Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ใบงานที่ 9-16

172 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ใบงานที่ 9-16

 1. 1. ใบงานที่ 9 ปัญหาและความจาเป็นในการทาโครงงาน
 2. 2. 1. ไปเที่ยวศูนย์การค้า เพื่อแก้ปัญหาการเกิดความเครียดต้องการพักผ่อนและซื้อเครื่องใช้ประจาตัวได้ ประโยชน์ คือ เพื่อขจัความเครียดได้พักผ่อน และได้เครื่องใช้ประจาตัว
 3. 3. 2. ทาความสะอาดบ้าน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งสกปรกภายในบ้าน เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อความเป็นระเบียบภายในบ้าน
 4. 4. 3. ดูทีวี เพื่อแก้ปัญหาต้องการผ่อนคลายจากกาทางานได้ประโยชน์คือ เพื่อ ขจัดความเครียด
 5. 5. 4. ซื้อจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหา ทรัพยากรที่มีน้อยลง ได้ประโยชน์ คือ ช่วยลดปัญหาการจราจร
 6. 6. 5. ทานา เพื่อแก้ปัญหาผู้คนต้องการที่จะบริโภค ข้าวได้ประโยชน์ คือ คนมีข้าวกินด้วย
 7. 7. 6. มาเรียนหนังสือ เพื่อแก้ปัญหา สังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ประโยชน์ คือสามารถนา ความรู้ที่ได้ • ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
 8. 8. 7. ตั้งใจเรียน เพื่อแก้ปัญหา สภาพสังคมในปัจจุบัน ได้ประโยชน์ คือพ่อแม่ภูมิใจและไม่เป็นภาระของสังคม
 9. 9. 8. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหา พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ได้ประโยชน์ คือ การสื่อสารที่สะดวกมากขึ้น
 10. 10. 9. เรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา การติดต่อที่ลาบาก ได้ประโยชน์ คือ การสื่อสารที่สะดวกมากขึ้น
 11. 11. 10. สมัครงาน เพื่อแก้ปัญหา คนตกงาน ได้ประโยชน์คือมีงานทา
 12. 12. http://www.thaigoodview.com/node/35196
 13. 13. ใบงานที่ 10 • เรื่อง คิดวิเคราะห์สร้างทางเลือก และเกณฑ์ที่ใช้
 14. 14. 1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่บ้าน เกณฑ์ที่เลือกใช้ : พื้นที่มีจากัด วิธีที่ 2 ปลูกในกระบะไม้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ : เป็นไม้ที่สามารถปลูกในกระบะได้ วิธีที่ 3 ปลูกในร่องสวน เกณฑ์ที่เลือกใช้ : ควรปลูกผักหรือไม้ยืนต้น วิธีที่ 4 ปลูกพื้นที่ข้างบ้าน เกณฑ์ที่เลือกใช้ : เลือกไม้ที่ไม่ต้องดูแลเยอะ
 15. 15. 2. เก็บอาหารให้อยู่ได้นาน ๆ วิธีที่ 1 ดองเค็ม เกณฑ์ที่เลือกใช้ : ถ้าเป็นไข่ควรเลือกใช้ไข่เป็ วิธีที่ 2 ตากแห้ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ : เป็นภาชนะปิดสนิท เก็บไว้ในที่ไม่อับชื้น วิธีที่ 3 แช่แข็ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ : ใช้กับอาหารสด อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วและ บรรจุภัณฑ์พร้อม จาหน่าย • วิธีที่ 4 แช่อิ่ม • เกณฑ์ที่เลือกใช้ : เป็นการใส่น้าตาลในปริมาณมาก โดยการ • แช่ในน้าเชื่อม
 16. 16. 3. ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม วิธีที่ 1 บริเวณหน้าห้องเรียน เกณฑ์ที่เลือกใช้ :สีของพื้นผนังต้องสบายใจ ไม่ฉูดฉาด หมั่นทาความสะอาดพื้นผนังสม่าเสมอ • วิธีที่ 2 พื้นห้อง • เกณฑ์ที่เลือกใช้ : สะอาด เรียบร้อย • วิธีที่ 3 บริเวณหน้าต่างหรือประตู • เกณฑ์ที่เลือกใช้ : สะอาด ไม่มีฝุ่ น • วิธีที่ 4 บริเวณโต๊ะ เก้าอี้ • เกณฑ์ที่เลือกใช้ : สะอาด ไม่ขีดเขียนโต๊ะ
 17. 17. 4. เคล็บลัดการมีสุขภาพที่ดี วิธีที่ 1 ทานอาหารครบ 5 หมู่ เกณฑ์ที่เลือกใช้ : ร่างกายต้องการสารอาหารที่เพียงพอ ในการดารงชีวิต วิธีที่ 2 ไม่เครียด เกณฑ์ที่เลือกใช้ : สมองก็ต้องการเวลาพักผ่อน ดังนั้นควรจะปล่อยวาง บางเรื่องให้สมองให้พัก วิธีที่ 3 ออกกาลังกาย เกณฑ์ที่เลือกใช้ : ทาให้ร่างกายเผาผลาญไขมัน ส่งผลให้ร่างกาย กระฉับกระเฉงมากขึ้น • วิธีที่ 4 พักผ่อนให้เพียงพอ เกณฑ์ที่เลือกใช้ : นอนหลับให้ครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน
 18. 18. ที่มา http://www.scribd.com/doc/105286475/คิดวิเคราะห์สร้าง ทางเลือก-และเกณฑ์ที่ใช้
 19. 19. ใบงานที่ 11 • เรื่อง กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
 20. 20. 1. การสารวจสภาพน้าที่คูเมือง ขั้นที่ 1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในสารวจ ได้แก่ สมุด ดินสอ กล้องถ่ายรูป แบบแผน ขั้นที่ 2 เดินทางไปที่คูเมือง ตาแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือ ด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมเครื่องมืสารวจ ขั้นที่ 3 สารวจพื้นที่บริเวณคูเมืองโดยรอบ ว่าคุณภาพน้า เป็นอย่างไร พร้อมจดบันทึกข้อมูลและถ่ายรูปเก็บไว้ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
 21. 21. ขั้นที่ 1 กระดาษที่ใช้คลุมร่มนั้น ผู้ผลิตสามารถผลิตขึ้นใช้เองจากเปลือกของต้นไม้ ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันตามภาษาพื้นบ้านว่า ต้นสา หรือที่ ภาคกลางเรียกกันว่าต้นปอ กระสา ต้นไม้ชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ วิธีการทาร่มกระดาษของเปลือกจากต้น สานั้น เริ่มจากนา เปลือกสาที่ได้มาแช่ในน้าทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วนาไปต้มกับ ขี้เถ้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง จนเห็นว่าเปื่อยดีแล้ว จึงนาออกมา ขั้นที่ 2 ล้างให้สะอาด แล้วนามาทุบ ให้ละเอียดนาไปแช่ในอ่างน้าซึ่ง ก่อด้วยซีเมนต์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร และลึก ประมาณครึ่งเมตร บรรจุน้า ประมาณครึ่งถัง ใช้ไม้คนให้ทั่ว ขั้นที่ 3 ใช้ตะแกรงขนาดตามที่ต้องการ ซึ่งส่วนมากมีขนาดประมาณ40 x 60 ซ.ม. ตักเยื่อเปลือกไม้ในน้าขึ้นมาแล้วตากแดดให้แห้งเมื่อเนื้อเยื่อของเปลือกสาที่ตากทิ้งไว้ ไว้แห้งดีแล้ว จึงค่อยๆ ลอก ออกมาก็จะได้กระดาษ • เป็นแผ่น เรียกกันว่ากระดาษสาซึ่งสามารถนาไปใช้หุ้มร่มต่อไป
 22. 22. 3. การปลูกผักสวนครัว ขั้นที่ 1 การพรวนดิน ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 6 นิ้ว เพื่อพรวนดินให้มีโครงสร้างดีขึ้น กาจัด วัชพืชในดินกาจัดไข่แมลงหรือโรคพืชที่อยู่ในดิน โดยการพรวนดินและตากทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน ขั้นที่ 2 การยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้ว จากผิวดิน โดยมีความกว้าง ประมาณ 1-1.20 เมตร ส่วนความยาวควรเป็นตามลักษณะของพื้นที่หรืออาจแบ่งเป็นแปลง ย่อยๆ ตามความเหมาะสม ความยาวของแปลงนั้นควรอยู่ในแนวทิศเหนือ - ใต้ ทั้งนี้เพื่อให้ผัก ได้รับแสงแดดทั่วทั้งแปลง ขั้นที่ 3 การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินที่ปลูกผักควรเป็นดินร่วนแต่สภาพ ดินเดิมนั้นอาจจะเป็น ดิน ทรายหรือดินเหนียว จาเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอก อัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัม ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน • ขั้นที่ 4 การกาหนดหลุมปลูกจะกาหนดภายหลังจากเลือกชนิด ผักต่างๆ แล้วเพราะว่าผักแต่ละ ชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ต่างกัน เช่น พริก ควรใช้ ระยะ 75*100 เซนติเมตร ผักบุ้งจะเป็น 5*5 เซนติเมตร เป็นต้น
 23. 23. ที่มา http://www.ku.ac.th/e-magazine/june44/agri/plant2.html • http://202.129.0.133/newart/newart&craft/umbrella02.ht ml
 24. 24. ใบงานที่ 12 • ปฏิบัติด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ดีขึ้น
 25. 25. ปฏิบัติด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ดีขึ้น “นักเรียนคนหนึ่งต้องการซื้อของฝากให้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด จึงเดินทางจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไปซื้อของฝากที่ “ตลาดวโรรส (กาดหลวง)” แล้วกลับมา โรงเรียนอีกครั้ง “ • ให้นักเรียนอธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่กาหนดให้ต่อไปนี้ • “ นักเรียนต้องการไปตลาดวโรรส “ • ( ให้นักเรียนพิมพ์แผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับ ตลาดวโรรส แล้วใช้ปากกาลากเส้นการเดินทางจากโรงเรียนสู่ตลาดและจากตลาด กลับมายังโรงเรียนอีกครั้ง )
 26. 26. ปฏิบัติด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ดีขึ้น
 27. 27. ปฏิบัติด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ดีขึ้น 1. ตระหนักในปัญหาและความจาเป็น คาอธิบาย … ต้องการซื้อของฝากเพื่อนาไปให้เพื่อนที่ตนจะไปเยี่ยม 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ( เลือกของที่จะซื้อเพื่อนาไปฝากเพื่อน) • คาอธิบาย เลือกซื้อน้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ตราดารงค์ 3. สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย • คาอธิบาย - เส้นท่าแพ - วัคเกตุ - หน้าตลาดเมืองใหม่ - ช้างม่อย 4. ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก (เลือกวิธีการเดินทาง หลาย ๆ วิธี) • คาอธิบาย จากการดูเส้นทางมาทั้งหมดเห็นได้ว่า เส้นช้างม่อย จะใกล้ที่สุดนับจาก โรงเรียน ยุพราช ไปจนถึงตลาดวโรรส
 28. 28. ปฏิบัติด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ดีขึ้น 5. กาหนดและลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ (กาหนดวิธีการเดินทางที่เหมาะสมจากข้อ 4) • คาอธิบาย เริ่มจากโรงเรียน เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าตลาดสมเพชแล้วยูเทิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อย ตรงไป ประมาณ 800 ม. ตลาดวโรรสอยู่ขวามือ • 6. ปฏิบัติด้วยความชื่นชมคาอธิบาย ไปซื้อของให้เพื่อน อย่างเต็มใจเพราะเพื่อนอาจอยู่ไกลไม่สามารถมาซื้อด้วยตนเองได้จึงหา ของ พื้นเมืองที่อร่อยส่งไปให้เพื่อน ตามที่เพื่อนต้องการ • 7. ประเมินระหว่างปฏิบัติคาอธิบาย การเดินทางสะดวก จราจรไม่ติดขัด ทาให้ไปซื้อของส่งให้เพื่อนได้เร็วขึ้น อีกทั้งก็ได้ของอย่างที่ ต้องการ ถือว่าการทางานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก • 8. ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอคาอธิบาย อาจต้องหาทางที่ใช้เวลาที่สั้นกว่านี้ หรืออาจเปลี่ยนประเภทของฝากที่ง่ายขึ้น ไม่ไกลจากบ้านจะ ทาให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าน้ามันรถ • 9. ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภูมิใ0 คาอธิบาย จากการปฏิบัติงานทั้งหมด ผลปรากฏว่าประสบความสาเร็จได้ดีเยี่ยม ส่งของให้ เพื่อน ตามที่เพื่อนต้องการได้ และหาวิธีการเดินทางได้ดี ประหยัดเวลาได้ระดับ 1 จากเมื่อก่อนไม่เคยวางแผน พอวางแผนในการ ปฏิบัติงานปรากฏว่าใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อก่อน
 29. 29. ที่มา http://sunshine44361.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
 30. 30. ใบงานที่ 13 • การเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
 31. 31. ชื่อโครงงาน ประเภทของโครงงาน การพัฒนา สื่อเพื่อ การศึกษา การพัฒนา เครื่องมือ การ ทดลอง ทฤษฎี การ ประยุกต์ ใช้งาน การพัฒนา โปรแกรม ประยุกต์ 1. พอร์ตแบบขนานของไทย / 2. เกมหมากรุก / 3. โปรแกรมค้นหาคาไทย / 4. เกมคาานวณเลขคานวณเลข / 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล / 6. โปรแกรมต่อให้เติมไม่เติม / 7. เกมบันไดงู / 8. การทดลองเรื่องคลื่น / 9. เกมทายสาานวน / 10. โปรแกรมออกแบบผังงาน /
 32. 32. ที่มา • https://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi- sarsnthes-5/4-tawxyang-hawkhx-khorng-ngan-khxmphiwtexr
 33. 33. เรื่อง การศึกษาข้อมูลโครงงาน • ใบงานที่ 14
 34. 34. โครงงานที่น่าสนใจจัดทาเพื่อนาเสนอ ชื่อโครงงาน แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล ระยะเวลาใน การศึกษา โครงงานที่ 1.ผ้าไหมไทย อนุรักษ์ ความเป็นไทย 1.อินเตอร์เน็ต 2.สอบถามจากผู้รู้ 3.หนังสือ 1 อาทิตย์ โครงงานที่ 2. สบู่ สมุนไพร 1.อินเตอร์เน็ต 2.สอบถามจากผู้รู้ 2 อาทิตย์ โครงงานที่ 3. สานเชือก กล้วย 1.อินเตอร์เน็ต 2.สอบถามจากผู้รู้ 1 อาทิตย์
 35. 35. ที่มา http://www.gotoknow.org/posts/331742
 36. 36. ใบงานที่ 15 • เรื่อง การวิเคราะห์โครงงานและเลือกโครงงาน
 37. 37. การวิเคราะห์โครงงานและเลือกโครงงาน จากคะแนนที่ปรากฏนักเรียน เลือกทาโครงงานเรื่อง สาน เชือกกล้วย • เพราะ น่าสนใจ และมี ความสะดวกในการปฏิบัติ จริง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ ปัจจุบันนับว่าหาดูได้ยากแล้ว ดังนั้นเราควรมองคุณค่าของ มัน และทาให้ทุกๆคน มองเห็นคุณค่าของมันด้วย ลาดับโครงงานที่นามาวิเคราะห์/การให้คะแนน โครงงาน 1 ผ้าไหมไทย โครงงาน 2 สบู่สมุนไพร โครงงาน 3 สานเชือก กล้วย หมายเหตุ คะแนน (1-4) คะแนน (1- 4) คะแนน (1- 4) 1 ความรู้ และประสบการณ์ ในโครงงาน 3 3 3 2 ความตั้งใจ สนใจ และ จริงใจ 4 3 4 3 เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 3 3 3 4 ความเหมาะสมของสถานที่ ปฏิบัติงาน 3 3 3 5 การใช้จ่ายเงินทาโครงงาน 4 4 4 6 ความเห็นชอบของครู อาจารย์ที่ปรึกษา 4 4 4 7 การสนับสนุนของเพื่อนใน กลุ่ม 4 4 4 8 การขยายโครงงาน 3 3 3 9 ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม 4 4 4 10 ความสะดวกต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติงาน 3 3 4 รวม 35 34 36
 38. 38. ที่มา http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProj ect/a05.htm
 39. 39. ใบงานที่ 16 • เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 40. 40. ปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงงาน ไข่เค็ม • รูปแบบการจัดทาโครงงาน E – book จากเรื่องที่เลือก
 41. 41. วันเดือนปี รายการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่จัดทา หมายเหตุ 3 กย. 55 เลือกโครงงานและ รูปแบบในการจัดทา เลือกทาโครงงาน ไข่เค็ม รูปแบบผลงานเป็น E – book เท่านั้น 3 กย. 55 ปฏิบัติการทา โครงงาน หาข้อมูลจากแหล่ง อินเตอร์เน็ต 23กย. 55 ส่งให้ครูตรวจสอบ ครั้งที่ 1 คุณครูตรวจสอบรายละเอียด โครงงาน 23กย. 55 ปฏิบัติการทา โครงงาน (ต่อ) ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 25 กย. 55 ส่งให้ครูตรวจสอบ ครั้งที่ 2 งานดีขึ้น เริ่มจะลงตัว 25 กย. 55 บันทึกลงแผ่น CD และทารายงาน ประกอบ นาเสนอผลงาน ให้ทาเป็นเอกสาร ขนาด A5 (พิมพ์จากกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น แบ่ง ซ้ายขวา เย็บสันกลาง ปกหลังในติดซองซีดีที่เป็นพลาสติก 27กันยายน ส่งงาน (งานที่เป็น CD และรายงานประกอบ โครงงาน)และ นาเสนองาน ให้นาส่งด้วยตนเอง/มาพร้อมกันทั้งกลุ่ม
 42. 42. ที่มา • http://www.learners.in.th/blogs/posts/444130

×