Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Farklılıkların Yönetimi

9.878 Aufrufe

Veröffentlicht am

Organizasyonlarda ve toplumlarda farklılıkların çatışmacı sorunların değil; gücün, gelişmenin ve zenginliğin kaynağı olması gerekir. Bunu sağlamak için özellikle yöneticilerin bilinçlendirilmesi ve uygun becerilerle donatılması büyük önem taşır. Küreselleşmenin ve demografik değişimin bir sonucu olarak artan farklılıkların etkin yönetimi 21. yüzyılın temel sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Login to see the comments

Farklılıkların Yönetimi

 1. 1. Farklılıkların Yönetimi Prof. Dr. İsmet Barutcugil 1
 2. 2. Farklılık Nedir?  Farklı olmak, benzersizlik, çeşitlilik, türdeş olmama, başkalık, ayrımlılık…  Doğal, sosyal ve benzeri her olayı ve olguyu diğerlerinden ayıran özellik  Irk, din, kültür, fiziksel ve zihinsel yetenekler, yaş, cinsiyet, cinsel tercih ve diğer karakteristiklerden doğan deneyimlerin ve bakış açılarının çeşitliliği 2
 3. 3.  Farklılık, bakış açısına ve yaklaşıma göre bir güç ve zenginlik kaynağı olarak görülebileceği gibi bir sorun kaynağı olarak da görülebilir. Farklılık Nedir? 3
 4. 4. Farklılık Nedenleri  Doğuştan (kontrol edilemeyen nedenler)  Irk, cinsiyet, özürlü,  Sonradan Kazanılan (etkilenebilir nedenler)  din, dil, eğitim, kültür, gelir  Seçilen (tümüyle kontrol edilebilir nedenler)  yaşam tarzı, bağımlılık, giyim ve görünüm 4
 5. 5. Bireysel FarklılıklarBireysel Farklılıklar İnsanİnsan YaşYaş FizikselFiziksel özelliklerözellikler EtnikEtnik kökenköken CinsiyetCinsiyet KişilikKişilik özellikleriözellikleri CinselCinsel eğilimlereğilimler Sosyo-Sosyo- EkonomikEkonomik özelliklerözellikler IrkIrk YeteneklerYetenekler DilDil ÖzelÖzel ihtiyaçlarihtiyaçlar 5
 6. 6.  Farklılıkların Dört Düzeyi Yaş Irk Cinsiyet Etnik Köken Fiziksel Yetenek Cinsel Yönelim KİŞİLİK Coğrafi Yerleşim Medeni Durum Ebeveyn Durumu Dış Görünüm Eğitim Geçmişi Dini İnanç Gelir Düzeyi Alışkanlıklar Hobiler Yönetim Konumu Uzmanlık Alanı Kıdem Bölüm / Birim İşyerinin Konumu İşin Niteliği Sendika/Örgüt Üyeliği Kişilik İçsel Faktörler Dışsal Faktörler Organizasyonel Faktörler 6
 7. 7. Kültür FarklılıklarıKültür Farklılıkları Gelenekler – Görenekler Giyim ve görünüm Davranış Yiyecek – içecekler Müzik ve sanatlar Selamlaşma – görgü kuralları İnançlar, Tutumlar, Dünya Görüşü Kendine ve topluma değer verme Düşünme ve eyleme geçme Rekabet ve işbirliği Kadere veya çalışmaya inanma Temel Değerler Çevreyle ilişkinin anlamı Gerçeğin niteliği Zaman ve mekân algılaması İnsanın doğası 7
 8. 8.  Farklılıkların EtkileriFarklılıkların Etkileri  Bireysel etkilerBireysel etkiler  İnsanlar arası etkilerİnsanlar arası etkiler  Kurumsal etkilerKurumsal etkiler  Toplumsal etkilerToplumsal etkiler  Uluslar arası etkilerUluslar arası etkiler Farklılıkları AnlamakFarklılıkları Anlamak 8
 9. 9. Farklılıkların Etkileri: Bireysel  Mutsuzluk, moral bozukluğu  Yalnızlık  İçe kapanma  Depresyon, psikolojik sorunlar  Verimsizlik, düşük performans  Suça yönelme, saldırı, zarar verme  İntihar 9
 10. 10.  Verimsizlik  Düşük performans  Yanlış kararlar ve hatalı uygulamalar  Gizli ya da açık direnme  Müşteri, pazar, imaj ve gelir kayıpları  Yüksek işgücü devri 10 Farklılıkların Etkileri: Kurumsal
 11. 11.  Sınıf çatışmaları  Siyasal ve sosyal bunalımlar  Otorite boşlukları  Anarşi  Suç artışları  Sosyal huzursuzluk  Toplumsal gerginlikler 11 Farklılıkların Etkileri: Toplumsal
 12. 12. Farklılıkların Uluslar arası Etkileri  Savaşlar  Siyasi gerginlikler, çatışmalar  Uluslar arası müdahaleler  Gerilla savaşları  İsyanlar, yerel ayaklanmalar  Terör olayları 12
 13. 13. Farklılıklardan Kaynaklanan İnsanlar arası İlişki Sorunları  İletişimsizlik  Çatışma  Kıskançlık, kavga  Bozulan ilişkiler ve işler  Ayrılma ve boşanmalar 13
 14. 14. Önyargı  İnsanlar, gruplar veya varlıklar hakkında kişisel tiplemelere dayalı olumsuz duygularla zihinde önceden verilmiş karar veya belirlenmiş tutumdur 14 Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunların Nedenleri
 15. 15. Stereotipleme (Basmakalıp İzlenim)  İnsanları varsayımlara, beklentilere ve deneyimlere dayalı olarak zihinsel anlamda gruplandırma ve sınıflandırmadır.  Yalnızca diğer grupların farklılıklarını dile getirmekle kalmayıp, onları küçük düşürmek, istenmeyen olarak ilan etmek ve yargılamaktır. 15 Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunların Nedenleri
 16. 16. Ayırımcılık, Dışlama  Bir kişinin grup kimliğine dayalı olarak ona karşı önyargıların sözlü ve sözlü olmayan davranışlarla sergilenmesi 16 Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunların Nedenleri
 17. 17. Cinsel Taciz ve Mobbing  Cinsel taciz, cinsiyete dayalı önyargılarla yapılan bir tür ayırımcılıktır. Psikolojik zarar anlamında ciddi sonuçlar doğurur.  Mobbing, birine karşı cephe oluşturmak, duygusal saldırıda bulunmak ve psikolojik terör yaratmaktır. 17 Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunların Nedenleri
 18. 18. Farklılık Sorunlarının Diğer Kaynakları  Etiketlendirme Bir kişi için etiket olarak nitelendirilecek sıfatlar kullanmak  Espriler ve fıkralar Mizahın, esprilerin, şakaların olumsuz yönde kullanılması  İletişim duyarsızlığı İnsanlara ne söylediğimizin ve nasıl söylediğimizin etkisi  Atfetme Başkalarının davranışlarına gerekçeler, nedenler atfetme 18
 19. 19. Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar  İLETİŞİM SORUNLARI  Önyargılı dinleme  Yanlış algılama, anlamama, yanlış yorumlama  Anlatamama  Güvensizlik  Anlaşmazlık - Çatışma 19
 20. 20.  EKİP ÇALIŞMASI SORUNLARI  İletişimsizlik  Güvensizlik  Rekabet – Çatışma  Stres  Verimsiz çalışma  Süreksizlik  Destek ve dayanışmanın olmaması Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar 20
 21. 21.  YÖNETİM SORUNLARI  Karar alamama  Sorunların çözülememesi  İşbirliği ve iletişimin olmaması  Verimsiz çalışma  Koordinasyon sorunları Farklılıklardan Kaynaklanan Sorunlar 21
 22. 22. Farklılık Yönetim Modelleri  Farklılığı yok saymak, görmezden gelmek  Asimilasyon – Baskı – İnkâr  Farklılığı kabullenmek-değer vermek  Anlayış – hoşgörü – pozitif ayırımcılık  Farklılığı yönetmek  Yapının, politikaların, süreçlerin, sistemlerin insanların sahip oldukları farklılıkları geliştirmeleri ve kullanmaları yönünde değiştirilmesidir. 22
 23. 23. Farklılıklara Farklı Yaklaşımlar  ASİMİLASYON: Eritme Kazanı Farklı insanların adeta yeni bir ırka dönüştürülmesi, birleştirilmiş, bütünleştirilmiş ortak bir kültürün oluşturulması 23
 24. 24.  ÇOĞULCULUK İnsanların bir taraftan kendi kültürel kimliklerini korumaları, diğer taraftan da topluma bağlılığı ve ulusal yaşama aktif katılımı sürdürmeleri anlamına gelir. Farklılıklara Farklı Yaklaşımlar 24
 25. 25.  ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK Toplumlarda ve kurumlarda çok ve çeşitli kültürlerin kabul edilmesi, değer verilmesi ve geliştirilmesidir. Farklılıklara Farklı Yaklaşımlar 25
 26. 26. Farklılıkların Yönetimi Nedir?  Farklılıkları görmek, kabul etmek, bireysel farklılıklara sahip insanlara değer vermek ve onları takdir etmektir.  Farklılıkları kurum performansını iyileştiren, hizmet ve ürünlerini zenginleştiren ve toplumsal katkılarını arttıran önemli bir boyut olarak görmektir.  Farklılıkları, organizasyona üstünlük kazandıran, değişik deneyimler ve bakış açıları sağlayan bir özellik olarak kabul etmektir. 26
 27. 27. Farklılıkların Yönetimi YÖNTEMLERYÖNTEMLER  Eğitim  Yasal düzenlemeler  Sosyal etkinlikler  Sivil toplum kuruluşları  Gönüllü çalışmalar  Toplum kültürüne müdahale  Kurumlar ve uluslar arası işbirlikleri 27
 28. 28. Farklılıkların Yönetimi BECERİLERBECERİLER  Farkındalık geliştirme  İletişim becerileri  Hoşgörü ve anlayış  Kültürler arası yetkinlikler  Danışmanlık – koçluk – mentorluk becerileri  Eğitim becerileri  Yönetim becerileri 28
 29. 29. Farklılıkları Avantaja Dönüştürmek  Adalet duygusu, barış , huzur ortamı  Karşılıklı saygı ve güven  Yaratıcılık ve üretkenlik  Daha geniş ve zengin bir dünya  Öğrenme ve kişisel gelişim  Yeteneklerin ve kapasitenin artışı  Değişim ve esneklik 29
 30. 30. Teşekkürler… 30 www.rcbadoor.com

×