Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Biblioteksjefplakaten

107 Aufrufe

Veröffentlicht am

Foredrag på lederkurs for biblioteksjefer i Sogn og Fjordane 25. september.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Biblioteksjefplakaten

 1. 1. ▪ Om biblioteksjefenes ansvarsområde Bibliotedagene 2019 Førde 25. september Jannicke Røgler, forbundsleder, BF 1
 2. 2. ▪ 2 Foto: Embret Rognerød
 3. 3. ▪ # 1 BFs mentorordning for bibliotekledere ▪ En mentorordning har lenge vært etterspurt av BFs medlemmer og er også eget punkt på vårt målprogram. ▪ Starter i høst etter inspirasjon fra Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) og danske BF, som har svært gode erfaringer med sin mentorordning. I Danmark har både mentorer og ledertalenter fått stort utbytte av ordningen: ▪ 80% av mentorene er helt eller overveiende enige i at de har utviklet sin kompetanse. ▪ Omlag 90% av talentene er helt eller overveiende enige i, at de har utviklet seg som ledere og at de har fått hjelp til å håndtere konkrete utfordringer. ▪ Du trenger ikke være medlem av BF for å søke om mentor. 3
 4. 4. ▪ Mentorprogram - slik fungerer ordningen 4 Les mer på: https://www.bibforb.no/lanserer-mentorordning-for-bibliotekledere/ Foto: Kristin Strøm
 5. 5. ▪ 5Foto: Kristin Strøm
 6. 6. ▪ # 2 Samfunnsoppdraget 6 «Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn.» (David Lankes) Eksempel Deichman Grünerløkka Illustrasjon: Sigbjørn Lilleeng/Deichman
 7. 7. ▪ # 3 Sentrale føringer Biblioteklovens § 1., formålsparagrafen 7 Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.
 8. 8. ▪ Biblioteksjefenes ansvarsområde ▪Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek § 2 sier følgende: Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. 8
 9. 9. ▪ 9
 10. 10. ▪ 1010 Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-demokrati-og-dannelse/id2667015/
 11. 11. ▪ 1111 De viktigste tiltakene 2020-2023 Målet er å videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til folkeopplysning og dannelse for befolkningen. Tiltak langs tre hovedlinjer: ▪1. Formidling ▪2. Samarbeid og utvikling ▪3. Infrastruktur
 12. 12. ▪ ▪Baserer seg på lov, forskrift, forarbeider og organisasjonenes erfaringer ▪Hvilken myndighet vi mener biblioteksjefen skal ha ▪Regulerer forholdet mellom biblioteksjef og dennes leder. ▪Klart definerte ansvarsområder, skriftlige. ▪Ytringsfrihet ▪Inngå som del av planverket ▪Ansvarliggjøring av bibliotekledere og gjøre de tryggere # 4 Plakaten
 13. 13. ▪ Anbefalingene ▪Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Det omfatter budsjett-, økonomi- og personalansvar. ▪Biblioteksjefstillingen er en tverrfaglig og tverrsektoriell stilling som favner sentrale områder som utdanning, livslang læring, kultur, folkehelse og stedsutvikling. ▪Biblioteksjefen må ha en tydelig plassering i ledelsesstrukturen i organisasjonen. ▪Biblioteksjefens ansvarsområder skal være klart definert og skriftliggjort. 13
 14. 14. ▪ Anbefalingene ▪Biblioteksjefen har ansvaret for mediesamlingen i biblioteket. Den skal holde høy kvalitet, være allsidig og aktuell. ▪Biblioteksjefen er ansvarlig for alle arrangementer i biblioteket. ▪Biblioteksjefen skal ha ytringsfrihet innad og utad i saker som angår bibliotekets faglige virksomhet. ▪Biblioteksjefen skal involveres og delta aktivt i alle prosesser som gjelder bibliotektjenesten. 14
 15. 15. ▪ Anbefalingene ▪Biblioteksjefen har ansvar for å orientere politikerne om saker som angår biblioteket. ▪Biblioteksjefen har som fagansvarlig hovedansvaret for utviklingen av bibliotektjenesten. ▪Bibliotektjenesten skal inngå som del av kommunens planverk. ▪Tilsetting av biblioteksjef i ny kommune skal følge partenes regler for virksomhetsoverdragelse. 15
 16. 16. ▪ # 5 Undersøkelsen Utvalg og metode ▪Ingen vitenskapelig undersøkelse. ▪Sendt ut til alle biblioteksjefer i BF og i Fagforbundet. ▪Informert om på Biblioteknorgelista. ▪145 respondenter ▪Undersøkelsen baserer seg direkte på plakaten. ▪Først utført i M&R 16
 17. 17. ▪ 17
 18. 18. ▪ ▪Budsjett – 85% har ansvar ▪Personal – 73% har ansvar ▪Økonomi – 87,4% har ansvar 18 Budsjett-, personal- og økonomiansvar
 19. 19. ▪ Budsjett-, personal- og økonomiansvar ▪«Jeg har ansvar for å holde meg innenfor budsjett når jeg kjøper inn uten å ha formelt ansvar for økonomi og budsjett» ▪«Vår kommune skal slå seg saman med to nabokommunar. Etter samanslåinga vil biblioteksjefen ikkje lenger ha budsjett- og økonomiansvar, kun ansvar for fag og personal» ▪«Har ikke formelt økonomi- og personalansvar for biblioteket og de ansatte der, men i praksis har jeg det likevel» 19
 20. 20. ▪ Planverk ▪ 51,4% svarer nei på at biblioteket inngår som del av kommunens planverk ▪ Undersøkelse i Buskerud viste at det ikke er så mange som har god nok forankring i planverket i egen kommune ▪ Viktig for å sikre gjennomslag og synlighet ▪ Må få bibliotek på den politiske dagsorden. For mange er bibliotek et upolitisk område 20
 21. 21. ▪ Kommentarer - planverk ▪ «Biblioteket har hatt egen plan som har vært politisk behandlet, arbeid med ny plan etter den forrige gikk ut er ikke satt i gang, men det er et ønske om å ha det» ▪ «Når det gjelder involvering i planprosesser, så forsøker biblioteksjefen å koble seg inn der det er relevant og formålstjenlig. Det er et langt lerret å bleke fordi flere kommunedelplaner per idag ikke har en klar kobling til verken kultursektoren eller til bibliotek. Noen ganger gjøres dette som et felles initiativ fra kulturetaten. Det skal utarbeides en samfunnsplan fra høsten av som ledd i kommunesammenslåingen. En ny kommunedelplan for kultur skal på plass fra høsten 2020» ▪ «Vår kommune har ingen egen bibliotekplan, men biblioteket har en tydelig plass i kommundelplan kultur. Vi har mer å gå på når det gjelder tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid, særlig når det kommer til ressursbruk. 'Alle' vil ha med biblioteket som samarbeidspartner, men sjelden eller aldri betyr det at biblioteket får tilført ressurser til dette» 21
 22. 22. ▪ Utvikling av bibliotektjenesten ▪99,3% er enig i at det er lederen av biblioteket som har ansvaret for utviklingen av bibliotektjenesten. 22
 23. 23. ▪ Klart definert ansvarsområde ▪Kun 55 % svarer ja på dette ▪Avgjørende for biblioteklederens autonomi og handlefrihet ▪BF opplever at det styres etter utydelige mandater ▪Konfliktskapende 23
 24. 24. ▪ Kommentarer - ansvarsområde ▪ «Undersøkelsen tar ikke høyde for at noen biblioteksjefer gjør langt mer enn det som stillingen innebærer. Dette gjelder spesielt bibliotek hvor folke- og skolebibliotek er slått sammen og hvor biblioteksjef er eneste ansatte. Dette gjelder ganske mange kommuner. Tror dette er et like stort problem som at man mister områder. Kommunenes sparetiltak gir biblioteksjefen flere og flere ansvarsområder uten at dette blir kompensert med tid» ▪ «Jeg deler oppfatningen som mange biblioteksjefer har, jeg føler meg i aller høyeste grad vingeklippet. Derfor søker jeg andre jobber, som biblioteksjef i kommuner hvor man blir tatt mer på alvor» ▪ «I dagens kommune er ansvarsområdet klart definert. I 2020 når jeg jobber i en ny kommune gjenstår det nok en jobb å gjøre for å klargjøre ansvarsområdet ytterligere, både gjennom dialog og ved rutinebeskrivelser. Jeg er ikke bekymret for at dette ikke skal komme på plass, og har også forståelse for at alt ikke er helt på plass per dags dato, men jeg ser at med ny kommunalsjef og ny direktør er det en del som må klargjøres i tida framover.» 24
 25. 25. ▪ Bibliotekets potensial ▪Under halvparten svarer ja på dette ▪Kommunene har en ressurs de ikke utnytter godt nok ▪Et alvorlig funn 25
 26. 26. ▪ Bibliotekets potensial - kommentarer ▪«…her er det alltid en jobb å gjøre for at potensiale skal bli enda tydeligere for omgivelsene, ut i fra dagens situasjon valgte jeg likevel å svare ja» 26 Knut Skansen om kunstprosjektet Future Library
 27. 27. ▪ Plassering i ledelsesstrukturen ▪ 55,6% svarer ja ▪ Alvorlig at ikke alle kan svare ja på dette ▪ Når de mangler tydelig plassering er risikoen stor for å ikke få nødvendig informasjon og bli tatt med i prosesser som angår biblioteket ▪ Hele 8% svarer vet ikke på dette 27
 28. 28. ▪ Plassering i ledelsesstrukturen - kommentarer ▪«"Biblioteksjef" er jo egentlig ikke en stilling i kommunen. Jeg er virksomhetsleder, den er den stillingstittelen som gir autoritet, som sier noe om stillingens ansvar og som bl.a. brukes i lønnsforhandlinger» ▪«Litt motstridande forhold, leiar drifta av bibliotektenesta, men blir ikkje tatt med i fora for leiarar i kommunen» 28
 29. 29. ▪ Ansvar for mediesamlingen ▪Det er noen som svarer nei eller vet ikke på dette ▪Det naturlige ville være at 100% svarte ja ▪Samlingsutvikling er en kjerneoppgave 29
 30. 30. ▪ Arrangement 30
 31. 31. ▪ Innspill fra Anne-Kristin Undlien, biblioteksjef Kristiansand ▪Biblioteket forvalter ytringsfriheten som uavhengig aktør, der ulike synspunkter skal slippe til. Et stort ansvar. ▪Redaktørrollen dette gir biblioteksjefen – uten at man har noen egen redaktørplakat. ▪Armlengdes avstand til politisk ledelse. 31
 32. 32. ▪ Anne-Kristins forslag ▪Biblioteksjefen er ansvarlig for alle arrangementer i biblioteket ▪Biblioteksjefen har en uavhengig redaktørrolle når det gjelder alle arrangementer på biblioteket. 32
 33. 33. ▪ Ytringsfrihet ▪Hvor har man sin lojalitet – mot brukerne eller den kommunale ledelsen? ▪Merkevarebygging av kommuner ▪Punktet er hentet fra veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte 33
 34. 34. ▪ Ytringsfrihet ▪BF mener - https://www.bibforb.no/tema/fag-og-politikk/ytringsfrihet/ ▪Veiledende etiske retningslinjer - https://www.bibforb.no/fag-og- politikk/yrkesetikk/ ▪Grunnloven § 100. - https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Grunnlov_%C2%A7_100 34
 35. 35. ▪ Ytringsfrihet - kommentarer ▪«"Ytringsfrihet" vanskelig å besvare med ja eller nei. Viktige avveininger her. Som biblioteksjef har man også ansvar på arbeidsgiversiden i en kommune, og har plikt til å være lojal mot fattede vedtak» ▪«Ytringsfrihet til en viss grad men opplever å ikke bli hørt eller tatt på alvor» 35
 36. 36. ▪ Involvering ▪73% svarer ja på at de involveres ▪27% svarer benektende eller vet ikke ▪BF erfarer manglende deltakelse ved f eks ombygging/nybygging ▪Blir ikke sett på som den ansvarlige fagpersonen på området 36
 37. 37. ▪ Involvering - kommentarer ▪«Her har jeg skrevet "Vet ikke", fordi jeg har opplevd å bli tatt delvis med i prosesser, men ikke 100% og ikke så mye som ønsket» ▪«Har stort handlingsrom og frihet i min stilling» ▪«Jeg har delvis blitt invitert til planleggingen av det nye biblioteket og delvis har jeg måtte invitere meg selv til planleggingsmøtene» ▪«Mye er i gråsonen når det gjelder ansvar og innflytelse. Det må kjempes for innad i kommunen. Biblioteksjefen bør derfor være tydelig, utadvendt og aktiv for at biblioteket skal få innflytelse. Biblioteksjefen må operere på tvers av organisasjonen og starte opp samarbeid. Da blir mye vunnet, som ellers ser mørkt ut. Undersøkelsen var derfor svært vanskelig å svare på, i og med at dere bare spør om ja eller nei» 37
 38. 38. ▪ Involvering - kommentarer ▪«Det er interesse for bibliotek i kommune adm. i ulike sammenhenger, feks stedsutvikling, men jeg har ikke tid til å følge opp. Har 100% stilling, men eneste faste ansatte i kommune med 7500 inbyggere» ▪«Opplever at både nærmeste leder og annen ledelse i kommunen er lite interessert og det er vanskelig å nå frem, opplever i stor grad å ikke bli hørt. Biblioteket er underbemannet men tildeles nye oppgaver, blir involvert i noen prosesser men stort sett blir dette satt til kultursjef som er lite engasjert i biblioteket. Biblioteket er plasser i en kommune som er preget av dårlig økonomi underbemanning, høyt sykefravær og dårlig arbeidsmiljø» 38
 39. 39. ▪ Kontakt med politikere ▪Bare 41% sier de har ansvaret for dette ▪Gjøres ulikt i kommunene ▪Kultursjefen legger fram sakene i mange tilfeller ▪Hvem som skriver saken har stor betydning ▪Mulighet til å møte og diskutere med politikerne 39
 40. 40. ▪ Kontakt med politikerne - kommentarer ▪«Utfordrende å være plassert i en kulturavdeling der det er kultursjefen som viderefører alle saker til politikerne fra hver seksjon» ▪«Biblioteket har mer samarbeid med andre bibliotek, enn i egen organisasjon. Jeg opplever lite eller ingen kommunikasjon mellom biblioteket - kulturleder - administrasjon og politikere» ▪«Stor grad av delegering, og politisk struktur uten komiteer/hovedutvalg, gjør at biblioteksjefen ikke har kontaktpunkt med politikerne» ▪«Arbeider for at biblioteket skal vera representert med orienteringssaker på politiske møte i nye kommunen!» 40
 41. 41. ▪ Kontakt med politikerne - kommentarer ▪ «Har ikkje delteke på politiske møte, grunna at biblioteket ikkje har vore oppe i nokon sak» ▪ «Bibliotekets potensiale anerkjennes og utnyttes godt, men dette kan alltid bli bedre. Biblioteket i vår kommune har god "standing" blant politikerne og har også har opplevd å få økt budsjettet mens andre måtte kutte. Biblioteksjefen skriver saker, men kultursjefen legger dem fram for politikerne» ▪ «Det et få saker om biblioteket som sendes politikerne. Har snakket om biblioteket i utvalg for kultur og levekår, men ikke ofte, kanskje en gang per 2. år» ▪ «I forhold til kontakt med politikerne så er det kultursjefen som har dialogen opp mot ledelse og politikere, men biblioteksjefen kan hentes inn ved behov, eventuelt innhenter kultursjefen informasjon fra biblioteksjefen ved behov» 41
 42. 42. ▪ Kommunesammenslåing ▪Ikke relevant for 76% ▪3,5% svarer nei på dette ▪20,3 svarer ja 42
 43. 43. ▪ Kommentarer - kommunesammenslåing ▪«Kunne ha vært flere spørsmål om prosessene ved kommunesammenslåing. Det foregår en del vedtak/organiseringer på et høyere nivå, hvor kultursjefen blir involvert, men ikke biblioteksjefen» 43Foto: Kristin Strøm
 44. 44. ▪ Kort oppsummert ▪Ha skriftliggjort dine ansvarsområder ▪God kommunikasjon med nærmeste leder ▪Biblioteket må inn i planverket og der beslutningene tas ▪Bruk plakaten til å ta en samtale med nærmeste leder ▪Under halvparten svarte ja på at bibliotekets potensial anerkjennes – det er alvorlig varsko til alle ▪For mange opplever å ikke bli involvert ▪Hent argumenter fra lovverk, nasjonal bibliotekstrategi og andre styringsdokumenter 44
 45. 45. ▪ Takk for meg! - Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro jannicke.rogler@bibforb.no 45

×