Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Budget of work 2  (1)
Budget of work 2 (1)
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Budget of work 2

  1. 1. BUDGET OF WORK ARALING PANLIPUNAN 10 YUNIT II S.Y. 2015-2016 SECOND QUARTER PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Ang mga mag-aaral ay may pang-unawa samga pangunhng kaalaman sa ugnayan ng pwersasa ugnayan ng pwersa ng demand at suplay, at sa sistema ng pmailihan bilang batayanng matalinong pagddesisiyon ng sambahayan at bahay-kalakal. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga pangunahing kaalaman sa ugnayan ng pwersang demand at suplay, at sistema ng pamilihanbilang batayan ng matalinong pagdedesisyon ng sambahayan at bahay-kalakal Aralin Layunin Blg. ng Araw Gawain Written Output A. Demand 1. Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pan garaw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya 2. Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand 3.Matalinong nakapagpapasya s pagtugon saga pagbabago ng salik 4 araw ALAMIN BILI AKO NO'n, BILI AKO N'yan JUMBLED LETTERS I-R-F PAUNLARIN COMPLETEIT! LONG TEST
  2. 2. na DEMAND READING I-DEMAND, ITALA, at IKURBA MAG-COMPUTE TAYO! GRAPHIC OEGANIZER DEMAND UP, DEMAND DOWN SA KANAN O SA KALIWA? I-R-F CHART PAGNILAYAN BALITA-NALYSIS FOLLOW-UP CAMPAIGN I-R-F FOLLOW-UP CAMPAIGN (paggawa ng signages) CAMPAIGN ADS / T-SHIRT PRINTING B. ELASTISIDAD NG DEMAND (PRICE ELASTICIY OF DEMAND) 4.. Naiuuganay ang tugon ng mga mamimili sa pagbago-bagong presyo ng mga produkto at serbisyo batay sa konsepto ng price elasticity of demand 5. Naiisa at nasusuri ang ibat ibanguri ng elastisidad ng demand 5 araw ALAMIN I-SHOOT SA BASKET A-R GUIDE (Anticipation-reaction Guide) PIC-TO-POSTER PAUNLARIN MAGCOMPUTE TAYO! CHART ANALYSIS A-R-GUIDE PAGNILAYAN PIC-TO-POSTER LONG TEST PIC-TO POSTER SLOGAN C. Supply at Elastisidad ng Supply 6. Nasusuri ang mga salik na nakaapekto sa supply 7. Matalinong nakakapagpasya sa pagtugon sa mgapagbabago ng 4 araw ALAMIN THREE PICS ONE WORD GO NEGOSYO KNOWLEFDGE ARROW LONG TEST Graph
  3. 3. salik na nakaapekto sa supply 8. Naiuugnay ang tugon ng mga mamimili sa pabago-bagong presyo ng mga produkto at serbisyo batay sa konsepto ng price elasticity of supply 9. Naiisa -isa at nasusuri ang ibat ibang uri ng elastisidad ng supply PAUNLARIN Hulaan mo Presyo I-GRAPH MO SU-DA-KU (suri, datos, kurba) MAG-COMPUTE TAYO MAG-LEVEL-UP KA! GRAPHIC ORGANIZER ARROW IKA MO? EX-BOX (explain inside the box) ANO ANG DESISYON MO? TRIPLE MATCH MAG-COMPUTE TAYO! KNOWLEDGE ARROW PAGNILAYAN ISYU-RI KNOWLEDGE ARROW SLOGAN Price Survey Checklist D. Interaksyon ng Demand at Supply 10.Naipaliliwanag ang interaksyon ng demand at supply sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan. 11. Nasususri ag mag epekto ng shortage at surplus sa presyo a dami ng kalakal at paglilingkodsa pamilihan. 12.Naimumungkahi ang paraanng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan 4 araw ALAMIN PAGSUSURI NG LARAWAN RETWEET.....BARGAIN 3-2-1 CHART! PAUNLARIN Graph Interpretation SUBUKIN NATIN KNOWLEDGE ORGANIZER LABIS, KULANG o SAKTO S.O.S (SURPLUS o SHORTAGE) LONG TEST Case Analysis Reaction Paper
  4. 4. PAGSUSURI NG SITWASYON GRAPHIC ORGANIZER 3-2-1- CHART PAGNILAYAN Role Playing BALITA-SURI PROJECT NEWS SHARING! JOURNAL E.Ang Pamilihan at mga Estruktura nito 13. Naipaliliwanagang kahlugan ng pamilihan 14. Naapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamilihan sa pagtugonsa pang araw-araw na pangagailangan ng mga tao 15. Nauunawaan ang konsepto ng Estruktura ng pamilihan 16. Nasusuri ang iba't ibangEstruktura/sistema ng pamilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng mga tao 5 araw ALAMIN PIK-TUKLAS I-R-F PAUNLARIN WORD TO CONCEPT MAPPING GRAPHIC ORGANIZER STRUCTURAL, MARKET ANALYSIS (three pics one word) PABILI O PATAWAD SURIIN MO! QUIZ ON MARKET MARKET ANALYSIS: VENN DIAGRAM I-R-F PAGNILAYAN Role Playing STRUCTURAL MARKET TALLY Board LONG TEST ESSAY COLLAGE POSTER Mini transfer 1. ROLE PLAY 2. INFOMERCIAL
  5. 5. F. Ugnayan ng Pamilihan at Pamahalaan 17. Napapangatwiranan ang kinakailangang pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang estruktura ng pamilihan upang matugunan ang pangangalanagn ng mga mamamayan 5 araw ALAMIN WORD HUNT ONCE UPON A TIME PATH OF KNOWLEDGE PAUNLARIN TEKS TO INFORM (DISCUSS WEB CHART) VENN DIAGRAM ISIP-TSEK --CHAIN OF FACTS PATH OF KNOWLEDGE PAGNILAYAN Video Clips Presentation ULAT PATRO LIMBESTIGA- NOMIKS PATH OF KNOWLEDGE LONG TEST COMIC STRIP Bantay Presyo ( 1 linggong susuriin ang paggalaw ng presyo sa pamilihan) INFOMERCIAL INFO-DRIVE BIG TRANSFER INFO- DYARYO

×