Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Budget of work 3 (1)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Budget of work 3
Budget of work 3
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Budget of work 3 (1)

  1. 1. BUDGET OF WORK ARALING PANLIPUNAN 10 S.Y. 2015-2016 THIRD QUARTER Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran Pamantayang Pagganap : Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran Aralin Layunin Bilang ng Araw Gawain Written Output Performance Output A. Paikot na Daloy ng Ekonomiya 1. Nailalarawanangpaikotna daloyng Ekonomiya 3 ALAMIN IRF HULA - LETRA SMILE KA DIN KAHITKAUNTI PAUNANGSAGOT LONG TEST Collage Mini-Transfer- SurveyWith Questionares 1. Bahagingginagampananng mga bumubuosapaikotna daloyng ekonomiya. 2. Natataya ang bahaging ginagampananngmga bumubuo sa paikotna daloyng ekonomiya PAUNLARIN Picture Analysis FILL IT RIGHT SURIIN AT UNAWAIN
  2. 2. 2. Ang kaugnayansa isa'tisa ng mga bahagingbumubuosapaikotna daloyng ekonomiya 3. Nasusuri ang ugnayansa isa't isang mga bahagingbumubuosa paikotna daloyng ekonomiya PAUNLARIN IPANGKATNATIN NASA GRAPHANG SAGOT PAGGAWA NG COLLAGE B. Pambansang Kita 1. Pambansangprodukto(GrossNational Product- Gross DomesticProduct) bilang panukatng kakayahanng isangekonomiya 4. Nasusuri ang Pambansang produkto(GrossNational Product - Gross DomesticProduct) bilang panukatng kakayahanng isang ekonomiya 5 ALAMIN PAGSUSURI SA LARAWAN PAWANGKATOTOHANAN LAMANG MAGBALIK TANAW LONG TEST GRAPH AY SURIIN STATE OF THE COMMUNITY ADDRESS Mini-Transfer- KITA NG AKINGBAYAN 2. Mga pamamaraan sa pagsukatng pambansangprodukto 5. Nakikilalaangmga pamamaraansa pagsukatng pambansangprodukto PAUNLARIN GNI at GD PAANOITOSINUSUKAT MATH TALINO MAGBALIK TANAW 3. Kahalagahanng pagsukatng pambansangkitasa ekonomiya 6. Nasusuri ang kahalagahanng pagsukatng pambansangkitasa ekonomiya PAGNILAYAN EKONOMIYA PAGNILAYAN MAGBALIK TANAW C. Ugnayan ng Kita, Pag-iimpokat Pagkonsumo 1. Kaugnayanng kitasa pagkonsumoat pag-iimpok 7. Naipapahayagangkaugnayan ng kitasa pagkonsumoat pag- iimpok 4 ALAMIN Picture Analysis LARAWANGHINDIKUPAS KITA,GASTOS,IPON BE A WISE SAVER LONG TEST Essay KITA AT GASTOS NG AMING PAMILYA Mini-Transfer-Case Analysis 2. Katuturan ngconsumptionatsavingssa pag-iimpok 8. Nasusuri ang katuturanng consumptionatsavingssapag- iimpok PAUNLARIN Graph Analysis MAGKUWENTUHAN TAYO BABALIKKA RIN BE A WISE SAVER
  3. 3. PAGNILAYAN IDEKLARA IYONG YAMAN BE A WISE SAVER D. Implasyon 1. KonseptongImplasyon 9. Nasusuri ang konseptoat palatandaanng Implasyon 4 ALAMIN IRF LARAWAN SURIIN! MAGBALIK TANAW I-KONEKMO LONG TEST Essay Graph making Mini-Transfer 1 CommitmentkoPOSTNYO 2 Paggawang DOKYU-VIDEO 2. Mga Dahilanng Implasyon 10. Natatayaang mga dahilansa pagkakaroonng implasyon PAUNLARIN Tableau Picture Me IKAWNAMAN ANG MAGKOMPYUT DAHILAN O BUNGA LARAWAN SURI I-KONEKMO 3. Mga Epektong Implasyon 11. Nasusuri angibatibang epektongimplasyon PAGNILAYAN ConceptMapping Cob Webbing MAKIBALITA TAYO MAG-SURVEY TAYO 4. Paraan ng Paglutasng Imlasyon 12. Napapahalagahanangmga paraan ng paglutasng implasyon TAYAHIN ANGIYONG PAG- UNAWA 13. Aktibongnakikilahoksa pagutasng mga suliraning kaugnayng implasyon E. Patakarang Piskal 1. Layuninng PatakarangPiskal 14. Naipaliliwanaganglayuninng patakarangpiskal 6 ALAMIN IRF LARAWAN SURI TALASALITAAN Long Test PositionPaper I-drawingnatin'to Reflectionpaper Mini Transfer 1.AWITIN NATIN 'TO (Jingle) 2.AdvocacyCampaign 3.VideoDocumentaryMaking
  4. 4. I-KONEKMO 2. Kahalagahanng Papel naGinagampanan ng Pamahalaankaugnayngmga Patakarang Piskal naIpinapatupadnito 15. Napapahalagahanangpapel na ginagampananngpamahalaan kaugnayng mga patakarang piskal naipinatutupadnito PAUNLARIN ALIN ANG MAGKASAMA PAGTALUNAN NATIN TO GAWA TAYONG TINA-PIE I-KONEKMO 3. Patakaran sa PambansangBadgetat ang kalakaranng Paggastang Pamahalaan 16. Nasusuri angbadyetat ang kalakaranng paggastang pamahalaan PAGNILAYAN MAGANDANGBALITA I-KONEKMO Halimbawa: 17. Nakababalikatng pananagutanbilangmamamayan sa wastongpagbabayadng Buwis PolicyonPriorityAssistance Development Fund 18 Naiuugnayangmga epektong patakarangpiskal sa katataganng pambansangekonomiya Policyonthe Privatizationof GOCCs Policyonthe Conditional CashTransfer Patakaransa WastongPagbabayadng Buwis(VATEVAT/RVAT) 4. Mga Epektong PatakarangPiskal sa Katatagan ngPambansangEkonomiya F. Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 5 1. Layuninng PatakarangPananalapi 19. Naipaliliwanaganglayuninng patakarangpananalapi ALAMIN MONEY KO YAN BALITA NGA! I-KONEKMO LONG TEST QUIET TIME (Reflection Paper) Mini Transfer Interview - Badyet- Suri
  5. 5. 2. Kahalagahanng Pag-iimpokat Pamumuhunanbilangisangsaliksa Ekonomiya 20. Naipapahayagang kahalagahanngpag-iimpokat pamumuhunanbilangisangsalik ng ekonomiya PAUNLARIN Videopresentation KUMPLETUHIN ANGDIAGRAM PAGYAMANIN ANG KASAYSAYAN LOGO......LOGO SAGUTIN MO 'TO MAGKUWENTA TAYO I-KONEKMO 3. Mga Bumubuosa Sektorng Pananalapi 21. Natatayaang bumubuong sektorng pananalapi PAGNILAYAN PAKAISIPINMOITO! 4. Ang Papel naGinagampananng Bawat Sektorng Pananalapi 22. Nasusuri angmga patakarang pang-ekonomiyananakakatulong sa patakarang panlabasngbansa sa buhayng nakararaming Pilipino 5. Mga Paraan at Patakaran ng Bangko Sentral ngPilipinas(BSP) upangmapatatag ang halagang salapi 23. Natitimbangangepektong mga patakaran pang-ekonomiya na nakakatulongsapatakarang panlabasng bansasa buhayng nakararamingPilipino Money Laundering Easy and Tight Monetary Policy BIG TRANSFER VIDEO VIDEO DOCUMENTARY GALERY DIORAMA

×