Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Budget of work 1 docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Budget of work 1
Budget of work 1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Budget of work 1 docx (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Budget of work 1 docx

  1. 1. BUDGET OF WORK ARALING PANLIPUNAN 10 S.Y. 2015-2016 FIRST QUARTER Pamantayang Pangnilalaman: Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa:sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay Pamantayang Pagganap: Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. Aralin Layunin Blg. ng Araw Gawain Written Output A. Kahulugan ng Ekonomiks 1. Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan 2. Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat 3 araw ALAMIN OVER SLEPT THINK, PAIR, AND SHARE BAITANG NG PAG-UNLAD PAUNLARIN Graphic Organizer MIND MAPPING LONG TEST Graphic Organizer
  2. 2. pamilya at ng lipunan TAYO NA SA CANTEEN BAITANG NG PAG-UNLAD PAGNILAYAN PAGSULAT NG REPLEKSYON SITWASYON AT APLIKASYON BAITANG NG PAG-UNLAD Essay REFLECTION PAPER B. Kakapusan 1. Konsepto ng Kakapusan at ang Ugnayan nito sa Pang- araw-araw na Pamumuhay 2. Palatandaan ng Kakapusan sa pang- araw-araw na Buhay 3. Kakapusan Bilang Pangunahing Suliranin sa Pang-araw-araw na Pamumuhay 4. Mga Paraan upang Malabanan ang Kakapusa sa Pang- araw-araw na Pamumuhay 3. Naipakikita ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay 4. Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pang-araw- araw na buhay. 5. Nakakabuo ang konklusyon na ang kakapusan ay isangpangunahing suliraning panlipunan. 6. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan. 6 araw ALAMIN T-CHART PICTURE ANALYSIS KNOWLEDGE GAUGE PAUNLARIN PRODUCTION PLAN OPEN ENDED STORY CONSERVATION POSTER KNOWLEDGE GAUGE PAGNILAYAN RESOURCE MAPPING GAUGE POD LONG TEST Campaign Poster Paggawa ng Resource Map (MT-Mini Transfer) Isurbey Mo! (Kakapusan at Kakulangan sa Pamayanan) C. Pangangailangan at Kagustuahan 1. Pagkakaiba ng 7. Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang 4 araw ALAMIN ILISTA NATIN WHY OH WHY LONG TEST Paggawa ng Editoryal ng
  3. 3. Pangangailangan at Kagustuhan 2. Ang Kaugnayan ng Personal na Kagustuhan at Pangangailangan sa Suliranin ng Kakapusan 3. Hirarkiya ng Pangangailangan 4. Batayan ng Personal na Pangangalangan at Kagustuhan 5. Salik na Nakakaimpluwensya sa Pangangailangan at Kagustuhan batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon 8. Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan 9. Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan 10. Nakabubuo ng saeiling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa nga hirarkiya ng pangangailangan. 11. Nasusuri ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan CROSSROADS PAUNLARIN Priority Needs KAILANGAN O KAGUSTUHAN BAITANG - BAITANG PASS MUNA ANG AKING PAMANTAYAN SA PAGBUO NG PANGANGANGAILANGAN CROSSROADS PAGNILAYAN ANG BAYAN KO PARA SA KINABUKASAN CROSSROADS Bayan Personal Hierarchy of Needs Open Letter (MT-Mini Transfer) Business Proposal I. Pamagat/Produkto II. Layunin (Bakit iyon ang napili ng ga bata) D. Alokasyon 1. Kaugnayan ng Konsepto ng Alokasyon sa Kakapusan at Pangangailangan at Kagustuhan 2. Kahalagahan ng Paggawa ng Tamang Desisyon Upang Matugunan ang Pangangailangan 12. Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan 13. Napahahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan 14. Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusan 5 araw ALAMIN 4 PICS ONE WORD SISTEMA IKAMO? ENTRANCE AT EXIT SLIP PAUNLARIN TANONG AT SAGOT DATA RETRIEVAL CHART PAGNILAYAN LONG TEST Reflection Paper Alokasyon at Imbestigasyon (LGU-Budget allocation) (MT-Mini Transfer) 1. Simple Business Plan Format
  4. 4. 3. Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya REPLEKSIYON DIALOGUE BOX ENTRANCE AT EXIT SLIP I. Produkto II. Layunin III. Pamamaraan IV. Budget V. Panahong Kakailanganin 2. Alokasyon at Imbestigasyon (LGU-Budget allocation) E. Pagkonsumo 1. Konsepto ng Pagkonsumo 2. Salik ng Pagkonsumo 3. Pamantayan sa Matalinong Pamimili 4. Karapatan at Tungkulin Bilang Isang Mamimili 15. Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo 16. Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo 17. Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili 18. Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili 6 araw ALAMIN PAGBILHAN PO WQF DIAGRAM PAUNLARIN WQF DIAGRAM PAGNILAYAN MATALINO AKONG KONSYUMER BAALIK KA RIN LONG TEST Print Ads Paggawa ng letter of complaint Mini TRansfer 1. Pagbuo ng Commercial 2. LIGHTS, CAMERA, ACTION! (Role Play) F. Produksyon 1. Kahulugan at Proseso 19. Naibibigay ang kahulugan ng produksyon 4 Araw ALAMIN INPUT OUTPUT LONG TEST
  5. 5. ng Produksyon at ang Pagtugon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay 2. Salik (Factors) ng Produksyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay G.Mga Organisasyon ng Negosyo 20. Napahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw- araw na pamumuhay 21. Nasusuri ang mga tungkulin ng iba't ibang organisasyon ng Negosyo 2 araw TRAIN MAP IRF CHART PAUNLARIN CONCEPT MAPPING IKOT-NAWAIN SPG ( Sangkap sa Produksyon i-Grupo) IRF CHART PAGNILAYAN NEWS ANALYSIS IRF CHART ALAMIN BUSINESS AS USUAL WQF DIAGRAM PAUNLARIN CHECKLIST TSART NG KALAKASAN- KAHINAAN ISANG PANAYAM PAGNILAYAN 3M's MAGPLANO, MAGSIGURO, Editorial Cartoon LONG TEST COLLAGE Entrepreneur na Idol Ko (Interview) Mini Transfer "Immersion & Integration" (Paggawa ng sariling Produkto LONG TEST REFLECTION PAPER Mini Transfer (Community Assets)
  6. 6. MAGNEGOSYO! WQF DIAGRAM TALA NG TAGUMPAY BIG TRANSFER IMMERSION "MUNTING NEGOSYO KO, TUGON SA KAKAPUSAN NG BAYAN KO" COMMUNITY ASSETS

×