Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫باعث‬ ‫كه‬ ‫سواالتى‬‫هدايت‬‫جوانان‬..‫شد‬‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫تهيه‬:‫اخلراش‬ ‫صاحل‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬‫ى‬‫ترمجه‬:‫العوض‬ ‫عبداهلل‬ ‫بن...
22‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫وشبة‬ ٝٔ‫ٙٙبٕٙب‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫وشبة‬ ْ‫٘ب‬:‫جقاكون‬ ً‫هدا...
33 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬ ‫ﭑ‬٣ٔ ٝ‫و‬ ‫ِٕإز‬ ‫ٍا‬ ٢‫هياٚ٘ي‬ ٘٤‫ٕشب‬‫ٌٛ٤ي‬:﴿...
44‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٖ‫ّٖٕٔب‬ ‫سب‬ ‫إز‬ٌَٜٚ ٝ‫ث‬ ‫ٞب‬‫ٔوز‬ ‫ٌٔاٞت‬ ٚ ‫اكِاة‬ ٚ ‫ٞب‬‫ثب‬ ٝ‫و‬ ٣‫ِف‬٣ٔ ٣...
55 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ٚكير‬)ٚ ،‫ُ٘٥ي‬ ًٙ‫ؿ‬ ،‫٘ٚٛ٤ي‬ ٜ‫دَاوٙي‬».ْ‫ٌب‬ ٗ٤َ‫ٟٕٔش‬ ُ‫ا‬ ٚ،‫ٙٛى‬ ٝ...
66‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫اٝلبة‬ ٓٞ ٚ ‫ثياٍى‬ ‫ىٕٚز‬ ‫ٍا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٓٞ‫ن‬‫ثياٍى‬ ‫ىٕٚز‬ ‫ٍا‬٣ٕ٘ ٣ِ‫اٙىب‬‫...
77 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫پرسش‬‌‫ها‬(1)٬٥ٙ‫ـ‬ٖ‫ٔٮشمي‬ ٜ‫ـ‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ى‬‫ٕخ‬ ‫إز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٣ٔ‫أب...
88‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬٣ٔ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬‫أب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٜ‫ى٤يٌب‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ْ‫إز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬٣ٔ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫...
99 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ٔب‬‫ى‬ٍْ‫ىا‬ ٗ‫ث‬ ْ‫كِا‬ ‫ثٙز‬ ٗ٥ٙ‫اِج‬ ْ‫ا‬ ،ْ‫أب‬ ٖ‫فَُ٘يا‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ1‫...
1010‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٕٗٙ‫ى‬ٖ‫ا‬٣‫ٚلش‬ ٓٞ ٖ‫آ‬ ‫وٙي؟‬ ٢ٍ‫٘بٌٍٔا‬ ‫هٛى‬ٖ‫آ‬ٍ‫دي‬،٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬‫٥بِت‬...
1111 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬(5)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬‫ٔلٕي‬ ٗ‫س‬ ٠ٍ‫دب‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬‫ص‬ٖ‫ُٔب‬ ٍ‫ى‬‫اٞب٘ز‬ ‫ٔٛ...
1212‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫ـ‬‫ٕه‬ ‫ثب‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ٗ‫ث‬ َٕٚ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫ُ٤ي‬ ٜٚ‫ٕ٘ٛى‬ ‫اُىٚاع‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ َ‫ىهش‬ ٝٙ٤‫...
1313 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ْ‫٘ب‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ‫ٞب‬‫وَى‬ ٢...
1414‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫٘بٔ٥ي‬ َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬1.ٗ٥ٖ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ...
1515 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬٣ٔ‫ٌٛ٤ي‬:«‫أ‬ًٓ‫مؼتق‬ ‫موت‬ َّٓ‫إ‬ ‫إموم‬ ‫يؽـ‬ ‫مل‬ً‫و‬‫مسؿقم‬ ‫و‬».«٣...
1616‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٝ‫ث‬ ‫٘ياٙز‬ ٣٤‫سٛا٘ب‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ْ‫ل٥ب‬ ٌَ‫ا‬ٜ‫ثٛى‬ ‫ػب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫كك‬ٖ‫...
1717 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫َو‬‫ـ‬ِ‫وب‬ َ‫ح‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫َد‬ ْ َ‫أ‬ ْ‫ـ‬َ‫ظ‬ ِ‫ول‬ َّ‫ج‬َ ْ‫احل‬ ِ‫ـ...
1818‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٍ‫ى‬ ٓٞ ٖ‫لَآ‬ ‫كَف‬ ‫٤ه‬ ‫كشى‬ ‫هيا‬ ٝ‫ث‬ ،‫ٕٙبٕز‬ ‫ىٕز‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ‫لَآ٘ى‬٣ٔ ،‫...
1919 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫إز‬.ٜ‫ٙي‬ ٜ‫٘بٔ٥ي‬ َٕ‫٭‬ ‫ا٤ٟٙب‬ ‫ؿَا‬ ٝ‫و‬ ‫ا٤ٙؼبٕز‬ َ‫ٕإا‬‫ا٘ي؟‬!(1...
2020‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫آٔي‬ ٝ‫اِجالغ‬ ‫ٟ٘غ‬ ٍ‫ى‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ‫؛‬‫ٌفز‬:«‫أن‬ً‫و‬‫ظؾق‬‫؛...
2121 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬(ٝٙ‫إِٕشل‬:12).َ‫ث‬ ٣ٙ‫ٔج‬ ‫وَى‬ ‫ث٥ٮز‬ ٖ‫ُ٘ب‬ ‫ثب‬ َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫و‬ ‫إز...
2222‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫هيا‬ َ‫د٥بٔج‬‫ص‬ٜ‫وَى‬ ُ‫٘م‬ ‫ٍا‬ ٣‫كي٤ظ‬‫إز‬ ٜ‫فَٔٛى‬ ٝ‫و‬ ‫ا٘ي‬:«‫صقتون‬‫اهل...
2323 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ٔ‫د‬ ‫إز‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٌَ‫ا‬ ‫وَى؛‬ ٗ٥٥‫سٮ‬ ٘‫ٚفبس‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ‫هٛى‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب...
2424‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٖ‫هٛىٙب‬ ٢‫إٕٟب‬ ٖ‫ٙ٥ٮ٥ب‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ٗ٥ٖ‫٭جياِل‬ ‫ٍا‬(ٗ٥ٖ‫ك‬ ٜ‫ثٙي‬)َٚ‫٭جيا‬٣ّ‫٭...
2525 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬(18)٣ّ‫٭‬ ٣‫ٚلش‬٢‫هّفب‬ ‫ثب‬ ‫ٌَفز‬ ‫ىٕز‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٍٛٔ‫ا‬ ْ‫ُٔب‬‫٘ىَى...
2626‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٝ‫ث‬ ْ‫إال‬ ٣٘‫ُٔب‬ ‫ٞ٥ؾ‬ ٍ‫ى‬ ٚ ،‫ثٛى‬ ‫ليٍر‬ ‫ثب‬ ‫آٟ٘ب‬ ٖ‫ُٔب‬ ٍ‫ى‬ ْ‫إال‬ ...
2727 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ثٍٛ٤ٙي‬ ٌَ‫ا‬:٣ٔ ‫ٔب‬ ،٢ٍ‫آ‬ٓ٥٤ٌٛ:‫دٍَٚىي‬ ٝ‫ث‬ٝ‫وٮج‬ ٍ‫ا‬‫ٌٕٛٙي‬٣ٔ‫ى‬...
2828‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٗ٥ٖ‫ك‬ ٍٗ‫ثَاى‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ‫ٍٔٛى‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٚٖ ٣‫فَل‬‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ ،‫ىاٍى‬ٖ‫فَُ٘يا...
2929 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬٘٤‫ػب‬ ٍ‫ى‬ ‫هٛإز‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ىاى‬ ٍ‫لَا‬ ٢‫٘بثٛى‬ ٚ َ٦‫ه‬ َٟ‫ٔٮ‬‫ثو...
3030‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫ف‬ ‫ٍا‬ ٗٔ‫ٔإ‬ ْ‫َٔى‬ ٚ ‫ٕ٘ب٤ٙي‬ ٍ‫ٍفشب‬‫ىٞٙي‬ ‫ٍ٤ت‬.َٟ‫ٔٮ‬ ٍ‫ى‬ ٚ ٖ‫ٙي‬ ٝ‫ٙىٙؼ...
3131 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ٝ‫ٌِاف‬٣‫ث‬ ٗ‫ٕو‬ ٚ ٣٤ٌٛ‫إز‬ ٣٤‫ػب‬!‫ػب‬ ٣٢‫ثٮ‬ ٍ‫ى‬ ٤‫فم‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ...
3232‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫و‬ً‫ي‬‫صق‬».«‫٘ياٍ٘ي‬ ‫اٍص‬ ٝ٥ٕٟٕ ٗ٥ُٔ ٚ ،‫ّٔه‬ ،ٝ٘‫هب‬ ُ‫ا‬ ٖ‫ُ٘ب‬»1ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬...
3333 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ُ‫آ‬ ٚ ‫آ٤ي‬ ‫غبِت‬ ٗٔ َ‫ث‬ ٗٔ ٔ‫٘ف‬ ٢‫ٞٛا‬ ٝ‫و‬ ‫٘٥ٖز‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٌَِٞ ٣ِٚ...
3434‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬٣ٕ٘٣ٌ‫ُ٘ي‬ ُ‫آغب‬ ُ‫ا‬ ٚ ،‫سَٕ٥ي‬ٓ‫ّٔؼ‬ ٗ‫اث‬ ‫ىٕز‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٣‫ٚلش‬ ‫سب‬ ٗ‫ا‬ٝ‫...
3535 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫إز‬ ٢َ‫ػٮف‬ ‫ٌٔٞت‬–٣ٔ ‫ٍٚا٤ز‬٣ٔ ٍ‫افشوب‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫و‬ ‫وٙٙي‬‫ٌفز‬:(...
3636‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٜ‫ٍا٘ي‬ ‫٭مت‬ ‫ٍا‬ ٗ٥ّٕٖٔ‫ا٘ي؟‬(35)٣ٔ ‫اى٭ب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬َٕ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫وٙٙي‬٣ّ‫٭‬ ‫ثب‬...
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد

458 Aufrufe

Veröffentlicht am

سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1551
فارسي (Persian)

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

سوالاتي كه باعث هدايت جوانان .. شد

 1. 1. ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫سواالتى‬‫هدايت‬‫جوانان‬..‫شد‬‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫تهيه‬:‫اخلراش‬ ‫صاحل‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬‫ى‬‫ترمجه‬:‫العوض‬ ‫عبداهلل‬ ‫بن‬ ‫إسحاق‬‫ى‬‫چاپ‬‫چ‬‫هارم‬1429/1386‫هـ‬
 2. 2. 22‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫وشبة‬ ٝٔ‫ٙٙبٕٙب‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫وشبة‬ ْ‫٘ب‬:‫جقاكون‬ ً‫هداي‬ ٌ‫بوظ‬ ‫ـف‬ ‫شمآتك‬..‫صد‬.ٓ‫سَػ‬ٜ:‫٭جياهلل‬ ٗ‫ث‬ ‫ئٕلبق‬‫ىث٥َى‬٣١ٛ‫اِٮ‬.ٜ‫٘ٛ٤ٖٙي‬:‫اِوَاٙى‬ ‫ٝبِق‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫ّٕ٥ٕب‬.َٙ‫٘ب‬:ّ‫س٥َا‬:45.000.‫ؿبح‬ َ‫ٕب‬:1386‫ٞـ‬.‫ثب‬ َ‫ثَاث‬ ْٗ‫اِلَا‬ َْ‫ٔل‬1429.‫ق‬.‫ؿبح‬ ‫٘ٛثز‬:‫ؽ‬ٍْ‫ٞب‬.ُ٥ٕ٤‫ا‬ ٍٓ‫آى‬:yad631@yahoo.comٝ‫ٕب٤ش‬٣ٔ‫إال‬ ‫ٔف٥ي‬ ٢‫ا‬:www.aqeedeh.comwww.ahlesonnat.netwww.isl.org.ukwww.islamtape.com
 3. 3. 33 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬ ‫ﭑ‬٣ٔ ٝ‫و‬ ‫ِٕإز‬ ‫ٍا‬ ٢‫هياٚ٘ي‬ ٘٤‫ٕشب‬‫ٌٛ٤ي‬:﴿﴾.(ْ‫األ٘ٮب‬:153).«‫وٙ٥ي‬ ‫د٥َٚى‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ،‫إز‬ ٗٔ ٓ٥‫ٖٔشم‬ ٜ‫ٍا‬ ٗ٤‫ا‬!ٜ‫ٍا‬ ُ‫ا‬ ٚ‫ٞبى‬ٜ‫دَاوٙي‬(‫ا٘ق‬ ٚ‫ٍافى‬)ٍٚ‫ى‬ ،‫كك‬ ‫٥َ٤ك‬ ُ‫ا‬ ‫ٍا‬ ‫ٕٙب‬ ٝ‫و‬ ،‫٘ىٙ٥ي‬ ‫د٥َٚى‬‫ٔى‬‫ٕبُى‬!ٍٗ‫ٕفب‬ ٖ‫آ‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ‫ٕٙب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ‫ؿ٥ِى‬ ٗ٤‫ا‬ْ‫ى‬‫وٙ٥ي‬ ٝٚ٥‫د‬ ‫دَٞ٥ٌِبٍى‬ ‫ٙب٤ي‬ ،‫وٙي‬».‫ٔلٕي‬ ٖ‫د٥بٔجَا‬ ٓ‫هبس‬ َ‫ث‬ ‫هيا‬ ‫ىٍٚى‬ ٚ‫ص‬‫إز‬ ٜ‫فَٔٛى‬ ٝ‫و‬:«ٝ‫ث‬ ٗٔ ‫ّز‬ٔ‫ا‬ ٚ ،‫ٙي٘ي‬ ٓ٥ٖ‫سم‬ ٌَٜٚ ‫٤ه‬ ٚ ‫ٞفشبى‬ ٝ‫ث‬ ُ٥‫إَائ‬ ٣ٙ‫ث‬‫سك‬ ٌَٜٚ ٕٝ ٚ ‫ٞفشبى‬ٝ‫ث‬ ٕٝٞ ٌَٜٚ ‫٤ه‬ ِ‫ػ‬ ٝ‫و‬ ‫ٙي؛‬ ‫هٛاٞي‬ ٓ٥ٕ٣ٔ ‫ىُٚم‬ْ‫ويا‬ ٌَٜٚ ‫٤ه‬ ٖ‫آ‬ ‫هيا‬ َ‫د٥بٔج‬ ٢‫ا‬ ‫ٙي‬ ٝ‫ٌفش‬ ،‫ٍٚ٘ي‬‫فَٔٛى‬ ‫إز؟‬:ٗٔ ‫اٝلبة‬ ٚ ٗٔ َُٚٔ‫ا‬ ٝ‫و‬ ‫ثبٙي‬ ٝ‫آ٘ـ‬ َ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٖ‫آ‬ٓ٥‫ٖٞش‬ ٖ‫آ‬ َ‫ث‬»1.‫بعد‬ ‫اما‬:٠‫اٍاى‬–٢َ٤‫سمي‬ ٚ ٣ٙ٤ٛ‫سى‬–ٜ‫ثٛى‬ ٖ‫آ‬ َ‫ث‬ ‫هياٚ٘ي‬1-‫آفبوكی‬ ‫افسمذی‬ ‫صحقح‬(2129)ً‫اش‬ ‫صده‬ ‫گػتف‬ ٌ‫حدي‬ ‫ايـ‬ ‫دربوره‬ ‫آكچف‬ ‫از‬ ‫بقشس‬ ‫آگوهی‬ ‫برای‬‫اهلالفی‬ ‫شؾقؿ‬ ‫صقخ‬ ‫ـتوب‬ ‫بف‬‫ــقد‬ ‫مراجعف‬ ‫وإصحوب‬ ‫ظؾقف‬ ‫أكو‬ ‫مو‬ ٌ‫حدي‬ ‫ظـ‬ ‫اإلرتقوب‬ ‫درء‬.
 4. 4. 44‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٖ‫ّٖٕٔب‬ ‫سب‬ ‫إز‬ٌَٜٚ ٝ‫ث‬ ‫ٞب‬‫ٔوز‬ ‫ٌٔاٞت‬ ٚ ‫اكِاة‬ ٚ ‫ٞب‬‫ثب‬ ٝ‫و‬ ٣‫ِف‬٣ٔ ٣ٕٙٙ‫ى‬ ٍَ٤‫٤ىي‬٣ٔ ٝ‫سٛ٥ئ‬ ٍَ٤‫ٕٞي‬ ٝ٥ّ‫٭‬ ٚ ‫ٍُٚ٘ي‬‫ٕ٘ب٤ٙي‬ٖ‫آ٘ب‬ ٝ‫و‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٖ‫فَٔب‬ ‫ثب‬ ٚ ٝ‫ٌٚش‬ ٝ‫سفَل‬ ٍ‫ىؿب‬ ٢ٍ‫آ‬ ،‫ٙٛ٘ي‬ ٓ٥ٖ‫سم‬َٗ‫د٥بٔج‬ ‫ّز‬ٕٙ ٚ ‫هيا‬ ‫وشبة‬ ٝ‫ث‬ ‫اهشالف‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٜ‫ٕ٘ٛى‬ َٔ‫ا‬ ‫ٍا‬٣ٔ َ‫ٔشٮب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ،‫ٍُٚ٤ي٘ي‬ ‫ٔوبِفز‬ ‫وٙٙي‬ ٝ‫َٔاػٮ‬‫فَٔب٤ي‬:﴿﴾.(‫اِٖٙبء‬:59).«‫هيا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ،‫ىاٙش٥ي‬ ٫‫ِ٘ا‬ ‫ؿ٥ِى‬ ٍ‫ى‬ ٜ‫ٌَٞب‬ ٚ(ٝ‫ث‬ ٝ١َ‫٭‬ ‫ثب‬ٖ‫لَآ‬)َ‫د٥بٔج‬ ٚ(٢ٛ‫٘ج‬ ‫ٝل٥ق‬ ‫ّز‬ٕٙ ٝ‫ث‬ ٫ٛ‫ٍػ‬ ‫ثب‬)‫ثبٌَُىا٘٥ي‬(ُ‫ا‬ ٚ‫ث٦ّج٥ي‬ ‫ىاٍٚى‬ ‫آٟ٘ب‬)‫ىاٍ٤ي‬ ٖ‫ا٤ٕب‬ ِ٥‫ٍٕشبه‬ ٍُٚ ٚ ‫هيا‬ ٝ‫ث‬ ٌَ‫ا‬!ٗ٤‫ا‬(ٍ‫وب‬)‫إز‬ َ‫٘٥ىٛس‬ ٘٘‫دب٤ب‬ ٚ ‫٭بلجز‬ ٚ ،َ‫ثٟش‬ ‫ٕٙب‬ ‫ثَاى‬».ٚ ‫ٖٞشٙي‬ ٘٤ٛ‫ه‬ ‫أز‬ ٜ‫ه٥َهٛا‬ ٝ‫و‬ ٣٘‫وٖب‬ ٕٝٞ ‫ثب٤ي‬ ٗ٤‫ثٙبثَا‬٣ٔ ٖ‫آ‬ ‫ٚكير‬ ٚ ٣ٍ‫٤ىذبٍؿ‬ ٍ‫ىٕٚشيا‬ٝ‫و‬ ‫ػب‬ ٖ‫آ‬ ‫سب‬ ،‫ثبٙٙي‬٣ٔ‫ح‬ َ٤ُ ‫أز‬ ٖ‫ٕ٘ٛى‬ ‫ّي‬‫ل‬‫ٔش‬ ٢‫ثَا‬ ‫سٛا٘ٙي‬ٖ‫ٌَىا٘ي‬ ُ‫ثب‬ ٚ ،‫كك‬ ٓ‫ٍؿ‬َ‫د٥بٔج‬ ٖ‫ىٍٚا‬ ٝ‫ث‬ ‫اهالق‬ ٚ ‫َٙ٤ٮز‬ ٚ ٜ‫٭م٥ي‬ َ٪٘ ُ‫ا‬ ٖ‫آ‬‫ص‬٣ٔ َ‫ٔشٮب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ‫ُ٤َا‬ ‫ثىٛٙٙي؛‬‫فَٔب٤ي‬:﴿﴾.(ٖ‫٭َٕا‬ َ‫آ‬:103).«‫هيا‬ ٖ‫ٍ٤ٖٕب‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍٕٞى‬ ٚ(ّٝ٥ٕٚ ٌَٝ٘ٛٞ ٚ ،ْ‫إال‬ ٚ ٖ‫لَآ‬
 5. 5. 55 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ٚكير‬)ٚ ،‫ُ٘٥ي‬ ًٙ‫ؿ‬ ،‫٘ٚٛ٤ي‬ ٜ‫دَاوٙي‬».ْ‫ٌب‬ ٗ٤َ‫ٟٕٔش‬ ُ‫ا‬ ٚ،‫ٙٛى‬ ٝ‫ثَىاٙش‬ ‫ثب٤ي‬ ‫ٍإشب‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ٣٤‫ٞب‬ٝ‫فَل‬ ٖ‫د٥َٚا‬ ٖ‫وَى‬ ٜ‫آٌب‬ُ‫ا‬ ‫ٕٙز‬ ٚ ٖ‫لَآ‬ ‫ى٭ٛر‬ ‫ٔوبِف‬ ٢‫ٞب‬٣‫ا٘لَاف‬ ‫٭مب٤ي‬ُ‫ا‬ ٚ ‫ٞيا٤ز‬ ُ‫ا‬ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ٝ‫و‬ ٣‫ا٘لَافبس‬ ،‫إز‬ ٖ‫اٙب‬‫إز‬ ٝ‫ىاٙش‬ ُ‫ثب‬ ٗ٥ّٕٖٔ ‫ػٕب٭ز‬ ٝ‫ث‬ ٗ‫د٥ٕٛش‬.َ‫د‬ ٗ٤‫ا‬ ‫سب‬ ْ‫افشبى‬ ٖ‫آ‬ َ‫فى‬ ٝ‫ث‬ ٗ٤‫ثٙبثَا‬ٕ٘٬ٕ‫ػ‬ ‫ٍا‬ ‫ٞب‬،ٓٙ‫و‬ ٢ٍٚ‫آ‬َٕ٘‫د‬٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٖ‫ػٛا٘ب‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٣٤‫ٞب‬ٖ‫آ٘ب‬ ٢‫٭مال‬ ‫ٙب٤ي‬ ‫سب‬ ‫ٙٛى‬َٕ٘‫د‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٣‫ٚلش‬َٕ٘‫د‬ ،‫ٌَى٘ي‬ ُ‫ثب‬ ‫كك‬ ٝ‫ث‬ ‫وٙٙي‬ َ‫فى‬ ‫ٞب‬٣٤‫ٞب‬ٝ‫و‬ ‫ّز‬ٕٙ ٚ ٖ‫لَآ‬ ‫ى٭ٛر‬ ٗ‫دٌ٤َفش‬ ِ‫ػ‬ ٖ‫آ‬ ٢‫ثَا‬ ٣‫ىٍٕش‬ ‫دبٕن‬ ٝ‫و‬‫٘ياٍى‬ ‫ٚػٛى‬ ‫إز‬ ٍٚ‫ى‬ ٝ‫ث‬ ٚ ٢ٍ‫٭ب‬ ٣‫سٙبل٢بس‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ُ‫ا‬.ٗ ٖ‫ثَاىٍا‬ ُ‫ا‬ ٣‫٤ى‬ ٝ‫آ٘ـ‬ ٚ‫إز‬ ٜ‫ٙي‬ ‫ٞيا٤ز‬ ‫كك‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٝ‫٤ٮ‬١‫سؼَث‬ ٚ‫ا‬ ،‫ٌَفز‬ ٍ‫لَا‬ ‫ا٤ٙؼب٘ت‬ ‫دٖٙي‬ ‫ٍٔٛى‬ ً‫ب‬‫ٚالٮ‬ ٜ‫ٕ٘ٛى‬ ٖ‫آ‬ ٝ‫ث‬ ْ‫اليا‬‫لبِت‬ ٍ‫ى‬ ‫ٍا‬ ‫ٞيا٤ز‬ ٝ‫ث‬ ٘٘‫آٍٚى‬ ٢ٍٚ ٚ ٣ٞ‫ٌَٕا‬ ُ‫ا‬ ‫هٛى‬ ٣٤‫ػيا‬ٚ ٜ‫ٕ٘ٛى‬ ‫ا٘شوبة‬ ٘‫وشبث‬ ٢‫ثَا‬ ٣‫ٔٙبٕج‬ ٕٓ‫ا‬ ٚ ‫إز‬ ٜ‫ىاى‬ ٝ‫اٍائ‬ ٣‫وشبث‬‫ٍا‬ ٖ‫آ‬«‫الصحاب‬ ‫ربحت‬‫ة‬..‫البيت‬ ‫آل‬ ‫أخرس‬ ‫ومل‬»1‫إز‬ ٜ‫٘بٔ٥ي‬.ٝ‫ا٤ٙى‬ ٍ‫ى‬ ٖ‫ّٖٕٔب‬ ٖٛ‫ؿ‬ ‫إز؛‬ ‫ىٍٕز‬ ٚ ‫ُ٤جب‬ ٍ‫ثٖ٥ب‬ ٚ‫ا‬ ‫ا٘شوبة‬1-‫ظزيز‬ ‫برادر‬ ‫او‬:‫بف‬ ‫ـف‬ ،ً‫اش‬ ‫بحريـ‬ ‫ـشقر‬ ‫از‬ ،‫افؼضقبل‬ ‫أبقخؾقػي‬‫ری‬ ‫در‬ ‫ايشون‬ ‫ديدار‬‫كو‬ ‫اض‬‫ئؾ‬‫صدم‬.ً‫اش‬ ‫صده‬ ‫ترمجف‬ ‫ؾورشی‬ ‫زبون‬ ‫بف‬ ‫ـتوب‬ ‫ايـ‬ ‫ـف‬ ‫كامكد‬ ‫كوگػتف‬ ‫و‬.
 6. 6. 66‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫اٝلبة‬ ٓٞ ٚ ‫ثياٍى‬ ‫ىٕٚز‬ ‫ٍا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٓٞ‫ن‬‫ثياٍى‬ ‫ىٕٚز‬ ‫ٍا‬٣ٕ٘ ٣ِ‫اٙىب‬‫ث٥ٙي‬.٣ٔ ٣٘‫َ٘ٞا‬ ‫٤بى‬ ٝ‫ث‬ ‫َٔا‬ ٍٗ‫وب‬ ٗ٤‫ا‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ٚ‫ا٘ياُى‬‫وَى‬ ‫سبِ٥ف‬ ٖ‫٭ٙٛا‬ ٗ٤‫ا‬ ‫ثب‬ ٣‫وشبث‬ ٚ ‫ٙي‬ ٖ‫ّٖٕٔب‬ ٝ‫و‬:«ً‫ا‬‫حمم‬ ‫ربحت‬...‫عيسى‬ ‫أخرس‬ ‫ومل‬»‫إ‬.‫هيا‬ ُ‫ا‬٣ٔ ‫ٚ٘ي‬‫سٛف٥ك‬ ٖ‫ػٛا٘ب‬ ٢‫ثَا‬ ‫ٍا‬ ‫وشبة‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫و‬ ٓٞ‫هٛا‬٢ٕٛ ٝ‫ث‬ ٢ٌٍٍٍٞ ٖ‫ا٤ٚب‬ َ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ٚ ،‫ثٍَىا٘ي‬ ‫ٕٛىٔٙي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٝ‫٤بفش‬٣ٔ ٢ٍٚ‫٤بىآ‬ ٖ‫آ٘ب‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫دب٤ب‬ ٍ‫ى‬ ٚ ،‫ثٍَىا٘ي‬ ٣‫هٛث‬ ٚ َ٥‫ه‬ٝ‫و‬ ٓٙ‫و‬‫آٟ٘ب‬ ُ‫ا‬ ٣‫٤ى‬ ٚ ،‫إز‬ َ‫ثٟش‬ ُ٥‫ثب‬ ٜ‫ٍا‬ ٖ‫ىاى‬ ٝٔ‫اىا‬ ُ‫ا‬ ‫كك‬ ٝ‫ث‬ ‫ثبٌُٚز‬‫دب٤ت‬ ٚ ُٔ‫٭ب‬ ‫ّز‬ٕٙ ٝ‫ث‬ ٚ ‫ٙٛى‬ ‫ٞيا٤ز‬ ٌَ‫ا‬ٗ‫دبىا‬ ٚ ٜ‫ػب٤ٍب‬ ‫ثبٙي‬ ‫٘ي‬ٖ‫ٌَىا‬ ٢ٍٚ ٖ‫ى٤ٙٚب‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٣ّ‫سٙج‬ ٚ ٍ‫ث٥ىب‬ ٣ّٕٙ ٖ‫ِٞاٍا‬ ُ‫ا‬ ٚ‫ا‬‫ٟٙٛر‬ ٍ‫ى‬ ‫ٍا‬ ‫هٛى‬ َٕ‫٭‬ ٚ ‫ٖٞشٙي‬٣ٔ ‫سّف‬ ‫ٞب‬ٍ‫ٌَفشب‬ ‫٤ب‬ ‫ٕ٘ب٤ٙي‬٣ٔ ‫هياٚ٘ي‬ ٚ ،‫إز‬ َ‫ث٥ٚش‬ ٚ َ‫ثبالس‬ ‫ٖٞشٙي‬ ‫ٙجٟبر‬‫فَٔب٤ي‬:﴿﴾.(َِْٚ‫ا‬:44).«‫إٚز‬ ‫هٛى‬ ٖ‫ُ٤ب‬ َ‫ث‬ َٗ‫وف‬ ،‫ٙٛى‬ َ‫وبف‬ ٔ‫و‬ َٞ;ٝ‫و‬ ‫آٟ٘ب‬ ٚ‫ٔى‬ ٜ‫آٔبى‬ ٖ‫هٛىٙب‬ ‫ٕٛى‬ ٝ‫ث‬ ،‫ىٞٙي‬ ْ‫ا٘ؼب‬ ٝ‫ٙب٤ٖش‬ ٍ‫وب‬‫ٕبُ٘ي‬»ٜ‫آٌب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٚ‫إز‬ َ‫س‬.‫وشؾؿ‬ ‫وصحبف‬ ‫آفف‬ ‫وظؾی‬ ‫د‬ّ‫حمؿ‬ ‫ـو‬ّ‫ق‬‫كب‬ ‫ظؾی‬ ‫اهلل‬ ‫وصؾی‬.
 7. 7. 77 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫پرسش‬‌‫ها‬(1)٬٥ٙ‫ـ‬ٖ‫ٔٮشمي‬ ٜ‫ـ‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ى‬‫ٕخ‬ ‫إز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٣ٔ‫أب‬ٓ–‫ىاٍ٘ي‬ َٛ‫لج‬ ٖ‫ٙ٥ٮ٥ب‬ ‫هٛى‬ ٝ‫و‬ ٖ‫ؿٙب‬–٣ٔ ‫ٍا‬ ٣ّ‫٭‬ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬ْٛ‫وّظ‬ ْ‫ا‬ َٗ‫ىهش‬«ٗ٥ٖ‫ك‬ ٚ ٖٗ‫ك‬ َٞ‫هٛا‬‫م‬»َٕ‫٭‬ ‫اُىٚاع‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬‫ه٦بة‬ ٗ‫ث‬٣ٔ ٍ‫ى‬‫آٍٚى‬1!!‫ٍا‬ ٣‫٤ى‬ ِ٥‫ؿ‬ ٚ‫ى‬ ُ‫ا‬ ‫ثب٤ي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬‫إز‬ ‫سّن‬ ٚ ‫٘بهٛٙب٤ٙي‬ ٖ‫ثَا٤ٚب‬ ‫٤ه‬ َٞ ٝ‫و‬ ‫ثذٌ٤َ٘ي‬:ٝ‫ا٤ٙى‬ َٚ‫ا‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫وٙٙي‬ َٛ‫لج‬ ‫ثب٤ي‬‫ن‬ ٖٛ‫ؿ‬ ‫٘٥ٖز؛‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬‫ٍا‬ َٗ‫ىهش‬ ٜ‫إز‬ ٜ‫آٍٚى‬ ٍ‫ى‬ ٢َ‫وبف‬ ‫َٔى‬ ‫اُىٚاع‬ ٝ‫ث‬!ٝ٤‫دب‬ ‫ثب‬ ٣ٙ‫ٕو‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٚ٢‫ٞب‬٣ٔ ُْ‫ال‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ٝ‫ثّى‬ ٚ ،‫إز‬ ‫ٔش٢بى‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ٌٔٞت‬ ٣ٕ‫إب‬ٝ‫و‬ ‫ٙٛى‬‫٘٥ٖشٙي‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٣ِٚ‫ا‬ ‫٥َ٤ك‬ ٝ‫ث‬ ٕٝ‫ائ‬ ٍَ٤‫ى‬ ‫ثٍٛ٤ٙي‬.ٝ‫ا٤ٙى‬ ْٚ‫ى‬:َٕ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ثذٌ٤َ٘ي‬‫إز‬ ٖ‫ّٖٕٔب‬!‫ىٕٚز‬ ٣ّ‫٭‬ ٚ‫ٙٛى‬ ٗ‫ىأبى‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ىاٙش‬.٣‫ك‬ ‫دبٕن‬ ٚ‫ى‬ ٗ٤‫ا‬ ٚ‫ٍر‬‫ٖٞشٙي‬ ٍٚ‫آ‬.(2)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬‫م‬ٜ‫ثٛى‬ َ‫وبف‬ٔ‫ٕذ‬ ،‫ا٘ي‬1-‫ـرده‬ ‫ذـر‬ ‫را‬ ‫ازدواج‬ ‫ايـ‬ ‫صقعف‬ ‫ظؾامی‬ ‫از‬ ‫ذيؾ‬ ‫اؾراد‬‫اكد‬:‫افػروع‬ ‫ذم‬ ‫افؽوذم‬ ‫ذم‬ ‫افؽؾقـل‬(6/115)‫ذم‬ ‫وافطقد‬ ،‫إحؽوم‬ ‫هتذيى‬(‫افـسوء‬ ‫ظدد‬ ‫بوب‬8/148)‫وذم‬(2/380)‫آشتبصور‬ ‫ـتوبف‬ ‫وذم‬ ،(3/356)،،‫ضوفى‬ ‫أيب‬ ‫آل‬ ‫مـوؿى‬ ‫ذم‬ ‫وادوزكداراين‬(3/162)،‫إؾفوم‬ ‫مسوفؽ‬ ‫ذم‬ ‫وافعومع‬ ،(1/‫افـؽوح‬ ‫ـتوب‬)،،‫افشوذم‬ ‫ذم‬ ‫اهلدى‬ ‫ظؾؿ‬ ‫ومرته‬(‫ص‬116)‫وا‬ ،،‫افبالؽي‬ ٍ‫هن‬ ‫ذح‬ ‫ذم‬ ‫احلديد‬ ‫أيب‬ ‫بـ‬(3/124)‫وإردبقع‬ ،،‫افشقعي‬ ‫حديؼي‬ ‫ذم‬(‫ص‬277)‫ادممـغ‬ ‫جموفس‬ ‫ذم‬ ‫وافشقصسي‬ ،( .‫ص‬76،82)‫بحور‬ ‫ذم‬ ‫وادجؾيس‬ ،،‫إكقار‬(‫ص‬621.)‫بف‬ ‫بقشس‬ ‫اضالع‬ ‫برای‬ ‫و‬‫رشوفف‬:«‫أيب‬ ‫بـ‬ ‫ظع‬ ً‫بـ‬ ‫ـؾثقم‬ ‫أم‬ ‫مـ‬ ‫اخلطوب‬ ‫بـ‬ ‫ظؿر‬ ‫زواج‬‫اؾساء‬ ٓ ‫حؼقؼي‬ ‫ـ‬ ‫ضوفى‬»ٕ‫اإلشامظقع‬ ‫معوذ‬ ‫يب‬‫ــقد‬ ‫مراجعف‬.
 8. 8. 88‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬٣ٔ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬‫أب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٜ‫ى٤يٌب‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ْ‫إز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬٣ٔ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫هالفز‬ٜ‫وَى‬ ‫ث٥ٮز‬ ٢ٍَ٤‫ى‬ ُ‫ا‬ ٔ‫د‬ ‫٤ه‬ َٞ ‫ثب‬ ٚ ‫دٖٙيى‬‫إز‬ ٜ‫ٕ٘ٙٛى‬ ْ‫ل٥ب‬ ٖ‫آ‬ ٝ٥ّ‫٭‬ ٚ.٣ٔ ُْ‫ال‬ ٗ٤‫ا‬ ُ‫ا‬ٚ‫ى‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ٖٛ‫ؿ‬ ‫٘٥ٖز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ٙٛى‬َ‫وبف‬‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫هٛى‬ ‫ث٥ٮز‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ٚ ،‫إز‬ ٜ‫وَى‬ ‫ث٥ٮز‬ ٍَٕ‫ٕش‬ ٣‫٘بٝج‬ٍ‫ى‬ ِٓ‫٩ب‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫وَى‬ ‫وٕه‬ ٚ ‫٭ٕٞز‬ ٍ‫ى‬ ٣ٞ‫٘م‬ ٗ٤‫ا‬ ٚ ،‫ٕ٘ٛى‬ ‫سب٤٥ي‬٣ٔ ّٕ٘٩٣ٕ٘ ‫ٍا‬ ٍ‫وب‬ ٗ٤‫ا‬ ٣ٔٛٞ‫ٔٮ‬ ْ‫أب‬ ٌَِٞ ٚ ،‫ثبٙي‬‫٤ب‬ ٚ ،‫وٙي‬ٜ‫ثٛى‬ ‫ىٍٕز‬ ً‫ال‬ٔ‫وب‬ ٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ ٍ‫وب‬ ٝ‫و‬ ‫وٙٙي‬ َٛ‫لج‬ ‫ثب٤ي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٝ‫ا٤ٙى‬‫إز‬!!ْ ٝ‫هّ٥ف‬ ٚ‫ى‬ َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ٖٛ‫ؿ‬َ‫٭بى‬ ٚ ‫ٝبىق‬ ٚ ٗٔ‫ؤ‬ٜ‫ثٛى‬٣ٔ ٍ‫لَا‬ َ‫وبف‬ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ٣‫ٚلش‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٚ ،‫ا٘ي‬‫٘بِٕا‬ ‫آٟ٘ب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫ىٞٙي‬٣ٔ‫هٛى‬ ْ‫أب‬ ‫ثب‬ ،ٍ‫وب‬ ٗ٤‫ا‬ ‫ثب‬ ،‫٘ياٍ٘ي‬ َٛ‫لج‬ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫هالفز‬ ٚ ‫ٌٛ٤ٙي‬ٜ‫وَى‬ ‫ٔوبِفز‬‫ا٘ي‬!٣ٔ ‫ك٥َر‬ ٍ‫ىؿب‬ ‫ٔب‬ٓ٤ٛٙ:ٖٗ‫اِل‬ ‫اثب‬ ٜ‫ٍا‬ ‫آ٤ب‬٣‫د‬ َٕ ٚ‫ا‬ ٖ‫فَٔب‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٘٘‫ٙ٥ٮ٥ب‬ ٜ‫ٍا‬ ‫٤ب‬ ،ٓ٤َ٥ٍ‫ث‬ ٘٥‫د‬ ٍ‫ى‬ ‫ٍا‬٣‫ؿ‬ٜ‫وَى‬‫ثٍ٥َ٤ٓ؟‬ ٘٥‫د‬ ٍ‫ى‬ ‫ٍا‬ ‫ا٘ي‬!(3)٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٚفبر‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬‫ك‬‫اُىٚاع‬ ُٖ ‫ؿٙي‬ ‫ثب‬ٖ‫فَُ٘يا‬ ُ‫ا‬ ٣‫ثَه‬ ٝ‫و‬ ،‫ٙي‬ ‫فَُ٘ي‬ ‫ؿٙي‬ ‫ٝبكت‬ ‫آٟ٘ب‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ٕ٘ٛى‬ُ‫ا‬ ‫٭جبٍسٙي‬:٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫٭جياهلل‬ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٓ‫٭جب‬‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ َ‫ػٮف‬ ،‫٥بِت‬.
 9. 9. 99 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ٔب‬‫ى‬ٍْ‫ىا‬ ٗ‫ث‬ ْ‫كِا‬ ‫ثٙز‬ ٗ٥ٙ‫اِج‬ ْ‫ا‬ ،ْ‫أب‬ ٖ‫فَُ٘يا‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ1‫إز‬.ٚٝ٥ٍٔ‫اِيا‬ ‫ٖٔٮٛى‬ ‫ثٙز‬ ٣ّ٥ِ ‫ثب‬ ٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬2ُ‫ا‬ ٚ ‫وَى‬ ‫اُىٚاع‬ْ‫٘ب‬ ٝ‫ث‬ ‫ٙي‬ ٣٘‫فَُ٘يا‬ ‫ٝبكت‬ ٚ‫ا‬٢‫ٞب‬:٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫٭ج٥ياهلل‬٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٣٥‫٤ل‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ ‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ َ‫اثٛثى‬ ٚ ‫٥بِت‬ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ َ‫اٝغ‬ ‫ٔلٕي‬ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٛ‫٭‬ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ٖ‫ٔبىٍٙب‬ ٝ‫و‬ ‫ٖٞشٙي‬ ٚ‫ا‬ ٖ‫فَُ٘يا‬ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬«‫ثٙز‬ ‫إٕبء‬ٔ٥ٕ‫٭‬»3‫إز‬.٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ثٙز‬ ٝ٥‫ٍل‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ َٕٚ‫٭‬ ٚ ‫٥بِت‬‫٤بفز‬ ‫ٚفبر‬ ٣ٍِ‫ٕب‬ ‫دٙغ‬ ٚ ٣ٕ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬‫إز‬ ٝ‫ٍث٥ٮ‬ ‫ثٙز‬ ‫كج٥ت‬ ْ‫ا‬ ٖ‫ٔبىٍٙب‬ ٚ ‫ٖٞشٙي‬ ٚ‫ا‬ ٖ‫فَُ٘يا‬.4ٚ‫ثب‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬«َٚ‫٭‬ ‫ثٙز‬ ‫ٖٔٮٛى‬ ْ‫ا‬٣‫طمف‬ ‫ٖٔٮٛى‬ ٗ‫ث‬ ٜ»5‫وَى‬ ‫اُىٚاع‬ْ‫٘ب‬ ٝ‫ث‬ ‫ٙي‬ ٣٘‫فَُ٘يا‬ ‫ٝبكت‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٚ٢‫ٞب‬:ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ثٙز‬ ٖٗ‫اِل‬ ْ‫ا‬‫ا٤ٙؼبٕز‬ َ‫ٕإا‬ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ثٙز‬ ٢َ‫اِىج‬ ٍّٝٔ ،‫٥بِت‬ ٣‫اث‬‫فَُ٘ي‬ ‫إز‬ َ١‫كب‬ ٢ٍ‫دي‬ ‫آ٤ب‬ ٝ‫و‬ٖ‫ا‬‫َٕٕوز‬ ْ‫٘ب‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٗٗ٤َ‫س‬1-«‫إئؿي‬ ‫معرؾي‬ ‫ذم‬ ‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬»‫إربع‬ ‫فعع‬ ‫؛‬(2/66).2-‫و‬ ، ‫شوبؼ‬ ‫مـبع‬«‫اإلرصود‬»‫ص‬ ،167،«‫اخلقئل‬ ‫معجؿ‬»(21/66).3-‫شوبؼ‬ ‫مـبع‬.4-‫و‬ ، ‫شوبؼ‬ ‫مـبع‬«‫اإلرصود‬»‫ص‬ ،167،«‫اخلقئل‬ ‫معجؿ‬»(13/45).5-«‫إئؿي‬ ‫معرؾي‬ ‫ذم‬ ‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬»‫فع‬ ‫؛‬‫إربع‬ ‫يل‬(2/66.)‫وكگو‬:«‫وافـص‬ ‫اإلمومي‬»‫ؾقصؾ‬ ‫فألشتوذ‬‫ص‬ ، ‫كقر‬683-686.
 10. 10. 1010‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٕٗٙ‫ى‬ٖ‫ا‬٣‫ٚلش‬ ٓٞ ٖ‫آ‬ ‫وٙي؟‬ ٢ٍ‫٘بٌٍٔا‬ ‫هٛى‬ٖ‫آ‬ٍ‫دي‬،٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬‫٥بِت‬‫ة‬‫اٙي‬.٣ٔ ٘٘‫فَُ٘يا‬ َ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٣٘‫وٖب‬ ٕٓ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ٍٝ٘ٛ‫ؿ‬ ٔ‫د‬ٝ‫و‬ ‫ٌٌاٍى‬٣ٔ ‫ٕٙب‬‫ٕوز‬ َٕ ‫آٟ٘ب‬ ‫ٌٛ٤٥ي‬ٜ‫ثٛى‬ ٚ‫ا‬ ٕٗٙ‫ى‬ ٗ٤َ‫س‬‫ا٘ي؟‬!٣ٔ ٘٘‫ىٕٚشب‬ َ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫ىٕٙٙب‬ ٕٓ‫ا‬ ٣ّ‫٭بل‬ ٖ‫اٖ٘ب‬ ‫آ٤ب‬ ٚ‫ٌٌاٍى؟‬!٣ٔ ‫آ٤ب‬ ٚ٣٘‫ىا‬ٝ‫و‬ ‫ثٛى‬ ٣ٚ٤َ‫ل‬ ٗ٥ِٚ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ى‬َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬‫٘بٔ٥ي؟‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ٚ َٕ‫٭‬ ٚ(4)‫وشبة‬ ‫ٝبكت‬ٝ‫اِجالغ‬ ‫ٟ٘غ‬–ٝ‫ٙ٥ٮ‬ َ‫ٔٮشج‬ ‫وشبة‬–٣ٔ ‫ٍٚا٤ز‬ٍٜ‫وٙب‬ ‫هالفز‬ ٗ‫دٌ٤َفش‬ ُ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫وٙي‬ٚ ‫وَى‬ ٢َ٥ٌ‫ٌفز‬:«‫غريي‬ ‫والتمشوا‬ ‫دعوني‬».«َ٥‫غ‬ ٍَ٤‫ى‬ ٣ٖ‫و‬ ٚ ‫وٙ٥ي‬ ‫ٍٞب‬ ‫َٔا‬‫ثؼٛ٤٥ي‬ ‫ٍا‬ ٗٔ ُ‫ا‬»!1.٣ٔ ‫ىالِز‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ٌٔٞت‬ ٖ‫ثٛى‬ ُ٥‫ثب‬ َ‫ث‬ ٗ٤‫ا‬ ٚ‫ٕٙب‬ ٖٛ‫ؿ‬ ‫وٙي؛‬ٝ‫ٙ٥ٮ‬٣ٔ ‫ٞب‬‫هال‬ ٝ‫ث‬ ‫هيا‬ ٢ٕٛ ُ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤٥ي‬‫أبٔز‬ ٚ ‫فز‬ٝ٢٤َ‫ف‬ ٚ‫ا‬ ٖ‫ٙي‬ ٝ‫هّ٥ف‬ ٚ ‫إز‬ ٜ‫ٌَى٤ي‬ ‫ٔٙٞٛة‬ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٢‫ا‬‫ثبُهٛإز‬ ‫ٍٔٛى‬ ٚ‫ا‬ ‫كك‬ ٗ٤‫ا‬ ‫غٞت‬ َ٥‫هب‬ ٝ‫ث‬ َ‫اثٛثى‬ ‫ٕٙب‬ ٝ‫ٌفش‬ ٝ‫ث‬٣ٔ ٍ‫لَا‬ٖ‫آ‬ ٗ‫دٌ٤َفش‬ ُ‫ا‬ ٍٝ٘ٛ‫ؿ‬ ‫إز‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٌَ‫ا‬ ٔ‫د‬ ‫ٌ٥َى‬٫‫أشٙب‬‫وٙي‬ ٣ٔ‫؟‬!1-‫افبالؽف‬ ٍ‫هن‬(‫ص‬136)‫وكگو‬( :‫ص‬366-367)‫و‬(‫ص‬322.)
 11. 11. 1111 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬(5)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬‫ٔلٕي‬ ٗ‫س‬ ٠ٍ‫دب‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬‫ص‬ٖ‫ُٔب‬ ٍ‫ى‬‫اٞب٘ز‬ ‫ٍٔٛى‬ َ‫اثٛثى‬ ‫هالفز‬‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٢ّٟٛ‫د‬ ٚ ،‫إز‬ ٝ‫ٌَفش‬ ٍ‫لَا‬ٝ٘‫هب‬ ‫هٛإشٙي‬ ٚ ،‫ٙىٖشٙي‬َ‫ث‬ ٝ‫و‬ ‫ُى٘ي‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٚ ،‫ثِ٘ٙي‬ ٘‫آس‬ ‫ٍا‬ ٗ‫ا‬‫فَُ٘ي‬ ٖ‫آ‬ َ‫اط‬ٖٗ‫ٔل‬ ٗ‫وَى‬ ٤‫ٕم‬ ‫ٍا‬!‫ثٛى؟‬ ‫وؼب‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٗ٤‫ا‬ َ‫ٕإا‬!‫ٍا‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫كك‬ ‫ؿَا‬‫ثٛى؟‬ َ٥ِ‫ى‬ ٚ ٫‫ٙؼب‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٣‫ٍٝٛس‬ ٍ‫ى‬ ‫ٍَ٘فز‬!(6)‫اٝلبة‬ ٖ‫ثٌٍِب‬ ُ‫ا‬ ٢ٍ‫ثٖ٥ب‬‫ن‬َ‫د٥بٔج‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ُ‫ا‬‫ص‬ُٖٝ‫ٌَفش‬ٝ‫ٌَفش‬ ُٖ ‫آٟ٘ب‬ ُ‫ا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٚ ‫ا٘ي‬‫ٙ٥ن‬ ٛٛٞ‫ه‬ ٝ‫ث‬ ،‫ا٘ي‬ٗ٤(َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬)ٛٔ ٕٝٞ ٝ‫و‬ ٖ‫ؿٙب‬ٚ ٣ٕٙ ،ٍ‫اهجب‬ ٖ‫٘بلال‬ ٚ ٖ‫ٍهب‬‫ىاٍ٘ي‬ َ٪٘ ‫اسفبق‬ ٗ٤‫ا‬ َ‫ث‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬.‫ـ‬َ‫د٥بٔج‬‫ص‬َ‫اثٛثى‬ َ‫ىهش‬ ٝٚ٤‫٭ب‬ ‫ثب‬‫م‬َٕ‫٭‬ َ‫ىهش‬ ٝٞ‫كف‬ ٚ ،‫م‬‫ٕ٘ٛى‬ ‫اُىٚاع‬.‫ـ‬‫اهلل‬ ٍَْٕٛٛ‫وّظ‬ ْ‫ا‬ ٚ ٝ٥‫ٍل‬ َٗ‫ىهش‬ ٚ‫ى‬‫م‬٣‫٤ى‬ ‫ٍا‬ُ‫ا‬ ٔ‫د‬ٖ‫٭فب‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ّْٕٛ ٝ‫هّ٥ف‬ ‫اُىٚاع‬ ٝ‫ث‬ ٢ٍَ٤‫ى‬ٚ ،‫آٍٚى‬ ٍ‫ى‬ٝ‫ث‬ُ٥ِ‫ى‬ ٗ٤‫ا‬٢ً ٝ‫ث‬ ٖ‫٭ظٕب‬‫إز‬ ٜ‫ٙي‬ ‫ّت‬‫م‬ّٔ ٗ٤ٍِٛٙ‫ا‬.‫ـ‬‫٭جياهلل‬ َ‫ىهش‬ ْٛ‫وّظ‬ ْ‫ا‬ ‫ثب‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫اثب‬ َٖٗ‫د‬ ٚٗ‫ث‬ َ‫ػٮف‬ ٗ‫ث‬‫وَى‬ ‫اُىٚاع‬ ‫٥بِت‬ ٣‫اث‬.‫ـ‬ٖٗ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ َ‫ىهش‬ ٕٓ‫لب‬ ْ‫ا‬ ‫ثب‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫اثب‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫َٔٚا‬ ٚ٫ ٗ‫ث‬٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ٣ِ‫ثٛى‬ ٜ‫وَى‬ ‫اُىٚاع‬ ‫٥بِت‬.
 12. 12. 1212‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫ـ‬‫ٕه‬ ‫ثب‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ٗ‫ث‬ َٕٚ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫ُ٤ي‬ ٜٚ‫ٕ٘ٛى‬ ‫اُىٚاع‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ َ‫ىهش‬ ٝٙ٤‫ثٛى‬.‫ـ‬٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ َ‫ىهش‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫ثب‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ٗ‫ث‬ َٕٚ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫٭جياهلل‬ ٚ‫ثٛى‬ ٜ‫وَى‬ ‫اُىٚاع‬.‫آٟ٘ب‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ثٛى٘ي‬ ُ٥ٔ‫فب‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ‫ثب‬ ِ٥٘ ٝ‫و‬ ‫اٝلبة‬ ٍَ٤‫ى‬ ُ‫ا‬ ٚ٣ٕ٘ ْ‫٘ب‬ ‫ثٛى٘ي‬ ٝ‫ٌَفش‬ ُٖٛٔ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٤‫فم‬ ٚ ٓ٤َ‫ث‬٢‫هّفب‬ َ‫ًو‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍى‬٣ٔ ‫اوشفب‬ ٝ‫طالط‬ٚ ‫ٔلجز‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫ثب‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ‫و‬ ٖ‫ث٥ب‬ ‫سب‬ ،ٓ٥ٙ‫و‬‫اُىٚاع‬ ٗ٤‫ا‬ ٖ‫آ‬ َ٥‫هب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫ىاٙشٙي‬ ٣‫ىٕٚش‬‫ٍٝٛر‬ ‫د٥ٛ٘يٞب‬ ٚ ‫ٞب‬‫إز‬ ٝ‫ٌَفش‬1.٣ٔ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ْٚ‫٘ب‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬َ‫د٥بٔج‬ ‫اٝلبة‬ ٢‫ٞب‬‫ص‬٣ٔ ٖ‫فَُ٘يا٘ٚب‬ َ‫ث‬ ‫ٍا‬ٕٝٞ ٍ‫اهجب‬ ٖ‫٘بلال‬ ٚ ٗ٥‫ٔإٍه‬ ٚ ،‫ٌٌاٙشٙي‬ٝ‫ٙ٥ٮ‬‫ىاٍ٘ي‬ َ٪٘ ‫اسفبق‬ َٔ‫ا‬ ٗ٤‫ا‬ َ‫ث‬ ٣ٕٙ ٚ.ٗ ٬‫ٔٙبث‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ٖ‫ؿٙب‬٢٫ٝ‫و‬ ٘٘‫دَٖا‬ ُ‫ا‬ ٣‫٤ى‬ ٣ّ‫٭‬ ‫إز‬ ٜ‫آٔي‬ ٜٓٙ‫ٞب‬ ٣ٙ‫ث‬ ٍ‫ى‬ ٚ ،‫٘بٔ٥ي‬ َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ ‫ثٛى‬ ٣ّ٪ٙ‫ك‬ ‫ٖٔٮٛى‬ ‫ثٙز‬ ٣ّ٥ِ ُ‫ا‬‫ٌٌاٙز‬ َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ َٖٗ‫د‬ ٕٓ‫ا‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٣ٖ‫و‬ ٗ٥ِّٚ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬2.1-‫مصوهرت‬ ‫از‬ ‫بقشس‬ ‫اضالع‬ ‫برای‬‫ـتوب‬ ‫بف‬ ً‫بق‬ ‫اهؾ‬ ‫بو‬ ‫أصحوب‬ ‫هوی‬(‫أهؾ‬ ‫تراث‬ ‫مـ‬ ‫ادـثقر‬ ‫افدر‬ً‫افبق‬)‫ــقد‬ ‫مراجعف‬ ‫مدرس‬ ‫افديـ‬ ‫ظالء‬ ‫صقعف‬ ‫ؾؼقف‬ ‫اثر‬.2-‫كگو‬:‫فؾؿػقد‬ ‫اإلرصود‬(‫ص‬354)،‫افشقعل‬ ‫إصبفوين‬ ‫افػرج‬ ‫ٕيب‬ ‫افطوفبقغ‬ ‫ومؼوتؾ‬ ،(‫ص‬91)،‫افشقعل‬ ‫افقعؼقيب‬ ‫وتوريخ‬(2/213.)
 13. 13. 1313 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ْ‫٘ب‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ‫ٞب‬‫وَى‬ ٢ٍ‫٘بٌٍٔا‬:‫٭ج٥ياهلل‬ ٚ ٝ‫٥ّل‬ ،ٕٗ‫٭جياَِك‬ ،َ‫اثٛثى‬1ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ْٚ‫٘ب‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ٝ‫ٌٌاٙش‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ َ‫ث‬ ٣٤‫ٞب‬‫ثٛى‬2.‫٘بٔ٥ي‬ ٝٚ٤‫٭ب‬ ‫ٍا‬ َٗ‫ىهش‬ ٓ٩‫وب‬ ٣ٕٛٔ ٚ3.‫ن‬ ٖٚ٢٣ّ‫٭‬ ٗ٤‫اِٮبثي‬ ٗ٤ُ ‫ٔب٘ٙي‬ ،‫ثٛى‬ َ‫اثٛثى‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٣٢‫ثٮ‬ ٜٗ٥ٖ‫ك‬ ٗ‫ث‬4‫ن‬ ٝ‫و‬ ‫اَِ١ب‬ ٣ٕٛٔ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٚ ،ٖٝ٤‫ثٛى‬ َ‫اثٛثى‬ ٖ‫ٙب‬5.‫ٕٞؾ‬ َٕٚ‫٭‬ ‫ٍا‬ ٖ‫دَٖا٘ٚب‬ ٕٓ‫ا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٣٢‫ثٮ‬ ٗ٥٘٣ٔ٣ٔ ٖ‫آ٘ب‬ ١ّٕ‫ػ‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ ،‫ٌٌاٙشٙي‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫سٛا‬ٝ‫و‬ ‫وَى‬ ٍٜ‫اٙب‬ٝ‫ٍث٥ٮ‬ ‫ثٙز‬ ‫كج٥ت‬ ْ‫ا‬ َٖ‫د‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ٔبى‬ ،‫٘بٔ٥ي‬ َ‫اوج‬ َٕ‫٭‬ ‫ٍا‬ َٖٗ‫د‬ ٕٓ‫ا‬ٚ ،‫ٍٕ٥ي‬ ‫ٟٙبىر‬ ٝ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ٍٗ‫ثَاى‬ ٍ‫وٙب‬ ٍ‫ى‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ َٕ‫٭‬ ٚ ،‫ثٛى‬ٍ‫ٔبى‬ ٝ‫و‬ ‫ىاٙز‬ َ‫اٝغ‬ َٕ‫٭‬ ْ‫٘ب‬ ٝ‫ث‬ ٍَ٤‫ى‬ ٢‫فَُ٘ي‬ ٣ّ‫٭‬‫اِٟٞجبء‬ ٗ‫ثَى‬ ‫اٍص‬ ٘٘‫ثَاىٍا‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫وَى‬ ٣٘‫٥ٛال‬ َٕ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ثٛى‬ ٣‫اِشغّج‬6.ٚ1-،‫افشقعل‬ ‫فؾؿسعقدي‬ ‫واإلذاف‬ ‫افتـبقف‬(‫ص‬263.)2-‫افشقعل‬ ‫اإلصػفوكی‬ ‫افػرج‬ ‫أبی‬ ‫افطوفبغ‬ ‫مؼوتؾ‬(‫ص‬188)‫دارادعرؾف‬ ‫چوپ‬.3-‫فألربع‬ ‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬(3/26.)4-‫فألربع‬ ‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬(2/317).5-،‫افشقعل‬ ‫إصبفوين‬ ‫افػرج‬ ‫ٕيب‬ ‫افطوفبقغ‬ ‫مؼوتؾ‬(‫ص‬561‫ـ‬562)‫دارادعرؾف‬ ‫چوپ‬.6-‫كگو‬:‫ص‬ ‫فؾؿػقد‬ ‫اإلرصود‬354‫فؾخق‬ ٌ‫احلدي‬ ‫رجول‬ ‫معجؿ‬ ،‫ئ‬‫ي‬13/51‫ٕيب‬ ‫افطوفبقغ‬ ‫مؼوتؾ‬ ،‫ص‬ ‫إصبفوين‬ ‫افػرج‬84‫افطوفى‬ ‫ظؿدة‬ ،‫بروت‬ ‫چوپ‬:‫ص‬361‫افـجػ‬ ‫چوپ‬.‫افعققن‬ ‫جالء‬‫ص‬570.
 14. 14. 1414‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫٘بٔ٥ي‬ َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬1.ٗ٥ٖ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ2ٚ ،ٗ٤‫اِٮبثي‬ ٗ٤ُ ٣ّ‫٭‬ ٚ ،٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ‫إلبق‬ ٚ ،٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫ُ٤ي‬ ٗ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫اِل‬ ٚ ،ٓ٩‫وب‬ ٣ٕٛٔ‫ف‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ ِ٥٘ ٚ ،ٗ٥ٖ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ٗ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ٕٜٗ‫٘بٔ٥ي‬ َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ ٖ‫فَُ٘يا٘ٚب‬ ٖٗ‫ك‬‫ا٘ي‬.‫ُ٤بى‬ ‫افَاى‬ ٜٚ‫٘بٔ٥ي‬ َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ‫ٍا‬ ٖ‫فَُ٘يا٘ٚب‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٢ٍَ٤‫ى‬٣ِٚ ‫ا٘ي‬ٍ‫ٔميا‬ ٗ٥ٕٞ ٝ‫ث‬ ‫ٔب‬‫اوشفب‬٣ٔ‫٘ٚٛى‬ ٣٘‫٥ٛال‬ ‫ثلض‬ ‫سب‬ ٓ٥ٙ‫و‬3.٣ٕٛٔ ٚٓ٩‫وب‬4٢‫ٞبى‬ ٣ّ‫٭‬ ٚ5ٜ‫٘بٔ٥ي‬ ٝٚ٤‫٭ب‬ ‫ٍا‬ ٖ‫ىهشَا٘ٚب‬‫ا٘ي‬.(7)‫وشبة‬ ٍ‫ى‬ ٣ٙ٥ّ‫و‬٣ٔ ٣‫اِىبف‬‫ٌٛ٤ي‬:«‫متك‬ ‫يعؾؿقن‬ ‫إئؿي‬ ‫أن‬‫مـفؿ‬ ‫بوختقور‬ َّٓ‫إ‬ ‫يؿقتقن‬ ٓ ‫وأهنؿ‬ ،‫يؿقتقن‬».«٣ٔ ٕٝ‫ائ‬ٖ‫ىا‬ٖٝ‫ؿ‬ ٝ‫و‬ ‫ى‬٣ٔ ٣٘‫ُٔب‬٣ٕ٘ ٖ‫هٛىٙب‬ ٍ‫اهش٥ب‬ ‫ثب‬ ِ‫ػ‬ ‫آٟ٘ب‬ ٚ ،‫ٔ٥َ٘ي‬‫ٔ٥َ٘ي‬»6ٚ ،٘‫وشبث‬ ٍ‫ى‬ ٣ّٖ‫ٔؼ‬(ٍ‫اال٘ٛا‬ ٍ‫ثلب‬)٣ٔ َ‫ًو‬ ‫ٍا‬ ٣‫كي٤ظ‬ٝ‫و‬ ‫وٙي‬1-‫ص‬ ‫فؾؿػقد‬ ‫اإلرصود‬194‫أمول‬ ‫مـتفك‬ ،1/240‫ص‬ ‫افطوفى‬ ‫ظؿدة‬ ،81‫فؾؿجؾيس‬ ‫افعققن‬ ‫جالء‬ ،‫ص‬582‫فؾخقئل‬ ٌ‫احلدي‬ ‫رجول‬ ‫معجؿ‬ ،13/29.‫رؿؿ‬(8716)‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬ ،(2/201.)2-«‫فؾؿػقد‬ ‫اإلرصود‬»(2/155)‫و‬ ،«‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬»(2/294.)3-‫افطوفبقغ‬ ‫مؼوتؾ‬ ‫در‬ ‫مقضقع‬ ‫ايـ‬‫كگوه‬ ‫مثول‬ ‫ظـقان‬ ‫بف‬ ً‫اش‬ ‫صده‬ ‫بقون‬ ‫تػصقؾ‬ ‫بف‬ ‫صقعف‬ ‫مـوبع‬ ‫ديگر‬ ‫و‬‫بف‬ ‫ــقد‬(‫افدرادـثقر‬)‫ص‬ ‫اددرس‬ ‫افديـ‬ ‫ظالء‬(65-69.)4-‫ص‬ ‫آرصود‬(302)‫ادفؿف‬ ‫افػصقل‬ ‫و‬ ،(242)‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬ ‫و‬3/26.5-‫مػقد‬ ،‫آرصود‬2/312.6-‫كگو‬:‫افؽؾقـی‬ ‫افؽوؾی‬ ‫أصقل‬1/258‫افع‬ ‫احلر‬ ‫ادفؿي‬ ‫افػصقل‬ ‫وـتوب‬‫ص‬ ‫امؾی‬155.
 15. 15. 1515 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬٣ٔ‫ٌٛ٤ي‬:«‫أ‬ًٓ‫مؼتق‬ ‫موت‬ َّٓ‫إ‬ ‫إموم‬ ‫يؽـ‬ ‫مل‬ً‫و‬‫مسؿقم‬ ‫و‬».«٣ٔ‫أب‬ ‫ٞ٥ؾ‬ٝ‫وٚش‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٖ‫آ‬ ٍَٔ ٜ‫٘جٛى‬ٜ‫وَى‬ ٕٖ٘ٔٛٔ ‫٤ب‬ ‫ا٘ي‬‫ا٘ي‬»1ٖ‫آ‬ ٌَ‫ا‬ ‫؛‬ٝ‫ٌفش‬ ٣ّٔ‫٭ب‬ َ‫ك‬ ٚ ٣ٙ٥ّ‫و‬ ٝ‫و‬ ٌٝ٘ٛ٣ٔ ‫غ٥ت‬ ْ‫أب‬ ‫ا٘ي‬ْ‫أب‬ ٔ‫د‬ ،‫ىا٘ي‬٣ٔ ٜ‫ىاى‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ‫ٍا‬ ٣٤‫غٌا‬ ٚ ‫آة‬٣ٔ ‫ٙٛى‬‫ثبٙي‬ ْٕٖٛٔ ٌَ‫ا‬ ٚ ‫ىا٘ي‬٣ٔ٣ٔ ِ٥َٞ‫د‬ ٖ‫آ‬ ٖ‫هٍٛى‬ ُ‫ا‬ ٚ ،‫إز‬ ْٕٖٛٔ ٝ‫و‬ ‫ىا٘ي‬ٌَ‫ا‬ ،‫وٙي‬ٖٛ‫ؿ‬ ‫إز؛‬ ٜ‫وَى‬ ٣ٚ‫هٛىو‬ ‫ثٕ٥َى‬ ٚ ‫ثوٍٛى‬ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ٚ ‫٘ىٙي‬ ِ٥َٞ‫د‬٣ٔ ٚ‫ا‬‫ىاٍى‬ ٕٓ ‫غٌا‬ ٝ‫و‬ ‫ىا٘ي‬!ٜ‫وَى‬ ٣ٚ‫هٛىو‬ ٚ‫ا‬ ٔ‫د‬ ٗ٤‫ثٙبثَا‬َ‫د٥بٔج‬ ٚ ،‫إز‬‫ص‬٣ٔ‫ن‬ َٞ ‫فَٔب٤ي‬‫ىُٚم‬ ٝ‫ث‬ ‫وٙي‬ ٣ٚ‫هٛىو‬ ٓ٣ٔ‫ٍٚى‬!٣ٔ ٕٝ‫ائ‬ ٢‫ثَا‬ ‫ٍا‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫آ٤ب‬‫دٖٙي٘ي؟‬.!(8)٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬‫م‬٣٘‫ِٚىَ٤ب‬ ٚ ٖ‫٤بٍٚا‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ٚ ‫ىاٙز‬٣ٍٔ‫ى‬ ٚ ،‫وَى‬ ‫ّٝق‬ ٝ٤ٚ‫ٔٮب‬ ‫ثب‬ ‫أب‬ ‫ىٞي‬ ٝٔ‫اىا‬ ‫ٍا‬ ًٙ‫ػ‬ ‫سٛاٖ٘ز‬ٗ٥ٖ‫ك‬ ٍٗ‫ثَاى‬ ُ‫ٔمبث‬٣ٔ ٚ ‫ثٛى٘ي‬ ٓ‫و‬ ٗ‫افَاى‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬‫سٛاٖ٘ز‬‫وَى‬ ْ‫ل٥ب‬ ‫٤ِ٤ي‬ ٝ٥ّ‫٭‬ ‫وٙي‬ ‫ٍٞب‬ ‫ٍا‬ ًٙ‫ػ‬ ٚ ‫وٙي‬ ‫ّٝق‬.ٚ‫ى‬ ُ‫ا‬ ٣‫٤ى‬ ٔ‫د‬ٜ‫اٙشجب‬ ٍٗ‫وب‬ ٢ٍَ٤‫ى‬ ٚ ٜ‫ثٛى‬ ‫ىٍٕز‬ ٍٗ‫وب‬ ٍ‫ثَاى‬‫ُ٤َا‬ ‫إز؛‬ ٜ‫ثٛى‬ٖ‫وٚ٥ي‬ ‫ىٕز‬ ٌَ‫ا‬ُٝ ٚ ٖٗ‫ك‬٣٤‫سٛا٘ب‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ٖ‫وَى‬ ‫ف‬ٝ‫و‬ ٖ‫آ‬ ٖٚ‫ثي‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ْ‫ل٥ب‬ ‫إز؛‬ ٜ‫ثٛى‬ ‫ػب‬ ٝ‫ث‬ ‫ىاٙز‬ ‫ٍا‬ ٖ‫ػٍٙ٥ي‬٣ٔ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ،‫ثبٙي‬ ٝ‫ىاٙش‬ ٣‫ليٍس‬ٚ ،‫إز‬ ٜ‫اٙشجب‬ ‫وٙي‬ ‫ّٝق‬ ‫سٛاٖ٘ز‬1-‫إكقار‬ ‫بحور‬43/364.
 16. 16. 1616‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٝ‫ث‬ ‫٘ياٙز‬ ٣٤‫سٛا٘ب‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ْ‫ل٥ب‬ ٌَ‫ا‬ٜ‫ثٛى‬ ‫ػب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫كك‬ٖ‫وَى‬ ‫ّٝق‬ ،‫إز‬ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ًٙ‫ػ‬ ُ‫ا‬ ٚ‫ا‬ ٖ‫وٚ٥ي‬ ‫ىٕز‬ ٚ ٖٗ‫ك‬‫اٙز‬ ‫ىاٙز‬ ‫ليٍر‬‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٜ‫ثب‬!٣ٔ ٍ‫لَا‬ ٢ٍ‫ىٙٛا‬ ‫ٚ١ٮ٥ز‬ ٍ‫ى‬ ‫ٍا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ َٔ‫ا‬ ٗ٤‫ا‬ ٖٚٛ‫ؿ‬ ‫ىٞي؛‬ٚ‫ى‬ ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ‫ػب‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫وبٍٙب‬ ٚ ٜ‫ثٛى‬ ‫كك‬ َ‫ث‬ ٚ‫ى‬ َٞ ‫ثٍٛ٤ٙي‬ ٌَ‫ا‬ٜ‫ٕ٘ٛى‬ ‫سب٤٥ي‬ ٚ ٜ‫وَى‬ ٬ٕ‫ػ‬ ‫ٍا‬ ‫ٔش٢بى‬ ِ٥‫ؿ‬ِ٥‫ؿ‬ ٚ‫ى‬ ٖ‫وَى‬ ٬ٕ‫ػ‬ ٚ ،‫ا٘ي‬ٍ‫وب‬ ٝ‫و‬ ‫ثٍٛ٤ٙي‬ ٌَ‫ا‬ ٚ ،‫إز‬ ٖ‫اِٝٛٚب‬ ‫ثَهالف‬ ٠٥‫٘م‬ ٚ ‫١ي‬ٓ‫ا‬ ٜ‫ثٛى‬ ُ٥‫ثب‬ ٚ ‫٘بىٍٕز‬ ٖٗ‫اِل‬ٚ ُ٥‫ثب‬ ٓٞ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ‫أبٔز‬ ‫ثب٤ي‬ ‫ر‬ٚ ‫أبٔز‬ ‫ثبٙي‬ ُ٥‫ثب‬ ٚ ‫٘بىٍٕز‬ ٚ‫ا‬ ‫أبٔز‬ ٌَ‫ا‬ ٚ ،‫ىٞٙي‬ ٍ‫لَا‬ ‫٘بىٍٕز‬٣ٔ ُ٥‫ثب‬ ٍٗ‫دي‬ ‫٭ٕٞز‬‫هٛى‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٍٗ‫دي‬ ٖٛ‫ؿ‬ ‫ٙٛى؛‬‫ىاى‬ ٍ‫لَا‬.‫ٕٞب٘ٙي‬ ٣ٔٛٞ‫ٔٮ‬ ْ‫أب‬ ِ‫ػ‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ْ‫أب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ٌٔٞت‬ ‫٥جك‬ ٚ٣ٕ٘ ٍ‫لَا‬ ‫هٛى‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬ ‫ٍا‬ ٍَ٤‫ى‬ ٣ٖ‫و‬ ٗ‫هٛى‬‫ىٞي‬.ٍ‫وب‬ ‫ثٍٛ٤ٙي‬ ٌَ‫ا‬ ٚ٣‫ث‬ ٚ ‫٘بىٍٕز‬ ٗ٥ٖ‫ك‬‫ثب٤ي‬ ،‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ‫ػب‬‫٭ٕٞز‬ ٚ ‫أبٔز‬ ِ٥٘ ٚ ،‫٘٥ٖز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٚ ُ٥‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ‫أبٔز‬ ٝ‫و‬ ‫ثٍٛ٤ٙي‬ُ‫ا‬ ‫٭ٕٞز‬ ٚ ‫أبٔز‬ ٖٛ‫ؿ‬ ،‫ىٞٙي‬ ٍ‫لَا‬ ُ٥‫ثب‬ ‫ثب٤ي‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٕٝٞ‫إز‬ ٜ‫ٍٕ٥ي‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٝ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ‫٥َ٤ك‬.‫٭ٕٞز‬ ٚ ‫أبٔز‬ ٣‫ٚلش‬ ٚ٣ٔ ُ٥‫ثب‬ ٕٝٞ ‫٭ٕٞز‬ ٚ ‫أبٔز‬ ‫ٌَىى‬ ُ٥‫ثب‬ ٚ‫ا‬‫ٙٛى‬!(9)‫ى‬ ٣ٙ٥ّ‫و‬٣‫اِىبف‬ ٘‫وشبث‬ ٍ1٣ٔ‫ٌٛ٤ي‬:«ْ‫ـ‬ِ‫م‬ ٌ‫ة‬َّ‫د‬ِ‫ظ‬ ‫حدثـو‬1-‫كگو‬:‫افؽوذم‬ ‫أصقل‬»‫افؽؾقـل‬(1/239.)
 17. 17. 1717 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫َو‬‫ـ‬ِ‫وب‬ َ‫ح‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬َ‫َد‬ ْ َ‫أ‬ ْ‫ـ‬َ‫ظ‬ ِ‫ول‬ َّ‫ج‬َ ْ‫احل‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َِّ‫هلل‬‫ا‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ظ‬ ْ‫ـ‬َ‫ظ‬ ٍ‫د‬َّ‫ؿ‬َ ُ‫حم‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َ‫َد‬ ْ َ‫أ‬ ْ‫ـ‬َ‫ظ‬َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬َِّ‫هلل‬‫ا‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ظ‬ ِ‫يب‬َ‫أ‬ َ‫ذ‬َ‫ظ‬ ًُْ‫ؾ‬ َ‫خ‬َ‫د‬ َ‫ول‬َ‫ؿ‬ ٍ‫ر‬ ِ‫ص‬َ‫ب‬ ِ‫يب‬َ‫أ‬ ْ‫ـ‬َ‫ظ‬ ِّ‫ل‬ِ‫ب‬َ‫ؾ‬َ ْ‫احل‬‫؛‬َ‫اك‬َ‫د‬ِ‫ؾ‬ ًُْ‫ؾ‬ِ‫ع‬ ُ‫ج‬ ُ‫ف‬َ‫ف‬ ًُْ‫ؾ‬ُ‫ؼ‬َ‫ؾ‬ِ‫إ‬ْ‫ـ‬َ‫ظ‬ َ‫ؽ‬ُ‫ف‬َ‫ل‬ ْ‫ش‬َ‫أ‬ ِّ‫ين‬َّ‫هلل‬‫ا‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ظ‬ ‫ق‬ُ‫ب‬َ‫أ‬ َ‫ع‬َ‫ؾ‬ َ‫ر‬َ‫ؾ‬ َ‫ول‬َ‫ؿ‬ ،‫ل‬ِ‫َالم‬‫ـ‬ ُ‫ع‬َ‫ؿ‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ ٌ‫د‬ َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫َو‬‫ـ‬ُ‫وه‬َ‫ه‬ ٍ‫ي‬َ‫ف‬َ‫ل‬ ْ‫س‬َ‫م‬)‫؛‬َّ‫ؿ‬ُ‫ث‬ ِ‫قف‬ِ‫ؾ‬ َ‫ع‬َ‫ؾ‬َّ‫ض‬‫و‬َ‫ؾ‬ َ‫ر‬ َ‫آخ‬ ًٍْ‫ق‬َ‫ب‬ َ ْ‫غ‬َ‫ب‬‫و‬ ُ‫ف‬َ‫ـ‬ْ‫ق‬َ‫ب‬ ً‫ا‬ ْ‫س‬ ِ‫ش‬َ‫ول‬َ‫ؿ‬:، َ‫ؽ‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫د‬َ‫ب‬ َّ‫ام‬َ‫ظ‬ ْ‫ؾ‬ َ‫ش‬ ٍ‫د‬َّ‫ؿ‬َ ُ‫حم‬ ‫و‬َ‫ب‬َ‫أ‬ ‫و‬َ‫ي‬َ‫ول‬َ‫ؿ‬:ًُْ‫ؾ‬‫ؿ‬:‫ؾداك‬ ًُْ‫ؾ‬ِ‫ع‬ ُ‫ج‬...َ‫س‬ َّ‫ؿ‬ُ‫ث‬َ‫ول‬َ‫ؿ‬ َّ‫ؿ‬ُ‫ث‬ ً‫ي‬َ‫وظ‬ َ‫ش‬ ًََ‫ـ‬:‫َو‬‫ك‬َ‫ْد‬‫ـ‬ِ‫ظ‬ َّ‫ن‬ِ‫وإ‬َ‫ي‬َ‫ؿ‬ِ‫وض‬َ‫ؾ‬ َ‫ػ‬َ‫ح‬ ْ‫ص‬َُ‫د‬‘َ‫ي‬َ‫ؿ‬ِ‫وض‬َ‫ؾ‬ ُ‫ػ‬َ‫ح‬ ْ‫ص‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫م‬ ْ‫ؿ‬ِ‫هي‬ِ‫ر‬ْ‫د‬ُ‫ي‬ ‫و‬َ‫م‬‫و‬‘َ‫ول‬َ‫ؿ‬ ،:ًُْ‫ؾ‬ُ‫ؿ‬:‫و‬َ‫م‬‫و‬َ‫ي‬َ‫ؿ‬ِ‫وض‬َ‫ؾ‬ ُ‫ػ‬َ‫ح‬ ْ‫ص‬ُ‫م‬‘َ‫ول‬َ‫ؿ‬:ُ‫ؾ‬ْ‫ث‬ِ‫م‬ ِ‫قف‬ِ‫ؾ‬ ٌ‫ػ‬َ‫ح‬ ْ‫ص‬ُ‫م‬، ٍ‫ات‬ َّ‫ر‬َ‫م‬ َ‫ثالث‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ْ‫ُؿ‬‫ؽ‬ِ‫آك‬ ْ‫ر‬ُ‫ؿ‬ٌ‫ف‬ ْ‫ر‬ َ‫ح‬ ْ‫ُؿ‬‫ؽ‬ِ‫آك‬ ْ‫ر‬ُ‫ؿ‬ ْ‫ـ‬ِ‫م‬ ِ‫قف‬ِ‫ؾ‬ ‫و‬َ‫م‬ َِّ‫هلل‬‫وا‬َ‫ول‬َ‫ؿ‬ ،ٌ‫د‬ِ‫اح‬ َ‫و‬:ًُْ‫ؾ‬ُ‫ؿ‬:َ‫ول‬َ‫ؿ‬ ،ُ‫ؿ‬ْ‫ؾ‬ِ‫ع‬ْ‫ف‬‫ا‬ َِّ‫هلل‬‫وا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬:ُ‫ف‬َّ‫ك‬ِ‫إ‬‫و‬َ‫م‬‫و‬ ٌ‫ؿ‬ْ‫ؾ‬ِ‫ع‬َ‫ف‬َ‫اك‬َ‫بذ‬ َ‫ق‬ُ‫ه‬».‫اكتفك‬.«ٗ‫ث‬ ‫٭جياهلل‬ ُ‫ا‬ ،‫ٔلٕي‬ ٗ‫ث‬ ‫اكٕي‬ ُ‫ا‬ ‫ٔب‬ ‫اٝلبة‬ ُ‫ا‬ ٢ٍ‫ٕٙب‬٣ٔ ‫ٍٚا٤ز‬ َ٥ٞ‫ث‬ ٣‫اث‬ ُ‫ا‬ ،٣‫كّج‬ َٕ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫اكٕي‬ ُ‫ا‬ ،َ‫كؼب‬ٝ‫و‬ ‫وٙي‬‫ٌفز‬:‫٭جياهلل‬ ٛ‫اث‬ ٘٥‫د‬‫؛‬ٓ‫ٌفش‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٚ ْ‫آٔي‬:ْٛٙ ‫فيا٤ز‬!٣ٔٓٞ‫هٛا‬ّٝ‫ٖٔئ‬ ٛ‫س‬ ُ‫ا‬‫ثٚٙٛى؟‬ ‫ٍا‬ ٓ٤‫ٝيا‬ ٝ‫و‬ ‫ٖٞز‬ ‫ا٤ٙؼب‬ ٣ٖ‫و‬ ‫آ٤ب‬ ٚ َٕٓ‫ثذ‬ ٢‫ا‬٣ٔ‫ٌٛ٤ي‬:ٜ‫دَى‬ ‫٭جياهلل‬ ٛ‫اث‬ ٜ‫آٍ٘ب‬٣ٞ‫ٍ٘ب‬ ٚ ‫ُى‬ ٍ‫وٙب‬ ٝ٘‫هب‬ ٚ‫ى‬ ٗ٥‫ث‬ ‫ٍا‬ ٢‫ا‬‫ٌفز‬ ٚ ‫وَى‬:٣ٔ ٝ‫ؿ‬ َٞ٣ٔ ،َٓ‫ثذ‬ ٣ٞ‫هٛا‬‫ٌٛ٤ي‬:ٓ‫ٌفش‬:ْٛٙ ‫فيا٤ز‬.....ٝ٪‫ِل‬ ٚ‫ا‬ ٜ‫آٍ٘ب‬‫ٌفز‬ ٔ‫ٕذ‬ ٚ ‫وَى‬ ‫ٕىٛر‬ ٢‫ا‬:ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٔٞلف‬‫ٔبٕز‬ ٘٥‫د‬٣ٔ ٝ‫ؿ‬ ْ‫َٔى‬ ،‫ؿ٥ٖز‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٔٞلف‬ ‫ىا٘ٙي‬!٣ٔ‫ٌٛ٤ي‬:ٓ‫ٌفش‬:‫ٌفز‬ ‫ؿ٥ٖز؟‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٔٞلف‬:َ‫ثَاث‬ ٕٝ ‫إز‬ ‫ٔٞلفى‬
 18. 18. 1818‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٍ‫ى‬ ٓٞ ٖ‫لَآ‬ ‫كَف‬ ‫٤ه‬ ‫كشى‬ ‫هيا‬ ٝ‫ث‬ ،‫ٕٙبٕز‬ ‫ىٕز‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ‫لَآ٘ى‬٣ٔ ،‫٘٥ٖز‬ ٖ‫آ‬‫ٌٛ٤ي‬:ٓ‫ٌفش‬:‫فَٔٛى‬ ،‫إز‬ ٗ٤‫ا‬ ُٔ‫وب‬ ّٓ‫٭‬ ‫هيا‬ ٝ‫ث‬:ٗ٤‫ا‬‫٘٥ٖز‬ ُٔ‫وب‬ ّٓ‫٭‬ ‫ِٚى‬ ،‫إز‬ ّٓ‫٭‬ ٓٞ».َ‫د٥بٔج‬ ‫آ٤ب‬‫ص‬‫اٝلبة‬ ٚ٣ٔ ‫ٍا‬ ٕٝ٥‫فب‬ ٖ‫لَآ‬ ٚ‫ا‬ُ‫ا‬ ٚ ‫ىاٖ٘شٙي‬‫ىاٙشٙي؟‬ َ‫هج‬ ٖ‫آ‬!٣ٕ٘ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ َ‫د٥بٔج‬ ٌَ‫ا‬َ‫هج‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ىاٖ٘ز‬‫ثٛى٘ي؟‬ َ‫هج‬ ‫ثب‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٍٝ٘ٛ‫ؿ‬ ‫٘ياٙز‬!ٚ‫ا‬ ٝ‫كبِ٥ى‬ ٍ‫ى‬٣ٔ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ٌَ‫ا‬ ٚ ،‫ثٛى‬ َ‫د٥بٔج‬‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ‫ؿَا‬ ‫ىاٙز‬ َ‫هج‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ىاٖ٘ز‬‫وَى؟‬ ٖ‫دٟٙب‬ ‫ّز‬ٔ‫ا‬ ُ‫ا‬!٣ٔ َ‫ٔشٮب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٝ‫و‬ ٖ‫آ‬ َ‫كب‬ ٚ٢‫فَٔب‬‫ى‬:﴿﴾.(ٜ‫إِبئي‬:67).«َ‫د٥بٔج‬ ‫اى‬!،‫إز‬ ٜ‫ٙي‬ َُ‫٘ب‬ ٛ‫س‬ َ‫ث‬ ‫دٍَٚىٌبٍر‬ ‫٥َف‬ ُ‫ا‬ ٝ‫آ٘ـ‬‫وبٔال‬(ْ‫َٔى‬ ٝ‫ث‬)ٖ‫ثَٕب‬!ٜ‫٘ياى‬ ْ‫ا٘ؼب‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ‫ٍٕبِز‬ ،‫٘ىٙى‬ ٌَ‫ا‬ ٚ‫اى‬!».(10)٣‫اِىبف‬ ‫وشبة‬ َّٚ‫ا‬ ‫ػّي‬ ٍ‫ى‬ٜ‫ٙي‬ َ‫ًو‬ ٣٘‫وٖب‬ ٕٓ‫ا‬ ٣ٙ٥ّ‫و‬ٝ‫ٌفش‬ ٚ َ‫د٥بٔج‬ ‫اكبى٤ض‬ ٖ‫ٙ٥ٮ٥ب‬ ٢‫ثَا‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬‫ٍا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٢‫ٞب‬ٜ‫وَى‬ ‫ٍٚا٤ز‬ُ‫ا‬ ‫٭جبٍسٙي‬ ‫افَاى‬ ٗ٤‫ا‬ ُ‫ا‬ ٣‫ثَه‬ ،‫ا٘ي‬:،‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ ِ‫ؾ‬ َّ‫ض‬َ‫ػ‬ُ‫م‬،ٍ‫ون‬َ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ، ِّ‫ل‬ِ‫ب‬َ‫ؾ‬َ ْ‫احل‬ َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َ‫َد‬ ْ َ‫أ‬،َ‫َي‬‫ـ‬ْ‫ي‬َ‫ذ‬ُ‫أ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬‫ا‬ َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬،ِ‫يز‬ِ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ف‬‫ا‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬، َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َ‫قؿ‬ِ‫اه‬ َ‫ر‬ْ‫ب‬‫إ‬،َ‫ي‬َ‫ؾ‬َ‫ظ‬ْ‫ـ‬ َ‫ح‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬‫ك‬ َ‫قش‬ُ‫م‬، َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ؿ‬ُ‫ظ‬ ِ‫ـ‬ْ‫ب‬ ِ‫وس‬َّ‫ب‬َ‫ع‬ْ‫ف‬‫ا‬،٣َٕٔ‫٭‬ ٖ‫ديٍٙب‬ ٕٓ‫ا‬ ‫٤ب‬ ٖ‫هٛىٙب‬ ٕٓ‫ا‬ ٖ‫ٍٚا٤ب‬ ٗ٤‫ا‬ ٕٝٞ ٝ‫و‬ ‫ث٥ٙ٥ي‬
 19. 19. 1919 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫إز‬.ٜ‫ٙي‬ ٜ‫٘بٔ٥ي‬ َٕ‫٭‬ ‫ا٤ٟٙب‬ ‫ؿَا‬ ٝ‫و‬ ‫ا٤ٙؼبٕز‬ َ‫ٕإا‬‫ا٘ي؟‬!(11)َ‫ٔشٮب‬ ‫هياٚ٘ي‬٣ٔ‫فَٔب٤ي‬:﴿﴾.(َٜ‫اِجم‬:155‫ـ‬157).«‫إشمبٔز‬ ٝ‫ث‬ ٜ‫ى‬ ‫ثٚبٍر‬ ٖٚ‫وٙٙيٌب‬!ٝ‫ث‬ ‫ٔٞ٥جشى‬ ٜ‫ٌب‬ َٞ ٝ‫و‬ ‫آٟ٘ب‬‫ٔى‬ ٖ‫ا٤ٚب‬‫ٔى‬ ،‫ٍٕي‬‫ٌٛ٤ٙي‬:«ٓ٥‫هيائ‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ‫ٔب‬;ٚ‫ا‬ ‫ٕٛى‬ ٝ‫ث‬ ٚ‫ثبُٔى‬ٓ٤‫ٌَى‬!ُٔ‫ٙب‬ ‫هيا‬ ‫ٍكٕز‬ ٚ ‫اِ٦بف‬ ٝ‫و‬ ‫ٖٞشٙي‬ ‫ٕٞبٟ٘ب‬ ،‫ا٤ٟٙب‬ٜ‫ٙي‬ ٖ‫كبِٚب‬;‫ٞيا٤ز‬ ‫ٖٞشٙي‬ ‫آٟ٘ب‬ ٖٚ‫٤بفشٍب‬».٣ٔ ٚ‫فَٔب٤ي‬:﴿﴾.(َٜ‫اِجم‬:177).«،ًٙ‫ػ‬ ٖ‫ٔ٥يا‬ ٍ‫ى‬ ٚ ‫ث٥ٕبٍ٤ٟب‬ ٚ ‫ٔلَٚٔ٥شٟب‬ َ‫ثَاث‬ ٍ‫ى‬ ٚ‫ٔى‬ ‫هَع‬ ٝ‫ث‬ ‫إشمبٔز‬‫ىٞٙي‬».‫إز‬ ٜ‫آٔي‬ ٝ‫اِجالغ‬ ‫ٟ٘غ‬ ٍ‫ى‬ ٚ:«‫ظع‬ ‫وؿول‬‫افـبل‬ ‫وؾوة‬ ‫بعد‬‫ص‬‫إيوه‬ ‫خموضبو‬‫ص‬:‫ظؾقؽ‬ ‫ٕكػدكو‬ ‫بوفصز‬ ‫وأمرت‬ ‫اجلزع‬ ‫ظـ‬ ً‫هنق‬ ‫أكؽ‬ ٓ‫فق‬‫افشمو‬ ‫موء‬‫ن‬».«َ‫د٥بٔج‬ ‫ٚفبر‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ٣ّ‫٭‬‫ص‬َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫ث‬ ‫ه٦بة‬‫فَٔٛى‬:٣‫ث‬ ُ‫ا‬ ٌَ‫ا‬٣‫ث‬ ٚ ٢ٍ‫لَا‬٣ٕ٘ ٣ٟ٘ ٣‫سبث‬٢ٍ‫ثَىثب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ٢‫وَى‬٣ٕ٘ ٖ‫فَٔب‬‫ىاى‬٢٣ٔ ‫اٙه‬ ‫ثَا٤ز‬ ٖ‫ؿٙب‬‫اٙه‬ ٝ‫و‬ ٓ٥‫ٍ٤وش‬٣ٔ ْ‫سٕب‬ ٖ‫ؿٕٚبٕ٘ب‬‫ٙي‬»1.1-‫ص‬ ‫افبالؽي‬ ٍ‫هن‬576‫كگو‬ ‫و‬:‫افقشوئؾ‬ ‫مستدرک‬2/445.
 20. 20. 2020‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫آٔي‬ ٝ‫اِجالغ‬ ‫ٟ٘غ‬ ٍ‫ى‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ‫؛‬‫ٌفز‬:«‫أن‬ً‫و‬‫ظؾق‬‫؛‬‫ؿول‬:‫ميص‬ ‫ظـد‬ ‫يده‬ ‫رضب‬ ‫مـ‬‫بي‬‫ظؿؾف‬ ‫حبط‬ ‫ؾؼد‬ ‫ؾخذه‬ ‫ظذ‬».َٞٚ ‫ثِ٘ي‬ ٘٘‫ٍا‬ َ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٘‫ىٕش‬ ٣٤‫ثال‬ ٚ ‫ٔٞ٥جز‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ٝ‫ث‬ ٣ٖ‫و‬‫إز‬ ٜ‫ٌَى٤ي‬ ‫٘بثٛى‬ ٚ‫ا‬ ُٕ‫٭‬ ،‫ثوٍٛى‬ ‫سإٔف‬1.ٜ‫وَى‬ ُ‫٘م‬ َ‫االٔب‬ ٣ٟ‫ٔٙش‬ ‫ٝبكت‬ ٝ‫و‬ ٖ‫ؿٙب‬ ‫وَثالء‬ ٍ‫ى‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ٚ‫ٌفز‬ ‫ُ٤ٙت‬ َٗٞ‫هٛا‬ ٝ‫ث‬2:«‫ظؾقؽ‬ ‫بوهلل‬ ‫أحؾػؽ‬ ،‫أختل‬ ‫يو‬‫حتوؾظل‬ ‫أن‬‫ؾال‬ ً‫ؿتؾ‬ ‫إذا‬ ،‫احلؾػ‬ ‫هذا‬ ‫ظذ‬‫وجفؽ‬ ‫ختؿق‬ ٓ‫و‬ ،‫اجلقى‬ ّ‫ظع‬ ‫تشؼل‬ٓ‫و‬ ،‫بلطػورك‬‫صفوديت‬ ‫ظذ‬ ‫وافثبقر‬ ‫بوفقيؾ‬ ‫تـودي‬».«٣ٔ ‫ٌٕٛٙي‬ ‫هيا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٛ‫س‬ َْٞ‫هٛا‬ٝ‫وٚش‬ ٗٔ ٣‫ٚلش‬ ٝ‫و‬ ٓٞ‫ى‬َٜٟ‫ؿ‬ ٚ ،ٗ‫ٔى‬ ٍٜ‫دب‬ ‫ٍا‬ ‫ٌَ٤جب٘ز‬ ْ‫ٙي‬ٗ‫٘به‬ ‫ثب‬ ‫ٍا‬ ‫ار‬ٗ٥٘ٛ‫ه‬ ‫ٞب٤ز‬ٜ‫ٔي‬ َٕ ‫ٚاٚ٤ال‬ ‫فَ٤بى‬ ٗٔ ‫ٟٙبىر‬ َ٥‫هب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ،ٗ‫ٔى‬».ُٚ‫ا‬ُ‫٘م‬ ٣ٕ‫ل‬ َ‫ػٮف‬ ٛ‫اث‬‫ٙي‬‫إز‬ ٜٝ‫ث‬ ٗ٥ٙٔ‫أ٥َإِإ‬ ٝ‫و‬‫ٌفز‬ ٘٘‫٤بٍا‬:«‫ؾرظقن‬ ‫فبوس‬ ‫َّف‬‫ك‬‫ؾن‬ ً‫ا‬‫شقاد‬ ‫تؾبسقا‬ ٓ».«ٜ‫ٕ٥ب‬ ٓ‫ِجب‬‫إز‬ ٖٛ‫فَ٭‬ ٓ‫ِجب‬ ٜ‫ٕ٥ب‬ ٓ‫ِجب‬ ‫ُ٤َا‬ ‫٘ذٛٙ٥ي‬»3.ٝ٤‫آ‬ َ٥ٖ‫سف‬ ٍ‫ى‬ ٣‫اِٞبف‬ َ٥ٖ‫سف‬ ٍ‫ى‬ ٚ:﴿﴾.1-‫كگو‬:‫ص‬ ‫صدوق‬ ‫اخلصول‬(621).‫افشقعي‬ ‫وشوئؾ‬(3/270.)2-1/248.3-‫افؼؿی‬ ‫بوبقيف‬ ‫بـ‬ ‫حمؿد‬ ‫جعػر‬ ‫أبق‬ ،‫افػؼقف‬ ،‫حیرض‬ ٓ ‫مـ‬1/232‫افع‬ ‫احلر‬ ‫و‬ ،‫افشقعي‬ ‫وشوئؾ‬ ‫در‬ ‫امؾی‬2/916ً‫اش‬ ‫ـرده‬ ً‫رواي‬ ‫را‬ ‫آن‬.
 21. 21. 2121 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬(ٝٙ‫إِٕشل‬:12).َ‫ث‬ ٣ٙ‫ٔج‬ ‫وَى‬ ‫ث٥ٮز‬ ٖ‫ُ٘ب‬ ‫ثب‬ َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫آٔي‬ٗ٤‫ا‬ٝ‫و‬(‫ٔٞ٥جز‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ٝ‫ث‬)‫٘ىٙٙي‬ ٍٜ‫دب‬ ‫ٍا‬ ٖ‫ٌَ٤جب٘ٚب‬ ٚ ‫٘ذٛٙٙي‬ ٜ‫ٕ٥ب‬‫٘يٞٙي‬ َٕ ‫ٚاٚ٤ال‬ ‫فَ٤بى‬ ٚ.‫إز‬ ٜ‫آٔي‬ ٣ٙ٥ّ‫اِى‬ ٣‫اِىبف‬ ٫َٚ‫ف‬ ٍ‫ى‬ ٚ:َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫و‬‫ص‬‫ٍا‬ ٕٝ٥‫فب‬‫ٌفز‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫ٕ٘ٛى‬ ‫ٚٝ٥ز‬:«ً‫و‬‫وجف‬ ‫ختؿق‬ ‫ؾال‬ ً‫م‬ ‫أكو‬ ‫إذا‬‫ترخل‬ ٓ‫و‬‫كوئحي‬ َّ‫ظع‬ ‫تؼقؿل‬ ٓ‫و‬ ‫بوفقيؾ‬ ‫تـودي‬ ٓ‫و‬ ً‫ا‬‫صعر‬ ّ‫ظع‬».«٣‫ٚلش‬َٜٟ‫ؿ‬ ْ‫َُى‬ٔ ٜٗٔ‫ِّٚ٥ي‬ ‫ٍا‬ ‫ٔٛٞب٤ز‬ ،ٗ‫ٔى‬ ٗ٥٘ٛ‫ه‬ ‫ٍا‬ ‫ار‬ُِٖ ٚ ،ٜ‫ٔي‬ َٕ ‫ٚاٚ٤ال‬ ‫فَ٤بى‬ ٚ ،ٗ‫ٔى‬ ٖ‫آٚ٤ِا‬ ٚٛ٘ٝ‫ك‬‫ٍا‬ ٣٤‫َٕا‬ٝ‫٘ٛك‬ ٍٛٔ‫ٔب‬٢‫ثَا‬ ٣٤‫َٕا‬ٗٔٗ‫ٔى‬»1.‫ّٔمت‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫ِ٘ى‬ ٝ‫و‬ ٣ٕ‫ل‬ ٝ٤ٛ‫ثبث‬ ٗ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ٗ‫ث‬ ‫ٔلٕي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ٙ٥ن‬ ٚ٣ٔ ‫إز‬ ‫ٝيٚق‬ ٝ‫ث‬‫ٌٛ٤ي‬( :ٝ‫ٌفش‬ ّٕٝ‫ػ‬ ُ‫ا‬َ‫د٥بٔج‬ ٢‫ٞب‬‫ص‬ُ‫ا‬ ٘٥‫د‬ ٝ‫و‬ٔ‫و‬ ٚ‫ا‬٣ٔ ‫إز‬ ٗ٤‫ا‬ ‫إز‬ ٝ‫ٍ٘فش‬ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ٢‫ٌٛ٤ي‬:«‫ظؿؾ‬ ‫مـ‬ ‫افـقوحي‬‫اجلوهؾقي‬».«ٝ‫٘ٛك‬‫َٕا‬٢‫إز‬ ‫ػبّٞ٥ز‬ َ‫ا٭ٕب‬ ُ‫ا‬ ٢»)2.ُ‫ا‬ ٢‫ثَٚػَى‬ ٚ ٢ٍٛ٘ ٚ ‫ٔؼّٖى‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٢‫٭ّٕب‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ1-‫افؽوؾی‬ ‫ؾروع‬5/527.2-‫افػؼقف‬ ‫حیرضه‬ ٓ ‫مـ‬ ‫در‬ ‫صدوق‬(4/271-272)‫افشقعي‬ ‫وشوئؾ‬ ‫در‬ ‫ظومؾی‬ ‫حر‬ ‫و‬ ،(2/915)‫افـورضة‬ ‫احلدائؼ‬ ‫در‬ ‫افبحراكی‬ ‫ويقشػ‬(4/149)ٌ‫أحودي‬ ‫جومع‬ ‫در‬ ‫افزوجردی‬ ‫حسغ‬ ‫حوج‬ ‫و‬‫افشقعي‬(3/488)‫ا‬ ‫بوؿر‬ ‫حمؿد‬ ‫و‬‫ظبورت‬ ‫بو‬ ‫دجؾسی‬«‫كقحف‬‫اس‬ ً‫جوهؾق‬ ‫اظامل‬ ‫از‬ ‫رسايی‬‫ت‬».‫در‬‫آكقار‬ ‫بحور‬82/103ً‫اش‬ ‫ـرده‬ ً‫رواي‬.
 22. 22. 2222‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫هيا‬ َ‫د٥بٔج‬‫ص‬ٜ‫وَى‬ ُ‫٘م‬ ‫ٍا‬ ٣‫كي٤ظ‬‫إز‬ ٜ‫فَٔٛى‬ ٝ‫و‬ ‫ا٘ي‬:«‫صقتون‬‫اهلل‬ ‫يبغضفام‬ ‫مؾعقكون‬:‫ظـد‬ ‫إظقال‬‫كغؿ‬ ‫ظـد‬ ‫وصقت‬ ،‫مصقبي‬‫يعـل‬ ‫ة؛‬‫وافغـوء‬ ‫افـقح‬».«‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٝ‫و‬ ‫ٖٞشٙي‬ ٜ‫ٙي‬ ٗ٤َ‫٘ف‬ ٢‫ٝيا‬ ٚ‫ى‬‫٘ياٍى‬ ‫ىٕٚز‬:ًٙٞ‫آ‬ ٢‫ٝيا‬ ٚ ،‫ٔٞ٥جز‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ٝ‫ث‬ ‫فَ٤بى‬ ٚ ٖٛ٥ٙٝ٘‫سَا‬ ٚ–ٝ‫٘ٛك‬ ٣ٙ‫٤ٮ‬٣‫ٕٔٛ٥م‬ ٚ ٣٤‫َٕا‬-»1.‫ٍٚا٤ز‬ ٗ٤‫ا‬ ٕٝٞ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬‫ثب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ؿَا‬ ٝ‫و‬ ‫ا٤ٙؼبٕز‬ َ‫ٕٛا‬ ‫ٞب‬ْ ‫ٔوبِفز‬ ‫إز‬ ٜ‫ٙي‬ َ‫ًو‬ ‫ٍٚا٤بر‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ٣‫كم٥مش‬٢‫ٍُٚ٘ي؟‬!‫ٍا‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٚ َ‫د٥بٔج‬ ٗ‫ٕو‬ ‫آ٤ب‬ ،ٓ٥ٙ‫و‬ ‫سٞي٤ك‬ ‫ٍا‬ ٣ٖ‫و‬ ٝ‫ؿ‬ ‫ٔب‬ ٚٗ‫و‬ ٍٚ‫ثب‬ٓ٤َ٤ٌ‫ثذ‬ ‫ٍا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٖٛ٥٘‫ٍٚكب‬ ٝ‫ٌفش‬ ‫٤ب‬ ،ٓ٤‫؟‬!(12)٣ٔ ‫ّ٭ب‬‫ى‬‫ا‬ ٖ‫ٙ٥ٮ٥ب‬ ٝ‫و‬ ٖ‫ؿٙب‬ ٌَ‫ا‬ّٕٝ‫ل‬ ‫وٙٙي‬٣ُ٘2ٗ٥٘ٛ‫ه‬ ٚٝ‫٘ٛك‬ ٚ َٕ ٖ‫وَى‬ٝٙ٥ٕ ٚ َٕ ٝ‫ث‬ ٖ‫ُى‬ ٚ ٣٤‫َٕا‬‫ىاٍى‬ ٣ٌٍِ‫ث‬ ٗ‫دبىا‬ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٢‫٭ّٕب‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ّٕٝ‫ل‬3٣ٕ٘‫ُ٘ٙي‬‫ٍا‬ ‫هٛى‬ ‫ٍٝٛر‬ ٚ َٕ ٚ٣ٕ٘ ٗ٥٘ٛ‫ه‬‫ٕ٘ب٤ٙي؟‬(13)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬٣‫ٝلبث‬ ٖ‫ِٞاٍا‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬ٓ‫ه‬ َ٤‫غي‬ ٍ‫ى‬َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫و‬ ‫ٙٙ٥ي٘ي‬ ٕٝٞ ٚ ،‫ىاٙشٙي‬ ٍٛ٢‫ك‬‫ص‬ٖ‫٭ٙٛا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٣ّ‫٭‬1-‫آكقار‬ ‫بحور‬82/103‫افقشوئؾ‬ ‫مستدرک‬ ‫و‬1/143-144‫افشقعي‬ ٌ‫إحودي‬ ‫جومع‬ ‫و‬3/488‫افػؼقف‬ ‫حیرضه‬ ٓ ‫مـ‬ ‫و‬2/271.)2-‫كگو‬:«‫افـجوة‬ ‫رصاط‬»‫فؾتزيزي‬(1/432.)3-‫كگو‬:«‫افسو‬ ‫إرصود‬‫ئؾ‬»(‫ص‬184.)
 23. 23. 2323 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ٔ‫د‬ ‫إز‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٌَ‫ا‬ ‫وَى؛‬ ٗ٥٥‫سٮ‬ ٘‫ٚفبس‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ‫هٛى‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬‫كك‬ ٖ‫ٙي‬ ‫غٞت‬ َ٥‫هب‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫٘٥بٔي‬ ٣‫٤ى‬ ٝ‫ٝلبث‬ ٖ‫ِٞاٍا‬ ُ‫ا‬ ‫ؿَا‬،‫٘ىَى‬ ٟ‫ا٭شَا‬ ٣ّ‫٭‬ٚ َٕٚ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ‫ٔمياى‬ ٚ َٕ‫٤ب‬ ٗ‫ث‬ ٍ‫٭ٕب‬ ٣‫كش‬٣ٍٕ‫فب‬ ٖ‫ّٕٕب‬‫ن‬‫ٍ٘فز‬ ٚ ‫٘٥بٔي‬ ‫ا٤ٟٙب‬ ُ‫ا‬ ٣‫٤ى‬ ٚ ‫ٍ٘فشٙي‬ ٢ِ٥‫ؿ‬:٢‫ا‬٣ٔ ‫غٞت‬ ٣ّ‫٭‬ ُ‫ا‬ ‫ٍا‬ ‫هالفز‬ ‫ؿَا‬ َ‫اثٛثى‬َ‫كب‬ ٚ ٣ٙ‫و‬ٝ‫و‬ ٖ‫آ‬٣ٔ٣٘‫ىا‬َ‫د٥بٔج‬‫ص‬‫ٌفز؟‬ ٝ‫ؿ‬ ٓ‫ه‬ َ٤‫غي‬ ٍ‫ى‬.!(14)َ‫د٥بٔج‬ ٣‫ٚلش‬ ‫ؿَا‬‫ص‬٢‫ثَا‬ ٝ‫و‬ ‫هٛإز‬ ٘‫ٚفبس‬ ُ‫ا‬ ُ‫لج‬‫َٞي‬ ٝ‫و‬ ‫ثٙٛ٤ٖي‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ ‫اٝلبة‬٣ّ‫٭‬ ،‫٘ٚٛ٘ي‬ ٜ‫ٌَٕا‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ُٔ‫و‬ ‫ٞ٥ؾ‬ ُ‫ا‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٣‫ٙؼب٭‬ ‫َٔى‬ ٖ‫آ‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ،‫ٍ٘فز‬ ٢ِ٥‫ؿ‬‫٘ياٍى؟‬ ٣ٕ‫َٞا‬ ‫هيا‬ ِ‫ػ‬!٣ٔ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ‫كك‬ ٔ‫و‬ َٞ ٝ‫و‬ ‫ىاٖ٘ز‬‫ٍ٘ٛ٤ي‬ ‫ٍا‬َ‫ال‬ ِٖ‫ٙ٥٦ب‬ ‫٤ه‬ ‫ٔب٘ٙي‬‫إز‬!!(15)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬٢ٌٛ‫ٍٚا٤ز‬ َ‫ث٥ٚش‬ ‫ى‬‫ٞب‬‫١ٮ٥ف‬ ٣‫اِىبف‬ ‫وشبة‬ ٢‫وشبة‬ ٚ ‫ٖٞشٙي‬ٓ٤ٍ‫٘يا‬ ٖ‫لَآ‬ ِ‫ػ‬ ٣‫ٝل٥ل‬.ٔ‫د‬ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬٣ٔ ‫ىٍٚٯ‬ ٝ‫ث‬ ‫ؿَا‬ ٣ٙ‫ٕو‬ٖ‫لَآ‬ َ٥ٖ‫سف‬ ٚ ‫َٙف‬ ٣‫اِىبف‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬‫ٍٚا٤ز‬ َ‫ث٥ٚش‬ ٖ‫هٛىٙب‬ ‫ا٭شَاف‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٣‫اِىبف‬ ٖ‫ٕٞب‬ ،‫إز‬ٖ‫آ‬ ٢‫ٞب‬‫إز؟‬ ‫١ٮ٥ف‬!(16)٣ٔ ٤‫فم‬ ٖ‫اٖ٘ب‬َ‫ٔشٮب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ‫ثبٙي؛‬ ‫هيا‬ ٜ‫ثٙي‬ ‫سٛا٘ي‬٣ٔ‫فَٔب٤ي‬:﴿﴾.(َِِٔ‫ا‬:66).«ٗ‫و‬ ٣ٌ‫ثٙي‬ ‫ٍا‬ ‫هيا‬ ٤‫فم‬».
 24. 24. 2424‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٖ‫هٛىٙب‬ ٢‫إٕٟب‬ ٖ‫ٙ٥ٮ٥ب‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ٗ٥ٖ‫٭جياِل‬ ‫ٍا‬(ٗ٥ٖ‫ك‬ ٜ‫ثٙي‬)َٚ‫٭جيا‬٣ّ‫٭‬(٣ّ‫٭‬ ٜ‫ثٙي‬)ٚ ،ٚ ‫٭جياَِِٞا‬٣ٔ ْ‫٭جياالٔب‬‫ٌٌاٍ٘ي؟‬!‫ٍا‬ ٘٘‫فَُ٘يا‬ ٕٝ‫ائ‬ ‫ؿَا‬َ‫٭جيا‬ْ‫٘ب‬ ‫٭جياَِِٞا‬ ٚ ٣ّ‫٭‬‫٘ىَى٘ي؟‬ ٢ٍ‫ٌٌا‬‫إز‬ ‫ىٍٕز‬ ‫آ٤ب‬ ٜٚ‫ٍٕ٥ي‬ ‫ٟٙبىر‬ ٝ‫ث‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ْ‫أب‬ ٝ‫و‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ٔ‫ك‬ ْ‫هبى‬ ٣ٙ‫٤ٮ‬ ٗ٥ٖ‫٭جياِل‬ ٓ٥٤ٍٛ‫ث‬ ‫إز‬ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٣ٖ‫و‬ ْ‫هبى‬ ‫٤ٗ؟‬٣ٔ ٝ٥ٟ‫س‬ ‫ٍا‬ ‫غٌا‬ ٚ ‫آة‬٣ٔ ‫هئز‬ ٚ ‫وٙي‬ٝ‫و‬ ‫إز‬ َٛ‫ٔٮم‬ ‫آ٤ب‬ ‫ٕ٘ب٤ي‬‫ٍا‬ ٘٤ٛ١ٚ ‫آة‬ َٗ‫لج‬ ٍ‫ى‬ ٚ ‫ثجَى‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ٢‫ثَا‬ ‫غٌا‬ ٚ ‫آة‬ ٣ٖ‫و‬‫إز؟‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ْ‫هبى‬ ٝ‫و‬ ٓ٥٤ٍٛ‫ث‬ ‫سب‬ ‫وٙي‬ ٜ‫آٔبى‬!!(17)٣ّ‫٭‬ ٣‫ٚلش‬٣ٜٔ‫وَى‬ ٝ‫هّ٥ف‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٝ‫و‬ ‫ىاٖ٘ز‬ٖ‫٭ظٕب‬ ٚ َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ‫ثب‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬‫ن‬‫ث٥ٮز‬‫وَى؟‬!‫ليٍر‬ ٝ‫و‬ ٣ٖ‫و‬ ٔ‫د‬ ،‫٘ياٙز‬ ٣٤‫سٛا٘ب‬ ٚ ‫ليٍر‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬٣ٔ ٣ٖ‫و‬ ٤‫فم‬ ٖٛ‫ؿ‬ ،‫٘ياٍى‬ ‫ٍا‬ ‫أبٔز‬ ‫ٝالك٥ز‬ ‫٘ياٍى‬ْ‫أب‬ ‫سٛا٘ي‬‫ثبٙي‬ ٝ‫ىاٙش‬ ‫ٍا‬ ‫أبٔز‬ ٍ‫ثب‬ ٗ‫ٌَفش‬ ٗٚ‫ى‬ ٝ‫ث‬ ٣٤‫سٛا٘ب‬ ٝ‫و‬ ‫ثبٙي‬.٣٤‫سٛا٘ب‬ ُ‫ا‬ ٗ‫هٛى‬ ٚ‫ا‬ ‫أب‬ ‫ىاٙز‬ ٣٤‫سٛا٘ب‬ ْ‫أب‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬ ٚٗ‫ا‬ٚ ‫إز‬ ‫ه٥ب٘ز‬ ٗ٤‫ا‬ ٔ‫د‬ ،‫٘ىَى‬ ٜ‫إشفبى‬٣ٕ٘ ٗ‫هبئ‬‫ثبٙي‬ ْ‫أب‬ ‫سٛا٘ي‬!٣ٕ٘ ْ‫َٔى‬ ٢َ‫ٍٞج‬ ٢‫ثَا‬ ٚ‫وَى‬ ‫ا٭شٕبى‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫سٛا‬.ُ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ ٚٚ ‫ه٥ب٘ز‬...‫ثبٙي‬ ٗ‫هبئ‬ ٝ‫و‬ ٚ‫ا‬ َ‫ث‬ ‫كبٙب‬ ‫إز‬ ‫دبن‬.‫ؿ٥ٖز؟‬ ‫ىاٍ٤ي‬ ٣‫ىٍٕش‬ ‫دبٕن‬ ٌَ‫ا‬ ‫ٕٙب‬ ‫دبٕن‬ ٔ‫د‬
 25. 25. 2525 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬(18)٣ّ‫٭‬ ٣‫ٚلش‬٢‫هّفب‬ ‫ثب‬ ‫ٌَفز‬ ‫ىٕز‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٍٛٔ‫ا‬ ْ‫ُٔب‬‫٘ىَى‬ ‫ٔوبِفز‬ ُ‫اثَا‬ ‫هٛى‬ ُ‫ا‬ ٘٥‫د‬ ٗ٤‫ٍاٙي‬٣٘‫لَآ‬ ْ‫َٔى‬ ٢‫ثَا‬ ٚ ،ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ َ‫سٛاس‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫ثّى‬ ‫ٕ٘ٙٛى‬ ‫آٟ٘ب‬ َ‫ث‬ ٣١‫ا٭شَا‬ ‫ٞ٥ؾ‬ ٚ ،‫٘٥بٍٚى‬ ٍَ٤‫ى‬٣ٔ َ‫ٔٙج‬ ٢‫ثبال‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ‫طبثز‬‫ٌفز‬:«‫بؽر‬ ‫أبق‬ ‫كبقفو‬ ‫بعد‬ ‫إمي‬ ‫هذه‬ ‫خر‬‫وظؿر‬».«ٗ٤َ‫ثٟش‬َ‫اثٛثى‬ َ‫د٥بٔج‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ‫أز‬ ٗ٤‫ا‬‫ٖٞشٙي‬ َٕ‫٭‬ ٚ»ٚ ،‫ٍا‬ ‫ٔٛلز‬ ‫اُىٚاع‬ ‫ٍٕ٥ي‬ ‫كىٛٔز‬ ٝ‫ث‬ ٣‫ٚلش‬ ٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ٍ‫ٚاػت‬ ‫ٍا‬ ٬‫سٕش‬ ‫كغ‬ ٚ ،‫ٍَ٘ىا٘ي‬ ُ‫ثب‬ ‫ٍا‬ ‫فين‬ ٚ ،‫٘ياى‬ ‫ٚاع‬ٚ ،‫ٍَ٘ىا٘ي‬«‫افعؿؾ‬ ‫خر‬ ‫ظذ‬ ‫حل‬»ٚ ‫٘ىَى‬ ٝ‫ا١بف‬ ٖ‫اًا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬«‫افصالة‬‫افـقم‬ ‫مـ‬ ‫خر‬»‫٘ىَى‬ ‫كٌف‬ ٖ‫اًا‬ ُ‫ا‬ ‫ٍا‬.َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬ ٌَ‫ا‬ ٔ‫د‬‫م‬٣ٔ ‫ٕٙب‬ ٝ‫و‬ ٖ‫ؿٙب‬،‫ثٛى٘ي‬ َ‫وبف‬ ‫ٌٛ٤٥ي‬َ‫ؿ‬‫ىاٙز‬ ‫ليٍر‬ ٣‫ٚلش‬ ٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ ‫ا‬ْ‫ا٭ال‬ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ٖ‫ثٛى‬ َ‫وبف‬ ،‫٘ىَى؟‬ٜ‫وَى‬ ‫غٞت‬ ‫ٍا‬ ‫هالفز‬ ‫ا٤ٟٙب‬ ٝ‫و‬ ‫ٍ٘فز‬ ٚ‫ا٘ي؟‬!ٚ‫ا‬ ٔ‫ثَ٭ى‬ ٝ‫ثّى‬َٕ‫٭‬ ٚ َ‫اثٛثى‬‫م‬‫وَى‬ ‫سٕؼ٥ي‬ ٚ ‫ٕشٛى‬ ‫ٍا‬.،‫إز‬ ٜ‫وَى‬ ٣ّ‫٭‬ ْ‫أب‬ ٝ‫و‬ ‫ثىٙ٥ي‬ ‫ٍا‬ ٢ٍ‫وب‬ ٖ‫ٕٞب‬ ‫ثب٤ي‬ ‫ٕٙب‬ ٔ‫د‬٢‫ثَا‬ ‫ٍا‬ ٝ٥٢‫ل‬ ٚ ‫وَى‬ ‫ه٥ب٘ز‬ ‫أز‬ ٝ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ‫ثب٤ي‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫٤ب‬‫ٕ٘ٙٛى‬ ٖ‫ث٥ب‬ ‫أز‬.‫إز‬ ‫دبن‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ُ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ٚ!(19)٣ٔ ٖ‫ٙ٥ٮ٥ب‬ٜ‫ثٛى‬ َ‫وبف‬ ٗ٤‫ٍاٙي‬ ٢‫هّفب‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬ٔ‫د‬ ،‫ا٘ي‬‫فشق‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫ىٕز‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ‫وٍٚٛٞب‬ ٚ ‫وَى‬ ٢ٍ‫٤ب‬ ‫ٍا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫هياٚ٘ي‬ ٍٝ٘ٛ‫ؿ‬
 26. 26. 2626‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٝ‫ث‬ ْ‫إال‬ ٣٘‫ُٔب‬ ‫ٞ٥ؾ‬ ٍ‫ى‬ ٚ ،‫ثٛى‬ ‫ليٍر‬ ‫ثب‬ ‫آٟ٘ب‬ ٖ‫ُٔب‬ ٍ‫ى‬ ْ‫إال‬ ٚ ،‫ٕ٘ٛى‬ُٜ‫ا٘يا‬‫إز‬ ٝ‫٘ياٙش‬ ‫ليٍر‬ ،‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ‫ليٍسٕٙي‬ ‫آٟ٘ب‬ ٖ‫ىٍٚا‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ٢‫ا‬.‫ٕٙز‬ ‫ثب‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ‫آ٤ب‬‫ٙىٖز‬ ‫ٍا‬ ٗ٥‫ٔٙبفم‬ ٚ ٍ‫وفب‬ ٝ‫و‬ ٣ِٟ‫ا‬٣ٔ‫ىاٍى؟‬ ‫س٦بثك‬ ‫ىٞي‬!ُ‫ٔمبث‬ ٍ‫ى‬ ٚ٣ٔ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٝ‫و‬ ٣ٖ‫و‬ ٖ‫ىٍٚا‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬٣ٔ ْٛٞ‫ٔٮ‬ٖ‫ىا‬ٚ‫ا‬ ‫كىٛٔز‬ ٚ ‫ٚال٤ز‬ ٚ ‫ى‬ْ‫َٔى‬ ٢‫ثَا‬ ٣‫َٔكٕش‬ ‫ٍا‬٣ٔ ٍ‫لَا‬ٜ‫ى‬،‫ى‬ْ‫إال‬ ‫أز‬ٚ ‫ٌَى٤ي‬ ٝ‫سفَل‬ ٍ‫ىؿب‬‫ثب‬ ٗ٥ّٕٖٔ٫‫ِ٘ا‬ ٝ‫ث‬ ٍَ٤‫٤ىي‬‫دَىاهز‬٣٤‫ػب‬ ‫سب‬ ،‫٘ي‬‫إال‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫ىٕٙٙب‬ ٝ‫و‬ٚ ْْٛٞ‫ٔٮ‬ ‫كىٛٔز‬ ٚ ‫ٚال٤ز‬ ٔ‫د‬ ،‫ىٚهشٙي‬ ٬ٕ٥ ٓٚ‫ؿ‬ ٗ٥ّٕٖٔ‫آٍٚى؟‬ ٖ‫أٍغب‬ ٝ‫ث‬ ‫أز‬ ٢‫ثَا‬ ‫ٍا‬ ‫ٍكٕز‬ ْ‫ويا‬!(20)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ٝ٤ٚ‫ٔٮب‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬ٔ‫ٕذ‬ ،‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ َ‫وبف‬ْ٢ٓ٥ٙ٥‫ث‬٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬‫م‬-‫إز‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ْ‫أب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ١‫ٌفش‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬-‫ثب‬‫ىٕز‬ ‫هالفز‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫وَى‬ ‫ّٝق‬ ٝ٤ٚ‫ٔٮب‬‫ثب٤ي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٔ‫د‬ ،‫وٚ٥ي‬ٝ‫و‬ ‫ثٍٛ٤ٙي‬ٍٜ‫وٙب‬ ‫هالفز‬ ُ‫ا‬ َ‫وبف‬ ‫٤ه‬ ٬‫٘ف‬ ٝ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬ٜ‫وَى‬ ٢َ٥ٌ‫إز‬ ‫ٔش٢بى‬ ٚ‫ا‬ ‫٭ٕٞز‬ ‫ثب‬ ٗ٤‫ا‬ ٚ ،‫إز‬!‫ثذٌ٤َ٘ي‬ ‫ثب٤ي‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫٤ب‬ ٚ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٖ‫ّٖٕٔب‬ ٝ٤ٚ‫ٔٮب‬ ٝ‫و‬!(21)َ‫د٥بٔج‬ ‫آ٤ب‬‫ص‬ٖ‫آ‬ َ‫ث‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ َُٚٔ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٣ٙ٥ٖ‫ك‬ ‫هبن‬ َ‫ث‬٣ٔ ٜ‫ٕؼي‬‫إز؟‬ ٜ‫وَى‬ ٜ‫ٕؼي‬ ‫وٙٙي‬!
 27. 27. 2727 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫ثٍٛ٤ٙي‬ ٌَ‫ا‬:٣ٔ ‫ٔب‬ ،٢ٍ‫آ‬ٓ٥٤ٌٛ:‫دٍَٚىي‬ ٝ‫ث‬ٝ‫وٮج‬ ٍ‫ا‬‫ٌٕٛٙي‬٣ٔ‫ى‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫و‬ ٓ٤ٍٛ‫ه‬ٍٚ‫إز‬ ‫ٯ‬!‫ٔب‬ ،‫إز‬ ٜ‫٘ىَى‬ ٜ‫ٕؼي‬ ٣ٙ٥ٖ‫ك‬ ‫سَثز‬ َ‫ث‬ ٝ‫و‬ ‫ثٍٛ٤ٙي‬ ٌَ‫ا‬ ٚ٣ٔٓ٥٤ٌٛ:َ‫د٥بٔج‬ ُ‫ا‬ ‫ٕٙب‬ ‫آ٤ب‬ ٔ‫د‬ ‫إز‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٌَ‫ا‬‫ص‬ٝ‫٤بفش‬ ٜ‫ٍا‬‫سَ٤ي؟‬‫ٍٚا٤ز‬ ٝ‫و‬ ‫ىاٖ٘ز‬ ‫ثب٤ي‬ ٚ٣ٔ ٖ‫ٞب٤ٚب‬ُ٥‫ػجَئ‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤ي‬‫؛‬‫٤ه‬‫آٍٚى‬ َ‫د٥بٔج‬ ٢‫ثَا‬ ‫ٍا‬ ‫وَثالء‬ ‫هبن‬ ُ‫ا‬ ‫ٔٚز‬.(22)٣ٔ ‫اى٭ب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ٗ‫و‬َ‫د٥بٔج‬ ‫اٝلبة‬ ٝ‫و‬ ‫٘ي‬‫ص‬‫ٚفبر‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ٜ‫ٙي‬ ‫َٔسي‬ ٚ‫ا‬‫اٝلبة‬ ‫آ٤ب‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٗ٤‫ا‬ َٕ٘‫د‬ ،‫ثٌَٚشٙي‬ ٚ ‫ا٘ي‬َ‫د٥بٔج‬‫ص‬َ‫د٥بٔج‬ ‫ٚفبر‬ ُ‫ا‬ ُ‫لج‬«‫ثٛى٘ي‬ ٢َٚ‫٭‬ ‫اطٙب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬»ٔ‫ٕذ‬َ‫د٥بٔج‬ ‫َٔي‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬‫ص‬‫ٙي٘ي؟‬ ٣ّٕٙ‫ٙي٘ي؟‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٔ‫ٕذ‬ ‫ثٛى٘ي‬ ٣ّٕٙ َ‫د٥بٔج‬ ‫ٚفبر‬ ُ‫لج‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫٤ب‬‫ٔٙشك‬ ٣ٙ‫٤ٮ‬ ٗ‫ثٌَٚش‬ ٚ ٖ‫ٙي‬ ‫ٔٙمّت‬ ٖٛ‫ؿ‬‫كبِز‬ ‫٤ه‬ ُ‫ا‬ ٖ‫ٙي‬ ٍََ٤‫ى‬ ٣‫كبِش‬ ٝ‫ث‬.....‫؟‬!(23)ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫ٔٚو‬ ٚ ّْٛ‫ٔٮ‬٣ّ‫٭‬ ٗ‫ث‬ ٖٗ‫ك‬‫م‬‫فَُ٘ي‬ٕٝ٥‫فب‬‫ك‬‫آ‬ ُ‫ا‬ ٚ ،‫إز‬‫٭جب‬ َ1،‫إز‬ ٗ٥ٔٛٞ‫ٔٮ‬ ٕٝ‫ائ‬ ُ‫ا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ِ٘ى‬ ٚ1-‫و‬ ‫ظؾی‬ ً‫داص‬ ‫تـ‬ ‫بر‬ ‫شقوه‬ ‫مقی‬ ‫از‬ ‫صده‬ ‫بوؾتف‬ ‫چودری‬ ‫ـف‬ ‫حوفی‬ ‫در‬ ‫پقومز‬ ‫ـف‬ ً‫اش‬ ‫حديثی‬ ‫بف‬ ‫اصوره‬‫حسغ‬ ‫و‬ ‫حسـ‬ ‫و‬ ‫ؾوضؿف‬‫ن‬‫و‬ ‫كؿقد‬ ‫چودر‬ ‫آن‬ ‫داخؾ‬ ‫و‬ ‫خقاكد‬ ‫ؾرا‬ ‫را‬:﴿﴾.(‫إحزاب‬:33.)«‫مك‬ ‫ؾؼط‬ ‫خداوكد‬‫و‬ ‫پؾقدى‬ ‫خقاهد‬‫شوزد‬ ‫پوك‬ ‫را‬ ‫صام‬ ‫ـومال‬ ‫و‬ ‫ــد‬ ‫دور‬ ً‫بق‬ ‫اهؾ‬ ‫صام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گـوه‬».‫ـرد‬ ‫تالوت‬ ‫را‬.‫در‬ ‫مسؾؿ‬ ً‫رواي‬ ‫بف‬‫افصحوبي‬ ‫ؾضوئؾ‬.
 28. 28. 2828‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٗ٥ٖ‫ك‬ ٍٗ‫ثَاى‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ‫ٍٔٛى‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٚٖ ٣‫فَل‬‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ ،‫ىاٍى‬ٖ‫فَُ٘يا‬ ٝ‫ث‬ ‫أبٔز‬ٝٔ‫اىا‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ ٖ‫فَُ٘يا‬ ٍ‫ى‬ ٚ ‫َٕ٘٥ي‬ ٖٗ‫ك‬‫٤بفز؟‬!!!‫ح‬ٖ‫ٔبىٍٙب‬ ٚ ٍ‫ى‬ٚ ،‫ٖٞشٙي‬ ‫ّي‬٥ٕ ٚ‫ى‬ َٞ ،‫إز‬ ٣‫٤ى‬‫٤ه‬ ٖٗ‫ك‬‫ى‬ ٗ٥ٖ‫ك‬ َ‫ث‬ ُ‫أش٥ب‬‫إز‬ َ‫ثٌٍِش‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ٖ‫آ‬ ٚ ‫اٍى‬.٬٘‫لب‬ ‫دبٕن‬ ‫آ٤ب‬ٜ‫وٙٙي‬‫ٖٞز؟‬ ‫ٍٔٛى‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٢‫ا‬!(24)٣ٔ ‫ٕٙب‬ٜ‫ثٛى‬ ‫كك‬ َ‫ث‬ ْ‫أب‬ َ‫د٥بٔج‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤٥ي‬ُ‫ٕ٘ب‬ ‫٤ه‬ ٍ‫ى‬ ٣‫كش‬ ‫ثٛى‬ ٍ‫ث٥ٕب‬ َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫و‬ ٣‫ّس‬‫ي‬ٔ ٍ‫ى‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ ‫إز‬٣ّ‫٭‬٘٥‫د‬‫٘ٚي؟‬ ْ‫َٔى‬ ُ‫ٕ٘ب‬!‫إز؟‬ ٢َ‫وج‬ ‫أبٔز‬ ٢‫ثَا‬ ٣ّ٥ِ‫ى‬ ٢َ‫ٝغ‬ ‫أبٔز‬ ‫ُ٤َا‬(25)‫ٕٙب‬٣ٔٚ‫ى‬ ْ‫أب‬ ٖ‫ٙي‬ ٖ‫دٟٙب‬ ‫ّز‬ّ‫٭‬ ‫ٌٛ٤٥ي‬‫ا‬ٓٞ‫ُى‬ٍ‫غب‬ ٍ‫ى‬ٖ‫ٍٕ٥ي‬ ‫ليٍر‬ ٝ‫ث‬ ‫ثب‬ َ٦‫ه‬ ٗ٤‫ا‬ ٣‫ٚلش‬ ٔ‫د‬ ،‫إز‬ ٖ‫ٕشٍَٕا‬ ُ‫ا‬ َٓ‫س‬‫كىٛٔز‬٢‫٭ج٥ي‬ ‫ٔب٘ٙي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٢‫ٞب‬ٝ٤ٛ‫ث‬ َ‫آ‬ ٚ ‫ٞب‬٢ٛ‫ٝف‬ ٚٚ ‫ٞب‬‫ا٤ٙه‬،‫ٙي‬ ٬‫ٍف‬ ٖ‫ا٤َا‬ ٣ّ‫فٮ‬ ‫ىِٚز‬ٚ‫ا‬‫٘ىَى؟‬ ٍٟٛ٩!٦‫ا‬ ‫ؿَا‬ ٚ٣ٕ٘ َٖٚ٥‫ث‬ ٚ‫ا‬ ٖ٣‫ٙ٥ٮ‬ ‫كىٛٔز‬ ٝ‫و‬ ٣‫ٍٝٛس‬ ٍ‫ى‬ ‫آ٤ي‬٣ٔ ٖ‫ا٤َا‬‫وٙي؟‬ ‫كٕب٤ز‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ‫سٛا٘ي‬!ٖٛ٥ّ٥ٔ ٍُٚٚ ٚ ‫ٙت‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ٞب‬٣ٔ ٚ‫ا‬ ٢‫فيا‬ ‫ٍا‬ ‫هٛى‬‫ٖٞشٙي‬ ٚ‫ا‬ َ٪‫ٔٙش‬ ٚ ‫ٕ٘ب٤ٙي‬!!(26)َ‫د٥بٔج‬‫ص‬‫ٍا‬ َ‫اثٛثى‬ ‫وَى‬ ‫ٞؼَر‬ ٝٙ٤‫ٔي‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫ٔى‬ ُ‫ا‬ ٣‫ٚلش‬‫ىاى‬ ‫٘ؼبر‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٚ ‫ثَى‬ ٗ‫هٛى‬ ‫ثب‬ ٜ‫َٕٞا‬ٍ‫ى‬ ‫ٍا‬ ٣ّ‫٭‬ ٣‫٥َف‬ ُ‫ا‬ ٚ ،
 29. 29. 2929 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬٘٤‫ػب‬ ٍ‫ى‬ ‫هٛإز‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ىاى‬ ٍ‫لَا‬ ٢‫٘بثٛى‬ ٚ َ٦‫ه‬ َٟ‫ٔٮ‬‫ثوٛاثي‬...٢ٕٛ ُ‫ا‬ ‫ٔٙٞٛة‬ ٝ‫هّ٥ف‬ ٚ ٣ٝٚ ٚ ْ‫أب‬ ٣ّ‫٭‬ ٌَ‫ا‬ ٔ‫د‬ٜ‫ىاى‬ ٍ‫لَا‬ ‫َٔي‬ َٟ‫ٔٮ‬ ٍ‫ى‬ ٣ٖ‫و‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ‫آ٤ب‬ ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ‫هيا‬٣ٔ‫٘٥ٖز‬ ٢ٍَ١ ‫أبٔز‬ ٢‫ثَا‬ ‫ثٕ٥َى‬ ٌَ‫ا‬ ٝ‫و‬ َ‫اثٛثى‬ ٖ‫ػب‬ ٚ ‫ٙٛى‬٣ٔ ٜ‫ىاى‬ ‫٘ؼبر‬‫ٙٛى‬.....َ‫ٕٛا‬ َٚ‫ِٕاٚاٍس‬ ‫٤ه‬ ْ‫ويا‬ ٝ‫و‬ ‫ا٤ٙؼبٕز‬‫ٍ٘٥َى؟‬ ٍ‫لَا‬ ‫َٔي‬ َٟ‫ٔٮ‬ ٍ‫ى‬ ٚ ‫٘وٍٛى‬ ٘٤‫دب‬ ٝ‫ث‬ ٢ٍ‫هب‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬٣ٔ ‫غ٥ت‬ ٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬ َٚ‫ث‬ ٚ‫ا‬ ٖ‫هٛاث٥ي‬ ٔ‫د‬ ،‫ىاٖ٘ز‬٣ٔ ٍ‫ٙبٞىب‬ ٚ ‫ف٢٥ّز‬ ٝ‫ؿ‬ َ‫د٥بٔج‬ َ‫ثٖش‬‫ثبٙي؟‬ ‫سٛا٘ي‬!(27)ٚ‫ى‬ َ‫ث‬ ٓ‫َٞا‬ ٚ َٓ‫س‬ ٚ ‫إز‬ َٓ‫س‬ ٤‫فم‬ ٝ٥‫سم‬ ‫٭ّز‬‫إز‬ ٫ٛ٘:‫اول‬ٗ٤‫ا‬ ُ‫ا‬ ٖ‫اٖ٘ب‬ ٝ‫ا٤ٙى‬‫ىٕز‬ ُ‫ا‬ ‫ٍا‬ ٘٘‫ػب‬ ٝ‫و‬ ‫ثشَٕي‬‫ثيٞي‬.ٚ‫دوم‬ٝ‫ٙىٙؼ‬ ُ‫ا‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ٚ ٗ٥ٞٛ‫س‬ ٚ ٍ‫آُا‬ ٚ ‫اً٤ز‬ ٚ ٖ‫ٙي‬‫ثشَٕي‬ ‫كَٔز‬ ‫ٞشه‬ ٚ ‫٘بِٕا‬.ٝ‫و‬ ‫ٌفز‬ ‫ثب٤ي‬ ‫ثَٚى‬ ‫ىٕز‬ ُ‫ا‬ ٖ‫ػب‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ُ‫ا‬ َٓ‫س‬ ‫ٍٔٛى‬ ٍ‫ى‬ ‫أب‬‫٘ياٙشٙي‬ ٣ٕ‫َٞا‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ُ٥ِ‫ى‬ ٚ‫ى‬ ٝ‫ث‬ ٕٝ‫ائ‬.‫ٕٙب‬ ٝ‫ٌفش‬ ‫٥جك‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ٣‫٤ى‬٣ٔ ٖ‫هٛىٙب‬ ٠ُ‫اػب‬ ٚ ٍ‫اهش٥ب‬ ‫ثب‬ ٕٝ‫ائ‬‫ٔ٥َ٘ي‬.٣ٔ ٝ‫و‬ ‫ٍا‬ ٝ‫آ٘ـ‬ ٕٝ‫ائ‬ ‫ٕٙب‬ ١‫ٌفش‬ ‫٥جك‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ْٚ‫ى‬ ٚٝ‫آ٘ـ‬ ٚ ‫ٙٛى‬٣ٕ٘ ٝ‫و‬ ‫ٍا‬٣ٔ ‫ٙٛى‬‫ٍا‬ ٖ‫ٌَٔٚب‬ ٣ٍٍ٘ٛ‫ؿ‬ ٚ ٖ‫ُٔب‬ ‫آٟ٘ب‬ ٚ ،‫ىا٘ٙي‬٣ٔٚ َٓ‫س‬ ٖ‫َٔى٘ٚب‬ ٖ‫ُٔب‬ ٖ‫فَإٍ٥ي‬ ُ‫ا‬ ُ‫لج‬ ٗ٤‫ثٙبثَا‬ ،‫ىا٘ٙي‬ٗ٤‫ا‬ ُ‫ا‬ ،‫٘ياٍ٘ي‬ ٣ٕ‫َٞا‬ٝ٘‫ٔٙبفمب‬ ‫هٛى‬ ٗ٤‫ى‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ‫٘ياٍ٘ي‬ ٢ُ‫٘٥ب‬ ٍٚ
 30. 30. 3030‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫ف‬ ‫ٍا‬ ٗٔ‫ٔإ‬ ْ‫َٔى‬ ٚ ‫ٕ٘ب٤ٙي‬ ٍ‫ٍفشب‬‫ىٞٙي‬ ‫ٍ٤ت‬.َٟ‫ٔٮ‬ ٍ‫ى‬ ٚ ٖ‫ٙي‬ ٝ‫ٙىٙؼ‬ ُ‫ا‬ َٓ‫س‬ ٣ٙ‫٤ٮ‬ َٓ‫س‬ ْٚ‫ى‬ ٫ٛ٘ ‫أب‬ُّٕ‫سل‬ ‫سَى٤ي‬ ٖٚ‫ثي‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ ٗ‫ٌَفش‬ ٍ‫لَا‬ ٘‫فل‬ ٚ ٗ٥ٞٛ‫س‬َ‫د٥بٔج‬ ‫ث٥ز‬ ُٞ‫ا‬ ٚ ،‫٭ّٕبٕز‬ ١‫ٚ٩٥ف‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬‫ص‬ُّٕ‫سل‬ ٍ‫ى‬٣‫ٕوش‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ٖ‫ى٤ٍَا‬ ُ‫ا‬ ٖ‫ّٙب‬‫ي‬‫ػ‬ ٗ٤‫ى‬ ٢ٍ‫٤ب‬ ٚ ‫كٕب٤ز‬ ٜ‫ٍا‬ ٍ‫ى‬ ٣٤‫ٞب‬‫ِٕاٚاٍسَ٘ي‬.٣ٔ ٝ٥‫سم‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬‫وَى٘ي؟‬!(28)‫ٚاع‬ ٖ‫آ‬ َ٥‫هب‬ ٝ‫ث‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ْ‫أب‬ ٗ٥٥‫سٮ‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٜ‫ى٤يٌب‬ ُ‫ا‬‫ة‬َّٙ ٚ ّٓ٩ ٝ‫و‬ ‫إز‬‫ٙٛى‬ ٍ‫ثَلَا‬ ‫٭ياِز‬ ‫ػب‬ ٕٝٞ ٍ‫ى‬ ٚ ‫ثَٚى‬ ٗ٥‫ث‬ ُ‫ا‬.٣ٔ ‫ٕٙب‬ ‫آ٤ب‬ ٝ‫و‬ ‫ا٤ٙؼبٕز‬ َ‫ٕٛا‬٢‫آثبى‬ ٚ َٟٙ َٞ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ‫ٌٛ٤٥ي‬ٍٚ‫ى‬ ْ‫َٔى‬ ُ‫ا‬ ‫ٍا‬ ّٓ٩ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٣ٔٛٞ‫ٔٮ‬ ٜ‫آفَ٤ي‬ ‫هيا‬ ٝ‫و‬٣ٔ‫٘ٝ؟‬ ‫٤ب‬ ‫إز‬ ٜ‫وَى‬!ٝٙ َٞ ٍ‫ى‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٣ٔٛٞ‫ٔٮ‬ ٢‫آثبى‬ ٚ ٍ.٣ٔ ٝ‫ٌفش‬ ‫ٕٙب‬ ٝ‫ث‬‫ٙٛى‬:ٝ‫ٌِاف‬ ٗ٤‫ا‬ٍ‫ى‬ ‫آ٤ب‬ ،‫إز‬ ٢ٍ‫آٙىب‬ ٣٤ٌٛٚ ‫ٖٞز؟‬ ٣ٔٛٞ‫ٔٮ‬ ٓٞ ‫وشبة‬ ُٞ‫ا‬ ٚ ٗ٥‫َٔٚو‬ ٚ ٍ‫وفب‬ ٢‫َٟٙٞب‬ٝ٤ٚ‫ٔٮب‬ ٘٥‫د‬ ْ‫ٙب‬ ٍ‫ى‬ ‫آ٤ب‬‫إز؟‬ ٜ‫ثٛى‬ ٣ٔٛٞ‫ٔٮ‬‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬ ٚ:٣ٔ ‫ٔب‬َ٤‫ٕب‬ ٍ‫ى‬ ‫أب‬ ،‫إز‬ ٣‫٤ى‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٓ٥٤ٌٛ٢‫آثبى‬ ٚ ‫َٟٙٞب‬ٍ‫ىا‬ ٣٘‫ػب٘ٚ٥ٙب‬ ‫ٞب‬٣ٔ ٝ‫ٌفش‬ ‫ٕٙب‬ ٝ‫ث‬ ،‫ى‬ٕٝٞ ٍ‫ى‬ ‫ٙٛى‬٢‫آثبى‬‫َٟٙٞب؟‬ ٣٢‫ثٮ‬ ٍ‫ى‬ ‫٤ب‬ ‫ىاٍى‬ ‫٘ب٤ت‬ ‫َٟٙٞب‬ ٚ ‫ٞب‬ٗ٤‫ا‬ ‫ىاٍى‬ ‫٘ب٤ت‬ ٚ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬ ‫َٟٙٞب‬ ٕٝٞ ٍ‫ى‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬
 31. 31. 3131 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ٝ‫ٌِاف‬٣‫ث‬ ٗ‫ٕو‬ ٚ ٣٤ٌٛ‫إز‬ ٣٤‫ػب‬!‫ػب‬ ٣٢‫ثٮ‬ ٍ‫ى‬ ٤‫فم‬ ‫ثٍٛ٤٥ي‬ ٌَ‫ا‬ ٚ‫ىاٍى‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬ ‫ٞب‬.‫ٕٙب‬ ٝ‫ث‬٣ٔ ٝ‫ٌفش‬‫ٙٛى‬:٢‫آثبى‬ ُٕٝٞ‫٘٥ب‬ ْٛٞ‫ٔٮ‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫٤ىٖب‬ ‫ٍٝٛر‬ ٝ‫ث‬ ‫ٞب‬٢‫آثبى‬ ٗ٥‫ث‬ ‫ٕٙب‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬ ‫ىاٍ٘ي‬٣ٔ ‫فَق‬ ‫ٞب‬‫ٌٌاٍ٤ي؟‬!(29)ٜ‫آٍٚى‬ ٖ‫٭ٙٛا‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٣ّ‫ٖٔشم‬ ‫ثبة‬ ٣‫اِىبف‬ ٍ‫ى‬ ٣ٙ٥ّ‫و‬‫إز‬(٣ٕ٘ ‫اٍص‬ ٗ٥ُٔ ُ‫ا‬ ٖ‫ُ٘ب‬‫ثَ٘ي‬)َ‫ػٮف‬ ٣‫اث‬ ُ‫ا‬ ‫ٍٔٛى‬ ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬ ٚ ،‫؛‬‫ٌفز‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫وَى‬ ‫ٍٚا٤ز‬:«‫مـ‬ ٓ‫و‬ ‫إرض‬ ‫مـ‬ ‫يرثـ‬ ٓ ‫افـسوء‬ً‫و‬‫صقي‬ ‫افعؼور‬».«‫٘يا‬ ‫اٍص‬ ٝ٥ٕٟٕ ٗ٥ُٔ ُ‫ا‬ ٖ‫ُ٘ب‬‫ٍ٘ي‬»1.‫ٌفز‬ ٝ‫و‬ ٜ‫وَى‬ ُ‫٘م‬ َ٥ٖٔ ُ‫ا‬ ‫سٌٟ٤ت‬ ٍ‫ى‬ ٣ٕٛ٥ ٚ:«‫أبو‬ ً‫شلف‬‫اهلل‬ ‫ظبد‬‫؛‬‫ؾؼول‬ ‫ادراث‬ ‫مـ‬ ‫هلـ‬ ‫مو‬ ‫افـسوء‬ ‫ظـ‬:‫وافبـوء‬ ‫افطقب‬ ‫ؿقؿي‬ ‫هلـ‬‫ؾقفام‬ ‫هلـ‬ ‫مراث‬ ‫ؾال‬ ‫وافعؼور‬ ‫إرض‬ ‫ؾلمو‬ ‫وافؼصى‬ ‫واخلشى‬».«‫أثب‬ ُ‫ا‬‫٭جياهلل‬‫؛‬‫ٌفز‬ ٚ‫ا‬ ‫دَٕ٥يْ؟‬ ٖ‫ُ٘ب‬ ‫اٍص‬ ‫كك‬ ‫ٍٔٛى‬ ٍ‫ى‬:‫ل٥ٕز‬‫ؿٛة‬ ٚ ‫ثٙب‬ ٚ ‫هٚز‬٣ٔ ٜ‫ىاى‬ ٖ‫ُ٘ب‬ ٝ‫ث‬ ٣٘ ٚٗ٥ُٔ ُ‫ا‬ ٣ِٚ ‫ٙٛى‬٣ٕ٘ ‫اٍص‬‫ثَ٘ي‬»َ‫ػٮف‬ ٣‫اث‬ ُ‫ا‬ ّٖٓٔ ٗ‫ث‬ ‫ٔلٕي‬ ٚ ،‫؛‬‫إز‬ ‫ٍٚا٤ز‬‫ٌفز‬ ٝ‫و‬:«ً‫و‬‫صقي‬ ‫افعؼور‬ ‫مـ‬ ٓ‫و‬ ‫إرض‬ ‫مـ‬ ‫يرثـ‬ ٓ ‫افـسوء‬».«ُ‫ا‬ ٖ‫ُ٘ب‬٣ٕ٘ ‫اٍص‬ ٗ٥ُٔ‫ثَ٘ي‬»ٛ‫اث‬ ُ‫ا‬ ‫٤ب‬ َ‫ػٮف‬ ٛ‫اث‬ ُ‫ا‬ ٗ٥‫ا٭‬ ٗ‫ث‬ ‫٭جيإِّه‬ ٚ ،‫٭جياهلل‬‫إ‬٣ٔ ‫ٍٚا٤ز‬‫ٌفز‬ ٝ‫و‬ ‫وٙي‬:«‫فؾـ‬ ‫فقس‬‫وافعؼور‬ ‫افدور‬ ‫مـ‬ ‫شوء‬1-‫كگو‬:‫ـؾقـی‬ ‫افؽوؾی‬ ‫ؾروع‬7/127.
 32. 32. 3232‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬‫و‬ً‫ي‬‫صق‬».«‫٘ياٍ٘ي‬ ‫اٍص‬ ٝ٥ٕٟٕ ٗ٥ُٔ ٚ ،‫ّٔه‬ ،ٝ٘‫هب‬ ُ‫ا‬ ٖ‫ُ٘ب‬»1ٗ٤‫ا‬ ٍ‫ى‬‫إز‬ ٜ‫٘ٚي‬ ‫إشظٙبء‬ ٍَ٤‫ى‬ ٣ٖ‫و‬ ‫٤ب‬ ٕٝ٥‫فب‬ ‫ٍٚا٤ز‬.ٗ٤‫ثٙبثَا‬ ٔ‫د‬ُ‫ا‬ ‫اٍص‬ ٖ‫هٛاٞب‬ ٝ‫و‬ ‫٘ياٍى‬ ‫كك‬ ٕٝ٥‫فب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ‫ٌٔٞت‬ ‫ٍٚا٤بر‬ ‫٥جك‬َ‫د٥بٔج‬‫ص‬‫ثبٙي‬.٣٤‫ىاٍا‬ ٕٝٞ ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ‫ٔلٕي‬ ،‫إز‬ ْ‫أب‬ ٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ َ‫د٥بٔج‬ ٢‫ٞب‬ٗ‫ث‬٣‫اث‬ ُ‫ا‬ َ‫ػبث‬ ُ‫ا‬ ،َٕٙ ٗ‫ث‬ َٕٚ‫٭‬ ُ‫ا‬ ٚ ‫ٔلٕي‬ ٗ‫ث‬ ‫اكٕي‬ ُ‫ا‬ ٣٥‫٤ل‬َ‫ػٮف‬‫؛‬٣ٔ ‫ٍٚا٤ز‬‫ٌفز‬ ٝ‫و‬ ‫وٙي‬:‫هيا‬ َ‫د٥بٔج‬‫ص‬‫فَٔٛى‬:«‫اهلل‬ ‫خؾؼ‬‫ٔدم‬ ‫ـون‬ ‫ؾام‬ ،‫ؿطقعي‬ ‫افدكقو‬ ‫وأؿطعف‬ ‫آدم‬‫؛‬‫اهلل‬ ‫ؾؾرشقل‬‫ص‬‫ـون‬ ‫ومو‬‫حمؿد‬ ‫آل‬ ‫مـ‬ ‫فألئؿي‬ ‫ؾفق‬ ‫اهلل‬ ‫فرشقل‬».«‫ٍا‬ ‫ى٘٥ب‬ ٚ ‫آفَ٤ي‬ ‫ٍا‬ ْ‫آى‬ ‫هياٚ٘ي‬‫ّٔه‬ ٖ‫٭ٙٛا‬ ٝ‫ث‬ْ‫آى‬ ُ‫ا‬ ٝ‫آ٘ـ‬ ٔ‫د‬ ،‫ىاى‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬‫؛‬َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫ث‬ ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬‫ٔلٕي‬ َ‫ا‬ ٕٝ‫ائ‬ ٝ‫ث‬ ‫إز‬ ‫هيا‬ َ‫د٥بٔج‬ ِٖ‫آ‬ ُ‫ا‬ ٝ‫آ٘ـ‬ ٚ ‫ىاٍى‬ ‫سٮّك‬ ‫هيا‬‫ىاٍى‬ ‫سٮّك‬»2.٣ّ‫٭‬ ‫هيا‬ َ‫د٥بٔج‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ْ‫أب‬ ٗ٥ِٚ‫ا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٜ‫٭م٥ي‬ ‫٥جك‬ ٚ٣ٔ‫ٖٔشلك‬ ‫فين‬ ٗ٥ُٔ ٝ‫ٔ٦بِج‬ ٝ‫ث‬ ٣ّ‫٭‬ ٗ٤‫ثٙبثَا‬ ،‫ثبٙي‬ٝ٘ ‫إز‬ َ‫س‬ٝ‫ثّى‬ ،‫٘ىَى‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٣ّ‫٭‬ ٚ ،ٕٝ٥‫فب‬‫ٌفز‬ ٚ‫ا‬:ٜ‫ٍا‬ ٓٞ‫ثوٛا‬ ٌَ‫ا‬ٚ ‫٘بة‬ ُٖ‫٭‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫ٍٕ٥ي‬ٝ‫دبٍؿ‬ ٚ ْ‫ٌٙي‬ٓ٘‫ىا‬ ٣ٔ ‫ٍا‬ ٣ٕٚ٤َ‫اث‬ ٢‫ٞب‬،1-‫آحؽوم‬ ‫هتذيى‬9/254.2-‫ـؾقـی‬ ‫افؽوؾی‬ ‫اصقل‬–‫ـؾفو‬ ‫إرض‬ ‫أن‬ ‫بوب‬ ‫احلجي‬ ‫ـتوب‬‫فإلموم‬1/476.
 33. 33. 3333 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬ُ‫آ‬ ٚ ‫آ٤ي‬ ‫غبِت‬ ٗٔ َ‫ث‬ ٗٔ ٔ‫٘ف‬ ٢‫ٞٛا‬ ٝ‫و‬ ‫٘٥ٖز‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ٌَِٞ ٣ِٚ٣‫هٍٛاو‬ ‫ا٘شوبة‬ ٝ‫ث‬ ‫َٔا‬ ٬ٕ٥ ٍٚ‫ى‬ ‫ٙب٤ي‬ ٝ‫و‬ ٣ِ‫كب‬ ٍ‫ى‬ ،‫ثىٚب٘ي‬ ‫ٞب‬٣ٕ٘ ٖ‫ٌ٥َٙب‬ ٖ‫٘ب‬ ٝ‫سى‬ ‫٤ه‬ ٝ‫و‬ ‫ٖٞشٙي‬ ٢‫افَاى‬ ٝٔ‫٤ٕب‬ ٚ ُ‫كؼب‬ٚ ‫آ٤ي‬َ٥ٕ ٌَِٜٞ‫٘ٚي‬‫ا٘ي‬»1.(30)‫ٌفز‬ ٚ ‫ػٍٙ٥ي‬ ٗ٤‫َٔسي‬ ‫ثب‬ َ‫اثٛثى‬:‫ُا٘ٛثٙي‬ ٖ‫ىاى‬ ُ‫ا‬ ٌَ‫ا‬ٖ‫ا٤ٚب‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ َ‫د٥بٔج‬ ٖ‫ُٔب‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬ ٢َ‫ٙش‬‫ص‬٣ٔ،‫ٍُٚ٘ي‬ ‫اثبء‬ ‫ىاى٘ي‬‫ػٍٙ٥ي‬ ٓٞ‫هٛا‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫ثب‬.٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ْٚ‫َٔى‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ َٓ‫س‬ ُ‫ا‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬٣ٔ ‫َٔسي‬‫ٍا‬ ٖ‫آ‬ ٚ‫ا‬ ٚ ‫ثٛى‬ ٜ‫وَى‬ ‫أالء‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬ َ‫د٥بٔج‬ ٝ‫و‬ ‫ٍا‬ ٣٘‫لَآ‬ ‫ٙٛ٘ي‬‫٘ٛٙز‬‫٘٥بٍٚى‬ َٖٚ٥‫ث‬ ‫ثٛى‬ ٜ!!‫هيا‬ ٢ٕٛ ُ‫ا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٢‫ّب‬‫٭‬‫اى‬ ‫٥جك‬ ٚ ‫ثٛى‬ ٝ‫هّ٥ف‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫و‬ ٣ِ‫كب‬ ٍ‫ى‬٣ٔ ‫وٕه‬‫ثب‬ ‫أب‬ ،‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٣٘‫ؿٙب‬ ٖ‫آ‬ ٣‫ٝفبس‬ ٢‫ىاٍا‬ ٚ ‫إز‬ ٜ‫ٙي‬٣ٔ ‫َٔسي‬ ْ‫َٔى‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ َٓ‫س‬ ُ‫ا‬ ٗ٤‫ا‬ ‫ٚػٛى‬َٖٚ٥‫ث‬ ‫ٍا‬ ٖ‫لَآ‬ ‫ٙٛ٘ي‬٣ٕ٘٣ٔ ٣١‫ٍا‬ ٚ ‫آٍٚى‬،َ‫اثٛثى‬ ٚ ،‫ثٕب٘ٙي‬ ٣ٞ‫ٌَٕا‬ ٍ‫ى‬ ْ‫َٔى‬ ٝ‫و‬ ‫ٙٛى‬ٝ‫ث‬ ٖ‫َٔسيا‬ ‫ثب‬٣ٔ ‫ُا٘ٛثٙي‬ ‫٤ه‬ َ٥‫هب‬‫ػٍٙي‬!!(31)‫ٕٙز‬ ُٞ‫ا‬ ٚ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ٗ٤‫ا‬ َ‫ث‬ّٝ‫ٖٔئ‬٣ّ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫ىاٍ٘ي‬ ٫‫اػٕب‬ٚ‫ا‬ ٢‫دب‬ ‫ٌَى‬ ٝ‫ث‬ ٣ٖ‫و‬ ٝ‫و‬ ‫إز‬ ٜ‫ثٛى‬ ٢َ٥ِ‫ى‬ ٚ ٫‫ٙؼب‬ ٍ‫ثٖ٥ب‬ ‫فَى‬٣ٕ٘‫ٔالٔز‬ ‫ٞ٥ؾ‬ ‫ٔالٔز‬ ُ‫ا‬ ،‫هيا‬ ٜ‫ٍا‬ ٍ‫ى‬ ٚ‫ا‬ ٚ ،‫إز‬ ٜ‫ٍٕ٥ي‬ٜ‫وٙٙي‬٢‫ا‬1-‫افبالؽي‬ ٍ‫هن‬1/211.
 34. 34. 3434‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬٣ٕ٘٣ٌ‫ُ٘ي‬ ُ‫آغب‬ ُ‫ا‬ ٚ ،‫سَٕ٥ي‬ٓ‫ّٔؼ‬ ٗ‫اث‬ ‫ىٕز‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٣‫ٚلش‬ ‫سب‬ ٗ‫ا‬ٝ‫وٚش‬ْ‫ا٭ال‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٚ ،‫ٍَ٘ى٤ي‬ ‫ػيا‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ‫ٙؼب٭ز‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ٪‫ِل‬ ‫٤ه‬ ‫ٙي‬٣ٔ‫ن‬ ‫وٙي‬‫إز‬ َ‫د٥بٔج‬ ُٞ‫ثالف‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬ ٣ّ‫٭‬ ٜ.َ‫د٥بٔج‬ ‫ٚفبر‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ‫آ٤ب‬‫ص‬ٝ‫ث‬ ٚ ‫ٙي‬ ْ‫سٕب‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ٙؼب٭ز‬َ‫اثٛثى‬ ‫ثب‬ ٗ٤‫ا‬ َ٥‫هب‬َٕ‫٭‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ٔ‫ٕذ‬ ٚ ‫وَى؟‬ ‫ث٥ٮز‬‫فبٍٚق‬‫ٕ٘ٛى؟‬ ‫ث٥ٮز‬!‫٭فب‬ ٗ‫ث‬ ٖ‫٭ظٕب‬ ‫ثب‬ ّٝٝ‫ثالفب‬ َٕ‫٭‬ ُ‫ا‬ ‫ثٮي‬ ٔ‫ٕذ‬ ٖٚ‫وَى؟‬ ‫ث٥ٮز‬!٣ٕ٘ ‫آ٤ب‬ َٚ‫د٥بٔج‬ َ‫ٔٙج‬ ٢‫ثبال‬ ٍ‫ثب‬ ‫٤ه‬ ٢‫ثَا‬ ٣‫كش‬ ٝ‫و‬ ‫سٛاٖ٘ز‬‫ص‬‫غٞت‬ ٚ‫ا‬ ُ‫ا‬ ‫هالفز‬ ٝ‫و‬ ‫وٙي‬ ْ‫ا٭ال‬ ‫ثّٙي‬ ٢‫ٝيا‬ ‫ثب‬ ٚ ‫ثَٚى‬‫إز؟‬ ٜ‫ٙي‬!٣ٝٚ ٚ‫ا‬ ٖٛ‫ؿ‬ ‫إز‬ َ‫ِٕاٚاٍس‬ ٖ‫آ‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫ى٤ٍَا‬ ُ‫ا‬ ٚ‫ا‬ ٚ‫إز؟‬ َ‫د٥بٔج‬!ٚ ٖ‫٤بٍٚا‬ ٚ ‫ثٛى‬ َ٥ِ‫ى‬ ٚ ٫‫ٙؼب‬ ٢‫فَى‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ؿَا‬ٜ ٢‫ُ٤بى‬ ٖ‫ىٕٚشياٍا‬‫٘ىَى؟‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ ‫ىاٙز‬ ْ!(32)٣ٔ ٣ّ‫٭‬ ٜ‫هب٘ٛاى‬ ُ‫ا‬ َ‫٘ف‬ ٍ‫ؿٟب‬ ُٔ‫ٙب‬ ‫وٖبء‬ ‫كي٤ض‬‫ٙٛى‬٣ٔ ‫آٟ٘ب‬ ُٔ‫ٙب‬ َ٥ٟ٦‫س‬ ٝ‫و‬‫ٌَىى‬1.‫ؿ٥ٖز؟‬ ‫٭ٕٞز‬ ٚ َ٥ٟ٦‫س‬ ٍ‫ى‬ ٖ‫ى٤ٍَا‬ ٖ‫وَى‬ ُٔ‫ٙب‬ ُ٥ِ‫ى‬ ٔ‫د‬!(33)‫ٝبىق‬ َ‫ػٮف‬ ْ‫أب‬ ُ‫ا‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬–ٕٔ‫ٔإ‬ ‫آٟ٘ب‬ ٍ‫دٙيا‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬1-ً‫گذص‬ ‫چـوكؽف‬ ‫كػر‬ ‫چفور‬ ‫آن‬:‫هستـد‬ ‫حسغ‬ ‫و‬ ‫حسـ‬ ‫و‬ ‫ؾوضؿف‬ ‫و‬ ‫ظؾی‬.
 35. 35. 3535 ‫سؤا‬‫جوانان‬ ‫هدايت‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫التى‬..‫شد‬‫إز‬ ٢َ‫ػٮف‬ ‫ٌٔٞت‬–٣ٔ ‫ٍٚا٤ز‬٣ٔ ٍ‫افشوب‬ ‫ثب‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫و‬ ‫وٙٙي‬‫ٌفز‬:(‫إز‬ ٜ‫ُاى‬ ‫َٔا‬ ٍ‫ثب‬ ٚ‫ى‬ َ‫اثٛثى‬)1ٚ‫ى‬ ُ‫ا‬ ‫ٝبىق‬ َ‫ػٮف‬ ‫ٖ٘ت‬ ٖٛ‫ؿ‬٣ٔ َ‫اثٛثى‬ ٝ‫ث‬ ‫٥َ٤ك‬‫ٍٕي‬:ٕٓ‫لب‬ ‫ثٙز‬ ٕٝ٥‫فب‬ ٍٗ‫ٔبى‬ ‫٥َ٤ك‬ ُ‫ا‬ َّٚ‫ا‬٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ‫ٔلٕي‬ ٗ‫ث‬َ‫ثى‬.ٗ‫ث‬ ٕٗ‫٭جياَِك‬ ‫ثٙز‬ ‫إٕبء‬ ٌٍِ٘‫ث‬ ٍ‫ٔبى‬ ‫٥َ٤ك‬ ُ‫ا‬ ّْٚ‫ى‬ ٚ٣‫اث‬٣‫اث‬ ٗ‫ث‬ ‫ٔلٕي‬ ٗ‫ث‬ ٕٓ‫لب‬ ‫ثٙز‬ ٕٝ٥‫فب‬ ٍ‫ٔبى‬ ‫إٕب‬ ٝ‫و‬ ،َ‫ثى‬َ‫ثى‬‫إز‬.٣ٔ ٔ‫ٕذ‬‫ن‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬‫ٍٚا٤ز‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ْٜ‫أب‬ ُ‫ا‬ ٣ٙ٥‫ىٍٚغ‬ ٢‫ٞب‬٣ٔ ٝ‫اٍائ‬ ‫ٝبىق‬َ‫اثٛثى‬ ّٗ‫ي‬‫ػ‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫و‬ ‫ىٞٙي‬٣ٔ ‫ّز‬ٌٔٔ ‫ٍا‬‫ٕ٘ب٤ي‬!ّ‫ي‬‫ػ‬ ٝ‫ث‬ ‫٥َف‬ ‫٤ه‬ ُ‫ا‬ ‫ٝبىق‬ ْ‫أب‬ ٍٝ٘ٛ‫ؿ‬ ٝ‫و‬ ‫ا٤ٙؼبٕز‬ َ‫ٕٛا‬٣ٔ ٍ‫افشوب‬ ‫هٛى‬٣ٔ ٝٙ‫٥ٮ‬ ٚ‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٣‫٥َف‬ ُ‫ا‬ ٚ ،‫وٙي‬‫ُ٘ي؟‬!‫إز‬ ٗ‫ٕٔى‬ َٕٚ ُٞ‫ػب‬ ٢ٍ‫ثبُا‬ ‫٤ه‬ ُ‫ا‬ ٣ٙ‫ٕو‬ ٗ٥ٙ‫ؿ‬ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٝ‫و‬ ٣ٔ‫أب‬ ُ‫ا‬ ٝ٘ ،‫ُ٘ي‬ٚ‫ا‬ٝ٥‫فم‬ ‫ٍا‬٣ٔ ٘٘‫ىٍٚا‬ ‫فَى‬ ٗ٤َ‫دَٞ٥ٌِبٍس‬ ٚ ٗ٤َ‫س‬ٌَِٞ ٚ ،‫ٕٙبٍ٘ي‬ٝ‫و‬ ٜ‫٘ىَى‬ ٍٛ‫ٔؼج‬ ‫ٍا‬ ٚ‫ا‬ ٣ٖ‫و‬‫ٕ٘ب٤ي‬ ‫ٌٔٔز‬ ‫٤ب‬ ‫وٙي‬ ٘٤‫ٕشب‬ ‫ٍا‬ ٣ٖ‫و‬.(34)َٕ‫٭‬ ٖ‫ُٔب‬ ٍ‫ى‬ ٣ٞ‫االل‬ ‫ٖٔؼي‬ٍ‫ى‬ ٔ‫ٕذ‬ ،‫ٙي‬ ‫آُاى‬‫ٝالف‬ ‫ٌٔٞت‬ ٣ّٕٙ َ‫ٍٞج‬ ٖ‫ُٔب‬٣ّ‫ث‬ٛ٤‫ا‬ ٗ٤‫اِي‬:‫ٌَى٤ي‬ ‫آُاى‬.ٝ‫ىاٙش‬ ‫سبٍ٤ن‬ َٛ٥ ٍ‫ى‬ ٣٤‫ىٕشبٍٚىٞب‬ ٝ‫ؿ‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬‫ا٘ي؟‬!‫٤ه‬ ‫آ٤ب‬ٜ‫وَى‬ ‫فشق‬ ‫ٍا‬ ٗ٥ُٔ ُ‫ا‬ ‫ٚػت‬ٚ ْ‫إال‬ ٖ‫ىٕٙٙب‬ ُ‫ا‬ ٣ٕٙٙ‫ى‬ ‫آ٤ب‬ ٚ ،‫ا٘ي‬1-‫إربؾی‬ ‫افغؿي‬ ‫ـشػ‬2/373.
 36. 36. 3636‫شباب‬‫قادت‬ ‫أســـئلة‬..‫احلــق‬‫إىل‬ٜ‫ٍا٘ي‬ ‫٭مت‬ ‫ٍا‬ ٗ٥ّٕٖٔ‫ا٘ي؟‬(35)٣ٔ ‫اى٭ب‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬َٕ‫٭‬ ٝ‫و‬ ‫وٙٙي‬٣ّ‫٭‬ ‫ثب‬ٜ‫ثٛى‬ ٕٗٙ‫ى‬٣ٔ ‫أب‬ ،‫إز‬٣‫ٚلش‬ َٕ‫٭‬ ٝ‫و‬ ٓ٥ٙ٥‫ث‬٢‫وّ٥يٞب‬ ٗ‫ٌَفش‬ ُ٤ٛ‫سل‬ ٢‫ثَا‬٣ٔ ٓ‫إِمي‬ ‫ث٥ز‬ٗ٤‫ٔي‬ ٍ‫ى‬ ‫هٛى‬ ٗ٥ٚ٘‫ػب‬ ٖ‫٭ٙٛا‬ ٝ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ٍٚى‬ٜ٣ٔ ٍَ‫ٔم‬‫ٕ٘ب٤ي‬1‫؟‬!٘٥‫د‬ َٕ‫٭‬ ٢‫ثَا‬ ٣ّ‫ٔٚى‬ ٗ٤َ‫وٛؿىش‬ ٌَ‫ا‬ ٝ‫ا٤ٙى‬ ‫ثب‬‫ٙي‬ ‫هٛاٞي‬ ٝ‫هّ٥ف‬ ٣ّ‫٭‬ ‫ث٥ب٤ي‬!‫وؼبٕز؟‬ ٣ٕٙٙ‫ى‬ ٗ٤‫ا‬ ٔ‫د‬!(36)ُ‫ٕ٘ب‬ ٍ‫ى‬ ٜ‫ٕؼي‬ ‫ا٭٢بء‬ ‫ٔٮشمي٘ي‬ ٝ‫ٙ٥ٮ‬ ٢‫٭ّٕب‬(8)ٛ٢‫٭‬‫إز‬(‫دبٞب‬ ، ‫ُا٘ٛٞب‬ ،‫ىٕز‬ ٚ‫ى‬ ‫وف‬ ،٣ٙ٥‫ث‬ ،٣٘‫د٥ٚب‬)‫ا٭٢بء‬ ٗ٤‫ا‬ ٚ‫ثبٙٙي‬ ٓ‫سٕب‬ ٍ‫ى‬ ٗ٥ُٔ ‫ثب‬ ٜ‫ٕؼي‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ٍ‫ى‬ ‫ثب٤ي‬.ٗ٥ٙ‫ٕٞـ‬ ٚ٣٘‫دٛٙ٥ي‬ ٚ ٣‫هٍٛاو‬ َ٥‫غ‬ ٢ِ٥‫ؿ‬ َ‫ث‬ ٜ‫ٕؼي‬ ‫إز‬ ‫ٚاػت‬ ‫ٔٮشمي٘ي‬‫هبن‬ َ‫ث‬ ‫ٍا‬ ٖ‫د٥ٚب٘٥ٚب‬ ُ٥ِ‫ى‬ ٗ٤‫ا‬ ٝ‫ث‬ ٚ ‫ثبٙي‬(َٟٔ)‫ٌٌاٍ٘ي‬ ٣ٔ.٣ٕ٘ ٍ‫لَا‬ ‫هبن‬ ٣ٕ‫و‬ ٜ‫ٕؼي‬ ٢‫ا٭٢ب‬ ْ‫سٕب‬ َ٤ُ ْ‫سٕب‬ ‫ؿَا‬ ٔ‫د‬‫ىٞٙي؟‬!(37)٣ٔ ٝ‫ٙ٥ٮ‬٣ٔ ٍٟٛ٩ ٣‫ٚلش‬ ٖ‫ٟٔي٤ٚب‬ ‫ٌٛ٤ٙي‬‫٥جك‬ ‫وٙي‬ٓ‫كى‬‫آ‬٣ٔ ٣٤‫فَٔبَ٘ٚا‬ ‫ىاٚى‬ َ‫ٕ٘ب٤ي‬!ٔ‫د‬‫ٔلٕي‬ ‫َٙ٤ٮز‬‫ص‬ٝ‫و‬‫ٖ٘ن‬‫َٙ٤ٮز‬ ١ٕٞ ٜ‫وٙٙي‬‫وؼبٕز؟‬ ‫ٞبٕز‬!‫ٔلٕي‬ ‫َٙ٤ٮز‬ ٍ‫ى‬ ٝ‫و‬1-،‫وافـفويي‬ ‫افبدايي‬(7/57.)

×