Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Галактики и свръхгалактики

Galaxies and hypergalaxies

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Галактики и свръхгалактики

 1. 1. Какво представляват галактиките? • Галактика е гравитационно-свързана система от звезди, междузвезден газ и прах, плазма и невидима тъмна материя. • Всички обекти в състава на галактиката участват в движението около общия център на масата. • Галактиките са необикновено големи облаци, съставени от стотици милиони, а понякога и стотици милиарди звезди. Всяка галактика (с изключение на тези, които се сблъскват) е независима и изолирана звездна система. • • Техният диаметър може да се равнява на стотици хиляди светлинни години.
 2. 2. • Броят на звездите в тях е от порядъка на десетки и стотици милиарди. • Най-големите галактики имат диаметър около 30-40 хиляди парсека, а най-малките - хиляди пъти по- малък, а масите им могат да се различават милиони пъти. • Голяма част от галактиките са обединени в огромни галактични купове, а разстоянията между тях са само около 10-20 пъти по-големи от диаметъра им, така, че нерядко се наблюдават взаимодействащи галактики.
 3. 3. Характеристики на трите основни типа галактики За сравнение са използвани следните характеристики на нашата Галактика: маса 200. 199 M радиус 5.104 lу светимост 20.109 L Типове по Хьбл Характеристики Спирални 5 Неправилни Iг Елиптични Е Маса 10-6 -50 0,001 -2 0,0001 -0,2 Радиус 0,01-10 0,2-2 0,05-0,3 Светимост 0,00001-10 0,001 —2 0,00001-0,1 Скорост на въртене, Km/s 100 100-300 50—150 Цвят червен червен в ядрото, син в спиралите син Спектрален клас К F- К А— G Състав на звездното старо старо и младо старо и младо население Съдържание на междузвездно вещество 0,1% 1-10% 15-20%
 4. 4. Активни галактики • Активни галактики са галактики, в кои­то се наблюдават различни нестациoнарности, най­често съсредоточени в техните ядра. • Едни от най­разпростра­нените са радиогалактиките. Това са га­лактики с не много висока светимост в оптичния диапазон, но с много силно радиоизлъчване. • Обикновено в тези га­лактики се наблюдава оптично изобра­жение с два симетрично разположени спрямо него мощни радиоизточника. • Радиогалактика е най­мощният след Слън­цето радиоизточник по небето, означен със Суg А.
 5. 5. • Друг вид активни галактики са Сийфъртовите галактики, наречени по името на техния откривател. • Той в пър­вата половина на 40­те години на XX век намерил няколко галактики с ярко звезднообразно ядро, в което се наблю­дават водородни линии с ширина, отго­варяща на радиални скорости в него от няколко хиляди km/s. • С такава скорост най­вероятно се движат изхвърляни в резултат на неизвестни нестационарни процеси, плътни облаци от газ.
 6. 6. Сийфъртова галактика
 7. 7. • Арменският астроном Б. Маркарян откри и изучи галактики с мощно ултра­виолетово излъчване. • Част от извест­ните около 2000 Маркарянови галакти­ки са също Сийфъртови. • Силното ултра­виолетово излъчване на тези галактики се дължи главно на бурно звездообра­ зуване. • Най­често активните процеси в галактиките се обясняват с наличие на черна дупка в техните ядра, която сил­но притегля газ, достигащ релативис­ тични скорости, пораждащи мощно лъ­чение.
 8. 8. Взаимодействащи галактики • Както и при звездите, когато две или повече галактики са разположени бли­зо една до друга, те гравитационно си взаимодействат, при което могат да настъпят деформации в тяхното първо­начално устройство и форма. • При взаимодействащите галактики се наблюдават твърде разнообразни де­ формации, които не винаги се обясня­ват с гравитационни сили: опашки, свързващи ги ивици и дъги и др. Руският астроном Борис Ворон­цов­ Веляминов е описал, изучил и със­тавил каталог на взаимодействащи га­лактики. Много от тези галактики са и активни.
 9. 9. Двойната галактика М51 и М52, образу­ваща взаимодействаща си система

×