Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
น้ำยำล้ำงจำนแสนสะอำด
DISH CLEAN
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงงาน น้...
ค้าชีแจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี
• ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
น้ายาล้างจานแสนสะอาด
• ชื่อโครงง...
• ที่มาและความส้าคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการท้า
โครงงาน)
ในทุกๆวันมีการบริโภคอาหารมากมาย ทังที่ร...
• หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการท้าโครงงาน)
- มะนาวขจัดคราบเลือดและรอยเปื้อนหมึกปากกา
- มะนาวช่ว...
• เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
- หัวน้ายาล้างจาน - กะละมัง
- ผงฟอง - ตะเกียบ
- ผงข้น - กรดมะนาว
- หัวน้าหอมกลิ่นมะนาว - สีน้...
ลำดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้าข้...
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึนเมื่อสินสุดการท้าโครงงาน)
- คาดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสามารถใช้ได้จริงในชีวิ...
1. รอยด่างด้าบนผิวทองเหลือง
วัสดุทองเหลืองแท้ที่มีรอยด่าง
ด้ากระจายอยู่ทั่ว สามารถใช้มะนาวผ่าครึ่ง
ซีก โรยเกลือบาง ๆ ลงบนก...
2. คราบต้าหนิบนผิวทองแดง
วัสดุทองเหลืองและ
ทองแดงมักจะมีปัญหาคล้ายคลึงกัน
ฉะนันหากวัสดุทองแดงมีคราบด้าเกิดขึน
ก็สามารถใช้ม...
3. ก๊อกน้าที่ไม่วาวใส
ส่วนมากพืนผิวบริเวณก๊อก
น้าจะเกิดคราบน้าเกาะติดจนหมดความ
วาวใส ใช้มะนาวผ่าครึ่งซีก โรยเกลือ
เล็กน้อย...
4. ฆ่าเชือโรคที่ติดอยู่กับเขียง
นอกจากน้ามะนาวจะช่วยขจัด
คราบสกปรกที่ติดค้างอยู่บนเขียงได้
อย่างหมดจดแล้ว ก็ยังมีสรรพคุณใน...
5. ขจัดคราบปูนซีเมนต์
ความไม่เรียบร้อยของงาน
ฉาบมักจะปรากฏเป็นคราบปูนซีเมนต์ให้
เห็นอย่างเด่นชัด ใช้แปรงสีฟันอันเก่า
จุ่มน...
6. ก้าจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟ
ทังคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่
อยู่ในไมโครเวฟ ไม่จ้าเป็นต้องใช้สารเคมี หรือ
น้ายาสังเคราะห์ใด ...
7. ท้าความสะอาดพืนไม้ลามิเนต
ส้าหรับเคาน์เตอร์ใน
ห้องครัวที่เป็นพืนลามิเนต ก็ใช้น้า
มะนาวผสมกับน้าสะอาดฉีดลงไปให้ทั่ว
บริเ...
8. บอกลาคราบไหม้เกรียมบนเตา
คราบสกปรกก้าจัดยากบนเตาเป็น
ปัญหาของแม่บ้านหลาย ๆ คน ครันจะ
ใช้สก็อตไบร์ทขัดก็อาจจะท้าให้เตาเก...
9. ไล่กลิ่นและความมันในกล่องพลาสติก
ถือว่าเป็นภาชนะใส่อาหารที่ล้างท้า
ความสะอาดยากเอามาก ๆ แต่ก็ยังไม่หมด
หนทางซะทีเดียว เ...
10. ฆ่าเชือโรคและแบคทีเรียในท่อน้าทิง
ท่อน้าทิงสะสมเชือโรคและ
แบคทีเรียก้าจัดให้หมดได้ง่าย ๆ ด้วย
การผสมน้าร้อน 1 แกลลอน ก...
11. จัดการคราบสนิมบนผ้า
คราบสนิมที่ติดอยู่บนผ้าโพลีเอ
สเตอร์ หรือผ้าคอตตอน ให้ผสมน้า
มะนาวกับครีม ออฟ ทาทาร์ (Cream
of Tar...
12. คงความสดใสให้ผ้าสี
ให้ลองผสมน้ามะนาวกับน้า
ร้อนในอัตราส่วน น้ามะนาวครึ่งถ้วย
ตวง ต่อน้าร้อน 1 แกลลอน แล้วก็
น้าผ้าสีไป...
13. เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างจาน
ลองหยดน้ามะนาวลงใน
น้ายาล้างจานสัก 2-3 หยด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดจาน
ชาม...
14. ก้าจัดกลิ่นอาหารในตู้เย็น
ก้าจัดออกได้ด้วยวิธีที่แสนง่าย
หั่นมะนาวออกครึ่งซีก แล้วน้าไปวางทิง
ไว้ในตู้เย็น จากนันก็เปล...
15. ล้างมือได้สะอาดเอี่ยม
บ่อยครังที่ไม่อยากเข้าครัว
ท้าอาหารก็เพราะไม่อยากให้มีกลิ่นของ
อาหารติดมือ ให้ใช้น้ามะนาว หรือ
เ...
16. คราบจาระบีหายเกลียง
ส้าหรับคราบจาระบีที่เปื้อนเสือผ้า
ให้ก้าจัดออกด้วยการใช้น้ามะนาวป้ายลง
บนคราบแทนน้ายาขจัดคราบแบบปก...
17. ท้าความสะอาดต่างหู
ต่างหู ที่ต้องเจาะเข้าไปในเนือหู
ของเรา ซึ่งก็ควรต้องท้าความสะอาด
ต่างหูให้หมดจด และฆ่าเชือโรคให้
เ...
18. เช็ดกระจกได้วาวใส
หากเคยใช้แต่น้าส้มสายชู หรือน้ายา
เช็ดกระจกธรรมดา ท้าความสะอาดกระจกใน
บ้าน ให้ลองเปลี่ยนมาผสมน้ามะนา...
19. แก้ปัญหาท่ออุดตัน
ปัญหาหนักใจอย่างท่ออุดตันก็
แก้ไขไม่ยาก แค่เทเบกกิงโซดาลงไป
ตามด้วยน้ามะนาว 1 ถ้วยตวง ส่วนผสม
นีจะช่...
20. ล้างโถส้วม
โถส้วมไม่เพียงแต่จะมีคราบ
สกปรกเท่านัน แต่ยังมีกลิ่นที่ไม่พึง
ประสงค์อีกด้วย ซึ่งทังสองอย่างนี
สามารถสยบได้...
21. ท้าความสะอาดคราบน้า
ประตูตู้อาบน้าที่เป็นพลาสติก
หรือแก้วที่มีคราบน้าเกาะจนเป็นด่าง
เป็นดวง ให้ใช้มะนาวครึ่งซีกมาขัดถู...
22. ขจัดคราบชากาแฟ
ไม่ว่าจะเป็นคราบชากาแฟในกา
ต้มกาแฟ หรือกาต้มชา ก็สามารถท้า
ความสะอาดให้หลุดออกไปได้ง่าย ๆ แค่
สไลด์มะนา...
วัสดุอุปกรณ์
หัวเชือน้ายาล้างจาน
ผงฟอง
กรดมะนาว
ผงข้น
หัวน้าหอมกลิ่นมะนาว
สีน้า
ขวดบรรณจุภัณฑ์
กะละมัง
ตะเกียบ
วิธีท้า
• น้าน้าสะอาดใส่ในกะละมังเล็กน้อย
• เทหัวเชือน้ายาล้างจานลงไปและคนให้เข้ากัน
• เทผงฟองลงไปและคนให้เข้ากัน
• เทกรดมะนาวลงไปและคนให้เข้ากัน
• เติมสีลงไปและคนให้เข้ากัน
• แต่งกลิ่นด้วยหัวน้าหอมกลิ่นมะนาว
• ค่อยเทผงข้นลงไปตามที่ต้องการและคนให้เข้ากันจนข้น
• สุดท้ายน้าไปบรรจุลงขวด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• https://www.youtube.com/watch?v=Z8vU3xLvRrA
• https://www.youtube.com/watch?v=Pq45vN0SPp4
• h...
เสนอ
คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
นายตนุภัทร ตาวิกา
ชัน ม.6/4 เลขที่ 5
ชื่อเล่น แน่ง อายุ 18 ปี
เลขรหัสประจ้าตัวนักเรียน 43019
โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย
วิชาก...
นายธเนศพล เปียงตัง
ชัน ม.6/4 เลขที่ 15
ชื่อเล่น แน่ง อายุ 18 ปี
เลขรหัสประจ้าตัวนักเรียน 43123
โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย
วิช...
• http://home.kapook.com/view72781.html
• https://www.youtube.com/watch?v=Z8vU3xLvRrA
• https://www.youtube.com/watch?v=Pq...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

โครงงานน้ำยาล้างจาน

10.044 Aufrufe

Veröffentlicht am

...

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

โครงงานน้ำยาล้างจาน

 1. 1. น้ำยำล้ำงจำนแสนสะอำด DISH CLEAN
 2. 2. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน น้ายาล้างจานแสนสะอาด ชื่อผู้ท้าโครงงาน 1. นาย ตนุภัทร ตาวิกา ม.6/4 เลขที่ 5 2. นาย ธเนศพล เปียงตัง ม.6/4 เลขที่ 15 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาด้าเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 3. 3. ค้าชีแจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี • ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) น้ายาล้างจานแสนสะอาด • ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) DISH CLEAN • ประเภทโครงงาน โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application) • ชื่อผู้ท้าโครงงาน 1. นาย ตนุภัทร ตาวิกา ม.6/4 เลขที่ 5 2. นาย ธเนศพล เปียงตัง ม.6/4 เลขที่ 15 • ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ • ระยะเวลาด้าเนินงาน 3 เดือน
 4. 4. • ที่มาและความส้าคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการท้า โครงงาน) ในทุกๆวันมีการบริโภคอาหารมากมาย ทังที่ร้านอาหารและภายในบ้าน จึงต้องมี การใช้ภาชนะในการใส่อาหาร ดังนันแล้วการจะท้าความสะอาดภาชนะนันจึงต้องใช้สิ่งที่จะ ท้าความสะอาดภาชนะ • วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการท้าโครงงาน ระบุเป็นข้อ) - เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย - เพื่อได้รู้ถึงขันตอนการท้าน้ายาล้างจาน • ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจ้ากัดของการท้าโครงงาน) - ศึกษาการท้าความสะอาดภาชนะภายในครัวเรือน
 5. 5. • หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการท้าโครงงาน) - มะนาวขจัดคราบเลือดและรอยเปื้อนหมึกปากกา - มะนาวช่วยขจัดคราบยางอย่างหมดจด - มะนาวช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ - มะนาวช่วยดับกลิ่นเท้า • วิธีด้าเนินงาน • แนวทางการด้าเนินงาน - ก้าหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ - ลงมือท้า - น้าเสนอ
 6. 6. • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - หัวน้ายาล้างจาน - กะละมัง - ผงฟอง - ตะเกียบ - ผงข้น - กรดมะนาว - หัวน้าหอมกลิ่นมะนาว - สีน้า • งบประมาณ 200 บาท
 7. 7. ลำดับ ที่ ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน • ขันตอนและแผนด้าเนินงาน
 8. 8. • ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึนเมื่อสินสุดการท้าโครงงาน) - คาดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ้าวัน - คาดว่าจะท้าประโยชน์ได้อย่างสูงสุด • สถานที่ด้าเนินการ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ • กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - วิทยาศาสตร์ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี • แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น้ามาใช้การท้าโครงงาน) - http://home.kapook.com/view72781.html
 9. 9. 1. รอยด่างด้าบนผิวทองเหลือง วัสดุทองเหลืองแท้ที่มีรอยด่าง ด้ากระจายอยู่ทั่ว สามารถใช้มะนาวผ่าครึ่ง ซีก โรยเกลือบาง ๆ ลงบนกลีบมะนาว จากนันก็น้ามาขัดถูพืนผิวทองเหลือง แต่ ก่อนลงมือควรจะทดสอบความรุนแรงของ กรดมะนาวเสียก่อน เพื่อป้องกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึนบนผิวทองเหลือง นอกจากนีก็ควรออกแรงขัดถูเบา ๆ อย่าง อ่อนโยนด้วย 22 ทริคสยบสารพัดคราบสกปรกด้วยมะนาว
 10. 10. 2. คราบต้าหนิบนผิวทองแดง วัสดุทองเหลืองและ ทองแดงมักจะมีปัญหาคล้ายคลึงกัน ฉะนันหากวัสดุทองแดงมีคราบด้าเกิดขึน ก็สามารถใช้มะนาวครึ่งซีกโรยเกลือ เล็กน้อยมาขัดถูได้เลย
 11. 11. 3. ก๊อกน้าที่ไม่วาวใส ส่วนมากพืนผิวบริเวณก๊อก น้าจะเกิดคราบน้าเกาะติดจนหมดความ วาวใส ใช้มะนาวผ่าครึ่งซีก โรยเกลือ เล็กน้อยมาขัดถูก๊อกน้าให้ทั่ว จะขัดตรง ส่วนท่อ หรือพืนผิวที่เป็นสแตนเลสด้วย ก็ได้
 12. 12. 4. ฆ่าเชือโรคที่ติดอยู่กับเขียง นอกจากน้ามะนาวจะช่วยขจัด คราบสกปรกที่ติดค้างอยู่บนเขียงได้ อย่างหมดจดแล้ว ก็ยังมีสรรพคุณใน ด้านฆ่าเชือโรคและแบคทีเรียที่ตกค้าง อยู่บนเขียงได้อีกด้วย ด้วยวิธีจัดการง่าย ๆ แค่ใช้ราดน้ามะนาวสดลงบนเขียงให้ ทั่ว ทิงไว้สักพักจนคราบสกปรกและเชือ แบคทีเรียหลุดออกไป
 13. 13. 5. ขจัดคราบปูนซีเมนต์ ความไม่เรียบร้อยของงาน ฉาบมักจะปรากฏเป็นคราบปูนซีเมนต์ให้ เห็นอย่างเด่นชัด ใช้แปรงสีฟันอันเก่า จุ่มน้ามะนาว แล้วก็น้าไปขัดท้าความ สะอาดคราบปูนที่อยู่บนกระเบือง หรือ ฝาผนังได้เลย
 14. 14. 6. ก้าจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟ ทังคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ อยู่ในไมโครเวฟ ไม่จ้าเป็นต้องใช้สารเคมี หรือ น้ายาสังเคราะห์ใด ๆ เพราะแค่น้ามะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้าสะอาด แล้วน้าไปอบใน ไมโครเวฟจนเดือด เท่านีก็สามารถก้าจัดทัง กลิ่นอาหารและครบสกปรกฝังแน่นได้ แล้ว ท้ายด้วยการใช้ฟองน้าหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ เช็ดคราบสกปรกออก
 15. 15. 7. ท้าความสะอาดพืนไม้ลามิเนต ส้าหรับเคาน์เตอร์ใน ห้องครัวที่เป็นพืนลามิเนต ก็ใช้น้า มะนาวผสมกับน้าสะอาดฉีดลงไปให้ทั่ว บริเวณ และใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดท้า ความสะอาดคราบสกปรกและเชือโรคให้ เกลียงไปเลย
 16. 16. 8. บอกลาคราบไหม้เกรียมบนเตา คราบสกปรกก้าจัดยากบนเตาเป็น ปัญหาของแม่บ้านหลาย ๆ คน ครันจะ ใช้สก็อตไบร์ทขัดก็อาจจะท้าให้เตาเกิด รอยขีดข่วน ถ้าอย่างนันลองผ่ามะนาว ครึ่งซีก โรยเกลือบาง ๆ แล้วน้ามาขัด ท้าความสะอาดเตาดูสิ แล้วจะปลืมปริ่ม กับความสะอาดของเตาอีกครังอย่างน่า อัศจรรย์เลย
 17. 17. 9. ไล่กลิ่นและความมันในกล่องพลาสติก ถือว่าเป็นภาชนะใส่อาหารที่ล้างท้า ความสะอาดยากเอามาก ๆ แต่ก็ยังไม่หมด หนทางซะทีเดียว เพราะถ้าน้ากล่อง พลาสติกที่มีทังคราบมันและกลิ่นอาหารติด ค้างไปแช่ในน้ามะนาวผสมน้าสะอาดใน ปริมาณที่เข้มข้น จากนันก็ใส่เบกกิงโซดา ลงไป ทิงไว้สักพักแล้วค่อยใช้ฟองน้าขัดท้า ความสะอาดและล้างตามปกติ ก็จะก้าจัดทัง คราบมันและกลิ่นอาหารได้หมดจดแล้วค่ะ
 18. 18. 10. ฆ่าเชือโรคและแบคทีเรียในท่อน้าทิง ท่อน้าทิงสะสมเชือโรคและ แบคทีเรียก้าจัดให้หมดได้ง่าย ๆ ด้วย การผสมน้าร้อน 1 แกลลอน กับน้า มะนาวครึ่งถ้วยตวง แล้วก็เทลงไปในท่อ น้าทิง ปล่อยไว้สักพัก แล้วราดด้วยน้า สะอาดอีกครัง
 19. 19. 11. จัดการคราบสนิมบนผ้า คราบสนิมที่ติดอยู่บนผ้าโพลีเอ สเตอร์ หรือผ้าคอตตอน ให้ผสมน้า มะนาวกับครีม ออฟ ทาทาร์ (Cream of Tartar) จนเป็นเนือข้นเหนียว จากนันก็น้าไปป้ายบนคราบเปื้อนให้ทั่ว ทิงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วก็น้าไปซัก ท้าความสะอาดตามปกติ
 20. 20. 12. คงความสดใสให้ผ้าสี ให้ลองผสมน้ามะนาวกับน้า ร้อนในอัตราส่วน น้ามะนาวครึ่งถ้วย ตวง ต่อน้าร้อน 1 แกลลอน แล้วก็ น้าผ้าสีไปแช่ทิงไว้สักพัก จากนันค่อย น้าไปซักตามปกติ แต่วิธีนีไม่ควรใช้ กับผ้าไหม หรือผ้าทอทุกชนิด แต่ถ้า ไม่แน่ใจ ให้ลองทดสอบก่อน
 21. 21. 13. เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างจาน ลองหยดน้ามะนาวลงใน น้ายาล้างจานสัก 2-3 หยด เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดจาน ชามให้หมดจดมากขึนดูสิ วิธีนีจะช่วยให้ คุณไม่ต้องออกแรงขจัดคราบสกปรกใน จานมากกว่าที่เคยด้วยล่ะ
 22. 22. 14. ก้าจัดกลิ่นอาหารในตู้เย็น ก้าจัดออกได้ด้วยวิธีที่แสนง่าย หั่นมะนาวออกครึ่งซีก แล้วน้าไปวางทิง ไว้ในตู้เย็น จากนันก็เปลี่ยนทุก ๆ สัปดาห์ แค่นีหมดปัญหากลิ่นอาหารใน ตู้เย็น
 23. 23. 15. ล้างมือได้สะอาดเอี่ยม บ่อยครังที่ไม่อยากเข้าครัว ท้าอาหารก็เพราะไม่อยากให้มีกลิ่นของ อาหารติดมือ ให้ใช้น้ามะนาว หรือ เปลือกมะนาวล้างมือก่อน แล้วค่อยล้าง มือตามวิธีปกติอีกครัง
 24. 24. 16. คราบจาระบีหายเกลียง ส้าหรับคราบจาระบีที่เปื้อนเสือผ้า ให้ก้าจัดออกด้วยการใช้น้ามะนาวป้ายลง บนคราบแทนน้ายาขจัดคราบแบบปกติ แล้วก็ทิงเอาไว้ข้ามคืน จากนันก็ค่อย น้าไปซักอีกครัง
 25. 25. 17. ท้าความสะอาดต่างหู ต่างหู ที่ต้องเจาะเข้าไปในเนือหู ของเรา ซึ่งก็ควรต้องท้าความสะอาด ต่างหูให้หมดจด และฆ่าเชือโรคให้ เกลียงก่อนใส่ ด้วยการน้าต่างหูไปแช่ใน น้ามะนาวสักพัก จากนันก็น้าขึนมาเช็ด อีกครังด้วยผ้าสะอาด
 26. 26. 18. เช็ดกระจกได้วาวใส หากเคยใช้แต่น้าส้มสายชู หรือน้ายา เช็ดกระจกธรรมดา ท้าความสะอาดกระจกใน บ้าน ให้ลองเปลี่ยนมาผสมน้ามะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะ กับน้าสะอาด เทลงกระบอกฉีด แล้วน้ามาท้าความสะอาดกระจก ผลลัพธ์ที่ ได้ก็จะเทียบเท่ากับการใช้น้ายาเช็ดกระจก
 27. 27. 19. แก้ปัญหาท่ออุดตัน ปัญหาหนักใจอย่างท่ออุดตันก็ แก้ไขไม่ยาก แค่เทเบกกิงโซดาลงไป ตามด้วยน้ามะนาว 1 ถ้วยตวง ส่วนผสม นีจะช่วยขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้าทิงให้หลุด ออกไปได้เกือบหมด น้าก็จะไหลลงท่อได้ สะดวกขึน
 28. 28. 20. ล้างโถส้วม โถส้วมไม่เพียงแต่จะมีคราบ สกปรกเท่านัน แต่ยังมีกลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์อีกด้วย ซึ่งทังสองอย่างนี สามารถสยบได้ด้วยน้ามะนาว ด้วยการ เทน้ามะนาวครึ่งถ้วยลงในโถส้วม จากนันก็ใช้แปรงขัดส้วมท้าความสะอาด ตามปกติ
 29. 29. 21. ท้าความสะอาดคราบน้า ประตูตู้อาบน้าที่เป็นพลาสติก หรือแก้วที่มีคราบน้าเกาะจนเป็นด่าง เป็นดวง ให้ใช้มะนาวครึ่งซีกมาขัดถูท้า ความสะอาดให้ทั่ว คราบน้าที่เคยดือก็จะ หลุดออกไปอย่างหมดจดในที่สุด
 30. 30. 22. ขจัดคราบชากาแฟ ไม่ว่าจะเป็นคราบชากาแฟในกา ต้มกาแฟ หรือกาต้มชา ก็สามารถท้า ความสะอาดให้หลุดออกไปได้ง่าย ๆ แค่ สไลด์มะนาวสัก 2-3 ชิน แล้วก็น้าไปต้ม ในกาต้มกาแฟ หรือกาต้มชา รอจน เดือดแล้วก็ปิดสวิทช์ไฟ ตังทิงไว้ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เสร็จแล้วค่อย น้าไปล้างตามปกติ
 31. 31. วัสดุอุปกรณ์
 32. 32. หัวเชือน้ายาล้างจาน
 33. 33. ผงฟอง
 34. 34. กรดมะนาว
 35. 35. ผงข้น
 36. 36. หัวน้าหอมกลิ่นมะนาว
 37. 37. สีน้า
 38. 38. ขวดบรรณจุภัณฑ์
 39. 39. กะละมัง
 40. 40. ตะเกียบ
 41. 41. วิธีท้า
 42. 42. • น้าน้าสะอาดใส่ในกะละมังเล็กน้อย
 43. 43. • เทหัวเชือน้ายาล้างจานลงไปและคนให้เข้ากัน
 44. 44. • เทผงฟองลงไปและคนให้เข้ากัน
 45. 45. • เทกรดมะนาวลงไปและคนให้เข้ากัน
 46. 46. • เติมสีลงไปและคนให้เข้ากัน
 47. 47. • แต่งกลิ่นด้วยหัวน้าหอมกลิ่นมะนาว
 48. 48. • ค่อยเทผงข้นลงไปตามที่ต้องการและคนให้เข้ากันจนข้น
 49. 49. • สุดท้ายน้าไปบรรจุลงขวด
 50. 50. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ • https://www.youtube.com/watch?v=Z8vU3xLvRrA • https://www.youtube.com/watch?v=Pq45vN0SPp4 • https://sanmalodza.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B 8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8% 9A/
 51. 51. เสนอ คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
 52. 52. นายตนุภัทร ตาวิกา ชัน ม.6/4 เลขที่ 5 ชื่อเล่น แน่ง อายุ 18 ปี เลขรหัสประจ้าตัวนักเรียน 43019 โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 53. 53. นายธเนศพล เปียงตัง ชัน ม.6/4 เลขที่ 15 ชื่อเล่น แน่ง อายุ 18 ปี เลขรหัสประจ้าตัวนักเรียน 43123 โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 54. 54. • http://home.kapook.com/view72781.html • https://www.youtube.com/watch?v=Z8vU3xLvRrA • https://www.youtube.com/watch?v=Pq45vN0SPp4 • https://sanmalodza.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8 %B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A / อ้างอิง

×