Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
-63
WXWRULDO


             :ULWWHQEWKHWHDPDW9LVXDOEXLOGHUFRP

                     /DVW8S...
7KLVLVDWXWRULDOWRKHOSDGHYHORSHUXQGHUVWDQGZKDWLVPHDQWE
-DYD6HUYHU3DJHV7KHUHDGHUZLOOOHDUQWKHPDLQFRQFHSWVVHWXS
WKH-63HQYLURQP...
,QWURGXFWLRQ WR-63
-DYD6HUYHU3DJHV-63
LVDWHFKQRORJEDVHGRQWKH-DYDODQJXDJHDQGHQDEOHV
WKHGHYHORSPHQWRIGQDPLFZHEVLWHV-63ZDVGHYHORSHGE6XQ0LFURVVWHPV
WRDOORZVHUYHUVLG...
:LQGRZV
)LUVWVWDWLFZHESDJHVZHUHGLVSODHG7SLFDOOWKHVHZHUHSHRSOH¶VILUVW
H[SHULHQFHZLWKPDNLQJZHESDJHVVRFRQVLVWHGRI0+RPH3DJ...
-63LVWKH
HTXLYDOHQWIURP6XQ0LFURVVWHPVDFRPSDULVRQRI$63DQG-63ZLOOEH
SUHVHQWHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQ
9LVXDOEXLOGHUFRP
7KHIROORZLQJGLDJUDPVKRZVDZHEVHUYHUWKDWVXSSRUWV-63ILOHV1RWLFHWKDWWKH
ZHEVHUYHUDOVRLVFRQQHFWHGWRDGDWDEDVH        ...
:LQGRZV
-63VRXUFHFRGHUXQVRQWKHZHEVHUYHULQWKH-636HUYOHW(QJLQH7KH-63
6HUYOHWHQJLQHGQDPLFDOOJHQHUDWHVWKH+70/DQGVHQGVWKH+7...
:KXVH-63

-63LVHDVWROHDUQDQGDOORZVGHYHORSHUVWRTXLFNOSURGXFHZHEVLWHVDQG
DSSOLFDWLRQVLQDQRSHQDQGVWDQGDUGZD-63LVEDVHGRQ-DYDDQ...
$SDFKH
0RYLQJ-63ILOHV
       -63                        -63
       6HUYOHW         ...
-636HUYOHW(QJLQH7RPFDW
+70/DQGJUDSKLFVGLVSODHGRQWKHZHEEURZVHUDUHFODVVHGDVWKHSUHVHQWDWLRQ
ODHU7KH-DYDFRGH-63
RQWKHVHUYHULVFODVVHGDVWKHLPSOHPHQWDWLRQ
%KDYLQJDVHSDUDWLRQRISUHVHQWDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQZHEGHVLJQHUVZRUN
RQORQWKHSUHVHQWD...
-63FRPSDUHGWR$63

-63DQG$63DUHIDLUOVLPLODULQWKHIXQFWLRQDOLWWKDWWKHSURYLGH-63PDKDYH
VOLJKWOKLJKHUOHDUQLQJFXUYH%RWKDOORZHPEH...
-63DUFKLWHFWXUH
-63VDUHEXLOWRQWRSRI681¶VVHUYOHWWHFKQRORJ-63VDUHHVVHQWLDODQ+70/
SDJHZLWKVSHFLDO-63WDJVHPEHGGHG7KHVH-63WDJVF...
6WHSVUHTXLUHGIRUD-63UHTXHVW

  7KHXVHUJRHVWRDZHEVLWHPDGHXVLQJ-637KHXVHUJRHVWRD-63SDJH
   HQGLQJZLWKMVS
7KHZHEEURZVHUPDNHVWKHUHTXHVWYLDWKH,QWHUQHW
  7KH-63UHTXHVWJHWVVHQWWRWKH:HEVHUYHU
  7KH:HEVHUYHUUHFRJQLVHVWKDWWKHILOHUH...
WKHUHIRUH
   SDVVHVWKH-63ILOHWRWKH-636HUYOHW(QJLQH
  ,IWKH-63ILOHKDVEHHQFDOOHGWKHILUVWWLPHWKH-63ILOHLVSDUVHG
   RW...
6HWWLQJXSD-63HQYLURQPHQW
%HIRUHVHWWLQJXSWKH-63HQYLURQPHQWRXPXVWPDNHVXUHRXKDYHWKH-'.

'RZQORDG-'.IURPWKHIROORZLQJ85/
KWWSMD...
7RPFDWLVDIUHHRSHQVRXUFH-63DQG6HUYOHWHQJLQH
GHYHORSHGE$SDFKH,QVWUXFWLRQVWRGRZQORDG7RPFDWDUHJLYHQEHORZ)RU7RPFDWVHWXS
7RG...
JRWRWKHIROORZLQJ85/
KWWSMDNDUWDDSDFKHRUJEXLOGVMDNDUWDWRPFDWUHOHDVHYELQ

'RZQORDGRXUFKRVHQFRPSUHVVHGILOHIRUH[DPSOHRQ:LQGRZV...
3ODFHDQQHZ-63ILOHVLQWKH³ZHEDSSV´GLUHFWRUXQGHURXULQVWDOOHG7RPFDW
GLUHFWRU

)RUH[DPSOHWRUXQ³PILUVWMVS´ILOHFRSWKHILOHLQWRWKH³...
UHDWLQJRXUILUVW-63SDJH
KWPO!
KHDG!
WLWOH!0ILUVW-63SDJH
WLWOH!
KHDG!
ERG!
#SDJHODQJXDJH ´MDYD´!

6VWHPRXWSULQWOQ³+HOOR:RUOG´
!
ERG!
KWPO!

7SHWKHFRGHDERYHLQWRDWH[WILOH1DPHWKHILOHKHOORZRUOGMVS
3ODFHWKLVLQWKHFRUUHFWGLUHFWRURQRXU-63ZHEVHUYHUDQGFDOOLW...
8VLQJ-63WDJV
7KHUHDUHILYHPDLQWDJV

   'HFODUDWLRQWDJ
   ([SUHVVLRQWDJ
   'LUHFWLYH7DJ
   6FULSWOHWWDJ
   $F...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Jsp Tutorial

992 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jsp Tutorial

 1. 1. -63 WXWRULDO :ULWWHQEWKHWHDPDW9LVXDOEXLOGHUFRP /DVW8SGDWHG-XO 2QOLQHYHUVLRQDYDLODEOHDW KWWSYLVXDOEXLOGHUFRP 9LVXDOEXLOGHUFRP
 2. 2. 7KLVLVDWXWRULDOWRKHOSDGHYHORSHUXQGHUVWDQGZKDWLVPHDQWE -DYD6HUYHU3DJHV7KHUHDGHUZLOOOHDUQWKHPDLQFRQFHSWVVHWXS WKH-63HQYLURQPHQWRQWKHLUFRPSXWHUDQGZULWHDIHZ-63 SURJUDPV 9LVXDOEXLOGHUFRP
 3. 3. ,QWURGXFWLRQ WR-63 -DYD6HUYHU3DJHV-63
 4. 4. LVDWHFKQRORJEDVHGRQWKH-DYDODQJXDJHDQGHQDEOHV WKHGHYHORSPHQWRIGQDPLFZHEVLWHV-63ZDVGHYHORSHGE6XQ0LFURVVWHPV WRDOORZVHUYHUVLGHGHYHORSPHQW-63ILOHVDUH+70/ILOHVZLWKVSHFLDO7DJV FRQWDLQLQJ-DYDVRXUFHFRGHWKDWSURYLGHWKHGQDPLFFRQWHQW 7KHIROORZLQJVKRZVWKH7SLFDO:HEVHUYHUGLIIHUHQWFOLHQWVFRQQHFWLQJYLDWKH ,QWHUQHWWRD:HEVHUYHU,QWKLVH[DPSOHWKH:HEVHUYHULVUXQQLQJRQ8QL[DQG LVWKHYHUSRSXODU$SDFKH:HEVHUYHU 7SLFDO:HE :HE OLHQW VHUYHU VHUYHU 0DF26 ,17(51(7 /LQX[ 8QL[ $SDFKH:HEVHUYHU
 5. 5. :LQGRZV )LUVWVWDWLFZHESDJHVZHUHGLVSODHG7SLFDOOWKHVHZHUHSHRSOH¶VILUVW H[SHULHQFHZLWKPDNLQJZHESDJHVVRFRQVLVWHGRI0+RPH3DJHVLWHVDQG FRPSDQPDUNHWLQJLQIRUPDWLRQ$IWHUZDUGV3HUODQGZHUHODQJXDJHVXVHGRQ WKHZHEVHUYHUWRSURYLGHGQDPLFFRQWHQW6RRQPRVWODQJXDJHVLQFOXGLQJ 9LVXDOEDVLF'HOSKLDQG-DYDFRXOGEHXVHGWRZULWHDSSOLFDWLRQVWKDW SURYLGHGGQDPLFFRQWHQWXVLQJGDWDIURPWH[WILOHVRUGDWDEDVHUHTXHVWV7KHVH ZHUHNQRZQDV*,VHUYHUVLGHDSSOLFDWLRQV$63ZDVGHYHORSHGE0LFURVRIWWR DOORZ+70/GHYHORSHUVWRHDVLOSURYLGHGQDPLFFRQWHQWVXSSRUWHGDVVWDQGDUG E0LFURVRIW¶VIUHH:HE6HUYHU,QWHUQHW,QIRUPDWLRQ6HUYHU,,6
 6. 6. -63LVWKH HTXLYDOHQWIURP6XQ0LFURVVWHPVDFRPSDULVRQRI$63DQG-63ZLOOEH SUHVHQWHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQ 9LVXDOEXLOGHUFRP
 7. 7. 7KHIROORZLQJGLDJUDPVKRZVDZHEVHUYHUWKDWVXSSRUWV-63ILOHV1RWLFHWKDWWKH ZHEVHUYHUDOVRLVFRQQHFWHGWRDGDWDEDVH 7SLFDO:HEVHUYHU :HE OLHQW VXSSRUWLQJ-63 VHUYHU 0DF26 ,17(51(7 %$ /LQX[ -63 6HUYOHW (QJLQH 2UDFOH -63ILOHV 'DWDEDVH VWRUHGKHUH 8QL[ $SDFKH:HEVHUYHU
 8. 8. :LQGRZV -63VRXUFHFRGHUXQVRQWKHZHEVHUYHULQWKH-636HUYOHW(QJLQH7KH-63 6HUYOHWHQJLQHGQDPLFDOOJHQHUDWHVWKH+70/DQGVHQGVWKH+70/RXWSXWWRWKH FOLHQW¶VZHEEURZVHU 9LVXDOEXLOGHUFRP
 9. 9. :KXVH-63 -63LVHDVWROHDUQDQGDOORZVGHYHORSHUVWRTXLFNOSURGXFHZHEVLWHVDQG DSSOLFDWLRQVLQDQRSHQDQGVWDQGDUGZD-63LVEDVHGRQ-DYDDQREMHFW RULHQWHGODQJXDJH-63RIIHUVDUREXVWSODWIRUPIRUZHEGHYHORSPHQW 0DLQUHDVRQVWRXVH-63 0XOWLSODWIRUP RPSRQHQWUHXVHEXVLQJ-DYDEHDQVDQG(-% $GYDQWDJHVRI-DYD RXFDQWDNHRQH-63ILOHDQGPRYHLWWRDQRWKHUSODWIRUPZHEVHUYHURU-63 6HUYOHWHQJLQH 0RYLQJ-63ILOHIURPRQH SODWIRUPWRDQRWKHU :HEVHUYHU :HEVHUYHU 0LFURVRIW,,6
 10. 10. $SDFKH
 11. 11. 0RYLQJ-63ILOHV -63 -63 6HUYOHW 6HUYOHW (QJLQH (QJLQH 7KLVPHDQVRXDUHQHYHUORFNHGLQWRRQHYHQGRURUSODWIRUP 8QL[ 0LFURVRIW17 -636HUYOHW(QJLQH-581
 12. 12. -636HUYOHW(QJLQH7RPFDW
 13. 13. +70/DQGJUDSKLFVGLVSODHGRQWKHZHEEURZVHUDUHFODVVHGDVWKHSUHVHQWDWLRQ ODHU7KH-DYDFRGH-63
 14. 14. RQWKHVHUYHULVFODVVHGDVWKHLPSOHPHQWDWLRQ %KDYLQJDVHSDUDWLRQRISUHVHQWDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQZHEGHVLJQHUVZRUN RQORQWKHSUHVHQWDWLRQDQG-DYDGHYHORSHUVFRQFHQWUDWHRQLPSOHPHQWLQJWKH DSSOLFDWLRQ 9LVXDOEXLOGHUFRP
 15. 15. -63FRPSDUHGWR$63 -63DQG$63DUHIDLUOVLPLODULQWKHIXQFWLRQDOLWWKDWWKHSURYLGH-63PDKDYH VOLJKWOKLJKHUOHDUQLQJFXUYH%RWKDOORZHPEHGGHGFRGHLQDQ+70/SDJH VHVVLRQYDULDEOHVDQGGDWDEDVHDFFHVVDQGPDQLSXODWLRQ:KHUHDV$63LVPRVWO IRXQGRQ0LFURVRIWSODWIRUPVLH17-63FDQRSHUDWHRQDQSODWIRUPWKDW FRQIRUPVWRWKH-((VSHFLILFDWLRQ-63DOORZFRPSRQHQWUHXVHEXVLQJ -DYDEHDQVDQG(-%V$63SURYLGHVWKHXVHRI20$FWLYH;FRQWUROV -63FRPSDUHGWR6HUYOHWV $6HUYOHWLVD-DYDFODVVWKDWSURYLGHVVSHFLDOVHUYHUVLGHVHUYLFH,WLVKDUGZRUN WRZULWH+70/FRGHLQ6HUYOHWV,Q6HUYOHWVRXQHHGWRKDYHORWVRISULQWOQ VWDWHPHQWVWRJHQHUDWH+70/ 9LVXDOEXLOGHUFRP
 16. 16. -63DUFKLWHFWXUH -63VDUHEXLOWRQWRSRI681¶VVHUYOHWWHFKQRORJ-63VDUHHVVHQWLDODQ+70/ SDJHZLWKVSHFLDO-63WDJVHPEHGGHG7KHVH-63WDJVFDQFRQWDLQ-DYDFRGH7KH -63ILOHH[WHQVLRQLVMVSUDWKHUWKDQKWPRUKWPO7KH-63HQJLQHSDUVHVWKHMVS DQGFUHDWHVD-DYDVHUYOHWVRXUFHILOH,WWKHQFRPSLOHVWKHVRXUFHILOHLQWRDFODVV ILOHWKLVLVGRQHWKHILUVWWLPHDQGWKLVZKWKH-63LVSUREDEOVORZHUWKHILUVW WLPHLWLVDFFHVVHG$QWLPHDIWHUWKLVWKHVSHFLDOFRPSLOHGVHUYOHWLVH[HFXWHG DQGLVWKHUHIRUHUHWXUQVIDVWHU :HE6HUYHU :HE%URZVHU -63 :HEEURZVHU5HTXHVW -63UHTXHVWVHQWWR:HEVHUYHU )LOH 6HQGWR-636HUYOHW(QJLQH +70/VHQWWREURZVHU -636HUYOHW(QJLQH 3DUVH-63ILOH ,17(51(7 *HQHUDWH6HUYOHW VRXUFHFRGH RPSLOH6HUYOHW VRXUFHFRGHLQWR FODVV ,QVWDQWLDWH6HUYOHW +70/6HUYOHWRXWSXW
 17. 17. 6WHSVUHTXLUHGIRUD-63UHTXHVW 7KHXVHUJRHVWRDZHEVLWHPDGHXVLQJ-637KHXVHUJRHVWRD-63SDJH HQGLQJZLWKMVS
 18. 18. 7KHZHEEURZVHUPDNHVWKHUHTXHVWYLDWKH,QWHUQHW 7KH-63UHTXHVWJHWVVHQWWRWKH:HEVHUYHU 7KH:HEVHUYHUUHFRJQLVHVWKDWWKHILOHUHTXLUHGLVVSHFLDOMVS
 19. 19. WKHUHIRUH SDVVHVWKH-63ILOHWRWKH-636HUYOHW(QJLQH ,IWKH-63ILOHKDVEHHQFDOOHGWKHILUVWWLPHWKH-63ILOHLVSDUVHG RWKHUZLVHJRWRVWHS 7KHQH[WVWHSLVWRJHQHUDWHDVSHFLDO6HUYOHWIURPWKH-63ILOH$OOWKH +70/UHTXLUHGLVFRQYHUWHGWRSULQWOQVWDWHPHQWV 7KH6HUYOHWVRXUFHFRGHLVFRPSLOHGLQWRDFODVV 7KH6HUYOHWLVLQVWDQWLDWHGFDOOLQJWKHLQLW DQGVHUYLFH PHWKRGV +70/IURPWKH6HUYOHWRXWSXWLVVHQWYLDWKH,QWHUQHW +70/UHVXOWVDUHGLVSODHGRQWKHXVHU¶VZHEEURZVHU 9LVXDOEXLOGHUFRP
 20. 20. 6HWWLQJXSD-63HQYLURQPHQW %HIRUHVHWWLQJXSWKH-63HQYLURQPHQWRXPXVWPDNHVXUHRXKDYHWKH-'. 'RZQORDG-'.IURPWKHIROORZLQJ85/ KWWSMDYDVXQFRPMVH )RU:LQGRZVWKHFRPSOHWHGRZQORDGLVDERXW0% 5XQWKURXJKWKHVHWXS 2QHRIWKHPDLQSUREOHPVQHZ-DYDGHYHORSHUVKDYHLVVHWWLQJWKH3$7+DQG /$663$7+ )RU:LQGRZV0(RXHGLWWKH$872(;(%$7ILOHZLWKWKHQHZ3$7+DQG /$663$7+VHWWLQJVDQGUHERRWRXUPDFKLQH )RU:LQGRZV17RXHGLWWKHHQYLURQPHQWVHWWLQJV %RWKRIWKHVHFKDQJHVDUHGHVFULEHGLQWKH-DYDLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV 'RZQORDGWKH-63HQYLURQPHQW RXFDQGRZQORDG-63HQYLURQPHQWVIURPWKHZHE KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMVSGRZQORDGKWPO 7KHSUHIHUUHGRSWLRQLVWRGRZQORDGWKH-((5HIHUHQFH,PSOHPHQWDWLRQ7RPFDW DSSUR[LPDWHO0%
 21. 21. 7RPFDWLVDIUHHRSHQVRXUFH-63DQG6HUYOHWHQJLQH GHYHORSHGE$SDFKH,QVWUXFWLRQVWRGRZQORDG7RPFDWDUHJLYHQEHORZ )RU7RPFDWVHWXS 7RGRZQORDG7RPFDWFXUUHQWYHUVLRQ
 22. 22. JRWRWKHIROORZLQJ85/ KWWSMDNDUWDDSDFKHRUJEXLOGVMDNDUWDWRPFDWUHOHDVHYELQ 'RZQORDGRXUFKRVHQFRPSUHVVHGILOHIRUH[DPSOHRQ:LQGRZVRXZRXOG GRZQORDGWKH]LSILOH± 0% KWWSMDNDUWDDSDFKHRUJEXLOGVMDNDUWDWRPFDWUHOHDVHYELQMDNDUWD WRPFDW]LS 8Q]LSWKHILOHLQWRDGLUHFWRUDQGVHWDQHQYLURQPHQWYDULDEOH720$7B+20(WR RXUPDLQ7RPFDWGLUHFWRU )RUH[DPSOH VHW720$7B+20( F?WRPFDW 7RVWDUWWKHVHUYHUFKDQJHWRWKHWRPFDW?ELQGLUHFWRUDQGWSH VWDUWXS 2SHQDZHEEURZVHUDQGLQWKHDGGUHVVER[WSH KWWSORFDOKRVW WKLVGLVSODVWKHH[DPSOHSDJH 9LVXDOEXLOGHUFRP
 23. 23. 3ODFHDQQHZ-63ILOHVLQWKH³ZHEDSSV´GLUHFWRUXQGHURXULQVWDOOHG7RPFDW GLUHFWRU )RUH[DPSOHWRUXQ³PILUVWMVS´ILOHFRSWKHILOHLQWRWKH³ZHEDSSV5227´ GLUHFWRUDQGWKHQRSHQDEURZVHUWRWKHDGGUHVV KWWSORFDOKRVWPILUVWMVS 7KLVZLOOVKRZRXWKHH[HFXWHG-63ILOH 21*5$78/$7,216 285-63DQG6(59/(7(19,5210(17,612: 6(783 9LVXDOEXLOGHUFRP
 24. 24. UHDWLQJRXUILUVW-63SDJH KWPO! KHDG! WLWOH!0ILUVW-63SDJH WLWOH! KHDG! ERG! #SDJHODQJXDJH ´MDYD´! 6VWHPRXWSULQWOQ³+HOOR:RUOG´
 25. 25. ! ERG! KWPO! 7SHWKHFRGHDERYHLQWRDWH[WILOH1DPHWKHILOHKHOORZRUOGMVS 3ODFHWKLVLQWKHFRUUHFWGLUHFWRURQRXU-63ZHEVHUYHUDQGFDOOLWYLDRXU EURZVHU 9LVXDOEXLOGHUFRP
 26. 26. 8VLQJ-63WDJV 7KHUHDUHILYHPDLQWDJV 'HFODUDWLRQWDJ ([SUHVVLRQWDJ 'LUHFWLYH7DJ 6FULSWOHWWDJ $FWLRQWDJ 9LVXDOEXLOGHUFRP
 27. 27. 'HFODUDWLRQWDJ !
 28. 28. 7KLVWDJDOORZVWKHGHYHORSHUWRGHFODUHYDULDEOHVRUPHWKRGV %HIRUHWKHGHFODUDWLRQRXPXVWKDYH $WWKHHQGRIWKHGHFODUDWLRQWKHGHYHORSHUPXVWKDYH! RGHSODFHGLQWKLVWDJPXVWHQGLQDVHPLFRORQ
 29. 29. 'HFODUDWLRQVGRQRWJHQHUDWH RXWSXWVRDUHXVHGZLWK-63H[SUHVVLRQVRU VFULSWOHWV )RU([DPSOH SULYDWHLQWFRXQWHU SULYDWH6WULQJJHW$FFRXQWLQWDFFRXQW1R
 30. 30. ! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 31. 31. ([SUHVVLRQWDJ !
 32. 32. 7KLVWDJDOORZVWKHGHYHORSHUWRHPEHGDQ-DYDH[SUHVVLRQDQGLVVKRUWIRU RXWSULQWOQ
 33. 33. $VHPLFRORQ
 34. 34. GRHVQRWDSSHDUDWWKHHQGRIWKHFRGHLQVLGHWKHWDJ )RUH[DPSOHWRVKRZWKHFXUUHQWGDWHDQGWLPH 'DWH QHZMDYDXWLO'DWH
 35. 35. ! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 36. 36. 'LUHFWLYHWDJ#GLUHFWLYH«!
 37. 37. $-63GLUHFWLYHJLYHVVSHFLDOLQIRUPDWLRQDERXWWKHSDJHWRWKH-63(QJLQH 7KHUHDUHWKUHHPDLQWSHVRIGLUHFWLYHV
 38. 38. SDJH± SURFHVVLQJLQIRUPDWLRQIRUWKLVSDJH
 39. 39. ,QFOXGH± ILOHVWREHLQFOXGHG
 40. 40. 7DJOLEUDU± WDJOLEUDUWREHXVHGLQWKLVSDJH 'LUHFWLYHVGRQRWSURGXFHDQYLVLEOHRXWSXWZKHQWKHSDJHLVUHTXHVWHGEXW FKDQJHWKHZDWKH-63(QJLQHSURFHVVHVWKHSDJH )RUH[DPSOHRXFDQPDNHVHVVLRQGDWDXQDYDLODEOHWRDSDJHEVHWWLQJDSDJH GLUHFWLYHVHVVLRQ
 41. 41. WRIDOVH 3DJHGLUHFWLYH 7KLVGLUHFWLYHKDVRSWLRQDODWWULEXWHVWKDWSURYLGHWKH-63(QJLQHZLWKVSHFLDO SURFHVVLQJLQIRUPDWLRQ7KHIROORZLQJWDEOHOLVWVWKHGLIIHUHQWDWWULEXWHVZLWKD EULHIGHVFULSWLRQ ODQJXDJH :KLFKODQJXDJHWKHILOHXVHV #SDJHODQJXDJH ³MDYD´! H[WHQGV 6XSHUFODVVXVHGEWKH-63 #SDJHH[WHQGV HQJLQHIRUWKHWUDQVODWHG6HUYOHW ³FRPWDJOLE«´! LPSRUW ,PSRUWDOOWKHFODVVHVLQDMDYD #SDJHLPSRUW ³MDYDXWLO ´ SDFNDJHLQWRWKHFXUUHQW-63 ! SDJH7KLVDOORZVWKH-63SDJHWR XVHRWKHUMDYDFODVVHV 7KHIROORZLQJSDFNDJHVDUH LPSOLFLWOLPSRUWHG MDYDODQJ MDYD[VHUYOHW MDYD[VHUYOHWMVS MDYD[VHUYOHWKWWS VHVVLRQ 'RHVWKHSDJHPDNHXVHRI 'HIDXOWLVVHWWRWUXH VHVVLRQV%GHIDXOWDOO-63SDJHV KDYHVHVVLRQGDWDDYDLODEOH 7KHUHDUHSHUIRUPDQFHEHQHILWV WRVZLWFKLQJVHVVLRQWRIDOVH EXIIHU RQWUROVWKHXVHRIEXIIHUHG #SDJHEXIIHU ³QRQH´! RXWSXWIRUD-63SDJH'HIDXOWLV NE DXWR)OXVK )OXVKRXWSXWEXIIHUZKHQIXOO #SDJHDXWR)OXVK ³WUXH´! LV7KUHDG6DIH DQWKHJHQHUDWHG6HUYOHWGHDO ZLWKPXOWLSOH UHTXHVWV,IWUXHD QHZWKUHDGLVVWDUWHGVRUHTXHVWV DUHKDQGOHGVLPXOWDQHRXVO LQIR 'HYHORSHUXVHVLQIRDWWULEXWHWR #SDJHLQIR DGGLQIRUPDWLRQGRFXPHQWIRUD ³YLVXDOEXLOGHUFRPWHVWSDJH SDJH7SLFDOOXVHGWRDGG FRSULJKW³! DXWKRUYHUVLRQFRSULJKWDQG GDWHLQIR HUURU3DJH 'LIIHUHQWSDJHWRGHDOZLWK #SDJHHUURU3DJH ´ 9LVXDOEXLOGHUFRP
 42. 42. HUURUV0XVWEH85/WRHUURU ³HUURUHUURUMVS´! SDJH ,V(UURU3DJH 7KLVIODJLVVHWWRWUXHWRPDNHD -63SDJHDVSHFLDO(UURU3DJH 7KLVSDJHKDVDFFHVVWRWKH LPSOLFLWREMHFWH[FHSWLRQVHH ODWHU
 43. 43. FRQWHQW7SH 6HWWKHPLPHWSHDQGFKDUDFWHU VHWRIWKH-63 ,QFOXGHGLUHFWLYH $OORZVD-63GHYHORSHUWRLQFOXGHFRQWHQWVRIDILOHLQVLGHDQRWKHU7SLFDOO LQFOXGHILOHVDUHXVHGIRUQDYLJDWLRQWDEOHVKHDGHUVDQGIRRWHUVWKDWDUHFRPPRQ WRPXOWLSOHSDJHV 7ZRH[DPSOHVRIXVLQJLQFOXGHILOHV 7KLVLQFOXGHVWKHKWPOIURPSULYDFKWPOIRXQGLQWKHLQFOXGHGLUHFWRULQWRWKH FXUUHQWMVSSDJH #LQFOXGHILOH ³LQFOXGHSULYDFKWPO! RUWRLQFOXGH DQDYLDJDWLRQPHQXMVSILOH
 44. 44. IRXQGLQWKHFXUUHQWGLUHFWRU #LQFOXGHILOH ³QDYLJDWLRQMVS! ,QFOXGHILOHVDUHGLVFXVVHGLQPRUHGHWDLOLQWKHODWHUVHFWLRQVRIWKLVWXWRULDO 7DJ/LEGLUHFWLYH $WDJOLELVDFROOHFWLRQRIFXVWRPWDJVWKDWFDQEHXVHGEWKHSDJH #WDJOLEXUL ³WDJOLEUDU85,´SUHIL[ ³WDJ3UHIL[´! XVWRPWDJVZHUHLQWURGXFHGLQ-63DQGDOORZ-63GHYHORSHUVWRKLGHFRPSOH[ VHUYHUVLGHFRGHIURPZHEGHVLJQHUV 7KLVWRSLFZLOOEHFRYHUHGLQWKH$GYDQFHG-63WXWRULDODWYLVXDOEXLOGHUFRP 9LVXDOEXLOGHUFRP
 45. 45. 6FULSWOHWWDJ«!
 46. 46. %HWZHHQDQG!WDJVDQYDOLG-DYDFRGHLVFDOOHGD6FULSWOHW7KLVFRGHFDQ DFFHVVDQYDULDEOHRUEHDQGHFODUHG )RUH[DPSOHWRSULQWDYDULDEOH 6WULQJXVHUQDPH ³YLVXDOEXLOGHU´ RXWSULQWOQXVHUQDPH
 47. 47. ! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 48. 48. $FWLRQWDJ 7KHUHDUHWKUHHPDLQUROHVRIDFWLRQWDJV
 49. 49. HQDEOHWKHXVHRIVHUYHUVLGH-DYDEHDQV
 50. 50. WUDQVIHUFRQWUROEHWZHHQSDJHV
 51. 51. EURZVHULQGHSHQGHQWVXSSRUWIRUDSSOHWV -DYDEHDQV $-DYDEHDQLVDVSHFLDOWSHRIFODVVWKDWKDVDQXPEHURIPHWKRGV7KH-63SDJH FDQFDOOWKHVHPHWKRGVVRFDQOHDYHPRVWRIWKHFRGHLQWKHVH-DYDEHDQV)RU H[DPSOHLIRXZDQWHGWRPDNHDIHHGEDFNIRUPWKDWDXWRPDWLFDOOVHQWRXWDQ HPDLO%KDYLQJD-63SDJHZLWKDIRUPZKHQWKHYLVLWRUSUHVVHVWKHVXEPLW EXWWRQWKLVVHQGVWKHGHWDLOVWRD-DYDEHDQWKDWVHQGVRXWWKHHPDLO7KLVZD WKHUHZRXOGEHQRFRGHLQWKH-63SDJHGHDOLQJZLWKVHQGLQJHPDLOV-DYD0DLO $3,
 52. 52. DQGRXU-DYDEHDQFRXOGEHXVHGLQDQRWKHUSDJHSURPRWLQJUHXVH
 53. 53. 7RXVHD-DYDEHDQLQD-63SDJHXVHWKHIROORZLQJVQWD[ MVSXVHEHDQLG ³«³VFRSH ³DSSOLFDWLRQ´FODVV ³FRP«´! 7KHIROORZLQJLVDOLVWRI-DYDEHDQVFRSHV SDJH± YDOLGXQWLOSDJHFRPSOHWHV UHTXHVW± EHDQLQVWDQFHODVWVIRUWKHFOLHQWUHTXHVW VHVVLRQ± EHDQODVWVIRUWKHFOLHQWVHVVLRQ DSSOLFDWLRQ± EHDQLQVWDQFHFUHDWHGDQGODVWVXQWLODSSOLFDWLRQHQGV -DYDEHDQVDUHGLVFXVVHGLQGHWDLOODWHULQWKLVWXWRULDO 'QDPLF-63,QFOXGH RXKDYHVHHQKRZDILOHFDQEHLQFOXGHGLQWRD-63XVLQJDQ ,QFOXGH'LUHFWLYH #LQFOXGHILOH ³LQFOXGHSULYDFKWPO! 7KLVLVXVHIXOIRULQFOXGLQJFRPPRQSDJHVWKDWDUHVKDUHGDQGLVLQFOXGHGDW FRPSLOHWLPH 7RLQFOXGHDSDJHDWUXQWLPHRXVKRXOGXVHGQDPLF-63LQFOXGHV MVSLQFOXGHSDJH 85/IOXVK WUXH! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 54. 54. UHDWLQJRXUVHFRQG-63SDJH )RUWKHVHFRQGH[DPSOHZHZLOOPDNHXVHRIWKHGLIIHUHQWWDJVZHKDYHOHDUQW 7KLVH[DPSOHZLOOGHFODUHWZRYDULDEOHVRQHVWULQJXVHGWRVWRUHGWKHQDPHRID ZHEVLWHDQGDQLQWHJHUFDOOHGFRXQWHUWKDWGLVSODVWKHQXPEHURIWLPHVWKHSDJH KDVEHHQDFFHVVHG7KHUHLVDOVRDSULYDWHPHWKRGGHFODUHGWRLQFUHPHQWWKH FRXQWHU7KHZHEVLWHQDPHDQGFRXQWHUYDOXHDUHGLVSODHG +70/! +($'! 7,7/(!-63([DPSOH7,7/(! +($'! %2'!-63([DPSOH %5! 6WULQJVLWHQDPH ³YLVXDOEXLOGHUFRP´ LQWFRXQWHU SULYDWHYRLGLQFUHPHQWRXQWHU
 55. 55. ^ FRXQWHU ` ! :HEVLWHRIWKHGDLV VLWHQDPH! %5! SDJHDFFHVVHG FRXQWHU! %2'! +70/! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 56. 56. ,PSOLFLW2EMHFWV 6RIDUZHNQRZWKDWWKHGHYHORSHUFDQFUHDWH-DYDEHDQVDQGLQWHUDFWZLWK-DYD REMHFWV7KHUHDUHVHYHUDOREMHFWVWKDWDUHDXWRPDWLFDOODYDLODEOHLQ-63FDOOHG LPSOLFLWREMHFWV 7KHLPSOLFLWREMHFWVDUH 9DULDEOH 2IWSH UHTXHVW MDYD[VHUYOHWKWWSKWWSVHUYOHWUHTXHVW UHVSRQVH MDYD[VHUYOHWKWWSKWWSVHUYOHWUHVSRQVH RXW MDYD[VHUYOHWMVSMVSZULWHU VHVVLRQ MDYD[VHUYOHWKWWSKWWSVHVVLRQ SDJHFRQWHQW MDYD[VHUYOHWMVSSDJHFRQWH[W DSSOLFDWLRQ MDYD[VHUYOHWKWWSVHUYOHWFRQWH[W FRQILJ MDYD[VHUYOHWKWWSVHUYOHWFRQILJ SDJH MDYDODQJREMHFW H[FHSWLRQ MDYDODQJWKURZDEOH SDJHREMHFW 5HSUHVHQWVWKH-63SDJHDQGLVXVHGWRFDOODQPHWKRGVGHILQHGEWKHVHUYOHW FODVV FRQILJREMHFW 6WRUHVWKH6HUYOHWFRQILJXUDWLRQGDWD UHTXHVWREMHFW $FFHVVWRLQIRUPDWLRQDVVRFLDWHGZLWKDUHTXHVW7KLVREMHFWLVQRUPDOOXVHGLQ ORRNLQJXSSDUDPHWHUYDOXHVDQGFRRNLHV 6WULQJGHY6WU UHTXHVWJHW3DUDPHWHU³GHY´
 57. 57. ! 'HYHORSPHQWODQJXDJH GHY6WU! 7KLVFRGHVQLSSHWLVVWRULQJWKHSDUDPHWHU³GHY´LQWKH VWULQJGHY6WU7KHUHVXOWLV GLVSODHGXQGHUQHDWK 7KHVHVVLRQREMHFWLVFRYHUHGLQGHWDLOLQWKHQH[WVHFWLRQ 9LVXDOEXLOGHUFRP
 58. 58. 6HVVLRQ7UDFNLQJLQ-636HVVLRQ2EMHFW
 59. 59. 6DIRUH[DPSOHRXZRXOGOLNHWRLPSOHPHQWDVKRSSLQJFDUWXVLQJ-637KHUH DUHVHYHUDORSWLRQVRXFRXOGFRQVLGHU N RRNLHV ± DVPDOOWH[WILOHVWRUHGRQWKHFOLHQW¶VPDFKLQHRRNLHVFDQEH GLVDEOHGLQWKHEURZVHUVHWWLQJVVRDUHQRWDOZDVDYDLODEOH N 85/UHZULWLQJ ± VWRUHVHVVLRQLQIRUPDWLRQLQWKH85/:RUNVZKHQ FRRNLHVDUHQRWVXSSRUWHGEXWFDQPDNHERRNPDUNLQJRIZHESDJHVD SUREOHPEHFDXVHWKHKDYHVHVVLRQVSHFLILFLQIRUPDWLRQDWWKHHQGRID 85/ N +LGGHQIRUPILHOGV ± +70/KLGGHQHGLWER[HVVXFKDV,1387 73( ´+,''(1´1$0( ´86(51$0(´9$/8( ´«³!(YHUSDJHKDVWR EHGQDPLFDOOSURGXFHGZLWKWKHYDOXHVLQWKHKLGGHQILHOG N 6HVVLRQREMHFWV ± -63,PSOLFLWREMHFW $VHVVLRQREMHFWXVHVDNHYDOXHFRPELQDWLRQWRVWRUHLQIRUPDWLRQ 7RUHWULHYHLQIRUPDWLRQIURPDVHVVLRQ VHVVLRQJHW9DOXH³YLVLWFRXQWHU´
 60. 60. 7KHUHWXUQWSHRIWKHPHWKRG JHW9DOXHLV2EMHFWVRRXZLOOQHHGWRWSHFDVWWR JHWWKHUHTXLUHGYDOXH,IWKHUHLVQRWDVHVVLRQNHZLWKWKDWQDPHDQXOOLV UHWXUQHG 7RVHWDVHVVLRQNHZLWKDYDOXH VHVVLRQSXW9DOXH³YLVLWFRXQWHU´WRWDOYLVLWV
 61. 61. 7KHWKLUG-63H[DPSOHLQ WKLVWXWRULDOGHPRQVWUDWHVWKHXVHRIWKHVHVVLRQREMHFW 9LVXDOEXLOGHUFRP
 62. 62. -63RPPHQWV -63FRPPHQW! -63FRPPHQWVDUHVLPLODUWR+70/FRPPHQWV +70/RPPHQW!H[FHSW -63FRPPHQWVDUHQHYHUVHQWWRWKHXVHU¶VEURZVHU+70/FRPPHQWVDUHYLVLEOH LQWKHSDJHVRXUFH KWPO! KHDG! WLWOH! +70/DQG-63RPPHQWV WLWOH! KHDG! ERG! K! FRPPHQWV K! 7KLV+70/RPPHQW YLVLEOHLQWKHSDJHVRXUFH! 7KLV-63FRPPHQW QRWYLVLEOHLQ WKHSDJHVRXUFH! ERG! KWPO! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 63. 63. UHDWLQJRXUWKLUG-63SDJH 7KLVWKLUGH[DPSOHFRXQWVKRZPDQWLPHVDSDUWLFXODUXVHUYLVLWVDSDJH,WXVHV WKH6HVVLRQREMHFWWKDWZDVSUHVHQWHGLQWKH,PSOLFLWREMHFWVHFWLRQRIWKLV WXWRULDO 7KHIROORZLQJDUHWKHPDLQVWHSVLQYROYHG JHWWKHYDOXHRIWKHVHVVLRQYDULDEOH YLVLWFRXQWHU LIWKHVHVVLRQYDULDEOHYLVLWFRXQWHU
 64. 64. LVQXOO VHWWKHVHVVLRQYDULDEOHWRDQGZHOFRPHWKHYLVLWRU LIWKHVHVVLRQYDULDEOHLVQRWQXOODIWHUVWHS
 65. 65. LQFUHPHQWWKHVHVVLRQYDUDLEOHDQGGLVSODWKHQXPEHURI YLVLWV VHVVLRQMVS FKHFNVWRVHHLIRXKDYHYLVLWHGDSDJHDQGNHHSVDFRXQWHU YLVXDOEXLOGHUFRP ! KWPO! KHDG! KHDG! ERG! JHWWKHYDOXHRIWKHVHVVLRQYDULDEOH YLVLWFRXQWHU ,QWHJHUWRWDOYLVLWV ,QWHJHU
 66. 66. VHVVLRQJHW9DOXHYLVLWFRXQWHU
 67. 67. LIWKHVHVVLRQYDULDEOHYLVLWFRXQWHU
 68. 68. LVQXOO LIWRWDOYLVLWV QXOO
 69. 69. ^ VHWVHVVLRQYDULDEOHWR WRWDOYLVLWV QHZ,QWHJHU
 70. 70. VHVVLRQSXW9DOXHYLVLWFRXQWHUWRWDOYLVLWV
 71. 71. SULQWDPHVVDJHWRRXWYLVLWRU RXWSULQWOQ:HOFRPHYLVLWRU
 72. 72. ` HOVH ^ LIRXKDYHYLVLWHGWKHSDJHEHIRUHWKHQDGGWRWKHYLVLWFRXQWHU WRWDOYLVLWV QHZ,QWHJHUWRWDOYLVLWVLQW9DOXH
 73. 73. VHVVLRQSXW9DOXHYLVLWFRXQWHUWRWDOYLVLWV
 74. 74. RXWSULQWOQRXKDYHYLVLWHGWKLVSDJHWRWDOYLVLWVWLPHV
 75. 75. ` ! ERG! KWPO! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 76. 76. (UURUSDJHV (YHQWXDOOWKHUHZLOOFRPHDWLPHZKHQVRPHWLPHXQH[SHFWHGKDSSHQV,Q-DYD WHUPVWKLVLVZKHQDQH[FHSWLRQJHWVWKURZQ-63FDQKDQGOHWKHVHVLWXDWLRQVVR ZKHQDQH[FHSWLRQLVWKURZQDGHIDXOWHUURUSDJHLVVHQWWRWKHEURZVHU 6RZKDWPDNHVDQHUURUSDJHGLIIHUHQWIURPRWKHU-63SDJHV :HOORQHRIWKHILUVWOLQHVLQDQHUURUSDJHPXVWEHWKHSDJHGLUHFWLYH LV(UURU3DJH ´WUXH´ ,QVLGHRXUGHIDXOWHUURUSDJHHUURU3DJHMVS
 77. 77. DERYHWKH+70/!WDJWSH #SDJHLV(UURU3DJH WUXHLPSRUW ´MDYDXWLO ´! +70/! %2'! (UURU2FFXUUHG H[FHSWLRQWR6WULQJ
 78. 78. ! %2'! +70/! 2XUHUURUSDJHDOVRXVHVWKHH[FHSWLRQREMHFWDQGWKHWR6WULQJ
 79. 79. PHWKRGWR GLVSODDEULHIGHVFULSWLRQRIWKHHUURU 7RXVHDVSHFLILFHUURUSDJHLQRXU-63SDJHVDJDLQDERYHWKH+70/!WDJ WSH #SDJHHUURU3DJH HUURU3DJHMVS! +70/! « 7KLVFRGHZLOOJRWRHUURU3DJHMVSLIDQHUURURFFXUV(YHQDIWHUDQHUURUWKH+773 VHVVLRQUHPDLQVDYDLODEOH RXVKRXOGQRZXQGHUVWDQGKRZWRFUHDWHDQHUURUSDJHIRURXU-63DSSOLFDWLRQV 9LVXDOEXLOGHUFRP
 80. 80. 8VLQJ-DYD%HDQVZLWK-63 :HKDYHDOUHDGPHQWLRQHG-DYD%HDQVLQWKH$FWLRQ7DJVHFWLRQ7KLVVHFWLRQZLOO SURYLGHDGHWDLOHGORRNLQWRKRZWRXVH-DYD%HDQVZLWK-63 :KDWLVD-DYD%HDQ $-DYD%HDQLVD-DYDFODVVZLWKDIHZFRQVWUDLQWV N 0XVWKDYHDQRDUJXPHQWFRQVWUXFWRU N 0XVWIROORZDQDPLQJFRQYHQWLRQIRUJHWVHWPHWKRGV N 0XVWLPSOHPHQWWKH6HULDOL]DEOHLQWHUIDFHQRWUHTXLUHGIRU-63
 81. 81. /HW¶VFUHDWHDVLPSOH-DYD%HDQWKDWVWRUHV(PSORHHGDWD SDFNDJHFRPYLVXDOEXLOGHUEHDQV SXEOLFFODVV(PSORHH ^ SULYDWH6WULQJBQDPH SXEOLF6WULQJJHW1DPH
 82. 82. ^ UHWXUQBQDPH ` SXEOLFYRLGVHW1DPH6WULQJQDPH
 83. 83. ^ BQDPH QDPH ` ` 1H[WZHZLOODFFHVVWKHSURSHUWLHVRIWKH-DYD%HDQIURPD-63 KWPO! KHDG! WLWOH! 8VLQJ-DYD%HDQVIURP-63 WLWOH! KHDG! ERG! MVSXVH%HDQLG ´VWDII´FODVV ´FRPYLVXDOEXLOGHUEHDQV(PSORHH´! MVSVHW3URSHUWQDPH ´VWDII´SURSHUW ´QDPH´YDOXH ´-DPHV%URZQ´! :HOFRPHWRWKHFRPSDQMVSJHW3URSHUWQDPH ´VWDII´SURSHUW ´QDPH´! VWDIIJHW1DPH
 84. 84. !SOHDVHYLVLW9LVXDO%XLOGHUFRPWRJHWPRUHRXWRIOLIH ERG! KWPO! 9LVXDOEXLOGHUFRP
 85. 85. 7KHEHQHILWRIXVLQJ-DYD%HDQVLVWKDWRXFDQHDVLOUHXVHWKHFRGHLQRWKHU DSSOLFDWLRQV,WDOVRPLQLPLVHVWKHDPRXQWRIFRGHLQWKH-63DOORZLQJGHVLJQHUV WRXVHWKHLUIDYRULWHZHEGHVLJQHGLWRUZLWKRXWGHVWURLQJWKH-DYDFRGH7KLV IROORZVDFRPSRQHQWFHQWULFDSSURDFKWRGHYHORSLQJDSSOLFDWLRQV 1DPLQJFRQYHQWLRQ $FRPPRQFRQYHQWLRQLVWKDWSURSHUWQDPHVDUHPL[HGFDVHEHJLQQLQJZLWK DORZHUFDVHOHWWHUDQGXSSHUFDVLQJWKHILUVWOHWWHURIHDFKZRUGLQWKH SURSHUWQDPH JHW1DPH
 86. 86. VHW1DPH6WULQJQDPH
 87. 87. 7KHGDWDIURPDQ+70/IRUPFDQEHSDVVHGVWUDLJKWLQWRD-DYD%HDQ,QRUGHUWR GRWKLVXVHMVSVHW3URSHUW!WRGHILQHSURSHUWLHVLQWKH-DYD%HDQZLWKQDPHV WKDWPDWFKWKHQDPHVRIWKH+70/IRUPHOHPHQWVRXZRXOGDOVRGHILQH FRUUHVSRQGLQJVHWPHWKRGVIRUHDFKSURSHUW ,QRXUH[DPSOHLIWKHIRUPHOHPHQWZHUHFDOOHGQDPHRXZRXOGGHILQHD SURSHUWFDOOHGXVHUDQGPHWKRGVJHW1DPHDQGVHW1DPHLQWKH-DYD%HDQ7KLV DOORZVRXWRJHWGDWDIURPWKHIRUPLQWRWKH-DYD%HDQ RXVKRXOGQRZXQGHUVWDQGKRZWRXVH-DYD%HDQVZLWK-63 9LVXDOEXLOGHUFRP
 88. 88. )HHGEDFN ,IRXKDYHDQFRPPHQWVRUVXJJHVWLRQVUHJDUGLQJWKLVGRFXPHQW SOHDVHXVHWKH-63IRUXPDWYLVXDOEXLOGHUFRPRUVHQGXVDQHPDLO DWVXSSRUW#YLVXDOEXLOGHUFRP 7KDQNRX 9LVXDOEXLOGHUWHDP KWWSZZZYLVXDOEXLOGHUFRP 9LVXDOEXLOGHUFRP

×