinan
 • 40. 1. Mentor hendaklah melakukan penilaian pementoran ke atas mentee dengan menggunakan borang yang telah disediakan oleh Jawatankuasa Pementoran. 1. Penilaian perlu bedasarkan pertimbangan profesional dan tidak terpengaruh kepada hubungan peribadi. i. Tiada hubungan penyeliaan antara mentor dan mentee; ii. Sebolehnya dari jantina yang sama; dan iii. Jurang Gred jawatan yang tidak terlalu jauh. 1. Mekanisma penilaian haruslah dilakukan untuk mengetahui keberkesanan program pementoran kepada organisasi. i. Laporan mentee perlu direkod dalam borang yang disediakan. ii. Mentor perlu menghantar laporan kepada Jawatankuasa Pementoran sebulan atau dua bulan sekali. iii. Setiap aktiviti perjumpaan Mentor dan Mentee perlu dicatat di dalam Buku Log Pementoran. PENILAIAN PEMENTORAN
 • 43. 1. Mentor dikehendaki melaporkan perkembangan mentee dengan mengunakan borang yang disediakan iaitu Laporan Berkala dan Laporan Keseluruhan. 2. Laporan yang disediakan adalah berdasarkan kepada perkembangan mentee sama ada berbentuk positif atau negatif. 3. Sekiranya hasil laporan perkembangan mentee adalah positif, maka program pementoran yang dilaksanakan telah berjaya meningkatkan potensi mentee. 4. Jika perkembangan mentee masih berada di tahap yang kurang memuaskan, maka mentee perlu dirujuk kepada program yang mengikut syor yang bersesuaian (Program Latihan atau Kaunseling). LAPORAN KESELURUHAN
 • 44. ALIRAN KERJA PROGRAM PEMENTORAN Menerima dari Program Penilaian Pekerja Proses pemadanan Mentor-Menti Orientasi Menti Perancangan Pembangunan Mentor- Menti Penilaian dan Pencapaian Oleh Mentor Rujukan (Jika Perlu) Pengesahan Pencapaian/ Penilaian Akhir Laporan kepada Urus setia PPK Rujukan Ke Program Kaunseling Ya Tidak Orientasi Mentor Pengenalpastian Mentor
 • 45. SESI PERBENGKELAN NYATAKAN ISU-ISU SEBAGAI MENTOR NYATAKAN ISU-ISU SEBAGAI MENTI Dengan menggunakan kertas pelekat
 • 46. ISU-ISU PEMENTORAN Kesan teknologi – mentor maya Diversiti pementoran – jantina, agama dll. Dysfuncional mentoring – formal / informal Kualiti mentor Perhubungan intim mentor - taboo
 • 47.  Adakah mentor memahami tanda-tanda `weakness’ menti?  Adakah mentor memang boleh dipercayai dan boleh bertanggung jawab?  Adakah mendapat pengiktirafan oleh ketua jabatan atau hanya menjejaskan prospek kerjaya?  Adakah saya mempunyai masa untuk membuat assignment? ISU-ISU SEBAGAI SEORANG MENTI
 • 48. SESI PERBENGKELAN 2 NYATAKAN APAKAH TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI MENTOR NYATAKAH APAKAH TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI MENTI Dengan menggunakan LEMBARAN KERTAS
 • 49. • Mewujudkan jangkaan realistik dalam perhubungan, pencapaian dan komitmen diri menti, nilai dalam pementoran. • Memberi komitmen terhadap ruang dan masa untuk melaksanakan proses pementoran, memberi dorongan emosi dan komunikasi secara kerap kepada menti. • Mengekalkan hubungan secara konsisten dengan menti untuk membina hubungan secara konsisten dengan menti untuk membina hubungan, mendengar dengan empati, terbuka kepada pendapat menti dan mengekalkan dorongan dan motivasi. • Memberi dan menerima maklumbalas konstruktif, berkongsi maklumat tentang kejayaan dan kegagalan kepada menti. TANGGUNGJAWAB MENTOR
 • 50. • Menghargai bantuan mentor tanpa ada unsur prejudis • Menerima secara terbuka maklumbalas mentor • Belajar dan mengamalkan ‘set empowering behavior’ • Kerjasama dengan mentor untuk wujud matlamat yang realistik • Berkomunikasi dengan mentor berkenaan dengan permasalahan secara terus • Mencari pelbagai alternatif untuk mencapai regreatif • Menyumbang idea untuk menyelesaikan masalah • Mahu/rela membincang kegagalan dan kejayaan yang dialami. • Melakukan sebarang tindakan yang sesuai untuk membina perhubungan antara mentor mentee dalam proses pementoran • Memperakui elemen hormat,mempercayai dan keterbukaan mengenai teras untuk mencapai matlamat TANGGUNGJAWAB MENTI
 • 51. KEJAYAAN PEMENTORAN DALAM ORGANISASI  Kesediaan memperuntukan masa dan tenaga  Kesediaan melaksanakan kerja secara sukarela  Tahu apa yang boleh disumbangkan  Pengetahuan pementoran  Komitmen pengurusan dan pelbagai peringkat  Komitmen menti  Persekitaran pembelajaran yang kondusif
 • 52.  Berjaya perhubungan mentor dan menti ada juga kaitannya dengan personaliti mentor.  Faktor jantina memainkan peranan penting. Sama jantina didapati lebih mudah perhubungan pementoran.  Pengurusan organisasi memainkan peranan penting terhadap perlaksanaan program pementoran. RUMUSAN
 • 54. Dengan pelaksanaan Program Pementoran diharapkan akan dapat membantu organisasi dan setiap individu pekerja melakukan perubahan yang positif ke arah kecemerlangan. “Budi Bahasa, Budaya Kita”